01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 UTEKONTAKTEN I BERGEN"

Transkript

1 01/14 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 RAPPORTEN ER SKREVET AV JANNICE MYRMEL ISAKSEN UTEKONTAKTEN I BERGEN

2 KARTLEGGINGSRAPPORT OM ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM DELRAPPORT 1, JUNI 2014 RAPPORTEN ER SKREVET AV JANNICE MYRMEL ISAKSEN 1

3 INNHOLD Kartleggingsteamet: Lise Karin Sundal Sigmund Hundershagen Stefano Juul Giusti Alejandro Garrido-Soza Eirin Ask Nyheim Ledet av: Renate Trellevik Veiledet av: Liv Flesland KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Skrevet av: Jannice Myrmel Isaksen Design: Ian Holcroft Takk til: Alle bidragsytere; etater, organisasjoner, enkeltpersoner som har delt kunnskap og erfaringer Utgiver: Utekontakten i Bergen 01/14 2

4 BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN KARTLEGGINGENS MÅLSETTING KARTLEGGINGSPROSESSEN, METODER OG KILDER HKH-METODEN RESSURSGRUPPE INNHENTING AV EKSISTERENDE KUNNSKAP OG MEDIESØK INTERVJUER TJENESTER INTERVJU MED NØKKELINFORMANTER INTERVJU AV MÅLGRUPPEN FOKUSGRUPPER OBSERVASJON / GJENNOMGANG AV UTEKONAKTENS FELTRAPPORTER ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM HVA DEFINERER EN ÅPEN RUSSCENE? NYGÅRDSPARKEN VÅGSBUNNEN NONNESETER OG OMEGN TORGALLMENNINGEN OG NORDNES ÅPNE RUSSCENERS INNVIRKNING PÅ OMGIVELSENE HVA KJENNETEGNER PERSONER SOM OPPHOLDER SEG PÅ ÅPNE RUSSCENER? BRUKERGRUPPE FYSISK HELSE PSYKISK HELSE BEHANDLING BOLIG ÅPNE RUSSCENERS SAMMENSATTE FUNKSJON ET SOSIALT MILJØ MARKEDSPLASS INNTAK AV RUSMIDLER KRIMINALITET PÅGÅENDE INSATS DIREKTE MOT ÅPNE RUSSCENER INDIREKTE MOT ÅPNE RUSSCENER FOREBYGGENDE INNSATS PLANLAGTE TILTAK LITTERATURLISTE

5 4

6 BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN I Bergen kommune er det om lag innbyggere. Hvor mange av disse som bruker illegale rusmidler eller er rusmiddelavhengige finnes det ikke eksakte tall på. Det finnes heller ikke norske tall på det EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) per i dag definerer som høy risiko rusbruk. Frem til 2012 var EMCDDA sin definisjon på dette sammenfallende med injiserende bruk av rusmidler På landsbasis anslås det at 2,6 per 1000 innbyggere i Norge injiserer rusmidler (EMCDDA). I Bergen oppleves Nygårdsparken og den åpne russcenen der å være et betydelig problem. Rusmiljøet i øvre del av parken har de siste årene fått mye oppmerksomhet både av politikere, blant befolkningen generelt og gjennom media. En illustrasjon av dette vises gjennom mediesøk i papirutgaven til Bergensavisen og Bergens Tidende der Nygårdsparken omtales nærmere 450 ganger i løpet av ett år. 1 I 2012 presenterte Byrådet i Bergen Handlingsplan mot åpne russcener. Målet er at Bergen skal være en trygg by, med trygge byrom for alle. Som et ledd i dette arbeidet har bystyret i Bergen kommune bestemt at deler av Nygårdsparken stenges for opprustning 25. august Parken skal da rehabiliteres og gjøres mer tilgjengelig og attraktiv både til rekreasjonsbruk, tilpassede arrangementer og med turvei mellom sentrum og Laksevåg via gangbro over Puddefjorden. KARTLEGGINGENS MÅLSETTING I forbindelse med gjennomføringen av Bergen kommunes handlingsplan mot åpne russcener har Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsning bedt om at de åpne russcenene i Bergen sentrum kartlegges før og etter stenging av Nygårdsparkens øvre del. Utekontakten har derfor våren 2014 gjennomført en kartlegging som gir en beskrivelse av arenaene, miljøene og utfordringene på de åpne russcenene i Bergen sentrum. Kartleggingsrapporten er en del av en repeterende kartlegging. Det vil derfor ikke presenteres en handlingsplan i denne rapporten. I del to, som lanseres sommeren 2015, vil det presenteres en handlingsplan med målrettede tiltak for å forebygge nye åpne russcener. Handlingsplanen vil bli utarbeidet i samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser i Bergen, både private og offentlige. 1 Søkeordet «Nygårdsparken» gav 432 treff i perioden

7 Kartleggingen har fokusert på følgende nøkkeltema: Hva er en åpen russcene, hvor er de åpne russcenene i Bergen, hva foregår der og hvem er det som oppholder seg der (alder, kjønn, helse), og hvilke tiltak som er knyttet mot de åpne russcenene. Etter innspill på innledende konsultasjon, ble kartleggingen avgrenset til Bergen sentrum, med særlig fokus på Nygårdsparken og området rundt, samt Vågsbunnen, Nonneseterkvartalet, området rundt Bryggen og Torgalmenningen. 6

8 KARTLEGGINGS- PROSESSEN, METODER OG KILDER HKH-METODEN: Metoden Hurtig kartlegging og handling (HKH) er en analytisk tilnærming til sosialfaglige problemstillinger. HKH har sitt opphav i Rapid Assesment & Response (RAR), et verktøy utviklet av Verdens Helseorganisasjon. Utekontakten i Bergen har i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene, oversatt og tilpasset modellen til norske forhold. Det er utarbeidet en manual for opplæring i metoden (Mounteney og Leirvåg 2007). Ved å benytte eksisterende data i kombinasjon med nye undersøkelser kartlegges det identifiserte problemområdet parallelt med at opplysninger om ulike instansers pågående innsats innhentes. Analyse gjennomføres ved metodetriangulering. Det innebærer at funn identifiseres på grunnlag av gjentatte treff i ulike kildedata. Metodens pålitelighet baserer seg på at en kombinerer ulike metoder og kilder innenfor samme kartlegging og anledningen det gir til å kryssjekke mulige funn (Mounteney, J. og Utne Berg, E. K., 2008). Metodens styrke er hurtig belysning av ett eller flere problemområder, som kan følges opp med rask og hensiktsmessig innsats knyttet til håndtering av problemet. HKHmetoden er egnet for å kartlegge marginaliserte grupper, i særlig grad miljøer og arenaer der hjelpeapparatet normalt har lite innsyn. Utekontakten i Bergen kommune har opparbeidet seg gode erfaringer ved bruk av metoden gjennom 12 tidligere kartlegginger i perioden , alle under veiledning av Kompetansesenter rus region vest Bergen 2. 2 Helsedirektoratet finansierer kompetansesenterets virksomhet. 7

9 Figur 1. HKH prosessen BEHOV / FORESPØRSEL INNLEDENDE KONSULTASJON ETABLERE REFERANSE OG STYRINGSGRUPPE UTVIKLE PROSJEKTPLAN KARTLEGGE PROBLEMET KARTLEGGE NÅVÆRENDE RESPONS ANALYSE AV «HULL» AVSLUTTENDE KONSULTASJON SKRIVE RAPPORT OG HANDLINGSPLAN INNLEDENDE OG AVSLUTTENDE KONSULTASJON Ved oppstart av kartleggingen ble ulike instanser med kjennskap til rusmiljøet i Bergen invitert til en innledende konsultasjon. Møtet ble holdt 20. februar ulike statlige og kommunale instanser, frivillige organisasjoner og kommunale lavterskeltiltak var representert. Målet for møtet var å samle opplysninger om aktuelle tema knyttet til kartleggingen, samt gi grunnlag for kartleggingens målsetting og valg av nøkkeltema. Da det skal gjøres en repeterende kartlegging som påbegynnes vinteren 2014, ble det ikke avholdt avsluttende konsultasjon i denne delen av kartleggingsprosessen. Avsluttende konsultasjon vil bli avholdt mot slutten av del to, våren RESSURSGRUPPE Hensikten med ressursgruppe har vært å sikre lokal deltakelse, eierskap og engasjement. Ressursgruppen har bestått av representanter fra Byrådsavdelingen for 8

10 Sosial, Bolig og Områdesatsning, politiet, Helse Bergen ved Akuttposten, Strax-huset, Kirkens Bymisjon og Utekontakten. I løpet av kartleggingsprosessen har ressursgruppen gitt tilbakemeldinger på funn og drøftet nåværende og fremtidige tiltak. INNHENTING AV EKSISTERENDE KUNNSKAP OG MEDIESØK Mediesøk, årsrapporter, prosjektrapporter, statistikk og forskningsartikler er innhentet for å gi bakgrunnsinformasjon til kartleggingen, og for å underbygge funn. INTERVJUER TJENESTER Instanser/tiltak som kunne tenkes å ha kunnskap om de åpne russcenene ble kontaktet. De ble bedt om å identifisere hvilke tilbud rusmiddelavhengige har, og hvilke udekkede tjenestebehov de kjenner til. Intervjuene ble gjennomført som standardiserte telefonintervjuer. 31 instanser bidro med informasjon til kartleggingen. INTERVJU MED NØKKELINFORMANTER Det ble gjennomført ni semistrukturerte intervjuer med nøkkelinformanter. Dette er personer med god innsikt i rusmiljøet i Bergen sentrum. Informantene representerer ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, politi og frivillige organisasjoner. INTERVJU AV MÅLGRUPPEN Det ble gjennomført ti semistrukturerte intervjuer med personer som har tilknytning til de åpne russcenene, fire kvinner og seks menn. Alle ble rekruttert via Utekontaktens oppsøkende virksomhet. Personene som ble intervjuet fikk et sentrumsgavekort, pålydende 150 kr som en kompensasjon for at de bidro. FOKUSGRUPPER Det ble gjennomført to fokusgrupper med ulike instanser og velforeninger som holder til i tilknytning til Nygårdsparken og Korskirkeallmenningen. Til sammen ti ulike foreninger og instanser deltok. OBSERVASJON / GJENNOMGANG AV UTEKONAKTENS FELTRAPPORTER Det ble gjennomført 60 oppsøkende økter i Bergen sentrum. Øktene ble gjennomført i uke 13-16, 2014, på hverdager mellom kl og lørdager mellom kl , til sammen 96 timer. Det ble utarbeidet egne observasjonsskjema, og de oppsøkende øktene ble gjennomført både som deltakende- og ikke deltakende observasjon. I tillegg ble et utvalg av Utekontaktens tidligere feltrapporter gjennomgått. Alle informanter er anonymisert og informasjonen er behandlet konfidensielt. 9

11 ÅPNE RUSSCENER I BERGEN SENTRUM HVA DEFINERER EN ÅPEN RUSSCENE? Begrepet åpne russcener er blitt mye brukt av medier, politikere og hjelpeapparatet de siste årene. Ulike rapporter og handlingsplaner omtaler begrepet «åpne russcener», men selve betydningen av begrepet synes å være noe uklar. Det har vært vanskelig å finne en god definisjon på hva som menes med en åpen russcene. I løpet av kartleggingen har alle kildene blitt bedt om å forklare hva de legger i begrepet åpne russcener. Nesten samtlige kilder omtaler åpne russcener som et allment og offentlig kjent sted hvor man inntar rusmidler åpenlyst. Videre blir det omtalt som et sted hvor det foregår kjøp og salg av illegale rusmidler. På bakgrunn av innsamlet informasjon, har Utekontakten valgt å definere åpne russcener slik: Kjente, etablerte, offentlig tilgjengelige områder som preges av åpenlys narkotikarelatert kriminalitet som kjøp, salg og inntak av illegale rusmidler, samt med en betydelig grad av ordensforstyrrelser. I tillegg til dette er det viktig å si noe om scenebegrepet som blir brukt. En åpen russcene blir tydelig ved at omgivelsene rundt ser hva som foregår, som på en scene. «Noen» står utenfor og kan se hva som foregår, uten å være en del av miljøet. Dette skaper et tydelig skille mellom de som er i rusmiljøet og «andre». Det kan i tillegg oppleves ubehagelig og delvis skremmende for personer som ikke er en del av rusmiljøet å bevege seg inn på, eller i nærheten av, en åpen russcene. 10

12 Kildene har også blitt bedt om å beskrive hvor det er åpne russcener i Bergen sentrum. Samtlige kilder (intervjuede tjenester, nøkkelinformanter, målgruppeinformanter og fokusgrupper) omtaler Nygårdsparken som en åpen russcene, og noen mener at Nonneseter og området rundt, Bryggeparken og Korskirkeallmenningen også er åpne russcener. Områder som Lille Øvregate/Sverresborg, Domkirken, Utsikten, Teaterparken og ulike parkeringshus blir også nevnt av noen kilder. Med utgangspunkt i definisjonen, har kartleggingen konkludert med at Nygårdsparken fyller samtlige kriterier for en åpen russcene. I tillegg oppfyller Vågsbunnen og området rundt de fleste kriterier i definisjonen. Gjennom kartleggingen har det ikke kommet tilstrekkelig informasjon til at andre området fyller kriteriene for en åpen russcene. Det er likevel kommet informasjon om at det foregår jevnlig rusrelatert aktivitet på flere andre områder i sentrum. NYGÅRDSPARKEN Den sterke befolkningsveksten i Bergen på slutten av 1800-tallet gjorde at behovet for parker og friområder ble etablert i byen. Nygårdsparken ble offisielt åpnet i Parken har hatt mange funksjoner gjennom sin 200-årige historie og har, i tillegg til å være et friområde for byens befolkning, blant annet blitt brukt som utstillingsområde, konsertertarena og andre underholdningsarrangementer. Siden slutten av 1960-tallet har deler av Nygårdsparken vært et tilnærmet «fristed» for rusmisbruk, en åpen russcene. Den øvre, nordøstre delen av parken, kalt Flagghaugen har gjennom 40 år vært dominert av rusmisbrukere, og salg og bruk av illegale rusmidler har foregått åpenlyst. På 60- og 70- tallet var parken mest brukt av bohemer og studenter som brukte cannabis og hallusinogener. På 80-tallet ble heroin og amfetamin tilgjengelig, og det ble etter hvert etablert et injiserende rusmiljø, som også er dominerende i På slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet intensiverte politiet innsatsen mot det åpne rusmiljøet, og brukerne ble bortvist fra Nygårdsparken. Rusmiljøet spredte seg da til andre deler av byen, for eksempel Torgallmenningen. Dette ble en uholdbar situasjon, og resulterte i at Nygårdsparken igjen ble et fristed for rusmiddelbrukene. For å bedre brukernes helsevilkår ble da Flagghaugen opprustet med vannkran og søppelspann. Kartleggingen viser at øvre del av Nygårdsparken i dag er hovedarena for kjøp, salg og bruk av narkotiske stoffer i Bergen. Det er åpenlyst omsetting og inntak av legale og illegale rusmidler store deler av døgnet. Miljøet er sammensatt av personer med ulik nasjonalitet, som grovt kan deles inn i norske, nord-afrikanske og øst-europeiske grupperinger. Observasjonsøktene viser at på dag- og kveldstid er det gjennomsnittlig mellom personer til stede i parken til en hver tid. Arenaen bærer preg av pågående selgere, mye åpenlys injisering av rusmidler, støy, forsøpling, aggressiv atferd, vold og kriminalitet. Slik aktivitet oppleves ubehagelig og truende for personer som ikke er en del av rusmiljøet, og medfører at allmennheten ikke bruker denne delen parken. Nedre del av Nygårdsparken benyttes ofte av familier og studenter til rekreasjon, lek og sosialt samvær. Det blir også arrangert parkdager med musikk, teater og aktiviteter, i regi av velforeninger, kommunen og ulike bedrifter. 11

13 VÅGSBUNNEN Målgruppeinformanter, nøkkelinformanter, intervjuede instanser og fokusgrupper har alle omtalt Vågsbunnen og området rundt, det vil si Korskirken, Hollendergaten og Hamburgersmauet som en åpen russcene. Ut fra definisjonen har området flere kjennetegn på en åpen russcene, men kan ikke sies å være en russcene av samme dimensjon som Nygårdsparken. Ut fra Utekontaktens observasjoner, har det vært synlig rusede personer jevnlig til stede mellom klokken i dette området, mens det på ettermiddag og kveldstid har vært mindre rusrelatert aktivitet. Dette kan ha en sammenheng med at mange av Kirkens Bymisjon sine tiltak er i dette området, og de har i hovedsak åpent på dagtid. Det har blitt truffet mellom tre til 25 personer fra rusmiljøet på arenaen når Utekontakten har gjort feltobservasjoner. Videre ble det observert en del tydelig inntak av rusmidler, mens en i mindre grad observerte salgssituasjoner. Det var generelt færre personer til stede i Vågsbunnen enn det var i Nygårdsparken, og det ble observert få utenlandske selgere der sammenlignet med Nygårdsparken. Det ble observert mye brukerutstyr, annet søppel og menneskelig avføring og urinlukt. Dette samsvarer med det nøkkelinformantene forteller om området. De viser til at det hovedsakelig er norske kjøpere og selgere, og at det er mest aktivitet på dagtid. Nøkkelinformanter fortalte også at noen av rusmisbrukerne de kjente fra miljøet i Nygårdsparken har flyttet seg fra Nygårdsparken og etablert seg i Vågsbunnen. Nøkkelinformantene fortalte at brukerne begrunner det med at det er et roligere miljø der. Det har også blitt gjennomført observasjonsøkter i området Domkirken, Gamle Latinerskolen, Bryggeparken, Sverresborg og Støletorget. I Bryggeparken er det påtruffet personer som drikker alkohol, og det er funnet brukerutstyr som for eksempel sprøyter og kanyler, men ikke observert åpenlyse inntaks- eller salgssituasjoner. NONNESETER OG OMEGN Fra Nygårdsparken går Strømgaten ned til Bergen Storsenter, og videre til Togstasjonen i Bergen. Derfra går Kalfarveien videre til Jægergarasjen og Assistentkirkegården. Av kartleggingsmaterialet kommer det frem at flere informanter er bekymret for at dette området er blitt en åpen russcene. Gjennom observasjonsøkter er det registrert en del rusaktivitet blant rusmiddelavhengige i Strømgaten. Videre oppholder det seg en del personer, kjent fra rusmiljøet i Nygårdsparken på området mellom Bergen Offentlige bibliotek og Bergen Storsenter, og utenfor inngangene til Bergen Storsenter. Det har også vært observert personer fra rusmiljøet i kjøpesenterets første etasje, særlig i området ved Vinmonopolet. Togstasjonen blir i hovedsak brukt til gjennomfart av rusmisbrukere på vei til Jægergarasjen eller Assistentkirkegården. Fra observasjonsøktene ble det jevnlig funnet brukerutstyr og søppel i Jægergarasjen og på Assistentkirkegården. Dette samsvarer med informasjon både fra målgruppe og nøkkelinformanter om at det foregår en del rusaktivitet i dette området. 12

14 TORGALLMENNINGEN OG NORDNES På Torgallmenningen og området rundt, det vil si Torget, Lille Lungegårdsvannet, Festplassen, Musikkpaviljongen, Teaterparken og ulike parkeringsanlegg er det få personer kjent fra rusmiljøet som oppholder seg over tid. I observasjonsøktene ble det registrert at en del personer fra rusmiljøet er i bevegelse gjennom disse områdene, men at få oppholder seg der. I tillegg er det observert få kjøp og salg situasjoner. Det er funnet noe brukerutstyr bak Den Nationale Scene, i Citypark og i Klostergarasjen. Gjennom kartleggingen er det ikke funnet noe som tyder på at det er mye etablert rusrelatert aktivitet i offentlige rom på Nordnes. Fra Utekontaktens tidligere registreringer og observasjoner ser man at det generelt er mye aktivitet i Nordnesparken på fine sommerdager. Da er det hovedsakelig bergensere flest, særlig unge voksne som bruker parken til sosialt samvær. Det er ikke funnet noe i denne kartleggingen som tyder på at personer fra det etablerte rusmiljøet oppholder seg i Nordnes området i stor grad. ÅPNE RUSSCENERS INNVIRKNING PÅ OMGIVELSENE Gjennom kartleggingen kom det frem at for omgivelsene er det svært utfordrende å ha en åpen russcene i nærmiljøet. Det medfører mye søppel, sprøytespisser, ordensforstyrrelser og kriminalitet. Nøkkelinformanter forteller at det kan være sjokkerende for utenforstående å se hva som foregår i for eksempel Nygårdsparken, og at det kan oppleves skremmende og ubehagelig. Dette bekrefter velforeningene som er tilknyttet områdene rundt Nygårdsparken og Vågsbunnen. Gjennom fokusgruppeintervjuene ble det gitt uttrykk for at de var oppgitte, frustrerte og sinte på grunn av situasjonen, og føler at de bor i et svært risikoutsatt område. De opplever blant annet åpenlys injisering, støy store deler av døgnet, tyveri, hærverk og kjøring i ruspåvirket tilstand. En del mennesker har også åpne russcener som nærmeste nabo. Informantene sier at er det skremmende å leve med dette tett innpå seg, både i forhold til frykt for å bli utsatt for kriminelle handlinger, men også det å måtte plukke sprøytespisser for å hindre at noen blir utsatt for smitte. Naboer, spesielt til Nygårdsparken, opplever at rusmisbrukere injiserer narkotika i inngangspartiet til boligene sine. De har også hatt innbrudd og er redde for å la barna gå ute alene. Velforeninger er frustrerte over at Nygårdsparken har fått utvikle seg til å bli en åpen russcene preget av vold og kriminalitet. Det problematiseres at rusmiddelbrukere får anledning til å annektere enkelte områder over tid, og gis sterkt uttrykk for at Bergen kommune må legge til rette for at rusmiddelbrukerne ikke skal få etablere åpne russcener. Det vises til at det er ønskelig at det i større grad stilles krav til rusmiddelbrukerne og at dette også handler om respekt for enkeltindividet. Nøkkelinformantene bekrefter at et åpent rusmiljø har en negativ innvirkning på omgivelsene. De beskriver at det er skremmende, ubehagelig og til sjenanse for naboene. Forsøpling, kriminalitet og åpenlys injisering blir trukket frem som negative 13

15 konsekvenser. Flere nøkkelinformanter peker også på at det er ubehagelig for andre å se hva som foregår på en åpen russcene. Målgruppen er også enig i at det er ubehagelig for andre, spesielt barn, å se det åpenlyse rusmiddelmisbruket som foregår i Nygårdsparken. De trekker også frem forsøplingen, med brukte sprøyter og kanyler, som negativt. En målgruppeinformant sier at de burde vært flinkere til å kaste brukte sprøyter, samtidig som at kommunen bedre kan legge forholdene til rette, for eksempel med flere søppelspann. Det er også uttrykt sterk uro fra allmennheten for hva som kommer til å skje når Nygårdsparken stenger 25. august. Utekontakten er i løpet av kartleggingsperioden blitt kontaktet av enkeltpersoner som observerer rusmisbrukere i sitt nærmiljø, og er bekymret for at rusmiljøet skal flytte seg dit. Eksempelvis har flere beboere fra Fjellsiden uttrykt bekymring for at rusmiljøet i større grad skal flytte seg til Vågsbunnen og oppover i Fjellsiden. sammendrag I Bergen sentrum er det per definisjon to åpne russcener; Vågsbunnen og Nygårdsparken. Det er synlig rusaktivitet flere steder i Bergen sentrum, men i mindre grad enn på de åpne russcenene. Nygårdsparken er hovedarena for kjøp, salg og bruk av narkotiske stoff i Bergen. Der er åpenlys omsetting og inntak av legale og illegale rusmidler store deler av døgnet. Arenaen bærer også preg av kriminalitet, pågående selgere, åpenlys injisering, støy, forsøpling og voldsbruk. Det er en sammensatt arena bestående både av nordmenn, nordafrikanere og øst-europeere. Vågsbunnen er en åpen russcene, men i noe mindre skala enn Nygårdsparken. Her er det i hovedsak rusaktivitet på dagtid. Der ble observert åpenlyst salg og inntak av rusmidler. Det er i hovedsak norske kjøpere og selgere som oppholder seg her. Det er utfordrende for omgivelsene å ha et åpent rusmiljø i nærområdet, da det fører med seg mye støy, søppel, ordensforstyrrelser og kriminalitet. 14

16 HVA KJENNETEGNER PERSONER SOM OPPHOLDER SEG PÅ ÅPNE RUSSCENER? BRUKERGRUPPE Tradisjonelt sett har Nygårdsparken vært et tilholdssted for rusmisbrukere som har vært der for å kjøpe, selge og bruke narkotika. Både nøkkelinformanter og målgruppe forteller at de siste årene har dette endret seg, og brukergruppen har blitt mer sammensatt. Kartleggingen viser at det i dag i hovedsak er tre ulike grupper knyttet til rusmiljøet i Nygårdsparken. Hovedvekten er etnisk norske kvinner og menn i alderen 20 til 60 år. Disse omtales av hjelpeapparatet som en hard kjerne av personer med et langvarig rusmiddelbruk. I tillegg beskrives det en stadig nyrekruttering av yngre brukere. Den andre hovedgruppen er nord-afrikanere. I følge kilder oppholder disse personene seg i Nygårdsparken i hovedsak for å selge narkotiske stoffer. Nøkkelinformanter og målgruppeinformanter kjenner til at en del av dem også har rusproblemer. Fra Utekontaktens eksisterende materiale fra det oppsøkende arbeidet, er det kjent at den åpne russcenen i Nygårdsparken på salgssiden i tiltagende grad er dominert av unge nord-afrikanske menn. Disse er i hovedsak nyankomne asylsøkere som har reist fra mottaksplass de har hatt på Østlandet. Et flertall av nord-afrikanerne i Nygårdsparken vurderes å ha svært dårlig psykisk helse og har omfattende hjelpebehov. Enkelte vurderes av flere kilder å kunne være til fare for seg selv og andre. Flere påberoper seg å være under 18 år, og viser til dokumentasjon fra UDI. UDI bekrefter at det er den alder som de selv oppgir ved registrering av søknad om asyl som legges til grunn, og at enkelte forlater mottaket før alder kan fastslås. Alderstesting har ved flere tilfeller bekreftet at disse personene er eldre enn det som oppgis. Usikkerhet knyttet til alder bidrar til at det er særlig utfordrende å sikre dem rettigheter og presise tiltak. Ut i fra de historiene disse unge mennene forteller, er det ikke usannsynlig at det finnes mulige offer for menneskehandel blant dem. 15

17 Utekontakten anslår at de var i kontakt med cirka 40 personer i denne gruppen i Barnevernvakten i Bergen hadde 32 saker knyttet til unge nord-afrikanske menn med papirer som tilsa at de var mindreårige i Den siste grupperingen som oppholder seg i Nygårdsparken er øst-europeere, de fleste fra Romania og Polen. De er i Nygårdsparken i hovedsak for å selge hasj, alkohol og tobakk. Øst-europeerne oppholder seg stort sett på plenen ved Smultringen, det vil si i krysset nedenfor Flagghaugen. I tillegg til disse hovedgrupperingene av personer som oppholder seg i Nygårdsparken over tid, er det også en annen gruppering som både målgruppeinformanter og nøkkelinformanter omtaler. Felles for disse personene er at de kun kommer for å kjøpe rusmidler, og forlater parken når de har fått det de er ute etter. Personer som kommer til Nygårdsparken for å handle på denne måten, beskrives av målgruppeinformanter og nøkkelinformanter som «personer fra alle samfunnslag», som studenter, håndverkere og andre tilsynelatende velfungerende personer som kommer til Nygårdsparken for å kjøpe hasj, amfetamin eller medikamenter. I Vågsbunnen er det hovedsakelig norske kjøpere og selgere. De fleste som bruker denne arenaen er voksne, og godt etablerte rusmiddelmisbrukere. Fra observasjonsøktene fremkommer det at hovedvekten av de som ble observert på arena var mellom år. Det har også vært observert øst-europeere på denne arenaen på kveldstid, men dette blir knyttet opp mot Kirkens Bymisjons overnattingstilbud for fattige tilreisende som er i dette området. FYSISK HELSE Både nøkkelinformanter og målgruppeinformanter forteller at mange i rusmiljøet har dårlig fysisk helse. Overdoser, deling av sprøyter, bomskudd (injeksjoner ved en feiltakelse satt utenfor venen), vold og den generelle livsstilen til rusmisbrukere gjør at de er i økt risiko for å få fysiske plager. Sykdommer som kilder mener er relativt vanlig i rusmiljøet, er hjerte- og karsykdommer, blodpropp, sår, infeksjoner og abscesser, kjønnssykdommer og hepatitt. I tillegg er det vanlig med dårlig tannhelse, feilernæring og dårlig hygiene. Målgruppen forteller at man får hjelp dersom man oppsøker det selv, men at mange ikke tar i mot den hjelpen de blir tilbudt, eller at en venter for lenge med å oppsøke hjelp fordi en tenker at det ordner seg selv. Dette samsvarer med det nøkkelinformantene sier om at det er mye ubehandlet sykdom, som handler om at brukerne enten ikke oppsøker helsehjelp eller at de avbryter behandling. PSYKISK HELSE Samtlige av målgruppeinformantene oppgir at de selv eller noen de kjenner i rusmiljøet har psykiske vansker. Flere oppgir vanskelige oppvekstforhold, med traumer etter vold eller overgrep, som mulige grunner til de psykiske vanskene. Angst, depresjon, bipolar lidelse og selvmordstanker er blant noen av diagnosene som blir nevnt av både målgruppe og nøkkelinformanter. Også her er det i følge nøkkelinformanter mye ubehandlet sykdom grunnet avbrutt behandling, eller 16

18 utfordringer med å få gjennomført en god nok kartlegging og diagnostisering. I tillegg opplever flere målgruppeinformanter at de ikke får den hjelpen de trenger. De forteller at det ikke er lett å stille til avtaler eller oppsøke hjelp når man er psykisk syk. En målgruppeinformant sier at han grunnet angst ikke klarer å stille til møter eller lignende uten ta tabletter. Flere av de nord-afrikanske får ikke hjelp med sine helseproblemer, fordi de ikke har rett til helsehjelp i Norge, annet enn i form av akuttbehandling. BEHANDLING Av ti målgruppeinformanter, oppgir seks av dem at de flere ganger har vært i rusbehandling. Flere oppgir at tiden etter behandling var vanskelig å håndtere. De forteller at de trengte noen og snakke med og at de savnet denne hjelpen. Flere nøkkelinformanter forteller at det finnes gode behandlings- og etterverntilbud, men at det er for dårlig samarbeid og kommunikasjon mellom de ulike instansene som jobber med rusmiddelbrukere, i tillegg til at det er lang ventetid for å få plass i behandling. Nøkkelinformantene mener at det trengs et bedre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og en bedre overføring mellom ulike etater og instanser. Av målgruppeinformantene oppgir noen personer at de er i LAR (legemiddelassistert rehabilitering). De forteller at de noen ganger selger medisinen sin, for å ha råd til å kjøpe andre narkotiske stoffer. Hjelpeapparat og nøkkelinformanter ønsker mer fokus på rehabiliteringsdelen av LAR. De mener at i tillegg til medisinutdeling og bolig, må dagtilbud, i form av meningsfull aktivitet eller arbeidstrening, tilbys. I tillegg trengs det bedre oppfølging i bolig og hjelp til å mestre hverdagslige gjøremål. Hjelpeapparat, nøkkelinformanter og målgruppeinformanter påpeker også viktigheten av et differensiert behandlingstilbud med tilbud om en helhetlig og koordinert behandlingskjede, og et godt ettervern for de som gjennomfører behandlingen. BOLIG Mangel på fast bolig er en bekymring som går igjen i telefonintervjuene, hos nøkkelinformanter og hos målgruppen. Instansene som er kartlagt, nøkkelinformanter og målgruppeintervjuede forteller at de kjenner til at det er flere av de som oppholder seg på de åpne russcenene som ikke har fast bolig. De benytter seg av de akutte overnattingsstedene, eller overnatter hos venner eller utendørs. Dette samsvarer med Strax-huset sin HKH kartleggingsrapport fra 2013 om boligsituasjonen til personer over 30 år med alvorlige rusproblem. Her oppgir de fleste at de enten i kortere eller lengre perioder har vært bostedsløse. Instansene som er telefonintervjuet, nøkkelinformanter og målgruppen i nåværende kartlegging forteller at brukerne trenger mer hjelp, da de har lite eller dårlig erfaring med å ha eget bosted. En målgruppeinformant forteller at han bor i en kommunal leilighet, hvor det er personell tilgjengelig på dagtid og han er svært fornøyd med dette tilbudet. Hjelpeapparatet er opptatt av at brukerne trenger tilrettelagte boliger med tett oppfølging og veiledning, men at det er for få slike boliger i dag. 17

19 I Bergen kommunes Ruspolitiske strategi- og handlingsplan er et av tiltakene at flere skal bo i egen bolig. For å nå dette målet skal flere tilbys individuelle oppfølgingstjenester ved behov. Her er det prioritert 400 boliger med oppfølging til personer som er vanskeligstilte, herunder personer med rusproblem. Det er et pågående arbeid for å oppnå dette målet. sammendrag I rusmiljøet i Nygårdsparken er det en hoved andel norsk etniske personer med et langvarig rusmiddelbruk. Det er også en gruppering nord-afrikanske menn som i hovedsak er i parken for å selge narkotiske stoffer. Øst-europeere er i hovedsak i parken for å selge hasj, alkohol og tobakk. Mange i rusmiljøet har dårlig fysisk helse, grunnet overdoser, deling av sprøyter, bomskudd, vold og livsstil. Kildene mener at sår, infeksjoner, abscesser, kjønnssykdommer og hepatitt er relativt vanlig. Mange kilder kjenner til personer som har dårlig psykisk helse. Angst, depresjon, selvmordstanker er blant diagnosene som blir nevnt. Mangel på tilrettelagte boliger med oppfølging er en utfordring som flere i hjelpeapparatet nevner. En del har ikke fast bolig, og benytter seg av de ulike akuttovernattingene som finnes eller overnatter hos bekjente. 18

20 ÅPNE RUSSCENERS SAMMENSATTE FUNKSJON ET SOSIALT MILJØ En bruker forteller i intervju at «jeg har ingen annen omgangskrets enn den i rusmiljøet». Dette er en situasjon som gjelder for mange i rusmiljøet. Flere av målgruppeinformantene forteller at det er sosialt å være i Nygårdsparken, og at det er der de har venner. De trekker frem samholdet og det å ha noen å snakke med som viktig. De bruker ord som sosialt, sammenkomst, felleskap og samhold når de beskriver hva det er som gjør at de selv og andre oppholder seg på åpne russcener. Målgruppeinformantene beskriver åpne russcener som et sted de kan være sammen med likesinnede. Mange av brukerne har erfaring med å bli bortvist fra andre steder i byen, som eksempelvis kjøpesentrene, og føler lite tilhørighet andre steder enn på åpne russcener. I tillegg opplever de å bli sett ned på og stigmatisert på arenaer der folk flest oppholder seg, og føler at de får være i fred i rusmiljøet. Også hjelpeapparatet omtaler Nygårdsparken som et tilholdssted og en sosial møteplass for rusmiddelbrukere. Både brukere og hjelpeapparat mener at en stenging av Nygårdsparken vil føre til en spredning av rusmiljøet. En alvorlig konsekvens av dette vil være økt risiko for overdoser. I Utekontaktens kartlegging av Overdoser i Bergen (2011) oppgir informanter fra rusmiljøet at det å være sammen med andre er noe av det viktigste for å forhindre overdosedødsfall. Dette fordi en da passer på hverandre, utfører førstehjelp eller ringer ambulanse når noen går i overdose. Det vises til at terskelen er lavere for å ringe ambulanse i offentlige rom, enn i private boliger. Flere informanter fra hjelpeapparatet, nøkkelinformanter og målgruppeinformanter mener at et brukerrom eller sprøyterom vil være den beste løsningen for å hindre en spredning av miljøet og etablering av nye åpne russcener, fordi rusmiddelavhengige alltid vil ha behov for et sted å innta rusmidler. Et brukerrom antas av flere informanter å forebygge overdosedødsfall. MARKEDSPLASS Et kjennetegn for at en arena er en åpen russcene, er at det uavhengig av værforhold, årstid eller tid på døgnet foregår rusrelatert aktivitet. Dette gjelder i all hovedsak for Nygårdsparken, og til dels Vågsbunnen. Både Nygårdsparken og Vågsbunnen bærer 19

Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Rapporten er skrevet av Roy Juvik HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1 Innhold

Detaljer

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Rapporten er skrevet av Astrid H. Gerdts UTEKONTAKTEN I BERGEN 01 02 3 4 5 6 9 Lokale konsekvenser

Detaljer

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM:

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: No 01 06 INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: KVINNENES BAKGRUNN, SITUASJON OG BEHOV, MARKEDET, EKSISTERENDE TILTAK OG HANDLINGSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 3

Detaljer

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND PROSTITUSJON I KRISTIANSAND KARTLEGGINGSRAPPORT JANUAR 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I BAKGRUNNSINFORMASJON OG METODE 1.1 Bakgrunn s.3 1.2. Kartleggingens målsetninger s.4 1.3. Lovverk og begrepsavklaringer

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 Dato: 8. mai 2009 Byrådssak 214/09 Byrådet Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 ALHO SARK-4597-200614449-2 Hva saken gjelder: Kommunens første fagplan knyttet til prostitusjonsproblematikk,

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget Denne rapporten er illustrert av brukere av Aktivitetshuset Prindsen et sted for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka. Aktivitetshuset

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 3 2014 årgang 9 LAR-Nett Norge 10 år høsten 2014 Innhold Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 12

Detaljer

Lav terskel høy kvalitet En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer

Lav terskel høy kvalitet En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer Lav terskel høy kvalitet En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer Innhold Om ordningen lavterskel helsetiltak 5 Viktige lavterskeltiltak 7 Tromsø kommune Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Foto: Annelise Jackbo Tekstbidrag: Marit Mathiesen Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Rusmiddelavhengiges,boligtilbud,,,,,,, på,vei,mot,egen,bolig, Housing,provision,for,drug,addict s,, heading,towards,their,own,home,

Rusmiddelavhengiges,boligtilbud,,,,,,, på,vei,mot,egen,bolig, Housing,provision,for,drug,addict s,, heading,towards,their,own,home, Rusmiddelavhengiges,boligtilbud,,,,,,, på,vei,mot,egen,bolig, Housing,provision,for,drug,addict s,, heading,towards,their,own,home,, Navn%på%bachelorprogrammet:,Vernepleie,2011,,BVP,331, Institutt/program:,Sosialfag,og,Vernepleie,

Detaljer

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Økning i tilgjengelighet på cannabis Nedgang

Detaljer