Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology"

Transkript

1 Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

2 Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng), ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT). Studiet er bygget opp med indre sammenheng og progresjon. Forenklet studieplan, bachelorstudiet i Experience and event design Semesteroversikt med studiepoeng Studieplanen viser det samlede bachelorstudiet og forløp semester for semester. Hvert emne blir presentert på to nivåer: Forark og tabell. Beskrivelse av de enkelte emnene, eksamen, vurdering og karaktersystem er beskrevet på forarket. Hver emne eller delemnetabell beskriver læringsutbytte, innhold, undervisningsformer, obligatoriske forkrav, samt obligatorisk pensum og eventuell anbefalt litteratur. Noen av emnene i studieplanen er delt inn i flere delemner, som blir vurdert samlet med felles eksamen. Delemnene beskriver innhold, pensum som studenten får opplæring i og senere blir prøvd i ved eksamen. Første til og med fjerde semester består av obligatoriske emner. Femte semester består av valgfrie emner. Emnenes rekkefølge er utformet for å sikre studieprogresjonen og henviser til et sammensatt studium med teoretiske emner og praktisk prosjektarbeid. Experience and Event Designstudiet er et fulltidsstudium som er basert på obligatorisk fremmøte, praktisk arbeid ved skolen og for oppdragsgivere, medvirkning i gjennomganger, gruppearbeid, forelesninger og seminarer. Det er ikke tilrettelagt for deltidsstudium ved Westerdals Oslo ACT.

3 Internasjonalisering: I en rekke av emnene ved Bachelorstudiet i Experience and Event Design undervises det helt eller delvis på engelsk, en stor grad av pensumlitteraturen er også på engelsk. Westerdals Oslo ACT samarbeider med en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og det er tilrettelagt for at studenter ved Bachelorstudiet i Experience and Event Design som ønsker utveksling gjør dette i femte semester. Femte semester er det også åpnet for utenlandske studenter som ønsker innveksling til Experience and Event Designstudiet ved Westerdals Oslo ACT. I forbindelse med innveksling til studiet i femte semester vil forelesningene foregå på engelsk. Vurdering: Eksamener vurderes etter gradert skala A F, der E er laveste ståkarakter. Eksamener hvor gruppearbeid inngår, vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått, samt en individuell sensoruttalelse. Emner utført som gruppearbeid dømmes likt for hele gruppen. Dersom en eller flere av studentene unndrar seg arbeid eller forpliktelser vil studenten trekkes ut fra gruppen og bedømmes individuelt.

4 FELLESFAG 1 Studiepoeng 10 Semester 1. semester. Krav til forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper. Emnet er obligatorisk Delemner: Innføring i teori og metoder Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Obligatorisk arbeidskrav Presentasjon av praktisk prosjekt utført i gruppe. Eksamen Eksamen består av en individuell skriftlig besvarelse på 5 7 sider, med krav til anvendt metode og pensumreferanser. Vurderingskriterier Relevant tema og problemstilling. Relevant bruk av teori og begreper. Pensum skal være anvendt. Relevant bruk av metode. God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger. Retningslinjer for oppgaveskrivning er fulgt. Vurdering Oppgaven vurderes av intern sensor. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, og arbeidskravet må være levert og godkjent.

5 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i teori og metoder Studiepoeng: 5 Kunnskap: Studentene har teoretisk innsikt i grunnleggende kommunikasjonsfag. Ferdighet: Studentene kan benytte seg av grunnleggende verktøy, prosesser og metoder som Læringsutbytte: grunnlag for alle studier på Westerdals Oslo ACT. Generell kompetanse: Studentene får innsikt i betydningen av det tverrfaglige samspillet på tvers av skolens linjer. Kreativitet: innføring i kreativ tenkning, kreativ metode og den kreative arbeidsprosess Uttrykkshistorie: innføring i kunst og stilhistorie i Innhold: det 20. århundre Kommunikasjon: kommunikasjonsteori; massekommunikasjon; kommunikasjonsprosessen Teoriforelesninger som tar opp tendenser i modernismens avantgarderetninger med interne og eksterne forelesere. Caseundervisning. Prosjektorientert undervisning med utforskning av Undervisningsformer: kreative teknikker og kommunikasjonsteori. Gruppeveiledning og felles gjennomganger. Presentasjoner i grupper med gjensidig vurdering. Selvstudier. Studiespesifikke øvelser. Studentene skal Obligatoriske forkrav: presentere en gruppeoppgave.

6 Emne: Fellesfag 1 Delemne: Innføring i forsknings og utviklingsarbeid Studiepoeng: 5 Kunnskap: Studentene har innsikt i grunnleggende forskningsmetode for lavere grads studium. Ferdighet: Studentene kan bidra i et utviklingsprosjekt og dokumentere prosess og funn Læringsutbytte: på grunnleggende nivå. Generell kompetanse: Studentene forstår betydningen av korrekt informasjonsinnhenting og kildekritikk. Innføring i forsknings og utviklingsarbeid: informasjonsinnhenting; kildekritikk; referansebruk; Innhold: kvantitativ og kvalitativ metode i profesjonsutdanningene Teoriforelesninger med eksterne og interne forelesere med fokus på metode, kildekritikk og Undervisningsformer: forskningsprosess. Praktisk baserte undersøkelser. Det er forventet stor grad av selvstudier. Veiledning i grupper. Bruk av sosialt LMS gjennom emnet.

7 OPPDRAGS OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Studiepoeng 10 Semester 1. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir oversikt over og kunnskap om de ulike oppdrags og markedskommunikative sjangrer, samt relevante markedsfaglige problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til markedskommunikativt arbeid. Emnet gir innføring i markedsteoretiske teorier og modeller knyttet til både tradisjonelle medier, som reklamefilm og til nye kanaler som sosiale medier. Emnet gir innføring i bruk av markedsanalyse, merkevarebygging og målgruppedefinering og målgruppeanalyse, herunder kundeforståelse og prosjektplanlegging. Eksamen Eksamen består av en innlevering av to skisseløsninger med prosjektplaner på oppdrags eller markedskommunikasjon til selvvalgte media, samt en prosessrapport på 4 6 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Innleveringen av to skisseløsninger teller 70 prosent, prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

8 Emne: Oppdrags og markedskommunikasjon Studiepoeng: 10 Læringsutbytte: Kunnskap: Studenten har grunnleggende kunnskap om oppdrags markedskommunikasjonens oppbygning, sjangre, bruk og kunnskap om medietilpassete kommunikasjonsprosesser. Ferdighet: Studenten kan benytte kommunikasjon som strategisk verktøy. Generell kompetanse: Studenten kan stille kritiske spørsmål ved og reflektere rundt betydningen av oppdrags og markedskommunikasjon og dens relasjon til samfunnet for øvrig. Emner: Narratologi og dramaturgi i ulike markedskommunikative sjangre Mediesjangre og mediemix Analyse og research Forbrukeratferd Markeds og kommunikasjonsstrategi Verbale og visuelle virkemidler i markedskommunikasjon Etikk og samfunnsansvar Segmentering og målgruppetekning Undervisningsformer: Forelesninger, selvstudium. Prosjektarbeid. Veiledning individuelt og i grupper

9 INNFØRING I SCENISK DESIGN Studiepoeng 10 Semester 1. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet introduserer metoder og verktøy som studentene må ha for å utvikle en forståelse av praktiske prinsipper og teknikker for dramaturgi og tredimensjonal iscenesettelse som virkemidler i ulike medier og formater. Studentene får grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om teknikker og verktøy. Kunnskapene skal sette studentene i stand til å utvikle og gjennomføre en designprosess fra budskap til visuelt konsept og løsning i rom. Eksamen Eksamen består av en utstilling av en romløsning i 1:1, og en individuell prosessrapport på ca ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Utstillingen teller 70 prosent, prosessrapport teller 30 prosent. Begge vurderes av intern sensor og må bestås separat. Karaktersystem A F For å kunne avlegge eksamen må skolens retningslinjer for deltagelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

10 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innføring i scenisk design 10 sp Kunnskap: Studentene har grunnleggende kunnskaper om sentrale basisemner innen iscenesettelse, dramatisering og tredimensjonal formgivning.. Ferdigheter: Studentene behersker teknikker og verktøy for å kunne planlegge og gjennomføre tredimensjonal design fra visuelle konsepter og modeller til prosjekter i skala 1:1. Generell kompetanse: Studentene har kompetanse i analyse og vurdering av bilder, objekter og tekst. Innhold: Arkitektur, kunst og designhistorie I: Dramaturgi Tekstanalyse og visuell kommunikasjon Lysdesign I, spesialeffekter, Foto I Digitale og interaktive virkemidler Håndtegning, form og fargelære, dekormaling I, teknisk tegning Materialkunnskap I, Verktøylære Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav Forelesninger, forestillinger, ekskursjoner, individuell veiledning, felles korrektur; øvelser og prosjektarbeid. Gjennomført innføringskurs i bruk av maskiner og verktøy. Gjennomført innføringskurs i dekormaling. Produksjon av tredimensjonal romløsning i modellformat.

11 DIGITALE VERKTØY Studiepoeng 10 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Faget gir innføring i Adobe pakken, med vekt på digital fotografering, billedredigering (Adobe Photoshop), bilde og tekst i illustrasjon (Adobe Illustrator) og bilde og tekst i presentasjon (Adobe InDesign) samt SketchUp. Studentene får grunnleggende innføring i studiets hovedverktøy, ArchiCAD, med vekt på snitt, fasader, presentasjon i 3D og å skrive/plotte ut tegninger. Emnet gir innføring i ulike prosjektstyringsverktøy, både generelle som Basecamp og fagspesifikke som MovieMagic. Eksamen Eksamen består av en individuell innlevering utført ved hjelp av ArchiCAD, levert i trykk A3 og digitalt som illustrerer en modell i 1:25 med fotografier, skisser og tegninger. Innleveringen skal følges av dokumentasjon av bruk av prosjektstyringsverktøy og prosessrapport på 5 7 sider som dokumenterer både den visuelle prosessen og produksjonsprosessen, samt beskrivelse av den praktiske gjennomføringen dokumentert gjennom digitalt prosjektstyringsverktøy. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Eksamen vurderes av emneansvarlig. Modelloppgaven (teller 40 %) og prosessrapporten med dokumentasjon (teller 60 %). Begge må bestås separat. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

12 Emne: Digitale verktøy Studiepoeng: 10 sp Læringsutbytte: Kunnskap : Studentene har grunnleggende kunnskap om bruk av programvarer og arbeidsmetoder. Studentene har oversikt og kunnskap om de vanligste digitale verktøyene som anvendes innen fagfeltet. Ferdighet : Studentene kan velge og bruke relevante digitale verktøy etter hvilken oppgave de skal løse. Generell kompetanse : Studentene har ervervet seg forståelse for digitale arbeidsredskap som verktøy. Innhold: Digital fotografering Bilderedigering Bilde og tekst i illustrator Bilde og tekst i InDesign Innføring i ArchiCAD Prosjektstyring i Basecamp/MovieMagic Undervisningsformer: Kurs, forelesninger, øvelser og veiledning; oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene Obligatoriske forkrav: Muntlig presentasjon av moodboard ved bruk av Adobe InDesign. Innlevering av moodboard utført i Illustrator, levert som trykk og digitalt.

13 SCENEROM Studiepoeng 10 Semester 2. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i sentrale teorier, verktøy og tredimensjonale virkemidler innen områdene scene, tv og konsert. Emnet gir erfaring med planlegging, produksjon og avvikling av tredimensjonal design for forestillinger i sanntid. Emnet gir innføring i arbeid med scenografi innen norsk teater og ulike bransjeaktører, samt de ulike teater sjangre. Eksamen Eksamen består av et sceneromprosjekt i 1:1 utført i gruppe, og en individuell prosessrapport på ca. 8 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Sceneromprosjektet teller 70 prosent og prosessrapport 30 prosent. Begge vurderes av en intern sensor, og må bestås separat. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått For å kunne avlegge eksamen må skolens retningslinjer for deltagelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

14 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Scenerom Innføring i scenerom 10 sp Kunnskap: Studentene har kunnskaper om materialer, prinsipper og teknikker for å arbeide med design for ulike typer scenerom. Ferdigheter: Studentene har ferdigheter i produksjon av visuelle konsepter og romløsninger i 1:1 for ulike typer scenerom. Generell kompetanse: Studentene vet hvilke ulike yrkesgruppene og funksjonene som sammen skaper en sceneproduksjon. Teaterhistorie og teori Scenerommet, tv rommet og konsertrommet Kostyme og maske I, rekvisittkunnskap I Bransjekunnskap Praktisk prosjektarbeid Forelesninger, forestillinger; ekskursjoner; individuell veiledning, felles korrektur; prosjektarbeid

15 EVENT AND EXPERIENCE DESIGN ECTS credits 10 Term Second Term The course is compulsory Introduction The students shall acquire knowledge about designing for design for the experience and event field. They shall acquire practical skills in developing, planning and executing design for an event. They shall develop competence to understand the economic, cultural and social aspect of the experience and event industry. The course will be held in English. Examination The examination consists of a live event or experience project, and an individual written assignment of about 8 pages. Assessment The live event or experience project counts 70 percent, whilst the written assignment counts 30 percent. Both are assessed by course teacher. Grade system (evaluation) Passed / not passed

16 Course: Event & Experience Design Topic: Designing for events and experiences ECTS credits: 10 Contents: Event as a medium Event design Information graphics Strategy development Business knowledge Working methods: Lectures, group work, workshops, individual and group tuition, excursions.

17 FELLESFAG 2: STRATEGI OG SAMFUNN Studiepoeng 5 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse I fellesfaget Strategi og samfunn skal studentene få kunnskap og ferdigheter til å utarbeide en kommunikasjonsplan med en klar strategisk målsetting ut fra et oppdragsperspektiv. Faget belyser de mange samfunnsmessige og etiske spørsmålene knyttet til profesjonelt arbeid innen fagområdene. Eksamen Eksamen består av en gruppeinnlevering av en kommunikasjonsplan og innlevering av en individuell prosessrapport på 3 5 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Kommunikasjonsplanen og prosessrapporten vurderes av emneansvarlig. Hver del må bestås separat. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

18 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer Obligatoriske forkrav: Fellesfag 2: Strategi og samfunn 5 sp Kunnskap : Studentene har kunnskap om kommunikasjon som strategisk verktøy. De skal også ha kunnskap om de rammene kommunikasjon virker innenfor i samfunnet. Ferdighet: Studentene kan utvikle og gjennomføre en strategisk kommunikasjonsplan, reflektere over juridiske og etiske problemstillinger og ha innsikt i strategisk tenkning. Studentene kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Generell kompetanse: Studentene har innsikt i kommunikasjonens rolle i samfunnet og har en profesjonell, etisk holdning til sitt fag. Strategisk kommunikasjon Sosiologi Organisasjonsliv Jus og etikk Metodelære Forelesninger, ekskursjoner og prosjektarbeid i tverrfaglige grupper med veiledning og presentasjoner Studentene skal presentere prosjektet gruppevis i plenum for eksterne aktører.

19 FORDYPNING I SCENISK DESIGN Studiepoeng 10 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Faget gir fordypning i utvikling og produksjon av tredimensjonal scenisk design for ulike sjangre. Studenten har fordypet kunnskap om håndverkmessige og digitale verktøy. Studentene kan gjennomføre en designprosess fra budskap til visuelt konsept og praktisk gjennomføring, uavhengig av medium. Eksamen Eksamen består av en planlegging, gjennomføring og presentasjon av en tredimensjonal scenisk design og en prosessrapport på ca ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Gruppeinnleveringen av en tredimensjonal scenisk design løsning teller 70 prosent, den individuelle prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av intern sensor. Karaktersystem Bestått / Ikke bestått

20 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Fordypning i scenisk design 10 sp Kunnskap: Studentene har dybdekunnskap om scenografiske redskaper og emner. Ferdigheter: Studentene er i stand til å utvikle og gjennomføre en individuell scenografisk prosess fra tekst til visuell idé og ferdig rom. Generell kompetanse: Studentene kan gjennomføre en visuell prosess individuelt og i grupper Scenografihistorie, arkitektur og designhistorie, Kunsthistorie II Filmhistorie og teori Form og farge Håndtegning, teknisk tegning II, modellarbeid II, materialkunnskap II Digitale virkemidler Lysdesign II, foto II Praktisk prosjektarbeid Kurs/forelesninger, øvelser og veiledning; ekskursjoner, oppfølging i form av individuell veiledning under prosjektene

21 PRESENTASJON OG SALG Studiepoeng 5 Semester 3.semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i salgs og presentasjonsteknikker, på et grunnleggende nivå. Det gis innføring i ulike modeller og verktøy som skal benyttes ved innsalg og kundepresentasjoner. Emnet fokuserer på utvikling, salg og presentasjon av prosjekter til eksterne potensielle oppdragsgivere. Eksamen Eksamen består av utarbeidelse av prosjektbeskrivelse på 5 7 sider, og en regulerende muntlig eksamen hvor prosjektbeskrivelsen blir presentert av kandidaten. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Prosjektbeskrivelsen og den regulerende muntlige eksamen blir vurdert av to interne sensorer. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt.

22 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer Presentasjon og salg 5 sp Kunnskap : Studenten har grunnleggende kunnskap om ulike modeller for salg og ulike former for presentasjonsteknikker Ferdighet: Studentene kan utvikle og gjennomføre en profesjonell kundepresentasjon. Generell kompetanse: Studentene har innsikt i salgspsykologi og etiske problemstillinger ved salgsprosser Presentasjonsverktøy Prosjektutarbeidelse Salgsteknikk Forhandlingsteknikk Anbud; utarbeidelse og presentasjon Forelesninger, ekskursjoner og prosjektarbeid i tverrfaglige grupper med veiledning og presentasjoner

23 BRANSJEKUNNSKAP Studiepoeng 10 Semester 3. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet legger vekt på bransjens mange organisasjoner, aktører og roller, sentrale avtaler og kontraktsforhold. Videre fokuseres det på nasjonale og internasjonale forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), som omfattes av dette feltet. Emnet gir videre innføring innen juridiske emner og rammebetingelser, som åndsrett, kontraktsrett og reguleringer, samt bransjenormer og bransjeetikk. Studentene får innføring i budsjettering, regnskap og logistikk. Emnet gir innføring i prosjektplanlegging, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser og prosjektstyring. Eksamen Eksamen består av innlevering av prosjektbeskrivelse med tidsplan og budsjett. Og en skriftlig eksamen på fem timer. Vurdering Prosjektbeskrivelse teller 60 prosent, eksamen teller 40 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A F

24 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Bransjekunnskap 10 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om sentrale rammebetingelser, organisasjoner og juridiske emner og normer, samt aktuelle avtaler og kontraktsforhold innen relevante bransjer. Ferdighet: Studentene kan benytte relevante regler og kontrakter. Studentene kan orienteres seg blant organisasjoner og aktører i de relevante bransjene Generell kompetanse: Studentene har forståelse for og kan kritisk reflektere rundt etiske dilemmaer og normer knyttet til relevante bransjer. Kontrakter, etableringsstrukturer Jus, HMS, Kvalitetssikring Økonomistyring og budsjettutarbeidelse Etikk Forelesning, prosjektarbeid, veiledning individuelt og i grupper og løpende tilbakemelding.

25 UTSTILLINGSROM Studiepoeng 15 Semester 4. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Emnet gir innføring i ulike typer utstillingsrom og sjangre, både tradisjonelle og interaktive. Studentene har forståelse for håndtering av utstillingsobjekter og logistikk, samt interaktive og digitale samlinger. Emnet gir innføring i utstillingsteknikk, utstillingsformater og ulike formidlingsteknikker. Emnet fokuserer videre på utarbeidelse og analyse av kuratorsynopsis, samt forståelse for konkurransesituasjonen og utarbeidelse av konkurranseforslag til utstillingsprosjekter. Eksamen Innlevering av dokumentasjon av en utstilling digitalt og på print A3, med budsjett og prosessrapport på min ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Innleveringen teller 100 prosent og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

26 Emne: Delemne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold Undervisningsformer: Obligatoriske forkrav: Utstillingsrom Utstillingsrom 15 sp Kunnskap: Studentene skal oppnå en forståelse av utviklingen av utstillingen som kommunikasjonsmedium, og mulighetene som ligger i dette mediet. Ferdigheter: De skal få et grunnlag for å utvikle ideer og formuttrykk innen feltet, og de skal kunne forstå, respektere og problematisere gjenstandens tradisjon og rolle i museumsutstillingen. Generell kompetanse: Studentene kan planlegge og gjennomføre et prosjekt individuelt eller i samarbeid med andre. Museumskunnskap Utstillingsteknikk Digitalisering Konseptutvikling Konservering Lysdesign for museum og utstillinger Bransjekunnskap Forelesninger, individuell veiledning, felles korrektur; ekskursjoner; prosjektarbeid (utvikle utstilling) Konseptbeskrivelse og prosjektbeskrivelse for en utstilling. Presentasjon av to ulike utstillingssjangre og utstillingsrom, gjennom skisser, modell og muntlig presentasjon.

27 SPILL OG DIGITALE MEDIER Studiepoeng 15 Semester 4. semester Emnet er obligatorisk Beskrivelse Studentene skal opparbeide seg kunnskap om sentrale sjangere i oppdragskommunikasjon innen spill og digitale medier. Studentene får erfaring med alle aspekter ved et digitalt opplevelseskonsept, fra konseptutvikling via anbudskonkurranser til ferdig produkt. Faget fokuserer på ulike markedsføringskanaler, med vekt på mediemix, merkevarespråk og målgruppeanalyse. Eksamen Visning av digitalt opplevelseskonsept i plenum med eksterne oppdragsgivere tilstede, samt en individuell prosessrapport på 5 7 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Det digitale opplevelseskonseptet teller 70 prosent, og prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat. Eksamen vurderes av emneansvarlig. Karakter A F

28 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Spill og nye medier 15 sp Kunnskap: Studentene har kunnskap om sentrale emner innen idéutvikling, regi og produksjon av digitale opplevelseskonsepter. De har kunnskap om bruk av digitale virkemidler. Studentene har kunnskap om digitale kommunikasjonskanaler innen oppdragssjangeren, og kan velge relevante virkemidler for å nå ulike målgrupper. Ferdighet: Studentene kan gjennomføre profesjonelle oppdrag for kunder og se dette i en helhetlig kommunikasjonssammenheng. Studentene kan gjennomføre en profesjonell presentasjon av idé, strategi og storyboard. Generell kompetanse: Studentene kan vurdere effekter av oppdragsdesign i målgrupper og samfunnet. De kan vurdere kanalvalg i en helhetlig kommunikasjonsstrategi. Digitale sjangere og digitale medier Animasjon, digital scenografi Tekniske og digitale verktøy Konseptutvikling Digital historiefortelling Pitching, anbudsutarbeidelse Reasearch og analyse Mediemix Praktisk prosjektarbeid Undervisningsformer: Forelesninger, produksjon og visning gjennom verksteder med profesjonelle fra bransjen og veiledning individuelt og/eller i grupper gjennom hele arbeidsprosessen

29 FILM OG TVFORMATER Studiepoeng 15 Semester 5. semester Emnet er valgbart Beskrivelse Emnet gir innsikt og øvelse i å bygge opp en fiktiv virkelighet for film og tvproduksjon. Emnet gir innføring i filmens og tvmediets metodikk, oppbygging og mediehistorie. Emnet fokuserer på medieteoretiske emner, samt innføring i fortellerteknikk, regigrep og kameraets begrensninger og muligheter. Studentene får videre utdypning innen presentasjonsteknikk gjennom tegning, miljøskisser, modell, storyboard samt digitale verktøy. Det er lagt opp til samarbeid med Bachelorstudiet i Film og TV med reelle film og tvproduksjoner. Emnet kan bli gitt på engelsk. Eksamen Eksamen består av utarbeidelsen, gjennomføring og presentasjon av en filmproduksjon og en prosessrapport på 2000 ord. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Vurdering Presentasjonen (visning av filmproduksjonen) teller 70 prosent, prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av to interne sensorer. Karaktersystem A F For å kunne gå opp til eksamen i emnet må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, alle obligatoriske forkrav må være levert.

30 Emne: Studiepoeng: Læringsutbytte: Innhold: Undervisningsformer: Film og tvformater 15 sp Kunnskap: Studenten kan bruke ulike visuelle effekter i arbeidet med å bygge opp en scenografisk virkelighet for film og TV produksjoner. Ferdigheter: Studentene kjenner til digitale og håndverksmessige virkemidler til bruk i en scenografisk virkelighet for spill, film og TV drama. Generell kompetanse: Studentene kjenner til og kan bruke digitale og håndverksmessige verktøy. Produksjonsdesign, manusanalyse Fortellerteknikk og regigrep Kostyme og maske II, dekormaling II, rekvisittkunnskap II Lyssetting, presentasjonsutstyr, kamerateknikk Verktøylære Produksjonsplanlegging, fremdriftsplan, logistikk Forelesninger, individuell veiledning og felles korrektur; ekskursjoner; prosjektarbeid

31 INTERNATIONAL EVENT DESIGN ECTS credits 15 Term Fifth Term Introduction The students shall acquire knowledge about designing for the event and experience field, including the leisure and festival market on an international arena. They shall acquire professional practical skills in developing, planning and carrying out design for an international event. The course will be held in English, and the students will fulfill the course requirements and presentations in English. The final project will be an event or experience project accomplished as a co production with an international stakeholder. Examination The examination consists of a practical international event or experience project, and an individual written assignment of about 2000 words. Assessment The practical projects counts 70 percent and the written assignment counts 30 percent. The student must pass both parts to pass the course. Course teacher assesses both. Grade system (evaluation) A F

32 Course: ECTS credits: Aim: Contents: Working methods: Coursework requirements: International Event Design 15 Knowledge: The students shall acquire knowledge about designing for the international event and experience field. The student shall acquire knowledge about international health and safety standards, as well as visual communication in an intercultural context. Skills: They shall acquire professional practical skills in concept development, planning and implementation of a design for an international event, as well as presenting the project in English. General competence: They shall develop competence to understand the cultural and social aspects of the event industry on an international level. Introduction to International events and experiences Corporate event design incl. universal design Cultural knowledge Event production Multinational communication Lectures, group work, workshops, individual and group tuition, excursions. A case study of an actual international event or experience, focusing on the project s design strategies.

33 INTERNATIONAL EVENT MANAGEMENT ECTS credits 15 Term Fifth Term Introduction The students shall acquire knowledge about management for the international experience and event field, including the leisure and festival market. They shall acquire professional practical skills in developing, planning and carrying out an international event. They shall learn to construct an event organisation in an entrepreneurial manner, as well as conducting an event in the safest possible way. They shall develop competence to understand the economic, cultural and social aspects of the international event industry. The course will be held in English, and the students will fulfill the course requirements and presentations in English. The final project will be an event or experience project accomplished as a co production with an international stakeholder. Examination The examination consists of a practical international event or experience project, and an individual written assignment of about 2000 words. Assessment The practical project counts 70 percent and the written assignment counts 30 percent. The student must pass both parts to pass the course. Course teacher assesses both. Grade system (evaluation) A F

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i tekst og skribent er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i grafisk design er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Art Direction er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i grafisk design er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Film og TV Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Film og TV Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Film og TV Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i film og tv er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning Art Direction... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår 2016-2017...

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning Art Direction... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning Art Direction... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i Retail Design Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i Retail Design Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår 2016-2017...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte.

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Valgemner bachelor Studiepoeng: Studiets nivå og organisering Bakgrunn for studiet Læringsutbytte Målgruppe Studieplan 2016/2017 Relevans for arbeidsliv og videre studier Opptakskrav og rangering Arbeids-

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Avdeling for kunstfag

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN KARAKTERDESIGN 2015-2016 Karakterdesign Programmatrise Sem 6 Bacheloroppgave i karakterdesign, 22,5 sp Praksis, Sem 5 Markedskommunikasjon Spesialisering 2 x Entreprenørskap i innovasjon og

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning Studiet bygger på gjeldende rammeplaner for allmennlærerutdanningen og

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania

Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Studieplan 2016 2018 3D og animasjon Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Godkjent i Undervisningsutvalget den 26.06.15 (UUV-sak 89/15) Oppdatert den 18.09.15 (UUV-sak 94/15) Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i tekst og skribent Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i tekst og skribent Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår 2016-2017...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Bachelor i TV-ledelse (2017-2020) Studiepoeng: 180 Læringsutbytte KUNNSKAPER Kandidaten... FERDIGHETER Kandidaten... GENERELL KOMPETANSE Kandidaten... - har bred kunnskap om fagfunksjoner

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i grafisk design Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2017-2018 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneplaner 1. studieår 2017-2018...

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Årsstudium i mediefag Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer