Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/12 PS 8/12 PS 9/12 PS 10/12 PS 11/12 PS 12/12 PS 13/12 PS 14/12 PS 15/12 PS 16/12 Sakstittel Valg av medlem og varamedlem til representantskapet for Kommunenes Opplæringskontor, Buskerud. Støtte til utskiftning av PCB holdige lysarmatur i lysløypa på Rødberg. Søknad om forlengelse av partnerskapsavtale med Nore og Uvdal Næringsselskap for perioden Bruk av elektroniske saksdokumenter prosjekt i formannskapet. Budsjett og arbeidsprogram Gjennomføring. Salg av ungboleiligheter på Rødberg. Skredsikring av fritidsboliger, Imingfjell. Boligtomtpriser i eksisterende kommunalt eide tomteområder. Innføring av nedsatt konsesjonsgrense Sluttbehandling av prinsippsak om utbyggingsavtaler og infrastrukturfond Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2011/630 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Valg av medlem og varamedlem til representantskapet for Kommunenes Opplæringskontor, Buskerud. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Saken gjelder: Valg av medlem og varamedlem til representantskapet for Kommunenes Opplæringskontor, Buskerud for perioden Fakta: Nore og Uvdal kommune er medlem av Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud, IKS. Medlemskapet innebærer faglig og praktisk bistand i forhold til inntak og oppfølging av lærlinger i kommunene. Det skal velges et medlem og et varamedlem til representantskapet for perioden Eierne har stemmerett i representantskapet i forhold til antall eierandeler. En eierandel tilsvarer 1000 innbyggere. Dvs. at Nore og Uvdal kommune har 2,5 eienandeler. I tidligere perioder er det Vidar Torgersen som har vært valg som medlem med fagsjef på SBK som vararepr. Rådmannen fremmer ikke forslag i valgsaker:

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2011/1178 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Svein Knudsen Støtte til utskiftning av PCB holdige lysarmatur i lysløypa på Rødberg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Rødberg Idrettforening søker kommunal støtte til utskiftning av PCB holdige armatur i Lysløypa på Rødberg. Fakta: Rødberg IF og Nore og Uvdal kommune, sendte i 2008 en søknad om spillemidler (se vedlegg). Bakgrunnen for søknaden var offentlig pålegg fra ift utskifting av alle PCB holdige armatur. Alt arma tur på Rødberg måtte byttes. Dette arbeidet er i full gang. Det kreves innleid fagkunnskap og utstyr som lift, stolpeklatring og elektrikerarbeid. Rødberg IF har i tillegg til innleid arbeidskraft utført flere runder med dugnader. Det er også skiftet ut en del stolper som var gamle. Dette arbeidet må ferdigstilles innen høsten Søknaden om spillemidler har som grunnlag et kommunalt tilskudd på ,-. Det er 1/3 av søknadens totalbeløp. Saksbehandlers vurdering: Det er viktig å opprettholde standarden i lysløypa på Rødberg. I Sti og Løypeplan for Nore og Uvdal kommune står det at det er viktig å legge til rette folks muligheter for daglig å være i fysisk aktivitet. Å sikre sti og løypenettet i nærheten av der folk bor, vil derfor være en viktig offentlig oppgave.

5 Det mest prekære vil bli for lagene å følge opp pålegget fra E-tilsynet om å skifte ut alle de gamle ulovlige PCB armatur, samt skifte ut en del gamle stolper. Denne fristen er allerede utløpt. Derfor er det viktig å få ferdigstilt arbeidet. Utgifter til drift og vedlikehold av lysløypa er en stor utgiftspost for idrettslaget. Den signerte søknaden av ordfører fra 2008 gir føringer for at kommunal støtte skal gis. Rådmannens forslag til vedtak: Rødberg IF`s jobb med å skifte ut alle PCB holdig lysarmatur, er et påkrevd offentlig pålegg. Dette arbeidet er da helt nødvendig for å opprettholde driften av lysløypa. Nore og Uvdal kommune ser viktigheten av dette tiltaket. Det bevilges da ,- til Rødberg Idrettsforening for å få dette tiltaket i havn. Vedlegg: 1. Søknad fra Rødberg Idrettsforening 2. Søknad om spillemidler

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : U01 Saksmappe : 2010/73 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om forlengelse av partnerskapsavtale med Nore og Uvdal Næringsselskap for perioden MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Saken gjelder: Godkjenning av forslag til ny partnerskapsavtale mellom kommunen og Nore og Uvdal Næringsselskap for perioden Forlag til ny avtale av 21 januar 2012 er vedlagt. Fakta: Høring vedrørende forlengelse av partnerskapsavtalen ble sist behandlet i kommunestyret 12.desember 2011, k-sak 112/11. Følgende vedtak ble gjort: Den utførte høring blant bedrifter i kommunen tas til orientering. Nåværende partnerskapsavtale forlenges i sin nåværende form inntil videre (Jfr. Budsjett 2012 / Økonomiplan ). Det settes i gang et evalueringsarbeid av det samla næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune/numedal. Det skal benyttes en profesjonell og uhildet aktør. Følgende områder/tiltak nevnes spesielt: Nore og Uvdal Næringsselskap BA herunder Numedal Næringshage AS, næringskonsulent, Numedalsutvikling og kommunens øvrige rådgivningsapparat (landbruk, skogbruk, utmark), Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen. Formannskapet er styringsgruppe for evalueringen.

7 Resultatet av evalueringen legges fram til politisk behandling innen Utgiftene belastes NMK sitt næringsbudsjett. En framtidig langsiktig avtale med Næringsselskapet og andre aktører i næringsutviklingsarbeidet avklares før budsjettbehandling i Næringsselskapet søker med bakgrunn i vedtaket om en ny fireårig avtale og et årlig bidrag på kr Følgende punkter er endret i det nye avtaleforslaget: 1. Bakgrunn og grunnlag for avtalen. Teksten er redusert, den vesentlige endringen er selskapets oppfatning av vedtaket i kommunestyret 12 desember Forlengelse av avtalen fram til 2015 med et årlig kommunalt bidrag på kr Formålet er ikke endret. 3. Økonomisk ramme er holdt på samme nivå som tidligere år, varigheten er endret til ut Samarbeidsområder. Innledningen er endret, tilbud om at etablererveiledning skal favne alle bransjer er tydeliggjort. 4.2 Annet avsnitt er endret. Fra kan inngå vertskapsavtale til at kommunen skal forplikte seg til å inngå vertskapsavtale. Det er også kommet ett punkt om at kommunen forplikter seg til å inngå utbyggingsavtaler der kommunen har hjemmel til det. 4.3 Næringsutvikling. Teksten er endret, et viktig punkt er siste setning i første avsnitt: Kommunen aksepterer selskapets krav om at de som ønsker bistand fra NUS må være medlemmer i selskapet. 4.4 Samfunnsutvikling. Teksten er endret. Avtaleforslaget forplikter selskapet på flere punkter. 5. Gjennomføring og organisering. Punktet er forenklet, vesentlige endringer er ikke registrert. 6. Avtalens varighet er endret til til , med mulighet til forlengelse på nye vilkår. Saksbehandlers vurdering: Rådmannen merker seg at forslaget til avtale er endret på en del punkter og vil vise til at endringene må sees i sammenheng med kommunestyrets vedtak om at nåværende partnerskapsavtale forlenges i sin nåværende form. Foreliggende forslag kan neppe sies å være dekket av uttrykket nåværende. Kommunestyret har fattet vedtak om å forlenge avtalen og om et årlig driftstilskudd på to millioner kroner. Sett i sammenheng med de øvrige deler av vedtaket, kan dette forstås slik at utfallet av den vedtatte evalueringen ikke vil få betydning for avtaleperioden eller kommunens tilskudd til selskapet.

8 Næringsselskapet har behov for fortsigbar finansiering over noen år for å opprettholde nødvendig kontinuitet for sine ansatte, spesielt aktuelt er det i prosessen med å ansette daglig ledelse. Kommentar til endringene i avtaleforslaget: En del tekstendringer anses som ikke å ha avgjørende betydning for å inngå ny avtale. Noen endringer har større betydning, disse er: Pnkt 1-2 og 3. Avtalens varighet er omtalt over. Finansiering med 2 mill pr år fram til og med 2015, er lagt inn i økonomiplanen. 4.1 Etablererveiledning som favner alle bransjer er lagt inn som et prioritert område. 4.2 At kommunen forplikter seg til å inngå en langsiktig vertskapsavtale anbefales ikke, revidering av avtalen bør kunne gjøres for eksempel hvert andre år. Forpliktelse til å arbeide aktivt for å gjennomføre utbyggingsavtaler blir behandlet i egen sak i februar 2012, vedtaket der vil påvirke dette punktet. Det anbefales å vente med å redigere avtalen til etter at denne saken er avklart. 4.3 Et eventuelt krav om at de som mottar hjelp fra næringsselskapet må være medlem i selskapet, ble også diskutert ved første gangs avtaleinngåelse. En slik ordning vil ganske sikkert bidra til å styrke selskapets rolle som et samlet organ for hele næringslivet og det antas at det kan stilles et slikt krav så lenge ikke selskapet overtrer krav til likebehandling. Det antas videre at det må gjøres unntak for etablerere og nystarta virksomheter. 4.4 Selskapets ønske om å forplikte seg på flere områder anses som en fordel og anbefales akseptert. 6. Avtalens varighet er omtalt over, muligheten til forlengelse på nye vilkår kan aksepteres. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen ser næringsselskapets behov for langsiktighet når det skal ansettes ny daglig leder. Rådmannen er usikker på om vedtaket i kommunestyresak 112/11 gir anledning til å inngå en fireårig avtale nå. I påvente av evalueringen av selskapet anbefales det å inngå ny partnerskapsavtale ut 2013, med ett års gjensidig oppsigelsestid. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale. Vedlegg: 1. Søknad og forslag til avtale. 2. Tidligere avtale Saksdokumenter: Utskrift av k-sak 112/11

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 064 Saksmappe : 2012/89 Avd. : IKT Saksbehandler : Asbjørn Teige Bruk av elektroniske saksdokumenter prosjekt i formannskapet. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Saken gjelder: Bruk av elektroniske saksdokumenter prosjekt i formannskapet. Fakta: Produksjon av saksdokumenter til politiske organer i kommunen får et stadig større omfang på grunn av økende kompleksitet i sakene. Dette fører til økende utgifter til saksbehandling, kopiering og distribusjon av saksdokumenter. Flere kommuner og fylkeskommuner har derfor de siste årene gått fra distribusjon av saksdokumenter pr post over til elektronisk distribusjon av saksdokumenter. Rådmannens forslag til handlingsplan for Fagavdeling for sentraladministrasjon og fellesfunksjoner (SFF) ble vedtatt av kommunestyret ved behandling av Økonomiplanen i K-sak 100/11. I denne handlingsplanen har rådmannen satt opp at administrasjonen skal starte arbeidet med å se på mulighetene for elektroniske saksdokumenter i formannskapet. Fagsjefen innkalte til et møte den mellom ordføreren, rådmannen og fagsjefen der det ble gitt en kort orientering om at arbeidet var startet opp og om hva som var gjort av kartlegging så langt. Konklusjonen i møtet var at ordføreren ba om en kort orientering om papirløse møter for formannskapet den I formannskapsmøtet ble det gitt en kort informasjon om papirløse møter og vist praktisk bruk av lesebrett med dagens formannskapssaker. I tillegg ble det

10 orientert om fordeler og ulemper ved lesebrett generelt, og gitt en kort teknisk innføring. Administrasjonen ba politikerne komme med tilbakemeldinger om de ønsket en egen sak på dette i formannskapet. Saksbehandlers vurdering: På bakgrunn av ønskene fra politikerne ser rådmannen at det er nødvendig å sette ned et prosjekt for innføring av elektroniske dokumenter i formannskapet. Prosjektet vil sikre at alle sider ved innkallinger, kopiering og distribusjon av saksdokumenter blir tatt hånd om på en god måte. Det må også utredes støttefunksjon for politikerne og drift av de tekniske løsningene. Ved først å prøve dette ut i liten skala i formannskapet kan man vinne erfaringer og seinere avgjøre om dette kan være noe for andre politiske utvalg. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen starter et prosjekt for innføring av digital gjennomføring av formannskapsmøtene i kommunen. Prosjektet gjennomføres etter PLP-metoden med formannskapet som Prosjekteier og rådmannen som Prosjektansvarlig. Rådmannen utnevner en prosjektleder for prosjektet. Prosjektplanen skal legges fram for Formannskapet med forslag om nødvendige politiske og administrative tiltak for elektronisk gjennomføring av møtene. Det tas sikte på å avslutte prosjektet med formannskapet før sommeren og eventuelt starte opp tilsvarende for andre utvalg fra høsten 2012.

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 145 Saksmappe : 2011/897 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Frank Pedersen Budsjett og arbeidsprogram Gjennomføring. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Fakta: Det legges med dette fram en oversikt over hvordan større arbeider og budsjettvedtak tenkes løst i administrasjonen i løpet av gjennomføringsåret Hovedgrunnlaget er hentet fra kommunestyrets vedtak om budsjett/økonomiplan og arbeidsprogram for Vurdering Oversikten rommer så mange ulike punkter at det ikke legges opp til ordinær vedtakssak, men en orientering fra administrasjonen som kan utgjøre et grunnlag for videre etterspørsel eller utdypinger fra formannskapet eller kommunestyret. Rådmannens forslag til innstilling: Oversikt over gjennomføring av budsjett/arbeidsplan og investeringer for 2012 legges fra rådmannens side fram til orientering. Vedlegg: Oversikt over gjennomføring

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 613 Saksmappe : 2011/144 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Salg av ungboleiligheter på Rødberg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Endring av aldersbegrensning ved salg av ungboleiligheter i Tannlegevegen på Rødberg. Fakta: Kommunestyret vedtok i sak 18/11 føringer for administrasjonens arbeid ved salg av ungboleiligheter i Tannlegevegen på Rødberg med slik vedtak: Vedtak Kommunestyret : Kommunestyret legger følgende føringer til grunn for administrasjonens videre arbeid: 1. Leilighetene i Tannlegevegen kan selges til en pris av millioner kroner. Det er lik pris for alle fire enheter. 2. Leilighetene selges til privatpersoner som er under 35 år pr Kjøper må være bosatt i Nore og Uvdal kommune senest 6 måneder etter overtakelse. 3. En person kan kun eie en leilighet. 4. Det dannes eget sameie med egne vedtekter. 5. Ved videresalg til personer over 35 år tillegges en tomtekostnad på kr pr leilighet. 6. Leie kan vurderes dersom noen av enhetene er usolgt pr I så fall fremmes ny sak til kommunestyret. 7. Det åpnes for bruk av megler ved gjennomføring av salg.

13 Det er til nå solgt en leilighet, og kjøper var i målgruppen unge under 35 år. Saksbehandlers vurdering: Det ble holdt visning for salg av ungboleilighetene i Tannlegevegen på Rødberg den Salget og visningsdato var bekjentgjort ved annonsering i lokalaviser, Numedalsnett og på kommunens hjemmeside. Det møtte to interessenter på visningen, og leiligheten i 2. etg. øst ble deretter solgt. Leilighetene har også vært annonsert på finn.no siden Det har vært interesse fra kjøpere eldre enn 35 år, men vedtaket i K-sak 18/11 er slik at dersom leilighetene skal selges til denne gruppe kjøpere, må det vedtas endring i føringene ved at aldersbegrensningen oppheves. Det foreslås derfor at aldersbegrensingen oppheves og leilighetene selges til en pris av kr ,- + omkostninger. Tomtekostnader er ikke beregnet inn i salgsprisen. Ved salg/videresalg til kjøpere eldre enn 35 år, foreslås det som tidligere å legge til kr ,- i tomtekostnader pr. leilighet. Dersom det er flere aktuelle kjøpere til samme leilighet på samme tid, prioriteres kjøpere under 35 år foran kjøpere eldre enn 35 år. Dersom det er flere aktuelle likeverdige kjøpere til samme leilighet, avgjøres salget ved loddtrekning. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Leilighetene i Tannlegevegen kan selges til en pris av inntil kr Det er lik pris for alle enheter. 2. Leilighetene selges til privatpersoner. 3. En person kan kun eie en leilighet. 4. Dersom det er flere aktuelle kjøpere til samme leilighet på samme tid, prioriteres kjøpere under 35 år foran kjøpere eldre enn 35 år. 5. Dersom det er flere aktuelle likeverdige kjøpere til samme leilighet, avgjøres salget ved loddtrekning. 6. Kjøper må være bosatt i leiligheten senest 6 måneder etter overtakelse. 7. Ved salg til personer eldre enn 35 år tillegges en tomtekostnad på kr pr. leilighet. 8. Ved videresalg på et senere tidspunkt fra personer under 35 år som har kjøpt leilighet uten tillegg for tomtekostnader, krever kommunen dekket tomtekostnad på kr pr. leilighet. 9. Leie kan vurderes dersom noen av enhetene er usolgt pr I så fall fremmes ny sak til kommunestyret. 10. Det åpnes for bruk av megler ved gjennomføring av salg.

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : X53 Saksmappe : 2010/193 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Skredsikring av fritidsboliger, Imingfjell. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har på vegne av to festere av kommunale festetomter på Imingfjell anmodet kommunen om en snarlig iverksettelse av nødvendige skritt for sikring av hytteeiendommene. Videre må kommunens ansvar for sikring av de resterende fritidsboligene som ligger skredutsatt til avklares. Det er også tidliger stilt spørsmål om størrelsen på festeavgift for festetomter beliggende innenfor nærmere definerte skredsoner. Fakta: I mars 2007 ble en hytte totalskadet av snøskred på sørsiden av Imingskaret ved Glopphovda på Imingfjell i Nore og Uvdal kommune. Kommunen tok etter dette kontakt med Norges Geotekniske Institutt (NGI), og kommunestyret gjorde følgende vedtak: Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommune vedtar å utarbeide et skredfarekart for kommunens hyttefelt på Imingfjell slik at en får en oversikt over tomter/hytter som ligger utsatt til for snøskred. Vurdering av eventuelle skredsikringstiltak avventes til rapporten foreligger. Kostnadene på inntil kr ,- dekkes over kommuneskogens budsjett ved omprioritering av budsjettet. NGI har etter dette utarbeidet 4 rapporter: 1. Rapport nr av 23. april 2007: Imingfjellet Skredvurdering. Gloppehovda-hytte ødelagt av skred. 2. Rapport nr av 18. okt. 2007:

15 Imingfjellet Uvdal. Skredkartlegging eiendom 27/4 og 26/1. 3. Rapport nr av 4. des. 2007: Imingfjellet Uvdal. Skredsikring-innledende vurderinger. 4. Rapport nr R av 15. okt. 2009: Imingfjell Skredvurdering. Kostnadsestimat skredsikring. Det finnes mye faktaopplysninger om bl.a. skredgrenser, sikringstiltak og generelle vurderinger av plan- og bygningslovens (pbl) krav til forvaltning i skredutsatte områder i disse rapportene. Rapportene er lagt ved saksframlegget. Formannskapet er tidligere skriftlig informert om saken i notat av , notat av , og muntlig informert Notatene er lagt ved saksframlegget For å gi festerne en bedre sikkerhet under opphold på hyttene mens kommunen utredet sitt ansvar for sikring, vedtok kommunen å gi NGI i oppdrag å levere skredvarsling for området vinteren 2008 og Utgiftene til rapporter og skredvarsling beløper seg anslagsvis til noe over 1,3 millioner kr. I NGI s rapport av anslås sikringstiltakene å koste følgende fordelt på de forskjellige områdene: (Dette er grove anslag med store sprik pga. usikkerhet ved valg av beste sikringstiltak, da for eksempel sikringsgjerder er vesentlig dyrere enn sikringsvoller/ledevoller.) Område Ant. Grovt anslag sikringskostnader hytter Nordsiden av Imingskaret, kommunen 3 Mer enn 10 millioner kroner Ved Ræpehol, kommunen 5 Fra 1,5 til 3 millioner kroner Nordsiden av Gloppehovd, kommunen 13 Fra noen millioner til flere titalls millioner kroner Sør- og østsiden av Gloppehovd, kommunen 12 Fra 5 til 10 millioner kroner Privat grunneier nordvest for Langelikrysset 7 Fra noen få millioner til flere millioner kroner Totalt alle hytter 40 (inkl. skredtatt hytte)? Siste rapport fra NGI, datert , viser et nærmere kostnadsestimat for et utvalg kommunen gjorde på 13 hytter på 5,4 millioner kroner. Disse tiltakene vil kunne sikre totalt 17 hytter. De fleste kostnadene ved tiltakene her stemmer overens med rapporten som er vist i tabellen, bortsett fra to av de tre hyttene på nordsiden av Imingskaret som har et vesentlig lavere kostnadsestimat i den siste rapporten (Rapport 3: mer enn 10 mill. Siste rapport: 1,8 mill.) Innenfor skredsonene er det totalt 39 hytter (eksl. skredtatt hytte i 2007), hvorav 32 på kommunal grunn (gnr. 27, bnr. 4), og 7 på privat grunn (gnr. 26, bnr. 1). NGI har definert at av de totalt 39 hyttene ligger 16 hytter innenfor 1000-årsgrense for skred, og 23 hytter innenfor 333-årsgrense. Dvs. at for området som helhet vil om lag 1 av de 23 hyttene beliggende innenfor 333-årsgrense i løpet av en 15-årsperiode kunne bli rammet av snøskred, mens risikoen pr. hytte altså er hvert 333. år. For de 16 hyttene innenfor 1000-årsgrensen vil det for området som helhet være om lag 1 hytte som kan bli rammet ca. hvert 60. år, mens risikoen pr. hytte er hvert år.

16 Nore og Uvdal kommune har som reguleringsmyndighet gitt byggetillatelser etter plan- og bygningsloven (pbl). Denne loven ble bl.a. endret i 1985 og I 1985 ble loven endret slik at forvaltningsmyndighetene ved behandling av planer og byggesøknader måtte forholde seg til om faren for skred var større enn 1:333 pr. år. I 1987 ble denne grensen skjerpet til 1:1000 pr. år. Før 1985 fantes det derfor i loven ikke noe tallfestet akseptabelt risikonivå, da begrepet som ble brukt var tilstrekkelig sikkerhet. 1. januar 1978 ble ei hytte totalskadet av snøskred (beliggende på nordsiden av Imingskaret, ca. 200 m vest for hytta som ble totalskadet i 2007). NGI utarbeidet på oppdrag fra Statens Naturskadefond, en rapport datert : Hyttefelt Imingfjell, Nore og Uvdal. Vurdering av fare for snøskred. Hytte tilhørende. Her står det bl.a.: Faren for skred ved hyttene på begge sider av Imingskaret er ikke undersøkt i detalj, men topografi og vegetasjonsskader tyder på at skredfare ikke kan utelukkes for enkelte av hyttene. En eventuell detaljundersøkelse av faren kan utføres såfremt dette er ønskelig. Rapporten sier videre at også hytta på nabotomta har en beliggenhet som må karakteriseres som avgjort skredutsatt. Denne nabotomta er i NGI s rapport av definert å ligge innenfor 333-årsgrense for snøskred. Tomta der hytta som ble totalskadet av skredet stod, ble flyttet til ny plassering som NGI i rapporten fra 1978 beskriver at vil få god sikkerhet mot skred. Fester bygde deretter ny hytte på den nye plasseringen. Denne hytta er i NGI s rapport av definert å ligge innenfor 1000-årsgrense for snøskred. NGI utarbeidet også en rapport datert , Imingfjell. Vurdering av fare for snøskred ved planlagt hyttefelt Skarstullia. Området som ble utredet ligger ca m lenger nordøst fra hytta som ble skredtatt i Hyttefeltet ble ikke realisert. Et arkitektfirma utarbeidet i 1965 forslag til en plan for ca. 160 tomter på kommunens grunn på Imingfjell. Denne planen hadde ikke formell status som reguleringsplan. De fleste av dagens hytter er plassert iht. denne planen. Behovet for å ha en formelt godkjent plan førte til at kommunestyret i sak 43 i 2005 vedtok å godkjenne reguleringsplan for Imingfjell. I forbindelse med dette arbeidet flyttet kommunen noen tomter den mente lå skredutsatt til i planen fra På reguleringskartet ble det også avsatt tomter til: Byggeområde for hytter Erstatning for rasutsatte tomter 14, 16, 19 og evt. andre. Fylkesmannen godkjente i 1971 disposisjonsplan for hytteområde beliggende i Iminglia, tilhørende gnr. 26, bnr. 1. I 1980 godkjente kommunen reguleringsplan for det samme området, og denne ble stadfestet av fylkesmannen året etter. Kommunen har arbeidet med å undersøke hvilket ansvar den har både som grunneier i det gjeldende området, og som forvaltningsmyndighet i forhold til byggetillatelser gitt fra tallet og frem til i dag i det samme området. Etter disse undersøkelsene og anbefalinger fra kommunens advokat, besluttet administrasjonen at kommunen, med den tids viten om skredfaren i det aktuelle området på de tidspunkt hyttene hadde fått byggetillatelse, verken som grunneier eller forvaltningsmyndighet anser å ha det økonomiske ansvaret for å sikre hyttene. Dette ble formidlet i brev til 33 av hytteeierne i det gjeldende området i løpet av september De siste seks hytteeierne ble i brev informert om det samme. Uklare ansvarsforhold vedrørende sikring mot naturskader har avstedkommet flere rapporter. Ansvarsforholdene ved sikring mot snøskred har vært særlig uklare. Rapporter som har vært med i kommunens vurderinger av ansvarsforholdene i denne saken, er rapporter utarbeidet av

17 Vestlandsforsking, Statens landbruksforvaltning, Econ (Senter for økonomisk analyse) og advokatfirmaet Arntzen de Besche AS. Rapportene er ikke lagt ved saksframlegget, men er registrert inn og tilgjengelige som saksdokumenter i saksmappa: Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS. Erlend Bakken og Sven Iver Steen. 2001: Ansvarsforhold ved naturskader ECON: Rapport nr. 95/01.Sikring mot naturskader Statens landbruksforvaltning: Rapport nr. 3/2003, Sikring mot naturskader ansvar og roller. Vestlandsforsking-rapport nr. 4/2008. Naturskade i kommunene Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008. Naturskade og kommunenes ansvar. Videre finnes det mange faktaopplysninger om bl.a. skredgrenser, sikringstiltak og generelle vurderinger av plan- og bygningslovens (pbl) krav til forvaltning i skredutsatte områder i de vedlagte rapportene utarbeidet av NGI. Saksbehandlers vurdering: Byggesøknader for de 39 festetomtene er undersøkt for å sammenholde med hvilke lover og forskrifter som var gjeldende på det tidspunkt hver enkelt hytte ble gitt byggetillatelse. Vedlagte rapport fra NGI av utreder forholdene vedrørende hytta som ble ødelagt av skredet i 2007, og gir fra punkt 5 på side 8 og i vedlegg A, noen vurderinger av hvilke lover og regler som har vært gjeldende. Rapporten sier på side 8: Lovreglene angående bygging i skredfarlig område har endret seg noe gjennom årene, men generelt har det vært forbud mot å føre opp bygninger i skredfarlig område. Unntaket var driftsbygninger i landbruket som først ble innlemmet i skredbestemmelsene ved lov av 1.juni 1973 nr 32 og hytter i uregulert område som ble innlemmet 1. januar 1980 (lov av 8.juni 1979 nr 46.). Et avgjørende moment i denne saken er således om området var regulert for hyttebygging da byggetillatelse ble gitt i Lovverket som var gjeldende da byggetillatelse for hytta ble gitt i 1973 er gitt i vedlegg A (bygningsloven av 1965). Vedlegg B inneholder dagens gjeldende bestemmelser. Et arkitektfirma utarbeidet planen IMINGFJELL Hytteplan. Nore/Uvdal kommune Vi kan ikke se at denne er behandlet og offentlig godkjent som reguleringsplan for området. Dersom det er riktig, var området uregulert fram til reguleringsplanen for Imingfjell ble vedtatt i Det aktuelle området ble derfor først innlemmet i skredbestemmelsene ved nevnte lov av Pbl av 1965, 68, som sier at Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot synking, vannsig, flom, ras e.l., gjelder altså ikke for de rasutsatte hyttene på Imingfjell som har fått byggetillatelser før Dette gjelder 22 av hyttene på kommunal grunn. 8 av de resterende 10 hyttene på kommunal grunn har ukjent byggeår, men de antas med stor sikkerhet å være bygget før De 2 siste hyttene, tomt nr. 80 og nr. 106, er bygget etter 1979 (1985 og 1999), men ligger i et område på sørsiden av Gloppehovd som kommunen ikke har ansett å være skredutsatt før NGI undersøkte området i 2007.

18 På privat grunn har 5 av 7 hytter byggetillatelse gitt før Den ene av de to siste hyttene har ukjent byggeår, men den antas med stor sikkerhet å være bygget før Den andre hytta fikk byggetillatelse Skredet som gikk med påfølgende rapport fra NGI av , har betydning for hvorvidt det kan hevdes at kommunen fra det tidspunkt var opplyst om at det kunne være fare for snøskred i Imingskaret. Det ble i perioden etter skredet og fram til loven ble endret , ikke gitt noen byggetillatelser for hytte i området ved Imingskaret. For hytta på privat grunn som fikk byggetillatelse , vil en anta at nærheten i tid til skredet førte til at kommunen her gjorde en vurdering av sikkerheten for hytta før byggetillatelsen ble gitt. NGI s rapport av førte til at det planlagte hyttefeltet ved Skarstullia ikke ble realisert. Uten at det vites med sikkerhet, vil en anta at kommunen også ved behandlingen av reguleringsplanen for Imingen, gnr. 26, bnr. 1, den , stadfestet av fylkesmannen , gjorde en vurdering av skredfaren før planen ble godkjent. Disposisjonsplanen for samme området var godkjent av fylkesmannen i Forvaltningsmyndighetene fikk etter endringene i pbl i 1985 og 1987 et tallfestet akseptabelt risikonivå å forholde seg til når de skulle vurdere byggetillatelser. I veilederen til byggeforskriften som kom i 1987, står det følgende om hva som kan tillates i forbindelse med plassering av bygningen. Hytter er i nevnte tabell 51:4 plassert i sikkerhetsklasse 2: 51:4 Plassering av bygning Byggeforskriftens hovedintensjon er at bebyggelse skal plasseres sikkert med hensyn til skred. Ved planlegging/etablering av ny bebyggelse skal bygningsrådet påse at denne får forsvarlig sikkerhet mot skred. Dette kravet anses for å være oppfylt når forskriftens krav til nominell årlig sannsynlighet for skred er overholdt, se tabell 51:4. Den nominelle, årlige sannsynlighet er relatert til bygning og nærmeste utearealer. Kravene i tabell 51:4 bør ikke fravikes ved nyetableringer i skredutsatte områder. Ved gjenoppbygging etter brann eller annen skade og ved nødvendig utvidelse av eksisterende bygning eller driftsenhet, kan bygningsrådet redusere kravet til nominell sannsynlighet for skred i sikkerhetsklassene 2 og 3. Den gjennomsnittlige årlige sannsynlighet for skred må likevel ikke overstige for klasse 2 og 10-3 for klasse 3. Slik reduksjon er imidlertid betinget av dispensasjon, se om dispensasjon under innledningen til veiledningen. Dette betydde at tilbygg kunne godtas for hytter som var definert å ligge utenfor 333- årsgrense for skred. Tomt nr. 4 og 19 på kommunal grunn ligger i Imingskaret. Tomt nr. 4 har opprinnelig byggetillatelse fra Tomt nr. 19 finner vi ikke byggesøknad for, men det antas med stor sikkerhet at hytta har fått byggetillatelse før skredet i De har imidlertid begge byggetillatelser for tilbygg gitt hhv. i 2005 og Dette er altså etter endringen i loven i 1987, og vurderingen er her hvorvidt kommunen på det tidspunkt burde sett hen til skredhendelsen i 1978, og derfor avslått søknaden. Begge hyttene er i NGI s rapport av definert å ligge innenfor 333-årsgrense for skred, men en antar at kommunen her vurderte hyttene til ikke å ligge innenfor denne grensen. Det er også gitt lignende tillatelser til tomt nr. 64 på kommunal grunn. Tomta ligger imidlertid ikke i Imingskaret, og det er derfor ikke naturlig å kunne hevde at skredhendelsen skulle ha noen innvirkning på vurderingene ved behandlingen av byggesøknaden for dette tilbygget.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 VURDERING AV BOPLIKT (NEDSATT KONSESJONSGRENSE) Bakgrunn Kommunestyret bad i sak 98/14 administrasjonen om å legge fram en sak med

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null

Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null Boplikt i Kvitsøy kommune konsesjonsgrense null Veileder for Kvitsøy kommune A - Kommunens formål med konsesjonsloven kommunale vedtak 1. Innføring av konsesjonslovens nullgrense i 1981 formål 2. Kommunestyresak

Detaljer

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2006/1023-8 Arkiv: V60 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 13.04.2011 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Teknikk, plan- og naturkomite Kommunestyret Nedsatt konsesjonsgrense

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Froland ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Rettledning Opplysning om erverver: Er det flere som erverver eiendommen sammen (sameiere), må hver enkelt fylle ut hvert sitt skjema. Hvis du bare overtar

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2006/1023-8 Arkiv: V60 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 13.04.2011 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/11 Teknikk, plan- og naturkomite (2007-2011) 03.05.2011 51/11 Kommunestyret

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Fagsamling i Loen 23.10.13 Anne Pernille Asplin Hvorfor konsesjon? 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Kommunesamling 09. november Jordlov og konsesjonslov

Kommunesamling 09. november Jordlov og konsesjonslov Kommunesamling 09. november 2016 Jordlov og konsesjonslov Forskriften om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom 5 5.Fulldyrket jord etter konsesjonsloven 4 første ledd nr. 4 og 5 annet ledd

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM HAMARØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 MELDING OM POLITISK VEDTAK FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 Lise og Vidar Solem Høeg Jarlheimsbakken 5 7041 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-21 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Andreas

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG GNR. 29 BNR. 140 PÅ JOMFRULAND - KONSESJONSPLIKT - KLAGESAK

SAKSFRAMLEGG GNR. 29 BNR. 140 PÅ JOMFRULAND - KONSESJONSPLIKT - KLAGESAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Ørvik, NÆR Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/02781-004 GNR. 29 BNR. 140 PÅ JOMFRULAND - KONSESJONSPLIKT - KLAGESAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø kommune fastholder tidligere

Detaljer

Nedsatt konsesjonsgrense - muligheter og virkeområde. Marianne S. Barstad Seniorrådgiver

Nedsatt konsesjonsgrense - muligheter og virkeområde. Marianne S. Barstad Seniorrådgiver Nedsatt konsesjonsgrense - muligheter og virkeområde Marianne S. Barstad Seniorrådgiver Marianne.barstad@slf.dep.no Søknads- /endringsprosess SLF fastsetter ny, endrer og opphever forskrift Kommunen søker

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Utvikling

ROLLAG KOMMUNE Utvikling ROLLAG KOMMUNE Utvikling Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008/301 KLA.. 31 02 37 02 V60 15.05.2008 Endring i odelsloven, konsesjonsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Melding om vedtak. Høring - Forslag om å oppheve konsesjonslov og boplikt

Melding om vedtak. Høring - Forslag om å oppheve konsesjonslov og boplikt Drift og forvaltning Internett: www.e-h.kommune.no Melding om vedtak Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement P.b 80007 Dep 0030 OSLO Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/567-4 Inge Eftevand,

Detaljer

Møteinnkalling. OBS: Det vil bli avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag. Se egen innkalling.

Møteinnkalling. OBS: Det vil bli avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag. Se egen innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det vil bli avholdt møte i administrasjonsutvalget kl. 13.00 samme dag. Se egen

Detaljer

Lovendringer i eiendomslovgivningen 2017

Lovendringer i eiendomslovgivningen 2017 Landbruks- og matdepartementet Lovendringer i eiendomslovgivningen 2017 Seniorrådgiver Marianne Smith Sarpsborg, 12. september 2017 Torbjørn Tandberg Fra høring til lovvedtak Forslag til endringer i konsesjonsloven,

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT.

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Ark.: V04 Lnr.: 2591/08 Arkivsaksnr.: 08/371 Saksbehandler: Jan Johnsplass HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Vedlegg: http://www.regjeringen.no/upload/lmd/vedlegg/horinger/horingsnotat_050208_odel_kon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-29 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-12 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 13.06.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Ny sluttbehandling. Kommunedelplan for Dagalifjell med

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fylkeslandbruksstyret i Vest. Høring - forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

Fylkeslandbruksstyret i Vest. Høring - forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven MOTEBOK Fylkeslandbruksstyret i Vest Ko^i: Saksnr: 14/08 Møte dato: 21.04.08 Vår ref.: Saksbehandler : Kristen Gislefoss Arkivkode:422.3 % -.k..c vio= 2 er Høring - forslag til endringer i odelsloven,

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunen som landbruksmyndighet. Jord og konsesjonsmyndighet (juridiske virkemidler) Tynset, 28. januar 2015 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Juridiske virkemidler Bestemmelse om deling av landbrukseiendom

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW.

fysak GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 IZW. GAUSDAL KOMMUNE Offensiv og spennende Landbrukskontoret i Lillehammerregionen IZW. fysak Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO ØSTRE GAUSDAL, 23.04.2008 Arkivkode V04 08/371-4 Vår

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 09.02.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

ERKLÆRING FRA ERVERVER (NY EIER) OM KONSESJONSFRIHET

ERKLÆRING FRA ERVERVER (NY EIER) OM KONSESJONSFRIHET vers; on 1.2-16.09.2015 f Landbruksdirektorat ' Xl-nnherad kommune Ean ndoallodirektoráhtta enerklaering om konsesjonsfrihet \\\\\. ved erverv av fast elendom mv. i' «"7./ \ \\ : \.\.\\\\\.H f! _ Tøm skjema

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-20 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-16 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Tønsberg kommune «Soa_Navn»

Tønsberg kommune «Soa_Navn» Tønsberg kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Det kongelige landbruks. og matdepartement Postboks

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Jeg er beslektet eller besvogret med overdragertselger/arvelater på følgende måte: Jeg er overdragers: (fyll ut - eks. "sønn")

Jeg er beslektet eller besvogret med overdragertselger/arvelater på følgende måte: Jeg er overdragers: (fyll ut - eks. sønn) 1Jeg er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at jeg ikke foretar bruksendring i strid med plan ITomta er ikke større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordlova

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Arkivsak: 17/1541 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV JORD- OG KONSESJONSLOVSAKER I TYNSET

Arkivsak: 17/1541 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV JORD- OG KONSESJONSLOVSAKER I TYNSET Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1541 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV JORD- OG KONSESJONSLOVSAKER I TYNSET Saksnr. Utvalg Møtedato 135/17 Formannskapet 19.10.2017 80/17 Kommunestyret

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 31.08.2016 Kl. 09:00-15:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom

LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom Page 1 of 9 LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. DATO: LOV-2003-11-28-98 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 16

Detaljer