RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet"

Transkript

1

2 RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av en godt utbygget infrastruktur, robuste og innovative bedrifter. VIRKSOMHETSIDÉ Ringerike Næringsforum skal være en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører private og offentlige. KJERNEVIRKSOMHET - Pådriver (næringslivs-)ombud og næringspolitisk aktør - Tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsutveksling - Tilrettelegge nettverksarenaer - Næringsutviklingsprosjekter og nyskaping / etableringsbistand Ideen bak Ringerike Næringsforum s eksistens; visjon, virksomhetsidé og kjernevirksomhet, er og skal være det førende og styrende for alle RNF s aktiviteter. Det skal være mulig å identifisere alt organisasjonen holde på med i lys av hva som er selve ideen med RNF. Den overordnede målsettingen blir på den måten en målestokk på hvor godt vi lykkes. Jo mer vi oppfyller målsettingen, desto bedre har vi lykkes.

3 Styreleder har ordet Informasjon og synlighet har også vært blant de prioriterte områder i strategiplanen for Utgivelse av medlemsbladet Næringen og arbeidet med ny hjemmeside har vært ledd i denne strategien. BioRingerike er kommet i nettverksfase og Ringerike Reiseliv er etablert. Når det gjelder infrastruktur og E-16 viser nylig fremlagt NTP at vi ikke har lyktes godt nok. Mye politikerkontakt, møtedeltagelse, høringsuttalelser etc er gjennomført. RNF er fornøyde med at vi har klarte å få til en samlet tydeligh prioritering både i Hole og Ringerike om at E-16 er Ringerikes viktigste prioritet også foran Ringeriksbanen. Vi forsøkte også å engasjere medlemmene i en e-post/sms-aksjon til sentrale politikere lokalt og sentralt, uten at vi kan si at oppslutningen ble veldig stor. Jeg tror ikke vi Ringerikinger er høylytte nok i vårt engasjement verken fra politikerne eller resten av Ringerikssamfunnet. Ringeriksregionen har et stort potensial i å fremstå som samlet, enige og engasjerte. Vi bor i en utrolig flott region, med fantastisk natur og store utviklingsmuligheter. Sammen må RNF, politikerne, offentlige instanser, næringsliv og andre organisasjoner i større grad fronte Ringeriksregionen positivt. Vi er fornøyd med at Regionrådet nå ser ut til å vektlegge nettopp dette. Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til èn av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av en velutbygget infrastruktur, robuste og innovative bedrifter lyder RNFs visjon. Det er viktig å ha tydelig for seg hva vi egentlig vil med organisasjonen vår, og ikke minst sjekke av om vi jobber med de riktige sakene. Da er det både viktig og nødvendig at det er en tett og god dialog mellom medlemmer styret og administrasjon. RNF jobber hver dag med å oppfylle visjonen, men vil ikke kunne klare det alene Alle må være villige til å legge litt mer trykk i viktige saker for regionen. Vi må skape positiv støy sammen! Wenche Ravlo styreleder 2008 ble nok et aktivt år for RNF med god økonomistyring og mange baller i luften. Som interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet jobber RNF for å etablere samarbeidsarenaer og påvirke politikere og andre ifh til rammebetingelser som er viktig for medlemmene og utvikling av næringslivet i regionen. Styret har fokusert på gjennomføring av vedtatt strategiplan. Heri inngår oppfølging av prosjekter som BioRingerike, High-Tech Eggemoen og etablering av reiselivsselskap for Ringerike. Videre har det vært holdt trykk på næringspolitiske saker og da spesielt E-16.. Det har dessuten vært viktig å finne gode arenaer for hvordan kontakten med medlemmene skal foregå etter at Rådet ble avviklet. Deltagelsen på Treffpunktmøtene, Dialogmøtene og andre medlemsaktiviteter indikerer at vi er på rett vei. 3

4 Regnskap for 2008 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift og medlemskontingent Prosjektinntekter Andre inntenkter DRIFTSKOSTNADER Prosjektkostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT ÅRETS RESULTAT STYRET I RNF Styreleder Wenche Ravlo Nestleder Mabel Lindberg (Norske Skog Follum) (RNF Handel) Renteintekter, andre finansinntekter Rentekostnader, andre finanskostnader Kommentarer til regnskapet For annet år på rad kan RNF legge frem et positivt resultat årets overskudd er på kr ,-. Sett i sammenheng med at det ligger noen år bak oss med til dels betydelige underskudd som svekket kapitalen i selskapet, er positive resultater viktige. Inntektssiden har økt med 10%. Kostnadssiden med 11,6%. Noe som kan være en foruroligende utvikling, men med full kontroll på kostnadene, ser vi det allikevel som udramatisk. Likviditeten i selskapet er så god at det selv med et relativt beskjedent rentenivå, har vært mulig å bokføre om lag kr ,- i kapitalinntekter. Selv om egenkapitalen er styrket med kr ,- (årets resultat + tilført andelskapital), har egenkapitalandelen gått ned pga en økning i totalkapitalen. Alle restmidler av prosjekttilskudd, for ikke avsluttede prosjekter, er ført som kortsiktig gjeld i balansen, og bidrar på den måten til å øke totalkapitalen. Ved utgangen av 2007, har selskapet en egenkapital på kr ,- som er 55% av totalkapitalen. RNF s økonomiske stilling er god målt mot de normale økonomiske indikatorer. Det har i løpet av 2008 vært avholdt 6 styremøter totalt 44 saker har vært behandlet. Generalforsamling ble avholdt 29. april RingeriksKonferansen ble gjennomført 14. oktober. Medlemmer Erik Fred. Mathiessen Andres Lundesgaard Wenche Skeie Tvenge Svein Aannestad* (Hønefoss Sparebank) (RingeriksSkog) (Kistefos-Museet) (Ringerike kommune) Varamedlemmer Alf E. Erevik John Naustdal (SpareBank 1 Ringerike) (Statens kartverk) Administrasjon Jan Erik Gjerdbakken Linda M. Nordgården (daglig leder) (sekretariatsleder) *i styret fram til Styret i RNF RNF s medarbeidere. Fra venstre: Linda Moholdt Nordgården, (adm) Svein Eystein Lindberg (RES) og Jan Erik Gjerdbakken (adm)

5 Aktiviteter, engasjement og prosjekter AKTIVITETER RNF sitt arbeid og prioriteringer i 2008 har i stor grad vært styrt av: Forbedret informasjon og synlighet Forsterket rollen som næringsutviklings- /prosjektorganisasjon Medlemsaktiviteter Tettere dialog med kommunenes politiske ledelse transportetatenes forslag til NTP -gjennom NOV samarbeidet med Vestregionen for å øve trykk på sentrale samordnet argumenter og tiltak med NHO Buskerud En ny milepel i arbeidet for E16 ble nådd i 2008, da ordførerne i kommunene Ringerike og Hole, sammen med næringslivet, for første gang sto opp og proklamerte at E16 er regionens høyest prioriterte infrastrukturprosjekt. Styret i RNF har i forbindelse med rulleringen av den treårige strategiplanen, evaluert aktivitetene i 2008 i forhold til planen. Styret uttrykker tilfredshet med aktivitetsnivået og peker spesielt på at organisasjonen er mer synlig enn tidligere. Næringspolitikk En av de grunnleggende ideer bak opprettelsen av RNF var blant annet å skape en næringspolitisk organisasjon for det brede lag av lokale bedrifter på tvers av størrelse, type virksomhet og bransjer. RNF sitt fokus innenfor det næringspolitiske området har i 2008 vært: Infrastruktur Infrastrukturprosjekter innenfor vårt nærområde er: -E16 i fire felt fra Sandvika til Hønefoss -Ringeriksbanen -Riksvei 7 Ramsrud Kjeldsberg -Riksvei 7 Sokna Ørgenvika -Riksvei 35 Gjennom Hønefoss sentrum -Riksvei 35 Nymoen Eggemoen -Riksvei 35 Jevnaker Olimb E16 E16 utbygd til firefelts vei fra Sandvika til Hønefoss, har også i år vært den enkeltsak som har fått størst oppmerksomhet av RNF. Ikke minst skyldes dette at 2008 har vært oppspillsåret til ny Nasjonal Transportplan perioden Vi har forsøkt å være en aktiv deltaker og aktør i den åpne debatten om vei og samferdselspolitikk generelt og veiprosjektet E16 spesielt. Våre arenaer har vært: -kronikker og uttalelser i dagspressen aviser og radio -direkte utfordret samferdselsministeren, innenfor rammen av Stamveiutvalget E16 -møte med samferdselspolitikerne i fylkeskommunen i forkant av NTP høringen -foredrag for Stamveiutvalget E16 om strekningen Sandvika-Hønefoss sin betydning -bygget argumentasjonsstrategi i samarbeid med Hole og Ringerikes ordførere -avgitt høringsuttalelse til Buskerud fylkeskommune på Ringeriksbanen Ringeriksbanen er ikke av de prosjekter RNF har viet seg sterkest til. Det betyr ikke at RNF ser på Ringeriksbanen som helt uinnterresant i et utviklingsperspektiv for Ringeriksregionen. I troen på at det ikke vil bli stilt resurser til rådighet til både E16 og Ringeriksbanen, er E16 det som ubestridt vil ha størst betydning for Ringerikssamfunnets utvikling. Ikke desto mindre har RNF sittet i det utvalget oppnevnt av Jernbaneverket, som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, i 2008 la frem ulike konseptvalgsutredninger for Ringeriksbanen. Når RNF valgte å prioritere dette arbeidet, så var det fordi Samferdselsdepartementet bestilte konseptvalgsutredninger som skulle se vei og bane i sammenheng. Sammen med Vegvesenets representant, var RNF veisakens talerør i arbeidsgruppen. Etter at arbeidsgruppen avleverte sin rapport, er materialet fra arbeidsgruppen bearbeidet i et samspill mellom Jernbaneverket og Vegdirektoratet, slik at det som ble sendt på høring i oktober, var et omforent dokument mellom disse etatene. RNF har avgitt høringsuttalelse på rapporten, hvor vi tydelig ga uttrykk for Ringeriksregionens behov og hvilken betydning en ny firefelts vei har for utviklingen av Ringerike. 5

6 Riksvei 7 Ramsrud Kjellsberg Dette veiprosjektet har i 2008 stort sett ventet på finansiering. Signalene om byggestart i 2009 har ikke vært ledsaget av økonomiske bevilgninger. Alt tyder imidlertid på at byggestart for denne vel 6 km lange strekningen, blir en realitet sommeren 2009 selv om prosjektet pt ikke er fullfinansiert. Da kan vi begynne å se frem til at en av de strekninger med aller dårligst standard i vårt distrikt, blir erstattet av en ny og moderne vei. Riksvei 35 Jevnaker Olimb Trasévalget for ny vei fra Verkevika og opp på Olimbshøgda på Jevnaker har vært en føljetong i avisene i store deler av Ikke desto mindre er dette en viktig vei for Ringeriksregionen. Trafikken og transportbehovet på denne veien har økt til dels betydelig etter at hovedflyplassen på Gardermoen ble åpnet og øker fortsatt i takt med at Gardermoen og områdene rundt bygges ut i høyt tempo. Åpningen av den nye veien fra Lunner til Gardermoen har ikke minst bidratt til å øke trafikkbelastningen. RNF har avgitt høringsuttalelse til Oppland fylkeskommune i forbindelse med NTP-høringen. Vi har poengtert hvor viktig denne veien er for Jevnaker og i hele regionens infrastruktur. Også denne veistrekningen har sin skjebne knyttet til vårens NTP prosess. Riksvei 7 Sokna Ørgenvika I likhet med E16 er denne veien prisgitt hva som blir vedtatt i NTP. Med avklart kommunal planstatus og langt fremskredene planer i vegvesenet, er dette et veiprosjekt som relativt raskt kan igangsettes. Av de større veiprosjektene i vår nærhet, er det godt håp om at Sokna Ørgenvika kan komme med på regjeringens prioriteringsliste for de neste fire år. Riksvei 35 gjennom Hønefoss sentrum Debatten om hvordan Hønefoss by skal løse sine trafikkale problemer har rast med større og mindre styrke gjennom store deler av Det har ikke stått på verken mengden forslag eller på fantasien. RNF har i liten grad deltatt i den debatten som har gått på hvordan problemet skal løses. Vår deltakelse og våre argumenter har gått på å få beslutninger som ikke hindrer byens videre utvikling. Vi må erkjenne at problemet enda ikke er løst, slik saken står. Det er fortsatt ikke mulig å planlegge en videreutvikling av byens sentrum uten å støte på trafikkproblemet som et hinder. Riksvei 35 Nymoen Eggemoen Med en uavklart veisituasjon i bysentrum og det faktum at en byløsning uansett vil ligge langt fram i tid, har RNF det syn at veien fra Risesletta til Eggemoen snarest må settes på kartet og forseres frem i veikøen. Dette syn bygger på to sentrale argumenter for det første vil denne veien kunne avlaste trafikken i sentrum og for det andre er det av avgjørende betydning for Eggemoens utbygging som industriområde at veispørsmålet inn på Eggemoplatået avklares raskt. Inngrep og begrensinger i næringsmessige forutsetninger De som har næringsvirksomhet eller næringsinteresser knyttet til Tyrifjorden eller tilstøtende områder, har over år måttet tilpasse seg og leve med de begrensninger som ligger i vernebestemmelsene for området. Dette gjelder i første rekke primærnæringene, men også i noen grad de som bruker fjorden i reiselivssammenheng, og næringsmessig fiske. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har overfor fylkesmannen i Buskerud iverksatt en prosess, hvis hensikt er å utvide verneområdet og skjerpe vernebestemmelsene for det som heter våtmarker rundt Tyrifjorden. RNF har engasjert seg i saken og avgitt en første uttalelse til det skjerpede verneforslaget. Engasjementet har også bidratt til at RNF har fått en plass i Rådgivende utvalg for Tyrifjorden. Primærnæringen som den mest berørte næringen, har oppnevnt denne representanten. Lokale skatte og avgiftsvilkår Lokale skatte- og avgiftvilkår for næringslivet er primært knyttet til avgifter på vann, kloakk og renovasjon, i tillegg 6

7 til Eiendomsskatt. Med et regelverk som i stor grad regulerer avgiftene på vann og kloakk etter selvkostprinsippet, er det Eiendomsskatten som står igjen som den politisk bestemte skattleggingen på kommunenivå. Utvidelse av skattleggingsområdet og nye og utvidede takstgrunnlag, har utfordret folks rettferdighetsoppfatning. RNF har deltatt i debatten både åpent og mer i det skjulte, uten å mene noe om rettferdighetsaspektene i saken. Med tilfredshet kunne vi konstantere at et forslag vi tidlig i prosessen tok opp med en av kommunens ledende politikere, om å unnta nyetablerte bedrifter fra Eiendomsskatt i noen år etter etablering, ble gjort til politisk forslag og vedtak. Senere har det dessverre vist seg at det ikke er hjemmel for et slik unntak. Etter at finanskrisen og dens virkninger har blitt mer tydelig, har vi gitt uttrykk for at vi ikke synes det er spesielt musikalsk å pålegge næringslivet nye skattebyrder i en tid hvor verden og Norge opplever den alvorligste økonomiske krise på mange tiår. Kommunale holdninger til nærings- og næringsutviklingssaker. Det er grunn til å tro at det i enhver kommune er ulike oppfatninger om hvor næringsvennlig kommunen oppleves. Som næringslivsorganisasjon er det vår oppgave blant annet å peke på forhold hvor næringslivet mener kommunene må forbedre seg eller endre sin politikk. I RNF s kontinuerlig og gode dialog med kommunene blir dette og andre spørsmål tatt opp og diskutert når det oppleves nødvendig. RNF opplever at kommunene er oppriktig opptatt av et godt omdømme overfor næringslivet. Det er grunn til å gi berømmelse til kommunene og rådet for Ringeriksregionen for deres økte og positive fokus på næringsliv og næringspolitiske saker. RNF har lenge vært opptatt av at spesielt Ringerike kommune som storebror i regionen, burde utarbeide en forpliktende og etterprøvbar næringsplan. Sammen med den nåværende politiske ledelse av Regionrådet for Ringeriksregionen, har vi funnet sammen i dette synet. RNF har en forventning om at det i 2009 vil bli utarbeidet en strategisk næringsplan for Ringeriksregionen i en samarbeidsprosess mellom RNF og Regionrådet for Ringeriksregionen. Næringsutvikling En annen av de grunnleggende ideene bak opprettelsen av RNF var å skape en organisasjon som kunne være en pådriver og tilrettelegger for næringsvekst og utvikling. På næringsutviklingssiden har RNF i 2008 jobbet med følgende saker/prosjekter: Reiseliv BioRingerike High-tech Eggemoen Reiseliv Etter nesten to års arbeid kunne vi endelig helt på tampen av 2008, konstantere at vår usvikelige tro på at det måtte være mulig å etablere en reiselivsorganisasjon for Hole og Ringerike, hadde båret frukter. Det siste halvåret arbeidet RNF sammen med Hadeland Reiseliv med sikte på å inngå et forpliktende samarbeid om satsing på reiseliv i en storregion bestående av Hadeland og Ringerike. Organisasjonen Hadeland & Ringerike Reiseliv, bestående av avdelingene Hadeland Reiseliv og Ringerike Reiseliv, er nå en realitet både rent organisatorisk og finansielt. Dermed har RNF fullført sin oppgave med å få selskapet etablert, og virksomheten går nå over i den operative og utøvende fasen. Reiselivsleder for Ringerike Reiseliv er nå på plass og har startet sitt virke med å bygge Ringerike som reiselivsregion. BioRingerike Etter et forprosjekt i regi av Innovasjon Norge, ble BioRingerike prosjektet et hovedprosjekt under RNF etter Ringerikskonferansen Prosjektet har i 2008 vært konsentrert om å skape interesse og vilje til å ta del i en potensiell ny næring med utgangspunkt i biomasse som råstoffkilde. Det er derfor gledelig å kunne konstatere at alle betydelige bedrifter og virksomheter som enten allerede er i eller ser et potensial i en bio-verdikjede, har tilkjenegitt sin interesse for å være med i en videre utviklingsprosess et utviklingsnettverk. Den fasen prosjektet nå går inn i har til hensikt å bygge kompetanse, øke innsikten og kunnskapen om det potensialet som ligger i bioenergi. Samtidig vil det være et fokus på å identifisere konkrete nærings- og forretningsutviklingsprosjekter for og blant deltakerne i nettverket. 7

8 High-tech Eggemoen Treffpunkt Dette prosjektet bygger på de erfaringer som viser at store utviklingsprosjekter lykkes best når private interessenter står bak og viser evne og vilje til å skape noe. RNF s utgangspunkt har vært å ta en regional felleskapsrolle gjennom et samarbeid med Tronrud Engineering som utvikler av Eggemoen Teknologipark og flyplass, og bidra til at ny og fremtidsrettet industri kan bli etablert på Eggemoen. Vår vurdering er at Eggemoen med flyplassen, har et stort potensial for å kunne bli et utviklingslokomotiv for nye og sårt tiltrengte bedrifter og arbeidsplasser. Om det blir mulig å gjøre flyplassen operativ for trafikk, er det potensial for både internasjonalt orienterte norske bedrifter og internasjonale bedrifter. Området som fra starten i hovedsak besto av flystripa og arealene mellom Riksvei 35 og flystripa, er betydelig utvidet i Dette har nødvendiggjort et mer omfattende plan- og planleggingsarbeid for å utvikle området i en helhet. Arbeidet med å markedsføre området og etablere nye bedrifter, er av den grunn, skjøvet ut i tid i f h til det som var den tenkte og opprinnelige tidsplanen. Medlemsaktiviteter En vesentlig del av hva RNF befatter seg med, er felles aktiviteter for medlemmene. Dels er dette begrunnet i å skape arenaer for nettverksbygging og nettverkspleie, dels er det for å gi medlemmene påfyll i form av informasjon eller kompetanse, eller det kan kort og godt dreie seg om å gi travle og fokuserte mennesker et positivt avbrekk fra hverdagens krav kan skrives inn i historien som et år med mange medlemsaktiviteter. - treffpunkt - dialogmøter - Ringerikskonferansen - årsmøte - jule-medlemsmøte Treffpunktarrangementene i ny form, hvor det inviteres til bedriftsbesøk med frokost, har fortsatt i år. Så lenge dette har en slik oppslutning og popularitet som det har hatt frem til nå, vil disse arrangementene fortsette. Dialogmøter Som erstatning for rådet som årsmøtet i april vedtok å nedlegge, ble det i høst gjennomført Dialogmøter med RNF s medlemmer. Dialogmøtene er ment å sikre kontakt og dialog med et bredt lag av medlemsmassen. For ikke å sprenge alle rammer for plass, ble møtene i høst gjennomført i grupper á lá de bransjegruppene som var en del av RNF s organisasjonsstruktur for noen år siden. Det skal gjennomføres to slik runder med dialogmøter i året en vår og en høst. Oppslutningen om høstens møter var noe variabel, men tatt i betraktning at det var første gang, må vi allikevel si oss fornøyd. Selv om denne arenaen fortsatt må sies å være i en utviklingsfase, mener vi å ha funnet en god erstatning for rådet i våre bestrebelser på å være nær og føre en god dialog med RNF s medlemmer. 8

9 Ringerikskonferansen Medlemsmøte oppunder jul har etter hvert blitt en tradisjon i RNF. Allikevel mener vi at årets julemøte, var starten på en ny tradisjon. Etter en kort orientering om rikets tilstand ble det invitert til Lutefiskaften i Bryggerikjelleren. Stor oppslutning, god mat og en meget hyggelig kveld, borger for at dette blir en årlig tradisjon knyttet til medlemsmøtet i begynnelsen av desember. Informasjon Ringerikskonferansen 2008 var den fjerde i rekken. Konferansen har nå funnet sin form og etablert seg som det største og viktigste arrangement i sitt slag i Ringeriksregionen. En bekreftelse på dette mener vi det var at årets konferanse satte deltakerrekord. Alle de positive tilbakemeldingene vi fikk også i år, er med på å gi oss energi til å gå løs på en ny konferanse i Vi opplever også at våre trofaste sponsorer og støttespillere er fornøyd. Alle har uten forbehold sagt at de er med videre. Uten deres støtte hadde det ikke vært mulig å gjenta suksessen år etter år. Vi er dere stor takk skyldig. Årsmøtet Årsmøtet på Klækken Hotell i april forløp i tradisjonelle former. Årsmøteforedraget etter den formalle delen av årsmøtet, var i år ved Ola Tronrud. Den kanskje viktigste delen av årsmøtearrangementet, er middagen og de gode samtalene rundt bordene og i salongen etter middagen. Jule-medlemsmøte Når vi tar med et eget kapittel om informasjon, så er det fordi vi har lagt stor vekt på og brukt mye tid og resurser på nettopp informasjon i Informasjon er da også en stor og krevende oppgave i alle organisasjoner og i særdeleshet i en medlemsorganisasjon. I et media- og informasjonssamfunn kan den situasjon lett oppstå at det gis mye informasjon, men mange opplever ikke å være informert. Det dreier seg med andre ord i stor grad om valg av informasjonsmedium, hyppighet og budskap. I 2008 lansert RNF sitt nye medlemsblad, Næringen, som kom ut med fire utgivelser. Etter responsen og tilbakemeldingene å dømme, har dette truffet bra som informasjonsorgan for organisasjonens medlemmer. 9

10 Parallelt har det vært arbeidet med en ny hjemmeside. Dette også for å bli bedre på informasjon og kommunikasjon med medlemmene og andre som naturlig søker på Når dette leses er den nye hjemmesiden oppe og går. Vi både håper og tror at RNF nå fremstår mer tiltalende, informativ og kommunikativ, til nytte og glede for medlemmer og andre brukere. RINGERIKE ETABLERERSENTER Det har blitt bevilget kr ,- i etablererstipend fra Innovasjon Norge og den nye Næringsstiftelsen til Ringerikes Sparebank. I tillegg til dette blir mange etablerere støttet av NAV med dagpenger i utviklings- og etableringsfase. Næringsfaglige vurderinger av etablerere som støttes av NAV, foretas av RES på vegne av våre tre kommuner. I 2008 har det vært foretatt 30 slike vurderinger. Dette er en nedgang fra året før. Etablererkurs har vært gjennomført på samme måte som tidligere år, men for første gang ble høstens kurs avlyst på grunn av for få deltakere. Allikevel er det i 2008 gjennomført 236 kurstimer fordelt på to etablererkurs og et salgskurs. Nettverkskvelder har det vært gjennomført 4 stk av, med totalt 40 deltakere. Temaene har vært: - Hvilke tilbud kan en regnskapsfører gi en etablerer v/ Akonto Økonomi - Markedsføring og bruk av nettbaserte tjenester v/ Catch Media - Salg og salgsteknikk v/ Nathalie Håkenstad - Skatt og avgifter v/ representanter fra Skatt Sør Ringerike EtablererSenter (RES) har i 2008 vært preget av et år med store endringer i næringslivet og dermed etterspørselen etter RES sine tjenester. Fra en start på året med høy aktivitet og et presset arbeidsmarked, til en situasjon med finanskrise og tydelige tegn på økt arbeidsledighet og dermed økt aktivitet fra etablerere, mot slutten av året. Veileder ble i løpet av våren 2008 engasjert i 80 % stilling, en økning fra 60 %. Hovedoppgavene har også dette året vært individuell veiledning av etablerere, etablererkurs og nettverksmøter. I tillegg til dette har veileder vært engasjert i prosjekt sammen med HiBu og i Nettverkskredittprosjekt i regi av Vestfold, Telemark og Buskerud Fylkeskommuner. SENTRUMSBUTIKKENE Butikkene i Hønefoss sentrum samarbeider gjennom den frivillige sammenslutningen Sentrumsbutikkene. Sentrumsbutikkene er en integrert del av Ringerike Næringsforum med et eget råd for markedsaktiviteter og andre fellesskapsinteresser. Rådet med rådsleder i spissen er kontakten og samarbeids-punktet overfor de andre aktørene i varehandelen - Kuben, Ringerike Stormarked og handelen i nord- og sørenden av byen. Ringerike Næringsforum er Sentrumsbutikkenes sekretariat. I 2008 arrangerte sentrumsbutikkene moteshow og julegateåpning i samarbeid med to sentrene. I tillegg har sentrumsbutikkene hatt aktiviteter som fellesannonsering, nattåpent og sentrumskortet. Aktivitet i 2008 RES har hatt 133 henvendelser gjennom året (63 menn og 70 kvinner). Dette er en reduksjon fra tidligere år. Nedgangen skyldes et strammere arbeidsmarked med sterk etterspørsel etter arbeidskraft og kompetanse fra det etablerte næringsliv. Det spesielle for 2008 var en reduksjon i antall etableringsprosjekter, men at de prosjektene som RES har vært involvert i, gjennomgående har vært mer robuste enn tidligere år. Det er etablert 101 foretak, dvs vil si en etableringsgrad på 76 %. 10

11 Vi møtes til årets Ringerikskonferanse 13. OKTOBER 2009

12 Ringerike Næringsforum - Hønefoss Bru 1b Hønefoss Tlf: E-post: - Web: Menova grafisk - Hønefoss

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

STRATEGIPLAN 2011 2012 2013

STRATEGIPLAN 2011 2012 2013 Strategiplan 2011-2013 STRATEGIPLAN 2011 2012 2013 RINGERIKE NÆRINGSFORUM En utviklings- og interesseorganisasjon for næringslivet RNF arenaen for et robust, mangfoldig og voksende regionalt næringsliv

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Omstilling i Ringerike

Omstilling i Ringerike Omstilling i Ringerike Buskerud fylkeskommune 25.01.2012 Kommunestyret i Ringerike 26.01.2012 Ordfører Kjell B. Hansen Hva er mitt budskap? Understreke at arbeidet administreres av rådmannen. Ordfører

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen Årsmelding 2015 Rådet for Ringeriksregionen Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Ringeriksbanen og utviklingspotensialet

Ringeriksbanen og utviklingspotensialet Ringerike kommune Ringeriksbanen og utviklingspotensialet Kjell B. Hansen Ordfører i Ringerike kommune Jernbaneverkets informasjonsmøte 20. mars 2014 Ringerike planlegger for framtida Vårt utgangspunkt:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud SAK 48/08, VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Buskerud Notat Vår dato Vår referanse 4. juli 2008 Ksp Utarbeidet av Arkiv nr. Deres referanse DIALOGKONFERANSE 24 SEPTEMBER NÆRINGSLIV ØVRE HALLINGDAL STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Forslag 10.11.15 REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Smart Start (Ringerike Utviklings lokaler). Tid: Mandag 9. november 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte

Detaljer

Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen

Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen 1 Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen 2012-2016 Innledning Ringeriksregionen har gjennom Ringerike Utvikling har startet en

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune RINGERIKSVIRKNINGER REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering Kongens utsikt, Hole kommune Kjell B. Hansen januar februar 2014 OMSTILLINGSPROGRAM - Ringeriksregionen - prosjektorganisasjon

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Arbeidet i Ringeriksregionen

Arbeidet i Ringeriksregionen Arbeidet i Ringeriksregionen Regionrådet i Midt-Buskerud Felles formannskapsmøte 1. juni 2012 Kjell B. Hansen Leder av Rådet for Ringeriksregionen Lars Olsen Regionkoordinator 1. Kort om Ringeriksregionen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus. Tid: Onsdag 9. september 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Til stede Stedfortreder Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon Strategisk plan Jan Gunnar 2015-2020 Strategisk plan 2015-2020 Forord Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon sin Strategiske plan for perioden 2015 2020 bygger på visjonen

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! RNFs medlemsblad Januar 2013 Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! Styreleders spalte 2012 var året da nesten 140 års industrihistorie på Follum var over. Beslutningen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA, Hvervenmoen. Tid: Onsdag 19. februar 2014 kl. 09.00 12.40. Innkalte møtedeltakere Til stede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Grønnegata 83 P.b. 464, 9255 Tromsø Tlf. 77 66 52 30 post@nftr.no www.nftr.no Næringsforeningens opprinnelse går helt tilbake til 1844 med etableringen

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan 2015-2025 Dialogmøte mellom Modum Næringsråd og Modum kommune 11.2.2015 Føringer for planarbeidet Rulleringen tar utgangspunkt i: Kommuneplan 2011-2020 Strategisk næringsplan 2010-2020

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

nr Norsk Rådmannsforum

nr Norsk Rådmannsforum nr Norsk Rådmannsforum STYRETS BERETNING 2014-2015 Styret anser at Norsk Rådmannsforum i viktige henseende har hatt en fortsatt positiv utvikling i perioden. Vi noterer et fortsatt høyt medlemsantall (ca

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 240 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Navn på ide Markedsføre arrangementet mot barn Markedsføre arrangementet mot bedrifter lokalt. Ildsjelen bak ideen. Beskrivelse av ideen/konseptet

Navn på ide Markedsføre arrangementet mot barn Markedsføre arrangementet mot bedrifter lokalt. Ildsjelen bak ideen. Beskrivelse av ideen/konseptet Markedsføre arrangementet mot barn Markedsføre arrangementet mot bedrifter lokalt. Bedrifter gis mulighet til å forhåndsbestille bonger for servering for de ansatte sikre bra oppmøte på Eggemoen Skoleklasser

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Smart Start (Ringerike Utviklings lokaler). Tid: Mandag 9. november 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Innspillsmøte - Statens Kartverk, 17. november 2015 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Per R. Berger (Ordfører Hole kommune) Jørgen Moe Jr. (Daglig leder Ringerike Utvikling) Disposisjon

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 91 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Bodø Næringsforums medlemmer. Undersøkelsen har som formål

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA Strategi 2015-2018 Nore og Uvdal Næringsselskap SA Dokumentet beskriver i korthet hvilke målsettinger og strategier som danner grunnlaget for hvordan selskapet skal drives i årene fremover. Strategi for

Detaljer

Referat fra møte i Regionrådet 5. oktober 2006, kl. 09.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 5. oktober 2006, kl. 09.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 5. oktober 2006, kl. 09.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer