Regionrådet 4. desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet 4. desember 2012"

Transkript

1 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig til sekretariatet. Vi ber også om at evt andre som ønsker å overvære møtet melder i fra til sekretariatet, av hensyn til tilrettelegging for praktiske forhold knyttet til gjennomføringen! Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder tlf: mob:

2 Velkommen til regionrådsmøte! Sakliste Sak 059/12: Godkjenning av møtebok/-referat...2 Sak 060/12: Referatsaker...3 Sak 061/12: Omstillingsarbeidet i Rollag - orientering...3 Sak 062/12: Vegglifjelltunnel - orientering...3 Sak 063/12: Handlingsplan Sak 064/12: Møteplan Sak 065/12: Exploria...5 Sak 066/12: Datasenter i Telemark ringvirkninger orientering om forprosjekt...7 Sak 067/12: Forstudie «Attraktivitet»...9 Sak 068/12: Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli - orientering...9 Sak 069/12: Lys i alle glas...10 Sak 070/12: Eventuelt...11 FELLES BORD i Kongsbergregionen:...11 Mulig flere saker! Vedlegg utsendt sammen med innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 - Handlingsplan 2013 Kongsbergregionen til sak 063/12 2. Vedl 2 - Økonomiinnspill 2013 Kongsbergregionen til sak 063/12 3. Vedl 3 - Møteplan 2013 ver 1 Kongsbergregionen til sak 064/12 4. Vedl 4 - Søknad Exploria til sak 065/12 5. Vedl 5 - Prosjektbeskrivelse forstudie Attraktivitet til sak 067/12 Sak 059/12: Godkjenning av møtebok/-referat Møtebok/-referat fra Regionrådets møte den 16. oktober 2012 Møtet ble avholdt i Tinn kommune Møtereferat ble sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Referat fra møtet den 16. oktober 2012 godkjennes 2

3 Sak 060/12: Referatsaker Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 26. oktober 2012 Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 30. november 2012 Møtereferat fra rådmannsutvalgets møte i oktober og november er tilsendt/blir tilsendt regionrådets medlemmer og lagt ut på under fanen «referater». Regionrådet tar referatsaken til orientering Sak 061/12: Omstillingsarbeidet i Rollag - orientering Ingen Opplysninger i saken/vurderinger: I møtet vil det bli en orientering om arbeidet Saken tas til orientering Sak 062/12: Vegglifjelltunnel - orientering Ingen / Opplysninger i saken/vurderinger: Kongsbergregionen v/ Rollag og Tinn kommuner er/har vært prosjekteier i arbeidet med å utrede mulig kombinert ski og vegtunnel på Vegglifjell. Prosjektet er nå i en mellomfase der det arbeides mot mål om realisering. I møtet vil det bli gitt en orientering om status i arbeidet Regional koordinators forslag til konklusjon: Saken tas til orientering 3

4 Sak 063/12: Handlingsplan 2013 Handlingsplan 2013 Kongsbergregionen (Vedlegg 1) Sekretariatets budsjettinnspill 2013 (Vedlegg 2) Rådmannsutvalget sak 100/12 Rådmannsutvalget sak 101/12 Rådmannsutvalget sak 116/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Saken var presentert til behandling i rådmannsutvalget den sak 100/12. Rådmannsutvalget behandler saken på nytt den i sak 116/12 Sekretariatet har hatt et ønske om å videreutvikle/forbedre handlingsplanens form og innhold. Dette har vært gjenstand for drøftinger internt, i rådmannsutvalget og med rådmannsutvalgets leder. I fortsettelsen ønsker sekretariatet å presentere en handlingsplan som i bedre grad presenteres i en ny struktur der hhv mål, arbeidsform/virkemidler og tiltak kan tydeliggjøres. Og at handlingsdelen i større grad er tiltak/prosjekt i sekretariatets regi med direkte tilknytning til budsjett. Og der beskrivelse av mål og arbeidsformer/virkemidler blir en mer tekstlig del av fremstillingen. Dernest ønsker sekretariatet å endre prosess internt fram mot handlingsplanen legges fram. Sekretariatet vil i samarbeid med administrativ ledelse arbeide med dette i 2013 med mål om slik forbedrede prosesser og beskrivelser gjort gjeldende fom Handlingsplanen som nå legges fram for 2013 blir i stor grad etter den mal som man har prøvd ut i 2011 og Det er forsøkt gjort tilpasninger i fht de innspill som rådmannsutvalget ga i første gangs behandling av saken. Planen må ses i sammenheng med øvrige styringsdokumenter og strategiplaner. Handlingsplanen vil ikke kunne bli uttømmende for den regionale virksomhet. Det vil alltid være oppmerksomhets- og påvirkningsområder som regionen må håndtere. Eksempel på slike saker er feks: Norsk Jernbanesenter, Luftambulanse, Exploria, KKE, Datalagringsprosjekt mm der man kan anta at også i 2013 vil være oppgaver for de regionale organ og regionens sekretariat å håndtere. Handlingsplanen benyttes som en oversikt over aktuelle innsatsområder og tiltak i 2013 og definerer retning og oppgaver for de regionale organ og sekretariatets arbeid. Handlingsplanen vil legges til grunn for de rapporter sekretariatet fremmer, dvs halvårsrapport og årsrapport. Handlingsplanen referer til det budsjettinnspill rådmennene i tråd med forutsetningene ble forelagt i september og som ble behandlet i rådmannsutvalgets møte sak 101/12 Handlingsplan 2013 Kongsbergregionen vedtas Rådmannsutvalgets konklusjon sak 116/12 (innstilling til regionråd): Innstilling vedtas i rådmannsutvalgets møte

5 Sak 064/12: Møteplan 2013 Utkast til møteplan 2013 Kongsbergregionen (Vedlegg 3) Rådmannsutvalget sak 117/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Utkast til møteplan 2013 fremmes til behandling i de regionale organ. I den grad det har vært mulig har sekretariatet søkt følge tidligere praksis. Og sett på aktuelle andre møtekalendere i den grad de på nåværende tidspunkt er tilgjengelige. I forhold til dette siste er det mulige kollisjoner. Eksempelvis mellom hovedutvalg for regionalutvikling i Buskerud fylkeskommune, styremøte i Osloregionen og mulig flere. Sekretariatet ber de regionale organ gå gjennom forslag til møteplan og vurdere disse forhold og evt fremme forslag til endringer. Møteplanen inneholder forslag til møtedatoer for rådmannsutvalg, regionråd og representantskap. Det vil i tillegg til dette være aktuelt å sette valgkomite i 2013 men sekretariatet foreslår at disse møtene fastsettes senere. Sekretariatet ber de regionale organ vurdere særlig de møter/seminar som er planlagt i møteplanen i juli og august. Bakgrunnen for dette er at dette tema tidligere har vært oppe i de regionale organ og der det har vært tatt til orde for en evaluering av om disse skal videreføres og evt i hvilken form. Møteplan for Kongsbergregionen 2013 vedtas Rådmannsutvalgets konklusjon sak 117/12 (innstilling til regionråd): Innstilling vedtas i rådmannsutvalgets møte Sak 065/12: Exploria Søknad (Vedlegg 4) Rådmannsutvalget sak 102/12 Rådmannsutvalget sak 111/12 Saken var fremmet til behandling i rådmannsutvalgets møte den men ble utsatt. Den ble fremmet til ny behandling i utvalgets møte den (sak 111/12). Rådmennene drøftet i dette møtet og det ble gitt signaler til sekretariatet som danne grunnlag for innstilling i saken når den nå fremmes for behandling i rådet. 5

6 Det vises generelt til vedlegg. Dette ble sendt sekretariatet i fbm med at det ble arbeidet med tilrettelegging for en presentasjon i regionråd i september. Presentasjonen ble gjennomført uten at denne saken og realitetene i denne ble berørt/nevnt. Dette fordi regional koordinator anser denne saken som prinsipiell mht spørsmål om regionrådssamarbeid og evt eierskap. Under rådmannsutvalgets drøfting den fremkom det uttalt skepsis til om Kongsbergregionen er et organ/en organisasjon som skal utøve eierskap. Og at slikt eierskap primært bør tillegge den enkelte kommune å vurdere. Videre ble sekretariatet bedt om å fremme saken for behandling i rådet der søknaden blir behandlet med innstilling fra regional koordinator basert på konklusjon i rådmannsutvalgets behandling av søknaden/saken sak 111/12. Kort om Exploria: Prosjektet har tidligere hatt navnet «Norsk Geosenter» - og Kongsbergregionen har hele tiden/flere ganger støttet dette prosjektet både med oppmerksomhet og prioritering av prosjektmidler via partnerkapsavtalen med Buskerud. Exploria er et prosjekt og et partnerskap - som arbeider for realisering av et nasjonalt vitenog opplevelsessenter på Kongsberg. Teknologiindustrien og akademia står sammen om en langsiktig nasjonal satsing på Kongsberg. Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning og yrkeskarriere innen teknologi, industri, naturvitenskap og geologi. Exploria vil være en visningsarena for lokal, regional og nasjonal teknologi/industri, og gi kunnskap og innsikt om industriens samfunnsmessige betydning. Exploria skal være et møtested mellom industri, næringsliv, kultur, fag/forskning, utdanning og et bredt publikum. I tillegg vil Exploria kunne være en viktig trafikkbygger som vil bidra til å fremme Kongsbergregionen som en attraktiv turistdestinasjon. Kort om foreliggende søknad: For å ta Exploria fra idè og prosjekt til realitet etableres det aksjeselskap med heltids daglig ledelse og et nytt styre. Dette skal være et utviklingsselskap med formål å realisere Exploria, dvs. å programmere innholdet, fullfinansiere bygningsmasse og innhold, samt forberede en permanent driftssituasjon. Selskapet vil eies av det offentlige, og bedrifter som ønsker å være medeiere. Eierne og samarbeidende bedrifter bidrar med driftskapital. Det skal fremskaffes en grunnkapital på ca. 5 6 millioner i driftskapital, som skal være selskapets kapital for å gjennomføre nødvendige oppgaver for å realisere Exploria som et nasjonalt viten og opplevelsessenter. Parallelt arbeides det med å få Exploria inn i Statsbudsjettet. Det nye selskapet er foreslått gitt en aksjekapital stor kr Hvorav Kongsbergregionen er utfordret til å stillingta et mulig eierskap tilsvarende 10% - dvs Dersom Kongsbergregionen blir eier er det også tilkjennegitt et behov for årlig driftskapitaltilførsel fra regionen på kr i 2 år. Hovedinvesteringen ved en realisering er beregnet til kr 215 mill kr. Det planlegges etablert et eiendomsselskap og et driftsselskap senere. 6

7 Om Kongsbergregionen og eierskap: Kongsbergregionen har hittil ikke som organ/organisasjon deltatt på eiersiden i selskaper feks aksjeselskap som det her er foreslått. Et eierskap vil slik regional koordinator og rådmannsutvalget vurderer det derfor måtte forutgås av en prinsippiell diskusjon. Og evt endringer i regionsamarbeidets status iallefall mht vedtekter. Kongsbergregionen kan pt ikke hefte for gjeld eller lignende forpliktelser. Selv om dette siste sikkert kunne vært håndtert i evt aksjonæravtale e.l. vil de prinsipielle sidene være uavklart pt. Evt vedtektsendringer vil måtte forutsette kommunestyrevedtak i de samarbeidende kommuner. Kongsbergregionen som organ er så langt heller da ikke tenkt ha slike oppgaver. Regionsamarbeidet er på vegne av kommunene en utviklingspartner i mange sammenhenger men dog ikke noe annet enn kommunene. Rådmannsutvalget legger derfor også til grunn at ved vurdering av eierskap i andre selskap er det pt de samarbeidende enkeltkommunene som må utfordres. Eierskapet kan evt representeres/utøves i et regionalt samarbeid dersom dette avtales kommunene mellom. Kongsbergregionen (som organ) har ved dagens organisering ei heller avsatt midler/økonomi til i yte driftsmidler. Kongsbergregionen kan koordinere felles tiltak men er pt ikke gitt oppdrag knyttet til å yte driftsmidler i denne type aktuelle samarbeidstiltak. Vurdering: Regional koordinator og rådmannsutvalget er enig i at Exploria er et spennende prosjekt og et mulig tiltak av regional stor interesse i. Og Kongsbergregionen bør engasjere seg i planene om å søke realisert dette. Som generell utviklingspartner og pådriver og gjerne i konkrete tiltak som kan fremme arbeidet. Også evt i å bidra til å søke finansiering til aktuelle prosjekt det nye utviklingsselsskapet måtte initiere. Men Kongsbergregionen er ikke gitt i oppgave, ei heller organisert for, å utøve direkte eierskap i andre selskap på vegne av de samarbeidende kommunene gjennom å bevilge aksjekapital og tilhørende ha ansvar for å yte driftsmidler. Ved dagens organisering av regionsamarbeidet bør evt eierskapsspørmål stillingtas i den enkelte samarbeidskommune. Søknaden kan derfor ikke imøtekommes av de regionale organ. Kongsbergregionen er positiv til det videre arbeidet med å realisere Exploria. Og ønsker å være deltagende som mulig utviklingspartner og pådriver for dette. Kongsbergregionen deltar ikke som eier i utviklingsselskapet Exploria AS Sak 066/12: Datasenter i Telemark ringvirkninger orientering om forprosjekt Prosjektplan Ringvirkninger Telemark Data Center Det legges ned et stort arbeid og brukes mye ressurser for å legge til rette for etablering av store datasenter i Telemark. Målsettingen er å blir den foretrukne region i Norge og Europa, gjennom kostnadseffektive, grønne løsninger for denne industrien. Aktuelle lokasjoner er mange, langs vannveien i Telemark. 7

8 Norske Systemarkitekter (NSA) som datasenterleverandør/-bruker og tjenesteleverandør har lett etter velegnede lokasjoner i Norge for å kunne realisere sitt behov for større datasenter. I 2009 kontaktet de Rjukan Næringsutvikling, det ble igangsatt en prosess for å klarlegge om Rjukan kunne oppfylle kriteriene og det ble igangsatt konkrete prosjekteringer. NSA prosjektet har gjennom prosessen vokst og nasjonale og internasjonale aktører er koblet på. Selskapet RTC ble etablert og de har gjort store investeringer i planlegging, regulering, konseptutvikling og markedsarbeid. Selskapet RMH har gjort det samme. Selskapene RTC og RMH etablerer i disse dager et felles selskap. Store internasjonale kunder, nasjonale kunder er og har vært involvert og det jobbes hardt fra alle sider for å få etablert den første kunden til Rjukan og Telemark. I tillegg er det prosesser i gang hvor både Klosterøya og Herøya (Infratech) er vurdert som lokasjoner for en fremtidig datasenteretablering. Datasenterindustrien er en helt ny næring i Norge. Deres behov og kriteriene som stilles viser at Rjukan og Telemark har gode forutsetninger for å kunne tilby de beste rammebetingelsene for denne industrien basert på sin infrastruktur og industrikompetanse som er bygget opp gjennom prosessindustrien i aksen Rjukan, Notodden, Skien og Porsgrunn. Direkte og indirekte effekter For å stå rustet som det beste vertskap for den nye datasenterindustrien og få til næringsutvikling i regionen med bakgrunn i denne satsingen må Telemark arbeide med det som kan gi en konkurransefordel både nasjonalt og internasjonalt. Det beste vertskap og ønske om næringsutvikling henger sammen. Rjukan Næringsutvikling vil med dette prosjektet starte arbeide med å legge til rette for et målrettet arbeid for å bidra til at næringslivet og vertskapet i regionen kan levere og utvikle seg i henhold til behovet datasenterindustrien har. Prosjektet skal også tilrettelegge for ringvirkninger og nyetableringer. Datasenterplanen på Rjukan kan estimert ha behov for ca. 150 ansatte i kjernevirksomheten. Google sitt datasenter i Finland opererer med en faktor på 1:5 i ringvirkningsarbeidsplasser. Facebook sin etablering i Luleå, Sverige har allerede resultert i langt større ringvirkninger enn antatt som nyetableringer, vekst i studenttall ved universitetet og økt antall fou-prosjekter. Telemark har sterk konkurranse i dette markedet. Man vil nå etablere en plan for dette arbeidet som blir forankret hos aktørene i regionen (dette forprosjektet) og deretter etablere samspillsog utviklingsarenaer som kan bidra til og utløse potensialet denne satsingen kan gi (hovedprosjekt). Forprosjektet har en kostnadsramme på NOK ,-, hvorav 50 % representerer egeninnsats fra en gruppe av stakeholderne og NOK ,- finansieres av Innovasjon Norge. Dette gir et behov for å hente inn NOK ,- for å fullfinansiere denne fasen (forprosjekt). Se forøvrig vedlagt prosjektplan. Kongsbergregionen er utfordret til å delta i finansieringen. Regional koordinator har gitt prosjekteier tilbakemelding om at regionsamarbeidet pt ikke har egne midler til å bidra til dette pt. Men at prosjektet klart er av regional interesse og bør presenteres for regionrådet. Det er derfor satt på agendaen og rådet vil gis en presentasjon i møte den 4 desember. Dernest bør Kongsbergregionen vurdere sammen med prosjekteier hvordan regionsamarbeidet kan bidra til/i prosjektet. Både til at nødvendig finansiering oppnås, men også å gå prosjektet oppmerksomhet og støtte til at målsettingene kan nås Kongsbergregionen legger til grunn at prosessene knyttet til planer om Datasenter på Rjukan / i Tinn er av stor regional interesse. Og ønsker å støtte arbeidet med å realisere dette. Herunder også forprosjekt knyttet til ringvirkninger. Saken tas til orientering. 8

9 Sak 067/12: Forstudie «Attraktivitet» Prosjektbeskrivelse forstudie Attraktivitet (Vedlegg 5) Rådmannsutvalget sak 122/12 I samarbeid med SNKR har sekretariatet tatt initiativ til å iverksette et forstudie knyttet til tema «attraktivitet». Et av hovedtemaene vil være å utvikle en regional strategi for arbeidet, der regionsamarbeidets rolle og oppgaver i fortsettelsen kan tydeliggjøres. Dernest komme i gang med aktiviteter som styrker kommunenes attraktivitet. Hovedfokus i forstudiet vil være bostedsattraktivitet. Det vises ellers til prosjektbeskrivelse som grunnlag for vedtak i saken Forstudiet vil kreve en finansiering, og i hht budsjettinnspill/handlingsplan skal finansiering etableres i forbindelse med at prosjektet startes. Regional koordinators forslag til konklusjon til behandling i rådmannsutvalg : Forstudie Attraktivitet iverksettes Som delfinansiering prioriteres prosjektet tildelt kr i regionale utviklingsmidler i hht partnerskapsavtalen med Buskerud Fylkeskommune Rådmannsutvalgets konklusjon sak 122/12 (innstilling til regionråd): Innstilling vedtas i rådmannsutvalgets møte Sak 068/12: Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli - orientering Regionrådet sak 053/12 I møte den 16 oktober 2012 vedtok Regionrådet følgende: «Kongsbergregionen er positiv til å delta i videre drøfting om initiativ til etablering av lyntogforum for Haukelibanen» Saken er fulgt opp av rådsleder/nestleder sammen med sekretariatet og det er gjennomført møter med regionene i Midt- og Vest Telemark. Dette har resultert i at det er nedsatt et interimstyre som arbeider videre med å se på etablering av slikt lyntogforum. Rådet vil i møte den 4 desember gis informasjon/orientering om dette arbeidet. 9

10 Norsk Bane søker i disse dager Buskerud Fylkeskommune om støtte til å ferdigstille Deutsche Bahns utredning i Buskerud. Tilsvarende vil de ønske å utfordre aktuelle kommuner og næringsliv. Rådsleder og sekretariat mfl har bla hatt møter med fylkesordfører i Buskerud om saken og planlegger på denne bakgrunn å utfordre fylkeskommunen til deltagelse i det nye Lyntogforum som er under etablering. Samtidig også støtte Norsk Banes søknad om støtte jfr ovenfor. Saken tas til orientering Kongsbergregionen deltar i det videre arbeidet med å etablere Lyntogforum for Vestlandsbanen over Haukeli. Kongsbergregionen anbefaler søknad fra Norsk Bane ovenfor Buskerud Fylkeskommune - om støtte til finansiering av ferdigstillelse av Deutsche Bahns delutredning i Buskerud. Kongsbergregionen tar initiativ ovenfor Buskerud Fylkeskommune og aktuelle kommuner om deltagelse i Lyntogforum for Vestlandsbanen over Haukeli Sak 069/12: Lys i alle glas Vedtak i kommunestyret i Sigdal sak 104/12 Henvendelse fra ordfører i Sigdal kommune datert Sluttraport «Lys i alle glas» I forbindelse med at kommunestyret i Sigdal behandlet sluttrapport fra prosjektet ble følgende vedtatt: «Kommunestyret ber ordføreren om å ta kontakt med regionrådene i Numedal, Midtfylket og Hallingdal for å vurdere en plan med mål om videreføring av prosjektet Lys i alle glas. Følgende områder bør inngå i vurderingen: Status 2012 og konkrete tiltak for 2013 En 5-årsplan for videreføring Finansieringsplan for 5-årsperioden» Dette er da bakgrunnen for ordfører i Sigdal kontaktet Kongsbergregionen Sekretariatet har gitt en foreløpig tilbakemelding på at Kongsbergregionen vil behandle og besvare forespørselen. Lys i alle glas er et bosettingsprosjekt for 12 kommuner i Buskerud. Som nå er avsluttet Deltagerkommunene har vært: Hallingdal; Ål, Gol, Hol, Hemsedal, Nes, Flå, Numedal; Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, samt kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum. Styringsgruppen i prosjektet behandlet henvendelsen fra Sigdal i sitt møte den

11 I vår region er det Numedalsutvikling som har stått for koordinering og prosjektansvar. Saken er drøftet/behandlet i styret for Numedalsutvikling Sekretariatet har derfor gjennomført samtaler med daglig leder og prosjektleder hos Numedalsutvikling som del av forberedelsen av behandling av saken i de regionale organ. Status er altså at prosjektet er avsluttet i tråd med forutsetningene. Det er imidlertid etablert et opplegg for videreføring av enkelte arbeidsoppgaver i 2012 og Dette gjelder bla utarbeidelse og utsending av nyhetsbrev og oppdatering av nettsider. Numedalsutvikling IKS har i tillegg også satt av litt prosjektmidler til å ivareta funksjon for å ta imot henvendelser fra eiere som ønsker å selge, og interessenter som ønsker å kjøpe gårdsbruk i området, ut I løpet av denne perioden ønsker man da å søke få oppnevnt kontaktpersoner i den enkelte kommune, som kan få opplæring i å håndtere disse henvendelsene som eventuelt kommer. Prosjektet og Numedalsutvikling legger til grunn at det er for tidlig å ta stilling til igangsetting av et eventuelt nytt prosjekt nå, men at man for iallefall Numedalskommunenes del iallefall i løpet av 2013 må ha en ambisjon om å konkludere på hvordan arbeidet videre skal følges opp. Dersom rådet skulle ha andre forslag til oppfølging legger sekretariatet til grunn at saken kan sendes tilbake til ny behandling. Slik at evt også behandling i rådmannsutvalget kan foreligge før evt slike forslag vedtas endelig Rådet for Kongsbergregionen legger til grunn for sin vurdering den behandling som saken har hatt i styringsgruppa for prosjektet, og særlig også konklusjon mht videre oppfølging fra styrebehandling i Numedalsutvikling IKS. Sekretariatet formidler dette i tilbakemelding til Sigdal kommune. Sak 070/12: Eventuelt Det er gitt mulighet for rådsmedlemmene å ta opp saker utenom sakskart under eventuelt FELLES BORD i Kongsbergregionen: Det settes av tid i møtet til en runde rundt bordet. Dette er en uformell delingsarena der man deler saker/informasjon som det ikke knytter seg behov for protokollerte vedtak i. Hver kommune får anledning til å dele nyttig informasjon fra den enkelte kommune. I tillegg er det åpent for å dele informasjon om ulike møter og aktiviteter som rådet har vært eller vil komme til å være representert på. 11

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer