MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/07 07/410 REFERATSAKER 32/07 07/386 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - FORESPØRSEL OM GJENINNTREDEN I INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALG 33/07 07/389 SELSKAPSKONTROLL 34/07 07/119 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT-, FRILUFTSLIV- OG NÆRMILJØANLEGG I AGDENES KOMMUNE FOR PERIODEN /07 06/679 HELSE- OMSORGS- OG SOSIALPLAN /07 07/406 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID AGDENES KOMMUNE 37/07 07/407 DISPONERING AV FOND PSYKISK HELSEVERN 38/07 07/393 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 39/07 07/229 SENIORPOLITISKE TILTAK - ENDRING

2 40/07 07/308 SELVA INDUSTRIOMRÅDE - EKSPROPRIASJON AV RETTIGHETER 41/07 07/401 BUDSJETTOPPFØLGING ORIENTERING EVENTUELT Lensvik, John o. Selbekk e. fullm.

3 Sak 31/07 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 07/410 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/07 Kommunestyret Innstilling: Side 3 av 26

4 Sak 32/07 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - FORESPØRSEL OM GJENINNTREDEN I INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALG Saksbehandler: Lars Sveinung Settemsdal Arkiv: 216 &58 Arkivsaksnr.: 07/386 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/07 Kontrollutvalget /07 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling: Agdenes kommune viser til det etablerte interkommunale samarbeidet om sekretariatstjenester for kontrollutvalg, Sør-Trøndelag fylkeskommunes utmelding av samarbeidet gjennom fylkestingets vedtak i desember 2006, og fylkeskommunens forespørsel om å tre inn i samarbeidet igjen i brev av Agdenes kommunestyre vedtar at Sør-Trøndelag fylkeskommune kan tre inn som fullverdig medlem i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, som er et interkommunalt samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg mellom kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal, Meldal, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya. VEDLEGG: 1. Brev av fra Sør-Trøndelag fylkeskommune v/kontrollutvalgets leder vedrørende Sør-Trøndelag fylkeskommune Revidert avtale om kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Anmodning om gjeninntreden i interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget. 2. Utkast til ny avtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Kontrollutvalgssekretariat Midt- Norge IKS om kjøp av sekretariatstjenester for fylkeskommunens kontrollutvalg. 3. Gjeldende avtale mellom samarbeidende kommuner og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS om kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Selskapsavtale for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, vedtatt på konstituerende representantskapsmøte 11. februar Sak FT-113/2006 Evaluering av tjenestene fra KonSek Midt-Norge IKS - Rapport, behandlet av fylkestinget i møte SAKSFREMSTILLING: Side 4 av 26

5 Sak 32/07 Bakgrunn Som følge av endringer i kommuneloven som trådte i kraft ble kommunene pålagt å opprette et eget sekretariat for kontrollutvalget. Sekretariatet, som skal være uavhengig av rådmannen, kommunens administrasjon og kommunens revisor, skal sørge for at saker som fremmes for kontrollutvalget er tilstrekkelig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Videre skal sekretariatet bistå kontrollutvalget i sitt arbeid, blant annet med å sikre en betryggende kontroll- og tilsynsordning i kommunen, valg av revisjonsordning, utarbeidelse av kontrollorganenes budsjett og bestilling av konkrete revisjonsoppgaver. Sekretariatet kan på oppdrag av kontrollutvalget også utføre mindre undersøkelser selv. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) Med strenge uavhengighetskrav, ønske om en tilpasset kompetanse og at funksjonen innebærer små stillingsstørrelser i den enkelte kommune, tok kommunene v/ Kommunenes Sentralforbund (KS) i Sør-Trøndelag initiativ til å etablere et interkommunalt samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg i fylket. Etter en del frem og tilbake ble det klart at Sør-Trøndelag fylkeskommune og 14 kommuner ønsket å delta i samarbeidet, deriblant Agdenes kommune. Selskapet Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) ble stiftet på konstituerende representantskapsmøte den Stiftelsesdokumentene ble vedtatt og et styre på 5 personer ble valgt. Selskapets hovedkontor er i Trondheim, der selskapet er samlokalisert med Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune. Selv om selskapet er lokalisert i Trondheim, har selskapet lagt stor vekt på å være til stede i kommunene og selskapets ansatte har en betydelig utadrettet virksomhet i eierkommunene. Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde tidligere et eget sekretariat for kontrollutvalget, men valgte å bli med i det interkommunale samarbeidet for sekretariatsfunksjonen, til dels etter anmodning fra omkringliggende kommuner som ønsket et så stort og robust sekretariatsselskap som mulig. I så måte var det viktig å få med fylkeskommunen som er en stor aktør som legger betydelig ressurser inn i samarbeidet. Sør Trøndelag fylkeskommune Uttreden, reforhandling, -og inntreden? Fylkeskommunen valgte høsten 2006 å engasjere et eksternt konsulentfirma for å vurdere ulike sider ved KonSek og tjenestetilbudet som selskapet leverte til fylkeskommunen, målt opp mot de tjenestene fylkeskommunen fikk da man hadde eget sekretariat. Undersøkelsen viste en del avvik og fylkestinget valgte i desember 2006 å si opp avtalen med KonSek med sikte på en reforhandling. KonSek har lagt stor vekt på å gi fylkeskommunen den mengde tjenester som blir etterspurt og har tatt flere grep for å komme fylkeskommunen i møte. Blant annet har selskapet i 2007 leid inn kapasitet fra Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune for å frigjøre ressurser overfor fylkeskommunen. I den senere tid har fylkeskommunen uttrykt tilfredshet med det tjenestetilbudet som ytes fra KonSek. I kjølvannet av oppsigelsen av samarbeidet med KonSek har Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet et forslag til ny avtale om kjøp av sekretariatstjenester fra selskapet. Avtaleforslaget legger et årlig avregningsprinsipp til grunn, der honoraret hvert år skal avregnes mot de tjenestene som har vært levert. Dersom KonSek ikke klarer å levere i det omfanget som er avtalt, forbeholder fylkeskommunen seg retten til å få refundert verdien av manglende levering og å kunne kjøpe disse tjenestene hos andre aktører i markedet. Samtidig er fylkeskommunen Side 5 av 26

6 Sak 32/07 innstilt på å betale for tilleggstjenester ut over det som er avtalt. Avtalesettet som ligger til grunn for kjøp av tjenester i dag har ikke dette avregningsprinsippet i seg, men legger opp til å se flere år i sammenheng og at behovene for tjenester i kommunene kan variere uten at dette nødvendigvis får økonomiske konsekvenser i det enkelte år. Representantskapet i KonSek drøftet prinsippene for ressursfordeling mellom kommunene i møte den der det ble slått fast at KonSek sine tjenester til kundene skal stå i forhold til det honorar kundene betaler til selskapet. KonSek har imidlertid en presis registrering av medgått tid, og følger nøye med i tidsbruken i den enkelte kommune sett opp i mot honorarene som betales. Når det gjelder kjøretid legger selskapet opp til å fordele denne likt på alle deltakerkommunene slik at den geografiske plasseringen av hovedkontoret ikke skal få økonomiske konsekvenser for noen av deltakerne. Regelverket rundt interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid reguleres av et nokså rigid og detaljert regelverk. KonSek har vært i en løpende dialog med fylkesmannen, for å sikre at de juridiske sidene ved samarbeidet ivaretas i prosessen knyttet til endringer av avtaleforholdene mellom deltakerne, utmelding og eventuell innmelding i samarbeidet. På grunn av at fylkeskommunen meldte seg ut av samarbeidet i desember 2006, vil en innmelding i samarbeidet igjen, kreve kommunestyrebehandling hos samtlige av de øvrige deltakerne. I tillegg til at alle samarbeidskommunene må vedta at fylkeskommunen trer inn i samarbeidet må kommunestyrevedtakene være identiske. For å forsøke å ivareta dette har KonSek valgt å fremme saken overfor kontrollutvalgene som igjen fremmer saken for realitetsbehandling overfor kommunestyret i de respektive samarbeidskommunene. KonSek vil av habilitetsmessige årsaker ikke ta stilling i saken men selskapet er innstilt på å ivareta de forpliktelsene som en endret avtale om kjøp av tjenester fra selskapet vil innebære, både overfor fylkeskommunen og andre kommuner i samarbeidet, om de skulle ønske en tilsvarende avtale for sine kjøp av tjenester. For å kunne bidra til identiske vedtak i kommunestyrene vil KonSek imidlertid fremme innstilling i saken, som gjør dette mulig. I følge fylkesmannen kan avtalen om kjøp av tjenester mellom de samarbeidende kommunene ha ulik ordlyd. KonSek anbefaler at spørsmålet om endrede avtaler om kjøp av tjenester ikke tas opp til behandling i kommunestyret nå. Dette kan resultere i at kommunestyrevedtakene får ulik ordlyd og blir ugyldige, selv om det skulle være stemning for å innlemme fylkeskommunen på nytt i samarbeidet. I så fall må det gås en ny runde i kommunestyret. KonSek og kontrollutvalget vil imidlertid merke seg eventuelle ønsker i kommunestyret eller kontrollutvalget, om at man ønsker å erstatte dagens avtale om kjøp av tjenester fra KonSek med en tilsvarende avtale som den fylkeskommunen ønsker. Det vil i så fall bli fremmet en egen sak om dette på førstkommende møte i kontrollutvalget. Konsekvenser av ny avtale for KonSek - drøfting Avtaleforslaget som Sør-Trøndelag fylkeskommune har lagt frem om fylkeskommunens kjøp av tjenester fra KonSek innebærer en mer individuell behandling av den enkelte eierkommune sett fra selskapets side. I utgangspunktet ble det lagt opp til å se flere år i sammenheng og ta høyde for at behovet for tjenester kunne variere i den enkelte kommune uten at dette fikk umiddelbare økonomiske konsekvenser. Et tydeligere avregningsprinsipp vil medføre et årlig økonomisk oppgjør basert på budsjettert kjøp av tjenester i forhold til medgått tid. Side 6 av 26

7 Sak 32/07 Selv om Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker et avregningsprinsipp i sine avtaler om kjøp av tjenester, har fylkeskommunen også signalisert et visst slingringsmonn, slik at det ikke skal være tale om å avregne enkelttimer. Man ønsker en viss smidighet for å sikre et velfungerende samarbeid. Fylkeskommunen har også hele tiden vært bevisst på at reforhandlingen av avtalen ikke har vært gjort med det formål å redusere sine kjøp av tjenester eller redusere tilbudet som KonSek gir til de øvrige deltakerne i samarbeidet. Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har tvert i mot ytret ønske om å øke sine kjøp av tjenester fra KonSek, i retning av nivået som fylkeskommunen benyttet da den hadde et eget sekretariat på to årsverk. Dersom dette blir en realitet kan det bli aktuelt å øke kapasiteten i KonSek. Styret i KonSek har i disponeringen av selskapets ressurser i 2007 bakt inn fylkeskommunens premisser som fremgår av det nye avtaleforslaget. Økningen i tilbudet til fylkeskommunen er kompensert ved innleie av kapasitet fra Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune som nå betjener kommunene Meldal og Agdenes på vegne av KonSek. De frigjorte ressursene i disse kommunene er overført til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette innebærer at ingen av de øvrige kommunene i samarbeidet, inkludert Agdenes og Meldal, får et dårligere tjeneste-tilbud eller høyere kostnader som følge av at Sør-Trøndelag fylkeskommunen får økt omfanget av sine tjenester. For KonSek sitt vedkommende ser man fordelene ved at Sør-Trøndelag fylkeskommune er en del av samarbeidet. Dersom de øvrige eierkommunene ikke ønsker å ha fylkeskommunen med i samarbeidet, vil dette tilsi at fylkeskommunen trekker ut ressurser som tilsvarer i overkant av 1,5 årsverk. KonSek står da igjen med 2 helstillinger og én deltidsstilling for å betjene 14 kommuner og å administrere seg selv. I så fall vil dagens fagmiljø som på flere områder er ledende innenfor denne funksjonen i Norge brytes opp, og det er grunn til å regne med at tjenestene til kommunene blir dårligere, ikke minst kvalitetsmessig. I så måte har selskapets styre signalisert et håp om at eierkommunene lar Sør-Trøndelag fylkeskommune tre inn i samarbeidet igjen. Dersom noen av eierkommunene ønsker en tilsvarende avtale om kjøp av tjenester som den fylkeskommunen ønsker, vil selskapet sørge for at dette imøtekommes og vil fremme en egen sak i kommunens kontrollutvalg om dette. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON På grunn av at KonSek har egeninteresse i saken vil saksbehandler ikke konkludere, men viser til utredningen ovenfor. For å legge forholdene til rette for at kommunestyrene i de samarbeidende kommunene kan fatte identiske vedtak, har vi tillatt oss å fremme innstilling i saken. Side 7 av 26

8 Sak 33/07 SELSKAPSKONTROLL Saksbehandler: Lars Sveinung Settemsdal Arkiv: 216 &58 Arkivsaksnr.: 07/389 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/07 Kontrollutvalget /07 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret tar eierskapskontroll-rapportene til orientering. Kommunestyret ber om at det utarbeides skriftlige rutiner som sikrer oppfølging av selskapene, samt faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre. Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Agdenes kommune (utrykt vedlegg) Begrenset selskapskontroll Trønderenergi AS Begrenset selskapskontroll Fylkets Fellesvaskeri AS Begrenset selskapskontroll Bomvegselskapet E39 AS Begrenset selskapskontroll HAMOS Saksutredning: Det vises til Plan for selskapskontroll i Agdenes kommune (KS 9/2006) samt KU-sak 16/2006: Iverksettelse av selskapskontroll. Etter endringer i kommuneloven og tilhørende forskrifter med virkning fra er kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskaper igjen en prioritert oppgave, og det er tatt inn egne bestemmelser om selskapskontroll, jf. kommuneloven 77 nr. 5 og 80. Eierskap er et viktig virkemiddel for å realisere kommunens målsettinger. For kommunestyret som øverste ansvarlige organ i kommunen, vil det som fremkommer gjennom kontrollene være et viktig grunnlag for å vurdere om de organisasjonsformer kommunen har valgt for sin virksomhet er egnet til å fremme målsettingene med den valgte organisasjonsform. Kommuneloven 77 nr. 5 og forskrift om kontrollutvalg 13 pålegger etter lovendringene kontrollutvalget å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.v. Kommuneloven 77 nr. 5 pålegger i utgangspunktet kontrollutvalget å føre kontroll med kommunens eierinteresser i alle selskaper, mens kommuneloven 80 åpner for utvidet kontroll kun i de selskaper som er heleide av kommunen, de selskaper som kommunen eier sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner og interkommunale selskap. På oppdrag fra kontrollutvalget i Agdenes kommune har Revisjon Midt-Norge ved forvaltningsrevisor Arve Gausen gjennomført begrenset selskapskontroll av Trønderenergi AS, Fylkets Fellesvaskeri AS, Bomvegselskapet E39 AS, og HAMOS. Side 8 av 26

9 Sak 33/07 Rapportene kartlegger og gir en enkel vurdering av hvordan Agdenes kommune som eier forvalter og følger opp sine eierinteresser i selskapene. Av rapportene fremgår det at Agdenes kommune ikke har skriftlige rutiner for sin oppfølging av selskapet. Det etterlyses også faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre. Et system for oppfølging vil gi kommunen et opplegg for håndtering av de selskaper hvor den har eierinteresser. Rutiner for rapportering mellom kommunens valgte representanter i et selskap og kommunens administrative og politiske ledelse, vil sikre at alle kommunens selskaper blir jevnlig rapportert og at dette skjer i faste former. Vesentlige forhold vil da lettere kunne komme til kommunestyrets eller formannskapets kjennskap. Den grunnleggende skriftlige rapportering kan gjerne kombineres med muntlig dialog. Et skriftlig regelverk mht. eierstrategi overfor selskapet vil dokumentere arbeidet samt at det vil være lettere å oppdatere eierstrategien. I tillegg vil et slikt regelverk forenkle samarbeidet med andre eiere. Dersom det utarbeides et felles regelverk for eierkommunene, vil det være enklere å presentere klarere retningslinjer til selskapet ( f.eks. i utformingen av vedtekter /selskapsavtale). KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar eierskapskontroll-rapportene til orientering. Kommunestyret ber om at det utarbeides skriftlige rutiner som sikrer oppfølging av selskapene, samt faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre. Side 9 av 26

10 Sak 34/07 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT-, FRILUFTSLIV- OG NÆRMILJØANLEGG I AGDENES KOMMUNE FOR PERIODEN Saksbehandler: Lars Ysland Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/119 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/07 Hovedutvalg oppvekst og levekår /07 Kommunestyret Innstilling: Vedlagte kommunedelplan vedtas med følgende prioriteringsliste: 1. Flerbrukshus (rehabilitering av svømmehall og samfunnshus + ny idrettshall). 2. Sandvolleyballbane på Storvatnet friluftsområde. 3. Sandvolleyballbane på Øyangen friluftsområde. 4. Rehabilitering av grusbanen på Sentralidrettsanlegget. 5. Ny gressbane ved Lysheim skole. 6. Utarbeidelse av flere trim- og turorienteringskart i kommunen. Behandling/vedtak i Hovedutvalg oppvekst og levekår den sak 22/07 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Innstilling: Vedlagte kommunedelplan vedtas med følgende prioriteringsliste: 1. Flerbrukshus (rehabilitering av svømmehall og samfunnshus + ny idrettshall). 2. Sandvolleyballbane på Storvatnet friluftsområde. 3. Sandvolleyballbane på Øyangen friluftsområde. 4. Rehabilitering av grusbanen på Sentralidrettsanlegget. 5. Ny gressbane ved Lysheim skole. 6. Utarbeidelse av flere trim- og turorienteringskart i kommunen. Side 10 av 26

11 Sak 34/07 Vedlegg: 1.Kommunedelplana for idrett-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg for Brev fra saksbehandler til idrettslagene i kommunen dat Register over idrett-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg i kommunen. 4. Forprosjekt i utredningen av flerbrukshus. Saksopplysninger: Kommunen må ha ei godkjent delplan for idretts- og friluftsliv for å kunne søke om spillemidler. Ved utarbeidelsen av plana har en brukt en veileder om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet som mal. Vurdering: Ved oppsettet av prioriteringslista har en satt opp flerbrukshuset på førsteplass fordi kommunestyret har vedtatt at dette prosjektet skal inn i økonomiplana fra Søknad om spillemidler til dette prosjektet må skje i løpet av høsten 2007, senest innen 15. januar Når det gjelder de to sandvolleyballbaneprosjektene er disse foreslått av Ungdomsrådet og bevilgninger til disse vil også skje gjennom spillemidlene, men da som midler til nærmiljøanlegg. Disse to anleggene vil ikke komme i konkurranse med flerbrukshuset om tildeling av spillemidler og en kan søke gjennom hele året uten noen bestemt søknadsfrist. Denne plana som nå er utarbeidet for 4-årsperioden vil bli revidert årlig. Første gang høsten Hvis det innen denne tiden kommer nye aktuelle prosjekt for idrett-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg kan disse da bli tatt inn i plana ved revideringen. Side 11 av 26

12 Sak 35/07 HELSE- OMSORGS- OG SOSIALPLAN Saksbehandler: Anne M. G. Sterten Arkiv: 144 F &30 Arkivsaksnr.: 06/679 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/07 Hovedutvalg oppvekst og levekår /07 Kommunestyret Innstilling: Fremlagte forslag til helse-, omsorgs- og sosialplan for perioden med tillegg: Nytt kulepunkt under STRATEGIER s. 11: Etter bortfall av øremerkede midler i 2008 skal dagens tjenestetilbud opprettholdes. To ny kulepunkter under STRATEGIER s.12: Utvikle og styrke brukermedvirkning Samarbeide med frivillige brukerorganisasjoner der det tilbys faglig hab./rehabilitering Tillegg til siste kulepunkt under STRATEGIER øverst side 14 (tjenesten for funksjonshemmede): og det legges til rette for et stabilt tilbud Nytt kulepunkt med adm. tillegg: Utarbeide et aktivitetstilbud etter innbyggernes behov og ønsker (ungdom, eldre, hjemmeboende) så langt det er mulig vedtas. Behandling/vedtak i Hovedutvalg oppvekst og levekår den sak 21/07 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Innstiling: Side 12 av 26

13 Sak 35/07 Fremlagte forslag til helse-, omsorgs- og sosialplan for perioden med tillegg: Nytt kulepunkt under STRATEGIER s. 11: Etter bortfall av øremerkede midler i 2008 skal dagens tjenestetilbud opprettholdes. To ny kulepunkter under STRATEGIER s.12: Utvikle og styrke brukermedvirkning Samarbeide med frivillige brukerorganisasjoner der det tilbys faglig hab./rehabilitering Tillegg til siste kulepunkt under STRATEGIER øverst side 14 (tjenesten for funksjonshemmede): og det legges til rette for et stabilt tilbud Nytt kulepunkt med adm. tillegg: Utarbeide et aktivitetstilbud etter innbyggernes behov og ønsker (ungdom, eldre, hjemmeboende) så langt det er mulig vedtas. Vedlegg: Helse-, omsorgs- og sosialplan for Agdenes kommune , med notater påført av Agdenes kommunale råd for funksjonshemmede Saksopplysninger: Helse-, omsorgs- og sosialplan for Agdenes kommune ble vedtatt av kommunestyret , sak 59/00. Hovedutvalget for oppvekst og levekår nedsatte , sak 35/05, en arbeidsgruppe å med oppgave å revidere helse-, omsorgs- og sosialplanen for en ny 4-årsperiode. Forslaget fra arbeidsgruppen ble behandlet i hovedutvalget (sak 3/07) og vedtatt sendt ut på høring. Høringsfrist ble satt til 31. mars. Det kommet inn bare ett innspill til planforslaget i løpet av høringsperioden. Dette kom fra Agdenes kommunale råd for funksjonshemmede. Rådet har foreslått: Nytt kulepunkt under STRATEGIER s. 11: Etter bortfall av øremerkede midler i 2008 skal dagens tjenestetilbud opprettholdes. To ny kulepunkter under STRATEGIER s.12: Utvikle og styrke brukermedvirkning Samarbeide med frivillige brukerorganisasjoner der det tilbys faglig hab./rehabilitering Det pekes også på sammenhengen mellom spesialisthelsetjeneste og kompetansesentra på den ene siden og internt samarbeid i det kommunale tjenesteapparatet på den andre siden. Side 13 av 26

14 Sak 35/07 Under RESULTATINDIKATORER s. 13 er det stilt spørsmål om hvorvidt kartlegging av brukeres funksjonsnivå skal gjelde absolutt alle eller bare dem som bor i kommunale boliger. Tillegg til siste kulepunkt under STRATEGIER øverst side 14 (tjenesten for funksjonshemmede): og det legges til rette for et stabilt tilbud Nytt kulepunkt Utarbeide et aktivitetstilbud etter innbyggernes behov og ønsker (ungdom, eldre, hjemmeboende) Til punkt 2 under hovedutfordringer s. 16 er det stilt spørsmål om omfang og om aldersgrupperinger. Avslutningsvis har rådet notert brukermedvirkning via kommunale råd og utvalg Vurdering: De foreslåtte nye kulepunkter bør kunne innarbeides i planen, dog med visse forbehold når det gjelder det nye kulepunktet under tjenesten for funksjonshemmede. Dette punktet foreslås gitt tillegget så langt det er mulig. Spørsmål om omfang av kartlegging kan neppe besvares entydig. En må til enhver tid se på hva som er mulig og hensiktsmessig ut fra gitte rammer. Side 14 av 26

15 Sak 36/07 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: Bjørn Atle Ebbesen Arkiv: 144 G7 &30 Arkivsaksnr.: 07/406 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/07 Kommunestyret Innstilling: Rullering av Plan for Psykisk Helsearbeid i Agdenes kommune for perioden , vedtas. Vedlegg: Rullert plan for Psykisk Helsearbeid Agdenes kommune Saksopplysninger: Opptrappingsplan for psykisk helse går ut i Vurdering: Ingen nye vurderinger. Side 15 av 26

16 Sak 37/07 DISPONERING AV FOND PSYKISK HELSEVERN Saksbehandler: Bjørn Atle Ebbesen Arkiv: 150 G7 Arkivsaksnr.: 07/407 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/07 Kommunestyret Innstilling: Budsjettet for 2007 under tjeneste 330 Psykisk helsevern endres ved følgende reguleringer: Post ; Kjøp av tjenester, økes med kr ,- til kr ,-. Post ; Bruk av fond opprettes med kr ,-. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Psykisk helsevern (tjeneste 330) hadde i 2006 et overskudd på kr ,-. Drifta av psykisk helsevern er i sin helhet finansiert av øremerkede tilskudd fra staten, og et eventuelt overskudd må da i sin helhet føres tilbake til tjenesten påfølgende år, - via avsetning/bruk av fond. Psykisk helsevern har de siste årene kjøpt tjenester for flere av sine brukere ved Valset Gård (Inn på tunet), gjeldende avtale gikk ut Vurdering: Inn på tunet har vist seg å være et utmerket supplement for de tiltakene som kommunen selv driver, og ut i fra det er det ønskelig at dette tiltaket videreføres fra og frem til Dette lar seg gjøre ved bruk av avsatte fondsmidler. Side 16 av 26

17 Sak 38/07 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 07/393 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/07 Kommunestyret Innstilling: 1. Åsheim ungdomshus og oppgitt avgrenset område ved ungdomshuset godkjennes som skjenkested U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad gis tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 i nevnte lokale/område den fra kl til kl Kommunestyrets bevillingsvedtak er etter pkt. 1 og 2 betinget av at politiet ikke har spesielle bemerkninger til søknaden. Vedlegg: (ikke trykket) Søknad datert fra U. L. Glimt v/hjørdis Fremstad. Saksopplysninger: U.L. Glimt v/hjørdis Fremstad søker den om alminnelig bevilling til skjenking av alkohol i gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol. prosent). Ungdomslaget skal arrangere GLA DAG i og ved Åsheim ungdomshus (egen eiendom). Uteserveringen skal foregå på bakkeplan og er avgrenset mot vei og åker. Dette arrangementet oppgis ikke å være et sluttet lag. I Rundskriv I-6/98 - Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v kapittel 1, alminnelige bestemmelser 1.6, pkt kan kommunen gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. For skjenkingens vedkommende kan bevilling gis både som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap. Iflg. kommunens delegasjonsreglement pkt. 7.C.3 vedr. Alkoholloven av har ikke kommunestyret delegert avgjørelse av søknader om alminnelig bevilling jf. Alkoholloven 1-6 (enkeltanledning). Da U.L. Glimt oppgir at arrangementet er åpent for alle (ikke sluttet lag) kommer ikke 4.5 i Alkoholloven (ambulerende skjenkebevilling) til anvendelse. Vurdering: Under henvisning til det som fremgår under saksopplysninger tilrår rådmannen at alminnelig bevilling i h.h.t. søknaden blir gitt. Side 17 av 26

18 Sak 39/07 SENIORPOLITISKE TILTAK - ENDRING Saksbehandler: Edith Størdal Arkiv: 520 &21 Arkivsaksnr.: 07/229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Administrasjonsutvalget /07 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunens vedtatte seniorpolitiske tiltak takes ut av lønnspolitiske retningslinjer med virkning fra Nye retningslinjer for seniortiltak i Agdenes kommune vedtas som det framgår av vedlagte forslag. 3. De nye retningslinjene gjøres gjeldende også for de som allerede har inngått avtale i henhold til de tidligere retningslinjer fra det tidspunkt dette er praktisk mulig etter Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 4/07 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Kommunens vedtatte seniorpolitiske tiltak takes ut av lønnspolitiske retningslinjer med virkning fra Nye retningslinjer for seniortiltak i Agdenes kommune vedtas som det framgår av vedlagte forslag. 3. De nye retningslinjene gjøres gjeldende også for de som allerede har inngått avtale i henhold til de tidligere retningslinjer fra det tidspunkt dette er praktisk mulig etter Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 2/07 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Side 18 av 26

19 Sak 39/07 Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Kommunens vedtatte seniorpolitiske tiltak takes ut av lønnspolitiske retningslinjer med virkning fra Nye retningslinjer for seniortiltak i Agdenes kommune vedtas som det framgår av vedlagte forslag. 3. De nye retningslinjene gjøres gjeldende også for de som allerede har inngått avtale i henhold til de tidligere retningslinjer fra det tidspunkt dette er praktisk mulig etter Vedlegg: 1.Notat fra KLP til møte i Agdenes den Forslag til retningslinjer for seniortiltak i Agdenes kommune Saksopplysninger: I kommunens lønnspolitiske retningslinjer er tatt inn under pkt. 9 Spesielle lønnspolitiske tiltak (seniortiltak). Dette omfatter tilbud om ekstra lønn eller ekstra fritid ev. en kombinasjon av dette for å få arbeidstakere til å fortsette i sine stillinger etter fylte 62 år. Lønnstillegget er pensjonsgivende. Kommunal Landpensjonskasse (KLP) har sett på hvilke konsekvenser pensjonsgivende tillegg vil ha for pensjonsutgiftene, og i møte den med kommunens administrative ledere og tillitsvalgte ble orienterte om dette. Jfr. notat som følger saken som eget vedlegg. De beregninger KLP har foretatt viser at at et seniortillegg på ,- i 3 år totalt gir en ekstra kostnad for kommunen på over ,-. For den ansatte betyr tillegget et årlig tillegg i pensjonen på ,- brutto. Vurdering: Som det går fram av KLPs notat og de beregninger som er fortatt vil våre seniortiltak ha en kostnad langt over det vi var kjent med da tiltakene ble vedtatt.. Når vi nå vet at den ansatte som pensjonist får svært lite igjen, kan det kostmessige med ordningen ikke forsvares. Som for så vidt det også går fram av KLPs notat må hovedmålet for ansatte være å beholde den gode offentlige pensjonsordning vi har i dag, og ikke ødelegge denne for oppnå små årlige tillegg for enkelte. Med bakgrunn i dette foreslås derfor at kommunens seniorpolitiske tiltak opprettholdes, men at disse omgjøres til ikke å være pensjonsgivende. Side 19 av 26

20 Sak 39/07 Videre foreslås at de seniorpolitiske tiltak tas ut av lønnspolitiske retningslinjer og at nye retningslinjer for seniorpolitiske tiltak utarbeides som et eget dokument. Det er utarbeidet et forslag til slike retningslinjer som er i hovedsak er i samsvar med de tiltak som gjelder i dag. Jfr. vedlegg. Side 20 av 26

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer