Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor"

Transkript

1 Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du tar maskinen i bruk.

2

3 VIKTIG MERKNAD Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivurderingene i denne håndboken er basert på nåværende status for vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfatter det etter grundige undersøkelser på dette feltet. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere den nåværende håndboken i henhold til nyeste teknologiske utvikling, og heller ikke å gi kundene ekstra kopier, oppdateringer osv. av denne håndboken. Ved feilaktige erklæringer, tegninger, tekniske illustrasjoner osv. i denne håndboken, fraskriver vi oss ansvar så langt det er tillatt i henhold til det nasjonale lovsystemet som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Særlig fraskriver vi oss alt ansvar ved økonomiske tap eller skader som følger av eller har å gjøre med overholdelse av erklæringer eller annen informasjon i denne håndboken. Erklæringer, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon vedrørende innhold eller teknisk informasjon i den gjeldende håndboken skal ikke anses som karakteristika ved produktene som omfattes av garantien. Disse fastslås bare av kontraktbestemmelsene mellom oss og kundene våre. Leica forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner samt produksjonsprosesser uten forvarsel. Bare på denne måten er det mulig å kontinuerlig forbedre teknologien og produksjonsteknikkene som benyttes i våre produkter. Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle rettigheter knyttet til dette dokumentet tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. All gjengivelse av tekst og illustrasjoner (helt eller delvis), i form av utskrift, kopier, mikrofilm, web cam eller andre metoder inklusive alle elektroniske systemer og medier krever uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Apparatets serienummer og produksjonsår finner du på navneskiltet på baksiden av apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Utgitt av: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Internett: Leica ASP300 S 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Viktig informasjon Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner Advarsler Integrerte sikkerhetsanordninger Maskinkomponenter og spesifikasjoner Oversikt maskinkomponenter Spesifikke maskinalternativer Standard levering pakkeliste Tekniske data Kompatible reagenser Installere maskinen Krav til installasjonsstedet Elektrisk tilkobling Installere tilbehøret Oppsett av datatilkoblinger Antirefleks-klips monteringsanvisning Alarmfunksjoner Start av maskinen Funksjoner på berøringsskjermen Sjekkliste for første gangs bruk Skru av apparatet Bruk Oppsett av maskinparametre Systeminstallering Tilgangsnivåer Menyen INSTALLATION Redigere reagenslisten Se programlisten Legge til og/eller endre programmer Favoritter Redigere stasjonene Reagensgrupper Behandle reagenser Fylle/tømme reagenser (ikke voks) Brukerhåndbok V /2008

5 Innholdsfortegnelse Skifte voks Kjøre programmer Redigere et valgt program Starte et program Reagensstatus Systemmonitor On-line Hjelp Løsninger Generelt Strømbrudd Feilsøking Vanlige problemer ved fylling og tømming Rengjøring og vedlikehold Rengjøringsprogrammer Retorte-rengjøringsprogrammer Voksrengjøringsprogram Smart-rengjøring Generelle rengjøringstrinn Daglig rengjøring og vedlikehold Periodisk rengjøring og vedlikehold Vedlikeholdsplan Garanti og service EC Declaration of Conformity Leica ASP300 S 5

6 1. Viktig informasjon Symbolene som brukes i denne håndboken (5) ENTER Advarsler står i en grå boks og er merket med varseltrekant. Merknader, dvs. viktig brukerinformasjon, står i en grå boks og er merket med et informasjonssymbol. Lettantennelige løsemidler og reagenser er merket med dette symbolet. Maskinoverflater som blir varme under drift, er merket med dette symbolet. Unngå direkte kontakt med disse overflatene de kan forårsake brannsår. Tallene i parentes viser til artikkelnr. i tegningene. Maskinens berøringsskjerm har en rekke funksjonstaster som skal trykkes inn; disse er angitt i store bokstaver med fet skrift. Personalets kvalifikasjoner Leica ASP300 S skal bare brukes av kvalifisert laboratoriepersonell. Apparatet må kun brukes i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Tiltenkt bruk Maskinen er utformet slik at det er trygt å bruke den, både for operatør og til bearbeiding av prøver forutsatt at instruksjonene i denne brukerhåndboken følges. Leica ASP300 S er en automatisk, modulær vevsprosessor beregnet på følgende bruksområder i laboratoriet: binding dehydrering parafinvoksinfiltrasjon av histologiske vevsprøver. Leica ASP300 S må bare brukes med reagensene angitt i kapittel "Kompatible reagenser". Modell Opplysningene i denne håndboken gjelder kun for den modellen som er angitt på forsiden. Et typeskilt med maskinens serienummer er plassert bak på maskinen. Bruk av maskinen til ethvert annet formål enn det tiltenkte er å betrakte som feilaktig bruk! Manglende overholdelse av disse instruksene kan føre til materielle skader og personskader og skader på apparat og tilbehør. Fig. 1 6 Brukerhåndbok V /2008

7 2. Sikkerhet Påse at du overholder sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i dette kapitlet. Påse at du leser disse instruksjonene, selv om du allerede er godt kjent med driften og bruken av andre Leica-produkter. 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon angående driftssikkerhet og -vedlikehold av maskinen, og er en viktig del av produktet. Denne maskinen er konstruert og testet i henhold til sikkerhetsbestemmelsene for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratoriemaskiner. For å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift må operatøren etterfølge instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken. Dersom det foreligger nasjonale tilleggskrav om ulykkesforebygging og miljøvern, må denne brukerhåndboken suppleres med de relevante instruksjonene for å sikre at disse kravene blir overholdt. For oppdatert informasjon om gjeldende normer, se maskinens CEerklæring, og besøk: Sikkerhetsanordningene på maskin og tilbehør må ikke fjernes elles modifiseres. Kun godkjent og kvalifisert servicepersonell har tillatelse til å reparere maskinen og ha tilgang til maskinens interne komponenter. 2.2 Advarsler Sikkerhetsanordningene installert i dette produktet utgjør kun en del av de samlede ulykkesforebyggende tiltakene. Hovedansvarlig for sikker drift av maskinen er først og fremst institusjonen som eier maskinen, samt personalet som betjener, vedlikeholder eller reparerer maskinen. For å sikre problemfri drift av maskinen bør du påse at følgende instruksjoner og advarsler etterfølges. Leica ASP300 S 7

8 2. Sikkerhet Advarsler merker på selve instrumentet Merker i form av varseltrekanter på selve apparatet betyr at under betjening eller utskifting av deler på apparatet med denne merkingen, må man følge den korrekte driftsinstruksen (som angitt i denne brukerhåndboken). Manglende overholdelse av disse instruksene kan føre til materielle skader og personskader og skader på apparat og tilbehør. Noen maskinoverflater blir varme under drift. Disse overflatene er merket med denne varseletiketten. Berøring av overflatene kan forårsake brannskader. Transport og installasjon Apparatet må kun transporteres i loddrett posisjon. Følg anvisningene ved oppakking nøye for å unngå skader på maskinen! Maskinen må rengjøres foran hver transport, for under transport kan maskinen bli ristet, veltet eller løftet. Ellers kan det oppstå alvorlig innvendig skade. Maskinen MÅ kobles til en jordet nettkontakt. Apparatet må ikke kobles til en skjøteledning uten jording. Sørg for jevn strømtilførsel i samsvar med angitt spenning! Dan angitte spenningen KAN IKKE endres av brukeren. Alvorlig skade kan bli resultatet dersom maskinen kobles til en annen nettspenning enn den er konstruert for. Apparatet må plasseres i et godt ventilert område der det ikke finnes antennelseskilder. Kjemikaliene som skal brukes i Leica ASP300, er både brannfarlige og giftige. Ikke bruk maskinen i rom der det er fare for eksplosjoner. Hvis det er betydelig temperaturforskjell mellom oppbevaringssted og monteringssted for apparatet, og det samtidig er høy luftfuktighet, kan det dannes kondens. I så fall må man vente i minst to timer før apparatet slås på. Hvis man ikke overholder dette, kan det oppstå skade på apparatet. 8 Brukerhåndbok V /2008

9 2. Sikkerhet Advarsler bruk av apparatet Leica ASP300 S skal bare betjenes av utdannet laboratoriepersonell, i samsvar med maskinens tiltenkte bruk og etter gjeldende brukerhåndbok. ON/STOP-bryteren på siden av maskinen kan i en nødssituasjon brukes til å stanse maskinen under drift. Trykk alltid PAUSE før du åpner retorte-lokket under bearbeidingen, slik at retorten kan ventileres. Ikke fjern voksavløpsslangen eller den eksterne fylle-/tømmeslangen før fyllingen eller tømmingen er ferdig, ettersom trykkluft brukes til å rengjøre slangen etter hver fylling/ tømming. Etter at du har fylt eller byttet ut reagensflaskene, må det kontrolleres at lokkene er tette. Flaskene må være skjøvet helt inn i tilkoblingsmanifoldene på den bakre innerveggen i reagensmodulen. Dersom reagensflaskene ikke plugges riktig inn i manifolden, vil det forårsake et brudd i driften og det kan føre til reagensspill. Fiksativer som inneholder kvikksølvsalter, eddik- eller pikrinsyre vil føre til at metallkomponentene i maskinen korroderer. Etter hvert parafintrinn må det kjøres en retorte-rengjøringssyklus. Dataark for materialsikkerhet kan fås fra leverandøren av kjemikaliene. Dataarkene finnes også på Internett: Leica ASP300 S 9

10 2. Sikkerhet Advarsler håndtering av reagenser Vær forsiktig ved håndtering av løsemidler! Bruk alltid gummihansker og vernebriller ved håndtering av kjemikaliene som brukes i dette apparatet. De anvendte reagensene kan være både giftige og lett antennelige. For å unngå skade på maskinen bør du kun bruke reagensene som er oppgitt i kapittel 3.5! Ikke bruk aceton, benzen eller trikloretan i maskinen! Vær forsiktig når du behandler parafinvoks eller fjerner kurver flytende parafin er varmt og kan forårsake brannsår. Unngå dessuten å komme i berøring med parafinstasjoner og retortevegger de kan også være veldig varme. Avhend løsemidler på forsvarlig måte og i samsvar med lokale bestemmelser og retningslinjene for håndtering av avfall for selskapet eller institusjonen. Ikke vask reagensflaskene i oppvaskmaskin de er IKKE oppvaskmaskinsikre. Advarsler rengjøring og vedlikehold Maskinen må slås av og kobles fra strømnettet før vedlikehold og/eller rengjøring. Ikke rengjør maskinen med løsemidler som inneholder aceton eller xylen. Det må ikke forekomme væskesøl i de innvendige delene av maskinen, verken under bruk eller rengjøring. Følg produsentens sikkerhetsanvisninger ved arbeid med rengjøringsmidler. Følg også bestemmelser som gjelder for laboratoriet. Kondensatflasken bør kontrolleres og om nødvendig tømmes minst en gang i uken. 10 Brukerhåndbok V /2008

11 2.3 Integrerte sikkerhetsanordninger 2. Sikkerhet Som sikring mot strømbrudd og andre driftsproblemer har Leica ASP300 S innebygde prøvebeskyttelsesfunksjoner som væskenivåsensor og avanserte programvarekontroller. Disse sørger for at bearbeidingen fullføres uten at vevsprøvene blir skadet. Beskyttelse mot overtrykk Når strømmen er avslått, vil luftpumpen og luftventilene som standard stå i sikkerhetsstilling (retorte ventilert, intet trykk genereres). Hvis mikroprosessorkontrollen ikke klarer å stanse luftpumpen i riktig øyeblikk under retortetrykkoppbyggingen, vil en separat elektronisk maskinvarekrets koble ut pumpestrømmen. I tillegg er det en sikkerhetsventil som leder all overskuddsproduksjon fra luftpumpen ut i atmosfæren. Beskyttelse mot overstrøm Maskinen er beskyttet mot overstrøm både ved hjelp av nettsikringen og de separate varmesikringene. Beskyttelse mot overoppheting Det kommer opp en feilmelding, og all oppvarming stanses av mikroprosessorkontrollen dersom maskinen oppdager en av følgende tilstander: unormalt høy temperatur (>75 C) motstridende resultater fra temperatursensorene feil ved en eller flere varmekontrollkomponenter Hvis mikroprosessoren ikke klarer å bryte oppvarmingsstrømmen, vil uavhengige maskinvarekretser for temperaturbegrensning begrense temperaturstigningen til et trygt nivå. Hvis temperaturbegrensningskretsene ikke virker, vil en uavhengig varmesikringskrets koble ut strømmen til varmeelementene. Beskyttelse mot overvakuum. Vakuumsystemet kan ikke generere en farlig vakuumtilstand. Beskyttelse mot overstrøm Maskinen er beskyttet mot overstrøm både ved hjelp av nettsikringen og de separate varmesikringene. Leica ASP300 S 11

12 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner 3.1 Oversikt maskinkomponenter Fig Brukerhåndbok V /2008

13 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner Oversikt maskinkomponenter 1 - Hovedmaskin prosessormodul 2 - Hovedmaskin reagensmodul 3 - Voksbeholderlokk 4 - Retortelokk 5 - Berøringsskjerm 6 - Dekselklaff på maskinkonsollen 7 - Maskinkonsollen består av: 8 - Skriverutgang 9 - Lokal alarmtilkobling 10 - Ekstern alarmtilkobling 11 - Diskettstasjon 12 - Seriell port 13 - Aktivt kullfilter 14 - Kondensatflaske 15 - Reagensflaske (13 enheter) 16 - Dryppbakke 17 - Vokstømmingstilkobling 18 - Ekstern tømmetilkobling 19 - Retorte 20 - Voksbeholder 21 - Prøvekurv 22 - Lokk for prøvekurv 23 - Sprutbeskyttelse Maskinkomponenter og tilbehør Prosessormodulen inneholder tre parafinvoksbeholdere, en bearbeidingsretorte, en berøringsskjerm med innebygde tastesymboler og de elektroniske komponentene. Kassettene står i tre kurver (21), som hver har en kapasitet på opp til 100 kassetter. All bearbeiding foregår i retorten av rustfritt stål under de valgte trykk-, vakuum- og temperaturforholdene. De hurtigkoblede reagensflaskene er lagret i reagensskapet. Leica ASP300 S 13

14 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner 3.2 Spesifikke maskinalternativer Reagent Management System (RMS) som viser bruken (brukslengde og -hyppighet) for hver reagens og dessuten gir mulighet for automatisk bestilling av reagenssekvenser. På den måten fjernes behovet for fysisk flytting av reagensflasker. Etter fornyelse av en eller flere reagenser i en sekvens, vil RMS automatisk bruke reagensene slik at de reneste brukes sist. Væskeresirkulering under drift ("bølgebevegelse" for kontinuerlig og effektiv blanding av væsker. Eksternt fylle-/tømmesystem kan tømme og fylle reagensflasker fra bulkcontainere via retorten og en slange som plugges inn i prosessormodulen, slik at brukeren er fullt ut beskyttet mot å komme i berøring med reagensene. Kontaktfri fylle-/tømmefunksjon for voksbeholder. Optisk sensor for væskenivå. Aktiv fjerning av parafinvoksløsemiddel, som øker voksens levetid ved å trekke ut og kondensere forurensende løsemidler. Magnetisk rørestang som sirkulerer reagensene forsiktig og dermed sikrer jevn reagenstemperatur. Programmerbar sluttid for bearbeidingsprogrammene. Tretrinns retorte-tømmefunksjon (regulerbar) minimerer smitte mellom reagenser. Prøvebearbeiding under trykk, vakuum, alternerende trykk- og vakuumsykluser eller omgivelsestrykk. Fire brukervennlige, programmerbare rengjøringsprogram. Rengjøringsprogrammene hopper over eventuelle trinn som ikke er nødvendige for å fullføre rengjøringen. 14 Brukerhåndbok V /2008

15 3.3 Standard levering pakkeliste 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner Grunnversjonen av Leica ASP300 S inkluderer følgende deler: Delenr. 1 Leica ASP300 S hovedmaskin 1 Ledninger V versjon: 1 nettkabel "D" nettkabel "UK" ST-BU F-5A V versjon: 1 nettkabel "USA-C-J" testkabel ledningsnett ASP300 S kurvsett, som består av: 1 kurvholder prøvekurver med innebygde avstandsholdere kontaktfri fylle-/tømmeslange parafinavløpsslange trakt smøremiddel, Molykotte 111, for ventiler og O-ringer aktive kullfiltre, enhet magnetisk rørestang, komplett parafinvoksskrape reagensflasker, plast (13 i maskinen) kondensatsamler, plast (i maskinen) dryppskål (i maskinen) sprutbeskyttelse deksel-overstrømming vedlikeholdssett (2 reservelokk, 9 O-ringer) vedlikeholdssett for pumpe (i maskinen) pakker med etiketter til reagensflasker, 15 i hver pakke ekstern alarmplugg brukerhåndbok for Leica ASP300 S, flerspråklig ,5" HD-diskett, tom, DOS-formatert, (på baksiden av konsolldeksel) 1 demo-program, CD-ROM Sjekk alle leverte deler mot pakkelisten for å kontrollere om leveransen er komplett! Hvis noe ikke stemmer, må du kontakte din lokale Leica-forhandler omgående. Leica ASP300 S 15

16 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner 3.4 Tekniske data Nominell spenning: To fabrikkinstallerte spenningsinnstillinger (ikke brukerjusterbare): 100 til 120 V eller 230 til 240 V Nominell frekvens: 50 til 60 Hz Nettsikringer: To smeltesikringer, 20 x 5 mm, UL-godkjent for 100 til 120 V; F 10 A 250 VAC for 230 til 240 V; F 5 A 250 VAC Nominell strøm: 1000 VA Mål (b x l x h) i mm: 595 x 680 x 1325 Vekt, ikke pakket: ca. 160 kg Vekt, pakket: 220 kg Driftstemperatur: 15 C til 35 C Relativ luftfuktighet: 10 % til 80 %, ikke-kondenserende IEC 1010-klassifiseringer: Beskyttelsesklasse 1 Forurensningsnivå 2 Overspenningsinstallasjonskategori II: 800V impuls (120V-systemer) 1500V impuls (240V-systemer) Driftshøyde over havet: 2500 m maksimum Lokale og eksterne alarmreleer: 30 V DC, maksimum 2 A 2 forbindelser: Begge er enkle, spenningsfrie vekselkontakter (både normal, åpen og normal, lukket kontakter tilgjengelig) Parafinvoksbeholdere Antall beholdere: 3 Volum (liter): 4,3 l per beholder Smeltetid: ca. 10 timer Temperatur: 40 til 65 C Temperaturnøyaktighet: + 1 K 16 Brukerhåndbok V /2008

17 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner Retorte Kapasitet: maks. 300 kassetter Reagensvolum: 4,3 l Temperatur (parafin): 40 til 65 C Temperatur (bearbeidingsreagenser): romtemperatur eller 35 til 55 C Temperatur (rengjøringsreagenser): 50 til 65 C Temperaturnøyaktighet: + 1 K Fylletid: ca. 90 sek Tømmetid: ca. 80, 120, 140 sek (justerbar) Impregneringsvakuum: -70 kpa (g) Impregneringstrykk: 35 kpa (g) Fyllevakuum: -70 kpa (g) Avløpstrykk: 35 kpa (g) Generelt Reagensflasker: 10 Flasker med rengjøringsmiddel: 3 Maks. flaskevolum: 5,0 l Skriver: Tilleggsutstyr Forprøvekontroll: AV/PÅ Væskenivåsensor: AV/PÅ Resirkulering (inn-/utpumping): AV/PÅ (a) Tid før 1. syklus: 16 min (b) Tid mellom sykluser: 20 min Systeminstallering Passordstatus: Type passord: Reagensbehandlingsstatus: Programvaretilgangskontroll (sperremodus): Administrator/bruker alfanumerisk, fritt valg AV/PÅ AV/PÅ Leica ASP300 S 17

18 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner 3.4 Tekniske data (fortsatt) Maskinvare og programvare: Stor LCD-fargeskjerm og berøringsskjerm. Brukervennlig, intelligent programvare. 3,5" diskettstasjon og skriverport. Alarmsystemer med to eksterne alarmkontakter. Passordbeskyttet modus for maskinadministrator. Flere prøvesikkerhetssystemer. Kapasiteter: 15 programmer med opptil 10 reagens- og 3 parafinvokstrinn hver. Tid per programtrinn: 0 til 99 timer, 59 minutter. Forsinkelse: maks. 7 dager. Opptil 300 kassetter kan bearbeides samtidig. Fire brukervennlige, programmerbare retorte-rengjøringsprogrammer. Voksrengjøringsprogram. 10 reagensflasker. 3 voksbeholdere. 3 flasker med rengjøringsmiddel. 1 kondensatflaske. Reagenstemperatur justerbar fra 35 C til 55 C eller omgivelsestemperatur. Parafintemperatur justerbar fra 40 C til 65 C. Valg av tre retortetømmehastigheter på 80, 120 og 140 sekunder. Opptil 100 reagensnavn i minnet. 18 Brukerhåndbok V /2008

19 3.5 Kompatible reagenser Følgende reagenser kan brukes i Leica ASP300 S: Fiksativer 1. Formalin, bufret eller ubufret 2. Formalinsalt 3. Maskinkomponenter og spesifikasjoner Dehydrering 1. Etanol 4. Butanol 2. Isopropanol 5. Industriell denaturert sprit 3. Metanol Klaring 1. Xylen 2. Toluol * 3. Kloroform * Parafinvoks 1. Parafin * Før du bruker disse reagensene, bør du kontakte din Leica-representant eller Leica direkte for informasjon om nødvendige beskyttelsestiltak. Forsiktig: Andre reagenser enn de som er oppgitt her, kan skade komponentene i maskinen. Bruk ikke aceton, benzen eller trikloretan i maskinen. Fiksativer som inneholder kvikksølvsalter, eddik- eller pikrinsyre fører til at metallkomponentene i maskinen korroderer, og at maskinens levetid reduseres. Dersom du velger å arbeide med disse fiksativene, er det viktig at du utfører en rengjøringssyklus med flere skyllinger etter hver bruk, for å minimere skadene. Vi anbefaler dessuten at Leicas tekniske service utfører hyppig og regelmessig forebyggende vedlikehold. Leica ASP300 S 19

20 4. Installere maskinen 4.1 Krav til installasjonsstedet Apparatet må plasseres i et åpent område på 650 x 700 mm på vibrasjonsfritt underlag. Romtemperatur konstant mellom +10 C og +35 C. Luftfuktighet på maks. 80 %, ikkekondenserende. Unngå vibrasjoner, direkte sollys og store temperatursvingninger. Kjemikaliene som skal brukes i Leica ASP300 S, er både brannfarlige og giftige. Leica ASP300 S må plasseres i et godt ventilert område uten tennkilder. Ikke bruk maskinen i rom der det er fare for eksplosjoner. Flytte apparatet Når du har pakket ut apparatet(se instruksjoner på transportemballasjen), må du bare ta tak i det på steder merket med når du flytter det dit det skal plasseres. Når apparatet er på plass, må du straks sette på bremsene på hjulene. Sjekk spenningsskiltet (fig. 3) på baksiden av maskinen for å kontrollere at maskinen er innstilt på riktig spenningsområde. 4.2 Elektrisk tilkobling Forsiktig! Maskinen MÅ kobles til en jordet nettkontakt. Som en ekstra elektrisk sikring anbefaler vi at ASP300 S plugges inn i et vegguttak med GFCI-beskyttelse. Påse at du bruker riktig nettkabel for den lokale nettspenningen (vegguttak). Dersom maskinen kobles til en annen nettspenning enn den er beregnet for, kan det oppstå alvorlig skade. Maskinens nettspenning er fabrikkinnstilt og KAN IKKE endres av brukeren. Apparatet må plasseres slik at nettstrømbryteren på baksiden av apparatet (pos. 42 i fig. 4) alltid er tilgjengelig. Fig Brukerhåndbok V /2008

21 4. Installere maskinen Koble maskinen til strømnettet Når maskinen er slått på, skal strømbryteren (PÅ/AV) (5) alltid stå i posisjon PÅ Koble nettkabelen (37) til nettkontakten (41) Testkabelen, (38) som er inkludert i standardleveransen, kobler nettutgangen (43) til inngangen til elektronikkenheten (40). Illustrasjon til venstre Elektriske koblinger på baksiden av maskinen. Illustrasjon til høyre Riktig kobling av kablene Fig. 4 Viktig! Spesifikasjonen for tilkobling (2) er: V eller V, maksimalt 200 VA. 4.3 Installere tilbehøret Sett maskinen i sin endelige installeringsposisjon. Aktivkull-filter Pakk ut det aktive kullfilteret (29) og sett det inn i apparatet (se fig. 5). Påse at filteret er satt inn med riktig side opp. Se etiketten (27) foran på filteret - pilen må peke nedover. Fig. 5 Leica ASP300 S 21

22 4. Installere maskinen Kontaktfri fylle-/tømmeslange Koble den medfølgende kontaktfrie fylle-/ tømmeslangen til den eksterne dreneringstilkoblingen på forsiden av maskinen (se fig. 6). 28 Viktig! Når du setter slangen inn i fylle-/tømmetilkoblingen (pos. 18 i fig. 6), skal koblingsmekanismen (28) på slangen låses med et hørbart klikk. 18 Hvis bulkcontainerne kan plasseres ved siden av maskinen under den kontaktfrie fyllingen og tømmingen, kan slangen forkortes, noe som forbedrer behandlingen og fylle-/ tømmehastigheten. Dersom slangen forkortes, kan et lite hakk skjæres i enden av slangen for å sikre klar passasje for væskestrømmen. Fig. 6 Magnetisk rørestang Pakk ut den magnetiske rørestangen (30, fig. 7), og sett den inn i retorten Viktig! Plasser den magnetiske rørestangen slik at den konvekse siden (32) av rotorbladene (31) vender ned. (Fig. 8) Feil montering av rørestangen vil føre til utiltrekkelig rørebevegelse. Fig Brukerhåndbok V /2008

23 4. Installere maskinen 4.4 Oppsett av datatilkoblinger Skriver (tilleggsutstyr) Løft opp klaffen på maskinkonsollen (6). Koble skriveren til skriverporten (8) i konsollen via en standard centronics-kabel (fig. 8) Din lokale Leica-forhandler kan anbefale en passende skriver. Hvis det kreves samsvar med normer for elektromagnetisk forstyrrelse, vil det være nødvendig med en spesielt skjermet skriverkabel. 6 Andre tilkoblinger For ytterligere dataoverføring og -lagring er maskinkonsollen utstyrt med en standard 1,44 MB diskettstasjon (11) og et RS 232 serielt grensesnitt (12). Fig. 8 Leica ASP300 S 23

24 4. Installere maskinen 4.5 Antirefleks-klips monteringsanvisning Antirefleks-klips funksjon Antirefleks-klipsen (bestillingsnr ) brukes til å forhindre refleksjon fra prøvekurven (3, bestillingsnr ) som kan påvirke nivåsensoren i retorten og føre til feilfunksjoner. Montering av klipsen Antirefleks-klipsene skal monteres på prøvekurven for å forhindre refleksjon fra nivåsensoren. 4 2a 1 3 Fig. 9 Før den venstre fliken (2a) på antirefleks-klipsen (1) inn i hull nr. 7 (fra venstre) på de nedre ovale åpningene (fig. 9). Trykk den høyre fliken (2b, fig. 10) lett inn i hull nr. 7 (fra høyre), slik at den smekker på plass. Vær alltid forsiktig når du setter på / tar av metallkurvene på/fra retorten, slik at du unngår at de fester seg i eller kommer i kontakt med veggen i retorten. 1 Bytte av klips 4 2b 4 Fig Bøylen (4) på prøvekurven kan ikke tas av når klipsen er montert. Da vil klipsen bli bøyd. Ved fjerning eller bytte av klips må alle delene i kurven (f.eks. spiralinnsats og skillevegger) tas ut av kurven. Så kan du bruke et egnet verktøy (skrutrekker 5, fig. 11) innenfra for å vippe ut klipsen. Klips som er blitt bøyd, skal ikke brukes mer. De må kastes. I slike tilfeller må du montere ny klips fra standard leveringsomfang. Fig Brukerhåndbok V /2008

25 4. Installere maskinen 4.6 Alarmfunksjoner Leica ASP300 S er utstyrt med 3 ulike alarmfunksjoner: Maskinalarm Alarmen genereres inne i Leica ASP300. Maskinalarmen brukes for alle alarmmeldinger. Lokal alarm Denne alarmen befinner seg utenfor Leica ASP300 S, f.eks. på kontoret til maskinoperatøren. Den lokale alarmen brukes når maskinen ikke kan fortsette programmet eller operasjonen den holder på med, på grunn av et problem. Ekstern alarm Denne alarmen befinner seg også utenfor Leica ASP300 S. Dersom den er installert, kan den vanligvis kobles til et eksternt oppringingsapparat som sender en automatisk telefonmelding til personen som er ansvarlig for problemer etter arbeidstid. Den eksterne alarmen genereres bare når maskinen ikke kan fortsette med et bearbeidingsprogram. Legg merke til at dersom den eksterne alarmen er installert, vil den være aktiv selv om det ikke er installert en lokal alarm. Alarmtilkoblinger (tilleggsutstyr) Koble om nødvendig de lokale og/eller eksterne alarmsystemene til alarmkontaktene (9, 10 på fig. 8) på baksiden av enheten ved hjelp av den medfølgende lydpluggen (Ø 6,3 mm). Lokal alarm: kontakt (9) Ekstern alarm: kontakt (10) Både den lokale og den eksterne alarmen er releer som er spenningsisolert fra resten av maskinen. Når det oppstår en feilsituasjon, sluttes den relevante alarmkretsen. Den eksterne alarmen som er koblet til maskinen, må være på mindre enn 2 amp. Den maksimale spenningen kan være på 30 DC V Fig. 12 Hver alarm kobles til plugg (34) på følgende måte (se fig. 12): Fellesutgang: spiss (36) innvendig kobling Normal, åpen kontakt: Første hylse (35) utvendig kobling Normal, lukket Kontakt: Andre hylse (33) gjenget kobling Leica ASP300 S 25

26 4. Installere maskinen 4.7 Start av maskinen Forsiktig! Maskinen MÅ kobles til en jordet nettkontakt. Som en ekstra elektrisk sikring anbefaler vi at ASP300 S plugges inn i et vegguttak med GFCI-beskyttelse. Koble maskinen til nettkontakten. Slå eventuelt PÅ nettkontakten. Sett ON/OFF-bryteren (42, fig. 4) på baksiden av maskinen på (ON). Sett ON/STOP-bryteren på høyre side av maskinen på (ON). ON/OFF-bryteren på baksiden og ON/STOP-bryteren på siden skal stå på ON hele tiden for å holde oppvarmingen av parafinvoksstasjonene ved like. ON/STOP-bryteren på siden av maskinen kan i en nødssituasjon brukes til å stanse maskinen under drift. Maskinen bruker noen sekunder på å starte. Se tilsvarende tekst til venstre på berøringsskjermen (fig. 13). Deretter vises skjermbildet FAVORITES (Fig. 14). Fig. 13 Skjermbeskytter Det vil komme fram en skjermbeskytter som slår skjermen av når det ikke har blitt trykket ned noen knapper i løpet av et innstilt tidsrom. Trykk på hvilken som helst del av berøringsskjermen for å gjenopprette skjermen. Etter at skjermbildet er gjenopprettet, vil ikke skjermen kunne brukes på et par sekunder for å unngå tilfeldig aktivering av taster. Fig Brukerhåndbok V /2008

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A Brukerhåndboken Brukerhåndboken Pilot Line Manager Dokumentversjon A Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger... 10 1.1 Symbolforklaring... 10 1.2 Grunnlegende Sikkerhetstiltak...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer