Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS Org.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org."

Transkript

1 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS Org.nr:

2 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre. Ny leder. Nye avtaler var året Partner fikk en ny start. Leder 1 Styrets årsberetning 2 Nøkkeltall Fordelskortet 4 Forsikringer og Skadevern 6 Boligbyggelagenes Partner 8 Resultatregnskapet 9 Balanse 10 Regnskapsprinsipper 12 noter 14 Revisors beretning 20 Partner har i 2011 vært gjennom en betydelig endringsprosess. Selskapet er utfisjonert fra NBBL og er nå direkte eid av 47 Boligbyggelag som har over medlemmer. Eierne har et geografisk nedslagsfelt fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, og er sterkt representert i alle regionssentrene. Dette gir betydelig forhandlingsmakt for å styrke og utvikle gode medlemsfordeler. Nytt styre er valgt, og ny daglig leder ble ansatt høsten Dette har medført en gjennomgang av strategisk plattform, spissing av forretningsområder, gjennomgang av kommunikasjonsplattform og forsterket fokus på områder som direkte understøtter eierne. Totalforsikring for Boligselskap, en komplett forsikringsløsning, er Partner sitt største forretningsområde. Gjennom høsten 2011 valgte Partner å reforhandle eksklusivt med If med det resultatet at avtalen ble fornyet for tre nye år. I tillegg til forbedrede kommersielle vilkår, var det viktig å forsterke samarbeidsløsninger på en rekke områder som innkjøp av tjenester og varer, skadeforebyggende aktiviteter, elektronisk informasjonsutveksling, sterkere fokus på regressbehandling og fortsatt utvikling av takst og skaderegulering fra boligbyggelagenes sin side. Alt dette skal sørge for at vi i fellesskap begrenser skadeutvikling, samt at det gir skalafordeler på innkjøp til skadereparasjoner. Dette sikrer igjen så lave kostnader som mulig over tid, og danner grunnlag for en forutsigbar og lav (men riktig) premieutvikling. Fordelskortet boligbyggelagenes fordelsprogram for deres medlemmer. Fordelskortet gir medlemmene bedre boligøkonomi fordi de får gode medlemsrabatter og bonus på en rekke varer og tjenester til hjemmet, og forkjøpsrett på bolig. I løpet av høsten 2011 ble det gjennomført en business review av konseptet i dialog med både ledere og medarbeidere fra boligbyggelag som arbeider med medlemsfordeler, og leverandører. I tillegg gjennomførte vi grundige markedsanalyser av andre fordelsprogram og kundeundersøkelser fra egen bestand. Dette resulterte i en tydeligere posisjon og kommunikasjonsplattform for Fordelskortet, samt retningslinjer for hvordan vi skal samspille lokalt og sentralt. Det ble også gjort en sterkere prioritering av hvilke leverandører som skal tilknyttes konseptet. Parallelt med arbeidet med å utvikle innholdet for fordelsprogrammet, er det laget en betalingsmodell for tilknytning og bruk av Fordelskortet for boligbyggelagene. Partner har videre utviklet et produkt- og tjenestetilbud som understøtter det lokale arbeidet med medlemsfordeler. Dette ble initiert sent 2011 og blir implementert i full skala gjennom En av de sentrale medlemsfordelene private skadeforsikringer til medlemmer har vært gjenstand for mye oppmerksomhet i Dette er naturlig siden både Partner sin avtale med Codan og andre formidlingsavtaler med de største lagene var gjenstand for reforhandling. Det har skapt en unik mulighet til å enes om et felles konsept for forsikring som kan utvikles og realiseres gjennom Partner for alle eierne. I et tett utviklingsarbeid mellom styret og administrasjonen er det tatt frem en løsning som skal realiseres i andre halvår Her skal Partner etablere en liten enhet som skal drive med salg og service av forsikring til medlemmer som vi skal markedsføre under navnet Boligbyggelagenes Forsikring. Rune Gaustad Adm. direktør 1

3 Styrets årsberetning 2011 Boligbyggelagenes Partner AS Virksomhetens art Boligbyggelagenes Partner AS (Partner) er opprettet for å eie, utvikle og drive økonomiske fellesforetak i Norske. Partner var ved årsskiftet 2010/2011 i sin helhet eiet av A/L Norsk Boligbyggelags Landsforbund. Selskapets mål er å skape merverdi for alle ledd i Norske Boligbyggelag innenfor forsikring, finans, tele og andre forretningsområder. Selskapet har en rekke leverandører på forskjellige produkter. Produktene er delvis spesialtilpasset Norske Boligbyggelag og har gode vilkår som følge av at de er fremforhandlet på vegne av boligbyggelagene og deres forvaltningskunder og medlemmer. Med kombinasjon av denne forhandlingskraften og kompetansen oppnår selskapet gode priser og vilkår som kommer boligbyggelag, borettslag/boligsameier og boligbyggelagsmedlemmer til gode. Selskapet er lokalisert i Oslo. Endring i eierskap og navn. Fra etableringen av selskapet i 1994 har selskapet vært eid av NBBL. Etter forslag ble det på NBBLs ordinære landsmøte i juni 2010 fattet prinsipielt vedtak om at selskapet skulle selges til boligbyggelag som benytter eller ønske å benytte selskapets produkter og tjenester. På ekstraordinert landsmøte 7. desember 2010 ble detaljert vilkår for salget vedtatt. Frist for bestilling av aksjer i selskapet ble satt til 3. desember Ved utløpet av fristen hadde i alt 56 boligbyggelag inngitt bindende bestilling av aksjer. Selve aksjeoverføringen med betaling for aksjene ble gjennomført i februar boligbyggelag ble etter dette direkte eier av selskapet. Som forutsatt i forbindelse med salget har selskapet endret navn fra NBBL Partner AS. Boligbyggelagenes Partner AS ble registrert i Brønnøysundregisteret som nytt navn på selskapet. Styret i selskapet Selskapet har fra hatt styrefelleskap med morselskapet NBBL. I forbindelse med salget av selskapet til 56 boligbyggelag ble det på ekstraordinær generalforsamling 1. mars 2011 valgt nytt styre for selskapet. Selskapets styresammensetning fra ordinær generalforsamling 2010 og frem til 1. mars 2011 bestått av : Øystein Johannesen Styreleder Vestlandske BBL Helge Lem Nestleder OBOS Berit Tiller Styremedlem Trondheim og Omegn BBL Adelheid B. Kristiansen Styremedlem Bodø BBL Mette Braathen Styremedlem Hamar og Omegn BBL Svein Dalsbø Styremedlem Tromsø BBL Rolf Eidsæter Styremedlem Møre og Romsdal BBL Lasse Skjelbred Styremedlem Sandefjord BBL Henning Lauridsen Styremedlem NBBL ansatt Janne K. Rasmussen 1. varamedlem Sandnes BBL Jan Erik Kristoffersen 2. varamedlem Harstad BBL Unni Samuelsen 3. varamedlem Porsgrunn B.B. BBL Åsne Graver Varamedlem NBBL Partner ansatt Styresammensetning etter den ekstraordinære generalforsamling 1. mars 2011 har vært: Paul Boxill Styreleder Stavanger BBL Terje Gilje Nestleder Bergen og Omegn BBL Eli K. Andreassen Styremedlem Halden BBL Kirstin Leiros Styremedlem Narvik BBL Geir-Ove Skogø Styremedlem Boligbyggelaget Usbl Torkil Iversen Styremedlem Trondheim og Omegn BBL Kjell Magne Brobakken Styremedlem Hamar og Omegn BBL Ole Fritjof Godtfredsen 1. varamedlem Sørlandet BBL Odd Emil Ingebrigtsen 2. varamedlem Bodø BBL Sven Nylænder 3. varamedlem Kongsvinger og Omegns BBL Generell utvikling Etterspørselen etter selskapets fremforhandlede produkter og leverte tjenester har økt gjennom Økningen er stor på bruk av fordelskortet. Skade og personalforsikringer Totalforsikring Totalforsikring for boligselskaper er et resultat av kontinuerlig produktutvikling for å ivareta boligselskapenes forsikringsbehov. Forsikringen fremstår som et av markedets beste forsikringstilbud av sitt slag. Ved utgangen av 2011 var det 52 boligbyggelag i ordningen. Totalforsikringsvilkåret er utvidet til også å omfatte skadedyrbekjempelse gjennom eksklusiv avtale med Anticimex. Andre forsikringer I tillegg til Totalforsikring er formidles eierskifteforsikring, pensjon og personalforsikring, helseforsikring, samt byggefeilforsikring. Medlemsfordeler Arbeid med utvikling av innhold til fordelsprogram og utvikling av Fordelskortet har stått i fokus i Det er også foretatt en konkurrentanalyse, etablert en tydelig posisjon og kommunikasjonsplattform for Fordelskortet. I tillegg videreføres arbeidet med nasjonale avtaler til blant annet forsikring, boliglån, telekommunikasjon. Partner har utviklet et tjenestetilbud satt i system som det enkelte Boligbyggelag kan velge blant. Gjennom systematisk arbeid har antall lokale avtaler økt betydelig gjennom 2011 Markedsføring Partner koordinerer og gjennomfører en rekke markedsaktiviteter i samarbeid med leverandørene og boligbyggelagene for å gjøre medlemstilbudene mer kjent og øke bruken av dem. Andre tjenester Selskapet har i 2011 levert administrative tjenester knyttet til driften av NBBL Fulltegningsforsikring AS. Videre har selskapet gjennom avtalen med NBBL de daglige oppgavene med drift og utvikling av Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. Disse tjenestene ble noe redusert det siste halvåret pga endringene i organisasjonen. Paul Boxill Styreleder, Stavanger BBL Terje Gilje Nestleder, Bergen og Omegn BBL Eli K. Andreassen Styremedlem, Halden BBL Kirstin Leiros Styremedlem, Narvik BBL Arbeidsmiljø, personale og ytre miljø Administrasjonen i selskapet anser arbeidsmiljøet for godt. Sykefraværet har vært på 0.57 % i Det var ved utgangen av året 15 ansatte i selskapet. Av disse er 6 kvinner. I styret på 7 som ble valgt 1. mars 2011 er det 2 kvinner. Selskapet ønsker en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene. Opplysningene om godtgjørelse til tillitsmenn ansatte m.v. er gitt i noter til regnskapet. Det har ikke blitt drevet virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Årsresultatet ble på kr mot kr i Årsresultatet foreslås overført i sin helhet til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør pr mot kr pr Etter styrets oppfattning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse for selskapet et riktig bilde av selskapets drift og stilling pr 31. desember Det har ikke inntrådt slike spesielle forhold etter årets utgang som kan antas å få særlig betydning for vurdering av selskapet. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger mål for virksomheten, gjeldende strategi og budsjett for Oslo, 7. mai 2012 I styret for Boligbyggelagenes Partner AS Geir-Ove Skogø Styremedlem, Boligbyggelaget Usbl Torkil Iversen Styremedlem, Trondheim og Omegn BBL Odd Emil Ingebrigtsen Styremedlem, Bodø BBL Ole Fritjof Godtfredsen Styremedlem, Sørlandet BBL 2 3

4 Nøkkeltall Fordelskortet Partner har i 2011 hatt stort fokus på å bistå boligbyggelag i forhandlinger med lokale samarbeidspartnere og å knytte disse opp mot Fordelskortet Totalt ble nærmere 40 forretninger rundt om i landet registrert. Dette betyr at boligbyggelagene nå kan registrere faktisk bruk av Fordelskortet og vil på denne måten øke forhandlingsstyrken mot potensielle samarbeidspartnere. Dette igjen vil legge til rette for utvikling av et verdifullt fordels- program for medlemmene. 0 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 2011 Boligbyggelagene og Partner har videre samarbeidet tett om markedsføring ovenfor medlemmene av de lokale samarbeidspartnerne. Resultatene av dette er synliggjort av figurene under som viser hvordan registrert omsetning i lokale forretninger har økt kraftig gjennom hele Kr JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 2011 Antall lokale butikker med transaksjoner per måned Nettoomsetning lokale partnere 4 5

5 Forsikringer og Skadevern Fra Boligbyggelagenes Partner Totalforsikring Ivaretar de aller fleste risikoområder som fellesskapet i borettslag og sameier daglig blir utsatt for. Forsikringen er utviklet i tett samarbeid med boligbyggelagene gjennom mer enn 50 år. Boligbyggelagene bistår også i skadesaksbehandlingen slik at styrene opplever trygghet og nærhet i skadeutbedringsarbeidet fra medarbeidere som har lokalkunnskap om deres boliger. Skadevern Partner bistår boligbyggelagene og deres forvaltningskunder med råd og veiledning i skadeforebyggende arbeid i boliger og fellesarealer. Vi støtter også ulike prosjekter med økonomiske midler. Det er i alles interesse at skadene holdes på et så lavt nivå som mulig. Beboerne unngår alvorlige brann- og vannskader i boligene, styrene unngår premieøkninger på grunn av store skadetall og boligbyggelagene får fornøyde og stabile forvaltningskunder som får gode og konkurransedyktige betingelser. Byggefeilforsikring Sikrer borettslaget/sameiet mot byggefeil i 10 år etter ferdigstillelse av rehabiliteringsog nybyggingsprosjekter. Med unntak av egenandelen er boligselskapet sikret full istandsetting av de byggefeil som ikke dekkes av entreprenøren. Eierskifteforsikring Tilbys boligbyggelagenes meglerkontorer. Dette er en forsikring som overtar boligselgers ansvar i henhold til Avhendingslovens bestemmelser i forbindelse med salg av bruktbolig. Pensjons- og personalforsikringer Til ansatte i boligbyggelagene med tilhørende datterselskaper og til borettslag og sameier med egne ansatte. Helseforsikring Helseforsikring Komplett til ansatte i boligbyggelagene og til medlemmer av boligbyggelagenes styrer. Formålet med forsikringen er å få den ansatte raskest mulig tilbake i arbeid ved skade eller sykdom. 6 7

6 Boligbyggelagenes Partner Boligbyggelagenes Partner AS (tidligere NBBL Partner) eies av 47 boligbyggelag med til sammen medlemmer. Selskapet formidler forsikringer til borettslag og sameier for verdier på over 400 milliarder gjennom produktet Totalforsikring, og utvikler og drifter boligbyggelagenes fordelsprogram for medlemmer: Fordelskortet. Partner støtter eierne med tjenestetilbud for å inngå avtaler og utvikle disse for lokale og nasjonale leverandører som er tilknyttet Fordelskortet. Selskapet har 16 ansatte og er lokalisert i Oslo. Boligbyggelagenes Partner AS RESULTATREGNSKAP note Salgsinntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader m.m Avskrivning 1, Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Disponering (dekning) av årsresultatet Avsatt til annen egenkapital Sum disponert (dekket)

7 Boligbyggelagenes Partner AS BALANSE PR EIENDELER note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning, utvikling, konsesjoner, goodwill o.l Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Boligbyggelagenes Partner AS BALANSE PR EGENKAPITAL og gjeld note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (500 aksjer á kr ) Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Andre eiendeler Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD SUM EIENDELER

8 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning for forpliktelser. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Anskaffelseskost Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet. For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter anskaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre eiendelen for bruk, for eksempel utgifter til testing av eiendelen. Immaterielle eiendeler Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekkpunktmetoden»). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Fordringer Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer. Gjeld Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp. Pensjoner Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av AFP-ordningen. Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. Innskuddsplaner Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger. Ytelsesplaner En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres til reduksjon av kostpris eller direkte mot egenkapitalen, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp

9 Note 1 Immaterielle eiendeler Note 3 Fordringer og gjeld Immaterielle eiendeler Fou Sum Anskaffelseskost Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid 3 år Avskrivningsplan Lineær Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsetning til tap på kundefordringer 0 0 Kundefordringer i balansen Oversikt over de største kundefordringene 2011 White Label Insurance ASA DnB Telenor Norge AS Øvrige Sum Note 2 Varige driftsmidler Varige driftsmidler invetar/maskiner Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger 0 0 Forventet økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år Lineær Note 4 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Note 5 Egenkapital annen innskutt annen Årets endring i egenkapital Aksjekapital egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital

10 Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Note 7 Pensjoner Aksjekapitalen på kr består av 500 aksjer à kr Oversikt over de (20) største aksjonærene antall Eierandel Boligbyggelaget Usbl % Trondheim og Omegn BBL % Bergen og Omegn BBL % Boligbyggelaget Romerike % Stavanger BBL % Vestlandske BBL % Nedre Buskerud BBL % Oslo Bolig og Sparelag % StorBergen BBL % Follo BBL % Tromsø BBL % Sørlandet % Bodø BBL % Vansjø BBL % Porsgrunn Bamble Borgestad BBL % Sarpsborg og Omegns BBL % Skien BBL % Sandnes BBL 9 1.8% Gjøvik og Omegn BBL 8 1.6% Larvik BBL 8 1.6% Sum ,8% Øvrige (eierandel < 1%) % Totalt antall aksjer % Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 16 personer. Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Forpliktelsene knyttet til den kollektive ordningen er dekket gjennom et forsikringsselskap. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatførte planavvik/estimatendringer Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Netto pensjonsforpliktelse Sikret Sikret Brutto pensjonsmidler ved periodens slutt Pensjonsmidler ved periodens slutt Netto pensjonsforpliktelse-overfinansiert Netto pensjonsforpliktelse inklusive AGA Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Balanseførte midler, inkl. AGA Herav balanseført AGA Diskonteringsrente 3.80% 4.60% Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/g-regulering 3.50% 3.75% Forventet avkastning på pensjonsmidler 4.10% 5.40% Årlig regulering av pensjoner 0.10% 1.30% Årlig forventet lønnsvekst 3.50% 4.00% 16 17

11 Note 8 Skatt Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Driftsmidler Regnskapsmessige avsetninger 0 0 Pensjonsmidler Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring 0 0 Grunnlag for utsatt skatt % utsatt skatt Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0 Utsatt skatt i balansen Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag 0 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har sysselsatt 15 årsverk i regnskapsåret. Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning iht lov om obilatorisk tjenestepensjonsordning, og har en ordning som tilsfredstiller dette. Tidligere Ytelser til ledende personer daglig leder Daglig leder Styret Lønn/styrehonorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Jens Veiteberg har vært ansatt som daglig leder frem til Lønnen hans som daglig leder er spesifisert over. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Kostnadsført godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) Sum godtjørelse til revisor Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt på årets resultat For mye, for lite avsatt i fjor 0 0 Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt i skattekostnaden Betalbar skatt i balansen

12 REVISORS BERETNING 20 21

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsrapport 2011 Fjellinjen

Årsrapport 2011 Fjellinjen Årsrapport 2011 Fjellinjen 1 et kundevennlig og effektivt bompengeselskap Fjellinjen er den viktigste bidragsyteren til finansieringen av Oslopakke 3, og på den måten bidrar vi til at Oslo og Akershus

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 Årsrapport 2013 Innhold Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2013 Fjellinjen

Årsrapport 2013 Fjellinjen Årsrapport 2013 Fjellinjen 1 25 år med byutvikling for god trivsel og ferdsel Fjellinjen AS er et norsk aksjeselskap eiet av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet ble etablert 13. februar 1986

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer