RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet"

Transkript

1

2 RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av en godt utbygget infrastruktur, robuste og innovative bedrifter. VIRKSOMHETSIDÉ Ringerike Næringsforum skal være en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører private og offentlige. KJERNEVIRKSOMHET - Pådriver (næringslivs-)ombud og næringspolitisk aktør - Tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsutveksling - Tilrettelegge nettverksarenaer - Næringsutviklingsprosjekter og nyskaping / etableringsbistand Ideen bak Ringerike Næringsforum s eksistens; visjon, virksomhetsidé og kjernevirksomhet, er og skal være det førende og styrende for alle RNF s aktiviteter. Det skal være mulig å identifisere alt organisasjonen holde på med i lys av hva som er selve ideen med RNF. Den overordnede målsettingen blir på den måten en målestokk på hvor godt vi lykkes. Jo mer vi oppfyller målsettingen, desto bedre har vi lykkes.

3 Styreleder har ordet Informasjon og synlighet har også vært blant de prioriterte områder i strategiplanen for Utgivelse av medlemsbladet Næringen og arbeidet med ny hjemmeside har vært ledd i denne strategien. BioRingerike er kommet i nettverksfase og Ringerike Reiseliv er etablert. Når det gjelder infrastruktur og E-16 viser nylig fremlagt NTP at vi ikke har lyktes godt nok. Mye politikerkontakt, møtedeltagelse, høringsuttalelser etc er gjennomført. RNF er fornøyde med at vi har klarte å få til en samlet tydeligh prioritering både i Hole og Ringerike om at E-16 er Ringerikes viktigste prioritet også foran Ringeriksbanen. Vi forsøkte også å engasjere medlemmene i en e-post/sms-aksjon til sentrale politikere lokalt og sentralt, uten at vi kan si at oppslutningen ble veldig stor. Jeg tror ikke vi Ringerikinger er høylytte nok i vårt engasjement verken fra politikerne eller resten av Ringerikssamfunnet. Ringeriksregionen har et stort potensial i å fremstå som samlet, enige og engasjerte. Vi bor i en utrolig flott region, med fantastisk natur og store utviklingsmuligheter. Sammen må RNF, politikerne, offentlige instanser, næringsliv og andre organisasjoner i større grad fronte Ringeriksregionen positivt. Vi er fornøyd med at Regionrådet nå ser ut til å vektlegge nettopp dette. Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til èn av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av en velutbygget infrastruktur, robuste og innovative bedrifter lyder RNFs visjon. Det er viktig å ha tydelig for seg hva vi egentlig vil med organisasjonen vår, og ikke minst sjekke av om vi jobber med de riktige sakene. Da er det både viktig og nødvendig at det er en tett og god dialog mellom medlemmer styret og administrasjon. RNF jobber hver dag med å oppfylle visjonen, men vil ikke kunne klare det alene Alle må være villige til å legge litt mer trykk i viktige saker for regionen. Vi må skape positiv støy sammen! Wenche Ravlo styreleder 2008 ble nok et aktivt år for RNF med god økonomistyring og mange baller i luften. Som interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet jobber RNF for å etablere samarbeidsarenaer og påvirke politikere og andre ifh til rammebetingelser som er viktig for medlemmene og utvikling av næringslivet i regionen. Styret har fokusert på gjennomføring av vedtatt strategiplan. Heri inngår oppfølging av prosjekter som BioRingerike, High-Tech Eggemoen og etablering av reiselivsselskap for Ringerike. Videre har det vært holdt trykk på næringspolitiske saker og da spesielt E-16.. Det har dessuten vært viktig å finne gode arenaer for hvordan kontakten med medlemmene skal foregå etter at Rådet ble avviklet. Deltagelsen på Treffpunktmøtene, Dialogmøtene og andre medlemsaktiviteter indikerer at vi er på rett vei. 3

4 Regnskap for 2008 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift og medlemskontingent Prosjektinntekter Andre inntenkter DRIFTSKOSTNADER Prosjektkostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT ÅRETS RESULTAT STYRET I RNF Styreleder Wenche Ravlo Nestleder Mabel Lindberg (Norske Skog Follum) (RNF Handel) Renteintekter, andre finansinntekter Rentekostnader, andre finanskostnader Kommentarer til regnskapet For annet år på rad kan RNF legge frem et positivt resultat årets overskudd er på kr ,-. Sett i sammenheng med at det ligger noen år bak oss med til dels betydelige underskudd som svekket kapitalen i selskapet, er positive resultater viktige. Inntektssiden har økt med 10%. Kostnadssiden med 11,6%. Noe som kan være en foruroligende utvikling, men med full kontroll på kostnadene, ser vi det allikevel som udramatisk. Likviditeten i selskapet er så god at det selv med et relativt beskjedent rentenivå, har vært mulig å bokføre om lag kr ,- i kapitalinntekter. Selv om egenkapitalen er styrket med kr ,- (årets resultat + tilført andelskapital), har egenkapitalandelen gått ned pga en økning i totalkapitalen. Alle restmidler av prosjekttilskudd, for ikke avsluttede prosjekter, er ført som kortsiktig gjeld i balansen, og bidrar på den måten til å øke totalkapitalen. Ved utgangen av 2007, har selskapet en egenkapital på kr ,- som er 55% av totalkapitalen. RNF s økonomiske stilling er god målt mot de normale økonomiske indikatorer. Det har i løpet av 2008 vært avholdt 6 styremøter totalt 44 saker har vært behandlet. Generalforsamling ble avholdt 29. april RingeriksKonferansen ble gjennomført 14. oktober. Medlemmer Erik Fred. Mathiessen Andres Lundesgaard Wenche Skeie Tvenge Svein Aannestad* (Hønefoss Sparebank) (RingeriksSkog) (Kistefos-Museet) (Ringerike kommune) Varamedlemmer Alf E. Erevik John Naustdal (SpareBank 1 Ringerike) (Statens kartverk) Administrasjon Jan Erik Gjerdbakken Linda M. Nordgården (daglig leder) (sekretariatsleder) *i styret fram til Styret i RNF RNF s medarbeidere. Fra venstre: Linda Moholdt Nordgården, (adm) Svein Eystein Lindberg (RES) og Jan Erik Gjerdbakken (adm)

5 Aktiviteter, engasjement og prosjekter AKTIVITETER RNF sitt arbeid og prioriteringer i 2008 har i stor grad vært styrt av: Forbedret informasjon og synlighet Forsterket rollen som næringsutviklings- /prosjektorganisasjon Medlemsaktiviteter Tettere dialog med kommunenes politiske ledelse transportetatenes forslag til NTP -gjennom NOV samarbeidet med Vestregionen for å øve trykk på sentrale samordnet argumenter og tiltak med NHO Buskerud En ny milepel i arbeidet for E16 ble nådd i 2008, da ordførerne i kommunene Ringerike og Hole, sammen med næringslivet, for første gang sto opp og proklamerte at E16 er regionens høyest prioriterte infrastrukturprosjekt. Styret i RNF har i forbindelse med rulleringen av den treårige strategiplanen, evaluert aktivitetene i 2008 i forhold til planen. Styret uttrykker tilfredshet med aktivitetsnivået og peker spesielt på at organisasjonen er mer synlig enn tidligere. Næringspolitikk En av de grunnleggende ideer bak opprettelsen av RNF var blant annet å skape en næringspolitisk organisasjon for det brede lag av lokale bedrifter på tvers av størrelse, type virksomhet og bransjer. RNF sitt fokus innenfor det næringspolitiske området har i 2008 vært: Infrastruktur Infrastrukturprosjekter innenfor vårt nærområde er: -E16 i fire felt fra Sandvika til Hønefoss -Ringeriksbanen -Riksvei 7 Ramsrud Kjeldsberg -Riksvei 7 Sokna Ørgenvika -Riksvei 35 Gjennom Hønefoss sentrum -Riksvei 35 Nymoen Eggemoen -Riksvei 35 Jevnaker Olimb E16 E16 utbygd til firefelts vei fra Sandvika til Hønefoss, har også i år vært den enkeltsak som har fått størst oppmerksomhet av RNF. Ikke minst skyldes dette at 2008 har vært oppspillsåret til ny Nasjonal Transportplan perioden Vi har forsøkt å være en aktiv deltaker og aktør i den åpne debatten om vei og samferdselspolitikk generelt og veiprosjektet E16 spesielt. Våre arenaer har vært: -kronikker og uttalelser i dagspressen aviser og radio -direkte utfordret samferdselsministeren, innenfor rammen av Stamveiutvalget E16 -møte med samferdselspolitikerne i fylkeskommunen i forkant av NTP høringen -foredrag for Stamveiutvalget E16 om strekningen Sandvika-Hønefoss sin betydning -bygget argumentasjonsstrategi i samarbeid med Hole og Ringerikes ordførere -avgitt høringsuttalelse til Buskerud fylkeskommune på Ringeriksbanen Ringeriksbanen er ikke av de prosjekter RNF har viet seg sterkest til. Det betyr ikke at RNF ser på Ringeriksbanen som helt uinnterresant i et utviklingsperspektiv for Ringeriksregionen. I troen på at det ikke vil bli stilt resurser til rådighet til både E16 og Ringeriksbanen, er E16 det som ubestridt vil ha størst betydning for Ringerikssamfunnets utvikling. Ikke desto mindre har RNF sittet i det utvalget oppnevnt av Jernbaneverket, som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, i 2008 la frem ulike konseptvalgsutredninger for Ringeriksbanen. Når RNF valgte å prioritere dette arbeidet, så var det fordi Samferdselsdepartementet bestilte konseptvalgsutredninger som skulle se vei og bane i sammenheng. Sammen med Vegvesenets representant, var RNF veisakens talerør i arbeidsgruppen. Etter at arbeidsgruppen avleverte sin rapport, er materialet fra arbeidsgruppen bearbeidet i et samspill mellom Jernbaneverket og Vegdirektoratet, slik at det som ble sendt på høring i oktober, var et omforent dokument mellom disse etatene. RNF har avgitt høringsuttalelse på rapporten, hvor vi tydelig ga uttrykk for Ringeriksregionens behov og hvilken betydning en ny firefelts vei har for utviklingen av Ringerike. 5

6 Riksvei 7 Ramsrud Kjellsberg Dette veiprosjektet har i 2008 stort sett ventet på finansiering. Signalene om byggestart i 2009 har ikke vært ledsaget av økonomiske bevilgninger. Alt tyder imidlertid på at byggestart for denne vel 6 km lange strekningen, blir en realitet sommeren 2009 selv om prosjektet pt ikke er fullfinansiert. Da kan vi begynne å se frem til at en av de strekninger med aller dårligst standard i vårt distrikt, blir erstattet av en ny og moderne vei. Riksvei 35 Jevnaker Olimb Trasévalget for ny vei fra Verkevika og opp på Olimbshøgda på Jevnaker har vært en føljetong i avisene i store deler av Ikke desto mindre er dette en viktig vei for Ringeriksregionen. Trafikken og transportbehovet på denne veien har økt til dels betydelig etter at hovedflyplassen på Gardermoen ble åpnet og øker fortsatt i takt med at Gardermoen og områdene rundt bygges ut i høyt tempo. Åpningen av den nye veien fra Lunner til Gardermoen har ikke minst bidratt til å øke trafikkbelastningen. RNF har avgitt høringsuttalelse til Oppland fylkeskommune i forbindelse med NTP-høringen. Vi har poengtert hvor viktig denne veien er for Jevnaker og i hele regionens infrastruktur. Også denne veistrekningen har sin skjebne knyttet til vårens NTP prosess. Riksvei 7 Sokna Ørgenvika I likhet med E16 er denne veien prisgitt hva som blir vedtatt i NTP. Med avklart kommunal planstatus og langt fremskredene planer i vegvesenet, er dette et veiprosjekt som relativt raskt kan igangsettes. Av de større veiprosjektene i vår nærhet, er det godt håp om at Sokna Ørgenvika kan komme med på regjeringens prioriteringsliste for de neste fire år. Riksvei 35 gjennom Hønefoss sentrum Debatten om hvordan Hønefoss by skal løse sine trafikkale problemer har rast med større og mindre styrke gjennom store deler av Det har ikke stått på verken mengden forslag eller på fantasien. RNF har i liten grad deltatt i den debatten som har gått på hvordan problemet skal løses. Vår deltakelse og våre argumenter har gått på å få beslutninger som ikke hindrer byens videre utvikling. Vi må erkjenne at problemet enda ikke er løst, slik saken står. Det er fortsatt ikke mulig å planlegge en videreutvikling av byens sentrum uten å støte på trafikkproblemet som et hinder. Riksvei 35 Nymoen Eggemoen Med en uavklart veisituasjon i bysentrum og det faktum at en byløsning uansett vil ligge langt fram i tid, har RNF det syn at veien fra Risesletta til Eggemoen snarest må settes på kartet og forseres frem i veikøen. Dette syn bygger på to sentrale argumenter for det første vil denne veien kunne avlaste trafikken i sentrum og for det andre er det av avgjørende betydning for Eggemoens utbygging som industriområde at veispørsmålet inn på Eggemoplatået avklares raskt. Inngrep og begrensinger i næringsmessige forutsetninger De som har næringsvirksomhet eller næringsinteresser knyttet til Tyrifjorden eller tilstøtende områder, har over år måttet tilpasse seg og leve med de begrensninger som ligger i vernebestemmelsene for området. Dette gjelder i første rekke primærnæringene, men også i noen grad de som bruker fjorden i reiselivssammenheng, og næringsmessig fiske. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har overfor fylkesmannen i Buskerud iverksatt en prosess, hvis hensikt er å utvide verneområdet og skjerpe vernebestemmelsene for det som heter våtmarker rundt Tyrifjorden. RNF har engasjert seg i saken og avgitt en første uttalelse til det skjerpede verneforslaget. Engasjementet har også bidratt til at RNF har fått en plass i Rådgivende utvalg for Tyrifjorden. Primærnæringen som den mest berørte næringen, har oppnevnt denne representanten. Lokale skatte og avgiftsvilkår Lokale skatte- og avgiftvilkår for næringslivet er primært knyttet til avgifter på vann, kloakk og renovasjon, i tillegg 6

7 til Eiendomsskatt. Med et regelverk som i stor grad regulerer avgiftene på vann og kloakk etter selvkostprinsippet, er det Eiendomsskatten som står igjen som den politisk bestemte skattleggingen på kommunenivå. Utvidelse av skattleggingsområdet og nye og utvidede takstgrunnlag, har utfordret folks rettferdighetsoppfatning. RNF har deltatt i debatten både åpent og mer i det skjulte, uten å mene noe om rettferdighetsaspektene i saken. Med tilfredshet kunne vi konstantere at et forslag vi tidlig i prosessen tok opp med en av kommunens ledende politikere, om å unnta nyetablerte bedrifter fra Eiendomsskatt i noen år etter etablering, ble gjort til politisk forslag og vedtak. Senere har det dessverre vist seg at det ikke er hjemmel for et slik unntak. Etter at finanskrisen og dens virkninger har blitt mer tydelig, har vi gitt uttrykk for at vi ikke synes det er spesielt musikalsk å pålegge næringslivet nye skattebyrder i en tid hvor verden og Norge opplever den alvorligste økonomiske krise på mange tiår. Kommunale holdninger til nærings- og næringsutviklingssaker. Det er grunn til å tro at det i enhver kommune er ulike oppfatninger om hvor næringsvennlig kommunen oppleves. Som næringslivsorganisasjon er det vår oppgave blant annet å peke på forhold hvor næringslivet mener kommunene må forbedre seg eller endre sin politikk. I RNF s kontinuerlig og gode dialog med kommunene blir dette og andre spørsmål tatt opp og diskutert når det oppleves nødvendig. RNF opplever at kommunene er oppriktig opptatt av et godt omdømme overfor næringslivet. Det er grunn til å gi berømmelse til kommunene og rådet for Ringeriksregionen for deres økte og positive fokus på næringsliv og næringspolitiske saker. RNF har lenge vært opptatt av at spesielt Ringerike kommune som storebror i regionen, burde utarbeide en forpliktende og etterprøvbar næringsplan. Sammen med den nåværende politiske ledelse av Regionrådet for Ringeriksregionen, har vi funnet sammen i dette synet. RNF har en forventning om at det i 2009 vil bli utarbeidet en strategisk næringsplan for Ringeriksregionen i en samarbeidsprosess mellom RNF og Regionrådet for Ringeriksregionen. Næringsutvikling En annen av de grunnleggende ideene bak opprettelsen av RNF var å skape en organisasjon som kunne være en pådriver og tilrettelegger for næringsvekst og utvikling. På næringsutviklingssiden har RNF i 2008 jobbet med følgende saker/prosjekter: Reiseliv BioRingerike High-tech Eggemoen Reiseliv Etter nesten to års arbeid kunne vi endelig helt på tampen av 2008, konstantere at vår usvikelige tro på at det måtte være mulig å etablere en reiselivsorganisasjon for Hole og Ringerike, hadde båret frukter. Det siste halvåret arbeidet RNF sammen med Hadeland Reiseliv med sikte på å inngå et forpliktende samarbeid om satsing på reiseliv i en storregion bestående av Hadeland og Ringerike. Organisasjonen Hadeland & Ringerike Reiseliv, bestående av avdelingene Hadeland Reiseliv og Ringerike Reiseliv, er nå en realitet både rent organisatorisk og finansielt. Dermed har RNF fullført sin oppgave med å få selskapet etablert, og virksomheten går nå over i den operative og utøvende fasen. Reiselivsleder for Ringerike Reiseliv er nå på plass og har startet sitt virke med å bygge Ringerike som reiselivsregion. BioRingerike Etter et forprosjekt i regi av Innovasjon Norge, ble BioRingerike prosjektet et hovedprosjekt under RNF etter Ringerikskonferansen Prosjektet har i 2008 vært konsentrert om å skape interesse og vilje til å ta del i en potensiell ny næring med utgangspunkt i biomasse som råstoffkilde. Det er derfor gledelig å kunne konstatere at alle betydelige bedrifter og virksomheter som enten allerede er i eller ser et potensial i en bio-verdikjede, har tilkjenegitt sin interesse for å være med i en videre utviklingsprosess et utviklingsnettverk. Den fasen prosjektet nå går inn i har til hensikt å bygge kompetanse, øke innsikten og kunnskapen om det potensialet som ligger i bioenergi. Samtidig vil det være et fokus på å identifisere konkrete nærings- og forretningsutviklingsprosjekter for og blant deltakerne i nettverket. 7

8 High-tech Eggemoen Treffpunkt Dette prosjektet bygger på de erfaringer som viser at store utviklingsprosjekter lykkes best når private interessenter står bak og viser evne og vilje til å skape noe. RNF s utgangspunkt har vært å ta en regional felleskapsrolle gjennom et samarbeid med Tronrud Engineering som utvikler av Eggemoen Teknologipark og flyplass, og bidra til at ny og fremtidsrettet industri kan bli etablert på Eggemoen. Vår vurdering er at Eggemoen med flyplassen, har et stort potensial for å kunne bli et utviklingslokomotiv for nye og sårt tiltrengte bedrifter og arbeidsplasser. Om det blir mulig å gjøre flyplassen operativ for trafikk, er det potensial for både internasjonalt orienterte norske bedrifter og internasjonale bedrifter. Området som fra starten i hovedsak besto av flystripa og arealene mellom Riksvei 35 og flystripa, er betydelig utvidet i Dette har nødvendiggjort et mer omfattende plan- og planleggingsarbeid for å utvikle området i en helhet. Arbeidet med å markedsføre området og etablere nye bedrifter, er av den grunn, skjøvet ut i tid i f h til det som var den tenkte og opprinnelige tidsplanen. Medlemsaktiviteter En vesentlig del av hva RNF befatter seg med, er felles aktiviteter for medlemmene. Dels er dette begrunnet i å skape arenaer for nettverksbygging og nettverkspleie, dels er det for å gi medlemmene påfyll i form av informasjon eller kompetanse, eller det kan kort og godt dreie seg om å gi travle og fokuserte mennesker et positivt avbrekk fra hverdagens krav kan skrives inn i historien som et år med mange medlemsaktiviteter. - treffpunkt - dialogmøter - Ringerikskonferansen - årsmøte - jule-medlemsmøte Treffpunktarrangementene i ny form, hvor det inviteres til bedriftsbesøk med frokost, har fortsatt i år. Så lenge dette har en slik oppslutning og popularitet som det har hatt frem til nå, vil disse arrangementene fortsette. Dialogmøter Som erstatning for rådet som årsmøtet i april vedtok å nedlegge, ble det i høst gjennomført Dialogmøter med RNF s medlemmer. Dialogmøtene er ment å sikre kontakt og dialog med et bredt lag av medlemsmassen. For ikke å sprenge alle rammer for plass, ble møtene i høst gjennomført i grupper á lá de bransjegruppene som var en del av RNF s organisasjonsstruktur for noen år siden. Det skal gjennomføres to slik runder med dialogmøter i året en vår og en høst. Oppslutningen om høstens møter var noe variabel, men tatt i betraktning at det var første gang, må vi allikevel si oss fornøyd. Selv om denne arenaen fortsatt må sies å være i en utviklingsfase, mener vi å ha funnet en god erstatning for rådet i våre bestrebelser på å være nær og føre en god dialog med RNF s medlemmer. 8

9 Ringerikskonferansen Medlemsmøte oppunder jul har etter hvert blitt en tradisjon i RNF. Allikevel mener vi at årets julemøte, var starten på en ny tradisjon. Etter en kort orientering om rikets tilstand ble det invitert til Lutefiskaften i Bryggerikjelleren. Stor oppslutning, god mat og en meget hyggelig kveld, borger for at dette blir en årlig tradisjon knyttet til medlemsmøtet i begynnelsen av desember. Informasjon Ringerikskonferansen 2008 var den fjerde i rekken. Konferansen har nå funnet sin form og etablert seg som det største og viktigste arrangement i sitt slag i Ringeriksregionen. En bekreftelse på dette mener vi det var at årets konferanse satte deltakerrekord. Alle de positive tilbakemeldingene vi fikk også i år, er med på å gi oss energi til å gå løs på en ny konferanse i Vi opplever også at våre trofaste sponsorer og støttespillere er fornøyd. Alle har uten forbehold sagt at de er med videre. Uten deres støtte hadde det ikke vært mulig å gjenta suksessen år etter år. Vi er dere stor takk skyldig. Årsmøtet Årsmøtet på Klækken Hotell i april forløp i tradisjonelle former. Årsmøteforedraget etter den formalle delen av årsmøtet, var i år ved Ola Tronrud. Den kanskje viktigste delen av årsmøtearrangementet, er middagen og de gode samtalene rundt bordene og i salongen etter middagen. Jule-medlemsmøte Når vi tar med et eget kapittel om informasjon, så er det fordi vi har lagt stor vekt på og brukt mye tid og resurser på nettopp informasjon i Informasjon er da også en stor og krevende oppgave i alle organisasjoner og i særdeleshet i en medlemsorganisasjon. I et media- og informasjonssamfunn kan den situasjon lett oppstå at det gis mye informasjon, men mange opplever ikke å være informert. Det dreier seg med andre ord i stor grad om valg av informasjonsmedium, hyppighet og budskap. I 2008 lansert RNF sitt nye medlemsblad, Næringen, som kom ut med fire utgivelser. Etter responsen og tilbakemeldingene å dømme, har dette truffet bra som informasjonsorgan for organisasjonens medlemmer. 9

10 Parallelt har det vært arbeidet med en ny hjemmeside. Dette også for å bli bedre på informasjon og kommunikasjon med medlemmene og andre som naturlig søker på Når dette leses er den nye hjemmesiden oppe og går. Vi både håper og tror at RNF nå fremstår mer tiltalende, informativ og kommunikativ, til nytte og glede for medlemmer og andre brukere. RINGERIKE ETABLERERSENTER Det har blitt bevilget kr ,- i etablererstipend fra Innovasjon Norge og den nye Næringsstiftelsen til Ringerikes Sparebank. I tillegg til dette blir mange etablerere støttet av NAV med dagpenger i utviklings- og etableringsfase. Næringsfaglige vurderinger av etablerere som støttes av NAV, foretas av RES på vegne av våre tre kommuner. I 2008 har det vært foretatt 30 slike vurderinger. Dette er en nedgang fra året før. Etablererkurs har vært gjennomført på samme måte som tidligere år, men for første gang ble høstens kurs avlyst på grunn av for få deltakere. Allikevel er det i 2008 gjennomført 236 kurstimer fordelt på to etablererkurs og et salgskurs. Nettverkskvelder har det vært gjennomført 4 stk av, med totalt 40 deltakere. Temaene har vært: - Hvilke tilbud kan en regnskapsfører gi en etablerer v/ Akonto Økonomi - Markedsføring og bruk av nettbaserte tjenester v/ Catch Media - Salg og salgsteknikk v/ Nathalie Håkenstad - Skatt og avgifter v/ representanter fra Skatt Sør Ringerike EtablererSenter (RES) har i 2008 vært preget av et år med store endringer i næringslivet og dermed etterspørselen etter RES sine tjenester. Fra en start på året med høy aktivitet og et presset arbeidsmarked, til en situasjon med finanskrise og tydelige tegn på økt arbeidsledighet og dermed økt aktivitet fra etablerere, mot slutten av året. Veileder ble i løpet av våren 2008 engasjert i 80 % stilling, en økning fra 60 %. Hovedoppgavene har også dette året vært individuell veiledning av etablerere, etablererkurs og nettverksmøter. I tillegg til dette har veileder vært engasjert i prosjekt sammen med HiBu og i Nettverkskredittprosjekt i regi av Vestfold, Telemark og Buskerud Fylkeskommuner. SENTRUMSBUTIKKENE Butikkene i Hønefoss sentrum samarbeider gjennom den frivillige sammenslutningen Sentrumsbutikkene. Sentrumsbutikkene er en integrert del av Ringerike Næringsforum med et eget råd for markedsaktiviteter og andre fellesskapsinteresser. Rådet med rådsleder i spissen er kontakten og samarbeids-punktet overfor de andre aktørene i varehandelen - Kuben, Ringerike Stormarked og handelen i nord- og sørenden av byen. Ringerike Næringsforum er Sentrumsbutikkenes sekretariat. I 2008 arrangerte sentrumsbutikkene moteshow og julegateåpning i samarbeid med to sentrene. I tillegg har sentrumsbutikkene hatt aktiviteter som fellesannonsering, nattåpent og sentrumskortet. Aktivitet i 2008 RES har hatt 133 henvendelser gjennom året (63 menn og 70 kvinner). Dette er en reduksjon fra tidligere år. Nedgangen skyldes et strammere arbeidsmarked med sterk etterspørsel etter arbeidskraft og kompetanse fra det etablerte næringsliv. Det spesielle for 2008 var en reduksjon i antall etableringsprosjekter, men at de prosjektene som RES har vært involvert i, gjennomgående har vært mer robuste enn tidligere år. Det er etablert 101 foretak, dvs vil si en etableringsgrad på 76 %. 10

11 Vi møtes til årets Ringerikskonferanse 13. OKTOBER 2009

12 Ringerike Næringsforum - Hønefoss Bru 1b Hønefoss Tlf: E-post: - Web: Menova grafisk - Hønefoss

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

STRATEGIPLAN 2011 2012 2013

STRATEGIPLAN 2011 2012 2013 Strategiplan 2011-2013 STRATEGIPLAN 2011 2012 2013 RINGERIKE NÆRINGSFORUM En utviklings- og interesseorganisasjon for næringslivet RNF arenaen for et robust, mangfoldig og voksende regionalt næringsliv

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

RNF av næringslivet for næringslivet. Som aktivt medlem i RNF kan du utgjøre en forskjell:

RNF av næringslivet for næringslivet. Som aktivt medlem i RNF kan du utgjøre en forskjell: Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører private og offentlige. Som aktivt medlem

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

STRATEGIPLAN av næringslivet, for næringslivet. RNF Strategiplan Vedtatt februar 2014 side: 1

STRATEGIPLAN av næringslivet, for næringslivet. RNF Strategiplan Vedtatt februar 2014 side: 1 - av næringslivet, for næringslivet side: 1 Innhold: 1. Visjon, virksomhetsidé og kjernevirksomhet.. side 3 2. Organisasjon.... side 4 3. Virkesområde. side 4 4. Finansielt grunnlag side 4 5. Medlemsstruktur....

Detaljer

Omstilling i Ringerike

Omstilling i Ringerike Omstilling i Ringerike Buskerud fylkeskommune 25.01.2012 Kommunestyret i Ringerike 26.01.2012 Ordfører Kjell B. Hansen Hva er mitt budskap? Understreke at arbeidet administreres av rådmannen. Ordfører

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA Arena, Ringeriksgata 13 Tid: 24.mai 2017, kl. 09.00-1230 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Tore

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Godkjent i ordførermøtet 24. april. REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus Tid: Onsdag 3. april kl. 09.00 12.30 Møtedeltagere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen,

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Årsmelding for Tlf

Årsmelding for Tlf Årsmelding for 2011 Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2011 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker som regnskap, budsjett

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN FORSLAG REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus. Tid: Onsdag 18. februar 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Til stede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen Årsmelding 2015 Rådet for Ringeriksregionen Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Ringeriksbanen og utviklingspotensialet

Ringeriksbanen og utviklingspotensialet Ringerike kommune Ringeriksbanen og utviklingspotensialet Kjell B. Hansen Ordfører i Ringerike kommune Jernbaneverkets informasjonsmøte 20. mars 2014 Ringerike planlegger for framtida Vårt utgangspunkt:

Detaljer

REFERAT FRA RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Kommunestyresalen i Hole kommune Tid: 1. November 2017, kl. 09.00-1230 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Tore

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud SAK 48/08, VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Buskerud Notat Vår dato Vår referanse 4. juli 2008 Ksp Utarbeidet av Arkiv nr. Deres referanse DIALOGKONFERANSE 24 SEPTEMBER NÆRINGSLIV ØVRE HALLINGDAL STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker. Frivillighetssentralen, Storgata 24. Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Tilstede Merknad/evt. vara Kjell

Detaljer

Samarbeidsutvalg Næringsliv Et rådgivende organ for Formannskapet Hilmar Olsen,

Samarbeidsutvalg Næringsliv Et rådgivende organ for Formannskapet Hilmar Olsen, Samarbeidsutvalg Næringsliv Et rådgivende organ for Formannskapet Hilmar Olsen, 13.11.2013 Bakgrunn Levanger Næringsselskap AS ble besluttet avviklet i opprinnelig form høsten 2011. Var viktig som kommunikasjonsverktøy

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Forslag 10.11.15 REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Smart Start (Ringerike Utviklings lokaler). Tid: Mandag 9. november 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen

Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen 1 Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen 2012-2016 Innledning Ringeriksregionen har gjennom Ringerike Utvikling har startet en

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Evaluering av virksomheten til Gausdal Næringsforum for inneværende 3-årsperiode ( )

Evaluering av virksomheten til Gausdal Næringsforum for inneværende 3-årsperiode ( ) Evaluering av virksomheten til Gausdal Næringsforum for inneværende 3-årsperiode (2012 2014) Denne rapporten er en gjennomgang og rapportering av aktivitetene og prestasjonene til Gausdal Næringsforum

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Næringsplan

Næringsplan Næringsplan 2015 2016 Hobøl kommune Politisk behandlet: Hovedutvalg for plan og utvikling 24.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015 Formål Denne næringsplanen er et strategisk plandokument for hvordan Hobøl

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Grønnegata 83 P.b. 464, 9255 Tromsø Tlf. 77 66 52 30 post@nftr.no www.nftr.no Næringsforeningens opprinnelse går helt tilbake til 1844 med etableringen

Detaljer

Arbeidet i Ringeriksregionen

Arbeidet i Ringeriksregionen Arbeidet i Ringeriksregionen Regionrådet i Midt-Buskerud Felles formannskapsmøte 1. juni 2012 Kjell B. Hansen Leder av Rådet for Ringeriksregionen Lars Olsen Regionkoordinator 1. Kort om Ringeriksregionen

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus. Tid: Onsdag 9. september 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Til stede Stedfortreder Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune RINGERIKSVIRKNINGER REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering Kongens utsikt, Hole kommune Kjell B. Hansen januar februar 2014 OMSTILLINGSPROGRAM - Ringeriksregionen - prosjektorganisasjon

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Fredag 18.03.2011, kl 09.00-12.00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA, Hvervenmoen. Tid: Onsdag 19. februar 2014 kl. 09.00 12.40. Innkalte møtedeltakere Til stede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

nr Norsk Rådmannsforum

nr Norsk Rådmannsforum nr Norsk Rådmannsforum STYRETS BERETNING 2014-2015 Styret anser at Norsk Rådmannsforum i viktige henseende har hatt en fortsatt positiv utvikling i perioden. Vi noterer et fortsatt høyt medlemsantall (ca

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Mai 2014 1 Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Målet

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Strategisk plan. Jan Gunnar Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon Strategisk plan Jan Gunnar 2015-2020 Strategisk plan 2015-2020 Forord Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon sin Strategiske plan for perioden 2015 2020 bygger på visjonen

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Tid: Fredag , kl Sted: Hole kommunes Arbeidssenter, Sundvollstranda. Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall

Tid: Fredag , kl Sted: Hole kommunes Arbeidssenter, Sundvollstranda. Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Fredag 09.09.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Hole kommunes Arbeidssenter, Sundvollstranda Møtedeltagere Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Notat Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/04983-002 DRAMMEN 22.09.2004 KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Bakgrunn Dette notatet er en oppfølging av Bystyrets

Detaljer

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! RNFs medlemsblad Januar 2013 Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! Styreleders spalte 2012 var året da nesten 140 års industrihistorie på Follum var over. Beslutningen

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN 2006 2009 Strategisk del Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer INNLEDNING Strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer