Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor"

Transkript

1 Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du tar maskinen i bruk.

2

3 VIKTIG MERKNAD Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivurderingene i denne håndboken er basert på nåværende status for vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfatter det etter grundige undersøkelser på dette feltet. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere den nåværende håndboken i henhold til nyeste teknologiske utvikling, og heller ikke å gi kundene ekstra kopier, oppdateringer osv. av denne håndboken. Ved feilaktige erklæringer, tegninger, tekniske illustrasjoner osv. i denne håndboken, fraskriver vi oss ansvar så langt det er tillatt i henhold til det nasjonale lovsystemet som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Særlig fraskriver vi oss alt ansvar ved økonomiske tap eller skader som følger av eller har å gjøre med overholdelse av erklæringer eller annen informasjon i denne håndboken. Erklæringer, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon vedrørende innhold eller teknisk informasjon i den gjeldende håndboken skal ikke anses som karakteristika ved produktene som omfattes av garantien. Disse fastslås bare av kontraktbestemmelsene mellom oss og kundene våre. Leica forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner samt produksjonsprosesser uten forvarsel. Bare på denne måten er det mulig å kontinuerlig forbedre teknologien og produksjonsteknikkene som benyttes i våre produkter. Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle rettigheter knyttet til dette dokumentet tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. All gjengivelse av tekst og illustrasjoner (helt eller delvis), i form av utskrift, kopier, mikrofilm, web cam eller andre metoder inklusive alle elektroniske systemer og medier krever uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Apparatets serienummer og produksjonsår finner du på navneskiltet på baksiden av apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Utgitt av: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Internett: Leica ASP300 S 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Viktig informasjon Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner Advarsler Integrerte sikkerhetsanordninger Maskinkomponenter og spesifikasjoner Oversikt maskinkomponenter Spesifikke maskinalternativer Standard levering pakkeliste Tekniske data Kompatible reagenser Installere maskinen Krav til installasjonsstedet Elektrisk tilkobling Installere tilbehøret Oppsett av datatilkoblinger Antirefleks-klips monteringsanvisning Alarmfunksjoner Start av maskinen Funksjoner på berøringsskjermen Sjekkliste for første gangs bruk Skru av apparatet Bruk Oppsett av maskinparametre Systeminstallering Tilgangsnivåer Menyen INSTALLATION Redigere reagenslisten Se programlisten Legge til og/eller endre programmer Favoritter Redigere stasjonene Reagensgrupper Behandle reagenser Fylle/tømme reagenser (ikke voks) Brukerhåndbok V /2008

5 Innholdsfortegnelse Skifte voks Kjøre programmer Redigere et valgt program Starte et program Reagensstatus Systemmonitor On-line Hjelp Løsninger Generelt Strømbrudd Feilsøking Vanlige problemer ved fylling og tømming Rengjøring og vedlikehold Rengjøringsprogrammer Retorte-rengjøringsprogrammer Voksrengjøringsprogram Smart-rengjøring Generelle rengjøringstrinn Daglig rengjøring og vedlikehold Periodisk rengjøring og vedlikehold Vedlikeholdsplan Garanti og service EC Declaration of Conformity Leica ASP300 S 5

6 1. Viktig informasjon Symbolene som brukes i denne håndboken (5) ENTER Advarsler står i en grå boks og er merket med varseltrekant. Merknader, dvs. viktig brukerinformasjon, står i en grå boks og er merket med et informasjonssymbol. Lettantennelige løsemidler og reagenser er merket med dette symbolet. Maskinoverflater som blir varme under drift, er merket med dette symbolet. Unngå direkte kontakt med disse overflatene de kan forårsake brannsår. Tallene i parentes viser til artikkelnr. i tegningene. Maskinens berøringsskjerm har en rekke funksjonstaster som skal trykkes inn; disse er angitt i store bokstaver med fet skrift. Personalets kvalifikasjoner Leica ASP300 S skal bare brukes av kvalifisert laboratoriepersonell. Apparatet må kun brukes i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Tiltenkt bruk Maskinen er utformet slik at det er trygt å bruke den, både for operatør og til bearbeiding av prøver forutsatt at instruksjonene i denne brukerhåndboken følges. Leica ASP300 S er en automatisk, modulær vevsprosessor beregnet på følgende bruksområder i laboratoriet: binding dehydrering parafinvoksinfiltrasjon av histologiske vevsprøver. Leica ASP300 S må bare brukes med reagensene angitt i kapittel "Kompatible reagenser". Modell Opplysningene i denne håndboken gjelder kun for den modellen som er angitt på forsiden. Et typeskilt med maskinens serienummer er plassert bak på maskinen. Bruk av maskinen til ethvert annet formål enn det tiltenkte er å betrakte som feilaktig bruk! Manglende overholdelse av disse instruksene kan føre til materielle skader og personskader og skader på apparat og tilbehør. Fig. 1 6 Brukerhåndbok V /2008

7 2. Sikkerhet Påse at du overholder sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i dette kapitlet. Påse at du leser disse instruksjonene, selv om du allerede er godt kjent med driften og bruken av andre Leica-produkter. 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon angående driftssikkerhet og -vedlikehold av maskinen, og er en viktig del av produktet. Denne maskinen er konstruert og testet i henhold til sikkerhetsbestemmelsene for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratoriemaskiner. For å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift må operatøren etterfølge instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken. Dersom det foreligger nasjonale tilleggskrav om ulykkesforebygging og miljøvern, må denne brukerhåndboken suppleres med de relevante instruksjonene for å sikre at disse kravene blir overholdt. For oppdatert informasjon om gjeldende normer, se maskinens CEerklæring, og besøk: Sikkerhetsanordningene på maskin og tilbehør må ikke fjernes elles modifiseres. Kun godkjent og kvalifisert servicepersonell har tillatelse til å reparere maskinen og ha tilgang til maskinens interne komponenter. 2.2 Advarsler Sikkerhetsanordningene installert i dette produktet utgjør kun en del av de samlede ulykkesforebyggende tiltakene. Hovedansvarlig for sikker drift av maskinen er først og fremst institusjonen som eier maskinen, samt personalet som betjener, vedlikeholder eller reparerer maskinen. For å sikre problemfri drift av maskinen bør du påse at følgende instruksjoner og advarsler etterfølges. Leica ASP300 S 7

8 2. Sikkerhet Advarsler merker på selve instrumentet Merker i form av varseltrekanter på selve apparatet betyr at under betjening eller utskifting av deler på apparatet med denne merkingen, må man følge den korrekte driftsinstruksen (som angitt i denne brukerhåndboken). Manglende overholdelse av disse instruksene kan føre til materielle skader og personskader og skader på apparat og tilbehør. Noen maskinoverflater blir varme under drift. Disse overflatene er merket med denne varseletiketten. Berøring av overflatene kan forårsake brannskader. Transport og installasjon Apparatet må kun transporteres i loddrett posisjon. Følg anvisningene ved oppakking nøye for å unngå skader på maskinen! Maskinen må rengjøres foran hver transport, for under transport kan maskinen bli ristet, veltet eller løftet. Ellers kan det oppstå alvorlig innvendig skade. Maskinen MÅ kobles til en jordet nettkontakt. Apparatet må ikke kobles til en skjøteledning uten jording. Sørg for jevn strømtilførsel i samsvar med angitt spenning! Dan angitte spenningen KAN IKKE endres av brukeren. Alvorlig skade kan bli resultatet dersom maskinen kobles til en annen nettspenning enn den er konstruert for. Apparatet må plasseres i et godt ventilert område der det ikke finnes antennelseskilder. Kjemikaliene som skal brukes i Leica ASP300, er både brannfarlige og giftige. Ikke bruk maskinen i rom der det er fare for eksplosjoner. Hvis det er betydelig temperaturforskjell mellom oppbevaringssted og monteringssted for apparatet, og det samtidig er høy luftfuktighet, kan det dannes kondens. I så fall må man vente i minst to timer før apparatet slås på. Hvis man ikke overholder dette, kan det oppstå skade på apparatet. 8 Brukerhåndbok V /2008

9 2. Sikkerhet Advarsler bruk av apparatet Leica ASP300 S skal bare betjenes av utdannet laboratoriepersonell, i samsvar med maskinens tiltenkte bruk og etter gjeldende brukerhåndbok. ON/STOP-bryteren på siden av maskinen kan i en nødssituasjon brukes til å stanse maskinen under drift. Trykk alltid PAUSE før du åpner retorte-lokket under bearbeidingen, slik at retorten kan ventileres. Ikke fjern voksavløpsslangen eller den eksterne fylle-/tømmeslangen før fyllingen eller tømmingen er ferdig, ettersom trykkluft brukes til å rengjøre slangen etter hver fylling/ tømming. Etter at du har fylt eller byttet ut reagensflaskene, må det kontrolleres at lokkene er tette. Flaskene må være skjøvet helt inn i tilkoblingsmanifoldene på den bakre innerveggen i reagensmodulen. Dersom reagensflaskene ikke plugges riktig inn i manifolden, vil det forårsake et brudd i driften og det kan føre til reagensspill. Fiksativer som inneholder kvikksølvsalter, eddik- eller pikrinsyre vil føre til at metallkomponentene i maskinen korroderer. Etter hvert parafintrinn må det kjøres en retorte-rengjøringssyklus. Dataark for materialsikkerhet kan fås fra leverandøren av kjemikaliene. Dataarkene finnes også på Internett: Leica ASP300 S 9

10 2. Sikkerhet Advarsler håndtering av reagenser Vær forsiktig ved håndtering av løsemidler! Bruk alltid gummihansker og vernebriller ved håndtering av kjemikaliene som brukes i dette apparatet. De anvendte reagensene kan være både giftige og lett antennelige. For å unngå skade på maskinen bør du kun bruke reagensene som er oppgitt i kapittel 3.5! Ikke bruk aceton, benzen eller trikloretan i maskinen! Vær forsiktig når du behandler parafinvoks eller fjerner kurver flytende parafin er varmt og kan forårsake brannsår. Unngå dessuten å komme i berøring med parafinstasjoner og retortevegger de kan også være veldig varme. Avhend løsemidler på forsvarlig måte og i samsvar med lokale bestemmelser og retningslinjene for håndtering av avfall for selskapet eller institusjonen. Ikke vask reagensflaskene i oppvaskmaskin de er IKKE oppvaskmaskinsikre. Advarsler rengjøring og vedlikehold Maskinen må slås av og kobles fra strømnettet før vedlikehold og/eller rengjøring. Ikke rengjør maskinen med løsemidler som inneholder aceton eller xylen. Det må ikke forekomme væskesøl i de innvendige delene av maskinen, verken under bruk eller rengjøring. Følg produsentens sikkerhetsanvisninger ved arbeid med rengjøringsmidler. Følg også bestemmelser som gjelder for laboratoriet. Kondensatflasken bør kontrolleres og om nødvendig tømmes minst en gang i uken. 10 Brukerhåndbok V /2008

11 2.3 Integrerte sikkerhetsanordninger 2. Sikkerhet Som sikring mot strømbrudd og andre driftsproblemer har Leica ASP300 S innebygde prøvebeskyttelsesfunksjoner som væskenivåsensor og avanserte programvarekontroller. Disse sørger for at bearbeidingen fullføres uten at vevsprøvene blir skadet. Beskyttelse mot overtrykk Når strømmen er avslått, vil luftpumpen og luftventilene som standard stå i sikkerhetsstilling (retorte ventilert, intet trykk genereres). Hvis mikroprosessorkontrollen ikke klarer å stanse luftpumpen i riktig øyeblikk under retortetrykkoppbyggingen, vil en separat elektronisk maskinvarekrets koble ut pumpestrømmen. I tillegg er det en sikkerhetsventil som leder all overskuddsproduksjon fra luftpumpen ut i atmosfæren. Beskyttelse mot overstrøm Maskinen er beskyttet mot overstrøm både ved hjelp av nettsikringen og de separate varmesikringene. Beskyttelse mot overoppheting Det kommer opp en feilmelding, og all oppvarming stanses av mikroprosessorkontrollen dersom maskinen oppdager en av følgende tilstander: unormalt høy temperatur (>75 C) motstridende resultater fra temperatursensorene feil ved en eller flere varmekontrollkomponenter Hvis mikroprosessoren ikke klarer å bryte oppvarmingsstrømmen, vil uavhengige maskinvarekretser for temperaturbegrensning begrense temperaturstigningen til et trygt nivå. Hvis temperaturbegrensningskretsene ikke virker, vil en uavhengig varmesikringskrets koble ut strømmen til varmeelementene. Beskyttelse mot overvakuum. Vakuumsystemet kan ikke generere en farlig vakuumtilstand. Beskyttelse mot overstrøm Maskinen er beskyttet mot overstrøm både ved hjelp av nettsikringen og de separate varmesikringene. Leica ASP300 S 11

12 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner 3.1 Oversikt maskinkomponenter Fig Brukerhåndbok V /2008

13 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner Oversikt maskinkomponenter 1 - Hovedmaskin prosessormodul 2 - Hovedmaskin reagensmodul 3 - Voksbeholderlokk 4 - Retortelokk 5 - Berøringsskjerm 6 - Dekselklaff på maskinkonsollen 7 - Maskinkonsollen består av: 8 - Skriverutgang 9 - Lokal alarmtilkobling 10 - Ekstern alarmtilkobling 11 - Diskettstasjon 12 - Seriell port 13 - Aktivt kullfilter 14 - Kondensatflaske 15 - Reagensflaske (13 enheter) 16 - Dryppbakke 17 - Vokstømmingstilkobling 18 - Ekstern tømmetilkobling 19 - Retorte 20 - Voksbeholder 21 - Prøvekurv 22 - Lokk for prøvekurv 23 - Sprutbeskyttelse Maskinkomponenter og tilbehør Prosessormodulen inneholder tre parafinvoksbeholdere, en bearbeidingsretorte, en berøringsskjerm med innebygde tastesymboler og de elektroniske komponentene. Kassettene står i tre kurver (21), som hver har en kapasitet på opp til 100 kassetter. All bearbeiding foregår i retorten av rustfritt stål under de valgte trykk-, vakuum- og temperaturforholdene. De hurtigkoblede reagensflaskene er lagret i reagensskapet. Leica ASP300 S 13

14 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner 3.2 Spesifikke maskinalternativer Reagent Management System (RMS) som viser bruken (brukslengde og -hyppighet) for hver reagens og dessuten gir mulighet for automatisk bestilling av reagenssekvenser. På den måten fjernes behovet for fysisk flytting av reagensflasker. Etter fornyelse av en eller flere reagenser i en sekvens, vil RMS automatisk bruke reagensene slik at de reneste brukes sist. Væskeresirkulering under drift ("bølgebevegelse" for kontinuerlig og effektiv blanding av væsker. Eksternt fylle-/tømmesystem kan tømme og fylle reagensflasker fra bulkcontainere via retorten og en slange som plugges inn i prosessormodulen, slik at brukeren er fullt ut beskyttet mot å komme i berøring med reagensene. Kontaktfri fylle-/tømmefunksjon for voksbeholder. Optisk sensor for væskenivå. Aktiv fjerning av parafinvoksløsemiddel, som øker voksens levetid ved å trekke ut og kondensere forurensende løsemidler. Magnetisk rørestang som sirkulerer reagensene forsiktig og dermed sikrer jevn reagenstemperatur. Programmerbar sluttid for bearbeidingsprogrammene. Tretrinns retorte-tømmefunksjon (regulerbar) minimerer smitte mellom reagenser. Prøvebearbeiding under trykk, vakuum, alternerende trykk- og vakuumsykluser eller omgivelsestrykk. Fire brukervennlige, programmerbare rengjøringsprogram. Rengjøringsprogrammene hopper over eventuelle trinn som ikke er nødvendige for å fullføre rengjøringen. 14 Brukerhåndbok V /2008

15 3.3 Standard levering pakkeliste 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner Grunnversjonen av Leica ASP300 S inkluderer følgende deler: Delenr. 1 Leica ASP300 S hovedmaskin 1 Ledninger V versjon: 1 nettkabel "D" nettkabel "UK" ST-BU F-5A V versjon: 1 nettkabel "USA-C-J" testkabel ledningsnett ASP300 S kurvsett, som består av: 1 kurvholder prøvekurver med innebygde avstandsholdere kontaktfri fylle-/tømmeslange parafinavløpsslange trakt smøremiddel, Molykotte 111, for ventiler og O-ringer aktive kullfiltre, enhet magnetisk rørestang, komplett parafinvoksskrape reagensflasker, plast (13 i maskinen) kondensatsamler, plast (i maskinen) dryppskål (i maskinen) sprutbeskyttelse deksel-overstrømming vedlikeholdssett (2 reservelokk, 9 O-ringer) vedlikeholdssett for pumpe (i maskinen) pakker med etiketter til reagensflasker, 15 i hver pakke ekstern alarmplugg brukerhåndbok for Leica ASP300 S, flerspråklig ,5" HD-diskett, tom, DOS-formatert, (på baksiden av konsolldeksel) 1 demo-program, CD-ROM Sjekk alle leverte deler mot pakkelisten for å kontrollere om leveransen er komplett! Hvis noe ikke stemmer, må du kontakte din lokale Leica-forhandler omgående. Leica ASP300 S 15

16 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner 3.4 Tekniske data Nominell spenning: To fabrikkinstallerte spenningsinnstillinger (ikke brukerjusterbare): 100 til 120 V eller 230 til 240 V Nominell frekvens: 50 til 60 Hz Nettsikringer: To smeltesikringer, 20 x 5 mm, UL-godkjent for 100 til 120 V; F 10 A 250 VAC for 230 til 240 V; F 5 A 250 VAC Nominell strøm: 1000 VA Mål (b x l x h) i mm: 595 x 680 x 1325 Vekt, ikke pakket: ca. 160 kg Vekt, pakket: 220 kg Driftstemperatur: 15 C til 35 C Relativ luftfuktighet: 10 % til 80 %, ikke-kondenserende IEC 1010-klassifiseringer: Beskyttelsesklasse 1 Forurensningsnivå 2 Overspenningsinstallasjonskategori II: 800V impuls (120V-systemer) 1500V impuls (240V-systemer) Driftshøyde over havet: 2500 m maksimum Lokale og eksterne alarmreleer: 30 V DC, maksimum 2 A 2 forbindelser: Begge er enkle, spenningsfrie vekselkontakter (både normal, åpen og normal, lukket kontakter tilgjengelig) Parafinvoksbeholdere Antall beholdere: 3 Volum (liter): 4,3 l per beholder Smeltetid: ca. 10 timer Temperatur: 40 til 65 C Temperaturnøyaktighet: + 1 K 16 Brukerhåndbok V /2008

17 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner Retorte Kapasitet: maks. 300 kassetter Reagensvolum: 4,3 l Temperatur (parafin): 40 til 65 C Temperatur (bearbeidingsreagenser): romtemperatur eller 35 til 55 C Temperatur (rengjøringsreagenser): 50 til 65 C Temperaturnøyaktighet: + 1 K Fylletid: ca. 90 sek Tømmetid: ca. 80, 120, 140 sek (justerbar) Impregneringsvakuum: -70 kpa (g) Impregneringstrykk: 35 kpa (g) Fyllevakuum: -70 kpa (g) Avløpstrykk: 35 kpa (g) Generelt Reagensflasker: 10 Flasker med rengjøringsmiddel: 3 Maks. flaskevolum: 5,0 l Skriver: Tilleggsutstyr Forprøvekontroll: AV/PÅ Væskenivåsensor: AV/PÅ Resirkulering (inn-/utpumping): AV/PÅ (a) Tid før 1. syklus: 16 min (b) Tid mellom sykluser: 20 min Systeminstallering Passordstatus: Type passord: Reagensbehandlingsstatus: Programvaretilgangskontroll (sperremodus): Administrator/bruker alfanumerisk, fritt valg AV/PÅ AV/PÅ Leica ASP300 S 17

18 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner 3.4 Tekniske data (fortsatt) Maskinvare og programvare: Stor LCD-fargeskjerm og berøringsskjerm. Brukervennlig, intelligent programvare. 3,5" diskettstasjon og skriverport. Alarmsystemer med to eksterne alarmkontakter. Passordbeskyttet modus for maskinadministrator. Flere prøvesikkerhetssystemer. Kapasiteter: 15 programmer med opptil 10 reagens- og 3 parafinvokstrinn hver. Tid per programtrinn: 0 til 99 timer, 59 minutter. Forsinkelse: maks. 7 dager. Opptil 300 kassetter kan bearbeides samtidig. Fire brukervennlige, programmerbare retorte-rengjøringsprogrammer. Voksrengjøringsprogram. 10 reagensflasker. 3 voksbeholdere. 3 flasker med rengjøringsmiddel. 1 kondensatflaske. Reagenstemperatur justerbar fra 35 C til 55 C eller omgivelsestemperatur. Parafintemperatur justerbar fra 40 C til 65 C. Valg av tre retortetømmehastigheter på 80, 120 og 140 sekunder. Opptil 100 reagensnavn i minnet. 18 Brukerhåndbok V /2008

19 3.5 Kompatible reagenser Følgende reagenser kan brukes i Leica ASP300 S: Fiksativer 1. Formalin, bufret eller ubufret 2. Formalinsalt 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner Dehydrering 1. Etanol 4. Butanol 2. Isopropanol 5. Industriell denaturert sprit 3. Metanol Klaring 1. Xylen 2. Toluol * 3. Kloroform * Parafinvoks 1. Parafin * Før du bruker disse reagensene, bør du kontakte din Leica-representant eller Leica direkte for informasjon om nødvendige beskyttelsestiltak. Forsiktig: Andre reagenser enn de som er oppgitt her, kan skade komponentene i maskinen. Bruk ikke aceton, benzen eller trikloretan i maskinen. Fiksativer som inneholder kvikksølvsalter, eddik- eller pikrinsyre fører til at metallkomponentene i maskinen korroderer, og at maskinens levetid reduseres. Dersom du velger å arbeide med disse fiksativene, er det viktig at du utfører en rengjøringssyklus med flere skyllinger etter hver bruk, for å minimere skadene. Vi anbefaler dessuten at Leicas tekniske service utfører hyppig og regelmessig forebyggende vedlikehold. Leica ASP300 S 19

20 4. Installere maskinen 4.1 Krav til installasjonsstedet Apparatet må plasseres i et åpent område på 650 x 700 mm på vibrasjonsfritt underlag. Romtemperatur konstant mellom +10 C og +35 C. Luftfuktighet på maks. 80 %, ikkekondenserende. Unngå vibrasjoner, direkte sollys og store temperatursvingninger. Kjemikaliene som skal brukes i Leica ASP300 S, er både brannfarlige og giftige. Leica ASP300 S må plasseres i et godt ventilert område uten tennkilder. Ikke bruk maskinen i rom der det er fare for eksplosjoner. Flytte apparatet Når du har pakket ut apparatet(se instruksjoner på transportemballasjen), må du bare ta tak i det på steder merket med når du flytter det dit det skal plasseres. Når apparatet er på plass, må du straks sette på bremsene på hjulene. Sjekk spenningsskiltet (fig. 3) på baksiden av maskinen for å kontrollere at maskinen er innstilt på riktig spenningsområde. 4.2 Elektrisk tilkobling Forsiktig! Maskinen MÅ kobles til en jordet nettkontakt. Som en ekstra elektrisk sikring anbefaler vi at ASP300 S plugges inn i et vegguttak med GFCI-beskyttelse. Påse at du bruker riktig nettkabel for den lokale nettspenningen (vegguttak). Dersom maskinen kobles til en annen nettspenning enn den er beregnet for, kan det oppstå alvorlig skade. Maskinens nettspenning er fabrikkinnstilt og KAN IKKE endres av brukeren. Apparatet må plasseres slik at nettstrømbryteren på baksiden av apparatet (pos. 42 i fig. 4) alltid er tilgjengelig. Fig Brukerhåndbok V /2008

21 4. Installere maskinen Koble maskinen til strømnettet Når maskinen er slått på, skal strømbryteren (PÅ/AV) (5) alltid stå i posisjon PÅ Koble nettkabelen (37) til nettkontakten (41) Testkabelen, (38) som er inkludert i standardleveransen, kobler nettutgangen (43) til inngangen til elektronikkenheten (40). Illustrasjon til venstre Elektriske koblinger på baksiden av maskinen. Illustrasjon til høyre Riktig kobling av kablene Fig. 4 Viktig! Spesifikasjonen for tilkobling (2) er: V eller V, maksimalt 200 VA. 4.3 Installere tilbehøret Sett maskinen i sin endelige installeringsposisjon. Aktivkull-filter Pakk ut det aktive kullfilteret (29) og sett det inn i apparatet (se fig. 5). Påse at filteret er satt inn med riktig side opp. Se etiketten (27) foran på filteret - pilen må peke nedover. Fig. 5 Leica ASP300 S 21

22 4. Installere maskinen Kontaktfri fylle-/tømmeslange Koble den medfølgende kontaktfrie fylle-/ tømmeslangen til den eksterne dreneringstilkoblingen på forsiden av maskinen (se fig. 6). 28 Viktig! Når du setter slangen inn i fylle-/tømmetilkoblingen (pos. 18 i fig. 6), skal koblingsmekanismen (28) på slangen låses med et hørbart klikk. 18 Hvis bulkcontainerne kan plasseres ved siden av maskinen under den kontaktfrie fyllingen og tømmingen, kan slangen forkortes, noe som forbedrer behandlingen og fylle-/ tømmehastigheten. Dersom slangen forkortes, kan et lite hakk skjæres i enden av slangen for å sikre klar passasje for væskestrømmen. Fig. 6 Magnetisk rørestang Pakk ut den magnetiske rørestangen (30, fig. 7), og sett den inn i retorten Viktig! Plasser den magnetiske rørestangen slik at den konvekse siden (32) av rotorbladene (31) vender ned. (Fig. 8) Feil montering av rørestangen vil føre til utiltrekkelig rørebevegelse. Fig Brukerhåndbok V /2008

23 4. Installere maskinen 4.4 Oppsett av datatilkoblinger Skriver (tilleggsutstyr) Løft opp klaffen på maskinkonsollen (6). Koble skriveren til skriverporten (8) i konsollen via en standard centronics-kabel (fig. 8) Din lokale Leica-forhandler kan anbefale en passende skriver. Hvis det kreves samsvar med normer for elektromagnetisk forstyrrelse, vil det være nødvendig med en spesielt skjermet skriverkabel. 6 Andre tilkoblinger For ytterligere dataoverføring og -lagring er maskinkonsollen utstyrt med en standard 1,44 MB diskettstasjon (11) og et RS 232 serielt grensesnitt (12). Fig. 8 Leica ASP300 S 23

24 4. Installere maskinen 4.5 Antirefleks-klips monteringsanvisning Antirefleks-klips funksjon Antirefleks-klipsen (bestillingsnr ) brukes til å forhindre refleksjon fra prøvekurven (3, bestillingsnr ) som kan påvirke nivåsensoren i retorten og føre til feilfunksjoner. Montering av klipsen Antirefleks-klipsene skal monteres på prøvekurven for å forhindre refleksjon fra nivåsensoren. 4 2a 1 3 Fig. 9 Før den venstre fliken (2a) på antirefleks-klipsen (1) inn i hull nr. 7 (fra venstre) på de nedre ovale åpningene (fig. 9). Trykk den høyre fliken (2b, fig. 10) lett inn i hull nr. 7 (fra høyre), slik at den smekker på plass. Vær alltid forsiktig når du setter på / tar av metallkurvene på/fra retorten, slik at du unngår at de fester seg i eller kommer i kontakt med veggen i retorten. 1 Bytte av klips 4 2b 4 Fig Bøylen (4) på prøvekurven kan ikke tas av når klipsen er montert. Da vil klipsen bli bøyd. Ved fjerning eller bytte av klips må alle delene i kurven (f.eks. spiralinnsats og skillevegger) tas ut av kurven. Så kan du bruke et egnet verktøy (skrutrekker 5, fig. 11) innenfra for å vippe ut klipsen. Klips som er blitt bøyd, skal ikke brukes mer. De må kastes. I slike tilfeller må du montere ny klips fra standard leveringsomfang. Fig Brukerhåndbok V /2008

25 4. Installere maskinen 4.6 Alarmfunksjoner Leica ASP300 S er utstyrt med 3 ulike alarmfunksjoner: Maskinalarm Alarmen genereres inne i Leica ASP300. Maskinalarmen brukes for alle alarmmeldinger. Lokal alarm Denne alarmen befinner seg utenfor Leica ASP300 S, f.eks. på kontoret til maskinoperatøren. Den lokale alarmen brukes når maskinen ikke kan fortsette programmet eller operasjonen den holder på med, på grunn av et problem. Ekstern alarm Denne alarmen befinner seg også utenfor Leica ASP300 S. Dersom den er installert, kan den vanligvis kobles til et eksternt oppringingsapparat som sender en automatisk telefonmelding til personen som er ansvarlig for problemer etter arbeidstid. Den eksterne alarmen genereres bare når maskinen ikke kan fortsette med et bearbeidingsprogram. Legg merke til at dersom den eksterne alarmen er installert, vil den være aktiv selv om det ikke er installert en lokal alarm. Alarmtilkoblinger (tilleggsutstyr) Koble om nødvendig de lokale og/eller eksterne alarmsystemene til alarmkontaktene (9, 10 på fig. 8) på baksiden av enheten ved hjelp av den medfølgende lydpluggen (Ø 6,3 mm). Lokal alarm: kontakt (9) Ekstern alarm: kontakt (10) Både den lokale og den eksterne alarmen er releer som er spenningsisolert fra resten av maskinen. Når det oppstår en feilsituasjon, sluttes den relevante alarmkretsen. Den eksterne alarmen som er koblet til maskinen, må være på mindre enn 2 amp. Den maksimale spenningen kan være på 30 DC V Fig. 12 Hver alarm kobles til plugg (34) på følgende måte (se fig. 12): Fellesutgang: spiss (36) innvendig kobling Normal, åpen kontakt: Første hylse (35) utvendig kobling Normal, lukket Kontakt: Andre hylse (33) gjenget kobling Leica ASP300 S 25

26 4. Installere maskinen 4.7 Start av maskinen Forsiktig! Maskinen MÅ kobles til en jordet nettkontakt. Som en ekstra elektrisk sikring anbefaler vi at ASP300 S plugges inn i et vegguttak med GFCI-beskyttelse. Koble maskinen til nettkontakten. Slå eventuelt PÅ nettkontakten. Sett ON/OFF-bryteren (42, fig. 4) på baksiden av maskinen på (ON). Sett ON/STOP-bryteren på høyre side av maskinen på (ON). ON/OFF-bryteren på baksiden og ON/STOP-bryteren på siden skal stå på ON hele tiden for å holde oppvarmingen av parafinvoksstasjonene ved like. ON/STOP-bryteren på siden av maskinen kan i en nødssituasjon brukes til å stanse maskinen under drift. Maskinen bruker noen sekunder på å starte. Se tilsvarende tekst til venstre på berøringsskjermen (fig. 13). Deretter vises skjermbildet FAVORITES (Fig. 14). Fig. 13 Skjermbeskytter Det vil komme fram en skjermbeskytter som slår skjermen av når det ikke har blitt trykket ned noen knapper i løpet av et innstilt tidsrom. Trykk på hvilken som helst del av berøringsskjermen for å gjenopprette skjermen. Etter at skjermbildet er gjenopprettet, vil ikke skjermen kunne brukes på et par sekunder for å unngå tilfeldig aktivering av taster. Fig Brukerhåndbok V /2008

Leica ASP300 S. Advanced Smart Prosessor Vakuum Vevsprosessor. Brukerhåndbok

Leica ASP300 S. Advanced Smart Prosessor Vakuum Vevsprosessor. Brukerhåndbok Brukerhåndbok Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Vakuum Vevsprosessor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, Norsk 03/2013 Bestillingsnr.: 14 0476 80110 RevB Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med

Detaljer

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett Leica EG F Oppvarmbar pinsett Brukerhåndbok Leica EG F_oppvarmbar pinsett Bestillingsnr. 14 0388 83110, RevC V 1.3 RevC, norsk 11/2012 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Leses

Detaljer

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett. Brukerhåndbok. Leica EG F Norsk V1.1 03/2009

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett. Brukerhåndbok. Leica EG F Norsk V1.1 03/2009 Leica EG F Oppvarmbar pinsett Brukerhåndbok Leica EG F Norsk V1.1 03/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av instrumentet. Les nøye gjennom håndboken før instrumentet tas i bruk. MERK:

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler SCAN COIN A/S Tlf.: 66 81 34 00 Postboks 615 Faks: 66 81 34 10 Rosenholmveien 25 Servicetlf.:66 81 34 15 1410 KOLBOTN E-post: info@scancoin.no Versjon 1.0.1 220807/TD

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer