Borettslaget Solàsen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Mandag 12. april 2010 ki. 18:00. I Gausel Bydeishus SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borettslaget Solàsen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010. Mandag 12. april 2010 ki. 18:00. I Gausel Bydeishus SAKSLISTE"

Transkript

1 sleder KjeII Einan fullmakt. 5. VaIg I Gausel Bydeishus INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 Mandag 12. april 2010 ki. 18:00 SAKSLISTE Borettslaget Solàsen 1. Konstituering Det innkalles til ordinr generalforsamling 4. Godtgjerelse til styret og revisor 3. Arsregnskap for Arsberetning fra styret Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. ngen kan stifle med mer enn en Borettslaget Solásen, 10. mars 2010 Innkalling og rsberetning 1.2. VaIg av sekretr 1.3. VaIg av 2 personer til a undertegne protokollen sammen med møteleder 1.4. Registrering av de frammøtte 1.5. Godkjenning av innkalling og saksliste 5.3. VaIg av 1 delegert til SBBLs generalforsamling 5.4. VaIg av valgkomite 1.1. VaIg av moteleder 5.2. VaIg av 2 varamedlemmer for 1 ár 5.1. VaIg av leder for 2 àr generalforsamling 2010 Side 1

2 Borettslaget Solâsen ligger i Stavanger kommune, og har til formal a gi andelseierne bruksrett til egen bolig, og a drive virksomhet som star i sammenheng med denne. Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Solàsen Innkalling og rsberetning I 2009 har vi fâtt 2 hjemmelsendringer og 9 nye andelseiere scm ønskes velkommen til generalforsamling 2010 Side 3 borettslaget. behandlet. Det har i denne perioden vrt avholdt 10 styremøter hvor i alt 32 protokollerte saker har vrt Møtevirksomhet V. Styrets arbeid Leder KjeII Einan Markaholen 5 Styremedlem Bjørn Louge Hodneland Markaholen 2 Styremedlem Karin Haugsland Markaholen 4 Varamedlem Kenneth øye Markaholen I Varemedlem Jan økland Markaholen I Styret har i denne perioden bestàtt av: tillitsvalgte og ved ansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. Borettslagets styre bestár av 1 kvinner og 4 menn. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger Iikestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved vaig av IV. Tillitsvalgte for et boligselskap. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som ma anses normalt III. Pàvirkning av ytre miljø med fellesanlegg. lnternkontrollforskriften pálagt alle scm har ansatte i arbeid og/eller har ansvar for byg fling Borettslaget har ansvar for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Dette ansvar er i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) II. Arbeidsmiljø for Arsberetning 2009

3 Iekter rundt pipene. Det er foretatt utskiftning av 2 vinduer i 2 leiligheter grunnet vannlekkasjer. blybesiag pa samtlige av pipene. I tiliegg bie det gjort tetningsarbeid og utskiftning av Pipeprosjektet vàrt var den største renoveringsjobben vi gjorde I Det ble skiftet Vedlikehold av elendommen, skadeforebygging, utskiftinger: Vedlikehold I perioden: Styret har arbeidet med felgende viktige saker I perioden: Innkallirig og rsberetning generalforsamling 2010 Side 4 Styret har føigende planer for videre arbeid: Styrets planer: med ujevne mellomrom. Aile slike skniv legges ogsa ut pa var interne nettside. omfatter kun bestemte saker. lenge hensyn tii personvern ivaretas. Vi vii derfor fortsette med a sende ut nyhetsskniv Vi mener det er viktig a a distnibuert informasjon om de sakene vi jobber med, sa Styret har distribuert 6 inform asjonsskriv I 2009, noen generelle og noen som Var avtale med Get (for digital tv) gikk ut sommeren Vi har fortsatt avtale med Get, men nâ som del av SBBL. Kontrakten med Stavanger Hage er butt forienget med 2 nye àr. I tiilegg er den utvidet av ristene for overvann. til ogsà a omfatte trapper til garasje, sjekk av lekeplassen/ utstyr, kontroll og rensning lnngàtte kontrakter/kontraktsforhandlinger: foreligge I mars! april 2010, eventuelle tiltak vii deretter bil vurdert og besluttet. Det ergjennomført radonmaling I 10 leiligheter pa bakkeplan. Resultatene vii Etter søknad fra en beboer er det montert ladestasjon for el-bii I garasjen I Markaholen 1. Kostnaden for denne refunderes ( 2010) i sin heihet av statens midler gjennom seiskapet Transnova. Beboer dekker selv strømutgiftene. Miljøtiltak: til alle beboere med oppfordring om a skifte batten, teste brannvarsler og foreta en Styret gjennomførte Batteribyttedagen 01. des. innkjøpt brannvernpose ble utdelt egenkontroll av brannutstyret I leiligheten. Styret ønsket utfylt sjekkliste I retur. Kun 29 sjekklister er mottatt. Styret synes dette er et dàrlig resultat og haper at det er flere som har gjennomført sjekken enn de som har returnert sjekklisten. Brannsikringstiltak Vedlikeholdstilstand pa lekeplass og Iekeutstyret ble Veritas-godkjent desember utbedring av váre terrasser. Arbeidet gjennomføres første halvàr Se nedenfor. For øvrig har styret I store deler av 2009 arbeidet med planer og pristilbud for V-planen med SBBL er fornyet og videreført. Det har vrt avholdt 1 dugnad for a rydde uteomrãdene borettslaget. I Styret har deltatt pa kveldskurs for tillitsvalgte arrangert av SBBL. Arrangement

4 generalforsamling 2010 kommer til a stá i terrassenes tegn. I hvert fail første haivâr da 48 av vàre 84 terrasser blir renovert. Ref informasjonsrundskriv fra februar 2010 som har med mye detaijer om dette. Pa vediikeholdssiden er det for øvrig ogsà prioritert a fá gjort noe med de rustne stãisøylene ved inngangspartiene. Arbeidet med første utgaven av var egen HMS-manuai/ internforskrift er ikke fuliført. Málet om a ha den pa plass innen 2009 matte vike for arbeidet med terrasse-prosjektet. Arbeidet seg likevel siuttføring, sá i Iøpet av vàren 2010 bør første utgave vre godkjent av styret. nrmer Styret planiegger i 2010 fà pusset opp styrerommet vi har i Markaholen 4. Nár det er gjort vii styremøtene hoides der i stedet for som ná privat hos styreleder. I den sammenheng vurderer vi ogsâ a hoide ápent hus en time eller to før hvert styremøte. Vi vii da vre tiigjengelig slik at de som ønsker kan stikke innom for a ta opp saker og ting direkte med styremediemmene. Som beskrevet foran, bie avtaien med Stavanger Hage forienget. Styret arbeidet for øvrig ná med muligheter for a inngà en egen avtaie for andre vaktmestertjenester. Med svarfrist I 5.mars er tre aktuelle Ieverandører bedt om a gi tilbud. Styret star seivsagt fritt med hensyn til vaig av hvilken ieverandør, elier forkaste aiie, dersom priser og tjenester ikke er innenfor hva vi forventer. VI. Borettslagets drift og økonomi Forretningsfersel og revision Stavanger Boligbyggeiag utfører forretningsførseien i revisor er Ernst & Young AS. henhoid til kontrakt. Borettsiagets Borettslagets eiendom og forsikring Borettsiaget bestàr av i alt 84 boliger. Bygningene er forsikret med totalforsikring for boiigseiskaper i IF Skadeforsikring AS. Polisenummeret er Egenandel ved skader utgjør kr 6 000,-. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Det er derfor viktig at den enkeite seiv sørger for dekning av innbo og iøsøre.. Styret ma kontaktes i alle forsikrinqssaker! Det har vrt to skadetilfeller i 2009 hvor forsikringen er benyttet. Ett tilfelle i Markaholen 2 og ett i Markaholen 4. Begge skyides vanniekkasjer. Var forsikring i If Skadeforsikring AS er for øvrig utvidet fra 2010 til ogsà a omfatte skadedyr. økonomi Arsoppgjøret viser en endring i disponible midier pa kr ,00 Netto disponible midier er pr kr ,00 Arets resuitat er kr ,00 Styret foresiár at disponibie midler overføres til neste ârs drift. Vi har fast rente pa alle husbankianene. 3,7 % p.a. i fem ar fra august Innkalling og arsberetning 2010 Side 5

5 generalforsamling Laget har tilfredsstillende økonomi. Reduksjonen i disponible midler i 2009 var planlagt og skyldes i all vesentlighet pipeprosjektet. I 2013 vil vi fà en ytterligere økning i avdraget som skal betales pa husbanklànene. Dette er innbakt i vàrt langtidsbudsjett scm viser en økning i disponible midler til a møte denne avdragsøkningen. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Borettslagets driftskonto er i Sparebank 1 SR-Bank. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for a oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien scm star oppført i regnskapet. Nár det gjelder borettslagets Ian og vilkár for øvrig, vises til notene I ársoppgjøret. Andre inngàtte og løpende avtaler: Avtale cm Styreportal hos SBBL Leveranse av TV-signaler fra Get (Via SBBL) Avtale cm skadedyrbekjempelse hos ISS Skadedyrservice Serviceavtale for brannvernutstyr med Schou And reassen AS Avtale med Noralarm for overvàkning Avtale med Stavanger Hage for rydding og gartnerarbeid felles uteomràder Fellesinnkjøp av strøm fra Lyse Marked AS. Avtale cm vaktmestertjenester under utarbeidelse, se foran V-Plan med SBBL ang langsiktig vedlikehold Borettslaget er tilknyttet SBBLs Sikringsfond uten ekstra cmkostninger Drift av var hjemmeside hos lnbusiness AS Avtale cm snørydding med Virgo Gartnerservice (blir trolig flyttet til ny vaktmesteravtale) Stavanger, 10. mars 2010 I styret for BIL Solasen..,.. /eder Styremedlem Styremedlem Innkalling og arsheretning 2010 Side 6

6 Ref vedlagte innstilling fra valgkomiteen. 5 Vaig: Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning. Innkalling og rsberetning 4 Godtgjørelse til styret og revisor: generalforsamling Styrets forsiag til vedtak: 2010 Side 7 selv den interne fordeling. Godtgjørelse til styret fastsettes til kr ,00 (økning pa ca 4 %). Styret foretar

7 Vaktmestertjenester Kostnader Sum Inntekter Innbetalt fellesutgifter Inntekter Note Regnskap Regnskap 2010 Budsjett 164 Borettslaget SoIsen Drift og vedlikehold Kabel-tv Renovering Kommunale avgifter Forsikringer Administrasjonskostnader Energi/strom Kontingent Boligbyggelag Sum kostnader Driftsresultat Finansielle poster Forretningsførerhonorar Tilleggstjenester Revisjonshonorar Styrehonorar, Iønn etc Renteinntekter Netto finanskostnader Rentekostnader Resultat Arsregnskap

8 Bygninger Andre fordringer 22 0 Restanser tellesutgifter Fordringer Sum anleggsmidler Tomter Anleggsm idler Omlopsmidler Note Regnskap Regnskap Borettslaget Solásen U EIENDELER Bankinnskudd og kontanter Sum omlopsmidler Innestâende pa driftskonto SUM EIENDELER Balanse 2009

9 L ( teder c. Sted(fZt. Langsiktig gjeld Avsetninger og forpliktelser Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Note Regnskap Regnskap Borettslaget SoIsen II EGENKAPITAL OG GJELD Sum Iangsiktig gjeld Borettsinnskudd Kortsiktig gjeld Innskutt andeiskapital Gjeld til forretningsfører Forskuddsbetalt fellesutgifter Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Pâløpne renter Páløpne avdrag Iangsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Stavanger Stavanger Boiigbygge!ag 7 KjeH Regnskapsfører SBBL Kirsten Hoim Smith data: Styremedlem Bjern Lckige Hodneland Husbanken Styremedlem Balanse 2009 p.

10 Bygninger Fordri nger Klassifisering og vurdering av balanseposter Note 0 - Regnskapsprinsipper Noter 164 Borettslaget SoIsen El Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes a vre Disponible midler. Disponible midler vises I srskilt note. Med disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Oppstillingen over disponible midler folger følgende oppstillingspian: lnntekter lnntekter fort i regnskapet følger opptjeningsprinsippet. forbigâende. Varige driftsmidler med kostpris scm overstiger kr balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. ârsregnskap og ârsberetning for boligselskap. Arsregnskapet er sail opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk samt forskrift om Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres Iøpende under driftskostnader, mens pâkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives takt med driftsmidlet. Øvrige poster er kiassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster scm forfaller til betaling innen ett âr. Avskrivningssatsen for bygninger er sail til null. Dersom det ikke er gjennomfert faktisk vedlikehold scm oppveier verdiforringelse pa bygningene, skal borettslaget regnskapsføre en tilsvarende avsetning. SIlk avsetning vii da vre Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp pa etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. balanseføret scm vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser, A. Disponible midler fra foregâende ârsregnskap. Avsetning pâløpt vedlikehold kiassifiseres som gjeld. Frivillig avsetning til vedlikehold klassiflseres scm egenkapital. B. Endring i disponible midler C. Disponible midler ârets regnskap. tap gjøres pa grunniag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Restanser og andre fordringer er oppfert i balansen til pâlydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for Noter 164 Borettslaget Solásen

11 Lânesaldo 31.12: Avdrag I perioden: Beregnet innfridd: Lânesaldo 01.01: Opptaksâr: Lânetype: Lânenu mmer: Rentesats: Serie % 3.7 % Serie Kreditor: Noter 164 Borettslaget Solâsen Note 1 - Langsiktig gjeld Note 2 - Styrehonorar, Ionn etc. Arbeidsgiveravgitt Styrehonorar Opprinnelig ànebeløp: - Telefongodtgjorelse Avgâtt styreleder har mottatt naturamelser pa kr Sum personalkostnader Note 3 - Anleggsmidler Sum anleggsmidler Bygninger/tomt Anskaffelsesâr Kostpris Bokført Noter 164 Borettslaget Solâsen Husbanken Husbanken Regnskap Regnskap verdi

12 Noter 164 Borettslaget Solásen Ii Note 4- Disponible midler Regnskap 2009 Regnskap 2008 DISPONIBLE MIDLER Resultat Avdrag pa Ian Endring disponible midler Omlopsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler Note 5 - RenoveringNedlikehold Maling Utskifting av vifter Oppgradering lekeplass Rehabilitering betong Div. arbeider i.h.t. vedlikeholdsplan Renovering pipebly Note 6 - Egenkapital Regnskap Arets Regnskap resultat Andelskapital Egenkapital SumEgenkapital Noter 164 Borettslaget Solásen

13 Regnskap Ererç strrr 3, cTrarIstrEsjcrkosIrEc 164 KheI-t EDrikrircer KcrrrrLrEle.cifter Ererci strn.-crniristrjcrk:strecer 2008 Regriskp KEb&-t - Forikrirer Z2 Kcrrsri,,r Ie ifter N reh:rcrEr, I rr et St -- Styretcrc rr, Crlf cceiikecic 2,8 erter,:r:- -.. nfl og vedlikehlc Irr e Rerter EcrEc

14 Til generalforsamlingen i borettslaget Solàsen Statsa.trIserteAevisorer Vassbotnen 11 Forus. NO-4313 Sandnes Postboks NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO MVA Tif.: Fax: WWWCYflO Medlemmer av Den norske Revsorforening Revisjonsberetning for 2009 Vi har revidert àrsregnskapet for borettslaget Solàsen for regnskapsàret 2009, som viser et overskudd pa kr Vi har ogsà revidert opplysningene i àrsberetningen om ârsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Arsregnskapet bestàr av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Arsregnskapet og àrsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Var oppgave er a uttale oss om ârsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med by, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorlorening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og uffører rev isjonen for oppna betryggende sikkerhet for at àrsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i àrsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av ârsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revision ogsà en gjennomgâelse av borettslagets formuesforvaitning og regnskaps- og interne kontroilsystemer. Vi mener at var revision gir et forsvarlig grunniag for var uttalelse. Vi mener at àrsregnskapet er avgitt i samsvar med by og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resubtatet i regnskapsàret I overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge bedelsen har oppfylt sin plikt tib a sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med by og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i arsberetningen om arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget tib anvendelse av overskuddet er konsistente med arsregnskapet og er i samsvar med by og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at budsjettalbene i resultatregnskapet ikke er underbagt revisjon. Stavanger, 10. mars 2010 ERNT& YOUNG AS Tornriy Lot he statsa\itorisert revisor

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer