Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/12 PS 8/12 PS 9/12 PS 10/12 PS 11/12 PS 12/12 PS 13/12 PS 14/12 PS 15/12 PS 16/12 Sakstittel Valg av medlem og varamedlem til representantskapet for Kommunenes Opplæringskontor, Buskerud. Støtte til utskiftning av PCB holdige lysarmatur i lysløypa på Rødberg. Søknad om forlengelse av partnerskapsavtale med Nore og Uvdal Næringsselskap for perioden Bruk av elektroniske saksdokumenter prosjekt i formannskapet. Budsjett og arbeidsprogram Gjennomføring. Salg av ungboleiligheter på Rødberg. Skredsikring av fritidsboliger, Imingfjell. Boligtomtpriser i eksisterende kommunalt eide tomteområder. Innføring av nedsatt konsesjonsgrense Sluttbehandling av prinsippsak om utbyggingsavtaler og infrastrukturfond Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2011/630 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Valg av medlem og varamedlem til representantskapet for Kommunenes Opplæringskontor, Buskerud. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Saken gjelder: Valg av medlem og varamedlem til representantskapet for Kommunenes Opplæringskontor, Buskerud for perioden Fakta: Nore og Uvdal kommune er medlem av Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud, IKS. Medlemskapet innebærer faglig og praktisk bistand i forhold til inntak og oppfølging av lærlinger i kommunene. Det skal velges et medlem og et varamedlem til representantskapet for perioden Eierne har stemmerett i representantskapet i forhold til antall eierandeler. En eierandel tilsvarer 1000 innbyggere. Dvs. at Nore og Uvdal kommune har 2,5 eienandeler. I tidligere perioder er det Vidar Torgersen som har vært valg som medlem med fagsjef på SBK som vararepr. Rådmannen fremmer ikke forslag i valgsaker:

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2011/1178 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Svein Knudsen Støtte til utskiftning av PCB holdige lysarmatur i lysløypa på Rødberg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Rødberg Idrettforening søker kommunal støtte til utskiftning av PCB holdige armatur i Lysløypa på Rødberg. Fakta: Rødberg IF og Nore og Uvdal kommune, sendte i 2008 en søknad om spillemidler (se vedlegg). Bakgrunnen for søknaden var offentlig pålegg fra ift utskifting av alle PCB holdige armatur. Alt arma tur på Rødberg måtte byttes. Dette arbeidet er i full gang. Det kreves innleid fagkunnskap og utstyr som lift, stolpeklatring og elektrikerarbeid. Rødberg IF har i tillegg til innleid arbeidskraft utført flere runder med dugnader. Det er også skiftet ut en del stolper som var gamle. Dette arbeidet må ferdigstilles innen høsten Søknaden om spillemidler har som grunnlag et kommunalt tilskudd på ,-. Det er 1/3 av søknadens totalbeløp. Saksbehandlers vurdering: Det er viktig å opprettholde standarden i lysløypa på Rødberg. I Sti og Løypeplan for Nore og Uvdal kommune står det at det er viktig å legge til rette folks muligheter for daglig å være i fysisk aktivitet. Å sikre sti og løypenettet i nærheten av der folk bor, vil derfor være en viktig offentlig oppgave.

5 Det mest prekære vil bli for lagene å følge opp pålegget fra E-tilsynet om å skifte ut alle de gamle ulovlige PCB armatur, samt skifte ut en del gamle stolper. Denne fristen er allerede utløpt. Derfor er det viktig å få ferdigstilt arbeidet. Utgifter til drift og vedlikehold av lysløypa er en stor utgiftspost for idrettslaget. Den signerte søknaden av ordfører fra 2008 gir føringer for at kommunal støtte skal gis. Rådmannens forslag til vedtak: Rødberg IF`s jobb med å skifte ut alle PCB holdig lysarmatur, er et påkrevd offentlig pålegg. Dette arbeidet er da helt nødvendig for å opprettholde driften av lysløypa. Nore og Uvdal kommune ser viktigheten av dette tiltaket. Det bevilges da ,- til Rødberg Idrettsforening for å få dette tiltaket i havn. Vedlegg: 1. Søknad fra Rødberg Idrettsforening 2. Søknad om spillemidler

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : U01 Saksmappe : 2010/73 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om forlengelse av partnerskapsavtale med Nore og Uvdal Næringsselskap for perioden MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Saken gjelder: Godkjenning av forslag til ny partnerskapsavtale mellom kommunen og Nore og Uvdal Næringsselskap for perioden Forlag til ny avtale av 21 januar 2012 er vedlagt. Fakta: Høring vedrørende forlengelse av partnerskapsavtalen ble sist behandlet i kommunestyret 12.desember 2011, k-sak 112/11. Følgende vedtak ble gjort: Den utførte høring blant bedrifter i kommunen tas til orientering. Nåværende partnerskapsavtale forlenges i sin nåværende form inntil videre (Jfr. Budsjett 2012 / Økonomiplan ). Det settes i gang et evalueringsarbeid av det samla næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune/numedal. Det skal benyttes en profesjonell og uhildet aktør. Følgende områder/tiltak nevnes spesielt: Nore og Uvdal Næringsselskap BA herunder Numedal Næringshage AS, næringskonsulent, Numedalsutvikling og kommunens øvrige rådgivningsapparat (landbruk, skogbruk, utmark), Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen. Formannskapet er styringsgruppe for evalueringen.

7 Resultatet av evalueringen legges fram til politisk behandling innen Utgiftene belastes NMK sitt næringsbudsjett. En framtidig langsiktig avtale med Næringsselskapet og andre aktører i næringsutviklingsarbeidet avklares før budsjettbehandling i Næringsselskapet søker med bakgrunn i vedtaket om en ny fireårig avtale og et årlig bidrag på kr Følgende punkter er endret i det nye avtaleforslaget: 1. Bakgrunn og grunnlag for avtalen. Teksten er redusert, den vesentlige endringen er selskapets oppfatning av vedtaket i kommunestyret 12 desember Forlengelse av avtalen fram til 2015 med et årlig kommunalt bidrag på kr Formålet er ikke endret. 3. Økonomisk ramme er holdt på samme nivå som tidligere år, varigheten er endret til ut Samarbeidsområder. Innledningen er endret, tilbud om at etablererveiledning skal favne alle bransjer er tydeliggjort. 4.2 Annet avsnitt er endret. Fra kan inngå vertskapsavtale til at kommunen skal forplikte seg til å inngå vertskapsavtale. Det er også kommet ett punkt om at kommunen forplikter seg til å inngå utbyggingsavtaler der kommunen har hjemmel til det. 4.3 Næringsutvikling. Teksten er endret, et viktig punkt er siste setning i første avsnitt: Kommunen aksepterer selskapets krav om at de som ønsker bistand fra NUS må være medlemmer i selskapet. 4.4 Samfunnsutvikling. Teksten er endret. Avtaleforslaget forplikter selskapet på flere punkter. 5. Gjennomføring og organisering. Punktet er forenklet, vesentlige endringer er ikke registrert. 6. Avtalens varighet er endret til til , med mulighet til forlengelse på nye vilkår. Saksbehandlers vurdering: Rådmannen merker seg at forslaget til avtale er endret på en del punkter og vil vise til at endringene må sees i sammenheng med kommunestyrets vedtak om at nåværende partnerskapsavtale forlenges i sin nåværende form. Foreliggende forslag kan neppe sies å være dekket av uttrykket nåværende. Kommunestyret har fattet vedtak om å forlenge avtalen og om et årlig driftstilskudd på to millioner kroner. Sett i sammenheng med de øvrige deler av vedtaket, kan dette forstås slik at utfallet av den vedtatte evalueringen ikke vil få betydning for avtaleperioden eller kommunens tilskudd til selskapet.

8 Næringsselskapet har behov for fortsigbar finansiering over noen år for å opprettholde nødvendig kontinuitet for sine ansatte, spesielt aktuelt er det i prosessen med å ansette daglig ledelse. Kommentar til endringene i avtaleforslaget: En del tekstendringer anses som ikke å ha avgjørende betydning for å inngå ny avtale. Noen endringer har større betydning, disse er: Pnkt 1-2 og 3. Avtalens varighet er omtalt over. Finansiering med 2 mill pr år fram til og med 2015, er lagt inn i økonomiplanen. 4.1 Etablererveiledning som favner alle bransjer er lagt inn som et prioritert område. 4.2 At kommunen forplikter seg til å inngå en langsiktig vertskapsavtale anbefales ikke, revidering av avtalen bør kunne gjøres for eksempel hvert andre år. Forpliktelse til å arbeide aktivt for å gjennomføre utbyggingsavtaler blir behandlet i egen sak i februar 2012, vedtaket der vil påvirke dette punktet. Det anbefales å vente med å redigere avtalen til etter at denne saken er avklart. 4.3 Et eventuelt krav om at de som mottar hjelp fra næringsselskapet må være medlem i selskapet, ble også diskutert ved første gangs avtaleinngåelse. En slik ordning vil ganske sikkert bidra til å styrke selskapets rolle som et samlet organ for hele næringslivet og det antas at det kan stilles et slikt krav så lenge ikke selskapet overtrer krav til likebehandling. Det antas videre at det må gjøres unntak for etablerere og nystarta virksomheter. 4.4 Selskapets ønske om å forplikte seg på flere områder anses som en fordel og anbefales akseptert. 6. Avtalens varighet er omtalt over, muligheten til forlengelse på nye vilkår kan aksepteres. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen ser næringsselskapets behov for langsiktighet når det skal ansettes ny daglig leder. Rådmannen er usikker på om vedtaket i kommunestyresak 112/11 gir anledning til å inngå en fireårig avtale nå. I påvente av evalueringen av selskapet anbefales det å inngå ny partnerskapsavtale ut 2013, med ett års gjensidig oppsigelsestid. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale. Vedlegg: 1. Søknad og forslag til avtale. 2. Tidligere avtale Saksdokumenter: Utskrift av k-sak 112/11

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 064 Saksmappe : 2012/89 Avd. : IKT Saksbehandler : Asbjørn Teige Bruk av elektroniske saksdokumenter prosjekt i formannskapet. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Saken gjelder: Bruk av elektroniske saksdokumenter prosjekt i formannskapet. Fakta: Produksjon av saksdokumenter til politiske organer i kommunen får et stadig større omfang på grunn av økende kompleksitet i sakene. Dette fører til økende utgifter til saksbehandling, kopiering og distribusjon av saksdokumenter. Flere kommuner og fylkeskommuner har derfor de siste årene gått fra distribusjon av saksdokumenter pr post over til elektronisk distribusjon av saksdokumenter. Rådmannens forslag til handlingsplan for Fagavdeling for sentraladministrasjon og fellesfunksjoner (SFF) ble vedtatt av kommunestyret ved behandling av Økonomiplanen i K-sak 100/11. I denne handlingsplanen har rådmannen satt opp at administrasjonen skal starte arbeidet med å se på mulighetene for elektroniske saksdokumenter i formannskapet. Fagsjefen innkalte til et møte den mellom ordføreren, rådmannen og fagsjefen der det ble gitt en kort orientering om at arbeidet var startet opp og om hva som var gjort av kartlegging så langt. Konklusjonen i møtet var at ordføreren ba om en kort orientering om papirløse møter for formannskapet den I formannskapsmøtet ble det gitt en kort informasjon om papirløse møter og vist praktisk bruk av lesebrett med dagens formannskapssaker. I tillegg ble det

10 orientert om fordeler og ulemper ved lesebrett generelt, og gitt en kort teknisk innføring. Administrasjonen ba politikerne komme med tilbakemeldinger om de ønsket en egen sak på dette i formannskapet. Saksbehandlers vurdering: På bakgrunn av ønskene fra politikerne ser rådmannen at det er nødvendig å sette ned et prosjekt for innføring av elektroniske dokumenter i formannskapet. Prosjektet vil sikre at alle sider ved innkallinger, kopiering og distribusjon av saksdokumenter blir tatt hånd om på en god måte. Det må også utredes støttefunksjon for politikerne og drift av de tekniske løsningene. Ved først å prøve dette ut i liten skala i formannskapet kan man vinne erfaringer og seinere avgjøre om dette kan være noe for andre politiske utvalg. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen starter et prosjekt for innføring av digital gjennomføring av formannskapsmøtene i kommunen. Prosjektet gjennomføres etter PLP-metoden med formannskapet som Prosjekteier og rådmannen som Prosjektansvarlig. Rådmannen utnevner en prosjektleder for prosjektet. Prosjektplanen skal legges fram for Formannskapet med forslag om nødvendige politiske og administrative tiltak for elektronisk gjennomføring av møtene. Det tas sikte på å avslutte prosjektet med formannskapet før sommeren og eventuelt starte opp tilsvarende for andre utvalg fra høsten 2012.

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 145 Saksmappe : 2011/897 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Frank Pedersen Budsjett og arbeidsprogram Gjennomføring. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Fakta: Det legges med dette fram en oversikt over hvordan større arbeider og budsjettvedtak tenkes løst i administrasjonen i løpet av gjennomføringsåret Hovedgrunnlaget er hentet fra kommunestyrets vedtak om budsjett/økonomiplan og arbeidsprogram for Vurdering Oversikten rommer så mange ulike punkter at det ikke legges opp til ordinær vedtakssak, men en orientering fra administrasjonen som kan utgjøre et grunnlag for videre etterspørsel eller utdypinger fra formannskapet eller kommunestyret. Rådmannens forslag til innstilling: Oversikt over gjennomføring av budsjett/arbeidsplan og investeringer for 2012 legges fra rådmannens side fram til orientering. Vedlegg: Oversikt over gjennomføring

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 613 Saksmappe : 2011/144 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Salg av ungboleiligheter på Rødberg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Endring av aldersbegrensning ved salg av ungboleiligheter i Tannlegevegen på Rødberg. Fakta: Kommunestyret vedtok i sak 18/11 føringer for administrasjonens arbeid ved salg av ungboleiligheter i Tannlegevegen på Rødberg med slik vedtak: Vedtak Kommunestyret : Kommunestyret legger følgende føringer til grunn for administrasjonens videre arbeid: 1. Leilighetene i Tannlegevegen kan selges til en pris av millioner kroner. Det er lik pris for alle fire enheter. 2. Leilighetene selges til privatpersoner som er under 35 år pr Kjøper må være bosatt i Nore og Uvdal kommune senest 6 måneder etter overtakelse. 3. En person kan kun eie en leilighet. 4. Det dannes eget sameie med egne vedtekter. 5. Ved videresalg til personer over 35 år tillegges en tomtekostnad på kr pr leilighet. 6. Leie kan vurderes dersom noen av enhetene er usolgt pr I så fall fremmes ny sak til kommunestyret. 7. Det åpnes for bruk av megler ved gjennomføring av salg.

13 Det er til nå solgt en leilighet, og kjøper var i målgruppen unge under 35 år. Saksbehandlers vurdering: Det ble holdt visning for salg av ungboleilighetene i Tannlegevegen på Rødberg den Salget og visningsdato var bekjentgjort ved annonsering i lokalaviser, Numedalsnett og på kommunens hjemmeside. Det møtte to interessenter på visningen, og leiligheten i 2. etg. øst ble deretter solgt. Leilighetene har også vært annonsert på finn.no siden Det har vært interesse fra kjøpere eldre enn 35 år, men vedtaket i K-sak 18/11 er slik at dersom leilighetene skal selges til denne gruppe kjøpere, må det vedtas endring i føringene ved at aldersbegrensningen oppheves. Det foreslås derfor at aldersbegrensingen oppheves og leilighetene selges til en pris av kr ,- + omkostninger. Tomtekostnader er ikke beregnet inn i salgsprisen. Ved salg/videresalg til kjøpere eldre enn 35 år, foreslås det som tidligere å legge til kr ,- i tomtekostnader pr. leilighet. Dersom det er flere aktuelle kjøpere til samme leilighet på samme tid, prioriteres kjøpere under 35 år foran kjøpere eldre enn 35 år. Dersom det er flere aktuelle likeverdige kjøpere til samme leilighet, avgjøres salget ved loddtrekning. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Leilighetene i Tannlegevegen kan selges til en pris av inntil kr Det er lik pris for alle enheter. 2. Leilighetene selges til privatpersoner. 3. En person kan kun eie en leilighet. 4. Dersom det er flere aktuelle kjøpere til samme leilighet på samme tid, prioriteres kjøpere under 35 år foran kjøpere eldre enn 35 år. 5. Dersom det er flere aktuelle likeverdige kjøpere til samme leilighet, avgjøres salget ved loddtrekning. 6. Kjøper må være bosatt i leiligheten senest 6 måneder etter overtakelse. 7. Ved salg til personer eldre enn 35 år tillegges en tomtekostnad på kr pr. leilighet. 8. Ved videresalg på et senere tidspunkt fra personer under 35 år som har kjøpt leilighet uten tillegg for tomtekostnader, krever kommunen dekket tomtekostnad på kr pr. leilighet. 9. Leie kan vurderes dersom noen av enhetene er usolgt pr I så fall fremmes ny sak til kommunestyret. 10. Det åpnes for bruk av megler ved gjennomføring av salg.

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : X53 Saksmappe : 2010/193 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Skredsikring av fritidsboliger, Imingfjell. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har på vegne av to festere av kommunale festetomter på Imingfjell anmodet kommunen om en snarlig iverksettelse av nødvendige skritt for sikring av hytteeiendommene. Videre må kommunens ansvar for sikring av de resterende fritidsboligene som ligger skredutsatt til avklares. Det er også tidliger stilt spørsmål om størrelsen på festeavgift for festetomter beliggende innenfor nærmere definerte skredsoner. Fakta: I mars 2007 ble en hytte totalskadet av snøskred på sørsiden av Imingskaret ved Glopphovda på Imingfjell i Nore og Uvdal kommune. Kommunen tok etter dette kontakt med Norges Geotekniske Institutt (NGI), og kommunestyret gjorde følgende vedtak: Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommune vedtar å utarbeide et skredfarekart for kommunens hyttefelt på Imingfjell slik at en får en oversikt over tomter/hytter som ligger utsatt til for snøskred. Vurdering av eventuelle skredsikringstiltak avventes til rapporten foreligger. Kostnadene på inntil kr ,- dekkes over kommuneskogens budsjett ved omprioritering av budsjettet. NGI har etter dette utarbeidet 4 rapporter: 1. Rapport nr av 23. april 2007: Imingfjellet Skredvurdering. Gloppehovda-hytte ødelagt av skred. 2. Rapport nr av 18. okt. 2007:

15 Imingfjellet Uvdal. Skredkartlegging eiendom 27/4 og 26/1. 3. Rapport nr av 4. des. 2007: Imingfjellet Uvdal. Skredsikring-innledende vurderinger. 4. Rapport nr R av 15. okt. 2009: Imingfjell Skredvurdering. Kostnadsestimat skredsikring. Det finnes mye faktaopplysninger om bl.a. skredgrenser, sikringstiltak og generelle vurderinger av plan- og bygningslovens (pbl) krav til forvaltning i skredutsatte områder i disse rapportene. Rapportene er lagt ved saksframlegget. Formannskapet er tidligere skriftlig informert om saken i notat av , notat av , og muntlig informert Notatene er lagt ved saksframlegget For å gi festerne en bedre sikkerhet under opphold på hyttene mens kommunen utredet sitt ansvar for sikring, vedtok kommunen å gi NGI i oppdrag å levere skredvarsling for området vinteren 2008 og Utgiftene til rapporter og skredvarsling beløper seg anslagsvis til noe over 1,3 millioner kr. I NGI s rapport av anslås sikringstiltakene å koste følgende fordelt på de forskjellige områdene: (Dette er grove anslag med store sprik pga. usikkerhet ved valg av beste sikringstiltak, da for eksempel sikringsgjerder er vesentlig dyrere enn sikringsvoller/ledevoller.) Område Ant. Grovt anslag sikringskostnader hytter Nordsiden av Imingskaret, kommunen 3 Mer enn 10 millioner kroner Ved Ræpehol, kommunen 5 Fra 1,5 til 3 millioner kroner Nordsiden av Gloppehovd, kommunen 13 Fra noen millioner til flere titalls millioner kroner Sør- og østsiden av Gloppehovd, kommunen 12 Fra 5 til 10 millioner kroner Privat grunneier nordvest for Langelikrysset 7 Fra noen få millioner til flere millioner kroner Totalt alle hytter 40 (inkl. skredtatt hytte)? Siste rapport fra NGI, datert , viser et nærmere kostnadsestimat for et utvalg kommunen gjorde på 13 hytter på 5,4 millioner kroner. Disse tiltakene vil kunne sikre totalt 17 hytter. De fleste kostnadene ved tiltakene her stemmer overens med rapporten som er vist i tabellen, bortsett fra to av de tre hyttene på nordsiden av Imingskaret som har et vesentlig lavere kostnadsestimat i den siste rapporten (Rapport 3: mer enn 10 mill. Siste rapport: 1,8 mill.) Innenfor skredsonene er det totalt 39 hytter (eksl. skredtatt hytte i 2007), hvorav 32 på kommunal grunn (gnr. 27, bnr. 4), og 7 på privat grunn (gnr. 26, bnr. 1). NGI har definert at av de totalt 39 hyttene ligger 16 hytter innenfor 1000-årsgrense for skred, og 23 hytter innenfor 333-årsgrense. Dvs. at for området som helhet vil om lag 1 av de 23 hyttene beliggende innenfor 333-årsgrense i løpet av en 15-årsperiode kunne bli rammet av snøskred, mens risikoen pr. hytte altså er hvert 333. år. For de 16 hyttene innenfor 1000-årsgrensen vil det for området som helhet være om lag 1 hytte som kan bli rammet ca. hvert 60. år, mens risikoen pr. hytte er hvert år.

16 Nore og Uvdal kommune har som reguleringsmyndighet gitt byggetillatelser etter plan- og bygningsloven (pbl). Denne loven ble bl.a. endret i 1985 og I 1985 ble loven endret slik at forvaltningsmyndighetene ved behandling av planer og byggesøknader måtte forholde seg til om faren for skred var større enn 1:333 pr. år. I 1987 ble denne grensen skjerpet til 1:1000 pr. år. Før 1985 fantes det derfor i loven ikke noe tallfestet akseptabelt risikonivå, da begrepet som ble brukt var tilstrekkelig sikkerhet. 1. januar 1978 ble ei hytte totalskadet av snøskred (beliggende på nordsiden av Imingskaret, ca. 200 m vest for hytta som ble totalskadet i 2007). NGI utarbeidet på oppdrag fra Statens Naturskadefond, en rapport datert : Hyttefelt Imingfjell, Nore og Uvdal. Vurdering av fare for snøskred. Hytte tilhørende. Her står det bl.a.: Faren for skred ved hyttene på begge sider av Imingskaret er ikke undersøkt i detalj, men topografi og vegetasjonsskader tyder på at skredfare ikke kan utelukkes for enkelte av hyttene. En eventuell detaljundersøkelse av faren kan utføres såfremt dette er ønskelig. Rapporten sier videre at også hytta på nabotomta har en beliggenhet som må karakteriseres som avgjort skredutsatt. Denne nabotomta er i NGI s rapport av definert å ligge innenfor 333-årsgrense for snøskred. Tomta der hytta som ble totalskadet av skredet stod, ble flyttet til ny plassering som NGI i rapporten fra 1978 beskriver at vil få god sikkerhet mot skred. Fester bygde deretter ny hytte på den nye plasseringen. Denne hytta er i NGI s rapport av definert å ligge innenfor 1000-årsgrense for snøskred. NGI utarbeidet også en rapport datert , Imingfjell. Vurdering av fare for snøskred ved planlagt hyttefelt Skarstullia. Området som ble utredet ligger ca m lenger nordøst fra hytta som ble skredtatt i Hyttefeltet ble ikke realisert. Et arkitektfirma utarbeidet i 1965 forslag til en plan for ca. 160 tomter på kommunens grunn på Imingfjell. Denne planen hadde ikke formell status som reguleringsplan. De fleste av dagens hytter er plassert iht. denne planen. Behovet for å ha en formelt godkjent plan førte til at kommunestyret i sak 43 i 2005 vedtok å godkjenne reguleringsplan for Imingfjell. I forbindelse med dette arbeidet flyttet kommunen noen tomter den mente lå skredutsatt til i planen fra På reguleringskartet ble det også avsatt tomter til: Byggeområde for hytter Erstatning for rasutsatte tomter 14, 16, 19 og evt. andre. Fylkesmannen godkjente i 1971 disposisjonsplan for hytteområde beliggende i Iminglia, tilhørende gnr. 26, bnr. 1. I 1980 godkjente kommunen reguleringsplan for det samme området, og denne ble stadfestet av fylkesmannen året etter. Kommunen har arbeidet med å undersøke hvilket ansvar den har både som grunneier i det gjeldende området, og som forvaltningsmyndighet i forhold til byggetillatelser gitt fra tallet og frem til i dag i det samme området. Etter disse undersøkelsene og anbefalinger fra kommunens advokat, besluttet administrasjonen at kommunen, med den tids viten om skredfaren i det aktuelle området på de tidspunkt hyttene hadde fått byggetillatelse, verken som grunneier eller forvaltningsmyndighet anser å ha det økonomiske ansvaret for å sikre hyttene. Dette ble formidlet i brev til 33 av hytteeierne i det gjeldende området i løpet av september De siste seks hytteeierne ble i brev informert om det samme. Uklare ansvarsforhold vedrørende sikring mot naturskader har avstedkommet flere rapporter. Ansvarsforholdene ved sikring mot snøskred har vært særlig uklare. Rapporter som har vært med i kommunens vurderinger av ansvarsforholdene i denne saken, er rapporter utarbeidet av

17 Vestlandsforsking, Statens landbruksforvaltning, Econ (Senter for økonomisk analyse) og advokatfirmaet Arntzen de Besche AS. Rapportene er ikke lagt ved saksframlegget, men er registrert inn og tilgjengelige som saksdokumenter i saksmappa: Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS. Erlend Bakken og Sven Iver Steen. 2001: Ansvarsforhold ved naturskader ECON: Rapport nr. 95/01.Sikring mot naturskader Statens landbruksforvaltning: Rapport nr. 3/2003, Sikring mot naturskader ansvar og roller. Vestlandsforsking-rapport nr. 4/2008. Naturskade i kommunene Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008. Naturskade og kommunenes ansvar. Videre finnes det mange faktaopplysninger om bl.a. skredgrenser, sikringstiltak og generelle vurderinger av plan- og bygningslovens (pbl) krav til forvaltning i skredutsatte områder i de vedlagte rapportene utarbeidet av NGI. Saksbehandlers vurdering: Byggesøknader for de 39 festetomtene er undersøkt for å sammenholde med hvilke lover og forskrifter som var gjeldende på det tidspunkt hver enkelt hytte ble gitt byggetillatelse. Vedlagte rapport fra NGI av utreder forholdene vedrørende hytta som ble ødelagt av skredet i 2007, og gir fra punkt 5 på side 8 og i vedlegg A, noen vurderinger av hvilke lover og regler som har vært gjeldende. Rapporten sier på side 8: Lovreglene angående bygging i skredfarlig område har endret seg noe gjennom årene, men generelt har det vært forbud mot å føre opp bygninger i skredfarlig område. Unntaket var driftsbygninger i landbruket som først ble innlemmet i skredbestemmelsene ved lov av 1.juni 1973 nr 32 og hytter i uregulert område som ble innlemmet 1. januar 1980 (lov av 8.juni 1979 nr 46.). Et avgjørende moment i denne saken er således om området var regulert for hyttebygging da byggetillatelse ble gitt i Lovverket som var gjeldende da byggetillatelse for hytta ble gitt i 1973 er gitt i vedlegg A (bygningsloven av 1965). Vedlegg B inneholder dagens gjeldende bestemmelser. Et arkitektfirma utarbeidet planen IMINGFJELL Hytteplan. Nore/Uvdal kommune Vi kan ikke se at denne er behandlet og offentlig godkjent som reguleringsplan for området. Dersom det er riktig, var området uregulert fram til reguleringsplanen for Imingfjell ble vedtatt i Det aktuelle området ble derfor først innlemmet i skredbestemmelsene ved nevnte lov av Pbl av 1965, 68, som sier at Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot synking, vannsig, flom, ras e.l., gjelder altså ikke for de rasutsatte hyttene på Imingfjell som har fått byggetillatelser før Dette gjelder 22 av hyttene på kommunal grunn. 8 av de resterende 10 hyttene på kommunal grunn har ukjent byggeår, men de antas med stor sikkerhet å være bygget før De 2 siste hyttene, tomt nr. 80 og nr. 106, er bygget etter 1979 (1985 og 1999), men ligger i et område på sørsiden av Gloppehovd som kommunen ikke har ansett å være skredutsatt før NGI undersøkte området i 2007.

18 På privat grunn har 5 av 7 hytter byggetillatelse gitt før Den ene av de to siste hyttene har ukjent byggeår, men den antas med stor sikkerhet å være bygget før Den andre hytta fikk byggetillatelse Skredet som gikk med påfølgende rapport fra NGI av , har betydning for hvorvidt det kan hevdes at kommunen fra det tidspunkt var opplyst om at det kunne være fare for snøskred i Imingskaret. Det ble i perioden etter skredet og fram til loven ble endret , ikke gitt noen byggetillatelser for hytte i området ved Imingskaret. For hytta på privat grunn som fikk byggetillatelse , vil en anta at nærheten i tid til skredet førte til at kommunen her gjorde en vurdering av sikkerheten for hytta før byggetillatelsen ble gitt. NGI s rapport av førte til at det planlagte hyttefeltet ved Skarstullia ikke ble realisert. Uten at det vites med sikkerhet, vil en anta at kommunen også ved behandlingen av reguleringsplanen for Imingen, gnr. 26, bnr. 1, den , stadfestet av fylkesmannen , gjorde en vurdering av skredfaren før planen ble godkjent. Disposisjonsplanen for samme området var godkjent av fylkesmannen i Forvaltningsmyndighetene fikk etter endringene i pbl i 1985 og 1987 et tallfestet akseptabelt risikonivå å forholde seg til når de skulle vurdere byggetillatelser. I veilederen til byggeforskriften som kom i 1987, står det følgende om hva som kan tillates i forbindelse med plassering av bygningen. Hytter er i nevnte tabell 51:4 plassert i sikkerhetsklasse 2: 51:4 Plassering av bygning Byggeforskriftens hovedintensjon er at bebyggelse skal plasseres sikkert med hensyn til skred. Ved planlegging/etablering av ny bebyggelse skal bygningsrådet påse at denne får forsvarlig sikkerhet mot skred. Dette kravet anses for å være oppfylt når forskriftens krav til nominell årlig sannsynlighet for skred er overholdt, se tabell 51:4. Den nominelle, årlige sannsynlighet er relatert til bygning og nærmeste utearealer. Kravene i tabell 51:4 bør ikke fravikes ved nyetableringer i skredutsatte områder. Ved gjenoppbygging etter brann eller annen skade og ved nødvendig utvidelse av eksisterende bygning eller driftsenhet, kan bygningsrådet redusere kravet til nominell sannsynlighet for skred i sikkerhetsklassene 2 og 3. Den gjennomsnittlige årlige sannsynlighet for skred må likevel ikke overstige for klasse 2 og 10-3 for klasse 3. Slik reduksjon er imidlertid betinget av dispensasjon, se om dispensasjon under innledningen til veiledningen. Dette betydde at tilbygg kunne godtas for hytter som var definert å ligge utenfor 333- årsgrense for skred. Tomt nr. 4 og 19 på kommunal grunn ligger i Imingskaret. Tomt nr. 4 har opprinnelig byggetillatelse fra Tomt nr. 19 finner vi ikke byggesøknad for, men det antas med stor sikkerhet at hytta har fått byggetillatelse før skredet i De har imidlertid begge byggetillatelser for tilbygg gitt hhv. i 2005 og Dette er altså etter endringen i loven i 1987, og vurderingen er her hvorvidt kommunen på det tidspunkt burde sett hen til skredhendelsen i 1978, og derfor avslått søknaden. Begge hyttene er i NGI s rapport av definert å ligge innenfor 333-årsgrense for skred, men en antar at kommunen her vurderte hyttene til ikke å ligge innenfor denne grensen. Det er også gitt lignende tillatelser til tomt nr. 64 på kommunal grunn. Tomta ligger imidlertid ikke i Imingskaret, og det er derfor ikke naturlig å kunne hevde at skredhendelsen skulle ha noen innvirkning på vurderingene ved behandlingen av byggesøknaden for dette tilbygget.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2014 1 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ordfører, bystyret, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer