MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/09 09/978 OPPFØRING AV NY LEILIGHET I TILKNYTNING TIL MØLNHUSHAUGEN BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE 47/09 08/973 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM - VEDTEKTER 48/09 07/335 STYREVERVREGISTERET 49/09 09/124 ALSTAHAUG KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET2008 Regnskap og Årsmelding er sendt ut tidligere 50/09 09/1043 AVTALE OM BRANNVERNSAMARBEID ALSTAHAUG OG LEIRFJORD KOMMUNER 51/09 08/1820 STORØYA BOTNFESTIVALEN SØKNAD OM TILSKUDD 52/09 09/1060 SKJENKEBEVILLING MARGRETHES KAFE - PETTER DASS MUSEET Referatsak NB! MERK TIDSPUNKT!

2 Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Saksframleggene vil bli utdelt i møtet. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, bibliotekene på Tjøtta, Søvik og Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Stig Sørra ordfører

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 46/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksbehandler: Truls Gripheim Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 09/978 Arkivnr.: 251 SAK: OPPFØRING AV NY LEILIGHET I TILKNYTNING TIL MØLNHUSHAUGEN BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Lovgrunnlag: Lov om sosiale tjenester mv av Bakgrunn: Tjenesten for funksjonshemmede yter bistand til en tjenestemottaker med store funksjonsnedsettelser i Mølnhushaugen bolig. De senere år er hjelpebehovet blitt større, og dette vil øke ytterligere i årene som kommer. Denne endringen i hjelpebehov over tid vil medføre at man må tilrettelegge for å kunne gi den videre bistand / praktisk hjelp på en forsvarlig måte med tanke på personalets arbeidssituasjon og tjenestemottakers livskvalitet. Leiligheten som bistandsmottaker bor i pr. dato er ikke egnet til formålet, og det er behov for en ny tilrettelagt leilighet. Leiligheten ble oppført i forbindelse med HVPU reformen på begynnelsen av 1990 tallet, og de standarder som var den gang er ikke tilstrekklig for tjenestemottakere med store pleie og hjelpebehov som i dette tilfellet. Fakta: 3

4 Sak 46/09 Tjenesteytingen i nåværende leilighet medfører slitasje på personell som yter bistand. Det er trangt og vanskelig å få tilstrekkelig arbeidsplass til en del pleie og stell oppgaver. Dagens leilighet begrenser brukers mulighet for egenpåvirkning i hverdagen, dette skyldes i hovedsak fremkommeligheten som er begrenset. En ny tilrettelagt leilighet med omgivelses kontroll for bruker vil høyne brukers livskvalitet. Hvis en velger å ikke gjøre noe med bo situasjonen vil det på kort sikt gi økte kostnader med behov for økt bemanning. Behov: Det er behov for tilrettelagt leilighet på ca 8o kvadrat. Det er utarbeidet skisse / tegning på leilighet i april 2008, dette av en gruppe bestående av sektorleder bygg og eiendom, ergoterapeut, brukers representant v /pårørende, AL Høyer, samt sektorleder for tjenesteområdet. Det er i skissen tatt med de behov bruker har for en best mulig tilrettelagt bolig. I dette ligger tilpasset bredde på dører, god plass i alle rom som gjør det mulig å benytte hjelpemidler som takheis og lift, samt tilstrekklig med plass for kjøring med rullestol på egen hånd. En ny leilighet må være tilrettelagt med hensyn til ulike hjelpemidler som tak heis mellom bad og soverom. Det må et betydelig større areal til for å kunne benytte øvrige hjelpemidler som lift og elektrisk rullestol. Økonomi: Det er i 2009 satt av kr ,- til prosjektering av tiltaket, samt kr ,- i investeringsbudsjettet under selvfinansierende investeringer. Etter anbudsåpning har Alstahaug kommune fått inn et tilbud på NOK kr ,- inkl. mva. Noe av økningen skyldes utebod, arbeid i eksisterende bygning, samt terasse. I tillegg er det tatt med utgifter til prosjektledelse, samt uforutsett. Total kostnad for prosjektet blir etter dette på kr. 2,3 mill. Bygget vil være selvfinansierende med husleieinntekter og sparte merutgifter ved å unngå en forhøyet personalfaktor. En oppføring av ny leilighet vil føre til at man slipper å utvide antall personer i den praktiske bistanden som utføres. Dette vil i tillegg utgjøre en årlig besparelse på ca 0,5 årsverk, tilsvarende kr pr. år i sparte lønnsutgifter. IV Saksbehandlers innstilling: Kommunestyret vedtar at det oppføres / bygges en ny leilighet i tilknytning til Mølnhushaugen bofellesskap. Det tas opp et lån stort kr ,- i forbindelse med fullfinansiering av byggeprosjektet. Avdragstiden settes til 20 år. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å avtale øvrige lånevilkår. Byggeprosjektet er selvfinansierende. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Truls Gripheim Sektorleder Saksbehandlers innstilling tiltres. 4

5 Sak 46/09 Sandnessjøen den Edith Holand administrasjonssjef 5

6 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 37/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksbehandler: Arve Berg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/973 Arkivnr.: D23 SAK: BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM VEDTEKTER -AKSJONÆRAVTALE I II III Saksdokumenter (vedlagt): Forslag til vedtekter og aksjonæravtale for Sandnessjøen Kulturhusutvikling Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I kommunestyret ble følgende i sak 08/973 vedtatt: Arbeidet med opprettelse av et ideelt aksjeselskap og utarbeidelse av selskapets vedtekter iverksettes i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere og fremmes som egen sak for kommunestyret i møte 10. juni. Kulturhusplan AS v/rune Håndlykken kan leies inn til dette arbeidet. I arbeide med vedtektene har selskaper som er etablert med samme formål, og hvor det er inngått samarbeid med næringsliv og kommune, vært konsultert. Videre er statsautorisert revisor Morten Helseth rådspurt. I møte med private aksjonærer den ble vedtektene gjennomgått og aksjonæravtale utarbeidet. 6

7 Sak 47/09 Bakgrunnen for at man foretar en delvis innbetaling ved stiftelse og resterende ved fysisk byggestart skyldes at selskapet vil kunne være opperativt fra starten ved en delvis innbetaling samtidig som dette vil være tilstrekkelig sammen med kommunal kapital til å få utført alt arbeide som skal gjøres for å imøtekomme alle forbehold prosjektet hviler på. Aksjonæravtalen er inngått for å sikre utvidelse av aksjekapitalen gjennom emisjoner i smsvar med kravene i aksjeloven. Ved stiftelse av selskapet går kommunen inn med aksjekapital stor kr ,- Videre vil kommunen først kunne realisere sine innskudd gjennom realisering av eiendommer som er forutsatt som egenkapital i den kommunale finansieringen. Aksjonæravtalen sikrer kommunen emisjon. Fra private aksjonærer er følgende nominert til Styret: Formann Jann Harald Greger Winsents Styremedlemer: Steinar Folgerø, Arnt Aleksandersen og Tor Henning Jørgensen Varamedlemmer: Hildur Norma Hansen Mentzoni., Vibeke Tetli Jakobsen, Øystein Nordnes, Arnt Kåre Andersen IV Saksbehandlers innstilling: 1. Vedlagte vedtekter og aksjonæravtale legge til grunn ved stiftelse av Sandnessjøen kulturutvikling a.s 2. Ved stiftelse tegner Alstahaug kommune seg for 100 aksjer a kr. 1000,- Aksjetegningen finansieres ved at kr av opprinnelig finansiering av prosjekt 800 (renter og avdrag HK a.s) benyttes til finansiering av aksjekjøp. 3. Det taes opp et lån stort kr ,- for delvis finansiering av prosjekt Avdragstiden settes til 20 år, administarsjonssjefen gies fulmakt til å inngå øvrige forhold knyttet til låneopptaket. 5. Kommunestyret velger følgende styrerepresentanter:,.,. med følgende personlige vararepresentanter..,.., Sandnessjøen, den VI Administrasjonssjefens innstilling: Sakskbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Arve Berg Edith Holand administrasjonssjef 7

8 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 48/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 07/335 Arkivnr.: 033 SAK: STYREVERVREGISTERET I II Saksdokumenter (vedlagt): Skriv fra KS, datert Styrevervregisteret, datert Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) KS opprettet i 2007 register for registrering av folkevalgte, kommunalt ansatte og styremedlemmer i kommunale selskapers verv og økonomiske interesser. Hensikten med opprettelsen er å styrke kommunesektorens omdømme gjennom større åpenhet omkring enkeltpersoners roller. Styreregisteret vil være åpnet for allmennheten gjennom samtidig som KS anbefaler å legge en link på kommunens hjemmeside. Det er opp til hver enkelt kommune om de ønsker å knytte seg til Styreregisteret og hvilke opplysninger de ønsker å registrere. Kommunen kan for eksempel vedta at kun opplysninger som omhandler folkevalgte skal legges ut og dermed holde informasjon om ansatte og styremedlemmer utenfor. KS mener kommunen bør tenke på registerets formål, størst mulig åpenhet, når dette avgjøres. FORUTSETNINGER FOR IGANGSETTELSE Drøfte med arbeidstakerorganisasjonene lokalt. 8

9 Sak 48/09 En kommune som ønsker å åpne for registrering av ansattes verv/interesser må i henhold til Hovedavtalen del B 3-1 drøfte dette med arbeidstakerorganisasjonene lokalt før vedtak treffes. Organisasjonenes behandling/uttalelse til saken vil bli ettersendt. Inngå skriftlig innkalling med KS Innsamling av personopplysninger i Styrevervregisteret havner inn under Personopplysningslovens virkeområde. Den som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som kan benyttes blir etter personopplysningsloven 2 nr. 2 definert som behandlingsansvarlig. Datatilsynet har bekreftet overfor KS at kommunen er å regne som behandlingsansvarlig. KS på sin side defineres som databehandler gjennom sin rolle som eier og drifter av registeret, jf. Personopplysningsloven 2 nr. 5. Personopplysningsloven 15 krever videre at det inngås en skriftlig avtale mellom behandlingsansvarlig (kommunen) og databehandler (KS). KS og Datatilsynet har blitt enige om at en avtale via e-post er tilstrekkelig. Oppnevne kontaktperson. Driften av Styreregisteret er av KS lagt til Kommuneforlaget, som også drifter Kommuneregisteret (Kommunenøkkelen). I brev om oppnevning av kontaktperson ønsker KS at kommunen velger samme kontaktperson for både Kommuneregisteret og Styreregisteret. Detter fordi Styrevervregisteret vil benytte en del data som er å finne i Kommuneregisteret. Melde fra til Datatilsynet om at registrering tar til. Etter Personopplysningsloven 31 skal behandlingsansvarlig (kommunen) innen 30 dager før registrering tar til melde fra til Datatilsynet. Innehente samtykke På bakgrunn av personlovgivningen vil registrering være frivillig for den enkelte, og det kreves samtykke etter Personopplysningsloven 8. Samtykket må være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring. Informasjon til den enkelte om kravet til samtykke, samt innhenting av samtykke, vil primært skje pr. e-post. Den enkelte kan også velge å trekke tilbake sitt samtykke, med den følge at opplysningene om dem må slettes fra registeret. Registrering av opplysninger - Ajourhold av dataene Av brukerveiledningen for Styrevervregisteret fremgår det at det er kommunen selv som har ansvar for registrering av personene de ønsker skal være med i registeret. Dette betyr at registreringen skal skje lokalt, via nettet. Registreringsadgang vil bli gitt en eller flere personer i kommunen, etter fullmakt fra administrasjonssjefen., via nettet. Grunnlagsdata om folkevalgte og enkelte ansatte kan hentes fra Kommuneregisteret. Det er kommunens eget ansvar å sørge for at dataene er oppdaterte, men KS sender e-post til kommunen to ganger i året for å minne om at opplysningene bør sjekkes. Data om folkevalgte blir automatisk slettet fire år etter siste registrering. Det anbefales at rutiner for ajourhold av dataene innarbeides i de lokale retningslinjene. Kostnader. Det er kostnadsfritt for kommunen å knytte seg til Styreregisteret. Det vil imidlertid gå med administrative ressurser for registrering og vedlikehold av registeret

10 Sak 48/09 Alstahaug kommune er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. Saksbehandler tror at åpenhet om folkevalgtes og kommunale lederes verv og økonomiske interesser vil bidra til å skape tillit i befolkningen. Saksbehandler vil derfor anbefale Alstahaug kommune knytter seg til KS Styreregister med både folkevalgte, ledere og ansatte med innstillings- og avgjørelsesmyndighet. IV Saksbehandlers innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og lignende for medlemmer av kommunestyret og følgende utvalg: Kontrollutvalget og klagenemnda. Registeret skal også omfatte administrasjonssjefen og andre administrative ledere og ansatte med innstillingsrett eller avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. 2. Lokalt reglement for Styrevervregisteret godkjennes 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å inngå avtale med styrevervregisteret og i sin stab utpeke systemansvarlig for registreringen. 4. Registreringen skal være gjennomført innen Administrasjonssjefen er ansvarlig for utarbeidelse av rutiner for nyregistrering og løpende ajourhold. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Grethe Tønder sekretariatsleder Edith Holand administrasjonssjef 10

11 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 49/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 09/124 Arkivnr.: 210 SAK: ALSTAHAUG KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET2008 I Saksdokumenter (vedlagt): Regnskap 2008 Revisjonsberetning for 2008 Kontrollutvalgets behandling av Alstahaug kommunes årsregnskap for 2008 Årsmelding 2008 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I.h.t økonomireglementets kap. 5 skal fagsjef for regnskap leverer ferdig avlagt årsregnskap til revisjonen innen 15. februar i året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsforskriften 10. Fra samme tidspunkt er regnskapet offentlig. Regnskapet underskrives av rådmannen og fagsjef regnskap. Årsregnskapet skal behandles av kommunestyret før 1.juli. Formannskapet skal innstille til kommunestyret i regnskapssaken. Regnskapet er forelagt revisjonen og kontrollutvalget, og det henvises til vedlagte uttalelser. Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens 48 nr.5. Årsberetningen skal behandles sammen med årsregnskapet og innen 1. juli året etter. Driftsregnskapet. 11

12 Sak 49/09 Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk stort kr ,10. Kommunelovens paragraf 48 nr. 4 lyder: Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år. For å unngå å bli registrert på ROBEK - lista må kommunen dekke inn underskuddet fra 2008 i 2009 og Det er også en forutsetning for å unngå ROBEK, at kommunen følger vedtatt plan for inndekking av underskudd. Dette betyr at greier ikke kommunen planlagt inndekning i 2009, vil kommunen bli registrert på ROBEK lista etter regnskapsavslutning Det foreslås inndekking som følger: Kr dekkes inn i 2009 gjennom reduksjon av avsetting styrking likviditetsreserve drift, i opprinnelig budsjett avsatt kr Kr ,10 dekkes inn i Investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet er gjort opp med det regnskapsmessig merforbruk stort kr ,80. Regnskapsmessig merforbruk investering skyldes følgende forhold: Prosjekt Horvnes Industriområde Kr ,17. Her er låneopptak allerede gjort i 2009 og underskuddet inndekket. Lånet ble vedtatt opptatt i Prosjekt Utbygging Sandnessjøen Lufthavn. Underskudd kr ,63. Dette må finansieres ved hjelp av egenkapital i.h.t. gjeldende regelverk. Det forelås at Prosj.nr. 800, Avvikling Likviditetsreserve, som i opprinnelig budsjett er forutsatt finansiert med 3,1 mill.kr. av egenkapital ( renter/ avdrag Helgelandskraft A/S) og kr i lån, endres til , 37 i egenkapital og ,63 i lån. Restbeløpet, kr , 63, overføres til dekning av overskridelser på dette investeringsprosjektet., Årsmelding. Administrasjonssjefens plikt til å utarbeide årsmelding fremgår av kommunelovens paragraf 48 nr

13 Sak 49/09 Årsmeldingen har vært framlagt for revisjonen og kontrollutvalget i forbindelse med behandlingen av regnskapet for For øvrig vises til vedlagte årsmelding IV Saksbehandlers innstilling: 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2008 med et regnskapsmessig merforbruk stort kr ,10, godkjennes. 2. Inndekking av underskudd for 2008 blir som følger: Kr dekkes inn i 2009 ved tilsvarende reduksjon av styrking likviditetsreserve drift. Kr ,10 dekkes inn i Det tas opp et lån stort kr ,- til delvis finansiering av prosjekt 800, avvikling likviditetsreserve. Kr ,- av opprinnelig finansiering (renter/avdrag på ansvarlig lån Helgelandskraft A/S), benyttes til finansiering av overskridelser på investeringsregnskapet for 2008, utvidelse Sandnessjøen Flyplass. Avdragstiden settes til 5 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, jfr. finansreglementet. 4. Foreliggende årsmelding for 2008 tas til orientering Sandnessjøen, den VI Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Frank Pedersen Økonomisjef Edith Holand administrasjonssjef 13

14 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 50/09 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Nils Johan Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 09/1043 Arkivnr.: 026 M80 SAK: AVTALE OM BRANNVERNSAMARBEID ALSTAHAUG OG LEIRFJORD KOMMUNER I Saksdokumenter (vedlagt): Avtale om Brannvernsamarbeid inngått mellom Alstahaug og Leirfjord kommune II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) gikk Leirfjord kommunes mangeårige brannsjef av med pensjon og Leirfjord kommune står uten brannsjef. Leirfjord kommune ved rådmannen henvendte seg til Alstahaug kommune for å få et brannvernsamarbeide på plass. Brannsjefen i Alstahaug har utarbeidet et forslag til avtale jfr. Vedlegg. Rådmannen i Leirfjord tilrår ovenfor kommunestyret i Leirfjord at man søker å få løst denne viktige oppgaven gjennom et interkommunalt samarbeid i første omgang med Alstahaug, men at det senere også vurderes om ordningen kan utvides til også å gjelde de andre HALDkommunene. I 2005 ble dette utredet og behandlet av de fire kommunestyrene. I kommunestyresak 22/05 del 2 - ble det vedtatt følgende: Kommunestyre slutter seg til vurderingen om at interkommunalt samarbeid om brann og feiing skal inngå i et mer omfattende samarbeid enn det arbeidsgruppen konkluderer med. Kommunestyre ber rådmennene om en nærmere utredning med spesielt fokus på følgende områder: Innsatsstyrke/beredskap Forebyggende Feiing 14

15 Sak 50/09 Utredningen skal ta utgangspunkt i at brann- og feiervesenet samordnes fullt ut med felles brannsjef og ledelse. Utredningen skal ta utgangspunkt i at samarbeidet skal organiseres gjennom en vertskommuneordning. Prosjektgruppen bes om å legge fram den nye rapporten innen 1. oktober Prosjektet ble den gang ikke viderført. Etablering og drift av brannvesen: 9 i Brann og eksplosjonsvernloven sier om Etablering og drift av brannvesen Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av brannvesenet, og om krav til personellets kvalifikasjoner. Det er etter hvert blitt svært vanlig at kommunene går sammen om et felles brannvesen. Kommune-styre har delegert den utøvende myndigheten som er tillagt kommunen til rådmannen. Unntatt fra delegeringen er 9, 4.ledd. Saken legges derfor frem for kommunestyre. Vertskommunesamarbeid: Kommunelovens sier følgende om vertskommunesamarbeid: 28a. Overføring av myndighet til vertskommune 1. En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven 2 første ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter 28 b og 28 c hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det. 28b. Administrativt vertskommunesamarbeid 1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner. 15

16 Sak 50/09 3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. 4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 35 første ledd. Økonomi: Leirfjord kommune skal årlig betale følgende til Alstahaug kommune for avtalen: Lønn brannsjef (10 % ) og lønn avd. leder beredskap (10 %) Avdelingsleder forebyggende (10%) og utdøvende forebyggende (22%) Lisenskostnad Kontorhold SUM Det vil også være behov for å gjøre en mindre investering i forbindelse med flytting av en basestasjon fra Sandnessjøen (Åsen) og til Horva. Ved en slik løsning vil sambandet mellom ledelse og innsatsstyrker være dekket også i Leirfjord samtidig som det vil bedre sambandsdekningen i Alstahaug. Det vil bli fremmet egen sak på dette senere når vi har oversikt over kostnadene. Personell: Avtalen har som konsekvens for Alstahaug kommune at Brann- og beredskapsavdelingens samlede personellbehov øker med 0,52 % stilling til totalt 2,32 årsverk fra dagens 1,80. Innb. Brannsje f Leder Foreb. Leder Beredsk Forebygg. SUM ADM Overb. Mannsk. Utr.led. Alstahaug ,36 0,36 0,36 0,72 1, Herøy ,08 0,08 0,08 0,17 0, Dønna ,07 0,07 0,07 0,14 0, Leirfjord ,10 0,10 0,10 0,22 0, Sum A & L ,46 0,46 0,46 0,94 2, HALD ,62 0,62 0,62 1,24 3, Det nye brannvernsamarbeidet mellom Alstahaug og Leirfjord får ingen negativ betydning for brannberedskapen i Alstahaug, heller en styrking i og med at det blir flere resursser å benytte. Det er ønskelig med en virksomhetsoverdragelse av brannmannskapet i Leirfjord slik at de blir ansatt i Alstahaug kommune f.o.m Rådmannen i Leirfjord vil derfor starte dette arbeidet umiddelbart over sommerferien, med nødvendige samtaler med ansatte og deres organisasjoner. IV Saksbehandlers innstilling: 16

17 Sak 50/09 1. I tråd med 9, 4. punkt i Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 inngås det avtale mellom Alstahaug og Leirfjord kommuner om brannvernsamarbeid jmfr. utkast til avtale om Brannvernsamarbeid. 2. Ordningen trer i kraft f.o.m eller så raskt det er praktisk mulig for Alstahaug kommune. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Nils Johan Nilsen Brannsjef Connie Pettersen For Edith Holand administrasjonssjef 17

18 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 51/09 Formannskapet Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/1820 Arkivnr.: 223 SAK: STORØYA BOTNFESTIVALEN SØKNAD OM TILSKUDD I Saksdokumenter (vedlagt): Søknad datert , m/vedlegg Tilsagnsbrev fra Alstahaug kommune, datert Søknad, datert II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Alstahaug kommune v/formannskapet har mottatt 2 søknader fra Bjørn Jens Kristiansen, datert og om tilskudd til arrangementet Botn-festivalen I søknaden datert er det søkt om et tilskudd på kr I brev, datert gir Alstahaug kommune v/kultursektor tilsagn om et tilskudd på kr Søknad nr. 2, datert avsluttes med: Vedlagt følger giro med åpen sum. Søknaden forelegges formannskapet til behandling. Saksbehandler viser til at Botn-festivalen 2009 v/ Bjørn Jens Kristiansen allerede er gitt et tilskudd på kr fra Alstahaug kommune v/kultursektor. Videre minner saksbehandler om at dette er et kommersielt arrangement. Saksbehandler viser også til at kommunens økonomiske situasjon tilsier at søknaden bør avslås. IV Saksbehandlers innstilling: 18

19 Sak 51/09 Formannskapet viser til at Botn-festivalen 2009 v/bjørn Jens Kristiansen allerede er innvilget kr i økonomisk tilskudd fra Alstahaug kommune. Søknad om ytterligere tilskudd, datert avslås. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Svein-Harald Carlsen Sektorleder Edith Holand administrasjonssjef 19

20 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 52/09 Formannskapet Saksbehandler: Harry Mikalsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 09/1060 Arkivnr.: U63 SAK: SKJENKEBEVILLING MARGRETHES KAFE - PETTER DASS MUSEET I II Saksdokumenter (vedlagt): Søknad fra daglig leder Sigrun Torrissen Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Kommunen har mottatt søknad fra Sigrunn Torrissen om drift av kafeen på Petter Dass Museet på Alstahaug. Søknaden har vært til uttalelse hos skatteetaten og politi som ikke har noe å bemerke til søknaden. Vurdering: Kommunestyret har tidligere gitt bevilling for skjenking av øl,vin og brennevin til Petter Dass Museet. Sigrunn Torrissen har nå overtatt som ny driver. Saksbehandler har ingen innvendinger til at Sigrunn får overta driften på samme betingelser som tidligere driver. Det søkes også om skjenking på terrassen utafor bygningen. IV Saksbehandlers innstilling: 1. Sigrunn Torrissen`s Kafe ved Sigrunn Torrissen gis bevilling for skjenking av øl,vin og brennevin inne på restauranten på Petter Dass Museet samt ute på terrassen. 2. Som stedfortreder godkjennes Britt Laumann 3. Skjenketiden settes fra kl.12.00til alle dager i uken for øl og vin. Fra kl brennevin. 4. Skjenketid ute er fra kl til alle dager bortsett fra fredager og lørdager som er 20

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer