Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology"

Transkript

1 Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

2 Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng), ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT). Studiet er bygget opp med indre sammenheng og progresjon. Forenklet studieplan, bachelorstudiet i Experience and event design Semesteroversikt med studiepoeng Studieplanen viser det samlede bachelorstudiet og forløp semester for semester. Hvert emne blir presentert på to nivåer: Forark og tabell. Beskrivelse av de enkelte emnene, eksamen, vurdering og karaktersystem er beskrevet på forarket. Hver emne eller delemnetabell beskriver læringsutbytte, innhold, undervisningsformer, obligatoriske forkrav, samt obligatorisk pensum og eventuell anbefalt litteratur. Noen av emnene i studieplanen er delt inn i flere delemner, som blir vurdert samlet med felles eksamen. Delemnene beskriver innhold, pensum som studenten får opplæring i og senere blir prøvd i ved eksamen. Første til og med fjerde semester består av obligatoriske emner. Femte semester består av valgfrie emner. Emnenes rekkefølge er utformet for å sikre studieprogresjonen og henviser til et sammensatt studium med teoretiske emner og praktisk prosjektarbeid. Experience and Event Designstudiet er et fulltidsstudium som er basert på obligatorisk fremmøte, praktisk arbeid ved skolen og for oppdragsgivere, medvirkning i gjennomganger, gruppearbeid, forelesninger og seminarer. Det er ikke tilrettelagt for deltidsstudium ved Westerdals Oslo ACT.

3 Internasjonalisering: I en rekke av emnene ved Bachelorstudiet i Experience and Event Design undervises det helt eller delvis på engelsk, en stor grad av pensumlitteraturen er også på engelsk. Westerdals Oslo ACT samarbeider med en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og det er tilrettelagt for at studenter ved Bachelorstudiet i Experience and Event Design som ønsker utveksling gjør dette i femte semester. Femte semester er det også åpnet for utenlandske studenter som ønsker innveksling til Experience and Event Designstudiet ved Westerdals Oslo ACT. I forbindelse med innveksling til studiet i femte semester vil forelesningene foregå på engelsk. Vurdering: Eksamener vurderes etter gradert skala A F, der E er laveste ståkarakter. Eksamener hvor gruppearbeid inngår, vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått, samt en individuell sensoruttalelse. Emner utført som gruppearbeid dømmes likt for hele gruppen. Dersom en eller flere av studentene unndrar seg arbeid eller forpliktelser vil studenten trekkes ut fra gruppen og bedømmes individuelt.

4 FELLESFAG 1 Studiepoeng 10 Semester 1. semester. Krav til forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper. Emnet er obligatorisk Delemner: Innføring i teori og metoder Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Obligatorisk arbeidskrav Presentasjon av praktisk prosjekt utført i gruppe. Eksamen Eksamen består av en individuell skriftlig besvarelse på 5 7 sider, med krav til anvendt metode og pensumreferanser. Vurderingskriterier Relevant tema og problemstilling. Relevant bruk av teori og begreper. Pensum skal være anvendt. Relevant bruk av metode. God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger. Retningslinjer for oppgaveskrivning er fulgt. Vurdering Oppgaven vurderes av intern sensor. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, og arbeidskravet må være levert og godkjent.

5 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i teori og metoder Studiepoeng: 5 Kunnskap: Studentene har teoretisk innsikt i grunnleggende kommunikasjonsfag. Ferdighet: Studentene kan benytte seg av grunnleggende verktøy, prosesser og metoder som Læringsutbytte: grunnlag for alle studier på Westerdals Oslo ACT. Generell kompetanse: Studentene får innsikt i betydningen av det tverrfaglige samspillet på tvers av skolens linjer. Kreativitet: innføring i kreativ tenkning, kreativ metode og den kreative arbeidsprosess Uttrykkshistorie: innføring i kunst og stilhistorie i Innhold: det 20. århundre Kommunikasjon: kommunikasjonsteori; massekommunikasjon; kommunikasjonsprosessen Teoriforelesninger som tar opp tendenser i modernismens avantgarderetninger med interne og eksterne forelesere. Caseundervisning. Prosjektorientert undervisning med utforskning av Undervisningsformer: kreative teknikker og kommunikasjonsteori. Gruppeveiledning og felles gjennomganger. Presentasjoner i grupper med gjensidig vurdering. Selvstudier. Studiespesifikke øvelser. Studentene skal Obligatoriske forkrav: presentere en gruppeoppgave.

6 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Studiepoeng: 5 Kunnskap: Studentene har innsikt i grunnleggende forskningsmetode for lavere grads studium. Ferdighet: Studentene kan bidra i et utviklingsprosjekt og dokumentere prosess og funn Læringsutbytte: på grunnleggende nivå. Generell kompetanse: Studentene forstår betydningen av korrekt informasjonsinnhenting og kildekritikk. Innføring i forsknings og utviklingsarbeid: informasjonsinnhenting; kildekritikk; referansebruk; Innhold: kvantitativ og kvalitativ metode i profesjonsutdanningene Teoriforelesninger med eksterne og interne forelesere med fokus på metode, kildekritikk og Undervisningsformer: forskningsprosess. Praktisk baserte undersøkelser. Det er forventet stor grad av selvstudier. Veiledning i grupper. Bruk av sosialt LMS gjennom emnet.

7 OPPDRAGS OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Studiepoeng 10 Semester 1. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir oversikt over og kunnskap om de ulike oppdrags og markedskommunikative sjangrer, samt relevante markedsfaglige problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til markedskommunikativt arbeid. Emnet gir innføring i markedsteoretiske teorier og modeller knyttet til både tradisjonelle medier, som reklamefilm og til nye kanaler som sosiale medier. Emnet gir innføring i bruk av markedsanalyse, merkevarebygging og målgruppedefinering og målgruppeanalyse, herunder kundeforståelse og prosjektplanlegging. Eksamen Eksamen består av en innlevering av to skisseløsninger med prosjektplaner på oppdrags eller markedskommunikasjon til selvvalgte media, samt en prosessrapport på 4 6 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Innleveringen av to skisseløsninger teller 70 prosent, prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

8 Emne: Oppdrags og markedskommunikasjon Studiepoeng: 10 Læringsutbytte: Kunnskap: Studenten har grunnleggende kunnskap om oppdrags markedskommunikasjonens oppbygning, sjangre, bruk og kunnskap om medietilpassete kommunikasjonsprosesser. Ferdighet: Studenten kan benytte kommunikasjon som strategisk verktøy. Generell kompetanse: Studenten kan stille kritiske spørsmål ved og reflektere rundt betydningen av oppdrags og markedskommunikasjon og dens relasjon til samfunnet for øvrig. Emner: Narratologi og dramaturgi i ulike markedskommunikative sjangre Mediesjangre og mediemix Analyse og research Forbrukeratferd Markeds og kommunikasjonsstrategi Verbale og visuelle virkemidler i markedskommunikasjon Etikk og samfunnsansvar Segmentering og målgruppetekning Undervisningsformer: Forelesninger, selvstudium. Prosjektarbeid. Veiledning individuelt og i grupper

9 INNFØRING I SCENISK DESIGN Studiepoeng 10 Semester 1. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet introduserer metoder og verktøy som studentene må ha for å utvikle en forståelse av praktiske prinsipper og teknikker for dramaturgi og tredimensjonal iscenesettelse som virkemidler i ulike medier og formater. Studentene får grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om teknikker og verktøy. Kunnskapene skal sette studentene i stand til å utvikle og gjennomføre en designprosess fra budskap til visuelt konsept og løsning i rom. Eksamen Eksamen består av en utstilling av en romløsning i 1:1, og en individuell prosessrapport på ca ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Utstillingen teller 70 prosent, prosessrapport teller 30 prosent. Begge vurderes av intern sensor og må bestås separat. Karaktersystem A F For å kunne avlegge eksamen må skolens retningslinjer for deltagelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

10 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innføring i scenisk design 10 sp Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskaper om sentrale basisemner innen iscenesettelse, dramatisering og tredimensjonal formgivning.. Ferdigheter: Studentene behersker teknikker og verktøy for å kunne planlegge og gjennomføre tredimensjonal design fra visuelle konsepter og modeller til prosjekter i skala 1:1. Generell kompetanse: Studentene har kompetanse i analyse og vurdering av bilder, objekter og tekst. Innhold: Arkitektur, kunst og designhistorie I: Dramaturgi Tekstanalyse og visuell kommunikasjon Lysdesign I, spesialeffekter, Foto I Digitale og interaktive virkemidler Håndtegning, form og fargelære, dekormaling I, teknisk tegning Materialkunnskap I, Verktøylære Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav Forelesninger, forestillinger, ekskursjoner, individuell veiledning, felles korrektur; øvelser og prosjektarbeid. Gjennomført innføringskurs i bruk av maskiner og verktøy. Gjennomført innføringskurs i dekormaling. Produksjon av tredimensjonal romløsning i modellformat.

11 DIGITALE VERKTØY Studiepoeng 10 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Faget gir innføring i Adobe pakken, med vekt på digital fotografering, billedredigering (Adobe Photoshop), bilde og tekst i illustrasjon (Adobe Illustrator) og bilde og tekst i presentasjon (Adobe InDesign) samt SketchUp. Studentene får grunnleggende innføring i studiets hovedverktøy, ArchiCAD, med vekt på snitt, fasader, presentasjon i 3D og å skrive/plotte ut tegninger. Emnet gir innføring i ulike prosjektstyringsverktøy, både generelle som Basecamp og fagspesifikke som MovieMagic. Eksamen Eksamen består av en individuell innlevering utført ved hjelp av ArchiCAD, levert i trykk A3 og digitalt som illustrerer en modell i 1:25 med fotografier, skisser og tegninger. Innleveringen skal følges av dokumentasjon av bruk av prosjektstyringsverktøy og prosessrapport på 5 7 sider som dokumenterer både den visuelle prosessen og produksjonsprosessen, samt beskrivelse av den praktiske gjennomføringen dokumentert gjennom digitalt prosjektstyringsverktøy. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig. Modelloppgaven (teller 40 %) og prosessrapporten med dokumentasjon (teller 60 %). Begge må bestås separat. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

12 Emne: Digitale verktøy Studiepoeng: 10 sp Læringsutbytte: Kunnskap : Studentene har grunnleggende kunnskap om bruk av programvarer og arbeidsmetoder. Studentene har oversikt og kunnskap om de vanligste digitale verktøyene som anvendes innen fagfeltet. Ferdighet : Studentene kan velge og bruke relevante digitale verktøy etter hvilken oppgave de skal løse. Generell kompetanse : Studentene har ervervet seg forståelse for digitale arbeidsredskap som verktøy. Innhold: Digital fotografering Bilderedigering Bilde og tekst i illustrator Bilde og tekst i InDesign Innføring i ArchiCAD Prosjektstyring i Basecamp/MovieMagic Undervisningsformer: Kurs, forelesninger, øvelser og veiledning; oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene Obligatoriske forkrav: Muntlig presentasjon av moodboard ved bruk av Adobe InDesign. Innlevering av moodboard utført i Illustrator, levert som trykk og digitalt.

13 SCENEROM Studiepoeng 10 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i sentrale teorier, verktøy og tredimensjonale virkemidler innen områdene scene, tv og konsert. Emnet gir erfaring med planlegging, produksjon og avvikling av tredimensjonal design for forestillinger i sanntid. Emnet gir innføring i arbeid med scenografi innen norsk teater og ulike bransjeaktører, samt de ulike teater sjangre. Eksamen Eksamen består av et sceneromprosjekt i 1:1 utført i gruppe, og en individuell prosessrapport på ca. 8 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Sceneromprosjektet teller 70 prosent og prosessrapport 30 prosent. Begge vurderes av en intern sensor, og må bestås separat. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått For å kunne avlegge eksamen må skolens retningslinjer for deltagelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

14 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Scenerom Innføring i scenerom 10 sp Kunnskap: Studentene har kunnskaper om materialer, prinsipper og teknikker for å arbeide med design for ulike typer scenerom. Ferdigheter: Studentene har ferdigheter i produksjon av visuelle konsepter og romløsninger i 1:1 for ulike typer scenerom. Generell kompetanse: Studentene vet hvilke ulike yrkesgruppene og funksjonene som sammen skaper en sceneproduksjon. Teaterhistorie og teori Scenerommet, tv rommet og konsertrommet Kostyme og maske I, rekvisittkunnskap I Bransjekunnskap Praktisk prosjektarbeid Forelesninger, forestillinger; ekskursjoner; individuell veiledning, felles korrektur; prosjektarbeid

15 EVENT AND EXPERIENCE DESIGN ECTS credits 10 Term Second Term The course is compulsory Introduction The students shall acquire knowledge about designing for design for the experience and event field. They shall acquire practical skills in developing, planning and executing design for an event. They shall develop competence to understand the economic, cultural and social aspect of the experience and event industry. The course will be held in English. Examination The examination consists of a live event or experience project, and an individual written assignment of about 8 pages. Assessment The live event or experience project counts 70 percent, whilst the written assignment counts 30 percent. Both are assessed by course teacher. Grade system (evaluation) Passed / not passed

16 Course: Event & Experience Design Topic: Designing for events and experiences ECTS credits: 10 Contents: Event as a medium Event design Information graphics Strategy development Business knowledge Working methods: Lectures, group work, workshops, individual and group tuition, excursions.

17 FELLESFAG 2: STRATEGI OG SAMFUNN Studiepoeng 5 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse I fellesfaget Strategi og samfunn skal studentene få kunnskap og ferdigheter til å utarbeide en kommunikasjonsplan med en klar strategisk målsetting ut fra et oppdragsperspektiv. Faget belyser de mange samfunnsmessige og etiske spørsmålene knyttet til profesjonelt arbeid innen fagområdene. Eksamen Eksamen består av en gruppeinnlevering av en kommunikasjonsplan og innlevering av en individuell prosessrapport på 3 5 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Kommunikasjonsplanen og prosessrapporten vurderes av emneansvarlig. Hver del må bestås separat. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

18 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer Obligatoriske forkrav: Fellesfag 2: Strategi og samfunn 5 sp Kunnskap : Studentene har kunnskap om kommunikasjon som strategisk verktøy. De skal også ha kunnskap om de rammene kommunikasjon virker innenfor i samfunnet. Ferdighet: Studentene kan utvikle og gjennomføre en strategisk kommunikasjonsplan, reflektere over juridiske og etiske problemstillinger og ha innsikt i strategisk tenkning. Studentene kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Generell kompetanse: Studentene har innsikt i kommunikasjonens rolle i samfunnet og har en profesjonell, etisk holdning til sitt fag. Strategisk kommunikasjon Sosiologi Organisasjonsliv Jus og etikk Metodelære Forelesninger, ekskursjoner og prosjektarbeid i tverrfaglige grupper med veiledning og presentasjoner Studentene skal presentere prosjektet gruppevis i plenum for eksterne aktører.

19 FORDYPNING I SCENISK DESIGN Studiepoeng 10 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Faget gir fordypning i utvikling og produksjon av tredimensjonal scenisk design for ulike sjangre. Studenten har fordypet kunnskap om håndverkmessige og digitale verktøy. Studentene kan gjennomføre en designprosess fra budskap til visuelt konsept og praktisk gjennomføring, uavhengig av medium. Eksamen Eksamen består av en planlegging, gjennomføring og presentasjon av en tredimensjonal scenisk design og en prosessrapport på ca ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Gruppeinnleveringen av en tredimensjonal scenisk design løsning teller 70 prosent, den individuelle prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av intern sensor. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått

20 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Fordypning i scenisk design 10 sp Kunnskap: Studentene har dybdekunnskap om scenografiske redskaper og emner. Ferdigheter: Studentene er i stand til å utvikle og gjennomføre en individuell scenografisk prosess fra tekst til visuell idé og ferdig rom. Generell kompetanse: Studentene kan gjennomføre en visuell prosess individuelt og i grupper Scenografihistorie, arkitektur og designhistorie, Kunsthistorie II Filmhistorie og teori Form og farge Håndtegning, teknisk tegning II, modellarbeid II, materialkunnskap II Digitale virkemidler Lysdesign II, foto II Praktisk prosjektarbeid Kurs/forelesninger, øvelser og veiledning; ekskursjoner, oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene

21 PRESENTASJON OG SALG Studiepoeng 5 Semester 3.semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i salgs og presentasjonsteknikker, på et grunnleggende nivå. Det gis innføring i ulike modeller og verktøy som skal benyttes ved innsalg og kundepresentasjoner. Emnet fokuserer på utvikling, salg og presentasjon av prosjekter til eksterne potensielle oppdragsgivere. Eksamen Eksamen består av utarbeidelse av prosjektbeskrivelse på 5 7 sider, og en regulerende muntlig eksamen hvor prosjektbeskrivelsen blir presentert av kandidaten. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Prosjektbeskrivelsen og den regulerende muntlige eksamen blir vurdert av to interne sensorer. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt.

22 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer Presentasjon og salg 5 sp Kunnskap : Studenten har grunnleggende kunnskap om ulike modeller for salg og ulike former for presentasjonsteknikker Ferdighet: Studentene kan utvikle og gjennomføre en profesjonell kundepresentasjon. Generell kompetanse: Studentene har innsikt i salgspsykologi og etiske problemstillinger ved salgsprosser Presentasjonsverktøy Prosjektutarbeidelse Salgsteknikk Forhandlingsteknikk Anbud; utarbeidelse og presentasjon Forelesninger, ekskursjoner og prosjektarbeid i tverrfaglige grupper med veiledning og presentasjoner

23 BRANSJEKUNNSKAP Studiepoeng 10 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet legger vekt på bransjens mange organisasjoner, aktører og roller, sentrale avtaler og kontraktsforhold. Videre fokuseres det på nasjonale og internasjonale forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), som omfattes av dette feltet. Emnet gir videre innføring innen juridiske emner og rammebetingelser, som åndsrett, kontraktsrett og reguleringer, samt bransjenormer og bransjeetikk. Studentene får innføring i budsjettering, regnskap og logistikk. Emnet gir innføring i prosjektplanlegging, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser og prosjektstyring. Eksamen Eksamen består av innlevering av prosjektbeskrivelse med tidsplan og budsjett. Og en skriftlig eksamen på fem timer. Vurdering Prosjektbeskrivelse teller 60 prosent, eksamen teller 40 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A F

24 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Bransjekunnskap 10 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om sentrale rammebetingelser, organisasjoner og juridiske emner og normer, samt aktuelle avtaler og kontraktsforhold innen relevante bransjer. Ferdighet: Studentene kan benytte relevante regler og kontrakter. Studentene kan orienteres seg blant organisasjoner og aktører i de relevante bransjene Generell kompetanse: Studentene har forståelse for og kan kritisk reflektere rundt etiske dilemmaer og normer knyttet til relevante bransjer. Kontrakter, etableringsstrukturer Jus, HMS, Kvalitetssikring Økonomistyring og budsjettutarbeidelse Etikk Forelesning, prosjektarbeid, veiledning individuelt og i grupper og løpende tilbakemelding.

25 UTSTILLINGSROM Studiepoeng 15 Semester 4. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i ulike typer utstillingsrom og sjangre, både tradisjonelle og interaktive. Studentene har forståelse for håndtering av utstillingsobjekter og logistikk, samt interaktive og digitale samlinger. Emnet gir innføring i utstillingsteknikk, utstillingsformater og ulike formidlingsteknikker. Emnet fokuserer videre på utarbeidelse og analyse av kuratorsynopsis, samt forståelse for konkurransesituasjonen og utarbeidelse av konkurranseforslag til utstillingsprosjekter. Eksamen Innlevering av dokumentasjon av en utstilling digitalt og på print A3, med budsjett og prosessrapport på min ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Innleveringen teller 100 prosent og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

26 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Utstillingsrom Utstillingsrom 15 sp Kunnskap: Studentene skal oppnå en forståelse av utviklingen av utstillingen som kommunikasjonsmedium, og mulighetene som ligger i dette mediet. Ferdigheter: De skal få et grunnlag for å utvikle ideer og formuttrykk innen feltet, og de skal kunne forstå, respektere og problematisere gjenstandens tradisjon og rolle i museumsutstillingen. Generell kompetanse: Studentene kan planlegge og gjennomføre et prosjekt individuelt eller i samarbeid med andre. Museumskunnskap Utstillingsteknikk Digitalisering Konseptutvikling Konservering Lysdesign for museum og utstillinger Bransjekunnskap Forelesninger, individuell veiledning, felles korrektur; ekskursjoner; prosjektarbeid (utvikle utstilling) Konseptbeskrivelse og prosjektbeskrivelse for en utstilling. Presentasjon av to ulike utstillingssjangre og utstillingsrom, gjennom skisser, modell og muntlig presentasjon.

27 SPILL OG DIGITALE MEDIER Studiepoeng 15 Semester 4. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Studentene skal opparbeide seg kunnskap om sentrale sjangere i oppdragskommunikasjon innen spill og digitale medier. Studentene får erfaring med alle aspekter ved et digitalt opplevelseskonsept, fra konseptutvikling via anbudskonkurranser til ferdig produkt. Faget fokuserer på ulike markedsføringskanaler, med vekt på mediemix, merkevarespråk og målgruppeanalyse. Eksamen Visning av digitalt opplevelseskonsept i plenum med eksterne oppdragsgivere tilstede, samt en individuell prosessrapport på 5 7 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Det digitale opplevelseskonseptet teller 70 prosent, og prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat. Eksamen vurderes av emneansvarlig. Karakter A F

28 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Spill og nye medier 15 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om sentrale emner innen idéutvikling, regi og produksjon av digitale opplevelseskonsepter. De har kunnskap om bruk av digitale virkemidler. Studentene har kunnskap om digitale kommunikasjonskanaler innen oppdragssjangeren, og kan velge relevante virkemidler for å nå ulike målgrupper. Ferdighet: Studentene kan gjennomføre profesjonelle oppdrag for kunder og se dette i en helhetlig kommunikasjonssammenheng. Studentene kan gjennomføre en profesjonell presentasjon av idé, strategi og storyboard. Generell kompetanse: Studentene kan vurdere effekter av oppdragsdesign i målgrupper og samfunnet. De kan vurdere kanalvalg i en helhetlig kommunikasjonsstrategi. Digitale sjangere og digitale medier Animasjon, digital scenografi Tekniske og digitale verktøy Konseptutvikling Digital historiefortelling Pitching, anbudsutarbeidelse Reasearch og analyse Mediemix Praktisk prosjektarbeid Undervisningsformer: Forelesninger, produksjon og visning gjennom verksteder med profesjonelle fra bransjen og veiledning individuelt og/eller i grupper gjennom hele arbeidsprosessen

29 FILM OG TVFORMATER Studiepoeng 15 Semester 5. semester Emnet er valgbart Beskrivelse Emnet gir innsikt og øvelse i å bygge opp en fiktiv virkelighet for film og tvproduksjon. Emnet gir innføring i filmens og tvmediets metodikk, oppbygging og mediehistorie. Emnet fokuserer på medieteoretiske emner, samt innføring i fortellerteknikk, regigrep og kameraets begrensninger og muligheter. Studentene får videre utdypning innen presentasjonsteknikk gjennom tegning, miljøskisser, modell, storyboard samt digitale verktøy. Det er lagt opp til samarbeid med Bachelorstudiet i Film og TV med reelle film og tvproduksjoner. Emnet kan bli gitt på engelsk. Eksamen Eksamen består av utarbeidelsen, gjennomføring og presentasjon av en filmproduksjon og en prosessrapport på 2000 ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Presentasjonen (visning av filmproduksjonen) teller 70 prosent, prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av to interne sensorer. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

30 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Film og tvformater 15 sp Kunnskap: Studenten kan bruke ulike visuelle effekter i arbeidet med å bygge opp en scenografisk virkelighet for film og TV produksjoner. Ferdigheter: Studentene kjenner til digitale og håndverksmessige virkemidler til bruk i en scenografisk virkelighet for spill, film og TV drama. Generell kompetanse: Studentene kjenner til og kan bruke digitale og håndverksmessige verktøy. Produksjonsdesign, manusanalyse Fortellerteknikk og regigrep Kostyme og maske II, dekormaling II, rekvisittkunnskap II Lyssetting, presentasjonsutstyr, kamerateknikk Verktøylære Produksjonsplanlegging, fremdriftsplan, logistikk Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur; ekskursjoner; prosjektarbeid

31 INTERNATIONAL EVENT DESIGN ECTS credits 15 Term Fifth Term Introduction The students shall acquire knowledge about designing for the event and experience field, including the leisure and festival market on an international arena. They shall acquire professional practical skills in developing, planning and carrying out design for an international event. The course will be held in English, and the students will fulfill the course requirements and presentations in English. The final project will be an event or experience project accomplished as a co production with an international stakeholder. Examination The examination consists of a practical international event or experience project, and an individual written assignment of about 2000 words. Assessment The practical projects counts 70 percent and the written assignment counts 30 percent. The student must pass both parts to pass the course. Course teacher assesses both. Grade system (evaluation) A F

32 Course: ECTS credits: Aim: Contents: Working methods: Coursework requirements: International Event Design 15 Knowledge: The students shall acquire knowledge about designing for the international event and experience field. The student shall acquire knowledge about international health and safety standards, as well as visual communication in an intercultural context. Skills: They shall acquire professional practical skills in concept development, planning and implementation of a design for an international event, as well as presenting the project in English. General competence: They shall develop competence to understand the cultural and social aspects of the event industry on an international level. Introduction to International events and experiences Corporate event design incl. universal design Cultural knowledge Event production Multinational communication Lectures, group work, workshops, individual and group tuition, excursions. A case study of an actual international event or experience, focusing on the project s design strategies.

33 INTERNATIONAL EVENT MANAGEMENT ECTS credits 15 Term Fifth Term Introduction The students shall acquire knowledge about management for the international experience and event field, including the leisure and festival market. They shall acquire professional practical skills in developing, planning and carrying out an international event. They shall learn to construct an event organisation in an entrepreneurial manner, as well as conducting an event in the safest possible way. They shall develop competence to understand the economic, cultural and social aspects of the international event industry. The course will be held in English, and the students will fulfill the course requirements and presentations in English. The final project will be an event or experience project accomplished as a co production with an international stakeholder. Examination The examination consists of a practical international event or experience project, and an individual written assignment of about 2000 words. Assessment The practical project counts 70 percent and the written assignment counts 30 percent. The student must pass both parts to pass the course. Course teacher assesses both. Grade system (evaluation) A F

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i tekst og skribent er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Art Direction er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i grafisk design er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i grafisk design er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Film og TV Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Film og TV Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Film og TV Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i film og tv er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Avdeling for kunstfag

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN KARAKTERDESIGN 2015-2016 Karakterdesign Programmatrise Sem 6 Bacheloroppgave i karakterdesign, 22,5 sp Praksis, Sem 5 Markedskommunikasjon Spesialisering 2 x Entreprenørskap i innovasjon og

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania

Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Studieplan 2016 2018 3D og animasjon Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Godkjent i Undervisningsutvalget den 26.06.15 (UUV-sak 89/15) Oppdatert den 18.09.15 (UUV-sak 94/15) Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato:

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato: SAK NR XX/12 Featurejournalistikk Feature Journalism Enkeltstående emne, 15 studiepoeng Bachelornivå Deltidsstudium Godkjenningsmyndighet og dato: Studieutvalget Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012 0

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai

Detaljer

Teknologi og design. 60 Studiepoeng Grunnstudium. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Teknologi og design. 60 Studiepoeng Grunnstudium. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Teknologi og design 60 Studiepoeng Grunnstudium Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 4 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...4 MÅL FOR STUDIET...

Detaljer

Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania

Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Studieplan 2016 2018 FILM Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Godkjent i Undervisningsutvalget den 26.06.15 (UUV-sak 88/15) Oppdatert den 18.09.15 (UUV-sak 94/15) Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium i idrett og Adventure Description Årsstudium i Sport og Adventure er et Årsstudium i Idrett, med spesialisering innen «adventures» i idrett. Studiet følger oppbygningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2015-2016 Navn Nynorsk Dei yngste barna i barnehagen Engelsk Early childhood, toddlers in kindergarten Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon Bachelor s degree program in Graphic Design and Illustration

Studieplan for bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon Bachelor s degree program in Graphic Design and Illustration Studieplan for bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon Bachelor s degree program in Graphic Design and Illustration 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 18.12.12 Endret av dekan 06.08.13,

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2013 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/12

Detaljer

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner)

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner) Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik 2005-2006 Studieplan Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner) 30 studiepoeng vår 2006 - 2 - INNHOLD GENERELL

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer