KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL I FORMANNSKAPSSALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering fra administrasjonen 48/12 Utkast til prosjektmandat forvaltningsrevisjon: Omdømme/etikk 49/12 Utkast til prosjektmandat forvaltningsrevisjon: Byplan 50/12 Oppfølging av rapport fra selskapskontroll i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 51/12 Oppfølging av rapport fra selskapskontroll Rogaland Revisjon IKS 52/12 Kontrollutvalgets årsplan for /12 Møteplan 2013, fastsettelse av møtetidspunkt 54/12 Statusoversikt prosjekter og kontroller -november /12 Forvaltningsrevisjonsrapport: Selvkost EVENTUELT MELDINGER Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon , som sms til mobiltlf eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Sandnes, 16. november 2012 Sveinung Skjørestad Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen Sekretariatet

2 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: Møtedato: 23. november 2012 Utvalgssaksnr.: 47/12-55/12 Innkalt: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin Karen Margrethe Mjelde Steinar Ims Forfall: Carina Mossin (H). Personlig varamedlem kunne ikke møte, varamedlemmet Elias Gorm Hognestad (H) møtte. Andre: Kommunaldirektør levekår Elin Selvikvåg, Sandnes kommune Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møte 12. oktober 2012 ble godkjent uten merknader. 47/12 Orientering fra administrasjonen Kommunaldirektør levekår Elin Selvikvåg orienterte om sine arbeidsområder og utfordringer, samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i Sandnes tar kommunaldirektør for levekår sin redegjørelse til orientering. 48/12 Utkast til prosjektmandat forvaltningsrevisjon: Omdømme/etikk Kontrollutvalget påpekte at rapporten også må omfatte rutiner m.m. i forbindelse med varsling. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne presiseringen. Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsrapporten Etikk i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de presiseringer som kom fram i møtet. 49/12 Utkast til prosjektmandat forvaltningsrevisjon: Byplan Kontrollutvalget kom med enkelte kommentarer/presiseringer som ble notert av revisor. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse kommentarene.

3 Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Byplan i tråd med det utkastet til mandat som foreligger, med de kommentarer som kom fram i møtet. 50/12 Oppfølging av rapport fra selskapskontroll i Brannvesenet Sør- Rogaland IKS Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra selskapet og kommunen på oppfølging av selskapskontroll i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS til orientering. Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 51/12 Oppfølging av rapport fra selskapskontroll Rogaland Revisjon IKS Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra selskapet og kommunen på oppfølging av selskapskontroll i Rogaland Revisjon IKS til orientering. Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 52/12 Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslaget til årsplan for 2013 for kontrollutvalget i Sandnes. 53/12 Møteplan 2013, fastsettelse av møtetidspunkt Kontrollutvalget vedtok enstemmig å beholde kl som møtetidspunkt. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne presiseringen. Kontrollutvalget i Sandnes går inn for at kontrollutvalgets møter begynner kl Det vises ellers til vedtatt møteplan for /12 Statusoversikt prosjekter og kontroller november 2012 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

4 Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. november 2012 til orientering. 55/12 Forvaltningsrevisjonsrapport: Selvkost Forvaltningsrevisor Rune Eskeland orienterte om rapporten. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten Selvkost til orientering. Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging/viderearbeid knyttet til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Det gis tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om ca. 6 mnd. knyttet til rådmannens oppfølging av bystyrets vedtak. (Forskr. 12). EVENTUELT Kontrollutvalgets møte den går ut. Neste møte blir 25. januar 2013, dette møtet avsluttes med felles lunsj. 2 av medlemmene ønsker å delta på NRKF sin kontrollutvalgskonferanse februar Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Leder av kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget

5 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 030 &18 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN, KOMMUNALDIREKTØR LEVEKÅR Bakgrunn: Kontrollutvalget har vedtatt en plan for orienteringer fra de øverste administrative lederne i kommunen det kommende året. Til dette møtet er kommunaldirektør for levekår Elin Selvikvåg invitert for å orientere kontrollutvalget om sine hovedutfordringer. Forslag til Kontrollutvalget i Sandnes tar kommunaldirektør for levekår sin redegjørelse til orientering. SANDNES, 9/ Wencke S. Olsen Daglig leder 2

6 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT FORVALTNINGSREVISJON: OMDØMME/ETIKK Bakgrunn: Kontrollutvalget ba på forrige møte om at det ble lagt fram utkast til prosjektmandat på nye prosjekter for gjennomføring i 2013, deriblant omdømme/etikk. Prosjekt innenfor omdømme er prioritert i den nye Plan for forvaltningsrevisjon i Sandnes. Saksutredning: Revisor har lagt fram et utkast til hvordan prosjektet kan gjennomføres, se vedlegg. Det foreslås her at formålet med prosjektet skal være å vurdere hvordan situasjonen er i Sandnes nå, fire år etter forrige undersøkelse. Ut i fra ovenstående bakgrunn og formål vil prosjektet kartlegge og vurdere følgende konkrete problemstillinger: Hvordan har kommunen fulgt opp forrige etikkundersøkelse? I hvilken grad følges kommunens etiske standarder/normer, herunder varslingsrutiner? I hvilken grad opplever de ansatte etiske dilemmaer på arbeidsplassen? I hvilken grad er kommunens etiske retningslinjer kjent blant ansatte? Hvordan har utviklingen vært siden forrige etikkundersøkelse? I Sandnes kommunes nylig vedtatte plan er en ren oppfølging av tidligere etikk-prosjekt ikke prioritert i planen. Ved bestilling av mandatet ba kontrollutvalget om at dette ble innlemmet i omdømme-prosjektet, som i planen heter Omdømme, spesielle utfordringer knyttet til avdelinger/personalpolitikk. Prosjektet slik det foreligger nå, går ikke inn på omdømmeproblematikken, men er en direkte oppfølging av forrige rapport ang. etikk. Kontrollutvalget må derfor vurdere om man ønsker å gjøre endringer på dette, eller om en vil ta problemstillinger knyttet til omdømme i et eget prosjekt. Slik prosjektforslaget nå foreligger, er det kostnadsregnet til ca. 350 timer. Forslag til Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsrapporten Etikk i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger. SANDNES, 14/ Wencke S. Olsen Daglig leder Vedlegg: Utkast til prosjektmandat 3

7

8

9 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT FORVALTNINGSREVISJON: BYPLAN Bakgrunn: Kontrollutvalget ba på sitt forrige møte om at revisor skulle legge fram et utkast til prosjektmandat innenfor Byplan. Prosjektet er prioritert i Sandnes kommunes nylig vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon for den inneværende perioden. Saksutredning: Revisor har lagt fram et forslag til gjennomføring av prosjektet, se vedlegg. Det foreslås her at prosjektets formål skal være å vurdere hvordan kommunen arbeider som planmyndighet, og om man ivaretar bysamfunnets behov for ajourførte arealplaner og reguleringsplaner. Ut fra dette formålet foreslår revisor å kartlegge og vurdere følgende konkrete problemstillinger: Hva er status i Sandnes kommune for overordnede plandokumenter? Hvordan arbeider kommunen for å ivareta sitt ansvar som planmyndighet? Hvordan er samspillet med andre instanser? I hvilken grad har kommunen kapasitet og kompetanse til å holde planarbeid à jour med bysamfunnets behov for arealplaner og reguleringsplaner? Hvordan ivaretar kommunen innbyggerdialogen i plansaker? Hvordan har kommunen arbeidet med å utvikle brukerrelasjonene de siste årene, og med hvilke resultater? Er arealplanene oppdaterte og tydelige nok for en effektiv saksbehandling av private reguleringsforslag? Hvor lang saksbehandlingstid har kommunen for private reguleringsforslag og oppmålingsforretninger? Blir lovmessige tidsfrister overholdt? Har kommunen mistet aktuelle utbygginger pga. for lang saksbehandlingstid? I hvilken grad er forslagsstillerne fornøyde med saksbehandlingen? Kontrollutvalget må ved bestilling ta stilling til om de foreslåtte problemstillingene dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. Slik det foreligger nå, er prosjektet kostnads-regnet til 350 timer. Forslag til Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Byplan i tråd med det utkastet til mandat som foreligger (med de eventuelle endringer som kom fram i møtet). SANDNES, 16/ Wencke S. Olsen Daglig leder Vedlegg: Utkast til prosjektmandat 4

10

11

12

13 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 OPPFØLGING AV RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I BRANNVESENET SØR- ROGALAND IKS Rapport fra gjennomført selskapskontroll i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ble behandlet i eierkommunene høsten Det ble da fattet vedtak om at rapporten skulle oversendes eierkommunene, som ble bedt om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget ble bedt om å følge opp anbefalingene i forhold til styret og eierne innen sommeren Rapportens konklusjoner og anbefalinger var rettet både mot selskapet og mot kommunen som eier: ANBEFALINGER TIL SELSKAPET Styret bør utarbeide en styreinstruks. Styret bør også foreta en skriftlig egenvurde-ring. Alle styremedlemmer bør sørge for å registrere seg i KS sitt styrevervregister. Det er en av kommunenes fire styremedlemmer som ikke er registrert. Selskapet bør vurdere om det er behov for å tegne styreforsikring for styremed-lemmene (det økonomiske ansvaret). Selskapet bør utarbeide kalkyler som dokumenterer selvfinansieringen av tjenester som selges i konkurranse med private aktører (konkurransevirksomheten). Vi anbefaler selskapet å vurdere nærmere behovet og nødvendigheten av å prioritere arbeid og tiltak på arbeidsmiljøområdet. Dette vil da naturlig følge i etterkant av den arbeidsmiljøundersøkelsen som skal gjennomføres i august ANBEFALINGER TIL EIERKOMMUNENE Kommunene bør utarbeide en eierskapsstrategi for selskapet. Eierskapsgruppens arbeid med felles eierstrategier bør derfor prioriteres fremover. Det anbefales at kommunene hvert år avsetter et møte hvor det er en sak om gjennomgang av sine selskaper. Stavanger og Sandnes har stort sett gjort dette, men i liten grad de andre kommunene. Kommunene bør sørge for obligatorisk opplæring av folkevalgte eierrepresentanter. På generelt grunnlag bør det vurderes bruk av valgkomité hvor også en formell vurdering av habilitet og kompetanse inngår. Det understrekes her at vi ikke har noe spesielt å påpeke til styrets forvaltning av selskapet. Vi kan i denne forbindelse ellers vise til de nye habilitetsreglene som trer i kraft etter neste kommunevalg. Godtgjørelsen til representantskapet bør fastsettes og utbetales av eierkommunene. Sekretariatet har mottatt følgende tilbakemelding fra selskapet: 1. Det er utarbeidet utkast til styreinstruks. Instruksen er f.t. på høring. Styreinstruks og vurdering om egen vurdering er sak på styremøte i august Alle styremedlemmer i vårt nye styre er registrert i KS sitt styrevervsregister. 5

14 3. Selskapet har iverksatt arbeid med kalkyler som dokumenterer selvfinansiering på tjenester som er utsatt for konkurranse med privat aktører. Dette blir behandlet av styret høsten Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i selskapet. Selskapet kommer godt ut av undersøkelsen. Behov for tiltak er gjennomført.. Tilbakemeldingen fra kommunen viser til det arbeidet som skjer i forbindelse med utarbeiding av eirstrategi. Det er ventet at det punkter som er nevnt i rapportens anbefalinger vil gå inn i denne når den er ferdigstilt. Kommunen gir følgende tilbakemelding: Rådmennenes administrative eierskapsgruppe startet opp arbeidet med rammer og struktur for eierstrategi, men på grunn av at selskapet er i prosess med ny brannstasjonsstruktur, herunder ny hovedbrannstasjon, ble arbeidet lagt på vent. I stedet ble oppdraget gitt om å starte arbeidet med å få frem oversikt over hvordan brannvesenene er innrettet mht kostnadsfordelings-metoder, håndtering av eierskap til brannstasjoner, håndtering av særkrav fra enkeltkommuner som går utover forskriftskrav til beredskap mv. Dette som et innledende arbeid. I tillegg ble det satt fokus på å forbedre økonomiplandokumentet i selskapet mht fremstilling, form og synliggjøring av prioriteringer kategorisert. Disse oppgavene er gjennomført. Rådmannsgruppen i selskapet avga den sin innstilling om fremtidig brannstasjonsstruktur og lokalisering av ny hovedbrannstasjon til eiermøtet i selskapet. Med grunnlag i denne har eiermøtet gitt oppdrag om å utrede kostnadsfordelingsstrukturen i selskapet, herunder også spørsmålet om eierskapet til brannstasjonene i fremtiden. Dette innebærer at også selskapsavtalen må gjennomgås på nytt. Med forbehold om at selskapets styrende organer slutter seg til den fremlagte innstilling, vil eierkommunene få saken om fremtidig struktur oversendt til behandling ved årsskiftet. Knyttet til utredningsarbeidet om kostnadsfordelingsstruktur, eierskap til brannstasjonene, revisjon av selskapsavtalen mv. er det fastsatt oppstartsmøte den d.å. Oppstartsmøtet ledes av rådmannsgruppen. Arbeidet ventet gjennomført i 1. halvår 2013 og eierstrategi for selskapet som også inngår her må bygge på den fremtidige strukturen i selskapet. Eierstrategi for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS vil, som nevnt ovenfor, bli lagt fram for bystyret til endelig godkjenning. Forslag til Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra selskapet og kommunen på oppfølging av selskapskontroll i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS til orientering. Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. SANDNES, 10/10-12 Wencke S. Olsen Daglig leder Vedlegg: Tilbakemelding fra Sandnes kommune, tilbakemelding fra selskapet 6

15 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 OPPFØLGING AV RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL ROGALAND REVISJON IKS Bakgrunn: Eierkommunene behandlet denne rapporten i kontrollutvalg og kommune-/bystyrer høsten Det ble da vedtatt at rapporten skulle oversendes selskapets styre og eierorgan, og at kontrollutvalget skulle få tilbakemelding på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp innen 1. juni Oppsummert kom revisor med disse anbefalingene overfor eierne: 1. De eierkommunene som ikke har vedtatt eierstrategi og/eller eiermelding, anbefales å legge fram slik sak til politisk behandling. 2. For å sikre at eierrepresentantene etterlever de strategier som er vedtatt, anbefales det å styrke opplæringen knyttet til eierstrategi og eierstyring. 3. Eierkommunene anbefales å ta stilling til hvorvidt selskapets oppgaver er tildelt i egenregi og hvorvidt selskapet har erverv til formål. Bestemmelser om dette bør tydelig fremgå av selskapsavtalen, eventuelt av vedtektene. Revisor kom med disse anbefalingene overfor styret/selskapet: Selskapet anbefales å registrere styrerepresentantene i styrevervregisteret i tråd med de krav som stilles av kommunene, jf. 19 anbefalinger til godt eierskap pkt. 16. Rogaland Revisjon IKS anbefales å vurdere overordnede krav knyttet til miljøvern i eiermeldingen hos enkelte av eierne, og Stavanger kommune spesielt, og vurdere hvordan disse skal innarbeides i selskapets retningslinjer og rutiner. Kommunen har gitt følgende tilbakemelding: Oppfølgingen av selskapskontrollen består for det første av at det i forkant av konstitueringen av nytt representantskap i selskapet, ble gjennomført en opplæring for styrekandidater og valgte medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Eierstyring av selskapet var eget tema på opplæringen. Eierkommunene har samarbeidet om å fullføre arbeidet med en egen eierstrategi overfor Rogaland Revisjon IKS. Sandnes bystyre godkjent eierstrategien i sitt møte den Det er mottatt tilbakemelding fra selskapet den Tilbakemeldingen fra styret/daglig leder omhandler i stor grad punkt 3 av anbefalingene til eierkommunene, samt andre forhold fra rapporten som ikke var omfattet av direkte anbefalinger til selskapet. Det er ikke gitt spesiell tilbakemelding på hva som er gjort i forhold til de to anbefalingene som ble gitt overfor selskapet ut over at det uttales til slutt at alle forhold fra reiste selskapskontroll anses lukket (vedlegg). 7

16 Forslag til SANDNES, Wencke S. Olsen Daglig leder Vedlegg: Tilbakemeldinger (sammenslått dokument) 8

17

18 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 146 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2013 Bakgrunn: Kontrollutvalget i Sandnes utarbeider årlig en plan for sitt arbeid i det kommende året. Planen bygger på kontrollutvalgets oppgaver i henhold til Kommunelovens 77 samt forskrift om kontrollutvalg. I tillegg bygger den på Plan for selskapskontroll og Plan for forvaltnings-revisjon som er vedtatt av bystyret. Saksutredning: Sekretariatet innarbeider evt. endringsforslag som måtte komme fram i forslaget til årsplan før den videresendes. Kontrollutvalget rapporter til bystyret, og planen videresendes derfor til bystyret til orientering. Det vises for øvrig til vedlagte planforslag. Forslag til Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslaget til årsplan for 2013 for kontrollutvalget i Sandnes. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Forslag til årsplan for

19 2013 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes

20 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innledning Bystyret har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Bystyret velger et kontrollutvalg som har det løpende ansvar for kontroll og tilsyn. Kontrollutvalget rapporterer direkte til bystyret. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold knyttet til kommunens virksomhet. Det gjelderogså uten hinder av taushetsplikt så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. Det er likevel to viktige avgrensninger: 1. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vurderinger 2. Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar overfor bystyret Mål for kontrollutvalget i Sandnes Kontrollutvalgets mål er å se til at kommunen følger lover og regler og retter seg etter politiske vedtak. I tillegg er kontrollutvalgets mål å se til at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt både med bystyret og det politiske miljøet, samt med kommunens administrasjon. Gjennom denne dialogen ønsker kontrollutvalget å få innspill som de kan benytte i sitt videre arbeid til beste for kommunen. Saksbehandlingen i kontrollutvalget Kontrollutvalget i Sandnes har vedtatt å holde sine møter for åpne dører, men kan inntil videre selv fatte vedtak om man ønsker å ha lukkede møter 1. Kontrollutvalgets innkallinger/saker og protokoller finnes også på kommunens hjemmesider. Innkalling og protokoll sendes alltid til ordfører og rådmann. Kontrollutvalget har fastlagt sin møteplan for hele året, og har for 2013 planlagt 10 møter. Møteplanen finnes også på kommunens nettsider. Medlemmene innkalles til møte av kontrollutvalgets sekretariat i samarbeid med utvalgets leder. Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon, og har ansvar for at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt Kontrollutvalgets oppgaver Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal også gi uttale til bystyret om årsregnskapet. Denne uttalen skal være kjent for formannskapet før dette organet gir innstilling til bystyret i saken. Kontrollutvalgets tilsyn omfatter i tillegg bla.a.: Følge med på kommunens økonomistyring og budsjettdisiplin i løpet av året via kommunens tertialrapportering Følge opp revisors merknader til regnskap og internkontroll Følge med i revisors arbeid. Dette gjøres bl.a. via revisors rapportering i forbindelse med årsoppgjøret og i forbindelse med orientering om planleggingen av kommende revisjonsår Få årlig orientering om skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og kontrollrapport fra Skattefuten 1 Foreslått endret i Stortingsprop. 119 L, slik at hovedregel blir åpne dører, som i andre utvalg Side 2 av 5

21 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at årlig det blir gjennomført årlig forvaltningsrevisjon i tråd med vedtatt plan, og planlegger følgende hovedaktiviteter: Bestilte prosjekter for levering i 2013 ut fra vedtatt budsjett og gjeldende plan for forvaltningsrevisjon 2 : o Beredskap o Omdømme/Etikk o Byplan o Samhandlingsreformen Kontrollere at administrasjonen følger opp bystyrets vedtak knyttet til rapporter, ca et halvt år etter behandling i bystyret: o Anskaffelser o Selvkost o Skole kartlegging/oppfølging o Beredskap o Omdømme/etikk Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon oversendes bystyret for sluttbehandling. Kontrollutvalget innstiller til bystyret i slike saker. Ved oppfølging av rapporter sendes melding til bystyret når oppfølgingssak er behandlet i kontrollutvalget. Selskapskontroll Selskapskontroll består av en lovpålagd del og en frivillig del. Den lovpålagde delen er en eierskapskontroll, der man undersøker hvordan kommunen forvalter sitt eierskap i de selskapene man har valgt å delta i. Dette er ingen kontroll av selve selskapet, men av eierskapet. I tillegg kan det gjennomføres en frivillig forvaltningsrevisjon i selskapet (offentlig eide AS, IKS, enkelte 27-selskaper). En forutsetning for gjennomføring av forvaltningsrevisjon er at selskapet er 100 % eid av kommunen alene eller sammen med andre kommuner. Departementet har i løpet av 2010 også nevnt at det kan gjennomføres slik kontroll i selskap som ikke er heleide, men da ut fra åpne kilder. Kontrollutvalget vil i løpet av 2013 gjennomføre obligatorisk eierskapskontroll av Sandnes kommune. Kontrollutvalget vil også vurdere å bestille en av de prioriterte selskapskontrollene med forvaltningsrevisjon i ett av følgende selskap i samarbeid med øvrige eiere: Lyse Energi AS Ivar IKS Kontrollutvalget vil i tillegg: Følge med i rådmannens arbeid med utarbeiding og behandling av eierstrategi. Følge opp tidligere behandla selskapskontroller i tråd med bystyret sitt vedtak. Rapportering til bystyret på området skjer ved at rapport fra selskapskontroll sendes til bystyret for sluttbehandling. Kontrollutvalget innstiller til bystyret i disse sakene. 2 Bestilles under forutsetning av bystyrets godkjenning av Plan for forvaltningsrevisjon Side 3 av 5

22 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Budsjett for kontroll og tilsyn Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet er kontrollutvalgets eget. Det utarbeides av kontrollutvalget selv, og det er bare kontrollutvalget selv som kan gjøre endringer i utvalgets eget forslag før den politiske budsjettbehandlingen. Kontrollutvalget opptrer på vegne av bystyret og er direkte underordnet bystyret. Det er derfor av betydning for bystyret å være kjent med kontrollutvalgets vurdering av det økonomiske behov for kontroll- og tilsynsarbeidet. Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge med til bystyret ved behandling av årsbudsjettet. Kontrollutvalgets oppgaver på området er: Utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for kommende år. Følge opp budsjett for inneværende år. Andre oppgaver som kontrollutvalget har planlagt Orienteringer om kommunens drift på de enkelte områdene som et ledd i tilsynet med kommunens aktiviteter. Kontrollutvalget har vedtatt å invitere alle kommunaldirektørene i Sandnes kommune for å orientere om sitt arbeidsområde, og vil invitere de som ennå ikke har vært i kontrollutvalget i løpet av våren i På alle møtene i kontrollutvalget settes det følgende faste punkter: o Godkjenning av innkalling og saksliste o Godkjenning av protokoll fra forrige møte o Referat-/meldingssaker o Eventuelt Sveinung Skjørestad leder i kontrollutvalget Side 4 av 5

23 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Arbeidsplan 2013 Kontrollutvalget i Sandnes Oversikt over kjente saker til behandling. Bestilte rapporter vil i tillegg bli lagt fram etter hvert som de ferdigstilles fra revisor. Ved lite saker kan et møte bli avlyst, ved ekstraordinære saker kan det bli behov for et ekstra møte. Møte 1: 25. januar Kontrollutvalgets årsmelding for Forvaltningsrevisjon Selvkost 3. Evt. bestilling av nye prosjekter om ikke er ferdigbehandlet i 2012 Møte 2: 22. februar Årsregnskap 2012 kontrollutvalgets budsjett 2. Oppfølging av tidligere rapport(er) Møte 3: 15. mars Skatteoppkrevers melding m/kontrollrapport fra skatteetaten, orientering 2. Oppfølging av tidligere rapport(er) 3. Forvaltningsrevisjonsrapport 2013 Møte 4: 19. april 2013(kan bli endret) 1. Godkjenning av Sandnes kommunes regnskap og årsmelding Behandling av regnskap og årsmelding for kommunale foretak 3. Evt. bestilling av mandat for nye forvaltningsrevisjoner til levering i 2014 Møte 5: 24. mai Regnskapsrapport 1. Tertial 2012 orientering fra økonomiavd. 2. Regnskapsrapport 1. tertial 2012 kontrollutvalgets budsjett 3. Behandling av mandat for levering av forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport 2013 Møte 6: 7. juni Selskapskontroll obligatorisk eierskapskontroll av Stavanger kommune 2. Behandling av mandat for levering av forvaltningsrevisjon 2014 Møte 7: 30. august Behandling av tidligere bestilt forvaltningsrevisjon 2. Budsjett for kontroll og tilsyn Oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat. Møte 8: 18. oktober Tertialrapportering Sandnes kommune pr Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr Behandling av tidligere bestilt forvaltningsrevisjonsrapport 4. Oppfølging av tidligere rapport(er) Møte 9: 15. november Forvaltningsrevisjonsprosjekt bestilt for levering i Møteplan 2014 Møte 10: 13. desember Kontrollutvalgets årsplan for Forvaltningsrevisjonsprosjekt(er) bestilt for levering i 2013 Side 5 av 5

24 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 MØTEPLAN 2013, FASTSETTELSE AV MØTETIDSPUNKT Bakgrunn: Kontrollutvalget vedtok på forrige møte møteplanen for I den forbindelse ble det satt fram forslag om å endre møtetidspunkt fra kl til Saksutredning: Kontrollutvalget ba om at saken tas opp på neste møte, slik at alle faste medlemmer får anledning til å uttale seg om saken. Dersom det foreslås å bytte møtetidspunkt har både revisor og sekretariat signalisert at det vil la seg gjøre for deres del. Det er imidlertid kontrollutvalget selv som må bestemme når en ønsker at møtene skal starte. Saken legges derfor fram uten forslag til når møtene skal starte. Forslag til Kontrollutvalget i Sandnes går inn for at kontrollutvalgets møter begynner kl. xx.xx. Det vises ellers til vedtatt møteplan for SANDNES, 15/ Wencke S. Olsen Daglig leder Vedlegg: Vedtatt møteplan

25

26 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 STATUSOVERSIKT PROSJEKTER OG KONTROLLER -NOVEMBER 2012 Bakgrunn: Sekretariatet legger til hvert møte fram en oppdatert oversikt for kontrollutvalget over status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se vedlegg. Saksutredning: Første del av oversikten viser bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget. Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt er også tatt med. Videre følger en oversikt over prosjekter som er behandlet i kontrollutvalget, men ennå ikke lagt fram for bystyret. Det er også tatt med en oversikt over øvrige saker. Vedlegget inneholder videre oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet er fulgt opp. Til dette møte foreligger forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost til behandling, i tillegg til oppfølging av flere tidligere gjennomførte selskapskontroller. Forslag til Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. november 2012 til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen daglig leder Vedlegg: Statusoversikt

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 9-2014 Møtedato: 12.12.2014 Utvalgssaksnr.: 42/14-49/14 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 4 Møtedato: 15. september 2011 Utvalgssaksnr.: 17/11-25/11 Innkalt: Lauritz Ydstebø

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 2-2015 Møtedato: 13.03.2015 Utvalgssaksnr.: 5/15-9/15 Disse møtte: Arne Oftedal Sveinung Skjørestad Karen Margrethe

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 25/13

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 17. NOVEMBER 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 3-2015 Møtedato: 24.04.2015 Utvalgssaksnr.: 13/15-5/15 Disse møtte: Carina Mossin (H) Karen Margrethe Mjelde (FeP)

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 6 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 35/11 Kort gjennomgang

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Sandnes kommune Møtenr.: 3-2013 Møtedato: 26.04.2013 Utvalgssaksnr.: 12/13-19/13 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin Steinar

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5-2011 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 34/11 Kort gjennomgang

Detaljer

PROTOKOLL. Møtenr.: 5-2010. Forfall: Christian Rugland Jens Jakob Dreyer VEDTAK:

PROTOKOLL. Møtenr.: 5-2010. Forfall: Christian Rugland Jens Jakob Dreyer VEDTAK: KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Ellen Solheim Christian Rugland Kristin Bade Veire Møtenr.: 5-2010 Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr.

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr. KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2011 Møtedato: 12. april 2011 Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11 Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Christian

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ELEKTRONISK

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 17. AUGUST 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 5-2013 Møtedato: 20.11.2013 Utvalgssaksnr.: 30/13-7/13 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Karl Andreas Moen Audun

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 / 2014 Møtedato: 25.11.2014 Utvalgssaksnr.: 25/14-9/14 Disse møtte: Tor Øyvind Ask Viggo Andreassen, møtte kl.

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 06. desember 2011 KL. 12.00 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 06. desember 2011 KL. 12.00 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 06. desember 2011 KL. 12.00 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 26/11 Kort gjennomgang

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2013 Møtedato: 19.09.2013 Utvalgssaksnr.: 14/13-21/13 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 2 / 2015 Møtedato: 16.09.2015 Utvalgssaksnr.: 9/15-9/15 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Bertha Pedersen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 5/2015 Møtedato: 16.11.2015 Utvalgssaksnr.: 28/15-9/15 Disse møtte: May Lis Tengesdal Arild Løvås Tordis Steinberg

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2013 Møtedato: 12.06.2013 Utvalgssaksnr.: 13/13-4/13 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2-2012 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 11. april 2012 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 7/12 Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.00 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Risør kontrollutvalg Dato: 09.06.2016 kl. 12:30 Møtested: Kommunehuset, møterom Stemmen Arkivsak: 15/10153 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Årsmelding tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas for kontrollutvalgets

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.02 /2011 23. september 2011 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2011/13008-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Terje Einan, leder Hanne Nilsen, medlem For Roy Frode Linnes, Carina Prytz

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 19.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 3/07

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 Møtedato: 16. september 2011 Utvalgssaksnr.: 21/11-30/11 Innkalt: Jostein Eiane

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 13.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02 /2012 21. mars 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12024-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 23.11.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:35 Møtested: Askim kommune, møterom Annekset Fra til saksnr.: 15/23 15/30 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 13.02.2012 kl. 09:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Mediahuset Vindfang - Møterom 2.etg Tom Skare,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Møteprotokoll MØTEPROTOKOLL

FROSTA KOMMUNE Møteprotokoll MØTEPROTOKOLL FROSTA KOMMUNE Møteprotokoll MØTEPROTOKOLL Møtested: Frosta Rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 18. september 2008 Møtetid: 10:00 13:00 Saker: 014/08-020/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer