Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology"

Transkript

1 Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

2 Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng), ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT). Studiet er bygget opp med indre sammenheng og progresjon. Forenklet studieplan, bachelorstudiet i Experience and event design Semesteroversikt med studiepoeng Studieplanen viser det samlede bachelorstudiet og forløp semester for semester. Hvert emne blir presentert på to nivåer: Forark og tabell. Beskrivelse av de enkelte emnene, eksamen, vurdering og karaktersystem er beskrevet på forarket. Hver emne eller delemnetabell beskriver læringsutbytte, innhold, undervisningsformer, obligatoriske forkrav, samt obligatorisk pensum og eventuell anbefalt litteratur. Noen av emnene i studieplanen er delt inn i flere delemner, som blir vurdert samlet med felles eksamen. Delemnene beskriver innhold, pensum som studenten får opplæring i og senere blir prøvd i ved eksamen. Første til og med fjerde semester består av obligatoriske emner. Femte semester består av valgfrie emner. Emnenes rekkefølge er utformet for å sikre studieprogresjonen og henviser til et sammensatt studium med teoretiske emner og praktisk prosjektarbeid. Experience and Event Designstudiet er et fulltidsstudium som er basert på obligatorisk fremmøte, praktisk arbeid ved skolen og for oppdragsgivere, medvirkning i gjennomganger, gruppearbeid, forelesninger og seminarer. Det er ikke tilrettelagt for deltidsstudium ved Westerdals Oslo ACT.

3 Internasjonalisering: I en rekke av emnene ved Bachelorstudiet i Experience and Event Design undervises det helt eller delvis på engelsk, en stor grad av pensumlitteraturen er også på engelsk. Westerdals Oslo ACT samarbeider med en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og det er tilrettelagt for at studenter ved Bachelorstudiet i Experience and Event Design som ønsker utveksling gjør dette i femte semester. Femte semester er det også åpnet for utenlandske studenter som ønsker innveksling til Experience and Event Designstudiet ved Westerdals Oslo ACT. I forbindelse med innveksling til studiet i femte semester vil forelesningene foregå på engelsk. Vurdering: Eksamener vurderes etter gradert skala A F, der E er laveste ståkarakter. Eksamener hvor gruppearbeid inngår, vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått, samt en individuell sensoruttalelse. Emner utført som gruppearbeid dømmes likt for hele gruppen. Dersom en eller flere av studentene unndrar seg arbeid eller forpliktelser vil studenten trekkes ut fra gruppen og bedømmes individuelt.

4 FELLESFAG 1 Studiepoeng 10 Semester 1. semester. Krav til forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper. Emnet er obligatorisk Delemner: Innføring i teori og metoder Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Obligatorisk arbeidskrav Presentasjon av praktisk prosjekt utført i gruppe. Eksamen Eksamen består av en individuell skriftlig besvarelse på 5 7 sider, med krav til anvendt metode og pensumreferanser. Vurderingskriterier Relevant tema og problemstilling. Relevant bruk av teori og begreper. Pensum skal være anvendt. Relevant bruk av metode. God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger. Retningslinjer for oppgaveskrivning er fulgt. Vurdering Oppgaven vurderes av intern sensor. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, og arbeidskravet må være levert og godkjent.

5 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i teori og metoder Studiepoeng: 5 Kunnskap: Studentene har teoretisk innsikt i grunnleggende kommunikasjonsfag. Ferdighet: Studentene kan benytte seg av grunnleggende verktøy, prosesser og metoder som Læringsutbytte: grunnlag for alle studier på Westerdals Oslo ACT. Generell kompetanse: Studentene får innsikt i betydningen av det tverrfaglige samspillet på tvers av skolens linjer. Kreativitet: innføring i kreativ tenkning, kreativ metode og den kreative arbeidsprosess Uttrykkshistorie: innføring i kunst og stilhistorie i Innhold: det 20. århundre Kommunikasjon: kommunikasjonsteori; massekommunikasjon; kommunikasjonsprosessen Teoriforelesninger som tar opp tendenser i modernismens avantgarderetninger med interne og eksterne forelesere. Caseundervisning. Prosjektorientert undervisning med utforskning av Undervisningsformer: kreative teknikker og kommunikasjonsteori. Gruppeveiledning og felles gjennomganger. Presentasjoner i grupper med gjensidig vurdering. Selvstudier. Studiespesifikke øvelser. Studentene skal Obligatoriske forkrav: presentere en gruppeoppgave.

6 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Studiepoeng: 5 Kunnskap: Studentene har innsikt i grunnleggende forskningsmetode for lavere grads studium. Ferdighet: Studentene kan bidra i et utviklingsprosjekt og dokumentere prosess og funn Læringsutbytte: på grunnleggende nivå. Generell kompetanse: Studentene forstår betydningen av korrekt informasjonsinnhenting og kildekritikk. Innføring i forsknings og utviklingsarbeid: informasjonsinnhenting; kildekritikk; referansebruk; Innhold: kvantitativ og kvalitativ metode i profesjonsutdanningene Teoriforelesninger med eksterne og interne forelesere med fokus på metode, kildekritikk og Undervisningsformer: forskningsprosess. Praktisk baserte undersøkelser. Det er forventet stor grad av selvstudier. Veiledning i grupper. Bruk av sosialt LMS gjennom emnet.

7 OPPDRAGS OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Studiepoeng 10 Semester 1. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir oversikt over og kunnskap om de ulike oppdrags og markedskommunikative sjangrer, samt relevante markedsfaglige problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til markedskommunikativt arbeid. Emnet gir innføring i markedsteoretiske teorier og modeller knyttet til både tradisjonelle medier, som reklamefilm og til nye kanaler som sosiale medier. Emnet gir innføring i bruk av markedsanalyse, merkevarebygging og målgruppedefinering og målgruppeanalyse, herunder kundeforståelse og prosjektplanlegging. Eksamen Eksamen består av en innlevering av to skisseløsninger med prosjektplaner på oppdrags eller markedskommunikasjon til selvvalgte media, samt en prosessrapport på 4 6 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Innleveringen av to skisseløsninger teller 70 prosent, prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

8 Emne: Oppdrags og markedskommunikasjon Studiepoeng: 10 Læringsutbytte: Kunnskap: Studenten har grunnleggende kunnskap om oppdrags markedskommunikasjonens oppbygning, sjangre, bruk og kunnskap om medietilpassete kommunikasjonsprosesser. Ferdighet: Studenten kan benytte kommunikasjon som strategisk verktøy. Generell kompetanse: Studenten kan stille kritiske spørsmål ved og reflektere rundt betydningen av oppdrags og markedskommunikasjon og dens relasjon til samfunnet for øvrig. Emner: Narratologi og dramaturgi i ulike markedskommunikative sjangre Mediesjangre og mediemix Analyse og research Forbrukeratferd Markeds og kommunikasjonsstrategi Verbale og visuelle virkemidler i markedskommunikasjon Etikk og samfunnsansvar Segmentering og målgruppetekning Undervisningsformer: Forelesninger, selvstudium. Prosjektarbeid. Veiledning individuelt og i grupper

9 INNFØRING I SCENISK DESIGN Studiepoeng 10 Semester 1. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet introduserer metoder og verktøy som studentene må ha for å utvikle en forståelse av praktiske prinsipper og teknikker for dramaturgi og tredimensjonal iscenesettelse som virkemidler i ulike medier og formater. Studentene får grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om teknikker og verktøy. Kunnskapene skal sette studentene i stand til å utvikle og gjennomføre en designprosess fra budskap til visuelt konsept og løsning i rom. Eksamen Eksamen består av en utstilling av en romløsning i 1:1, og en individuell prosessrapport på ca ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Utstillingen teller 70 prosent, prosessrapport teller 30 prosent. Begge vurderes av intern sensor og må bestås separat. Karaktersystem A F For å kunne avlegge eksamen må skolens retningslinjer for deltagelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

10 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innføring i scenisk design 10 sp Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskaper om sentrale basisemner innen iscenesettelse, dramatisering og tredimensjonal formgivning.. Ferdigheter: Studentene behersker teknikker og verktøy for å kunne planlegge og gjennomføre tredimensjonal design fra visuelle konsepter og modeller til prosjekter i skala 1:1. Generell kompetanse: Studentene har kompetanse i analyse og vurdering av bilder, objekter og tekst. Innhold: Arkitektur, kunst og designhistorie I: Dramaturgi Tekstanalyse og visuell kommunikasjon Lysdesign I, spesialeffekter, Foto I Digitale og interaktive virkemidler Håndtegning, form og fargelære, dekormaling I, teknisk tegning Materialkunnskap I, Verktøylære Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav Forelesninger, forestillinger, ekskursjoner, individuell veiledning, felles korrektur; øvelser og prosjektarbeid. Gjennomført innføringskurs i bruk av maskiner og verktøy. Gjennomført innføringskurs i dekormaling. Produksjon av tredimensjonal romløsning i modellformat.

11 DIGITALE VERKTØY Studiepoeng 10 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Faget gir innføring i Adobe pakken, med vekt på digital fotografering, billedredigering (Adobe Photoshop), bilde og tekst i illustrasjon (Adobe Illustrator) og bilde og tekst i presentasjon (Adobe InDesign) samt SketchUp. Studentene får grunnleggende innføring i studiets hovedverktøy, ArchiCAD, med vekt på snitt, fasader, presentasjon i 3D og å skrive/plotte ut tegninger. Emnet gir innføring i ulike prosjektstyringsverktøy, både generelle som Basecamp og fagspesifikke som MovieMagic. Eksamen Eksamen består av en individuell innlevering utført ved hjelp av ArchiCAD, levert i trykk A3 og digitalt som illustrerer en modell i 1:25 med fotografier, skisser og tegninger. Innleveringen skal følges av dokumentasjon av bruk av prosjektstyringsverktøy og prosessrapport på 5 7 sider som dokumenterer både den visuelle prosessen og produksjonsprosessen, samt beskrivelse av den praktiske gjennomføringen dokumentert gjennom digitalt prosjektstyringsverktøy. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig. Modelloppgaven (teller 40 %) og prosessrapporten med dokumentasjon (teller 60 %). Begge må bestås separat. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

12 Emne: Digitale verktøy Studiepoeng: 10 sp Læringsutbytte: Kunnskap : Studentene har grunnleggende kunnskap om bruk av programvarer og arbeidsmetoder. Studentene har oversikt og kunnskap om de vanligste digitale verktøyene som anvendes innen fagfeltet. Ferdighet : Studentene kan velge og bruke relevante digitale verktøy etter hvilken oppgave de skal løse. Generell kompetanse : Studentene har ervervet seg forståelse for digitale arbeidsredskap som verktøy. Innhold: Digital fotografering Bilderedigering Bilde og tekst i illustrator Bilde og tekst i InDesign Innføring i ArchiCAD Prosjektstyring i Basecamp/MovieMagic Undervisningsformer: Kurs, forelesninger, øvelser og veiledning; oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene Obligatoriske forkrav: Muntlig presentasjon av moodboard ved bruk av Adobe InDesign. Innlevering av moodboard utført i Illustrator, levert som trykk og digitalt.

13 SCENEROM Studiepoeng 10 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i sentrale teorier, verktøy og tredimensjonale virkemidler innen områdene scene, tv og konsert. Emnet gir erfaring med planlegging, produksjon og avvikling av tredimensjonal design for forestillinger i sanntid. Emnet gir innføring i arbeid med scenografi innen norsk teater og ulike bransjeaktører, samt de ulike teater sjangre. Eksamen Eksamen består av et sceneromprosjekt i 1:1 utført i gruppe, og en individuell prosessrapport på ca. 8 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Sceneromprosjektet teller 70 prosent og prosessrapport 30 prosent. Begge vurderes av en intern sensor, og må bestås separat. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått For å kunne avlegge eksamen må skolens retningslinjer for deltagelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

14 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Scenerom Innføring i scenerom 10 sp Kunnskap: Studentene har kunnskaper om materialer, prinsipper og teknikker for å arbeide med design for ulike typer scenerom. Ferdigheter: Studentene har ferdigheter i produksjon av visuelle konsepter og romløsninger i 1:1 for ulike typer scenerom. Generell kompetanse: Studentene vet hvilke ulike yrkesgruppene og funksjonene som sammen skaper en sceneproduksjon. Teaterhistorie og teori Scenerommet, tv rommet og konsertrommet Kostyme og maske I, rekvisittkunnskap I Bransjekunnskap Praktisk prosjektarbeid Forelesninger, forestillinger; ekskursjoner; individuell veiledning, felles korrektur; prosjektarbeid

15 EVENT AND EXPERIENCE DESIGN ECTS credits 10 Term Second Term The course is compulsory Introduction The students shall acquire knowledge about designing for design for the experience and event field. They shall acquire practical skills in developing, planning and executing design for an event. They shall develop competence to understand the economic, cultural and social aspect of the experience and event industry. The course will be held in English. Examination The examination consists of a live event or experience project, and an individual written assignment of about 8 pages. Assessment The live event or experience project counts 70 percent, whilst the written assignment counts 30 percent. Both are assessed by course teacher. Grade system (evaluation) Passed / not passed

16 Course: Event & Experience Design Topic: Designing for events and experiences ECTS credits: 10 Contents: Event as a medium Event design Information graphics Strategy development Business knowledge Working methods: Lectures, group work, workshops, individual and group tuition, excursions.

17 FELLESFAG 2: STRATEGI OG SAMFUNN Studiepoeng 5 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse I fellesfaget Strategi og samfunn skal studentene få kunnskap og ferdigheter til å utarbeide en kommunikasjonsplan med en klar strategisk målsetting ut fra et oppdragsperspektiv. Faget belyser de mange samfunnsmessige og etiske spørsmålene knyttet til profesjonelt arbeid innen fagområdene. Eksamen Eksamen består av en gruppeinnlevering av en kommunikasjonsplan og innlevering av en individuell prosessrapport på 3 5 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Kommunikasjonsplanen og prosessrapporten vurderes av emneansvarlig. Hver del må bestås separat. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

18 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer Obligatoriske forkrav: Fellesfag 2: Strategi og samfunn 5 sp Kunnskap : Studentene har kunnskap om kommunikasjon som strategisk verktøy. De skal også ha kunnskap om de rammene kommunikasjon virker innenfor i samfunnet. Ferdighet: Studentene kan utvikle og gjennomføre en strategisk kommunikasjonsplan, reflektere over juridiske og etiske problemstillinger og ha innsikt i strategisk tenkning. Studentene kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Generell kompetanse: Studentene har innsikt i kommunikasjonens rolle i samfunnet og har en profesjonell, etisk holdning til sitt fag. Strategisk kommunikasjon Sosiologi Organisasjonsliv Jus og etikk Metodelære Forelesninger, ekskursjoner og prosjektarbeid i tverrfaglige grupper med veiledning og presentasjoner Studentene skal presentere prosjektet gruppevis i plenum for eksterne aktører.

19 FORDYPNING I SCENISK DESIGN Studiepoeng 10 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Faget gir fordypning i utvikling og produksjon av tredimensjonal scenisk design for ulike sjangre. Studenten har fordypet kunnskap om håndverkmessige og digitale verktøy. Studentene kan gjennomføre en designprosess fra budskap til visuelt konsept og praktisk gjennomføring, uavhengig av medium. Eksamen Eksamen består av en planlegging, gjennomføring og presentasjon av en tredimensjonal scenisk design og en prosessrapport på ca ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Gruppeinnleveringen av en tredimensjonal scenisk design løsning teller 70 prosent, den individuelle prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av intern sensor. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått

20 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Fordypning i scenisk design 10 sp Kunnskap: Studentene har dybdekunnskap om scenografiske redskaper og emner. Ferdigheter: Studentene er i stand til å utvikle og gjennomføre en individuell scenografisk prosess fra tekst til visuell idé og ferdig rom. Generell kompetanse: Studentene kan gjennomføre en visuell prosess individuelt og i grupper Scenografihistorie, arkitektur og designhistorie, Kunsthistorie II Filmhistorie og teori Form og farge Håndtegning, teknisk tegning II, modellarbeid II, materialkunnskap II Digitale virkemidler Lysdesign II, foto II Praktisk prosjektarbeid Kurs/forelesninger, øvelser og veiledning; ekskursjoner, oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene

21 PRESENTASJON OG SALG Studiepoeng 5 Semester 3.semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i salgs og presentasjonsteknikker, på et grunnleggende nivå. Det gis innføring i ulike modeller og verktøy som skal benyttes ved innsalg og kundepresentasjoner. Emnet fokuserer på utvikling, salg og presentasjon av prosjekter til eksterne potensielle oppdragsgivere. Eksamen Eksamen består av utarbeidelse av prosjektbeskrivelse på 5 7 sider, og en regulerende muntlig eksamen hvor prosjektbeskrivelsen blir presentert av kandidaten. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Prosjektbeskrivelsen og den regulerende muntlige eksamen blir vurdert av to interne sensorer. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt.

22 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer Presentasjon og salg 5 sp Kunnskap : Studenten har grunnleggende kunnskap om ulike modeller for salg og ulike former for presentasjonsteknikker Ferdighet: Studentene kan utvikle og gjennomføre en profesjonell kundepresentasjon. Generell kompetanse: Studentene har innsikt i salgspsykologi og etiske problemstillinger ved salgsprosser Presentasjonsverktøy Prosjektutarbeidelse Salgsteknikk Forhandlingsteknikk Anbud; utarbeidelse og presentasjon Forelesninger, ekskursjoner og prosjektarbeid i tverrfaglige grupper med veiledning og presentasjoner

23 BRANSJEKUNNSKAP Studiepoeng 10 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet legger vekt på bransjens mange organisasjoner, aktører og roller, sentrale avtaler og kontraktsforhold. Videre fokuseres det på nasjonale og internasjonale forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), som omfattes av dette feltet. Emnet gir videre innføring innen juridiske emner og rammebetingelser, som åndsrett, kontraktsrett og reguleringer, samt bransjenormer og bransjeetikk. Studentene får innføring i budsjettering, regnskap og logistikk. Emnet gir innføring i prosjektplanlegging, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser og prosjektstyring. Eksamen Eksamen består av innlevering av prosjektbeskrivelse med tidsplan og budsjett. Og en skriftlig eksamen på fem timer. Vurdering Prosjektbeskrivelse teller 60 prosent, eksamen teller 40 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A F

24 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Bransjekunnskap 10 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om sentrale rammebetingelser, organisasjoner og juridiske emner og normer, samt aktuelle avtaler og kontraktsforhold innen relevante bransjer. Ferdighet: Studentene kan benytte relevante regler og kontrakter. Studentene kan orienteres seg blant organisasjoner og aktører i de relevante bransjene Generell kompetanse: Studentene har forståelse for og kan kritisk reflektere rundt etiske dilemmaer og normer knyttet til relevante bransjer. Kontrakter, etableringsstrukturer Jus, HMS, Kvalitetssikring Økonomistyring og budsjettutarbeidelse Etikk Forelesning, prosjektarbeid, veiledning individuelt og i grupper og løpende tilbakemelding.

25 UTSTILLINGSROM Studiepoeng 15 Semester 4. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i ulike typer utstillingsrom og sjangre, både tradisjonelle og interaktive. Studentene har forståelse for håndtering av utstillingsobjekter og logistikk, samt interaktive og digitale samlinger. Emnet gir innføring i utstillingsteknikk, utstillingsformater og ulike formidlingsteknikker. Emnet fokuserer videre på utarbeidelse og analyse av kuratorsynopsis, samt forståelse for konkurransesituasjonen og utarbeidelse av konkurranseforslag til utstillingsprosjekter. Eksamen Innlevering av dokumentasjon av en utstilling digitalt og på print A3, med budsjett og prosessrapport på min ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Innleveringen teller 100 prosent og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

26 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Utstillingsrom Utstillingsrom 15 sp Kunnskap: Studentene skal oppnå en forståelse av utviklingen av utstillingen som kommunikasjonsmedium, og mulighetene som ligger i dette mediet. Ferdigheter: De skal få et grunnlag for å utvikle ideer og formuttrykk innen feltet, og de skal kunne forstå, respektere og problematisere gjenstandens tradisjon og rolle i museumsutstillingen. Generell kompetanse: Studentene kan planlegge og gjennomføre et prosjekt individuelt eller i samarbeid med andre. Museumskunnskap Utstillingsteknikk Digitalisering Konseptutvikling Konservering Lysdesign for museum og utstillinger Bransjekunnskap Forelesninger, individuell veiledning, felles korrektur; ekskursjoner; prosjektarbeid (utvikle utstilling) Konseptbeskrivelse og prosjektbeskrivelse for en utstilling. Presentasjon av to ulike utstillingssjangre og utstillingsrom, gjennom skisser, modell og muntlig presentasjon.

27 SPILL OG DIGITALE MEDIER Studiepoeng 15 Semester 4. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Studentene skal opparbeide seg kunnskap om sentrale sjangere i oppdragskommunikasjon innen spill og digitale medier. Studentene får erfaring med alle aspekter ved et digitalt opplevelseskonsept, fra konseptutvikling via anbudskonkurranser til ferdig produkt. Faget fokuserer på ulike markedsføringskanaler, med vekt på mediemix, merkevarespråk og målgruppeanalyse. Eksamen Visning av digitalt opplevelseskonsept i plenum med eksterne oppdragsgivere tilstede, samt en individuell prosessrapport på 5 7 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Det digitale opplevelseskonseptet teller 70 prosent, og prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat. Eksamen vurderes av emneansvarlig. Karakter A F

28 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Spill og nye medier 15 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om sentrale emner innen idéutvikling, regi og produksjon av digitale opplevelseskonsepter. De har kunnskap om bruk av digitale virkemidler. Studentene har kunnskap om digitale kommunikasjonskanaler innen oppdragssjangeren, og kan velge relevante virkemidler for å nå ulike målgrupper. Ferdighet: Studentene kan gjennomføre profesjonelle oppdrag for kunder og se dette i en helhetlig kommunikasjonssammenheng. Studentene kan gjennomføre en profesjonell presentasjon av idé, strategi og storyboard. Generell kompetanse: Studentene kan vurdere effekter av oppdragsdesign i målgrupper og samfunnet. De kan vurdere kanalvalg i en helhetlig kommunikasjonsstrategi. Digitale sjangere og digitale medier Animasjon, digital scenografi Tekniske og digitale verktøy Konseptutvikling Digital historiefortelling Pitching, anbudsutarbeidelse Reasearch og analyse Mediemix Praktisk prosjektarbeid Undervisningsformer: Forelesninger, produksjon og visning gjennom verksteder med profesjonelle fra bransjen og veiledning individuelt og/eller i grupper gjennom hele arbeidsprosessen

29 FILM OG TVFORMATER Studiepoeng 15 Semester 5. semester Emnet er valgbart Beskrivelse Emnet gir innsikt og øvelse i å bygge opp en fiktiv virkelighet for film og tvproduksjon. Emnet gir innføring i filmens og tvmediets metodikk, oppbygging og mediehistorie. Emnet fokuserer på medieteoretiske emner, samt innføring i fortellerteknikk, regigrep og kameraets begrensninger og muligheter. Studentene får videre utdypning innen presentasjonsteknikk gjennom tegning, miljøskisser, modell, storyboard samt digitale verktøy. Det er lagt opp til samarbeid med Bachelorstudiet i Film og TV med reelle film og tvproduksjoner. Emnet kan bli gitt på engelsk. Eksamen Eksamen består av utarbeidelsen, gjennomføring og presentasjon av en filmproduksjon og en prosessrapport på 2000 ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Presentasjonen (visning av filmproduksjonen) teller 70 prosent, prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av to interne sensorer. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

30 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Film og tvformater 15 sp Kunnskap: Studenten kan bruke ulike visuelle effekter i arbeidet med å bygge opp en scenografisk virkelighet for film og TV produksjoner. Ferdigheter: Studentene kjenner til digitale og håndverksmessige virkemidler til bruk i en scenografisk virkelighet for spill, film og TV drama. Generell kompetanse: Studentene kjenner til og kan bruke digitale og håndverksmessige verktøy. Produksjonsdesign, manusanalyse Fortellerteknikk og regigrep Kostyme og maske II, dekormaling II, rekvisittkunnskap II Lyssetting, presentasjonsutstyr, kamerateknikk Verktøylære Produksjonsplanlegging, fremdriftsplan, logistikk Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur; ekskursjoner; prosjektarbeid

31 INTERNATIONAL EVENT DESIGN ECTS credits 15 Term Fifth Term Introduction The students shall acquire knowledge about designing for the event and experience field, including the leisure and festival market on an international arena. They shall acquire professional practical skills in developing, planning and carrying out design for an international event. The course will be held in English, and the students will fulfill the course requirements and presentations in English. The final project will be an event or experience project accomplished as a co production with an international stakeholder. Examination The examination consists of a practical international event or experience project, and an individual written assignment of about 2000 words. Assessment The practical projects counts 70 percent and the written assignment counts 30 percent. The student must pass both parts to pass the course. Course teacher assesses both. Grade system (evaluation) A F

32 Course: ECTS credits: Aim: Contents: Working methods: Coursework requirements: International Event Design 15 Knowledge: The students shall acquire knowledge about designing for the international event and experience field. The student shall acquire knowledge about international health and safety standards, as well as visual communication in an intercultural context. Skills: They shall acquire professional practical skills in concept development, planning and implementation of a design for an international event, as well as presenting the project in English. General competence: They shall develop competence to understand the cultural and social aspects of the event industry on an international level. Introduction to International events and experiences Corporate event design incl. universal design Cultural knowledge Event production Multinational communication Lectures, group work, workshops, individual and group tuition, excursions. A case study of an actual international event or experience, focusing on the project s design strategies.

33 INTERNATIONAL EVENT MANAGEMENT ECTS credits 15 Term Fifth Term Introduction The students shall acquire knowledge about management for the international experience and event field, including the leisure and festival market. They shall acquire professional practical skills in developing, planning and carrying out an international event. They shall learn to construct an event organisation in an entrepreneurial manner, as well as conducting an event in the safest possible way. They shall develop competence to understand the economic, cultural and social aspects of the international event industry. The course will be held in English, and the students will fulfill the course requirements and presentations in English. The final project will be an event or experience project accomplished as a co production with an international stakeholder. Examination The examination consists of a practical international event or experience project, and an individual written assignment of about 2000 words. Assessment The practical project counts 70 percent and the written assignment counts 30 percent. The student must pass both parts to pass the course. Course teacher assesses both. Grade system (evaluation) A F

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning 29.06.2011, dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi 1 Studieplan for bachelorstudiet i farmasi Bachelor Programme in Pharmacy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer