Borettsiaget. Pedersgaten 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borettsiaget. Pedersgaten 19"

Transkript

1 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien Stavanger telefon på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl Innkalling til generalforsamling 4.f 1 rr Borettsiaget 0

2

3 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling og påfølgende beboermøte SAKSLISTE Mandag 11 april 2011 kl. 19:00 På Havly Hotell 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 1.4. Registrering av de frammøtte 1.5. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning fra styret 3. Årsregnskap for Godtgjørelse til styret og revisor 5. Informasjonsmøterlbeboermøter forslag fra av Unni Røst Kjørmo 6. Endring av vedtekter 7. Valg 7.1. Valg av leder for 2 år 7.2. Valg av 2 styremedlem for 2 år 7.3. Valg av 2 varamedlemmer for i år 7.4. Valg av i delegert til SBBLs generalforsamling * 7.5. Valg av valgkomite Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt. Borettslaget Pedersgaten 19, 30.mars 2011 Margit Ulven Styreleder

4 Årsberetning 2010 for Borettsiaget Pedersgaten 19 Beliggenhet og virksomhet Borettsiaget Pedersgaten 19 ligger i Stavanger kommune, og har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig, og drive virksomhet som står i sammenheng med denne. II. Arbeidsmiljø Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Borettslaget har ansvar for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Dette ansvar er i lnternkontrollforskriften pålagt alle som har ansatte i arbeid og/eller har ansvar for bygning med fellesanlegg. III. Påvirkning av ytre miljø Borettsiaget forurenser ikke det ytre miljø i for et boligselskap. vesentlig grad utover det som mà anses normalt IV. Tillitsvalgte Borettslagets styre består av 2 kvinner og 2 menn. Borettslaget har hatt i ansatte i Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. Styret har i denne perioden bestått av: Styreleder Margit Ulven Pedersgaten 19 Styemedlemm Arild Norland/Ranveig Tonning Pedersgaten 19 Styremedlemm Odd Evensen Pedersgaten 19 Varamedlemm Ranveig Tonning Pedersgaten 19 Varamedlemm Rune Adsen Pedersgaten 19 Ranveig Tonning gikk fra varamedlemm til styremedlemm fra i Januar2011 på grunn av Arild Norlands sykdom. Han døde senere den 30januar i år. Arild Norland ble valgt inn i styret i 2008 og var med frem til han ble syk i desember Styrets arbeid Møtevirksomhet Det har i denne perioden vært avholdt 8 styremøter hvor i alt 40 protokollerte saker har vært behandlet.

5 Årets resultat er - kr Styrets planer: økonomi isolerglass Vedlikehold i perioden: seminar arrangert av Enova/Husbanken /SBBL. Styret har deltatt på helgeseminar for tillitsvalgte arrangert av SBBL tillegg til vedlikehold av eiendommen og skadeforebygging, Maling av dører og listverket på vinduer og dører i oppgang Riving av gammelt trappetårn og satt opp nytt spilerekkverk over nødtrappehuset alle beboere var invitert. Det ble arrangert 40 års jubileumsfest den 5. november 2011 på Victoria Hotel hvor Arrangement Borettsiagets drift og økonomi Stavanger Boligbyggelag utfører forretningsførselen i henhold til kontrakt. Borettslagets Årets resultat overføres til neste års drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Forretningsførsel og revisjon Styret har arbeidet med følgende viktige saker i perioden: revisor er Ernst & Young AS. Borettsiagets eiendom og forsikring Arsoppgjøret viser en endring i disponible midler på kr I ,-. Styret må kontaktes i alle forsikringssaker! Styret har følgende planer for videre arbeid: Borettslagets driftskonto er i Sparebank i SR-Bank. Bygningene er forsikret med totalforsikring for boligselskaper i IF Skadeforsikring AS. Borettslaget består av i alt 60 leiligheter fordelt på 10 etasjer. Egenandel ved skader utgjør kr 6 000,-. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Virkelig verdi på bygningene er vesentlig høyere enn bokført verdi og derfor er reell egenkapital forsvarlig. Netto disponible midler er pr kr i ,-. Negativ egenkapital fremkommer som følge av renovering av bygget. Nye sikrings skap med automat sikringer til alle leilighetene Nye brannslangeskap Videre utbedringer forårsaket av vannskader Ny fasadekledning på Heishuset Innhente forslag og pris på utskifting av vindusfelt/dør i stue og kjøkken med 3 lags ,-.

6 Serviceavtale for brannvernutstyr med Schou Andreassen Fellesinnkjøp av strøm fra Lyse Marked AS. Avtale om Styreportal hos SBBL Leveranse av TV-signaler fra Get Avtale om alarmmottak for heis med Brannvesenet Serviceavtale for heis med Heistekk står oppført i regnskapet. Andre inngåtte og løpende avtaler: Leder Styremedlem Styremedlem av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse Stavanger2/ I styret for borettsiaget Pedersgaten 19<Klientnavn» Marit Ulven Odd Evensen Rannveig Tonning Når det gjelder borettslagets lån og vilkår for øvrig, vises til notene i årsoppgjøret. Avtale om vaktmestertjenester med Bo og Eiendoms Service Avtale om renhold med Rengjøringsbyrå Borettslaget er tilknyttet SBBLs Sikringsfond uten ekstra omkostninger

7 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 Inntekter Innbetalt tellesutgifter Leieinntekt garasje Leieinntekt lokaler Tilskudd Andre inntekter Sum Inntekter Note Regnskap Regnskap Budsjett Kostnader Styrehonorar, lønn etc Avskrivninger Forretningsførerhonorar Tilleggstjenester Revisjonshonorar Vaktmestertjenester Drift og vedlikehold Kabel-tv Renovering i Forsikringer Kommunale avgifter Energi/strøm Kontingent Boligbyggelag il Administrasjonskostnader Sum kostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Netto finanskostnader Resultat Årsregnskap

8 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 EIENDELER Anleqgsm idler Tomter Bygninger Andre driftsmidler Sum anleggsmidler Note Regnskap Regnskap Omlopsmidler Fordringer Restanser fellesutgifter Andre leierestanser Fordring på forretningsfører Forskuddsbetalt strøm Bankinnskudd og kontanter Kontanter 6134 Innestående på driftskonto Sum omlopsmidler SUM EIENDELER Balanse 2010

9 108 Borettsiaget Pedersgaten I 9 Note Regnskap 2010 Regnskap 2009 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt andelskapital Opptjent egenkapital Overkursfond Sum opptjent egenkapital Avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Pant- og gjeldsbrev lån Borettsinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt fellesutgifter Andre forskuddsbetalte leier lnnbetalt strøm Gjeld til forretningsfører 0 94 Leverandørgjeld Skyldig off. avgifter Påløpt lønn, honorarer og feriepenger Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sumgjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstlllelser Stavanger Stavanger Boligbyggelag Sted: 3(1cfcy?-,dato: 2c \c Scc* rvtorgt Ulven Leder Q,v 4SølU; M. ELQrr.so, Sølvi M. Eike Larsson Regnskapsforer SBBL 0. Odd Evensen Styremedlem Ranveig Tonning Styremedlem Balanse 2010

10 Bygninger Fordringer Note 0- Regnskapsprinsipper Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten I 9 Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være Inntekter Inntekter ført i regnskapet følger opptjeningsprinsippet. B. Endring i disponible midler G. Disponible midler årets regnskap. årsregnskap og årsberetning for boligselskap. Årsregnskapet er satt opp samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk samt forskrift om Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges Klassifisering og vurdering av balanseposter forbigående. Varige driftsmidler med kostpris som overstiger kr balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. verdiforringelse på bygningene, skal borettslaget regnskapsføre en tilsvarende avsetning. Slik avsetning vil da være Avskrivningssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier Avsetning påløpt vedlikehold klassifiseres som gjeld. Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. balanseføret som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser. A. Disponible midler fra foregående årsregnskap. Disponible midler. Oppstillingen over disponible midler følger følgende oppstillingsplan: tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Restanser og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for Disponible midler vises i særskilt note. Med disponible midler menes omlopsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19

11 Inventar Lånesaldo 31.12: Opprinnelig lånebeløp: Avdrag i perioden: Rentesats: Opptaksår: Beregnet innfridd: Lånesaldo i i Lånetype: 2005 Annultet 3.7 % Annuitet 1970 Lånenu mmer: Banker Kreditor: Andre Handeisbanken Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 Note i - Langsiktig gjeld Note 2 - Styrehonorar, lønn etc. Styrehonorar Andre honorarer Arbeidsgiveravgift Lønn, feriepenger Telefongodtgjorelse i Sum personalkostnader Telefongodtgjorelse kr 5.672,- gjelder vaktmester og styremedlemmer. I tillegg har styret en mobiltelefon til disposisjon, styrehonoraret. kostnad kr 9.558,-. To styremedlemmer har mottatt annen lønn, lønn og feriepenger opptjent i 2010 på kr i tillegg til Note 3 - Anleggsmidler Bygninger/tomt Utvidelse balkonger Sum anleggsmidler Anskaffelsesår Bokført Årets Akk. Bokført verdi 2000/ verdi avskrivning avskrivning Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 Regnskap Regnskap

12 Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19 Note 4 - Disponible midler Regnskap Regnskap DISPONIBLE MIDLER Resultat Innbetaling av innskudd i Avdrag på lån Tilbakeforing av avskrivning Endring disponible midler i Omløpsmidler i Kortsiktig gjeld Disponible midler Note 5 - RenoveringNedlikehold Utskifting av vinduer Renovere balkonger/dekke bensinstasjon Kledning gavlvegger Redskapsbod Oppussing vaktmesterleilighet Utskifting dorlåser/skyvedørsautomatikk Steindekkebelegg i svalgang/trapp Høytrykkspyling, betongutbedring, maling Spilerekkverk nødtrapp, maling Note 6 - Egenkapital Regnskap Arets Regnskap resultat Andelskapital Overkursfond i Egenkapital Sum Egenkapital End ring av andelskapital og overkursfond gjelder salg av vaktmesterleilighet. Noter 108 Borettsiaget Pedersgaten 19

13 - - - _... St-reFororar. Regnskap 2010 Acmiristrasjorskostracer 12,0 Ertrgi strem Kc mrrlrale a gifter Rerter av crag 35 1; Forsikrirger Drift og vedlikehold - lørr etc. 9 6 ; Regnskap 2009.Lcrniristrasjcrskostracer 6 4 t; Perter av crac KcrrrrLr Drift cc eclikeholc r Styrebororar. lorr etc..0

14 Konklusjon Uttalelse om årsregnskapet REVISORS BERETNING Medlemmer av Den norske Revisorforening Tif.: j Foretaksregisteret: NO MVA Ernst & Young Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke Inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil statsijrise5kevisor Tomry Lothe ERJ & YOUNG AS Stavan92. mars 2011 Konklusjon om årsberetningen Uttalelse om øvrige forhold Andre forhokl Revisors oppgaver og plikter llernst&young Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder international Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke Inneholder vesentlig feilinforrnasjon. borettsiaget Pedersgaten 19 Til generalforsamlingen I Fax: valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De feinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettsiagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er og oppstilling over endririg av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige Vi har revidert årsregnskapet for Pedersgaten 19 borettslag, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effekliviteten av presentasjonen av årsregnskapet. anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdenng av den samlede Etter vår oppfatning er innhentet revlsonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. bilde av den finansielle stillingen til borettslaget per 31. desember 2010 og av dets resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regriskapsskikk i Norge. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene I årsberetningen om Budsjettallene som fremkornmer i årsregnskapet er ikke revidert Etter vår mening er årsregnskapet for Pedersgaten 19 borettslag avgitt i samsvar med lov og forsknfter og gir et rettvisende årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandtinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset registrenng og dokumentasjon av borettsiagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig Vassbotnen 11 Forus, NO 4313 Sandnes Posiboks N04068 Stavanger

15 6. 9. hva svarer Arbeidet med nytt trappehus og økonomien i dette. Der ble lovet fremlagt tegninger i forkant. Stavanger Sak som ønskes behandlet på generalforsamling 16. mars 2011 i borettsiaget Pedersgaten 19, Dette skjedde ikke. Hvorfor dro arbeidet ut i over 5 mndr?. Informasjonsmøter/beboermøter Lekkasjer i kjellerboder, årsaker, utbedring min mening viktig å informere og involvere andelseieme i det som skjer med vår felles Så vidt jeg har erfart, har dette ikke skjedd med unntak av ett møte Det er etter skulle avholdes to beboermøter/informasjonsmøter pr år. Dette som en del av styrets arbeid. Det har ved flere anledninger vært ytret sterke ønsker om, og det har også blitt vedtatt, at der Hva skjer videre i forhold til vedlikeholdsplan, hvilke konsekvenser vil effektuering av planen få for leie-nivå? jeg savner informasjon om, kan nevnes: eiendom. Utsendte info-skriv dekker ikke behovet for saklig informasjon om viktige ting, Oppdatering av hjemmeside, hvem utfører arbeidet med denne? Hva brukes den egentlig til? men gjentar ofte de samme sakene, som f.eks funn av sprøyter. Som eksempler på type saker Utgifter med bank? Der ble nedbetalt I mill ekstra på lån, senere ble husleien øket? Muligheter for bedre avtale Tidligere vaktmesterleilighet ble solgt med innredning, til fast pris. Var det riktig markedspris? Hvordan er salgssummen benyttet? Hvor mange av styrets medlemmer har gratis internett og telefon, tildelt pc osv.? praktisk? Muligheter for ny tilsynsperson i borettslaget eller utvide vaktmestertjenesten være senest en måned før årets generalforsamling, men fortrinnsvis etter at regnskapet for forrige år er klart. Når får vi brannsyn!brannøvelse/gjennomgang? Dette har vært tatt opp flere ganger. Forslag til vedtak: Styret inviterer beboerne til informasjonsmøter to ganger pr kalenderår. Det første skal Stavanger, li Det andre møtet avvikles innen 1. oktober. meninger/forslag med tanke på et bedre bomiljø for alle. På møtene skal det gis god anledning for beboerne til å komme med spørsmål og Unni Røst Kjørmo Saken er innsendt av den til hensikten som var hva? er

16 4 3 kr ,- Av disse er det satt av kr ,- til heishuset som trenger ny 2 fasaderehabilitering. 1. Spørsmål og spørsmål innsendt av Unni Røst Kjørmo Styrets Innstilling Nødtrappehuset fikk en prislapp på ca kr ,- Det ble finansiert ved at man Sak 5 Forslag Informasjonsmøter/beboermøter for beboerne det eksisterende tilbygget med nye og bedre innfester. Forslag 2. og 3 var et nytt overbygg med spilerekkverk kun litt forskjellig ufformet på forslag 2 og 3. Noe annet og vind på et slikt tilbygg. Vi hadde således ikke noe særlig å velge i, det måtte Det ble fremlagt 3 forslag for nødtrappehuset for oss i styret. I.forslag var å feste vinden igjennom rekkverket og det blir derfor ikke det store trykket på tilbygget. Når solgte Vaktmesterleligheten som Borettsiaget eide og den innbrakte en salgs sum på materiale eller ufforming ble ikke anbefalt på grunn av det store trykket det er fra vær det gjelder farge så ble det plutselig en hastesak for da leverandørene var klar til å farge på spilene på beboermøte etter generalforsamlingen og mitt forslag var den bli spilerekkverk, noe som blokken hadde da bygget var nytt i Nå blåser gang som nå, at spilene blir likt rekkverket på svalgangene. montere så måtte de ha fargen samme dag for lakkeringen. Vi hadde snakket om Forsinkelsen skyltes feil i beregninger på spilene fra leverandøren Stål og Fasade. Merkostnaden med leie av stillaset ble dekket av Stål og Fasade. Alt vannet som da står og lekker legger seg på betongdekke over bodom råde og oppvaskmaskin gå rett ut i sjakten som er innbygget i veggen på kjøkkenet. årsaken at det fra en leilighet hadde latt ledningen som pumper ut vann fra en Lekkasjer i kjellerboder har forskjellige årsaker. Den første som vi hadde var finner sin vei gjennom sprekker i betongen. Rørhab har arbeidet med utbedringen. lekk en ledning i C leiligheten i.etasje. i sjakten på kjøkkenet. Rørene som går fra taket og ned ble det funnet spikerhull i. Og nå er det sprunget oss som bor her. Vedlikeholdsplanen holdes oppdatert av SBBL årlig Det legges inn alle opplysninger om opp-pussinger og renoveringer gjennom året. det vil komme billeder over en av de mindre leilighetene. Utgiften har så langt vært ca Ordensregler ligger der samt Nyhetsbrevet. Det ligger også billeder av en leilighet og Oppdateringen av hjem mesiden gjør styreleder. Viktig informasjon som Vedtekter og og at beboerne kan logge inn med ld og Passord slik at en del informasjon er kun for kr 2000,- det var hjelp til å få den opprettet. Den skal gjøres bedre og mer informativ

17 At husleien ble satt opp skyldes at man må dekke inn den vanlige pristigning på 6 vi om noen år kan nedbetale lånet med enda en mill. banker på vegne av alle borettslagene i SBBL og forhandlerjevnhig om dette. varer og tjenester. Overskudd på driften kan også brukes som en sparebøsse slik at Dette for at vi skal ha flere medlemmer som kan stille på styremøter og eller være en del. tilstede på huset. De tillitsvalgte er aktive mennesker som har travle jobber og reiser Antall varamedlemmer skal være inntil 3 medlemmer. Vedtak: Sak 6 Endring av vedtekter forslag fra nåværende styreleder Margit Ulven Vedtak: 1 beboermøte som avholdes fortrinnsvis i september. beboermøte om høsten fortrinnsvis i september og at det gjøres vedtak om dette. i måned før generalforsamlingen. Imidlertid støtter styret at vi skal ha et generalforsamlingen er ferdig ser styret det unødvendig å ha et beboermøte Da vi hver vår har generalforsamling med påfølgende beboermøte etter at Sak 5 Vedtak om beboermøte to ganger pr år. Brannøvelse bør vi ha nå til våren og styreleder tar kontakt med Brannvesenet og Schou Andreassen for hjelp til gjennomføring. 9 Tilsynsfunksjonen er overtatt av styreleder. Vaktmestertjenesten er satt opp med 3 timer hver fredag men utvides etter behov. 8 tilbud til alle beboere. Den P0 som Norland brukte er nå overtatt av styreleder. Kun styreleder har fri telefon. Internett falt bort da det inngikk i Get sitt 7 nødtrappehuset og vi har satt av 1 mill til ny fasaderenovering på heishus. Som De ser ovenfor så er salgs summen benyttet med kr til spilerekkverk p kjøpt separat av øvrevik til 1/2 pris av anskaffelses pris. imidlertid ha kr ,- kun for å utarbeide alle juridiske dokumenter. Inventaret ble kjøper så sparte vi meglerprovisjon på en ca ,-. Eiendomsmegler skulle Vaktmesterleiligheten ble vurdert til en markedsverdi på v- av Eiendoms megler 1, noe som både kjøper og selger var fornøyd med. Da vi hadde en potensiell SBBL holder seg løpende underrettet om de beste rentebetingelser fra de forskjellige 5

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer