Nummer KTF i støtet s år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s."

Transkript

1 Nummer KTF i støtet s år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16

2 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: Telefax: Administrasjon: Johan O. Asmundvaag Elisabeth Leikanger Lay out og trykk: Helli Grafisk AS Brobekkveien 115 B, 0583 Oslo Tlf: , Fax: E-post: Ettertrykk forbudt i følge lov om opphavsrett til åndsverk. Særtrykk av artikler kan tilbys etter avtale. ISSN: Reportasjestoff Forslag til reportasjer og leserinnlegg mottas på: Fax: E-post: Forsidefoto: Helli Grafisk as s. 4 s. 8 s Redaktørens hjørne 3 Kranlederen 4 KTF i støtet 8 10 år i opplæringens tjeneste 11 Tilbakeblikk på kranbransjen 12 Ansvar for kraner 14 Bli medlem i KTF 15 Egen sakkyndighet gir fleksibel drift 18 Ulykker endrer karakter 21 Kursoversikt 21 KTF utvikler ny hjemmeside 22 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå 24 Standarder er nyttig også for brukerne 26 Standard oversikt 28 Nytt fra Arbeidstilsynet 30 Pressemeldinger Redaktørens hjørne Teknologien utvikler seg raskt. Kranbransjen, som de fleste andre bransjer, tar i bruk mulighetene som nå finnes. Teknologien brukes for å gi mer effektive og sikrere løfteoperasjoner. I blant kan det stilles spørsmålstegn ved om alle de gode målsetningene blir nådd. For i en hektisk hverdag hender det at det blir utført løft som ikke er i henhold til sikkerhetsregler og forskrifter. Vi kan muligens lure myndighetenes eller bedriftens forskrifter og regler, men naturlovene greier vi ikke å overliste. Noen ganger ser det ut til at selv erfarne kranførere glemmer at de fysiske lover ikke lar seg manipulere. Opplæring og holdnings skapende arbeid gir resultater. Ulykker som skyldes overlast og tvangskjøring ut over sikkerhetsgrensene er nå nesten borte. Kranførerne har fått nødvendig opplæring som setter de i stand til å se konsekvensen av feil håndtering av utstyret. Når vi utnytter avansert teknologi må vi ikke glemme mennesket. Det er til syvende og sist kranføreren som er ansvarlig for sikkerheten. For å kunne bruke moderne utstyr med mye datateknologi, trengs det økt opplæring. Da er det et tankekors at trenden i kranbransjen går i retning av kortere opplæring. Bransjen må nå passe på at vi ikke snur den positive utviklingen vi har hatt når det gjelder kranulykker. Et godt nyttårsforsett kan være at vi alle bør satse mer på kompetanseheving til neste år. Kranteknikk ønsker sine lesere en God jul og et Godt nytt år. Jan Eirik Schiøtz redaktør 2 Kranteknikk nr

3 Kranlederen Kjære medlemmer! Endre J. Fuglset Sikkerhet og det å bygge sunne holdninger til sikkerhetsarbeidet er et ledelsesansvar. Dette er helt avgjørende for at arbeidsutstyret skal være sikkert å bruke, og fungere optimalt. Forebyggende arbeid, kontinuerlig forbedring av prosedyrer, oppdatering og trening av personell må være prioriterte områder som går igjen i sikkerhetsarbeidet, og må til for at nivået hele tiden skal være på topp. Kraner og løfteutstyr er i mange bransjer et viktig verktøy for å fremstille varer og produkter, samt et viktig ledd i materialhåndtering i bedriftene. En stor utfordring i fremtiden vil være å skape nødvendig forståelse for dette utstyrets betydning for en effektiv produksjon, og for de krav som stilles for å opprettholde og videreutvikle et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. KTF har som mål å kunne bistå sine medlemmer med kvalifisert hjelp i krantekniske spørsmål, og informasjon om nye krav i lover og forskrifter. Vi arbeider med at vårt medlemsblad Kranteknikk, og vår hjemmeside på internett blir en viktig informasjonskilde som alltid er oppdatert. Vi vil også opprette en diskusjonsdatabase på vår hjemmeside hvor medlemmer kan stille spørsmål og diskutere kran, lover og forskrifter. Vi har i den senere tid fått et økende antall medlemmer i KTF. Dette sees nok i sammenheng med at det settes større krav til ledere i bedrifter, som da søker en bransje for å holde seg oppdatert om krav i lover og forskrifter. Dette setter jo krav til oss som forening at vi kan tilby service og informasjon som er oppdatert. Denne høsten har KTF gjennomført medlemsmøter rundt omkring i landet. Disse møtene viser at våre medlemmer er engasjert i saker som fremmer riktig kvalitet i bruk, vedlikehold og kontroll av kraner og løfteredskap. Det kom klart frem at disse medlemsmøtene er viktige for bransjen. Representanter både oljedirektoratet og Direktoratet for Arbeidstilsynet har deltatt på disse møtene. En av hovedsakene på møter i Bergen og Stavanger var NORSOK standard som i disse dager har vært ute på høring. KTF har i sitt høringsutkast lagt ved opplæringsplaner for kontrollører som er utarbeidet av KOSAR. Dette for at det også på sokkelen settes definerte krav til kontrollører i en sakkyndig virksomhet. Da KTF ser at NORSOK standard vil høyne krav til sikkerhet på løfteutstyr, vil det nå bli utarbeidet en lignende standard for den landbaserte virksomheten. Det første utkastet til denne bransjestandarden vil bli gjennomgått på jubileums-seminaret som KTF skal gjennomføre på Storefjell i uke Jeg vil ønske alle medlemmer en riktig god jul. Endre J. Fuglset Kranteknikk nr

4 KTF i støtet Kranteknisk Forening har i høst gjennomført en serie medlemsmøter med god respons. I alt har over 130 personer møt opp og deltatt i livlige og givende diskusjoner. 4 Kranteknikk nr

5 Turneen startet i Oslo i begynnelsen av november og ble fulgt opp med møter i Bergen og Stavanger. Avslutningen på årets møteturnering blir i Trondheim 16. desember. Da har over 150 medlemmer benyttet foreningens tilbud til å diskutere sentrale temaer på en åpen møteplass. Erfaringene er så gode at styret har vedtatt at man også til neste år skal arrangere liknende møter. Denne beslutningen fikk sterk bifall fra deltakerne i Bergen og Stavanger. Kristiansand er valgt som første møteplass i Livlige debatter i Oslo. Foreningens formann Endre Johannes Fuglset innledet medlemsmøtet med en interessant orientering om KTFs virksomhet siden stiftelsen for nesten 25 år siden. Han la vekt på at medlemmene både må kjenne røttene og visjonen til foreningen, for å kunne greie å utvikle det faglige samholdet videre. Dette innlegget er omtalt i annen artikkel i denne utgaven. Møteprogrammet i Oslo spendte over mange aktuelle temaer: Bestillingsnummer 556 og 557 ansvarsforhold Utstyr produsert i lavkostland dokumentasjon / erfaringer Opplæring hvorfor følges ikke fagplaner Nye standarder status Livlig debatter i Oslo Kjøp og salg av utstyr Heidi Rudshaug fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, orienterte om hvilket regelverk som gjelder ved kjøp og salg av utstyr. Mye av presentasjon var basert på en engelsk brosjyre. Brosjyren viser til de viktigste punktene i lovverket og hvilke forpliktelser leverandøren har. Når det gjelder salg av utstyr kan også lovverk og forskrifter som er utenfor Arbeidstilsynets ansvarsområdet være gjeldende. Eksempler som ble nevnt var trykksatt utstyr og elektriske installasjoner. Leverandørene må være oppmerksom på disse forholdene og sette seg inn i alle aktuelle forskrifter. De må sikre at det utferdiges samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon som forskriftene for alle aktuelle områder krever. Ved import av utstyr påtar importøren seg det samme ansvar som produsenten. Internasjonalt arbeider nå produsentene etter følgende prosedyre for å eliminere mulighetene for at en maskin skal kunne skade personell: Maskinen skal designes slik at muligheten for farlige situasjoner elimineres Konstruksjonen skal utføres slik at det Heidi Rudshaug Kranteknikk nr

6 Bo Kenneth Berg er godt vern mot at personell kan bli skadet Brukeren skal informeres om hva som er riktig bruk og hvilke farlige situasjoner som eventuelt kan oppstå og hvilke prosedyrer som da skal følges I standardiseringsarbeidet er det svært ønskelig å ha med brukere, slik at deres erfaring kommer med. Som oftest er det brukeren som har best kunnskaper om hvordan utstyr å fungere og hva som kan gi farlige situasjoner. Hvis det importeres utstyr fra land utenfor EØS området, er det importørens ansvar å få utstyret CE merket utstyret. Utstyr produsert i lavkostland Problemstillinger som ble tatt opp var utstyr som blir produsert i lavkostland. Kvaliteten på slik utstyr er svært variabelt. Mye av utstyr som produseres i Asia blir testet ved svenske testorganer før det blir sendt ut på det europeiske markedet. Bo Kenneth Berg innledet om problemstillingen og spurte forsamlingen om det er et aktuelt tema for KTF å behandle. Svaret han fikk fra deltakerne var ja - dette bør KTF se nærmere på. Berg har sjekket kjettinger. Resultatet var svært varierende. Det gjaldt spesielt dokumentasjonen og sporbarhet. Med tanke på Arbeidstilsynets innlegg om importørens ansvar, viser undersøkelsen at denne problemstillingen bør følges opp. I diskusjonene som fulgte ble det påpekt at kundene også har et ansvar når de er med på å få importørene til å anskaffe billigere utstyr. Videre ble det sagt at Arbeidstilsynet kun fulgte lovverket, uten å se på de moralske sidene. Hvordan skal man forholde seg til en situasjon hvor kunden kun tenker pris og påvirker importøren til å anskaffe billig utstyr? Hvem har da til syvende og sist ansvaret? Det testes mye sa Berg, og foreslo videre at man oppretter et forum hvor resultatene av testene kan presenteres og diskuteres. Et slikt forum vil være med på å øke bevisstheten omkring problemstillingen med varierende kvalitet og dokumentasjon på kran og løfteutstyr. Et annet eksempel som ble nevnt var stropper, som er merket. Merkingen er svært lik vanlig merking, men ser man nøyere etter står det: Kun til engangsbruk. Avslutningsvis i denne delen av debatten ble det nevnt at billig utstyr ikke bare produseres i Østen, men i land langt nærmere vårt fedreland. Fagplaner følges de? Knut Førland holdt et kraftfullt og provoserende innlegg om hvordan kranbransjen følger opp utdanningsplanene. I løpet av 6 år er hele opplæringssystemet underminert, avfyrte en opplagt Førland. Vi er snart satt tilbake til forholdene i 1977 ble det sagt. Hvor mange av kursarrangørene følger fagplanenes timeantall for de forskjellige modulene? Det gjennomføres kortere og kortere kurs, i tillegg kan det også stilles spørsmålstegn ved praksisen kranførerne har. Ved at myndighetene har lagt ned AMO senteret på Lierskogen, blir problemene for- 6 Kranteknikk nr

7 sterket. Diskusjonen som fulgte etter innlegget fokuserte på hvordan sikkerheten på best mulig måte kan bli ivaretatt. Et eksempel som ble trukket frem var problematikken for et firma som kun bruker en traverskran 1 til 2 måneder i året. For et slikt firma kan det bli for dyrt å sende en kranfører på 40 timers kurs med etterfølgende sertifisering. Hvis kravet blir senket, vil flere gjennomføre opplæringen. Problemstillingen er svært interessant, men det ble ikke trukket noen konklusjon på møtet. Diskusjonen om hva som bør være minimumskrav vil helt sikker fortsette. Det tar tid å utdanne gode kranførere. Havnevesenet ble nevnt som eksempel på en del av bransjen som virkelig har tatt sikkerhet og utdanning alvorlig. De utdanner kranførerne etter en utvidet mo- dell. I alt bruker de 9 måneder på å utdanne en kranfører. Denne tiden står i sterk kontrast til ønsket om å bruke 2,5 dager på kranutdannelse! En annen problematikk som ble nevnt, var om alle kranførere i en bedrift trenger fullstendig utdannelse som kranfører. Er det mulig at noen får en begrenset utdanning? Til syvende og sist er det bedriften som har ansvar for sikkerheten. Hvis de ikke sørger for at alle kranførere har fullstendig utdannelse, må de ha systemer som sørger for at sikkerheten er ivaretatt. Avslutningsvis i diskusjonen om opplæring sa Førland at han bevisst ville provosere forsamlingen, slik at man fikk diskusjon om et alvorlig tema. Når det lages opplæringsplaner må dette være realistiske og gjennomførbare. Det var deltakerne enige i, men hvor omfattende utdanningen bør være var det helt tydelig delte meninger om. Standarder Førland orienterte kort om status for en del aktuelle standarder. Fra Standard Norge kom Jan Frank Ulvås med utfyllende opplysninger. Flere av deltakerne etterlyste at sentrale standarder blir oversatt til norsk. Det er et økonomisk spørsmål svarte Ulvås. Vi har tatt opp problemstillingen omkring standardiseringsarbeidet i annen artikkel i denne utgaven. Medlemsmøtene i Bergen og Stavanger behandlet noen av de samme temaene som i Oslo, men la større vekt på Sakkyndig virksomhet. Også på disse møtene var det gode og livlige debatter. Engasjert foredragsholder fikk liv i møtedeltakerne i Bergen. Knut Førland Fremmøte i Stavanger var godt, og de fremmøte lyttet med interesse. Kranteknikk nr

8 10 år i opplæringens tjeneste Økt kompetanse og forståelse for bedre planlegging av hele løfteopperasjonen vil gi raskere og sikrere løft. I Gjestdal kommune har Rogalendingene blandet erfaring, gjennom praktiske øvelser og bruk av moderne teknologi i skjønn forening for å bedre sikkerheten ved løfteoperasjoner. I 1992 ble Stiftelsen Rogaland Kranskole etablert. Pådriveren for etableringen var Gjesdal kommune. De ønsket å beholde fagmiljøet som Gand Videregående Skole og AMO senteret hadde utviklet. Året etter ble hele virksomheten flyttet til Haraland i Ålgård. I startfasen og ved senere utvidelser av virksomheten har kommunen vært en sentral samarbeidspartner og pådriver. Det var derfor naturlig for daglig leder for Rogaland Kranskole, Torstein Solheim, å invitere ordfører Karl Edvard Aksnes til å holde hovedtalen under jubileumsfeiringen, og samtidig foreta den offisielle åpningen av simulatoren. Både det lokale og nasjonale fagmiljøet var godt representert i forskjellige jubileumsarrangementer. Fortsatt behov for å utdanne kranførere Tidligere i høst inviterte Rogaland Kranskole bransjen til dobbeltfeiring. En topp moderne Offshore kran Simulator ble offisielt åpnet samtidig som Kranskolen feiret 10 års jubileum i sine lokaler i Ålgård. I naturskjønne omgivelser i typisk Rogalandsnatur og vær, strekker flere forskjellige kraner seg opp mot en regntung himmel. I tillegg til også å vise fram siste nytt i data- og presentasjonsteknologi i simulatoren, viste Rogaland Kranskole og stolt frem en nyervervet mobilkran. Mobilkranen skal kun brukes til opplæringsformål og er proppet med all tenkelig datateknologi som skal gi mest mulig sikre og effektive løft. Elever og kursdeltakere som får trene seg med denne mobilkranen blir nok ganske bortskjemte. Mon tro om det etter hvert blir ytret mange ønsker om å anskaffe nytt utstyr i løpet av tiden som kommer? I alt er det hvert år om lag 800 nye og gamle kranførere som er innom lokalene på Ålgård. Kranteknikk snakket med daglig leder for Rogaland Kranskole, Torstein Solheim. Han mener det vil være en jevn etterspørsel etter fagutdannede kranførere i fremtiden. Fram til i dag mener Solheim at myndighetene offshore har fokusert mer på sikkerhet ved kran operasjoner, enn myndighetene som har ansvaret for landbasert virksomhet. Jo bedre utdannelse kranføreren har, dess færre ulykker vil vi få mener lederen for utdanningen på Ålgård. Fagutdannet personell vil gjøre en sikrere jobb er Solheims budskap. På land har man fullstendig glemt at kunnskap må fornyes og oppfriskes. Manglende retrainging er nok den største forskjellen på land og offshore rettet virksomhet. Sikkerhet må være i fokus hele tiden Hovedgrunnen for at vi anskaffet simulatoren er at vi kan utdanne kranførere i realistiske omgivelser og situasjoner. 8 Kranteknikk nr

9 Men nesten like viktig er at kranførere som er i jobb, kan komme til oss å få nødvendig oppfrisking av sine kunnskaper. Når erfarne kranførere utfører løfteoperasjoner i simulatoren, kan vi i etterkant se hvor han gjør en god jobb og hvor det er rom for forbedringer. Hvis man ikke blir minnet på farene som kan oppstå i en løfteoperasjon, er det lett å sløves. Vi må hele tiden minne alle som er med i arbeidet rundt et løft at det finnes faremomenter, sier Solheim. Vår simulator skal brukes aktivt i dette arbeidet, og den vil da være et sentralt element i sikkerhetsarbeidet. Vi har i dag mange dyktige kranførere, rent teknisk. De er gode til å utføre selve løftet. Problemene oppstår ofte på grunn av uforutsette hendelser under løfteoperasjonen. Utdannelsen frem til i dag har lagt for liten vekt på logistikken i hele løfteprosessen. Resultatet er at ting gjøres i feil rekkefølge, noe som i mange tilfeller gir uoversiktelige situasjoner, som kan ende i ulykker. Som regel er kranføreren en praktisk anlagt person. Vi må derfor avmystifisere planleggingsprosessen som må gjøres før løftet skal utføres. Solheim tror at kranførere som tar fagutdannelse lettere vil se fordelen med god planlegging som fører til best mulig logistikk i løfteoperasjonene. Det er også positivt at man kan ta inn elever med forskjellig faglig bakgrunn. Faglig variasjon vil gi faglig utvikling mener Solheim. Solide samarbeidspartnere. Det har vært et stort løft for Rogaland Kranskole å få ferdigstilet simulator prosjektet. Takket være gode kontakter i offshore miljøet har skolen fått noen solide samarbeidspartnere. Resultatet har vært en gruppering med solid faglig og praktisk innsikt i kranfaget. ConocoPhillips: Økt kompetanse gir yrkesstolthet Allerede i 1992 gjorde ConocoPhillips en forstudie som så på muligheten for å etablere en simulator. Den gang ble kostnadene for store. Nå har selskapet krav til at kranførerne gjennomfører simulatortrening, og de følger best pracis i NORSOK. ConocoPhillips mener det er viktig å ha et fagmiljø som Rogaland Kranskole representerer i nærheten. Moderne kraner er utstyrt med mye avansert teknologi. Skal dette utstyret utnyttes effektivt og sikkert, er det nødvendig å styrke det faglige miljøet. Simulatoren på Algård er viktig i dette arbeidet. Kranteknikk nr

10 BP Amoco: simulator gir bedre planlegging BP Amoco gjorde grundige analyser før de vedtok å delta i simuleringsprosjektet. Under åpningsseremonien presenterte de denne listen av oppgaver som de ønsker å benytte simulatoren til: Utføre planlegging Trene på nødssituasjoner Øve sikkerhets rutiner Verifisering av kranføreres kompetanse Trening på lossing og lasting fra supply fartøy Trene på komplekse løft Trene på løft i blindsone Samtrening av dekkspersonell og kranfører Trening på nye krantyper Hitec: Unik integrering av miljøer For en leverandør er det viktig å samarbeide med gode brukermiljøer. Hitec får i prosjekter som dette en mulighet til å prøve ut sine løsninger. De lærte mye i prosessen med sluttbrukerne. Simulatoren på Ålgård vil også være en referanseanlegg for Hitec. Firmaet ønsker å vise franskmenn og amerikanere hvilken kompetanse som finnes i det norske kranmiljøet. Hitec sa at samarbeidet så vidt har begynt. Vi må utvikle samarbeidet videre. De gode samarbeidsrelasjonene som er etablert mellom personell med praktisk erfaring og datakunnskaper er med på å utvikle fagmiljøet i en positiv retning. Han brenner for opplæring! Daglig leder for Rogaland Kranskole har 30 års erfaring i kranbransjen. Torsten Solheim kom inn i miljøet som lærling etter at han hadde fullført grunnkurs i maskin. Hans første yrkeserfaring, den startet i 1973, som kranfører. Etter noen år ble han kranmontør. Veien videre fra perioden som montør gikk til å bli kontrollør. Denne allsidige bakgrunnen ga han et solid og unikt grunnlag for å bli lærer. Det var i 1980 at han egnet sin tid fullt ut til opplæring av nye og gamle kranførere. Selv om det i dag går med mye tid til administrering av virksomheten på kranskolen, holder Solheim seg oppdatert på den faglige utviklingen, og er faglig ansvarlig for virksomheten til Rogaland kranskole. 10 Kranteknikk nr

11 Tilbakeblikk på kranbransjen Til neste år er Kranteknisk Forening 25 år. Styreleder Endre Johannes Fuglset innledet KTFs medlemsmøte i Oslo med en ryddig oversikt over hva som har skjedd i bransjen i løpet av de siste 30 årene. Vi gjengir her hovedpunktene i Fuglsets innlegg: I løpet av de 25 årene KTF har eksistert har det vært perioder med flere omskiftninger. For foreningen har det vært saker som har krevd stor innsats fra foreningen og vært viktige for kranbransjen. Skal en forening bli livskraftig må medlemmer og styret kjenne til foreningens røtter. Samtidig som vi må ta med oss forhistorien, må vi også se fremover. Foreningens visjoner må formidles til bransjen. Økt fokus på sikkerhet. Samtidig som verneregel 16 trådte i kraft, utvidet man ordningen med sakkyndig person for kontroll av løfteinnretninger og løfteredskap. Dette medførte at et betydelig antall personer ble godkjent som sakkyndige. Dessverre viste det seg at det var svært varierende bakgrunn på flere av de personer som ble godkjent. I 1978 var antallet sakkyndige personer omlag 400. Uten noen form for koordinering skulle de sakkyndige, ut i fra sin varierende forutsetning, omsette forskriftene til praktisk kontrollarbeid og ta avgjørelser med til dels store økonomiske konsekvenser. Situasjonen var mildt sagt uryddig, med stor uenighet mellom interessegruppene innen bransjen om hvordan reglene skulle tolkes. På midten av 70 tallet ble det etter hvert registrert et klart behov for få et faglig kontaktforum for løfteinnretninger og løfteredskaper. Noen ildsjeler tok tak i situasjonen og satte i gang en prosess som medførte at det i 1977 ble det besluttet at det skulle nedsettes et faglig kontaktforum. Kontaktforumet er forløperen til Kranteknisk Forening. Selve foreningen ble etablert i Stiftelsesmøtet fant sted 16. mars 1979 i lokalene til Det Norske Veritas. Interessen var stor og i alt 87 deltakere var til stede ved stiftelsen. Kranteknisk forening var en realitet med et medlemstall på ca 120. Utdrag av foreningens arbeid: KTF har vært en drivkraft i å få frem prosjekter og materiell som kan øke sikkerheten i kranbransjen. Blant sakene kan nevnes: Blåboka, kom ut i 1984 Veiledning for løfteredskaper, kom ut i 1986 Sakkyndighetsordningen/kontrollørutdanningen - Basert på teoretiske og praktisk opplæring m/ prøver Utarbeidelse av bransjeveiledninger til forskrift: - Maskinforskriften best.nr Bruk av Arbeidsutstyr best.nr.555 Opprettelse av BUK, Norsk Kompetanseregister, OFO, Kosar mm. Best.nr.001 KTF så det som et meget viktig punkt å skape kontakt med medlemmene. I 1981 ble det første medlemsbladet gitt ut. Foreningen fikk med dette en ny mulighet til nå medlemmene. Medlemsbladet har vært et nyttig redskap i å skape kontakt med foreningens medlemmer og bransjen forøvrig. KTF har i dag denne visjonen KTF skal samle alle aktører med kompetanse og interesse innenfor fagområdene løfteinnretninger og løfteredskap KTF skal være premissgiver ovenfor myndigheter, standardiseringsorganisasjoner, produsenter, brukere, sakkyndige virksomheter og andre foreninger KTF skal være den ledende forening som samarbeider for økt verdiskapning og konkurransekraft for kranbransjen i Norge KTF skal gjennom kurs, konferanser, faglige prosjekter og utredninger skape et proaktiv fagmiljø preget av høy kompetanse, faglig dyktighet og kreativitet Bransjen og foreningen har flere utfordringer. Fuglset nevnte disse punktene som de mest sentrale utfordringene: Det er flere useriøse aktører i bransjen som ikke følger de retningslinjer som er lagt for sakkyndig virksomhet og opplæringsvirksomheter Det kommer inn utstyr til landet som ikke tilfredsstiller forskriftenes krav, men som likevel blir solgt grunnet lav pris. Det kommer i løpet av noen få år nye forskrifter som kan komme til å endre kravene til for eksempel sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr Avslutningsvis kom KTFs styreleder inn på hva foreningen kan gjøre for medlemmene og bransjen Vi kan sammen bidra til at kvalitet og sikkerhet i bruk av arbeidsutstyr fortsatt vil ha høy prioritering i de neste 25 år! Foreningen er et samlende miljø som kan sette krav og være en ressurs for vår bransje og våre myndigheter Medlemene blir holdt oppdatert om krav i lover og forskrifter Kranteknikk nr

12 Ansvar for kraner Når ting løftes, skjer det ulykker. Det er visst ikke til å unngå. Kraner velter, stropper ryker eller forskyver seg, kranbommer brekker og støtteben sklir av skolinger. Slikt blir det gjerne store kostnader av. For det er ikke bare kranen som påføres skade ved slike uhell. De største skadene kommer gjerne på omgivelsene og ikke minst lasten. Som regel skylder alle på hverandre og det kan være vanskelig å fastslå hvem som egentlig sitter med ansvaret. Av advokat og sekretær i Kranutleiernes Landsforening Per A. Flod Det vanligste er naturlig nok at skytset i ettertid rettes mot kranføreren og kranfirmaet. Men ikke sjelden viser det seg at saksforholdet er mer komplisert enn som så. Ikke sjelden løfter kranføreren på signal. Hvis det er gitt feil signal, eller signalmannen har unnlatt å gi signal, vil ansvaret ligge der. Vesentlig er hvem som eventuelt har opptrådt uaktsomt og således var den nærmeste til å hindre uhellet. Signalmannens utøvelse av sin virksomhet kommer ofte i fokus ved slike uhell. Som regel er signalmannen en tilfeldig person på byggeplassen som gis oppgaven, uten særlig kjennskap til verken kraner eller de alminnelige løftesignalene. Dersom kranfører skal kunne løfte trygt, og unngå ansvar, må han forsikre seg om at signalmannen er kjent med hva han skal gjøre. Men er dette gjort, og signalmannen allikevel gjør feil, ligger ansvaret i praksis hos arbeidsgiveren. Hvis en annen enn kranfører foretar stroppingen, og det er det vanlige, kan ansvaret på samme måte ligge på stropperen. En sak for en del år tilbake illustrerer dette. Det skulle demonteres en byggekran ved hjelp av en mobilkran. Til demonteringen var engasjert to profesjonelle kranmontørere. De klatret opp i byggekranen, men ville gjøre dette litt hurtig og ta ned flere enkeltdeler pr. løft. Mobilkranen hadde kapasitet til det. Men under demonteringen gikk kranmontørene litt surr i merkene som var satt på festepunktene ved montasjen. Således ble det hooket med et alt for flatt skrev, og tyngdepunktet var heller ikke sentrisk. Da festeboltene ble fjernet på byggekranen, røk det ene festet, lasten svingte rund og traff bommen på mobilkranen og det skjedde et fullstendig havari. I retten bedyret kranmontørene sin uskyld. Løftet var kranførers ansvar. Det at skrevet ble for flatt, burde han sikret seg mot. Men det hjalp ikke så mye. Retten kom til at kranføreren nok burde sett dette. Men hovedansvaret lå på de profesjonelle kranmontørene. Kranfirmaet fikk 25% ansvar, og montørene 75%. Dersom kranen velter, er de fleste gjerne raske til å holde kranfirmaet ansvarlig. En kran skal jo ikke velte og kranfirmaet skal forsikre seg om at kranen står plassert på trygg grunn. Men dette er ikke alltid like enkelt. I de alminnelige skandinaviske bestemmelsene for kranutleie, de såkalte ASKOM 98, som er bransjekotyme, er det derfor inntatt regler om at bestiller alltid skal forsikre seg om at oppstillingsplass har forsvarlig bæreevne. Gis det feil informasjon om dette, er alle skader og mer-kostnader dette forårsaker oppdragsgiverens ansvar. Igjen kan dette illustreres ved eksempler på hva som kan skje. Det skulle løftes en del taksten opp på et tak. Oppdragsgiver hadde henvist kranen til en godt asfaltert oppstillingsplass som for kranfører så solid ut. Men under løftet sviktet grunnen under et av støttebena, kranen veltet og bommen delte bygget i to. Undersøkelsene i ettertid viste at under asfalten var det hovedsakelig brukt barkkompost (nesten uten bæreevne i det hele tatt). Oppdragsgiveren visste ikke om dette og forsøkte å plassere ansvaret på kranfirmaet. Men det gikk ikke. Oppdragsgiveren var den nærmeste til å vite hva som befant seg i grunnen. Det er sjelden at skader skyldes rene tekniske feil eller mangler. Men i slike tilfeller er det i en meget viktig avgjørelse inntatt i Retstidende 1969 s. 109 som fastslår at kranfirmaet har objektivt ansvar, dvs. ansvar uten skyld for skader som måtte oppstå. I kranutleiernes kontraktsbestemmelser er det imidlertid inntatt en ansvarsbegrensning også i slike tilfeller. Ved slike skader er dette objektive ansvaret fraskrevet helt ut. For øvrig er ansvaret begrenset til kr. 12 Kranteknikk nr

13 «When you are lifting, think first. Then do the operation slowly» ,- for hvert enkelt løft. Dette er gjort for at kranfirmaet, og kunden, skal ha forutberegnelighet og eventuelt kan forsikre seg opp for slike skader. Rettssystemet har lagt til grunn at denne ansvarsfraskrivelsen må anses som kotyme i bransjen, dvs. at man positivt må ha avtalt ansvar for at objektivt ansvar skal inntre. Dette er en meget viktig regel som de som bruker kran må være oppmerksom på. Tekniske feil skjer heldigvis sjelden. Men de forekommer. Problemene oppstår ved at ansvarsfraskrivelsen som gjelder for det objektive ansvaret og som betraktes som bransjekotyme, står i motstrid til det man i moderne juridisk terminologi kaller organisasjonsansvaret. Organisasjonsansvaret er det ansvaret en bedrift har for å etterleve alle regler og forskrifter som gjelder på området, og således har en plikt til å besørge at alle operasjoner skjer betryggende. Den som krever erstatning må i en slik situasjon kunne påvise at det foreligger en viss skyld for uhellet hos kranfirmaet. Men i slike saker blir det ofte omvendt bevisbyrde, dvs. at kranfirmaet må kunne dokumentere at alle papirer er i orden og selskapets drift fullt forsvarlig. Her er det strenge regler som gjelder. Den såkalte HMS-instruksen gir strenge regler for selskapets dokumentasjonsplikt. Kan bedriften ikke skriftlig dokumentere at kranfører og andre berørte i selskapet har fått den nødvendige opplæringen, og kranen har gjennomgått den tekniske oppfølgingen som forskriftene krever, vil det lett kunne oppstå ansvar for kranselskapet. Ansvar for andre, eksempelvis krankontrollører, hører mer til sjeldenhetene. Problemet oppstår dersom en kran har alle sertifiseringer og papirer i orden, men at dette skyldes en feil eller forsømmelse fra kontrollørens side som kranfirmaet ikke hadde rimelig mulighet til å oppdage. Jeg kjenner til at slikt ansvar er forsøkt plassert på kontrolløren, men uten at det medførte ansvar. Det er imidlertid ikke tvil om at det er fullt tenkelig at et slikt ansvar vil kunne oppstå. Kontrollører har et profesjonsansvar som alle andre. Det må imidlertid være en årsakssammenheng mellom kontrollørens forsømmelser og den skade som har oppstått. Dette betyr at det bl.a. er meget vanskelig for eksempel å påberope ansvar for kontrolløren i forbindelse med et reklamasjonsansvar på kranen. Mer tenkelig er det hvis det oppstår uhell og dette uhellet kan spores direkte tilbake til en kontroll kontrolløren ikke har utført, men som han burde ha gjort. Kranskader oppstår jevnlig. Ved mange års nitidig sikkerhetsarbeid er skademengden betydelig redusert. Men helt uten skader er det vel utenkelig at man noen gang vil kunne løfte. Derfor er det viktig å være bevisst den grunnleggende huskeregel jeg i sin tid så i et amerikansk kran-tidsskrift og som nok er viktigere enn alle mulige forskrifter og regler: When you are lifting, think first. Then do the operation slowly. Kranteknikk nr

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KTF 1979-2004 Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: 67 52 60 10 Telefax: 67

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 5 Årets arkiv 2015: Høgskolen i Oslo og Akershus AIIM-konferansen 2015. Digital Transformation: Embrace the Chaos Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer