2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3"

Transkript

1 2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3

2 KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENK ELIGE? DIA LOG 4 DET UTENKELEGE Beredskap er eit nøkkelord for alle som er opptatt av både sikring og sikkerheit i petroleumsverksemda. Aktørane skal ha effektiv beredskap for å førebygge og møte fare- og ulykkessituasjonar som kan vera resultat av den daglege aktiviteten. Dei må også ha beredskap mot moglege bevisste angrep; terror og viljestyrte hendingar. Det finst ingen fasit for verken sikring eller sikkerheit. Av og til skjer det hendingar som ingen hadde trudd kunne skje, som ingen scenario hadde tatt høgde for, som rokkar ved etablerte sanningar og utfordrar djupt ned i samfunnet. 10 Sikring INNHOLD POST IN AMENAS 4-7 TRUSSELBILDE I ENDRING 8-9 SIKKERT GREP OM SIKRING DOMMEN DET UTENKELIGE KAN IKKE TENKES INGEN FASIT FOR RISIKO SORTE SVANER & SIKKERHET NÅ ELLER ALDRI NY SIDE, SAME KAPITTEL RETT FRA LEDEREN BROHODE MOT BARENTSHAVET PTIL VEGGS Ptil har i 2013 fått ansvar for den såkalla sikringsparagrafen, petroleumslova 9-3 Beredskap mot bevisste anslag. Denne pålegg petroleumsnæringa å iverksette og oppretthalde sikringstiltak mot innretninger og anlegg. På bakgrunn av dette går Dialog denne gongen tett på tre skilsettande hendingar dei siste åra: Nokas-ranet i Stavanger i 2004, 22. juli-tragedien i Oslo og på Utøya i 2011 og gisselaksjonen mot In Amenas-anlegget i Algerie i Vi har møtt nokre av dei som har leita etter svar på kva som svikta - og fått deira analyse av kva som gjekk galt. Her blir det tydeleg illustrert at arbeidet med risiko og beredskap ikkje kan isolerast til bestemte bransjar. Vi har alle noko å lære. Nordområda Formålet med Dialog er å bidra til openheit og diskusjon om viktige tema og sikkerheitsutfordringar i petroleumsverksemda. Nokre av utfordringane det hastar mest med å løyse, finn vi langt nord på norsk sokkel - i Barentshavet. Vi spør: Korleis oppnår vi sikker verksemd når aktiviteten skjer stadig lenger frå land, i område med store geografiske og klimamessige utfordringar? God lesing! ØYVIND MIDTTUN redaktør 36 FORSIDE: ALEXANDRA BECH GJØRV (FOTO: EMILE ASHLEY) 3

3 DIALOG PTIL 2013 KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENK ELIGE? POST IN AMENAS Etter terroraksjonen mot In Amenas har Statoil løftet sikring inn i konsernets ledelse og rettet full oppmerksomhet mot å forbedre beredskapen mot bevisste anslag. Dét skal likevel ikke gå på bekostning av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, lover Statoils leder for konsernsikkerhet, Jannicke Hilland. AV ØYVIND MIDTTUN errorangrepet mot gassanlegget In Amenas i Algerie i januar 2013, kostet 40 mennesker livet. Fem av disse var ansatt i Statoil. - Vi skylder alle de som var involvert i hendelsen, at vi lærer av dette og løfter oss som selskap, sier Jannicke Hilland, som i september tiltrådte stillingen som direktør for konsernsikkerhet i Statoil. Angrepet mot In Amenas avdekket alvorlige svakheter ved Algerie-anleggets beredskap mot bevisste anslag. Forbedringsområder i det generelle sikringsnivået er dokumentert både gjennom Statoils egen revisjon og av den eksterne granskingsgruppen som har gjennomgått hendelsen. æ - ARBEIDET MED SIKKERHET OG SIKRING skal bli tydeligere og mer synlig, sier Jannicke Hilland, direktør for konsernsikkerhet i Statoil. (Foto: Helge Hansen/Statoil) 4 5

4 KONSERNSIKKERHET. Som direktør for konsernsikkerhet er det Hilland som har ansvar for det store forbedringsarbeidet Statoil nå gjennomfører, et arbeid som allerede er godt i gang. Ett av forbedringstiltakene har vært å løfte sikkerhet opp som en egen enhet på konsernnivå. Enheten Konsernsikkerhet skal omfatte både tradisjonell sikkerhet og sikring/beredskap. - Arbeidet med sikkerhet og sikring skal bli tydeligere og mer synlig. Organisasjonsendringen er gjort for å sørge for økt ledelsesfokus. Forbedringsarbeidet med hensyn til sikring og beredskap har pågått en tid allerede, og funnene og anbefalingene som kommer fram i In Amenas-granskingen, understøtter løftet som nå er i gang, sier Hilland. - I tillegg er bemanningen innenfor sikring økt, og ny kompetanse rekrutteres inn. Ikke minst gjelder dette for Statoils virksomhet i utlandet. Men også de andre forretningsområdene er bemannet opp med sikringskompetanse. - Vi setter inn dedikert personell som skal ha sikring som ansvarsområde i alle forretningsområder - i tillegg til konsernets sentrale ressurser, påpeker Hilland. - Men forbedringsarbeidet handler ikke bare om å tilføre nye ressurser, det handler også om bevisstgjøring i organisasjonen; holdningene hver og én av oss har til sikringsrisiko. - Alle ansatte har et ansvar for sikkerhet og sikring, understreker hun. RISIKO MED NYE ØYNE. Terrorangrepet i Algerie ble en øyeåpner. For Statoil - og for mange andre. - Det er snakk om en type risiko vi ikke har vært bevisste nok på før nå. Risikoen har kanskje vært der, men vi har ikke helt tatt det inn over oss. Det gjelder både som nasjon, som selskap og som enkeltmennesker. Men da er spørsmålet: Har de ansatte i Statoil mer grunn til å være engstelige nå enn før? Er det blitt farligere å jobbe i petroleumsvirksomheten? - Nei, mener Hilland. - Men det er viktig å være oppmerksom på denne risikoen. Trusselbildet er ikke statisk, vi må ha en dynamisk tilnærming til vårt arbeid med sikring. Vi ønsker ikke at folk skal være redde, men vi vil at hver og én av oss blir mer bevisste. Dette gjelder ikke bare i forhold til terroranslag slik vi så ved In Amenas. Vel så mye handler sikringsrisiko om ikt-sikkerhet, dokumenthåndtering, hvordan vi opptrer når vi reiser, kommunikasjon og så videre. ERFARINGER FRA SIKKERHET. I arbeidet med å styrke sikring vil Statoil forsøke å trekke veksler på løsninger og resultater som er oppnådd innenfor sikkerhet, sier Hilland. - En viktig oppgave for oss nå er å ta med oss kompetansen, systemene og kulturen vi har innenfor sikkerhet over i arbeidet med å forbedre sikring. I utgangspunktet er sikring og sikkerhet to forskjellige ting. Sikkerhet er en type risiko som kommer innenfra. Sikring dreier seg om risiko utenfra; eksterne trusler eller angrep. - Til tross for ulikheten er det likevel fellestrekk ved måten vi som organisasjon jobber med dette på. Rammeverket, systemene, mye er likt. Det er mye vi kan dra veksler på. - Forbedringsarbeidet dreier seg blant annet om å utvikle et godt styringssystem, definere krav og sørge for at selskapet har nødvendig kompetanse og kapasitet innenfor sikring. SAMME NIVÅ. Når Statoil setter alle kluter til for å styrke sikring, hva skjer da med sikkerhetsnivået generelt? Vil «betydelig mer prioritet og mer ressurser» til sikring gå på bekostning av arbeidet med operasjonell sikkerhet? Er det mulig å balansere dette? - Ingen grunn til bekymring, sikkerhetsarbeidet skal opprettholdes på samme nivå, lover Hilland. - Selv med et så omfattende forbedringsarbeid på sikring, er det viktig at vi som organisasjon klarer å fortsette sikkerhetsarbeidet med samme trøkk som før. Det må vi klare, og det skal vi klare. Vi tilfører ressurser og forsterker sikring. Men det skal ikke, kan ikke og må ikke gå på bekostning av det øvrige sikkerhetsarbeidet, sier hun, og understreker at både sikring og sikkerhet inngår i det totale sikkerhetsbegrepet. Men forbedringsarbeidet handler ikke bare om å tilføre nye ressurser, det handler også om bevisstgjøring i organisasjonen; holdningene hver og én av oss har til sikringsrisiko. ANBEFALINGER. In Amenas-rapporten framhever fem forbedringsområder for å styrke Statoils evne til å håndtere sikringsrisiko. Det første punktet går på sikring ved In Amenas og andre anlegg i Algerie, mens de fire andre dreier seg om organisasjon og ressurser, risikostyringssystemer, kriseberedskap/håndtering og samarbeid/nettverk. - Dette er anbefalinger som er relevante for alle deler av Statoils virksomhet, også her i Norge, understreker Hilland. BEREDSKAP FUNGERTE. - Det er viktig å peke på de tingene som fungerte bra under In Amenas-hendelsen. Jeg var selv til stede på pårørendesenteret i Bergen og så hvordan arbeidet der foregikk. Jeg er stolt over å se hvordan organisasjonen fungerte gjennom en så krevende situasjon. Profesjonelt og effektivt. In Amenas var en terroraksjon, men vi brukte de samme ressursene som ved en sikkerhetshendelse. ERFARINGSDELING. Hilland er også opptatt av at de erfaringene Statoil har gjort kan overføres til andre selskaper, også i Norge. - Dette er ikke et problem knyttet til In Amenas og Algerie eller spesifikt for Statoil. Økt beredskap er nødvendig for hele industrien. Vi har derfor initiert et samarbeid med andre selskaper og myndigheter, blant annet gjennom Norsk Olje og Gass, sier Hilland. æ 6 7

5 - Sikkerhetsarbeidet i hele Statoil må styrkes og gis et betydelig løft, sa Statoils konsernsjef Helge Lund da granskingsrapporten etter In Amenas-angrepet ble offentliggjort i september. TRUSSELBILDE I ENDRING tatoils evne til å identifisere og håndtere risiko mot bevisste anslag får hard medfart i granskingsrapporten etter In Amenasangrepet. I sin nesten 80 sider lange rapport peker granskingsgruppen, ledet av tidligere etterretningssjef Torgeir Hagen, på flere områder som må forbedres. - Sikkerhet er en nødvendig forutsetning for hele Statoils virksomhet. Gjennom 40 år har vi utviklet systemer, kunnskap og kompetanse innenfor operasjonell sikkerhet. Det gjøres veldig mye godt arbeid her, sa Statoil-sjef Helge Lund da rapporten ble gjennomgått. - Beskyttelsen mot krefter som med hensikt vil skade selskapet, er en annen type sikkerhet. Og granskningsrapporten peker på at dette er et område som må styrkes, understreket han. - Vi har systemer, men de må forbedres. Vi gjør risikovurderinger, men de må gjøres på et bedre og bredere grunnlag. Vi har kompetanse, men den må styrkes og utvikles innenfor nye områder. OPPDATERING. - Vår vurdering er at sikkerheten i dag er forsvarlig ivaretatt for våre medarbeidere i Norge og internasjonalt. Men vi står overfor et trusselbilde i endring. Det er evnen til å forstå og håndtere endringer i sikkerhetssituasjonen som kjennetegner en sterk sikkerhetskultur. Vi må derfor oppdatere våre risikovurderinger løpende og iverksette nye tiltak når det er nødvendig. - Operasjonell sikkerhet har hatt hovedfokus, understreket Lund. - Vi som selskap har vært mer vant til og har mer erfaring med å utvikle gode sikkerhetssystemer; vi har mer kompetanse på det jeg vil kalle operasjonell sikkerhet. Med vår historie og bakgrunn er det der vi har vært viktigst. Så har vi gradvis de siste årene fått bedre grep og styring innenfor denne typen sikkerhet [sikring]. Men rapporten konkluderer helt klart med at vi ikke er gode nok på dette. - Vi må gi området betydelig mer prioritet, mer ressurser, og vi må ta et mer helhetlig grep på dette, sa Lund. - Statoil har systemer og kompetanse, men vi har for lite av det. Vår jobb er nå å sørge for at sikring får tilstrekkelig ledelsesoppmerksomhet, blir tilført mer kompetanse og at arbeidet blir mer systematisk. Vi har systemer, men de må forbedres. Vi gjør risikovurderinger, men de må gjøres på et bedre og bredere grunnlag. Vi har kompetanse, men den må styrkes og utvikles innenfor nye områder. FØRTI MENNESKER BLE DREPT under angrepet mot In Amenas-anlegget i Algerie i januar Fem av disse var ansatt i Statoil. (Foto: Kjetil Alsvik/Statoil) 8 9

6 AV ØYVIND MIDTTUN SIKKERT GREP OM SIKRING Operatører og rettighetshavere er nødt til å ha systemer og sikringstiltak på plass for å beskytte virksomheten mot terror og bevisste anslag. Norge er fortsatt et trygt land, men det er ingen grunn til å være naiv, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen i Ptil. Beredskap og beskyttelse mot viljestyrte handlinger har petroleumsnæringen alltid vært nødt til å ha, men hendelser som terroranslaget 22. juli 2011 og gisselaksjonen i In Amenas i 2013 har gitt temaet stor oppmerksomhet i Norge. Ptil ble tidlig i 2013 delegert myndighetsansvar for petroleumslovens 9-3 Beredskap mot bevisste anslag. Rettighetshaverne i petroleumsvirksomheten skal i henhold til 9-3 iverksette og opprettholde sikringstiltak for å bidra til å hindre bevisste anslag mot innretninger og anlegg, samt til enhver tid ha beredskapsplaner for slike anslag. - Delegeringen av paragrafen til Ptil er en tydeliggjøring av ansvaret vi har for å følge opp aktørenes arbeid med helse, miljø, sikkerhet og beredskap, inkludert beredskap mot bevisste anslag, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen i Ptil. BEVISSTE ANSLAG. Forebygging og forbedring av både sikkerhets- og sikringsnivået er førsteprioritet. Arbeidet dreier seg om å unngå skade på mennesker, miljø og økonomiske verdier, om å håndtere risiko og ha systemer og barrierer på plass, slik at virksomheten kan foregå forsvarlig. Forebygging handler også om å beskytte seg mot bevisste, viljestyrte trusler og handlinger. - Norge er fortsatt et trygt samfunn både å leve i og drive virksomhet i. Men vi har ingen grunn til å være blåøyde. Hendelser i nyere tid, både i Norge og internasjonalt, er grufulle eksempler på hvor viktig det er at selskapene kjenner trusselbildet og har nødvendige systemer og god beredskap på plass, sier Carlsen. DEFINISJON Sikring kan defineres som sikkerhet mot uønskede, viljestyrte handlinger og hendelser. LOVEN Petroleumsloven 9-3- Beredskap mot bevisste anslag: Rettighetshaver skal iverksette og opprettholde ANSVARLIGE AKTØRER. Det er selskapene selv som er ansvarlige for at virksomheten drives i tråd med regelverket. Dette gjelder både i forhold til å forebygge ulykker og uønskede hendelser, og for å beskytte virksomheten mot bevisste anslag. - Myndighetenes oppgave er å føre tilsyn med at selskapene etterlever ansvaret sitt. Ptil følger også opp at det er et effektivt samarbeid i næringen og mellom aktørene og myndighetsressursene, sier Carlsen. - Vi fører tilsyn med at selskapene har gode nok styringssystemer, at de har planverk og prosedyrer på plass, at de har nødvendige tiltak som kan iverksettes og at barrierene er gode nok. Ptil gjennomfører konkrete tilsynsaktiviteter rettet mot næringens beredskap mot bevisste anslag. - Inntrykket vårt så langt er at selskapene har gode systemer og barrierer på plass. Men det er viktig at de sørger for kontinuerlig forbedring, og at selskapene aktivt iverksetter læring av relevante hendelser, sier Carlsen. KAPASITET OG KOMPETANSE. Hvilke konkrete sikringstiltak som er nødvendige, og hvordan beredskapsplanene skal utformes, er opp til selskapene å avgjøre. - Det er operatøren som kjenner anlegg og innretninger i detalj. Det er operatøren som må analysere trusselbildet; som må vite hva som skal beskyttes og hva det skal beskyttes mot. Ptil fører tilsyn med at det totale sikringsnivået tilfredsstiller kravene. - Ansvaret er imidlertid tydelig plassert hos selskapene. Og dette fordrer at de har kunnskap, kompetanse og ressurser nok til å ivareta det, understreker Carlsen. sikringstiltak for å bidra til å hindre bevisste anslag mot innretninger samt til enhver tid ha beredskapsplaner for slike anslag. PTIL HAR FÅTT TILSYNSANSVAR FOR petroleumsloven 9-3, og tilsynsdirektør Finn Carlsen styrker oppfølgingen av industriens beredskap mot bevisste anslag. (Foto: Morten Berentsen) 10 11

7 DOMMEN Litt over to år er gått siden Norge opplevde det utenkelige, den 22. juli Granskingsrapporten som fulgte, har medført mange tiltak i norsk forvaltning. Men hva med petroleumsvirksomheten? ALEXANDRA BECH GJØRV ledet granskingskommisjonen etter terrorangrepet mot Oslo og Utøya 22. juli (Foto: Emile Ashley) AV EILEEN BRUNDTLAND æ 12 13

8 Alexandra Bech Gjørv ledet kommisjonen som gjennomførte den uavhengige granskingen av angrepene 22. juli. Under årets utgave av Sikkerhetsforums årskonferanse presenterte hun rapporten og refleksjonene rundt kommisjonens arbeid for en næring som er godt kjent med sikkerhetstenking, beredskap og gransking. Gjørv fortalte sterkt og nøkternt om hendelsene og funnene fra den mørke sommerdagen. En preget forsamling fikk høre om glasset som regnet over Oslo sentrum etter eksplosjonen i regjeringskvartalet. Om den gule post it-lappen med nummeret på gjerningsmannens fluktbil som ble liggende i tjue minutter på politiets operasjonssentral. Om skuddene på Utøya. Om den underbemannede operasjonssentralen i Nordre Buskerud politidistrikt som ble nedringt av livredde ungdommer. Om beredskapstroppen som råkjørte fra Oslo mens de fortvilet forsøkte å komme gjennom på sambandet. Om feil oppmøtested. Om en overbelastet gummibåt. Om helter i småbåter fra omkringliggende campingplasser. Om arrestasjonen av gjerningsmannen. Om 77 menneskeliv som gikk tapt. OMFATTENDE GRANSKING. Granskingen av 22. juli omfattet systematisering av enorme mengder informasjon. Kommisjonen fikk blant annet inn hele politiets operative logg, fra alle politidistrikt, i hele De snakket selv med over 800 personer, og nesten 4000 personer svarte på en spørreundersøkelse. Så begynte puslespillet. Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva kan vi lære? Konklusjonene i rapporten som ble lagt fram et drøyt år seinere, er knallhard lesning: Angrepet på regjeringskvartalet kunne vært forhindret. Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. JEVNBYRDIGHET. Politiet får hard medfart i 22. juli-rapporten, hvor det pekes på både omfattende systemsvikt og svak ledelse i etaten. Kommisjonen har samtidig ikke vært redd for også å belyse situasjoner hvor enkeltmennesker sviktet. Gjørv påpeker at det ligger et stort individuelt ansvar på alle har som har sikkerhets- og beredskapsoppgaver. Men hun understreker også at det er viktig med jevnbyrdighet mellom system og individ. Den 22. juli så man nettopp at systemet var så svakt at personene som stod midt oppi hendelsene, ble satt i en helt urimelig situasjon. - Menneskene som har disse vanskelige jobbene, fortjener honnør for det ansvaret de tar i det daglige. Samtidig kan vi ikke ha en kultur hvor man aldri tør å snakke om at feil blir gjort. Systemet er helt avhengig av at individene tar sin del av ansvaret, sier hun. - Ingen er ufeilbarlige. Men hvis man i angsten for at noen blir leie seg, lar være å snakke om at også enkeltindivider må gjøre jobben bedre, da gjør man samfunnet en stor bjørnetjeneste. MYE KLOKT. Gjørv er opptatt av at hun ikke vil oversette rapporten, men fortelle om den på en måte som får folk og bransjer til å tenke selv. Finnes det likevel læringspunkter i rapporten som er relevante for petroleumsvirksomheten slik hun ser det? Gjørv mener at petroleumsvirksomheten har gjort mye klokt i sin tilnærming til sikkerhets- og beredskapsarbeid. - Gode planer og jevnlig øvelse er avgjørende for beredskapen, sier hun. - Kommisjonens hovedanbefalinger om risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, ikt og resultatorientert lederskap er i høyeste grad framtredende i petroleumsvirksomhetens sikkerhetsarbeid, mener advokaten, som også er tidligere konserndirektør i Hydro. Hun påpeker igjen at det er viktig å være bevisst ansvaret som påligger den enkelte. - Det holder ikke bare å spille sin egen rolle nok. Sitter man og fyller sin rolle til punkt og prikke, men samtidig ser at problemer ikke blir løst, da er det et ansvar for alle og særlig for ledere - å ta de initiativene som må til for å få løst problemet. DEN ENKELTES ANSVAR. Kommisjonens oppfatning er at det som grunnleggende skilte det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22. juli, i hovedsak var knyttet til holdninger, kultur og lederskap, og hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den myndighet de var gitt, står det å lese i rapporten. - Det kommisjonen understreket, var den enkeltes ansvar for å sørge for ikke bare å følge reglene, men også å huske hvorfor reglene er til, sier Gjørv. Hun trekker fram Grubbegata utenfor regjeringskvartalet i Oslo som et eksempel. Det var vedtatt at gata skulle stenges, men tungrodd byråkrati og misforståelser gjorde at vedtaket aldri ble gjennomført. Derfor kunne en hvit kassebil fullastet med eksplosiver kjøre opp og parkere like inntil høyblokka denne dagen. - Alle de involverte følte at de gjorde det de trodde var forventet av dem, samtidig som alle så at problemet ikke ble løst. Det er ikke godt forebyggende beredskapsarbeid. ROBUST. Så hvordan kan man egentlig planlegge for det utenkelige? For Gjørv handler beredskapsarbeid om å utarbeide gode planverk og deretter å ta i bruk planene og forbedre dem gjennom øvelser. 22. juli var det nettopp graden av etterlevelse av planverket som var utslagsgivende for det som sviktet på områder der det gikk dårlig, og på det som fungerte der det gikk bra. - Gjennom å lage et godt planverk presser man seg til å tenke gjennom risiko og tenkelige utfall. Når man deretter trener på planene, får man øving i å mestre hele klaviaturet. Og det å kjenne hvor tangentene sitter og vite hvordan tonene kan spille sammen, gjør det mye lettere å improvisere, påpeker hun. Helsevesenet er en etat som i følge rapporten mestret improvisasjonskunsten den 22. juli Helsevesenet er utrolig mye mer komplekst organisert enn politiet. De klarte likevel å mestre sin innfløkte organisasjon bedre, fordi de har øvd mer på tvers av organisasjonsgrenser. Planverkene i helsevesenet er også mer detaljerte, og de er i tillegg gode på å forbedre planverket sitt etter øvelser. Gjørv forteller at kommisjonen var i London og snakket med representanter fra innenriksdepartementet i Storbritannia. De opplyste at det de har lært mest av gjennom sine mange kriser, er hvor viktig det er at ulike etater og institusjoner med roller i situasjonen, har et gjennomtenkt grensesnitt seg i mellom. - Gode planer gjør at man forstår de menneskelige og materielle ressursene man har å sette inn, og hvordan disse kan spille sammen. Det er det viktige. Ingen er ufeilbarlige. Men hvis man i angsten for at noen blir leie seg, lar være å snakke om at også enkeltindivider må gjøre jobben bedre, da gjør man samfunnet en stor bjørnetjeneste

9 DIALOG PTIL 2013 KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENK ELIGE? DET UTENKELIGE KAN IKKE TENKES Risikostyring og beredskap er sentrale og relevane tema for langt flere samfunnssektorer enn olje og gass. I politiet er risikovurderinger og krisehåndtering hverdagen. AV SINDRE BØ P olitiet må være forberedt på å håndtere noe som skjer om ti minutter, som ingen hadde tenkt på, og som ingen kan forvente at noen hadde tenkt på, sier politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt. - Likefullt er det vår jobb å håndtere konsekvensene. Hvordan håndtere det uforutsette? Det er det sentrale, i følge Vik. Kriminelle hendelser skjer konstant store og små, vante og uvante og de må håndteres fortløpende. En sjelden gang smeller det for alvor, som da et titall ranere inntok Stavanger sentrum en vårdag i Ingen hadde forestilt seg styrken i angrepet og brutaliteten ranerne utviste. Nokas-ranet er historie nå. En politimann ble drept, over 55 millioner kroner stjålet, samtlige ranere ble tatt og har fått sin straff. Det dramatiske angrepet midt i Stavanger sentrum ble en milepæl, kall det Rogalandpolitiets 22. juli. Hva har politiet lært? Hvilken effekt har læringen gitt? - Folk spør ofte om det. Men det kan jeg vanskelig svare presist på, fordi jeg kontinuerlig iverksetter tiltak og endringer jeg mener er rett å gjøre. Det kan være motivert av 22. juli, eller Nokas, men endringene kan også være iverksatt som følge av andre hendelser. Det kan være tanker og idéer som har utviklet seg over lang tid. UTENKELIG ELLER USANNSYNLIG? Tror politimesteren det er mulig å planlegge for det utenkelige? Politimesteren parerer med å stille et motspørsmål: - Hva er utenkelig? Angrepet på Pearl Harbor, var det utenkelig? 11. september? Hvis noe er utenkelig, så er det nettopp det det er. Kanskje vi må skille mellom utenkelig og usannsynlig? Kanskje vi også må skille mellom villede handlinger som ran eller terrorisme, og ulykker og naturhendelser. Jeg tror den mentale forberedelsen er viktigst. Å være forberedt på det uforberedte. æ - EVNEN TIL Å IMPROVISERE ER VIKTIG. Det er umulig å planlegge i detalj for alt, sier politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt. (Foto: Morten Berentsen) 16 17

10 BEDRE NESTE GANG. Foruten å være sjef for Norges tredje største politidistrikt, etter Oslo og Bergen, deltar Hans Vik i Politidirektoratets endringsprogram. Her har han fått ansvar for ett av fem innsatsområder, nemlig «styring, ledelse og kultur». En ikke helt ubetydelig jobb, med tanke på at både Sønderlandrapporten etter Nokas-ranet og Gjørvkommisjonen etter terrorangrepet 22. juli identifiserte over 200 læringspunkter som politiet skal ta tak i. Vik beskriver essensen i læring som «erfaringer for å bli bedre neste gang». - Vi lærer av øvelser og hendelser. Etter Nokas-saken er det gjennomført en god del konkrete tiltak - noen er offentlige, andre ikke. Et nasjonalt etterretningssystem for å dele informasjon på tvers av distrikt er ett av dem. Ny operativ varsling et annet, og forbedret mediehåndtering et tredje. Hendelser skjer, planverk lages, øvelser gjennomføres og ny beredskap bygges. Dette skal forbedre evnen til å håndtere kriser. Det er en evig syklus, en evig balansering mellom forebygging og krisehåndtering, etterretning og etterforskning. For Vik er det ingen motsetning i dette. - Forebyggende arbeid har et mye videre innhold enn folk flest tenker. Det er én av våre hovedoppgaver, og vi gjør det hele tiden mot de frivillige, mot publikum, mot mediene og ikke bare direkte mot kriminelle miljøer. Etterforskning er også en form for forebygging. Hele vitsen med å etterforske og iretteføre er det skal virke preventivt, både mot den enkelte gjerningsmann og mot allmennheten. Etterforskning gir oss informasjon om miljøer som kan hindre at ny kriminalitet oppstår. SITUASJONSBILDE. Rogaland Politidistrikt skiller seg fra andre politidistrikt fordi det har ansvar for sokkelen, deriblant etterforskning, bistand og beredskapsplanlegging sør for 62. breddegrad. Her er flere tangeringer med oljeog gassindustrien. - Fra midten av 1990-tallet fikk politiet en god del tankegods på for eksempel helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og rapporter om uønska hendelser. Vi deltar på øvelser i oljebransjen, og det tilfører oss læring. I en gitt hendelse er vi dessuten prisgitt kompetansen til operatøren. Vi har i utgangspunktet ikke inngående kunnskap om innretningene og operasjonene der ute. - Men, presiserer politimester Vik, oljebransjen har en helt annen kontroll over hendelsene enn politiet. - En operatør kan planlegge i detalj hvor en rørledning skal legges og i stor grad forutsi risikoen ved en slik operasjon. Den har et oversiktlig situasjonsbilde. For politiet er situasjonene som oftest preget av uoversiktlighet, tidspress, usikkerhet alt som kjennetegner en krise. - Et oljeselskap kjenner de definerte fareog ulykkessituasjonene og kan lage en tykk mappe bare for å dokumentere hvordan to rør skal skrus sammen. Det er forebygging. Hvis vi i politiet skal ut og pågripe «Peder Ås», så kan ikke vi sende med patruljen en mappe tilsvarende for de to rørene. Men vi kan hente ut alle opplysninger om «Peder Ås», adressen hans, strafferegisteret hans, miljøet hans. Vi prøver å danne oss et best mulig situasjonsbilde, og det kan ofte være diffust og tåkete. Vi ser ikke alt så klart og tydelig på forhånd som man kanskje gjør i oljebransjen. - Der kan oljeselskapene ha noe å lære av oss. Om det å ikke kunne fastsette presise fare- og ulykkessituasjoner, påpeker politimesteren. IMPROVISASJON ER VIKTIG. Terror-scenarier kan være vanskelige å definere. I en øvelse hos et oljeselskap tidligere i år, ble det tydelig at politiets deltakelse utgjorde en stor forskjell. En tjenestemann med spesialkompetanse på forhandlinger med terrorister og gisseltakere, ga i øvelsen råd som ikke står i noe oljeselskaps planverk. I dette tilfellet gikk læringen åpenbart fra politi til oljesektor. Og i lys av In Amenas; høyst relevant læring for oljeselskapet. Sikkerhetsregimet i oljesektoren har fått ros fra flere hold. Mangeårig statsminister Jens Stoltenberg har pekt på oljebransjen som en kilde til beredskapslæring for hele samfunnet. Også politimesteren har fått med seg at industrien er gjennomsyret av sikkerhetsrutiner og -prosedyrer. - I politiet er vi mer fleksible, på godt og vondt. Det fins kanskje eksempler på parodisk detaljerte sikkerhetsbestemmelser i oljeselskap, men i vår etat vil man sikkert finne eksempler på det man i oljebransjen ville kalt unnfallenhet. I politiet er vi flinke til å håndtere en situasjon slik den framtrer akkurat der og da. Vi er trente i å håndtere kriser der man på en måte må være regelstyrt, men på en annen måte må utvise et ganske vidt skjønn. Dette vide skjønnet kan feiltolkes som at «her er det ingen retningslinjer eller prosedyrer». Hans Vik understreker at når du står oppe i en hendelse, kan du ikke ha planer og prosedyrer for alt. - Noen tolker det som at «dette er uhåndterlig, dette klarer jeg ikke», men nettopp dette er kompetansen til førstelinje-politifolk. En rigid prosedyre kan bli feil, fordi situasjonsbildet varierer fra gang til gang. Kompetent politi i førstelinje skal ha evnen til å håndtere uklarhet og usikkerhet og tåkete situasjonsbilder, akkurat passe frigjort fra de grunnleggende rutinene som gjelder. - Ofte får vi spørsmål om hvorfor vi ikke har rutiner for ditt og datt. Svaret er at vi kan ikke planlegge i detalj for alt. Det er umulig, understreker Vik. TAKHØYDE FOR FEIL. Og der er vi tilbake til utgangspunktet: Hvordan planlegge for det utenkelige? Kan man det? Politimesteren er opptatt av å gi tjenestemenn og -kvinner frihet til å avgjøre selv hva som er rett å gjøre i gitte situasjoner. - Og dermed skaper jeg også en takhøyde for at feil kan bli gjort. - Når vi bedømmer aksjonene våre, fins det et stort og vidt område som heter akseptabel og gunstig tjenesteutførelse. Så fins det et snevrere område hvor utførelsen kan være mer diskutabel og mindre gunstig, deretter et område hvor handlingene er kritikkverdige og så til sist straffbare - altså «grov uforstand i tjenesten». De sistnevnte sakene er normalt veldig klare. Poenget er at for oss kan det gjerne være mer å lære av de diskutable sakene, de som ikke er så tydelige og er mer i grenseland. - Det er alltid nyttig med bedre situasjonsbilder. For å få det, trenger vi helst et 360 graders «situasjonsbilde» over samfunnet som gir meg som politimester best mulig styringsinformasjon. I tillegg kan vi alltid få bedre utstyr og bedre opplæring. - Men den beste treningen får man gjennom jobben i førstelinje, ute i felten, og den gjør vi hver dag. Den læringen tar aldri slutt. En operatør kan planlegge i detalj hvor en rørledning skal legges og i stor grad forutsi risikoen ved en slik operasjon. Den har et oversiktlig situasjonsbilde. For politiet er situasjonene som oftest preget av uoversiktlighet, tidspress, usikkerhet alt som kjennetegner en krise

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 04-2008 Foto: Odd Skarbomyr, DSB Øvelser gir læring Side 3 11 2 Kalender Innhold Januar M T O T F L S 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet:

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet: Agenda: 22. julikommisjonen 4 25 år med skogbrannhelikopteret 32 HÅNDTERer GJØDSEL MED SUNT BONDEVETT 44 DSB gjennomførte om lag 169 000 el-tilsyn i fjor. 94 000 av disse var bolig- og hyttekontroller.

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Videregående skolers beredskap for skoleskyting

Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Videregående skolers beredskap for skoleskyting Universitetet i Stavanger Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Videregående skolers beredskap for skoleskyting Våg å tenke det verste! Hanne Vik Voster Våren 2013 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt?

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? (http://teamrich.files.wordpress.com/2008/10/obesity.jpg) Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? MASTEROPPGAVE I SAMFUNNSSIKKERHET

Detaljer