RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet"

Transkript

1

2 RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av en godt utbygget infrastruktur, robuste og innovative bedrifter. VIRKSOMHETSIDÉ Ringerike Næringsforum skal være en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører private og offentlige. KJERNEVIRKSOMHET - Pådriver (næringslivs-)ombud og næringspolitisk aktør - Tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsutveksling - Tilrettelegge nettverksarenaer - Næringsutviklingsprosjekter og nyskaping / etableringsbistand Ideen bak Ringerike Næringsforum s eksistens; visjon, virksomhetsidé og kjernevirksomhet, er og skal være det førende og styrende for alle RNF s aktiviteter. Det skal være mulig å identifisere alt organisasjonen holde på med i lys av hva som er selve ideen med RNF. Den overordnede målsettingen blir på den måten en målestokk på hvor godt vi lykkes. Jo mer vi oppfyller målsettingen, desto bedre har vi lykkes.

3 Styreleder har ordet Informasjon og synlighet har også vært blant de prioriterte områder i strategiplanen for Utgivelse av medlemsbladet Næringen og arbeidet med ny hjemmeside har vært ledd i denne strategien. BioRingerike er kommet i nettverksfase og Ringerike Reiseliv er etablert. Når det gjelder infrastruktur og E-16 viser nylig fremlagt NTP at vi ikke har lyktes godt nok. Mye politikerkontakt, møtedeltagelse, høringsuttalelser etc er gjennomført. RNF er fornøyde med at vi har klarte å få til en samlet tydeligh prioritering både i Hole og Ringerike om at E-16 er Ringerikes viktigste prioritet også foran Ringeriksbanen. Vi forsøkte også å engasjere medlemmene i en e-post/sms-aksjon til sentrale politikere lokalt og sentralt, uten at vi kan si at oppslutningen ble veldig stor. Jeg tror ikke vi Ringerikinger er høylytte nok i vårt engasjement verken fra politikerne eller resten av Ringerikssamfunnet. Ringeriksregionen har et stort potensial i å fremstå som samlet, enige og engasjerte. Vi bor i en utrolig flott region, med fantastisk natur og store utviklingsmuligheter. Sammen må RNF, politikerne, offentlige instanser, næringsliv og andre organisasjoner i større grad fronte Ringeriksregionen positivt. Vi er fornøyd med at Regionrådet nå ser ut til å vektlegge nettopp dette. Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til èn av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av en velutbygget infrastruktur, robuste og innovative bedrifter lyder RNFs visjon. Det er viktig å ha tydelig for seg hva vi egentlig vil med organisasjonen vår, og ikke minst sjekke av om vi jobber med de riktige sakene. Da er det både viktig og nødvendig at det er en tett og god dialog mellom medlemmer styret og administrasjon. RNF jobber hver dag med å oppfylle visjonen, men vil ikke kunne klare det alene Alle må være villige til å legge litt mer trykk i viktige saker for regionen. Vi må skape positiv støy sammen! Wenche Ravlo styreleder 2008 ble nok et aktivt år for RNF med god økonomistyring og mange baller i luften. Som interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet jobber RNF for å etablere samarbeidsarenaer og påvirke politikere og andre ifh til rammebetingelser som er viktig for medlemmene og utvikling av næringslivet i regionen. Styret har fokusert på gjennomføring av vedtatt strategiplan. Heri inngår oppfølging av prosjekter som BioRingerike, High-Tech Eggemoen og etablering av reiselivsselskap for Ringerike. Videre har det vært holdt trykk på næringspolitiske saker og da spesielt E-16.. Det har dessuten vært viktig å finne gode arenaer for hvordan kontakten med medlemmene skal foregå etter at Rådet ble avviklet. Deltagelsen på Treffpunktmøtene, Dialogmøtene og andre medlemsaktiviteter indikerer at vi er på rett vei. 3

4 Regnskap for 2008 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift og medlemskontingent Prosjektinntekter Andre inntenkter DRIFTSKOSTNADER Prosjektkostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT ÅRETS RESULTAT STYRET I RNF Styreleder Wenche Ravlo Nestleder Mabel Lindberg (Norske Skog Follum) (RNF Handel) Renteintekter, andre finansinntekter Rentekostnader, andre finanskostnader Kommentarer til regnskapet For annet år på rad kan RNF legge frem et positivt resultat årets overskudd er på kr ,-. Sett i sammenheng med at det ligger noen år bak oss med til dels betydelige underskudd som svekket kapitalen i selskapet, er positive resultater viktige. Inntektssiden har økt med 10%. Kostnadssiden med 11,6%. Noe som kan være en foruroligende utvikling, men med full kontroll på kostnadene, ser vi det allikevel som udramatisk. Likviditeten i selskapet er så god at det selv med et relativt beskjedent rentenivå, har vært mulig å bokføre om lag kr ,- i kapitalinntekter. Selv om egenkapitalen er styrket med kr ,- (årets resultat + tilført andelskapital), har egenkapitalandelen gått ned pga en økning i totalkapitalen. Alle restmidler av prosjekttilskudd, for ikke avsluttede prosjekter, er ført som kortsiktig gjeld i balansen, og bidrar på den måten til å øke totalkapitalen. Ved utgangen av 2007, har selskapet en egenkapital på kr ,- som er 55% av totalkapitalen. RNF s økonomiske stilling er god målt mot de normale økonomiske indikatorer. Det har i løpet av 2008 vært avholdt 6 styremøter totalt 44 saker har vært behandlet. Generalforsamling ble avholdt 29. april RingeriksKonferansen ble gjennomført 14. oktober. Medlemmer Erik Fred. Mathiessen Andres Lundesgaard Wenche Skeie Tvenge Svein Aannestad* (Hønefoss Sparebank) (RingeriksSkog) (Kistefos-Museet) (Ringerike kommune) Varamedlemmer Alf E. Erevik John Naustdal (SpareBank 1 Ringerike) (Statens kartverk) Administrasjon Jan Erik Gjerdbakken Linda M. Nordgården (daglig leder) (sekretariatsleder) *i styret fram til Styret i RNF RNF s medarbeidere. Fra venstre: Linda Moholdt Nordgården, (adm) Svein Eystein Lindberg (RES) og Jan Erik Gjerdbakken (adm)

5 Aktiviteter, engasjement og prosjekter AKTIVITETER RNF sitt arbeid og prioriteringer i 2008 har i stor grad vært styrt av: Forbedret informasjon og synlighet Forsterket rollen som næringsutviklings- /prosjektorganisasjon Medlemsaktiviteter Tettere dialog med kommunenes politiske ledelse transportetatenes forslag til NTP -gjennom NOV samarbeidet med Vestregionen for å øve trykk på sentrale samordnet argumenter og tiltak med NHO Buskerud En ny milepel i arbeidet for E16 ble nådd i 2008, da ordførerne i kommunene Ringerike og Hole, sammen med næringslivet, for første gang sto opp og proklamerte at E16 er regionens høyest prioriterte infrastrukturprosjekt. Styret i RNF har i forbindelse med rulleringen av den treårige strategiplanen, evaluert aktivitetene i 2008 i forhold til planen. Styret uttrykker tilfredshet med aktivitetsnivået og peker spesielt på at organisasjonen er mer synlig enn tidligere. Næringspolitikk En av de grunnleggende ideer bak opprettelsen av RNF var blant annet å skape en næringspolitisk organisasjon for det brede lag av lokale bedrifter på tvers av størrelse, type virksomhet og bransjer. RNF sitt fokus innenfor det næringspolitiske området har i 2008 vært: Infrastruktur Infrastrukturprosjekter innenfor vårt nærområde er: -E16 i fire felt fra Sandvika til Hønefoss -Ringeriksbanen -Riksvei 7 Ramsrud Kjeldsberg -Riksvei 7 Sokna Ørgenvika -Riksvei 35 Gjennom Hønefoss sentrum -Riksvei 35 Nymoen Eggemoen -Riksvei 35 Jevnaker Olimb E16 E16 utbygd til firefelts vei fra Sandvika til Hønefoss, har også i år vært den enkeltsak som har fått størst oppmerksomhet av RNF. Ikke minst skyldes dette at 2008 har vært oppspillsåret til ny Nasjonal Transportplan perioden Vi har forsøkt å være en aktiv deltaker og aktør i den åpne debatten om vei og samferdselspolitikk generelt og veiprosjektet E16 spesielt. Våre arenaer har vært: -kronikker og uttalelser i dagspressen aviser og radio -direkte utfordret samferdselsministeren, innenfor rammen av Stamveiutvalget E16 -møte med samferdselspolitikerne i fylkeskommunen i forkant av NTP høringen -foredrag for Stamveiutvalget E16 om strekningen Sandvika-Hønefoss sin betydning -bygget argumentasjonsstrategi i samarbeid med Hole og Ringerikes ordførere -avgitt høringsuttalelse til Buskerud fylkeskommune på Ringeriksbanen Ringeriksbanen er ikke av de prosjekter RNF har viet seg sterkest til. Det betyr ikke at RNF ser på Ringeriksbanen som helt uinnterresant i et utviklingsperspektiv for Ringeriksregionen. I troen på at det ikke vil bli stilt resurser til rådighet til både E16 og Ringeriksbanen, er E16 det som ubestridt vil ha størst betydning for Ringerikssamfunnets utvikling. Ikke desto mindre har RNF sittet i det utvalget oppnevnt av Jernbaneverket, som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, i 2008 la frem ulike konseptvalgsutredninger for Ringeriksbanen. Når RNF valgte å prioritere dette arbeidet, så var det fordi Samferdselsdepartementet bestilte konseptvalgsutredninger som skulle se vei og bane i sammenheng. Sammen med Vegvesenets representant, var RNF veisakens talerør i arbeidsgruppen. Etter at arbeidsgruppen avleverte sin rapport, er materialet fra arbeidsgruppen bearbeidet i et samspill mellom Jernbaneverket og Vegdirektoratet, slik at det som ble sendt på høring i oktober, var et omforent dokument mellom disse etatene. RNF har avgitt høringsuttalelse på rapporten, hvor vi tydelig ga uttrykk for Ringeriksregionens behov og hvilken betydning en ny firefelts vei har for utviklingen av Ringerike. 5

6 Riksvei 7 Ramsrud Kjellsberg Dette veiprosjektet har i 2008 stort sett ventet på finansiering. Signalene om byggestart i 2009 har ikke vært ledsaget av økonomiske bevilgninger. Alt tyder imidlertid på at byggestart for denne vel 6 km lange strekningen, blir en realitet sommeren 2009 selv om prosjektet pt ikke er fullfinansiert. Da kan vi begynne å se frem til at en av de strekninger med aller dårligst standard i vårt distrikt, blir erstattet av en ny og moderne vei. Riksvei 35 Jevnaker Olimb Trasévalget for ny vei fra Verkevika og opp på Olimbshøgda på Jevnaker har vært en føljetong i avisene i store deler av Ikke desto mindre er dette en viktig vei for Ringeriksregionen. Trafikken og transportbehovet på denne veien har økt til dels betydelig etter at hovedflyplassen på Gardermoen ble åpnet og øker fortsatt i takt med at Gardermoen og områdene rundt bygges ut i høyt tempo. Åpningen av den nye veien fra Lunner til Gardermoen har ikke minst bidratt til å øke trafikkbelastningen. RNF har avgitt høringsuttalelse til Oppland fylkeskommune i forbindelse med NTP-høringen. Vi har poengtert hvor viktig denne veien er for Jevnaker og i hele regionens infrastruktur. Også denne veistrekningen har sin skjebne knyttet til vårens NTP prosess. Riksvei 7 Sokna Ørgenvika I likhet med E16 er denne veien prisgitt hva som blir vedtatt i NTP. Med avklart kommunal planstatus og langt fremskredene planer i vegvesenet, er dette et veiprosjekt som relativt raskt kan igangsettes. Av de større veiprosjektene i vår nærhet, er det godt håp om at Sokna Ørgenvika kan komme med på regjeringens prioriteringsliste for de neste fire år. Riksvei 35 gjennom Hønefoss sentrum Debatten om hvordan Hønefoss by skal løse sine trafikkale problemer har rast med større og mindre styrke gjennom store deler av Det har ikke stått på verken mengden forslag eller på fantasien. RNF har i liten grad deltatt i den debatten som har gått på hvordan problemet skal løses. Vår deltakelse og våre argumenter har gått på å få beslutninger som ikke hindrer byens videre utvikling. Vi må erkjenne at problemet enda ikke er løst, slik saken står. Det er fortsatt ikke mulig å planlegge en videreutvikling av byens sentrum uten å støte på trafikkproblemet som et hinder. Riksvei 35 Nymoen Eggemoen Med en uavklart veisituasjon i bysentrum og det faktum at en byløsning uansett vil ligge langt fram i tid, har RNF det syn at veien fra Risesletta til Eggemoen snarest må settes på kartet og forseres frem i veikøen. Dette syn bygger på to sentrale argumenter for det første vil denne veien kunne avlaste trafikken i sentrum og for det andre er det av avgjørende betydning for Eggemoens utbygging som industriområde at veispørsmålet inn på Eggemoplatået avklares raskt. Inngrep og begrensinger i næringsmessige forutsetninger De som har næringsvirksomhet eller næringsinteresser knyttet til Tyrifjorden eller tilstøtende områder, har over år måttet tilpasse seg og leve med de begrensninger som ligger i vernebestemmelsene for området. Dette gjelder i første rekke primærnæringene, men også i noen grad de som bruker fjorden i reiselivssammenheng, og næringsmessig fiske. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har overfor fylkesmannen i Buskerud iverksatt en prosess, hvis hensikt er å utvide verneområdet og skjerpe vernebestemmelsene for det som heter våtmarker rundt Tyrifjorden. RNF har engasjert seg i saken og avgitt en første uttalelse til det skjerpede verneforslaget. Engasjementet har også bidratt til at RNF har fått en plass i Rådgivende utvalg for Tyrifjorden. Primærnæringen som den mest berørte næringen, har oppnevnt denne representanten. Lokale skatte og avgiftsvilkår Lokale skatte- og avgiftvilkår for næringslivet er primært knyttet til avgifter på vann, kloakk og renovasjon, i tillegg 6

7 til Eiendomsskatt. Med et regelverk som i stor grad regulerer avgiftene på vann og kloakk etter selvkostprinsippet, er det Eiendomsskatten som står igjen som den politisk bestemte skattleggingen på kommunenivå. Utvidelse av skattleggingsområdet og nye og utvidede takstgrunnlag, har utfordret folks rettferdighetsoppfatning. RNF har deltatt i debatten både åpent og mer i det skjulte, uten å mene noe om rettferdighetsaspektene i saken. Med tilfredshet kunne vi konstantere at et forslag vi tidlig i prosessen tok opp med en av kommunens ledende politikere, om å unnta nyetablerte bedrifter fra Eiendomsskatt i noen år etter etablering, ble gjort til politisk forslag og vedtak. Senere har det dessverre vist seg at det ikke er hjemmel for et slik unntak. Etter at finanskrisen og dens virkninger har blitt mer tydelig, har vi gitt uttrykk for at vi ikke synes det er spesielt musikalsk å pålegge næringslivet nye skattebyrder i en tid hvor verden og Norge opplever den alvorligste økonomiske krise på mange tiår. Kommunale holdninger til nærings- og næringsutviklingssaker. Det er grunn til å tro at det i enhver kommune er ulike oppfatninger om hvor næringsvennlig kommunen oppleves. Som næringslivsorganisasjon er det vår oppgave blant annet å peke på forhold hvor næringslivet mener kommunene må forbedre seg eller endre sin politikk. I RNF s kontinuerlig og gode dialog med kommunene blir dette og andre spørsmål tatt opp og diskutert når det oppleves nødvendig. RNF opplever at kommunene er oppriktig opptatt av et godt omdømme overfor næringslivet. Det er grunn til å gi berømmelse til kommunene og rådet for Ringeriksregionen for deres økte og positive fokus på næringsliv og næringspolitiske saker. RNF har lenge vært opptatt av at spesielt Ringerike kommune som storebror i regionen, burde utarbeide en forpliktende og etterprøvbar næringsplan. Sammen med den nåværende politiske ledelse av Regionrådet for Ringeriksregionen, har vi funnet sammen i dette synet. RNF har en forventning om at det i 2009 vil bli utarbeidet en strategisk næringsplan for Ringeriksregionen i en samarbeidsprosess mellom RNF og Regionrådet for Ringeriksregionen. Næringsutvikling En annen av de grunnleggende ideene bak opprettelsen av RNF var å skape en organisasjon som kunne være en pådriver og tilrettelegger for næringsvekst og utvikling. På næringsutviklingssiden har RNF i 2008 jobbet med følgende saker/prosjekter: Reiseliv BioRingerike High-tech Eggemoen Reiseliv Etter nesten to års arbeid kunne vi endelig helt på tampen av 2008, konstantere at vår usvikelige tro på at det måtte være mulig å etablere en reiselivsorganisasjon for Hole og Ringerike, hadde båret frukter. Det siste halvåret arbeidet RNF sammen med Hadeland Reiseliv med sikte på å inngå et forpliktende samarbeid om satsing på reiseliv i en storregion bestående av Hadeland og Ringerike. Organisasjonen Hadeland & Ringerike Reiseliv, bestående av avdelingene Hadeland Reiseliv og Ringerike Reiseliv, er nå en realitet både rent organisatorisk og finansielt. Dermed har RNF fullført sin oppgave med å få selskapet etablert, og virksomheten går nå over i den operative og utøvende fasen. Reiselivsleder for Ringerike Reiseliv er nå på plass og har startet sitt virke med å bygge Ringerike som reiselivsregion. BioRingerike Etter et forprosjekt i regi av Innovasjon Norge, ble BioRingerike prosjektet et hovedprosjekt under RNF etter Ringerikskonferansen Prosjektet har i 2008 vært konsentrert om å skape interesse og vilje til å ta del i en potensiell ny næring med utgangspunkt i biomasse som råstoffkilde. Det er derfor gledelig å kunne konstatere at alle betydelige bedrifter og virksomheter som enten allerede er i eller ser et potensial i en bio-verdikjede, har tilkjenegitt sin interesse for å være med i en videre utviklingsprosess et utviklingsnettverk. Den fasen prosjektet nå går inn i har til hensikt å bygge kompetanse, øke innsikten og kunnskapen om det potensialet som ligger i bioenergi. Samtidig vil det være et fokus på å identifisere konkrete nærings- og forretningsutviklingsprosjekter for og blant deltakerne i nettverket. 7

8 High-tech Eggemoen Treffpunkt Dette prosjektet bygger på de erfaringer som viser at store utviklingsprosjekter lykkes best når private interessenter står bak og viser evne og vilje til å skape noe. RNF s utgangspunkt har vært å ta en regional felleskapsrolle gjennom et samarbeid med Tronrud Engineering som utvikler av Eggemoen Teknologipark og flyplass, og bidra til at ny og fremtidsrettet industri kan bli etablert på Eggemoen. Vår vurdering er at Eggemoen med flyplassen, har et stort potensial for å kunne bli et utviklingslokomotiv for nye og sårt tiltrengte bedrifter og arbeidsplasser. Om det blir mulig å gjøre flyplassen operativ for trafikk, er det potensial for både internasjonalt orienterte norske bedrifter og internasjonale bedrifter. Området som fra starten i hovedsak besto av flystripa og arealene mellom Riksvei 35 og flystripa, er betydelig utvidet i Dette har nødvendiggjort et mer omfattende plan- og planleggingsarbeid for å utvikle området i en helhet. Arbeidet med å markedsføre området og etablere nye bedrifter, er av den grunn, skjøvet ut i tid i f h til det som var den tenkte og opprinnelige tidsplanen. Medlemsaktiviteter En vesentlig del av hva RNF befatter seg med, er felles aktiviteter for medlemmene. Dels er dette begrunnet i å skape arenaer for nettverksbygging og nettverkspleie, dels er det for å gi medlemmene påfyll i form av informasjon eller kompetanse, eller det kan kort og godt dreie seg om å gi travle og fokuserte mennesker et positivt avbrekk fra hverdagens krav kan skrives inn i historien som et år med mange medlemsaktiviteter. - treffpunkt - dialogmøter - Ringerikskonferansen - årsmøte - jule-medlemsmøte Treffpunktarrangementene i ny form, hvor det inviteres til bedriftsbesøk med frokost, har fortsatt i år. Så lenge dette har en slik oppslutning og popularitet som det har hatt frem til nå, vil disse arrangementene fortsette. Dialogmøter Som erstatning for rådet som årsmøtet i april vedtok å nedlegge, ble det i høst gjennomført Dialogmøter med RNF s medlemmer. Dialogmøtene er ment å sikre kontakt og dialog med et bredt lag av medlemsmassen. For ikke å sprenge alle rammer for plass, ble møtene i høst gjennomført i grupper á lá de bransjegruppene som var en del av RNF s organisasjonsstruktur for noen år siden. Det skal gjennomføres to slik runder med dialogmøter i året en vår og en høst. Oppslutningen om høstens møter var noe variabel, men tatt i betraktning at det var første gang, må vi allikevel si oss fornøyd. Selv om denne arenaen fortsatt må sies å være i en utviklingsfase, mener vi å ha funnet en god erstatning for rådet i våre bestrebelser på å være nær og føre en god dialog med RNF s medlemmer. 8

9 Ringerikskonferansen Medlemsmøte oppunder jul har etter hvert blitt en tradisjon i RNF. Allikevel mener vi at årets julemøte, var starten på en ny tradisjon. Etter en kort orientering om rikets tilstand ble det invitert til Lutefiskaften i Bryggerikjelleren. Stor oppslutning, god mat og en meget hyggelig kveld, borger for at dette blir en årlig tradisjon knyttet til medlemsmøtet i begynnelsen av desember. Informasjon Ringerikskonferansen 2008 var den fjerde i rekken. Konferansen har nå funnet sin form og etablert seg som det største og viktigste arrangement i sitt slag i Ringeriksregionen. En bekreftelse på dette mener vi det var at årets konferanse satte deltakerrekord. Alle de positive tilbakemeldingene vi fikk også i år, er med på å gi oss energi til å gå løs på en ny konferanse i Vi opplever også at våre trofaste sponsorer og støttespillere er fornøyd. Alle har uten forbehold sagt at de er med videre. Uten deres støtte hadde det ikke vært mulig å gjenta suksessen år etter år. Vi er dere stor takk skyldig. Årsmøtet Årsmøtet på Klækken Hotell i april forløp i tradisjonelle former. Årsmøteforedraget etter den formalle delen av årsmøtet, var i år ved Ola Tronrud. Den kanskje viktigste delen av årsmøtearrangementet, er middagen og de gode samtalene rundt bordene og i salongen etter middagen. Jule-medlemsmøte Når vi tar med et eget kapittel om informasjon, så er det fordi vi har lagt stor vekt på og brukt mye tid og resurser på nettopp informasjon i Informasjon er da også en stor og krevende oppgave i alle organisasjoner og i særdeleshet i en medlemsorganisasjon. I et media- og informasjonssamfunn kan den situasjon lett oppstå at det gis mye informasjon, men mange opplever ikke å være informert. Det dreier seg med andre ord i stor grad om valg av informasjonsmedium, hyppighet og budskap. I 2008 lansert RNF sitt nye medlemsblad, Næringen, som kom ut med fire utgivelser. Etter responsen og tilbakemeldingene å dømme, har dette truffet bra som informasjonsorgan for organisasjonens medlemmer. 9

10 Parallelt har det vært arbeidet med en ny hjemmeside. Dette også for å bli bedre på informasjon og kommunikasjon med medlemmene og andre som naturlig søker på Når dette leses er den nye hjemmesiden oppe og går. Vi både håper og tror at RNF nå fremstår mer tiltalende, informativ og kommunikativ, til nytte og glede for medlemmer og andre brukere. RINGERIKE ETABLERERSENTER Det har blitt bevilget kr ,- i etablererstipend fra Innovasjon Norge og den nye Næringsstiftelsen til Ringerikes Sparebank. I tillegg til dette blir mange etablerere støttet av NAV med dagpenger i utviklings- og etableringsfase. Næringsfaglige vurderinger av etablerere som støttes av NAV, foretas av RES på vegne av våre tre kommuner. I 2008 har det vært foretatt 30 slike vurderinger. Dette er en nedgang fra året før. Etablererkurs har vært gjennomført på samme måte som tidligere år, men for første gang ble høstens kurs avlyst på grunn av for få deltakere. Allikevel er det i 2008 gjennomført 236 kurstimer fordelt på to etablererkurs og et salgskurs. Nettverkskvelder har det vært gjennomført 4 stk av, med totalt 40 deltakere. Temaene har vært: - Hvilke tilbud kan en regnskapsfører gi en etablerer v/ Akonto Økonomi - Markedsføring og bruk av nettbaserte tjenester v/ Catch Media - Salg og salgsteknikk v/ Nathalie Håkenstad - Skatt og avgifter v/ representanter fra Skatt Sør Ringerike EtablererSenter (RES) har i 2008 vært preget av et år med store endringer i næringslivet og dermed etterspørselen etter RES sine tjenester. Fra en start på året med høy aktivitet og et presset arbeidsmarked, til en situasjon med finanskrise og tydelige tegn på økt arbeidsledighet og dermed økt aktivitet fra etablerere, mot slutten av året. Veileder ble i løpet av våren 2008 engasjert i 80 % stilling, en økning fra 60 %. Hovedoppgavene har også dette året vært individuell veiledning av etablerere, etablererkurs og nettverksmøter. I tillegg til dette har veileder vært engasjert i prosjekt sammen med HiBu og i Nettverkskredittprosjekt i regi av Vestfold, Telemark og Buskerud Fylkeskommuner. SENTRUMSBUTIKKENE Butikkene i Hønefoss sentrum samarbeider gjennom den frivillige sammenslutningen Sentrumsbutikkene. Sentrumsbutikkene er en integrert del av Ringerike Næringsforum med et eget råd for markedsaktiviteter og andre fellesskapsinteresser. Rådet med rådsleder i spissen er kontakten og samarbeids-punktet overfor de andre aktørene i varehandelen - Kuben, Ringerike Stormarked og handelen i nord- og sørenden av byen. Ringerike Næringsforum er Sentrumsbutikkenes sekretariat. I 2008 arrangerte sentrumsbutikkene moteshow og julegateåpning i samarbeid med to sentrene. I tillegg har sentrumsbutikkene hatt aktiviteter som fellesannonsering, nattåpent og sentrumskortet. Aktivitet i 2008 RES har hatt 133 henvendelser gjennom året (63 menn og 70 kvinner). Dette er en reduksjon fra tidligere år. Nedgangen skyldes et strammere arbeidsmarked med sterk etterspørsel etter arbeidskraft og kompetanse fra det etablerte næringsliv. Det spesielle for 2008 var en reduksjon i antall etableringsprosjekter, men at de prosjektene som RES har vært involvert i, gjennomgående har vært mer robuste enn tidligere år. Det er etablert 101 foretak, dvs vil si en etableringsgrad på 76 %. 10

11 Vi møtes til årets Ringerikskonferanse 13. OKTOBER 2009

12 Ringerike Næringsforum - Hønefoss Bru 1b Hønefoss Tlf: E-post: - Web: Menova grafisk - Hønefoss

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! RNFs medlemsblad Januar 2013 Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! Styreleders spalte 2012 var året da nesten 140 års industrihistorie på Follum var over. Beslutningen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Alle gode ting er tre. Tenk stort, få ting gjort og ha det gøy!

Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Alle gode ting er tre. Tenk stort, få ting gjort og ha det gøy! Annonsebilag utgitt av Ringeriksregionen. Næringsmagasin 1-2015 Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike Alle gode ting er tre. Tenk stort, få ting gjort og ha det gøy! Bli student ved Campus Ringerike

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer