Markedsrapport Q3-2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Q3-2006"

Transkript

1 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 8 Status utleie Side 14 UNION Corporate Fusjoner og oppkjøp Side 18 UNION Eiendomskapital Sammenfallende interesser mellom investor UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS UNION Real Estate AS UNION Marine Finance AS

2 Partnere i UNION Gruppen: Øystein A. Landvik, Lars P. Fasting, Knut M. Stokke og Per Erik Engebretsen Totalt har UNION Gruppen kjøpt og solgt eiendom for ca. NOK 9,5 mrd i 25 og ca. NOK 9 mrd første halvår 26. UNION Norsk Næringsmegling solgte eiendom i 25 for ca. NOK 8,5 mrd og i første halvår 26 for ca. NOK 6,5 mrd. Vi har opplevd en aktiv periode etter sommeren og tror på en positiv utvikling av markedet videre fremover. Vi ser at næringseiendom fortsatt selges til lave yielder. Yieldkurven har fortsatt en fallende tendens. Vi erfarer at investorer betaler bedre for eiendommer utenfor sentrale strøk, og at de tidligere betydelige forskjellene på land og by nå minsker. Etterspørselen etter leie av attraktive kontorlokaler øker, og i visse områder stiger leieprisene kraftig. Vika, Aker Brygge, Bryn/ Helsfyr og Skøyen er områder som har høyest leieprisoppgang. UNION Marine Finance har gjennomført sitt første shippingprosjektet. Prosjektet ble plassert mot våre investorkontakter. Til tross for en høy egenkapitalandel på NOK 225 mill., ble prosjektet fulltegnet i løpet av noen få dager. Det var flere profilerte investorer som tegnet seg. Vi tror at solide prosjekter i shippingmarkedet kan gi god avkastning på investert kapital de neste årene. UNION Eiendomskapital har hatt høy aktivitet den siste tiden. Gode eiendommer er syndikert ut. Selskapet har i tillegg ervervet eiendom på vegne av Storebrand Eiendomsfond. Fondet har totalt pr. i dag investert ca. NOK 2,75 mrd. på vegne av private og institusjonelle investorer. UNION Real Estate, som ble etablert i sommer, er nå godt i gang og er i ferd med å gjennomføre sine første transaksjoner med utenlandske investorer. UNION Gruppen jobber med å øke kapasiteten og har ansatt flere medarbeidere den siste tiden. Vi ser frem til et spennende samarbeid utover høsten og mot vinteren! UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS UNION Real Estate AS

3 Innhold 4 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt 6 Gjesteartikkel: Indre selskap Et fleksibelt alternativ for investorer 8 Markedet for salg av næringseiendom 1 Eiendomsselskapene 12 Status utleie 14 All dressed up, but nowhere to go 15 Gjesteartikkel: Norwegian Property ASA 16 Fusjoner og oppkjøp 18 Sammenfallende interesser mellom investor og kapitalforvalter 2 Handel og handelssteder 21 Byggeaktivitet 22 Inflasjon 23 Konjunkturer 24 Renter 25 Markeder 26 Arbeidsledighet og sysselsetting 27 Boligmarkedet 28 BNP 29 Hotellmarkedet 3 Ansatte i UNION Gruppen 32 UNION Gruppen driver sin virksomhet gjennom fem selskaper:

4 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Per Olav Karlsen er aktiv partner i UNION Marine Finance og er ansvarlig for det første shippingprosjektet som er utført i UNION Gruppens regi. UNION Gruppen, ved UNION Marine Finance AS (UMF), lanserte sitt første shipping prosjekt dette kvartalet. Lanseringen og etableringen av Bergshav Product Tankers KS ble godt mottatt hos våre investorer og ble fulltegnet i løpet av noen få dager. Prosjektet er karakterisert ved moderne og kurant tank tonnasje som er sluttet på lange Bareboat avtaler (1 år) til god befrakter. Prosjektets avkastning og budsjetterte dividende utbetalinger er etter vår oppfatning svært attraktiv. Vi har nye prosjekter under forhandling og håper å kunne tilby nye investeringsmuligheter om ikke altfor lang tid. UMF vil stå som forretningsfører for de prosjekter vi lanserer, og vi vil også tilby andrehånds omsetning av andeler. Bergshav Product Tankers KS MT Ocean Dignity MT Ocean Quest MT Ocean Spirit Acquisition of 3 x 35. dwt Product Tankers with 1 year Bareboat Charter Total transaction value: US$ Paid-in equity: MNOK Arranged by: In cooperation with: uavhengig av flagg og eierforhold. Norske banker finansierer kinesiske rederier. Norske redere kjøper seg inn i Koreanske rederier. Norsk offshoreindustri opererer over hele kloden. Beskatting i forskjellige land legger til rette for etablering av virksomhet som er uavhengig av nasjonalitet for de finansielle eierne. En viktig konsekvens av denne globaliserte liberalisering av maritime industrier, er at komparative fordeler ikke lenger henger sammen med hvilket land de fysiske eiere kommer fra. De komparative fortrinn ligger i evnen til å sette sammen de riktige ideer og prosjekter samt i evnen til å innhente nødvendig kapital. UNION Gruppen har i lang tid hatt ønske og ambisjon om å etablere seg som aktør innenfor den maritime bransje der Norge har lange tradisjoner, betydelig kunnskap og markante internasjonale aktører. Den maritime industri i Norge, inklusive offshoreindustrien, besitter en industriell infrastruktur med betydelig kompetanse i alle ledd som inkluderer rederier, banker, meglere, finanshus, verft, utstyrsprodusenter og tilhørende servicenæringer. Dersom man ser bort fra IT og kommunikasjonsindustrien, så er de maritime industrier de som i størst grad er eksponenter for dagens økonomiske globalisering. Eierskap kan utøves aktivt over landegrenser og kontinenter. Bemanning av skip finner sted MT Ocean August 26 Den globale økonomi er gjenstand for kraftig ekspansjon som en konsekvens av veksten som foregår i store befolkningsregioner i verden. Kina er selvfølgelig lokomotivet i dette. I tillegg er land som India og Russland betydelige bidragsytere til veksten. Ekspansjonen har skapt en kraftig økning i behovet for tonnasje. Hva den kinesiske ekspansjonen angår og dennes betydning for global transport og generell økonomisk aktivitet, kan vi peke på følgende tre megatrender: Import av råvarer til Kina stiger i et formidabelt tempo. I 25 økte importen av råvarer i bulk med 15 til 17 prosent. Prognosen for 26 er 22 prosent. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE

5 Importen av olje og oljeprodukter steg med over 3 prosent i 24. Prognosen for 26 er 14 prosent. Veksten av eksport av ferdigvarer steg med 24 prosent i 25. Prognosen for prosent. Enkelte røster advarer mot overoptimisme innenfor shipping med henvisning til at vi nå ser historisk høye markeder. Vi skal ikke bidra til å kaste forsiktighet til side, men likevel peke på at det i historisk sammenheng har vært tider i shippingmarkedene med betydelig høyere realavkastning enn nå. Forskjellen er imidlertid at denne toppen, dersom det er det vi snakker om, har hatt en varighet på fire år. Det ser også ut til at markedene, med fluktuasjoner, vil forbli sterke i overskuelig fremtid. Den sterke oppgangen vi har vært vitne til er ikke et resultat av enkeltstående politiske hendelser, kriser eller uventet asymetri i markedet, men av en fundamental global økonomisk ekspansjon. Denne ekspansjonen forventer vi skal fortsette. Land som Sør-Korea og Japan hadde bortimot 3 og 4 år med kontinuerlig sterk vekst før de fikk sin avmatning. Kina er kun 1-12 år på vei. Videre hevdes det at det grovt sett kun er 3-4 mill. mennesker i Kina som foreløpig deltar i den utvikling som foregår. Tilsvarende argumenter gjelder for India. Man skal også være klar over at shipping bransjen gjennom en over 2 år lang krise med overkapasitet ikke tok del i den naturlige inflasjon som man hadde på land i perioden Det er således kanskje ikke unaturlig at når de forskjellige shippingmarkedene nå har fått en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel så stiger prisene (ratene) mer enn det som ellers ville vært naturlig. Man må også være klar over at kostnadene forbundet med sjøveis transport utgjør en svært liten andel av prisene vi forbrukere betaler for våre forbruksgoder, og at sluttproduktet således tåler vesentlig høyere priser på transporten. Den største trussel mot et fortsatt sterkt marked synes først og fremst å være risikoen for overkapasitet som følge av for stor nybyggingsaktivitet. For tiden har vi en betydelig ordrebok for alle hovedkategorier innen skip. Imidlertid har vi de siste tre år hatt en betydelig tilvekst av ny tonnasje uten at dette har presset markedene. Dette skyldes den sterke økonomiske ekspansjon som finner sted i kombinasjon med utfasing av gamle utidsmessige skip. Vi forventer at dette vil fortsette minst i to til tre år. Den betydelige økonomiske ekspansjon medfører som sagt økt transportbehov. I tillegg øker den behovet for energi og dagens oljepriser medfører betydelig incentiver for offshoreaktiviteter. I senere år har vi sett omstruktureringer, konsolidering, oppkjøp og nyetableringer innen offshorebransjen. Disse trendene tror vi vil forsterke seg ytterligere i de neste årene. Med ovennevnte overordnede makrobetraktninger og i lys av erkjennelsen om at Norge besitter miljø, kompetanse og kapitalevne til å vokse innen de maritime industrier, er det et naturlig ledd i UNIONs utvikling at vi etablerer oss. Vi håper dette blir en vellykket satsning og ser frem til å samarbeide med både etablerte og nye forbindelser i tiden som kommer. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 5

6 Indre selskap Et fleksibelt alternativ for investor Advokat Erlend Lous er tilknyttet advokatfirmaet Vogt & Wiigs shippingavdeling. Han arbeider særlig med skipssyndikering og finansiering. Erlend vil lede Vogt & Wiigs nyopprettede kontor i Singapore. Advokat Thomas Berntsen arbeider blant annet med selskapsrett og børs- og verdipapirhandel i advokatfirmaet Vogt & Wiig. Hans arbeid har særlig fokus på strukturering av transaksjoner. De senere år har hans arbeid i særlig grad vært knyttet til næringseiendom og opprettelsen av ulike eiendomsselskaper. Tradisjonelt har investorer ønsket en kombinasjon av begrensning av ansvaret og deltagerligning. Kommandittselskaper ivaretar dette formålet. I de siste årene har imidlertid indre selskaper hatt en betydelig fremvekst. Dette har særlig vært tilfelle innen skipssyndikater. Bakgrunnen for denne fremveksten er at en selskapsstruktur med indre selskap begrenser ansvaret på tilsvarende måte som hva tilfelle er for et kommandittselskap, og deltagerne i det indre selskapet blir også deltagerlignet. En investor i et indre selskap vil imidlertid kunne nyte godt av ytterligere fordeler, blant annet fleksible innskuddskrav og utdelingsregler. Indre selskap Et indre selskap, eller stille selskap som det også kalles, består av en hovedmann, vanligvis et single purpose aksjeselskap og en eller flere stille deltagere. Et indre selskap er regulert av Selskapsloven og deltagerne blir beskattet i henhold til skatteloven. Et indre selskap er et selskap som ikke fremstår som sådan ovenfor tredjemann. Det kan følgelig ikke inngå avtaler for egen regning og er heller ikke registrert i Foretaksregisteret. Hovedmannen vil inngå alle avtaler på vegne av det indre selskapet. Innskudd Selskapslovens kapittel 3 fastsetter en rekke regler for kommandittselskaper, blant annet fastsetter kapittel 3 krav til innskudd. Disse reglene kommer ikke til anvendelse for indre selskaper og er en av hovedårsakene til at indre selskaper har blitt en interessant måte å strukturere investeringer på. For kommandittselskaper følger det av selskapslovens 3-5 at selskapets krav på innskudd ikke kan overdras, og heller ikke stilles som sikkerhet. Denne begrensningen gjelder som nevnt ikke for indre selskaper. Konsekvensen av dette er at innskuddsforpliktelsene kan stilles som sikkerhet, typisk overfor bank eller annen finansinstitusjon og på denne måten bidra til at giringen på prosjektet økes. Videre står man fritt til å sette ned eller øke selskapskapitalen. Det er ikke nødvendig med kreditorvarsler eller meldinger til foretaksregisteret. Endringer i kapitalen trer i kraft med det samme, slik at utdeling kan skje umiddelbart. Normalt vil man imidlertid måtte innhente samtykke fra de finansinstitusjoner som er involvert i det aktuelle prosjektet. Ettersom det er avtalefrihet når det gjelder innskudd foreligger det heller ikke krav til valuta. I Norge er det slik at kapital for kommandittselskaper skal være i norske kroner og kapitalen skal være registrert i Foretaksregisteret. At det foreligger avtalefrihet når det gjelder valuta kan særlig for utenlandske investorer eller investorer som regelmessig handler i utenlandsk valuta være svært viktig, ettersom de på denne måten minimerer risikoen knyttet til valutasvingninger. I større prosjekter kan slik svingning ofte være av vesentlig betydning. Utdeling En annen viktig årsak til fremveksten av indre selskaper er knyttet til svært fleksible regler når det gjelder utdeling. I motsetning til hva som er tilfelle for kommandittselskaper, der det i selskapslovens 3-16 er fastsatt at selskapets midler ikke kan deles ut i større utstrekning enn selskapets nettoformue ifølge balansen for siste regnskapsår overstiger to femdeler av selskapskapitalen, finnes ikke slike begrensninger for indre selskaper. Et indre selskap har således adgang til å dele ut hele sitt overskudd til deltagerne innenfor de grenser deltagerne måtte ha fastsatt. Det er også verdt å merke seg at utdeling kan skje uavhengig av hvilke tall som måtte fremkomme av siste reviderte regnskaper. Man slipper å avvente avleggelsen av slike regnskaper og utdeling kan skje umiddelbart etter at beslutningen er fattet. I et syndikeringsprosjekt kan man således foreta utbetaling umiddelbart etter at for eksempel skipet er solgt, og avvikle selskapet deretter. Anonymitet Deltagerne i et kommandittselskap er, i motsetning til deltagerne i et stille selskap, UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 6

7 registrert i Foretaksregisteret. Deltagerne i et stille selskap vil således utad og også seg i mellom være anonyme. Hvorvidt dette er en fordel eller ulempe varierer fra deltager til deltager. Forpliktelser og rettigheter Det er hovedmannen som opptrer utad på vegne av Det indre selskap. Det er således hovedmannen som vil ha alle rettigheter og forpliktelser overfor tredje mann. Hovedmannen har, tilsvarende komplementaren i et kommandittselskap, ubegrenset ansvar overfor tredjemann. De stille deltagerne vil ikke ha ansvar overfor tredjemenn og innad vil de ha det ansvar som er avtalt i selskapsavtalen. Mellom hovedmannen og det indre selskapet vil fordeling av rettigheter og forpliktelser reguleres av en selskapsavtale. De stille deltagere kan ikke direkte eller indirekte representere selskapet utad. De stille deltagerne er ikke medlem i hovedmannens styrende organer, og som en konsekvens av dette har deltagerne liten påvirkningskraft med hensyn til hvorledes hovedmannen driver virksomheten. For at de stille deltagerne sikres en viss form for innflytelse, er det viktig å etablere alternative strukturer som sikrer en viss form for kontroll. Dette kan gjøres på ulike måter som det er for omfattende å komme nærmere inn på her. Det er derfor selvsagt svært viktig at hovedmannen har tilstrekkelig kompetanse til å drive den aktuelle virksomheten. Ettersom det er hovedmannen som opptrer utad, vil det for eksempel være hovedmannen som vil være registrert som eier av et skip, en eiendom eller annet. Hovedmannen er således legitimert til råde over dette. Det er derfor svært viktig at deltagerne har tillitt til hovedmannen. Ofte er det forretningsfører eller disponent som eier hovedmannen, mens det i andre tilfeller er de samme eiere i hovedmannen som i det indre selskapet. Det er svært viktig å holde fast ved at stille deltagere ikke representerer selskapet utad. Dersom stille deltagere skulle representere selskapet utad, kan det ikke utelukkes at selskapskonstruksjonen vil anses som i realiteten å være et kommandittselskap eller et ansvarlig selskap, med de virkninger dette har for blant annet risiko og ansvar. Det indre selskapet bør i det hele tatt så langt som mulig ikke utad fremstå som et eget subjekt. Skatt Et indre selskap er, i likhet med et kommandittselskap, ikke et eget skattesubjekt. Det er således deltagerne som lignes for det indre selskapets inntekter/utgifter og formue/ gjeld. Dette innebærer at det indre selskapet verken betaler inntekts- eller formuesskatt, men at skatten utlignes direkte på den enkelte deltager så langt vedkommende er skattepliktig til Norge. Deltagerligning På samme måte som i et kommandittselskap skjer skattleggingen av deltagerne etter nettometoden. Dette innebærer at skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt fastsettes hos det indre selskapet som om dette var et skattesubjekt. Nettoresultatet bestående av overeller underskudd fordeles deretter på deltagerne og føres i selvangivelsen hos den enkelte deltager. Det gjelder særlige regler om beregning av fradragsrammer. Fradragsrammene begrenser i utgangspunktet deltagernes fradragsrett til å omfatte andel av skattemessige kapital, tillagt ikke innkalt selskapskapital. Som det fremkommer ovenfor er det både likheter og ulikheter mellom kommandittselskaper og indre selskaper. Likhetene knytter seg særlig til at man skattemessig behandles på samme måte som et kommandittselskap og at man får tilsvarende form for ansvarsbegrensning. Sett fra en kommersiell synsvinkel vil det særlig være reglene som er knyttet til mulighet for å stille innskuddsforpliktelsene som sikkerhet, og den høyere giringen dette resulterer i som regelmessig vil være mest interessant. At det også foreligger mer fleksible utdelingsregler og regler for endringer i selskapskapitalen har gjort at indre selskaper har blitt en populær måte å organisere syndikeringer på. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 7

8 Markedet for salg av næringseiendom Forskjellene mellom by og land viskes ut Økern Sentrum UNION Norsk Næringsmegling AS bisto i salg av Økernsenteret til nystiftet selskap Økern Sentrum eiet av Steen & Strøm, Storebrand, Alf Ulven og Wilh. Wilhelmsen. Det nystiftede selskapet ervervet samtidig Økern Park, og planen er å utvikle et nytt stort kjøpesenter. Stasjonskvartalene i Asker UNION Norsk Næringsmegling AS bisto i salg av eierselskapet. Kontoreiendom på ca. 27 m 2. Flere leietakere med varierende leieutløp. Utbyggingsprosjekt- bolig, Sofies Minde 12 5 m 2 BTA Tomtebelastning ca. kr. 8,- Solgt til single purpose Joint Venture Sommeren er tradisjonelt en rolig tid i markedet for salg av næringseiendom, men i år, som i fjor, har det vært relativt høy aktivitet også i sommermånedene. Det er heller ingenting å si på aktivitetsnivået i høst. Det går mot et nytt rekordår i brutto verdi på omsatte næringseiendommer. Investors avkastningskrav uttrykt ved netto yield holder seg fortsatt lavt, mye på grunn av svært høy etterspørsel etter eiendom. AS Norge går meget bra og det er mye likviditet som plasseres i eiendom. Dette gir seg bl.a. utslag i flere nyetablerte eiendomsfond samt at Norwegian Property på rekordtid har samlet en stor portefølje av sentralt beliggende eiendommer. Sett i forhold til markedsrapporten for 2. kvartal har vi derfor lite nytt å komme med, bortsett fra en fallende yield tendens. Markedet er fortsatt meget likvid og det oppnås gode priser. Hvis vi ser på utviklingen i 1-års swap-rente så gikk renten noe opp på forsommeren, men er nå tilbake på nivå med mai i år. Realrenten (swap-renten justert for 12-mnd. endring i Konsumprisindeksen) ser ut til å ha stabilisert seg i en korridor mellom to og tre prosent, mens realrenten justert for 12-mnd. endring i KPI-JAE viser en svakt stigende trend. Spesielt interessant er det at KPI-JAE for august-august kun er,4 prosent mens KPI i samme periode er 1,9 prosent. Dette viser at underliggende prisvekst fortsatt er meget svak. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 8 % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % år-swap-rente sep-26 jul-26 mai-26 mar-26 jan-26 nov-25 aug-25 jun-25 apr-25 feb-25 des-24 sep-24 jul-24 mai-24 mar-24 jan-24 yield NKSW1 Currency realrente KPI realrente KPI-jAE 2 1 års stat Anslag netto yield * Spread yield mot ti års stat * Anslag netto yield for sentralt beliggende eiendom i meget god teknisk stand med 7-1 års leiekontrakter med solide leietakere. yield for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket kostnader, på eksempelvis NOK 6 millioner og en kjøpesum på NOK 1 millioner gir en yield på 6, prosent (6 mill/1 mill)

9 Et utvalg av gjennomførte transaksjoner Dato Adresse Beliggenhet Segment Kjøpesum Yield Leietaker Aug. 6 Hassingveien 4 Fredrikstad Kontor/handel 89 6,5% Rema 1, Fredrikstad kommune Aug. 6 Verftsgata 5 og 1, Julsundveien 4 og Enenveien 2 A Molde Kontor n/a 6,1% Utdanningsdirektoratet, Fylkestrygdekontoret Jul. 6 Sandslimarka 55 Bergen Kontor 186 6,8% Statoil, DnB NOR, Odfjell Jul. 6 Tjuvholmen Oslo Kontor n/a 4,85% Jun. 6 Storgata 17 Lillehammer Kontor/handel 116 7,81% Statsbygg, Rema 1 m.fl. Jun. 6 Drammensveien 134 og 149 Oslo Kontor 1 5,5% n/a Jun. 6 Storgata 1-5 Lillestrøm Lillestrøm Handel 98 n/a n/a Jun. 6 Vikelvfaret 4, 8 og 1 Trondheim Kombi 73 7,5% n/a Jun. 6 Sonja Henies plass 4 Oslo Kontor 6,2% Diverse Jun. 6 Berghagan 5 Oslo Kontor/lager 14 7,55% Atlas Copco m.fl. Jun. 6 Kråkerøyveien 2 Fredrikstad Kontor/handel n/a Spenst, Rimi ++ Jun. 6 Verven 4 Stavanger Kontor 338 6,7% BP Jun. 6 Bogstadveien 45 Oslo Kontor/bolig 93 4,95% DnB Jun. 6 Skippergata Kristiansand Handel 1 5,5% Popin, Intersport, Deloitte Mai. 6 Nordea-portefølje Norge Kontor 5,3% Nordea Mai. 6 Strømsveien Olaussen gården Lillestrøm/Strømmen Handel 1 6,35% Diverse Mai. 6 Leiraveien 12 Lillestrøm Lager/kombi ,69% Ing. M.O. Schøyen Bilcentraler AS Mai. 6 Leiraveien 15 Lillestrøm Kombi 112 5,96% Nokian Dekk AS Mai. 6 Årvollveien 72 Oslo Lager 59 6,31% Erling Hustvedt AS Det nye vi ser i markedet er at forskjellene mellom by og land i større grad viskes ut. Tradisjonelt har det vært en betydelig forskjell på investors krav til risikomargin på eiendom beliggende i sentrum av Oslo og andre større norske byer, og eiendom beliggende utenfor de største byene. I tråd med høy etterspørsel og mye likviditet som skal investeres, øker nå etterspørselen etter mer perifert beliggende eiendom. Det var et påviselig yieldskift på sentralt beliggende eiendommer høsten 24, mens vi i løpet av de siste tre til fire månedene har sett antydningen av et yieldskifte på eiendom beliggende utenfor de største byene. Forutsetningen for de lave yieldene vi har sett er solide leietakere, og at eiendommene har en god og sentral beliggenhet lokalt. Yieldkurven har hatt en fallende tendens det siste tiden. Yielden er derfor satt ned til 5, prosent. Vi har tro på fortsatt høy aktivitet men tror yielden vil stabilisere seg noe. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 9

10 Eiendomsselskapene Pr Berskau i Drammen UNION Norsk Næringsmegling AS bisto i salg av eierselskapet. Omsorgsboliger utleiet til Drammen kommune, ca. 6 4 m 2. Grev Wedels Plass 9 UNION Norsk Næringsmegling AS bisto i salg av eierselskapet. Kontoreiendom på ca m 2. Flere leietakere med varierende leieutløp. Syndikeringselskapene Gjennomførte syndikerings prosjekter i 26 (fra tom 3.6.6) Plasserte prosjekter Prosjekter siste 5 år (fra ) Antall Verdi, (Mill. NOK) Antall Verdi (Mill. NOK) Acta (1) BSA Capital DnBNOR DTZ Realkapital Corporate Finance AS SEB Enskilda Fearnley (2) First Securities Ness, Risan & Partners AS Nordea Markets Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Pareto Private Equity ASA Tschudi & Malling Syndikering AS UNION Eiendomskapital AS (3) n/a n/a Samlet for syndikeringsprosjekter Tall for Acta er fra Tall for Fearnley er fra Inkluderer eiendommer kjøpt for UNION Eiendomskapital sine ulike investeringsmandater. Eiendomsfond pr Avkastning i år Verdi eiendomsportefølje pr , MNOK Antall eiendommer Brutto leie, (Mill. NOK) Samlet næringsareal, m 2 Areal-ledighet (økonomisk ledighet) Vektet løpetid leiekontrakter, år Storebrand Eiendomsfond AS 18% ,8% 6,9 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA 3,9% (1) ,6% 6,1 1 I tillegg tegnet seg for Mill. NOK 85 i Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB Kombieiendom med utbyggingspotensial Ulvenveien BTA bygg Årlig leie: ca. kr ,- Salg av andeler Fulltegnede eiendomsfond pr UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 1 Avkastning i år Verdi eiendomsportefølje pr , MNOK Antall eiendommer Brutto leie, (Mill. NOK) Samlet næringsareal, m 2 Areal-ledighet (økonomisk ledighet) Vektet løpetid leiekontrakter, år Aberdeen Eiendomsfond Norge l KS 21,3% 5 4 (1) ,5% 5,9 1 Aberdeen Eiendomsfond Norge l KS eier 53% av andelene og har tilsvarende eierandel i fondets eiendomsportefølje.

11 Selskaper Hovedliste - børsnotert Bruttoleie (Mill. NOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år Norgani Hotels ASA (1) n/a 8,7 Norwegian Property AS ,5% 7,8 Olav Thon Eiendomsselskap ASA n/a 3,4% n/a Steen & Strøm ASA (2) n/a 3,2% 3, Unoterte Eiendomsspar AS/Victoria Eiendom AS (3) ,% 6, 1 Norgani oppgir tall for alle sine hoteller i Norden. 2 Steen & Strøm ASA oppgir tall fra Tall fra Eiendomsspar AS / Victoria Eiendom AS inkluderer deleide eiendommer som forvaltes av Eiendomsspar. Livselskaper/ Forsikring/ Bank Bruttoleie, (Mill. NOK) Samlet næringsareal, m 2 Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år Nordea Liv ,% 4,8 Gjensidige Eiendom ,1% 7, KLP Eiendom AS ,3% 6,8 SpareBank 1 (1) ,4% 5,7 Storebrand Livsforsikring AS ,2% 4,7 Vital Eiendom AS forvalter (2) ,1% 5, 1 Tall for Sparebank 1 er fra Vital Eiendom AS forvalter DnB Nor ASA sine eiendommer som utgjør 277 MNOK av brutto leien. Resten av eiendommene de forvalter eies av Vital Forsikring ASA. Tallene inkluderer eiendommer i utlandet. Andre Bruttoleie, (Mill. NOK) Samlet næringsareal (m 2 ) Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år AMFI Eiendom AS ,% 5, Andenæs Eiendom AS ,5% 4, Aspelin Ramm Gruppen ,7% 7,7 Avantor ASA (1) ,8% 7,2 EAB Eiendom AS ,4% 4, Entra Eiendom AS ,% 11, Fabritius Eiendom AS (2) ,% 4,6 Ferd Eiendom ,6% 2,2 Ica Eiendom AS ,% 6, Stor Ulven AS ,1% 4,9 Linstow Eiendom AS ,% 4,7 Mustad Eiendom AS ,5% 7,5 NSB Eiendom (inkl. ROM Eiendomsutvikling AS) ,1% 4,6 OBOS Forretningsbygg AS ,4% 4,1 Oslo Areal ,4% 3,5 Pecunia AS ,2% 6,3 Reitan Eiendom ,9% n/a Sektor Gruppen AS ,9% 3,6 T. Klaveness Eiendom AS ,% 6, Vika Eiendomsforvaltning AS ,% 3,3 Sum eiendomsselskapene (untatt syndikeringselskapene) Avantor ASA inngår i Rasmussengruppen. 2 Fabritius Eiendom AS og T. Klaveness Eiendom AS oppgir tall fra UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 11

12 Et utvalg av inngåtte leiekontrakter: Areal Pris pr. Leietid Adresse m 2 m 2 /år år Type Sjølyst plass kontor Klingenberggaten kontor Dronning Maudsgate kontor Dronning Maudsgate kontor Lysaker Torg kontor Gjerdrumsvei kontor Gullhaug Torg kontor Akersgaten kontor Akersgaten kontor Trondheimsveien butikk Tordenskoldsgate 6b kontor Hieronumus Heyerdalsgt kontor Ramstadsletta kontor Økernveien kontor Ruseløkkeveien kontor Karl Johans gate kontor Hausmannsgate kontor Grev Wedelsplass kontor Grenseveien kontor Grenseveien kontor Brynsengveien kontor Akersgaten 35/ kontor Haakon VII s gate kontor Karoline Kristiansens vei kontor Karoline Kristiansens vei kontor Status utleie Et skifte i geografisk etterspørsel Til tross for historisk varmerekord i sommer har ikke leietakerne ligget på latsiden. Selv august var hektisk og aktiviteten fortsetter. Som omtalt i annen artikkel i markedsrapporten, er Vika og Aker Brygge i en særstilling i forhold til prisoppgang og etterspørsel, men også øvrige geografiske segmenter nyter godt av et hektisk leiemarked. De generelle prisene i Oslo sentrum stiger dog noe langsommere, mens det er oppnådd Lysaker-priser på Bryn/ Helsfyr, og Skøyen har i stor grad tatt over mange av de tidligere sentrumstilhengerne. Oslo Sentrum Beliggenhet, kvalitet og pris er de viktigste kriterier ved en relokalisering. Oslo sentrum Ledige arealer (m 2 ) 3 generelt er i stor grad preget av eldre bygningsmasse, manglende parkering og fortsatt forholdsvis lave leiepriser. Moderne eiendommer i sentrum blir stadig absorbert og prisene stiger mer i kvalitetssegmentet. I motsatt fall er leietakerne nådeløse dersom kvaliteten ikke matcher beliggenheten, og det hjelper ikke at utleier bruker leieprisen som et lokkemiddel. Leiemarkedet i sentrum er derfor ikke lenger homogent med like leiepriser uansett adresse eller objekt. Leietakerne viser god betalingsvillighet for kvalitet, mens utrangerte eiendommer ikke blir foretrukket uansett pris. Skøyen/ Lysaker Skøyen og Lysaker skiller stadig mer lag pris- og utviklingsmessig. Skøyen regnes som en forlengelse av Oslo sentrum, mens Lysaker omtales som vestkorridoren. Bygningsmassen er hovedsaklig moderne, men Skøyen har bedre infrastruktur og servicenivå. Leieprisene på Skøyen ligger tett oppunder NOK 2,- pr. m²/ år som følge av større etterspørsel enn tilbud. Det bygges på spekk og planlegges ytterligere utbygging i tiden som kommer for å imøtekomme et vedvarende rush. Det er dog store leiekontrakter som utløper de neste par årene, og arealene bør fortløpende bli absorbert for at etterspørselen skal opprettholdes. Enkelte av de tidligere enbruker-byggene er allerede konvertert til mer diversifiserte flerbrukerbygg og vil således trolig leve utover opprinnelig leietid. Flere eiendommer vil i teorien kunne ledigstilles samtidig, også i forhold til planlagte nybygg Akersgaten Leiepris: kr./m 2 Areal: 1 1 m 2 Type: Kontor Leietid: 1 år 5 Høyeste oppnåelige leie* Tendens K3-26 2,5% 1,5% 2,1% 9,1% 8,% 7,% 3,2% k Vika/Rådhuset *) Leie for nye eller totalrehabiliterte lokaler 3,5% 3,% 3,2% 6,5% 8,2% 6,2% 5,5% k Øvrige sentrum UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 12 2,3% 1,2% 3,4% 4,1% 6,3% 7,5% 3,7% g 8,8% 8,2% 3,6% 9,6% 1,3% 6,9% 6,3% g 11,% 9,6% 12,2% 13,1% 13,6% 12,3% 14,7% g 4,9% 1,9% 2,5% 7,4% 7,2% 5,6% 5,7% Indre Vest Indre Nord Indre Øst Ytre Vest Ytre Nord/Øst/Syd Asker Bærum k 7,% 7,1% 8,2% 14,% 15,6% 14,6% 14,9% g 4,3% 4,6% 6,9% 11,4% 12,7% 11,% 7,2% g Kilde: UNION Gruppen / Eiendomsspar 11/6/6

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer