Regionrådet 4. desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet 4. desember 2012"

Transkript

1 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig til sekretariatet. Vi ber også om at evt andre som ønsker å overvære møtet melder i fra til sekretariatet, av hensyn til tilrettelegging for praktiske forhold knyttet til gjennomføringen! Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder tlf: mob:

2 Velkommen til regionrådsmøte! Sakliste Sak 059/12: Godkjenning av møtebok/-referat...2 Sak 060/12: Referatsaker...3 Sak 061/12: Omstillingsarbeidet i Rollag - orientering...3 Sak 062/12: Vegglifjelltunnel - orientering...3 Sak 063/12: Handlingsplan Sak 064/12: Møteplan Sak 065/12: Exploria...5 Sak 066/12: Datasenter i Telemark ringvirkninger orientering om forprosjekt...7 Sak 067/12: Forstudie «Attraktivitet»...9 Sak 068/12: Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli - orientering...9 Sak 069/12: Lys i alle glas...10 Sak 070/12: Eventuelt...11 FELLES BORD i Kongsbergregionen:...11 Mulig flere saker! Vedlegg utsendt sammen med innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 - Handlingsplan 2013 Kongsbergregionen til sak 063/12 2. Vedl 2 - Økonomiinnspill 2013 Kongsbergregionen til sak 063/12 3. Vedl 3 - Møteplan 2013 ver 1 Kongsbergregionen til sak 064/12 4. Vedl 4 - Søknad Exploria til sak 065/12 5. Vedl 5 - Prosjektbeskrivelse forstudie Attraktivitet til sak 067/12 Sak 059/12: Godkjenning av møtebok/-referat Møtebok/-referat fra Regionrådets møte den 16. oktober 2012 Møtet ble avholdt i Tinn kommune Møtereferat ble sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Referat fra møtet den 16. oktober 2012 godkjennes 2

3 Sak 060/12: Referatsaker Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 26. oktober 2012 Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 30. november 2012 Møtereferat fra rådmannsutvalgets møte i oktober og november er tilsendt/blir tilsendt regionrådets medlemmer og lagt ut på under fanen «referater». Regionrådet tar referatsaken til orientering Sak 061/12: Omstillingsarbeidet i Rollag - orientering Ingen Opplysninger i saken/vurderinger: I møtet vil det bli en orientering om arbeidet Saken tas til orientering Sak 062/12: Vegglifjelltunnel - orientering Ingen / Opplysninger i saken/vurderinger: Kongsbergregionen v/ Rollag og Tinn kommuner er/har vært prosjekteier i arbeidet med å utrede mulig kombinert ski og vegtunnel på Vegglifjell. Prosjektet er nå i en mellomfase der det arbeides mot mål om realisering. I møtet vil det bli gitt en orientering om status i arbeidet Regional koordinators forslag til konklusjon: Saken tas til orientering 3

4 Sak 063/12: Handlingsplan 2013 Handlingsplan 2013 Kongsbergregionen (Vedlegg 1) Sekretariatets budsjettinnspill 2013 (Vedlegg 2) Rådmannsutvalget sak 100/12 Rådmannsutvalget sak 101/12 Rådmannsutvalget sak 116/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Saken var presentert til behandling i rådmannsutvalget den sak 100/12. Rådmannsutvalget behandler saken på nytt den i sak 116/12 Sekretariatet har hatt et ønske om å videreutvikle/forbedre handlingsplanens form og innhold. Dette har vært gjenstand for drøftinger internt, i rådmannsutvalget og med rådmannsutvalgets leder. I fortsettelsen ønsker sekretariatet å presentere en handlingsplan som i bedre grad presenteres i en ny struktur der hhv mål, arbeidsform/virkemidler og tiltak kan tydeliggjøres. Og at handlingsdelen i større grad er tiltak/prosjekt i sekretariatets regi med direkte tilknytning til budsjett. Og der beskrivelse av mål og arbeidsformer/virkemidler blir en mer tekstlig del av fremstillingen. Dernest ønsker sekretariatet å endre prosess internt fram mot handlingsplanen legges fram. Sekretariatet vil i samarbeid med administrativ ledelse arbeide med dette i 2013 med mål om slik forbedrede prosesser og beskrivelser gjort gjeldende fom Handlingsplanen som nå legges fram for 2013 blir i stor grad etter den mal som man har prøvd ut i 2011 og Det er forsøkt gjort tilpasninger i fht de innspill som rådmannsutvalget ga i første gangs behandling av saken. Planen må ses i sammenheng med øvrige styringsdokumenter og strategiplaner. Handlingsplanen vil ikke kunne bli uttømmende for den regionale virksomhet. Det vil alltid være oppmerksomhets- og påvirkningsområder som regionen må håndtere. Eksempel på slike saker er feks: Norsk Jernbanesenter, Luftambulanse, Exploria, KKE, Datalagringsprosjekt mm der man kan anta at også i 2013 vil være oppgaver for de regionale organ og regionens sekretariat å håndtere. Handlingsplanen benyttes som en oversikt over aktuelle innsatsområder og tiltak i 2013 og definerer retning og oppgaver for de regionale organ og sekretariatets arbeid. Handlingsplanen vil legges til grunn for de rapporter sekretariatet fremmer, dvs halvårsrapport og årsrapport. Handlingsplanen referer til det budsjettinnspill rådmennene i tråd med forutsetningene ble forelagt i september og som ble behandlet i rådmannsutvalgets møte sak 101/12 Handlingsplan 2013 Kongsbergregionen vedtas Rådmannsutvalgets konklusjon sak 116/12 (innstilling til regionråd): Innstilling vedtas i rådmannsutvalgets møte

5 Sak 064/12: Møteplan 2013 Utkast til møteplan 2013 Kongsbergregionen (Vedlegg 3) Rådmannsutvalget sak 117/12 Opplysninger i saken/vurderinger: Utkast til møteplan 2013 fremmes til behandling i de regionale organ. I den grad det har vært mulig har sekretariatet søkt følge tidligere praksis. Og sett på aktuelle andre møtekalendere i den grad de på nåværende tidspunkt er tilgjengelige. I forhold til dette siste er det mulige kollisjoner. Eksempelvis mellom hovedutvalg for regionalutvikling i Buskerud fylkeskommune, styremøte i Osloregionen og mulig flere. Sekretariatet ber de regionale organ gå gjennom forslag til møteplan og vurdere disse forhold og evt fremme forslag til endringer. Møteplanen inneholder forslag til møtedatoer for rådmannsutvalg, regionråd og representantskap. Det vil i tillegg til dette være aktuelt å sette valgkomite i 2013 men sekretariatet foreslår at disse møtene fastsettes senere. Sekretariatet ber de regionale organ vurdere særlig de møter/seminar som er planlagt i møteplanen i juli og august. Bakgrunnen for dette er at dette tema tidligere har vært oppe i de regionale organ og der det har vært tatt til orde for en evaluering av om disse skal videreføres og evt i hvilken form. Møteplan for Kongsbergregionen 2013 vedtas Rådmannsutvalgets konklusjon sak 117/12 (innstilling til regionråd): Innstilling vedtas i rådmannsutvalgets møte Sak 065/12: Exploria Søknad (Vedlegg 4) Rådmannsutvalget sak 102/12 Rådmannsutvalget sak 111/12 Saken var fremmet til behandling i rådmannsutvalgets møte den men ble utsatt. Den ble fremmet til ny behandling i utvalgets møte den (sak 111/12). Rådmennene drøftet i dette møtet og det ble gitt signaler til sekretariatet som danne grunnlag for innstilling i saken når den nå fremmes for behandling i rådet. 5

6 Det vises generelt til vedlegg. Dette ble sendt sekretariatet i fbm med at det ble arbeidet med tilrettelegging for en presentasjon i regionråd i september. Presentasjonen ble gjennomført uten at denne saken og realitetene i denne ble berørt/nevnt. Dette fordi regional koordinator anser denne saken som prinsipiell mht spørsmål om regionrådssamarbeid og evt eierskap. Under rådmannsutvalgets drøfting den fremkom det uttalt skepsis til om Kongsbergregionen er et organ/en organisasjon som skal utøve eierskap. Og at slikt eierskap primært bør tillegge den enkelte kommune å vurdere. Videre ble sekretariatet bedt om å fremme saken for behandling i rådet der søknaden blir behandlet med innstilling fra regional koordinator basert på konklusjon i rådmannsutvalgets behandling av søknaden/saken sak 111/12. Kort om Exploria: Prosjektet har tidligere hatt navnet «Norsk Geosenter» - og Kongsbergregionen har hele tiden/flere ganger støttet dette prosjektet både med oppmerksomhet og prioritering av prosjektmidler via partnerkapsavtalen med Buskerud. Exploria er et prosjekt og et partnerskap - som arbeider for realisering av et nasjonalt vitenog opplevelsessenter på Kongsberg. Teknologiindustrien og akademia står sammen om en langsiktig nasjonal satsing på Kongsberg. Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning og yrkeskarriere innen teknologi, industri, naturvitenskap og geologi. Exploria vil være en visningsarena for lokal, regional og nasjonal teknologi/industri, og gi kunnskap og innsikt om industriens samfunnsmessige betydning. Exploria skal være et møtested mellom industri, næringsliv, kultur, fag/forskning, utdanning og et bredt publikum. I tillegg vil Exploria kunne være en viktig trafikkbygger som vil bidra til å fremme Kongsbergregionen som en attraktiv turistdestinasjon. Kort om foreliggende søknad: For å ta Exploria fra idè og prosjekt til realitet etableres det aksjeselskap med heltids daglig ledelse og et nytt styre. Dette skal være et utviklingsselskap med formål å realisere Exploria, dvs. å programmere innholdet, fullfinansiere bygningsmasse og innhold, samt forberede en permanent driftssituasjon. Selskapet vil eies av det offentlige, og bedrifter som ønsker å være medeiere. Eierne og samarbeidende bedrifter bidrar med driftskapital. Det skal fremskaffes en grunnkapital på ca. 5 6 millioner i driftskapital, som skal være selskapets kapital for å gjennomføre nødvendige oppgaver for å realisere Exploria som et nasjonalt viten og opplevelsessenter. Parallelt arbeides det med å få Exploria inn i Statsbudsjettet. Det nye selskapet er foreslått gitt en aksjekapital stor kr Hvorav Kongsbergregionen er utfordret til å stillingta et mulig eierskap tilsvarende 10% - dvs Dersom Kongsbergregionen blir eier er det også tilkjennegitt et behov for årlig driftskapitaltilførsel fra regionen på kr i 2 år. Hovedinvesteringen ved en realisering er beregnet til kr 215 mill kr. Det planlegges etablert et eiendomsselskap og et driftsselskap senere. 6

7 Om Kongsbergregionen og eierskap: Kongsbergregionen har hittil ikke som organ/organisasjon deltatt på eiersiden i selskaper feks aksjeselskap som det her er foreslått. Et eierskap vil slik regional koordinator og rådmannsutvalget vurderer det derfor måtte forutgås av en prinsippiell diskusjon. Og evt endringer i regionsamarbeidets status iallefall mht vedtekter. Kongsbergregionen kan pt ikke hefte for gjeld eller lignende forpliktelser. Selv om dette siste sikkert kunne vært håndtert i evt aksjonæravtale e.l. vil de prinsipielle sidene være uavklart pt. Evt vedtektsendringer vil måtte forutsette kommunestyrevedtak i de samarbeidende kommuner. Kongsbergregionen som organ er så langt heller da ikke tenkt ha slike oppgaver. Regionsamarbeidet er på vegne av kommunene en utviklingspartner i mange sammenhenger men dog ikke noe annet enn kommunene. Rådmannsutvalget legger derfor også til grunn at ved vurdering av eierskap i andre selskap er det pt de samarbeidende enkeltkommunene som må utfordres. Eierskapet kan evt representeres/utøves i et regionalt samarbeid dersom dette avtales kommunene mellom. Kongsbergregionen (som organ) har ved dagens organisering ei heller avsatt midler/økonomi til i yte driftsmidler. Kongsbergregionen kan koordinere felles tiltak men er pt ikke gitt oppdrag knyttet til å yte driftsmidler i denne type aktuelle samarbeidstiltak. Vurdering: Regional koordinator og rådmannsutvalget er enig i at Exploria er et spennende prosjekt og et mulig tiltak av regional stor interesse i. Og Kongsbergregionen bør engasjere seg i planene om å søke realisert dette. Som generell utviklingspartner og pådriver og gjerne i konkrete tiltak som kan fremme arbeidet. Også evt i å bidra til å søke finansiering til aktuelle prosjekt det nye utviklingsselsskapet måtte initiere. Men Kongsbergregionen er ikke gitt i oppgave, ei heller organisert for, å utøve direkte eierskap i andre selskap på vegne av de samarbeidende kommunene gjennom å bevilge aksjekapital og tilhørende ha ansvar for å yte driftsmidler. Ved dagens organisering av regionsamarbeidet bør evt eierskapsspørmål stillingtas i den enkelte samarbeidskommune. Søknaden kan derfor ikke imøtekommes av de regionale organ. Kongsbergregionen er positiv til det videre arbeidet med å realisere Exploria. Og ønsker å være deltagende som mulig utviklingspartner og pådriver for dette. Kongsbergregionen deltar ikke som eier i utviklingsselskapet Exploria AS Sak 066/12: Datasenter i Telemark ringvirkninger orientering om forprosjekt Prosjektplan Ringvirkninger Telemark Data Center Det legges ned et stort arbeid og brukes mye ressurser for å legge til rette for etablering av store datasenter i Telemark. Målsettingen er å blir den foretrukne region i Norge og Europa, gjennom kostnadseffektive, grønne løsninger for denne industrien. Aktuelle lokasjoner er mange, langs vannveien i Telemark. 7

8 Norske Systemarkitekter (NSA) som datasenterleverandør/-bruker og tjenesteleverandør har lett etter velegnede lokasjoner i Norge for å kunne realisere sitt behov for større datasenter. I 2009 kontaktet de Rjukan Næringsutvikling, det ble igangsatt en prosess for å klarlegge om Rjukan kunne oppfylle kriteriene og det ble igangsatt konkrete prosjekteringer. NSA prosjektet har gjennom prosessen vokst og nasjonale og internasjonale aktører er koblet på. Selskapet RTC ble etablert og de har gjort store investeringer i planlegging, regulering, konseptutvikling og markedsarbeid. Selskapet RMH har gjort det samme. Selskapene RTC og RMH etablerer i disse dager et felles selskap. Store internasjonale kunder, nasjonale kunder er og har vært involvert og det jobbes hardt fra alle sider for å få etablert den første kunden til Rjukan og Telemark. I tillegg er det prosesser i gang hvor både Klosterøya og Herøya (Infratech) er vurdert som lokasjoner for en fremtidig datasenteretablering. Datasenterindustrien er en helt ny næring i Norge. Deres behov og kriteriene som stilles viser at Rjukan og Telemark har gode forutsetninger for å kunne tilby de beste rammebetingelsene for denne industrien basert på sin infrastruktur og industrikompetanse som er bygget opp gjennom prosessindustrien i aksen Rjukan, Notodden, Skien og Porsgrunn. Direkte og indirekte effekter For å stå rustet som det beste vertskap for den nye datasenterindustrien og få til næringsutvikling i regionen med bakgrunn i denne satsingen må Telemark arbeide med det som kan gi en konkurransefordel både nasjonalt og internasjonalt. Det beste vertskap og ønske om næringsutvikling henger sammen. Rjukan Næringsutvikling vil med dette prosjektet starte arbeide med å legge til rette for et målrettet arbeid for å bidra til at næringslivet og vertskapet i regionen kan levere og utvikle seg i henhold til behovet datasenterindustrien har. Prosjektet skal også tilrettelegge for ringvirkninger og nyetableringer. Datasenterplanen på Rjukan kan estimert ha behov for ca. 150 ansatte i kjernevirksomheten. Google sitt datasenter i Finland opererer med en faktor på 1:5 i ringvirkningsarbeidsplasser. Facebook sin etablering i Luleå, Sverige har allerede resultert i langt større ringvirkninger enn antatt som nyetableringer, vekst i studenttall ved universitetet og økt antall fou-prosjekter. Telemark har sterk konkurranse i dette markedet. Man vil nå etablere en plan for dette arbeidet som blir forankret hos aktørene i regionen (dette forprosjektet) og deretter etablere samspillsog utviklingsarenaer som kan bidra til og utløse potensialet denne satsingen kan gi (hovedprosjekt). Forprosjektet har en kostnadsramme på NOK ,-, hvorav 50 % representerer egeninnsats fra en gruppe av stakeholderne og NOK ,- finansieres av Innovasjon Norge. Dette gir et behov for å hente inn NOK ,- for å fullfinansiere denne fasen (forprosjekt). Se forøvrig vedlagt prosjektplan. Kongsbergregionen er utfordret til å delta i finansieringen. Regional koordinator har gitt prosjekteier tilbakemelding om at regionsamarbeidet pt ikke har egne midler til å bidra til dette pt. Men at prosjektet klart er av regional interesse og bør presenteres for regionrådet. Det er derfor satt på agendaen og rådet vil gis en presentasjon i møte den 4 desember. Dernest bør Kongsbergregionen vurdere sammen med prosjekteier hvordan regionsamarbeidet kan bidra til/i prosjektet. Både til at nødvendig finansiering oppnås, men også å gå prosjektet oppmerksomhet og støtte til at målsettingene kan nås Kongsbergregionen legger til grunn at prosessene knyttet til planer om Datasenter på Rjukan / i Tinn er av stor regional interesse. Og ønsker å støtte arbeidet med å realisere dette. Herunder også forprosjekt knyttet til ringvirkninger. Saken tas til orientering. 8

9 Sak 067/12: Forstudie «Attraktivitet» Prosjektbeskrivelse forstudie Attraktivitet (Vedlegg 5) Rådmannsutvalget sak 122/12 I samarbeid med SNKR har sekretariatet tatt initiativ til å iverksette et forstudie knyttet til tema «attraktivitet». Et av hovedtemaene vil være å utvikle en regional strategi for arbeidet, der regionsamarbeidets rolle og oppgaver i fortsettelsen kan tydeliggjøres. Dernest komme i gang med aktiviteter som styrker kommunenes attraktivitet. Hovedfokus i forstudiet vil være bostedsattraktivitet. Det vises ellers til prosjektbeskrivelse som grunnlag for vedtak i saken Forstudiet vil kreve en finansiering, og i hht budsjettinnspill/handlingsplan skal finansiering etableres i forbindelse med at prosjektet startes. Regional koordinators forslag til konklusjon til behandling i rådmannsutvalg : Forstudie Attraktivitet iverksettes Som delfinansiering prioriteres prosjektet tildelt kr i regionale utviklingsmidler i hht partnerskapsavtalen med Buskerud Fylkeskommune Rådmannsutvalgets konklusjon sak 122/12 (innstilling til regionråd): Innstilling vedtas i rådmannsutvalgets møte Sak 068/12: Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli - orientering Regionrådet sak 053/12 I møte den 16 oktober 2012 vedtok Regionrådet følgende: «Kongsbergregionen er positiv til å delta i videre drøfting om initiativ til etablering av lyntogforum for Haukelibanen» Saken er fulgt opp av rådsleder/nestleder sammen med sekretariatet og det er gjennomført møter med regionene i Midt- og Vest Telemark. Dette har resultert i at det er nedsatt et interimstyre som arbeider videre med å se på etablering av slikt lyntogforum. Rådet vil i møte den 4 desember gis informasjon/orientering om dette arbeidet. 9

10 Norsk Bane søker i disse dager Buskerud Fylkeskommune om støtte til å ferdigstille Deutsche Bahns utredning i Buskerud. Tilsvarende vil de ønske å utfordre aktuelle kommuner og næringsliv. Rådsleder og sekretariat mfl har bla hatt møter med fylkesordfører i Buskerud om saken og planlegger på denne bakgrunn å utfordre fylkeskommunen til deltagelse i det nye Lyntogforum som er under etablering. Samtidig også støtte Norsk Banes søknad om støtte jfr ovenfor. Saken tas til orientering Kongsbergregionen deltar i det videre arbeidet med å etablere Lyntogforum for Vestlandsbanen over Haukeli. Kongsbergregionen anbefaler søknad fra Norsk Bane ovenfor Buskerud Fylkeskommune - om støtte til finansiering av ferdigstillelse av Deutsche Bahns delutredning i Buskerud. Kongsbergregionen tar initiativ ovenfor Buskerud Fylkeskommune og aktuelle kommuner om deltagelse i Lyntogforum for Vestlandsbanen over Haukeli Sak 069/12: Lys i alle glas Vedtak i kommunestyret i Sigdal sak 104/12 Henvendelse fra ordfører i Sigdal kommune datert Sluttraport «Lys i alle glas» I forbindelse med at kommunestyret i Sigdal behandlet sluttrapport fra prosjektet ble følgende vedtatt: «Kommunestyret ber ordføreren om å ta kontakt med regionrådene i Numedal, Midtfylket og Hallingdal for å vurdere en plan med mål om videreføring av prosjektet Lys i alle glas. Følgende områder bør inngå i vurderingen: Status 2012 og konkrete tiltak for 2013 En 5-årsplan for videreføring Finansieringsplan for 5-årsperioden» Dette er da bakgrunnen for ordfører i Sigdal kontaktet Kongsbergregionen Sekretariatet har gitt en foreløpig tilbakemelding på at Kongsbergregionen vil behandle og besvare forespørselen. Lys i alle glas er et bosettingsprosjekt for 12 kommuner i Buskerud. Som nå er avsluttet Deltagerkommunene har vært: Hallingdal; Ål, Gol, Hol, Hemsedal, Nes, Flå, Numedal; Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, samt kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum. Styringsgruppen i prosjektet behandlet henvendelsen fra Sigdal i sitt møte den

11 I vår region er det Numedalsutvikling som har stått for koordinering og prosjektansvar. Saken er drøftet/behandlet i styret for Numedalsutvikling Sekretariatet har derfor gjennomført samtaler med daglig leder og prosjektleder hos Numedalsutvikling som del av forberedelsen av behandling av saken i de regionale organ. Status er altså at prosjektet er avsluttet i tråd med forutsetningene. Det er imidlertid etablert et opplegg for videreføring av enkelte arbeidsoppgaver i 2012 og Dette gjelder bla utarbeidelse og utsending av nyhetsbrev og oppdatering av nettsider. Numedalsutvikling IKS har i tillegg også satt av litt prosjektmidler til å ivareta funksjon for å ta imot henvendelser fra eiere som ønsker å selge, og interessenter som ønsker å kjøpe gårdsbruk i området, ut I løpet av denne perioden ønsker man da å søke få oppnevnt kontaktpersoner i den enkelte kommune, som kan få opplæring i å håndtere disse henvendelsene som eventuelt kommer. Prosjektet og Numedalsutvikling legger til grunn at det er for tidlig å ta stilling til igangsetting av et eventuelt nytt prosjekt nå, men at man for iallefall Numedalskommunenes del iallefall i løpet av 2013 må ha en ambisjon om å konkludere på hvordan arbeidet videre skal følges opp. Dersom rådet skulle ha andre forslag til oppfølging legger sekretariatet til grunn at saken kan sendes tilbake til ny behandling. Slik at evt også behandling i rådmannsutvalget kan foreligge før evt slike forslag vedtas endelig Rådet for Kongsbergregionen legger til grunn for sin vurdering den behandling som saken har hatt i styringsgruppa for prosjektet, og særlig også konklusjon mht videre oppfølging fra styrebehandling i Numedalsutvikling IKS. Sekretariatet formidler dette i tilbakemelding til Sigdal kommune. Sak 070/12: Eventuelt Det er gitt mulighet for rådsmedlemmene å ta opp saker utenom sakskart under eventuelt FELLES BORD i Kongsbergregionen: Det settes av tid i møtet til en runde rundt bordet. Dette er en uformell delingsarena der man deler saker/informasjon som det ikke knytter seg behov for protokollerte vedtak i. Hver kommune får anledning til å dele nyttig informasjon fra den enkelte kommune. I tillegg er det åpent for å dele informasjon om ulike møter og aktiviteter som rådet har vært eller vil komme til å være representert på. 11

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 14:50 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 4. april 2014

Regionrådet 4. april 2014 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. april 2014 Sted: Flesberg kommune Lampeland hotell Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Kongsbergregionen 28.03.14 Sven Tore Løkslid rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes

Detaljer

Regionrådet 14. juni 2011

Regionrådet 14. juni 2011 MØTEINNKALLING! Regionrådet 14. juni 2011 Sted: Rollag kommune kommunehuset Tid: 09:00 15:00 for Kongsbergregionen 07.06.11 Lise Wiik regionrådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 25. september 2017

Regionrådet 25. september 2017 Referat Regionrådet 25. september 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00-14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

Regionrådet 06. september 2016

Regionrådet 06. september 2016 Referat Regionrådet 06. september 2016 Sted: Rjukanhuset, Tinn Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 021/16: Godkjenning

Detaljer

Regionrådet 4. september 2012

Regionrådet 4. september 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. september 2012 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset - Sauland Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 27.08.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Regionrådet 6. desember 2011

Regionrådet 6. desember 2011 MØTEREFERAT! Regionrådet 6. desember 2011 Sted: Kongsberg kommune Kongsberg vandrerhjem Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 31. mai 2013

Rådmannsutvalget 31. mai 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 31. mai 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådsmøte 6. februar 2007

Regionrådsmøte 6. februar 2007 Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg Notodden, Øvre Eiker og Tinn kommuner Regionrådsmøte 6. februar 2007 Møteinnkalling! Sted: Flesberg kommune, Lampeland hotell Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen

Detaljer

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Regionrådet 06. desember 2016

Regionrådet 06. desember 2016 Referat Regionrådet 06. desember 2016 Sted: Skype Tidspunkt: kl 10:00 10:45 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 030/16: Godkjenning av møtebok/-referat...

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: Møteprotokoll fra Regionrådets møte godkjennes.

VEDTAK/INNSTILLING I REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD: Møteprotokoll fra Regionrådets møte godkjennes. 26/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Møteprotokoll fra Regionrådets møte 21.9.2012 godkjennes. Møteprotokoll fra Regionrådets møte 21.9.2012 godkjennes. 27/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA FELLES FORMANNSKAPSMØTE

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å:

HANDLINGSPLAN 2016 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: HANDLINGSPLAN 2016 KONGSBERGREGIONEN Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: Utløse større verdiskaping, utfylle hverandre - og utnytte de samlede ressurser bedre! Gjennom samarbeidet skal man gjennomføre

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Regionrådet 10. november 2015

Regionrådet 10. november 2015 Møtereferat Regionrådet 10. november 2015 Sted: Kommunehuset i Hjartdal Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 10.11.2015 Eli Hovd Prestegården rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2017 KONGSBERGREGIONEN

HANDLINGSPLAN 2017 KONGSBERGREGIONEN HANDLINGSPLAN 2017 KONGSBERGREGIONEN har ett mål: Å skape gode liv og nye muligheter for menneskene og næringslivet. Gjennom historien har vi vist at vi kan skape verdier med ressursene vi har til rådighet,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL OVERORDNET INFO VEDR SØKER - Søker: Omstillingsprogrammet i Rollag Kommune - Kontaktperson: Espen Berg - Espen.berg@rollag.kommune.no;

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 8. februar 2011

Regionrådet 8. februar 2011 MØTEBOK / -REFERAT! Regionrådet 8. februar 2011 Sted: Brattrein Hotell Notodden kommune Tid: 09:00 15:00 Møteleder(e): Lise Wiik / Thomas Fosen Referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 Sted: NOPRO, Merdevegen 8 /Tuven på Notodden Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Møtereferat! Sted: Kongsberg Vandrerhjem Vinjesgate 1-3616 Kongsberg Tid: 09:00 15:20 Møteleder:

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Regionrådsmøte 15. mai 2007

Regionrådsmøte 15. mai 2007 Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg Notodden, Øvre Eiker og Tinn kommuner Regionrådsmøte 15. mai 2007 Møteinnkalling! Sted: Nore og Uvdal kommune, Sevletunet Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 08.05.07

Detaljer

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær Representantskapets konferanse 9. februar 2012 Jan Erik innvær «Det handler om å leve» Men det handler også om de som kommer etter oss Det handler om samfunnsutvikling! «Det var den gong..» «Things

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. september 2014

Rådmannsutvalget 26. september 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen 26.09.14 Håvard Fossbakken Daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. november 2013

Rådmannsutvalget 29. november 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. november 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: 18.03.2016 Tid: 12:00-15:30 Til stede på møtet Gustav Kalager Tine Norman Ståle Versland Anita Larsen

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset i Sigdal Møtedato: 07.09.2011 Tid: 12.00 Lunsj serveres fra kl. 11.30 i kantina på Herredshuset. Samferdselssjef Gro Rygseter Solberg vil innlede om fylkesvegstrategiarbeidet

Detaljer

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 MØTEREFERAT Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. september 2013

Rådmannsutvalget 27. september 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. september 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. september 2015

Rådmannsutvalget 25. september 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 25. september 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 11:00 15:00 Kongsbergregionen 25.09.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Kongsberg 25. august 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Wenche Grinderud Kongsberg

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den 22.04.2016 Behandling: Søknad fra Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening Der søkes om tilskudd på kr. 20.000 til

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Hurum rådhus (Sætre) Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om Buskerud fylkeskommunes

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Regionrådet 22. mars 2011

Regionrådet 22. mars 2011 MØTEREFERAT! Regionrådet 22. mars 2011 Sted: Tuddal høgfjellshotell Hjartdal kommune Tid: 09:00 15:30 møteleder: Lise Wiik regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. august 2011

Rådmannsutvalget 26. august 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA Arena, Ringeriksgata 13 Tid: 24.mai 2017, kl. 09.00-1230 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Tore

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012

Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 11. januar kl 11:30 til 12. januar kl 13 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2011

Rådmannsutvalget 29. april 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. april 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD.

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD. 1 SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen 24.4.2012 Sak nr 15/12 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN

Detaljer