Borettsiaget. Pedersgaten 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borettsiaget. Pedersgaten 19"

Transkript

1 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien Stavanger telefon på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl Innkalling til generalforsamling 4.f 1 rr Borettsiaget 0

2

3 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling og påfølgende beboermøte SAKSLISTE Mandag 11 april 2011 kl. 19:00 På Havly Hotell 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 1.4. Registrering av de frammøtte 1.5. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning fra styret 3. Årsregnskap for Godtgjørelse til styret og revisor 5. Informasjonsmøterlbeboermøter forslag fra av Unni Røst Kjørmo 6. Endring av vedtekter 7. Valg 7.1. Valg av leder for 2 år 7.2. Valg av 2 styremedlem for 2 år 7.3. Valg av 2 varamedlemmer for i år 7.4. Valg av i delegert til SBBLs generalforsamling * 7.5. Valg av valgkomite Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt. Borettslaget Pedersgaten 19, 30.mars 2011 Margit Ulven Styreleder

4 Årsberetning 2010 for Borettsiaget Pedersgaten 19 Beliggenhet og virksomhet Borettsiaget Pedersgaten 19 ligger i Stavanger kommune, og har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig, og drive virksomhet som står i sammenheng med denne. II. Arbeidsmiljø Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Borettslaget har ansvar for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Dette ansvar er i lnternkontrollforskriften pålagt alle som har ansatte i arbeid og/eller har ansvar for bygning med fellesanlegg. III. Påvirkning av ytre miljø Borettsiaget forurenser ikke det ytre miljø i for et boligselskap. vesentlig grad utover det som mà anses normalt IV. Tillitsvalgte Borettslagets styre består av 2 kvinner og 2 menn. Borettslaget har hatt i ansatte i Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. Styret har i denne perioden bestått av: Styreleder Margit Ulven Pedersgaten 19 Styemedlemm Arild Norland/Ranveig Tonning Pedersgaten 19 Styremedlemm Odd Evensen Pedersgaten 19 Varamedlemm Ranveig Tonning Pedersgaten 19 Varamedlemm Rune Adsen Pedersgaten 19 Ranveig Tonning gikk fra varamedlemm til styremedlemm fra i Januar2011 på grunn av Arild Norlands sykdom. Han døde senere den 30januar i år. Arild Norland ble valgt inn i styret i 2008 og var med frem til han ble syk i desember Styrets arbeid Møtevirksomhet Det har i denne perioden vært avholdt 8 styremøter hvor i alt 40 protokollerte saker har vært behandlet.

5 Årets resultat er - kr Styrets planer: økonomi isolerglass Vedlikehold i perioden: seminar arrangert av Enova/Husbanken /SBBL. Styret har deltatt på helgeseminar for tillitsvalgte arrangert av SBBL tillegg til vedlikehold av eiendommen og skadeforebygging, Maling av dører og listverket på vinduer og dører i oppgang Riving av gammelt trappetårn og satt opp nytt spilerekkverk over nødtrappehuset alle beboere var invitert. Det ble arrangert 40 års jubileumsfest den 5. november 2011 på Victoria Hotel hvor Arrangement Borettsiagets drift og økonomi Stavanger Boligbyggelag utfører forretningsførselen i henhold til kontrakt. Borettslagets Årets resultat overføres til neste års drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Forretningsførsel og revisjon Styret har arbeidet med følgende viktige saker i perioden: revisor er Ernst & Young AS. Borettsiagets eiendom og forsikring Arsoppgjøret viser en endring i disponible midler på kr I ,-. Styret må kontaktes i alle forsikringssaker! Styret har følgende planer for videre arbeid: Borettslagets driftskonto er i Sparebank i SR-Bank. Bygningene er forsikret med totalforsikring for boligselskaper i IF Skadeforsikring AS. Borettslaget består av i alt 60 leiligheter fordelt på 10 etasjer. Egenandel ved skader utgjør kr 6 000,-. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Virkelig verdi på bygningene er vesentlig høyere enn bokført verdi og derfor er reell egenkapital forsvarlig. Netto disponible midler er pr kr i ,-. Negativ egenkapital fremkommer som følge av renovering av bygget. Nye sikrings skap med automat sikringer til alle leilighetene Nye brannslangeskap Videre utbedringer forårsaket av vannskader Ny fasadekledning på Heishuset Innhente forslag og pris på utskifting av vindusfelt/dør i stue og kjøkken med 3 lags ,-.

6 Serviceavtale for brannvernutstyr med Schou Andreassen Fellesinnkjøp av strøm fra Lyse Marked AS. Avtale om Styreportal hos SBBL Leveranse av TV-signaler fra Get Avtale om alarmmottak for heis med Brannvesenet Serviceavtale for heis med Heistekk står oppført i regnskapet. Andre inngåtte og løpende avtaler: Leder Styremedlem Styremedlem av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse Stavanger2/ I styret for borettsiaget Pedersgaten 19<Klientnavn» Marit Ulven Odd Evensen Rannveig Tonning Når det gjelder borettslagets lån og vilkår for øvrig, vises til notene i årsoppgjøret. Avtale om vaktmestertjenester med Bo og Eiendoms Service Avtale om renhold med Rengjøringsbyrå Borettslaget er tilknyttet SBBLs Sikringsfond uten ekstra omkostninger

7 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 Inntekter Innbetalt tellesutgifter Leieinntekt garasje Leieinntekt lokaler Tilskudd Andre inntekter Sum Inntekter Note Regnskap Regnskap Budsjett Kostnader Styrehonorar, lønn etc Avskrivninger Forretningsførerhonorar Tilleggstjenester Revisjonshonorar Vaktmestertjenester Drift og vedlikehold Kabel-tv Renovering i Forsikringer Kommunale avgifter Energi/strøm Kontingent Boligbyggelag il Administrasjonskostnader Sum kostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Netto finanskostnader Resultat Årsregnskap

8 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 EIENDELER Anleqgsm idler Tomter Bygninger Andre driftsmidler Sum anleggsmidler Note Regnskap Regnskap Omlopsmidler Fordringer Restanser fellesutgifter Andre leierestanser Fordring på forretningsfører Forskuddsbetalt strøm Bankinnskudd og kontanter Kontanter 6134 Innestående på driftskonto Sum omlopsmidler SUM EIENDELER Balanse 2010

9 108 Borettsiaget Pedersgaten I 9 Note Regnskap 2010 Regnskap 2009 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt andelskapital Opptjent egenkapital Overkursfond Sum opptjent egenkapital Avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Pant- og gjeldsbrev lån Borettsinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt fellesutgifter Andre forskuddsbetalte leier lnnbetalt strøm Gjeld til forretningsfører 0 94 Leverandørgjeld Skyldig off. avgifter Påløpt lønn, honorarer og feriepenger Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sumgjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstlllelser Stavanger Stavanger Boligbyggelag Sted: 3(1cfcy?-,dato: 2c \c Scc* rvtorgt Ulven Leder Q,v 4SølU; M. ELQrr.so, Sølvi M. Eike Larsson Regnskapsforer SBBL 0. Odd Evensen Styremedlem Ranveig Tonning Styremedlem Balanse 2010

10 Bygninger Fordringer Note 0- Regnskapsprinsipper Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten I 9 Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være Inntekter Inntekter ført i regnskapet følger opptjeningsprinsippet. B. Endring i disponible midler G. Disponible midler årets regnskap. årsregnskap og årsberetning for boligselskap. Årsregnskapet er satt opp samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk samt forskrift om Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges Klassifisering og vurdering av balanseposter forbigående. Varige driftsmidler med kostpris som overstiger kr balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. verdiforringelse på bygningene, skal borettslaget regnskapsføre en tilsvarende avsetning. Slik avsetning vil da være Avskrivningssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier Avsetning påløpt vedlikehold klassifiseres som gjeld. Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. balanseføret som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser. A. Disponible midler fra foregående årsregnskap. Disponible midler. Oppstillingen over disponible midler følger følgende oppstillingsplan: tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Restanser og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for Disponible midler vises i særskilt note. Med disponible midler menes omlopsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19

11 Inventar Lånesaldo 31.12: Opprinnelig lånebeløp: Avdrag i perioden: Rentesats: Opptaksår: Beregnet innfridd: Lånesaldo i i Lånetype: 2005 Annultet 3.7 % Annuitet 1970 Lånenu mmer: Banker Kreditor: Andre Handeisbanken Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 Note i - Langsiktig gjeld Note 2 - Styrehonorar, lønn etc. Styrehonorar Andre honorarer Arbeidsgiveravgift Lønn, feriepenger Telefongodtgjorelse i Sum personalkostnader Telefongodtgjorelse kr 5.672,- gjelder vaktmester og styremedlemmer. I tillegg har styret en mobiltelefon til disposisjon, styrehonoraret. kostnad kr 9.558,-. To styremedlemmer har mottatt annen lønn, lønn og feriepenger opptjent i 2010 på kr i tillegg til Note 3 - Anleggsmidler Bygninger/tomt Utvidelse balkonger Sum anleggsmidler Anskaffelsesår Bokført Årets Akk. Bokført verdi 2000/ verdi avskrivning avskrivning Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 Regnskap Regnskap

12 Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 Note 4 - Disponible midler Regnskap Regnskap DISPONIBLE MIDLER Resultat Innbetaling av innskudd i Avdrag på lån Tilbakeforing av avskrivning Endring disponible midler i Omløpsmidler i Kortsiktig gjeld Disponible midler Note 5 - RenoveringNedlikehold Utskifting av vinduer Renovere balkonger/dekke bensinstasjon Kledning gavlvegger Redskapsbod Oppussing vaktmesterleilighet Utskifting dorlåser/skyvedørsautomatikk Steindekkebelegg i svalgang/trapp Høytrykkspyling, betongutbedring, maling Spilerekkverk nødtrapp, maling Note 6 - Egenkapital Regnskap Arets Regnskap resultat Andelskapital Overkursfond i Egenkapital Sum Egenkapital End ring av andelskapital og overkursfond gjelder salg av vaktmesterleilighet. Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19

13 - - - _... St-reFororar. Regnskap 2010 Acmiristrasjorskostracer 12,0 Ertrgi strem Kc mrrlrale a gifter Rerter av crag 35 1; Forsikrirger Drift og vedlikehold - lørr etc. 9 6 ; Regnskap 2009.Lcrniristrasjcrskostracer 6 4 t; Perter av crac KcrrrrLr Drift cc eclikeholc r Styrebororar. lorr etc..0

14 Konklusjon Uttalelse om årsregnskapet REVISORS BERETNING Medlemmer av Den norske Revisorforening Tif.: j Foretaksregisteret: NO MVA Ernst & Young Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke Inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil statsijrise5kevisor Tomry Lothe ERJ & YOUNG AS Stavan92. mars 2011 Konklusjon om årsberetningen Uttalelse om øvrige forhold Andre forhokl Revisors oppgaver og plikter llernst&young Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder international Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke Inneholder vesentlig feilinforrnasjon. borettsiaget Pedersgaten 19 Til generalforsamlingen I Fax: valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De feinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettsiagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er og oppstilling over endririg av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige Vi har revidert årsregnskapet for Pedersgaten 19 borettslag, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effekliviteten av presentasjonen av årsregnskapet. anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdenng av den samlede Etter vår oppfatning er innhentet revlsonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. bilde av den finansielle stillingen til borettslaget per 31. desember 2010 og av dets resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regriskapsskikk i Norge. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene I årsberetningen om Budsjettallene som fremkornmer i årsregnskapet er ikke revidert Etter vår mening er årsregnskapet for Pedersgaten 19 borettslag avgitt i samsvar med lov og forsknfter og gir et rettvisende årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandtinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset registrenng og dokumentasjon av borettsiagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig Vassbotnen 11 Forus, NO 4313 Sandnes Posiboks N04068 Stavanger

15 6. 9. hva svarer Arbeidet med nytt trappehus og økonomien i dette. Der ble lovet fremlagt tegninger i forkant. Stavanger Sak som ønskes behandlet på generalforsamling 16. mars 2011 i borettsiaget Pedersgaten 19, Dette skjedde ikke. Hvorfor dro arbeidet ut i over 5 mndr?. Informasjonsmøter/beboermøter Lekkasjer i kjellerboder, årsaker, utbedring min mening viktig å informere og involvere andelseieme i det som skjer med vår felles Så vidt jeg har erfart, har dette ikke skjedd med unntak av ett møte Det er etter skulle avholdes to beboermøter/informasjonsmøter pr år. Dette som en del av styrets arbeid. Det har ved flere anledninger vært ytret sterke ønsker om, og det har også blitt vedtatt, at der Hva skjer videre i forhold til vedlikeholdsplan, hvilke konsekvenser vil effektuering av planen få for leie-nivå? jeg savner informasjon om, kan nevnes: eiendom. Utsendte info-skriv dekker ikke behovet for saklig informasjon om viktige ting, Oppdatering av hjemmeside, hvem utfører arbeidet med denne? Hva brukes den egentlig til? men gjentar ofte de samme sakene, som f.eks funn av sprøyter. Som eksempler på type saker Utgifter med bank? Der ble nedbetalt I mill ekstra på lån, senere ble husleien øket? Muligheter for bedre avtale Tidligere vaktmesterleilighet ble solgt med innredning, til fast pris. Var det riktig markedspris? Hvordan er salgssummen benyttet? Hvor mange av styrets medlemmer har gratis internett og telefon, tildelt pc osv.? praktisk? Muligheter for ny tilsynsperson i borettslaget eller utvide vaktmestertjenesten være senest en måned før årets generalforsamling, men fortrinnsvis etter at regnskapet for forrige år er klart. Når får vi brannsyn!brannøvelse/gjennomgang? Dette har vært tatt opp flere ganger. Forslag til vedtak: Styret inviterer beboerne til informasjonsmøter to ganger pr kalenderår. Det første skal Stavanger, li Det andre møtet avvikles innen 1. oktober. meninger/forslag med tanke på et bedre bomiljø for alle. På møtene skal det gis god anledning for beboerne til å komme med spørsmål og Unni Røst Kjørmo Saken er innsendt av den til hensikten som var hva? er

16 4 3 kr ,- Av disse er det satt av kr ,- til heishuset som trenger ny 2 fasaderehabilitering. 1. Spørsmål og spørsmål innsendt av Unni Røst Kjørmo Styrets Innstilling Nødtrappehuset fikk en prislapp på ca kr ,- Det ble finansiert ved at man Sak 5 Forslag Informasjonsmøter/beboermøter for beboerne det eksisterende tilbygget med nye og bedre innfester. Forslag 2. og 3 var et nytt overbygg med spilerekkverk kun litt forskjellig ufformet på forslag 2 og 3. Noe annet og vind på et slikt tilbygg. Vi hadde således ikke noe særlig å velge i, det måtte Det ble fremlagt 3 forslag for nødtrappehuset for oss i styret. I.forslag var å feste vinden igjennom rekkverket og det blir derfor ikke det store trykket på tilbygget. Når solgte Vaktmesterleligheten som Borettsiaget eide og den innbrakte en salgs sum på materiale eller ufforming ble ikke anbefalt på grunn av det store trykket det er fra vær det gjelder farge så ble det plutselig en hastesak for da leverandørene var klar til å farge på spilene på beboermøte etter generalforsamlingen og mitt forslag var den bli spilerekkverk, noe som blokken hadde da bygget var nytt i Nå blåser gang som nå, at spilene blir likt rekkverket på svalgangene. montere så måtte de ha fargen samme dag for lakkeringen. Vi hadde snakket om Forsinkelsen skyltes feil i beregninger på spilene fra leverandøren Stål og Fasade. Merkostnaden med leie av stillaset ble dekket av Stål og Fasade. Alt vannet som da står og lekker legger seg på betongdekke over bodom råde og oppvaskmaskin gå rett ut i sjakten som er innbygget i veggen på kjøkkenet. årsaken at det fra en leilighet hadde latt ledningen som pumper ut vann fra en Lekkasjer i kjellerboder har forskjellige årsaker. Den første som vi hadde var finner sin vei gjennom sprekker i betongen. Rørhab har arbeidet med utbedringen. lekk en ledning i C leiligheten i.etasje. i sjakten på kjøkkenet. Rørene som går fra taket og ned ble det funnet spikerhull i. Og nå er det sprunget oss som bor her. Vedlikeholdsplanen holdes oppdatert av SBBL årlig Det legges inn alle opplysninger om opp-pussinger og renoveringer gjennom året. det vil komme billeder over en av de mindre leilighetene. Utgiften har så langt vært ca Ordensregler ligger der samt Nyhetsbrevet. Det ligger også billeder av en leilighet og Oppdateringen av hjem mesiden gjør styreleder. Viktig informasjon som Vedtekter og og at beboerne kan logge inn med ld og Passord slik at en del informasjon er kun for kr 2000,- det var hjelp til å få den opprettet. Den skal gjøres bedre og mer informativ

17 At husleien ble satt opp skyldes at man må dekke inn den vanlige pristigning på 6 vi om noen år kan nedbetale lånet med enda en mill. banker på vegne av alle borettslagene i SBBL og forhandlerjevnhig om dette. varer og tjenester. Overskudd på driften kan også brukes som en sparebøsse slik at Dette for at vi skal ha flere medlemmer som kan stille på styremøter og eller være en del. tilstede på huset. De tillitsvalgte er aktive mennesker som har travle jobber og reiser Antall varamedlemmer skal være inntil 3 medlemmer. Vedtak: Sak 6 Endring av vedtekter forslag fra nåværende styreleder Margit Ulven Vedtak: 1 beboermøte som avholdes fortrinnsvis i september. beboermøte om høsten fortrinnsvis i september og at det gjøres vedtak om dette. i måned før generalforsamlingen. Imidlertid støtter styret at vi skal ha et generalforsamlingen er ferdig ser styret det unødvendig å ha et beboermøte Da vi hver vår har generalforsamling med påfølgende beboermøte etter at Sak 5 Vedtak om beboermøte to ganger pr år. Brannøvelse bør vi ha nå til våren og styreleder tar kontakt med Brannvesenet og Schou Andreassen for hjelp til gjennomføring. 9 Tilsynsfunksjonen er overtatt av styreleder. Vaktmestertjenesten er satt opp med 3 timer hver fredag men utvides etter behov. 8 tilbud til alle beboere. Den P0 som Norland brukte er nå overtatt av styreleder. Kun styreleder har fri telefon. Internett falt bort da det inngikk i Get sitt 7 nødtrappehuset og vi har satt av 1 mill til ny fasaderenovering på heishus. Som De ser ovenfor så er salgs summen benyttet med kr til spilerekkverk p kjøpt separat av øvrevik til 1/2 pris av anskaffelses pris. imidlertid ha kr ,- kun for å utarbeide alle juridiske dokumenter. Inventaret ble kjøper så sparte vi meglerprovisjon på en ca ,-. Eiendomsmegler skulle Vaktmesterleiligheten ble vurdert til en markedsverdi på v- av Eiendoms megler 1, noe som både kjøper og selger var fornøyd med. Da vi hadde en potensiell SBBL holder seg løpende underrettet om de beste rentebetingelser fra de forskjellige 5

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Borettsiaget Skredbakka

Borettsiaget Skredbakka Borettsiaget Skredbakka Innkalling til generalforsamling mandag 26. mars 2012 kl. 18:00 på Sunde sykehjem Forretningsfører: Stavanger Boligbyggelag Løkkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 www.stavancier-boliabvaaelaa.no

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 http://www.borettslag.net/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 Det innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 8. april 2010 kl. 18:00 i Skredbakka borettslag SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer