MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/07 07/410 REFERATSAKER 32/07 07/386 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - FORESPØRSEL OM GJENINNTREDEN I INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALG 33/07 07/389 SELSKAPSKONTROLL 34/07 07/119 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT-, FRILUFTSLIV- OG NÆRMILJØANLEGG I AGDENES KOMMUNE FOR PERIODEN /07 06/679 HELSE- OMSORGS- OG SOSIALPLAN /07 07/406 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID AGDENES KOMMUNE 37/07 07/407 DISPONERING AV FOND PSYKISK HELSEVERN 38/07 07/393 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 39/07 07/229 SENIORPOLITISKE TILTAK - ENDRING

2 40/07 07/308 SELVA INDUSTRIOMRÅDE - EKSPROPRIASJON AV RETTIGHETER 41/07 07/401 BUDSJETTOPPFØLGING ORIENTERING EVENTUELT Lensvik, John o. Selbekk e. fullm.

3 Sak 31/07 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 07/410 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/07 Kommunestyret Innstilling: Side 3 av 26

4 Sak 32/07 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - FORESPØRSEL OM GJENINNTREDEN I INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALG Saksbehandler: Lars Sveinung Settemsdal Arkiv: 216 &58 Arkivsaksnr.: 07/386 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/07 Kontrollutvalget /07 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling: Agdenes kommune viser til det etablerte interkommunale samarbeidet om sekretariatstjenester for kontrollutvalg, Sør-Trøndelag fylkeskommunes utmelding av samarbeidet gjennom fylkestingets vedtak i desember 2006, og fylkeskommunens forespørsel om å tre inn i samarbeidet igjen i brev av Agdenes kommunestyre vedtar at Sør-Trøndelag fylkeskommune kan tre inn som fullverdig medlem i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, som er et interkommunalt samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg mellom kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal, Meldal, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya. VEDLEGG: 1. Brev av fra Sør-Trøndelag fylkeskommune v/kontrollutvalgets leder vedrørende Sør-Trøndelag fylkeskommune Revidert avtale om kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Anmodning om gjeninntreden i interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget. 2. Utkast til ny avtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Kontrollutvalgssekretariat Midt- Norge IKS om kjøp av sekretariatstjenester for fylkeskommunens kontrollutvalg. 3. Gjeldende avtale mellom samarbeidende kommuner og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS om kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Selskapsavtale for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, vedtatt på konstituerende representantskapsmøte 11. februar Sak FT-113/2006 Evaluering av tjenestene fra KonSek Midt-Norge IKS - Rapport, behandlet av fylkestinget i møte SAKSFREMSTILLING: Side 4 av 26

5 Sak 32/07 Bakgrunn Som følge av endringer i kommuneloven som trådte i kraft ble kommunene pålagt å opprette et eget sekretariat for kontrollutvalget. Sekretariatet, som skal være uavhengig av rådmannen, kommunens administrasjon og kommunens revisor, skal sørge for at saker som fremmes for kontrollutvalget er tilstrekkelig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Videre skal sekretariatet bistå kontrollutvalget i sitt arbeid, blant annet med å sikre en betryggende kontroll- og tilsynsordning i kommunen, valg av revisjonsordning, utarbeidelse av kontrollorganenes budsjett og bestilling av konkrete revisjonsoppgaver. Sekretariatet kan på oppdrag av kontrollutvalget også utføre mindre undersøkelser selv. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) Med strenge uavhengighetskrav, ønske om en tilpasset kompetanse og at funksjonen innebærer små stillingsstørrelser i den enkelte kommune, tok kommunene v/ Kommunenes Sentralforbund (KS) i Sør-Trøndelag initiativ til å etablere et interkommunalt samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg i fylket. Etter en del frem og tilbake ble det klart at Sør-Trøndelag fylkeskommune og 14 kommuner ønsket å delta i samarbeidet, deriblant Agdenes kommune. Selskapet Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) ble stiftet på konstituerende representantskapsmøte den Stiftelsesdokumentene ble vedtatt og et styre på 5 personer ble valgt. Selskapets hovedkontor er i Trondheim, der selskapet er samlokalisert med Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune. Selv om selskapet er lokalisert i Trondheim, har selskapet lagt stor vekt på å være til stede i kommunene og selskapets ansatte har en betydelig utadrettet virksomhet i eierkommunene. Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde tidligere et eget sekretariat for kontrollutvalget, men valgte å bli med i det interkommunale samarbeidet for sekretariatsfunksjonen, til dels etter anmodning fra omkringliggende kommuner som ønsket et så stort og robust sekretariatsselskap som mulig. I så måte var det viktig å få med fylkeskommunen som er en stor aktør som legger betydelig ressurser inn i samarbeidet. Sør Trøndelag fylkeskommune Uttreden, reforhandling, -og inntreden? Fylkeskommunen valgte høsten 2006 å engasjere et eksternt konsulentfirma for å vurdere ulike sider ved KonSek og tjenestetilbudet som selskapet leverte til fylkeskommunen, målt opp mot de tjenestene fylkeskommunen fikk da man hadde eget sekretariat. Undersøkelsen viste en del avvik og fylkestinget valgte i desember 2006 å si opp avtalen med KonSek med sikte på en reforhandling. KonSek har lagt stor vekt på å gi fylkeskommunen den mengde tjenester som blir etterspurt og har tatt flere grep for å komme fylkeskommunen i møte. Blant annet har selskapet i 2007 leid inn kapasitet fra Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune for å frigjøre ressurser overfor fylkeskommunen. I den senere tid har fylkeskommunen uttrykt tilfredshet med det tjenestetilbudet som ytes fra KonSek. I kjølvannet av oppsigelsen av samarbeidet med KonSek har Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet et forslag til ny avtale om kjøp av sekretariatstjenester fra selskapet. Avtaleforslaget legger et årlig avregningsprinsipp til grunn, der honoraret hvert år skal avregnes mot de tjenestene som har vært levert. Dersom KonSek ikke klarer å levere i det omfanget som er avtalt, forbeholder fylkeskommunen seg retten til å få refundert verdien av manglende levering og å kunne kjøpe disse tjenestene hos andre aktører i markedet. Samtidig er fylkeskommunen Side 5 av 26

6 Sak 32/07 innstilt på å betale for tilleggstjenester ut over det som er avtalt. Avtalesettet som ligger til grunn for kjøp av tjenester i dag har ikke dette avregningsprinsippet i seg, men legger opp til å se flere år i sammenheng og at behovene for tjenester i kommunene kan variere uten at dette nødvendigvis får økonomiske konsekvenser i det enkelte år. Representantskapet i KonSek drøftet prinsippene for ressursfordeling mellom kommunene i møte den der det ble slått fast at KonSek sine tjenester til kundene skal stå i forhold til det honorar kundene betaler til selskapet. KonSek har imidlertid en presis registrering av medgått tid, og følger nøye med i tidsbruken i den enkelte kommune sett opp i mot honorarene som betales. Når det gjelder kjøretid legger selskapet opp til å fordele denne likt på alle deltakerkommunene slik at den geografiske plasseringen av hovedkontoret ikke skal få økonomiske konsekvenser for noen av deltakerne. Regelverket rundt interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid reguleres av et nokså rigid og detaljert regelverk. KonSek har vært i en løpende dialog med fylkesmannen, for å sikre at de juridiske sidene ved samarbeidet ivaretas i prosessen knyttet til endringer av avtaleforholdene mellom deltakerne, utmelding og eventuell innmelding i samarbeidet. På grunn av at fylkeskommunen meldte seg ut av samarbeidet i desember 2006, vil en innmelding i samarbeidet igjen, kreve kommunestyrebehandling hos samtlige av de øvrige deltakerne. I tillegg til at alle samarbeidskommunene må vedta at fylkeskommunen trer inn i samarbeidet må kommunestyrevedtakene være identiske. For å forsøke å ivareta dette har KonSek valgt å fremme saken overfor kontrollutvalgene som igjen fremmer saken for realitetsbehandling overfor kommunestyret i de respektive samarbeidskommunene. KonSek vil av habilitetsmessige årsaker ikke ta stilling i saken men selskapet er innstilt på å ivareta de forpliktelsene som en endret avtale om kjøp av tjenester fra selskapet vil innebære, både overfor fylkeskommunen og andre kommuner i samarbeidet, om de skulle ønske en tilsvarende avtale for sine kjøp av tjenester. For å kunne bidra til identiske vedtak i kommunestyrene vil KonSek imidlertid fremme innstilling i saken, som gjør dette mulig. I følge fylkesmannen kan avtalen om kjøp av tjenester mellom de samarbeidende kommunene ha ulik ordlyd. KonSek anbefaler at spørsmålet om endrede avtaler om kjøp av tjenester ikke tas opp til behandling i kommunestyret nå. Dette kan resultere i at kommunestyrevedtakene får ulik ordlyd og blir ugyldige, selv om det skulle være stemning for å innlemme fylkeskommunen på nytt i samarbeidet. I så fall må det gås en ny runde i kommunestyret. KonSek og kontrollutvalget vil imidlertid merke seg eventuelle ønsker i kommunestyret eller kontrollutvalget, om at man ønsker å erstatte dagens avtale om kjøp av tjenester fra KonSek med en tilsvarende avtale som den fylkeskommunen ønsker. Det vil i så fall bli fremmet en egen sak om dette på førstkommende møte i kontrollutvalget. Konsekvenser av ny avtale for KonSek - drøfting Avtaleforslaget som Sør-Trøndelag fylkeskommune har lagt frem om fylkeskommunens kjøp av tjenester fra KonSek innebærer en mer individuell behandling av den enkelte eierkommune sett fra selskapets side. I utgangspunktet ble det lagt opp til å se flere år i sammenheng og ta høyde for at behovet for tjenester kunne variere i den enkelte kommune uten at dette fikk umiddelbare økonomiske konsekvenser. Et tydeligere avregningsprinsipp vil medføre et årlig økonomisk oppgjør basert på budsjettert kjøp av tjenester i forhold til medgått tid. Side 6 av 26

7 Sak 32/07 Selv om Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker et avregningsprinsipp i sine avtaler om kjøp av tjenester, har fylkeskommunen også signalisert et visst slingringsmonn, slik at det ikke skal være tale om å avregne enkelttimer. Man ønsker en viss smidighet for å sikre et velfungerende samarbeid. Fylkeskommunen har også hele tiden vært bevisst på at reforhandlingen av avtalen ikke har vært gjort med det formål å redusere sine kjøp av tjenester eller redusere tilbudet som KonSek gir til de øvrige deltakerne i samarbeidet. Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har tvert i mot ytret ønske om å øke sine kjøp av tjenester fra KonSek, i retning av nivået som fylkeskommunen benyttet da den hadde et eget sekretariat på to årsverk. Dersom dette blir en realitet kan det bli aktuelt å øke kapasiteten i KonSek. Styret i KonSek har i disponeringen av selskapets ressurser i 2007 bakt inn fylkeskommunens premisser som fremgår av det nye avtaleforslaget. Økningen i tilbudet til fylkeskommunen er kompensert ved innleie av kapasitet fra Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune som nå betjener kommunene Meldal og Agdenes på vegne av KonSek. De frigjorte ressursene i disse kommunene er overført til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette innebærer at ingen av de øvrige kommunene i samarbeidet, inkludert Agdenes og Meldal, får et dårligere tjeneste-tilbud eller høyere kostnader som følge av at Sør-Trøndelag fylkeskommunen får økt omfanget av sine tjenester. For KonSek sitt vedkommende ser man fordelene ved at Sør-Trøndelag fylkeskommune er en del av samarbeidet. Dersom de øvrige eierkommunene ikke ønsker å ha fylkeskommunen med i samarbeidet, vil dette tilsi at fylkeskommunen trekker ut ressurser som tilsvarer i overkant av 1,5 årsverk. KonSek står da igjen med 2 helstillinger og én deltidsstilling for å betjene 14 kommuner og å administrere seg selv. I så fall vil dagens fagmiljø som på flere områder er ledende innenfor denne funksjonen i Norge brytes opp, og det er grunn til å regne med at tjenestene til kommunene blir dårligere, ikke minst kvalitetsmessig. I så måte har selskapets styre signalisert et håp om at eierkommunene lar Sør-Trøndelag fylkeskommune tre inn i samarbeidet igjen. Dersom noen av eierkommunene ønsker en tilsvarende avtale om kjøp av tjenester som den fylkeskommunen ønsker, vil selskapet sørge for at dette imøtekommes og vil fremme en egen sak i kommunens kontrollutvalg om dette. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON På grunn av at KonSek har egeninteresse i saken vil saksbehandler ikke konkludere, men viser til utredningen ovenfor. For å legge forholdene til rette for at kommunestyrene i de samarbeidende kommunene kan fatte identiske vedtak, har vi tillatt oss å fremme innstilling i saken. Side 7 av 26

8 Sak 33/07 SELSKAPSKONTROLL Saksbehandler: Lars Sveinung Settemsdal Arkiv: 216 &58 Arkivsaksnr.: 07/389 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/07 Kontrollutvalget /07 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret tar eierskapskontroll-rapportene til orientering. Kommunestyret ber om at det utarbeides skriftlige rutiner som sikrer oppfølging av selskapene, samt faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre. Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Agdenes kommune (utrykt vedlegg) Begrenset selskapskontroll Trønderenergi AS Begrenset selskapskontroll Fylkets Fellesvaskeri AS Begrenset selskapskontroll Bomvegselskapet E39 AS Begrenset selskapskontroll HAMOS Saksutredning: Det vises til Plan for selskapskontroll i Agdenes kommune (KS 9/2006) samt KU-sak 16/2006: Iverksettelse av selskapskontroll. Etter endringer i kommuneloven og tilhørende forskrifter med virkning fra er kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskaper igjen en prioritert oppgave, og det er tatt inn egne bestemmelser om selskapskontroll, jf. kommuneloven 77 nr. 5 og 80. Eierskap er et viktig virkemiddel for å realisere kommunens målsettinger. For kommunestyret som øverste ansvarlige organ i kommunen, vil det som fremkommer gjennom kontrollene være et viktig grunnlag for å vurdere om de organisasjonsformer kommunen har valgt for sin virksomhet er egnet til å fremme målsettingene med den valgte organisasjonsform. Kommuneloven 77 nr. 5 og forskrift om kontrollutvalg 13 pålegger etter lovendringene kontrollutvalget å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.v. Kommuneloven 77 nr. 5 pålegger i utgangspunktet kontrollutvalget å føre kontroll med kommunens eierinteresser i alle selskaper, mens kommuneloven 80 åpner for utvidet kontroll kun i de selskaper som er heleide av kommunen, de selskaper som kommunen eier sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner og interkommunale selskap. På oppdrag fra kontrollutvalget i Agdenes kommune har Revisjon Midt-Norge ved forvaltningsrevisor Arve Gausen gjennomført begrenset selskapskontroll av Trønderenergi AS, Fylkets Fellesvaskeri AS, Bomvegselskapet E39 AS, og HAMOS. Side 8 av 26

9 Sak 33/07 Rapportene kartlegger og gir en enkel vurdering av hvordan Agdenes kommune som eier forvalter og følger opp sine eierinteresser i selskapene. Av rapportene fremgår det at Agdenes kommune ikke har skriftlige rutiner for sin oppfølging av selskapet. Det etterlyses også faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre. Et system for oppfølging vil gi kommunen et opplegg for håndtering av de selskaper hvor den har eierinteresser. Rutiner for rapportering mellom kommunens valgte representanter i et selskap og kommunens administrative og politiske ledelse, vil sikre at alle kommunens selskaper blir jevnlig rapportert og at dette skjer i faste former. Vesentlige forhold vil da lettere kunne komme til kommunestyrets eller formannskapets kjennskap. Den grunnleggende skriftlige rapportering kan gjerne kombineres med muntlig dialog. Et skriftlig regelverk mht. eierstrategi overfor selskapet vil dokumentere arbeidet samt at det vil være lettere å oppdatere eierstrategien. I tillegg vil et slikt regelverk forenkle samarbeidet med andre eiere. Dersom det utarbeides et felles regelverk for eierkommunene, vil det være enklere å presentere klarere retningslinjer til selskapet ( f.eks. i utformingen av vedtekter /selskapsavtale). KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar eierskapskontroll-rapportene til orientering. Kommunestyret ber om at det utarbeides skriftlige rutiner som sikrer oppfølging av selskapene, samt faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre. Side 9 av 26

10 Sak 34/07 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT-, FRILUFTSLIV- OG NÆRMILJØANLEGG I AGDENES KOMMUNE FOR PERIODEN Saksbehandler: Lars Ysland Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/119 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/07 Hovedutvalg oppvekst og levekår /07 Kommunestyret Innstilling: Vedlagte kommunedelplan vedtas med følgende prioriteringsliste: 1. Flerbrukshus (rehabilitering av svømmehall og samfunnshus + ny idrettshall). 2. Sandvolleyballbane på Storvatnet friluftsområde. 3. Sandvolleyballbane på Øyangen friluftsområde. 4. Rehabilitering av grusbanen på Sentralidrettsanlegget. 5. Ny gressbane ved Lysheim skole. 6. Utarbeidelse av flere trim- og turorienteringskart i kommunen. Behandling/vedtak i Hovedutvalg oppvekst og levekår den sak 22/07 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Innstilling: Vedlagte kommunedelplan vedtas med følgende prioriteringsliste: 1. Flerbrukshus (rehabilitering av svømmehall og samfunnshus + ny idrettshall). 2. Sandvolleyballbane på Storvatnet friluftsområde. 3. Sandvolleyballbane på Øyangen friluftsområde. 4. Rehabilitering av grusbanen på Sentralidrettsanlegget. 5. Ny gressbane ved Lysheim skole. 6. Utarbeidelse av flere trim- og turorienteringskart i kommunen. Side 10 av 26

11 Sak 34/07 Vedlegg: 1.Kommunedelplana for idrett-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg for Brev fra saksbehandler til idrettslagene i kommunen dat Register over idrett-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg i kommunen. 4. Forprosjekt i utredningen av flerbrukshus. Saksopplysninger: Kommunen må ha ei godkjent delplan for idretts- og friluftsliv for å kunne søke om spillemidler. Ved utarbeidelsen av plana har en brukt en veileder om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet som mal. Vurdering: Ved oppsettet av prioriteringslista har en satt opp flerbrukshuset på førsteplass fordi kommunestyret har vedtatt at dette prosjektet skal inn i økonomiplana fra Søknad om spillemidler til dette prosjektet må skje i løpet av høsten 2007, senest innen 15. januar Når det gjelder de to sandvolleyballbaneprosjektene er disse foreslått av Ungdomsrådet og bevilgninger til disse vil også skje gjennom spillemidlene, men da som midler til nærmiljøanlegg. Disse to anleggene vil ikke komme i konkurranse med flerbrukshuset om tildeling av spillemidler og en kan søke gjennom hele året uten noen bestemt søknadsfrist. Denne plana som nå er utarbeidet for 4-årsperioden vil bli revidert årlig. Første gang høsten Hvis det innen denne tiden kommer nye aktuelle prosjekt for idrett-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg kan disse da bli tatt inn i plana ved revideringen. Side 11 av 26

12 Sak 35/07 HELSE- OMSORGS- OG SOSIALPLAN Saksbehandler: Anne M. G. Sterten Arkiv: 144 F &30 Arkivsaksnr.: 06/679 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/07 Hovedutvalg oppvekst og levekår /07 Kommunestyret Innstilling: Fremlagte forslag til helse-, omsorgs- og sosialplan for perioden med tillegg: Nytt kulepunkt under STRATEGIER s. 11: Etter bortfall av øremerkede midler i 2008 skal dagens tjenestetilbud opprettholdes. To ny kulepunkter under STRATEGIER s.12: Utvikle og styrke brukermedvirkning Samarbeide med frivillige brukerorganisasjoner der det tilbys faglig hab./rehabilitering Tillegg til siste kulepunkt under STRATEGIER øverst side 14 (tjenesten for funksjonshemmede): og det legges til rette for et stabilt tilbud Nytt kulepunkt med adm. tillegg: Utarbeide et aktivitetstilbud etter innbyggernes behov og ønsker (ungdom, eldre, hjemmeboende) så langt det er mulig vedtas. Behandling/vedtak i Hovedutvalg oppvekst og levekår den sak 21/07 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Innstiling: Side 12 av 26

13 Sak 35/07 Fremlagte forslag til helse-, omsorgs- og sosialplan for perioden med tillegg: Nytt kulepunkt under STRATEGIER s. 11: Etter bortfall av øremerkede midler i 2008 skal dagens tjenestetilbud opprettholdes. To ny kulepunkter under STRATEGIER s.12: Utvikle og styrke brukermedvirkning Samarbeide med frivillige brukerorganisasjoner der det tilbys faglig hab./rehabilitering Tillegg til siste kulepunkt under STRATEGIER øverst side 14 (tjenesten for funksjonshemmede): og det legges til rette for et stabilt tilbud Nytt kulepunkt med adm. tillegg: Utarbeide et aktivitetstilbud etter innbyggernes behov og ønsker (ungdom, eldre, hjemmeboende) så langt det er mulig vedtas. Vedlegg: Helse-, omsorgs- og sosialplan for Agdenes kommune , med notater påført av Agdenes kommunale råd for funksjonshemmede Saksopplysninger: Helse-, omsorgs- og sosialplan for Agdenes kommune ble vedtatt av kommunestyret , sak 59/00. Hovedutvalget for oppvekst og levekår nedsatte , sak 35/05, en arbeidsgruppe å med oppgave å revidere helse-, omsorgs- og sosialplanen for en ny 4-årsperiode. Forslaget fra arbeidsgruppen ble behandlet i hovedutvalget (sak 3/07) og vedtatt sendt ut på høring. Høringsfrist ble satt til 31. mars. Det kommet inn bare ett innspill til planforslaget i løpet av høringsperioden. Dette kom fra Agdenes kommunale råd for funksjonshemmede. Rådet har foreslått: Nytt kulepunkt under STRATEGIER s. 11: Etter bortfall av øremerkede midler i 2008 skal dagens tjenestetilbud opprettholdes. To ny kulepunkter under STRATEGIER s.12: Utvikle og styrke brukermedvirkning Samarbeide med frivillige brukerorganisasjoner der det tilbys faglig hab./rehabilitering Det pekes også på sammenhengen mellom spesialisthelsetjeneste og kompetansesentra på den ene siden og internt samarbeid i det kommunale tjenesteapparatet på den andre siden. Side 13 av 26

14 Sak 35/07 Under RESULTATINDIKATORER s. 13 er det stilt spørsmål om hvorvidt kartlegging av brukeres funksjonsnivå skal gjelde absolutt alle eller bare dem som bor i kommunale boliger. Tillegg til siste kulepunkt under STRATEGIER øverst side 14 (tjenesten for funksjonshemmede): og det legges til rette for et stabilt tilbud Nytt kulepunkt Utarbeide et aktivitetstilbud etter innbyggernes behov og ønsker (ungdom, eldre, hjemmeboende) Til punkt 2 under hovedutfordringer s. 16 er det stilt spørsmål om omfang og om aldersgrupperinger. Avslutningsvis har rådet notert brukermedvirkning via kommunale råd og utvalg Vurdering: De foreslåtte nye kulepunkter bør kunne innarbeides i planen, dog med visse forbehold når det gjelder det nye kulepunktet under tjenesten for funksjonshemmede. Dette punktet foreslås gitt tillegget så langt det er mulig. Spørsmål om omfang av kartlegging kan neppe besvares entydig. En må til enhver tid se på hva som er mulig og hensiktsmessig ut fra gitte rammer. Side 14 av 26

15 Sak 36/07 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: Bjørn Atle Ebbesen Arkiv: 144 G7 &30 Arkivsaksnr.: 07/406 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/07 Kommunestyret Innstilling: Rullering av Plan for Psykisk Helsearbeid i Agdenes kommune for perioden , vedtas. Vedlegg: Rullert plan for Psykisk Helsearbeid Agdenes kommune Saksopplysninger: Opptrappingsplan for psykisk helse går ut i Vurdering: Ingen nye vurderinger. Side 15 av 26

16 Sak 37/07 DISPONERING AV FOND PSYKISK HELSEVERN Saksbehandler: Bjørn Atle Ebbesen Arkiv: 150 G7 Arkivsaksnr.: 07/407 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/07 Kommunestyret Innstilling: Budsjettet for 2007 under tjeneste 330 Psykisk helsevern endres ved følgende reguleringer: Post ; Kjøp av tjenester, økes med kr ,- til kr ,-. Post ; Bruk av fond opprettes med kr ,-. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Psykisk helsevern (tjeneste 330) hadde i 2006 et overskudd på kr ,-. Drifta av psykisk helsevern er i sin helhet finansiert av øremerkede tilskudd fra staten, og et eventuelt overskudd må da i sin helhet føres tilbake til tjenesten påfølgende år, - via avsetning/bruk av fond. Psykisk helsevern har de siste årene kjøpt tjenester for flere av sine brukere ved Valset Gård (Inn på tunet), gjeldende avtale gikk ut Vurdering: Inn på tunet har vist seg å være et utmerket supplement for de tiltakene som kommunen selv driver, og ut i fra det er det ønskelig at dette tiltaket videreføres fra og frem til Dette lar seg gjøre ved bruk av avsatte fondsmidler. Side 16 av 26

17 Sak 38/07 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 07/393 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/07 Kommunestyret Innstilling: 1. Åsheim ungdomshus og oppgitt avgrenset område ved ungdomshuset godkjennes som skjenkested U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad gis tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 i nevnte lokale/område den fra kl til kl Kommunestyrets bevillingsvedtak er etter pkt. 1 og 2 betinget av at politiet ikke har spesielle bemerkninger til søknaden. Vedlegg: (ikke trykket) Søknad datert fra U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad. Saksopplysninger: U.L. Glimt v/hjørdis Fremstad søker den om alminnelig bevilling til skjenking av alkohol i gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol. prosent). Ungdomslaget skal arrangere GLA DAG i og ved Åsheim ungdomshus (egen eiendom). Uteserveringen skal foregå på bakkeplan og er avgrenset mot vei og åker. Dette arrangementet oppgis ikke å være et sluttet lag. I Rundskriv I-6/98 - Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v kapittel 1, alminnelige bestemmelser 1.6, pkt kan kommunen gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. For skjenkingens vedkommende kan bevilling gis både som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Iflg. kommunens delegasjonsreglement pkt. 7.C.3 vedr. Alkoholloven av har ikke kommunestyret delegert avgjørelse av søknader om alminnelig bevilling jf. Alkoholloven 1-6 (enkeltanledning). Da U.L. Glimt oppgir at arrangementet er åpent for alle (ikke sluttet lag) kommer ikke 4.5 i Alkoholloven (ambulerende skjenkebevilling) til anvendelse. Vurdering: Under henvisning til det som fremgår under saksopplysninger tilrår rådmannen at alminnelig bevilling i h.h.t. søknaden blir gitt. Side 17 av 26

18 Sak 39/07 SENIORPOLITISKE TILTAK - ENDRING Saksbehandler: Edith Størdal Arkiv: 520 &21 Arkivsaksnr.: 07/229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Administrasjonsutvalget /07 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunens vedtatte seniorpolitiske tiltak takes ut av lønnspolitiske retningslinjer med virkning fra Nye retningslinjer for seniortiltak i Agdenes kommune vedtas som det framgår av vedlagte forslag. 3. De nye retningslinjene gjøres gjeldende også for de som allerede har inngått avtale i henhold til de tidligere retningslinjer fra det tidspunkt dette er praktisk mulig etter Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 4/07 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Kommunens vedtatte seniorpolitiske tiltak takes ut av lønnspolitiske retningslinjer med virkning fra Nye retningslinjer for seniortiltak i Agdenes kommune vedtas som det framgår av vedlagte forslag. 3. De nye retningslinjene gjøres gjeldende også for de som allerede har inngått avtale i henhold til de tidligere retningslinjer fra det tidspunkt dette er praktisk mulig etter Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 2/07 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Side 18 av 26

19 Sak 39/07 Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Kommunens vedtatte seniorpolitiske tiltak takes ut av lønnspolitiske retningslinjer med virkning fra Nye retningslinjer for seniortiltak i Agdenes kommune vedtas som det framgår av vedlagte forslag. 3. De nye retningslinjene gjøres gjeldende også for de som allerede har inngått avtale i henhold til de tidligere retningslinjer fra det tidspunkt dette er praktisk mulig etter Vedlegg: 1.Notat fra KLP til møte i Agdenes den Forslag til retningslinjer for seniortiltak i Agdenes kommune Saksopplysninger: I kommunens lønnspolitiske retningslinjer er tatt inn under pkt. 9 Spesielle lønnspolitiske tiltak (seniortiltak). Dette omfatter tilbud om ekstra lønn eller ekstra fritid ev. en kombinasjon av dette for å få arbeidstakere til å fortsette i sine stillinger etter fylte 62 år. Lønnstillegget er pensjonsgivende. Kommunal Landpensjonskasse (KLP) har sett på hvilke konsekvenser pensjonsgivende tillegg vil ha for pensjonsutgiftene, og i møte den med kommunens administrative ledere og tillitsvalgte ble orienterte om dette. Jfr. notat som følger saken som eget vedlegg. De beregninger KLP har foretatt viser at at et seniortillegg på ,- i 3 år totalt gir en ekstra kostnad for kommunen på over ,-. For den ansatte betyr tillegget et årlig tillegg i pensjonen på ,- brutto. Vurdering: Som det går fram av KLPs notat og de beregninger som er fortatt vil våre seniortiltak ha en kostnad langt over det vi var kjent med da tiltakene ble vedtatt.. Når vi nå vet at den ansatte som pensjonist får svært lite igjen, kan det kostmessige med ordningen ikke forsvares. Som for så vidt det også går fram av KLPs notat må hovedmålet for ansatte være å beholde den gode offentlige pensjonsordning vi har i dag, og ikke ødelegge denne for oppnå små årlige tillegg for enkelte. Med bakgrunn i dette foreslås derfor at kommunens seniorpolitiske tiltak opprettholdes, men at disse omgjøres til ikke å være pensjonsgivende. Side 19 av 26

20 Sak 39/07 Videre foreslås at de seniorpolitiske tiltak tas ut av lønnspolitiske retningslinjer og at nye retningslinjer for seniorpolitiske tiltak utarbeides som et eget dokument. Det er utarbeidet et forslag til slike retningslinjer som er i hovedsak er i samsvar med de tiltak som gjelder i dag. Jfr. vedlegg. Side 20 av 26

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 15.11.2016 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/711 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT-, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØANLEGG I AGDENES KOMMUNE FOR PERIODEN 2013-2016. Saksbehandler: Lars Ysland Arkiv: 143 C &30 Saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 03.12.2013 kl. 09:00 11:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

MIDLER TIL IDRETT/KULTUR ELLER UNGDOMSARBEID

MIDLER TIL IDRETT/KULTUR ELLER UNGDOMSARBEID Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.02.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 09.00 12.35 Til stede på møtet Medlemmer: Inger L. Ingdal Dag E. Ysland Hege Moe Hegg Runa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 29. januar 2015 kl 13.00. Møtested:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 09.10.2012 kl. 09:00 10:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Martin Vatn

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2013

Plan for selskapskontroll 2012-2013 Plan for selskapskontroll 2012-2013 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 013/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 037, &58 Arkivsaknr.: 12/33-2 Kontrollutvalgssekretariatets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune /tid: 01.10.2013 kl. 08:30 11:11 Møtested: Sentrumsbygget, møterom 1 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Atle-Ingar Kjelstad,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Møteprotokoll - Styret

Møteprotokoll - Styret Møteprotokoll - Styret /tid: 25.03.2014 kl. 15:15 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Quality Hotel Panorama Oddlaug B. Brekken, leder Arve Slørdahl Helge

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/08 06/238 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LEGEVAKTEN I ORKDALSREGION

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/08 06/238 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LEGEVAKTEN I ORKDALSREGION Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Lysheim skole Møtedato: 14.10.2008 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen 10.11.15 Paul Stenstuen

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 10.11.2011 kl. 16:00 18:30 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Ivar Skei,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 04.12.2014 kl. 09:00 12:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset; Formannskapssalen Sivert Arne Selvli,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 012/08 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I INNHERRED SAMKOMMUNE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.04.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus

MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus MØTEINNKALLING Møtedato: 26.05.2016 Møtetid: 09.00 12.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Tirsdag 26. februar 2008 kl 09:30-14:20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom 101 Møtende

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 043/13 KONTROLL OG TILSYN, FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 043/13 KONTROLL OG TILSYN, FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 043/13 KONTROLL OG TILSYN, FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 5. november 2015 Møtetid: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl. 14.30 Behandling av saker Møtested: Fylkets hus, møterom Smia De faste medlemmene

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer