Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling"

Transkript

1 Området for miljø og utvikling Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Utredning av og forslag til et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram for miljø og bærekraftig utvikling 1

2 Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: Grønt nummer telefaks: Internett: X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: Trykk: Norges forskningsråd Opplag: 300 Grafisk design omslag: Dana Strandli Oslo, januar 2001 ISBN

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 5 SAMMENDRAG... 7 KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV... 8 PROGRAMFORSLAGETS FORSKNINGSMESSIGE FOKUS Hovedtema I: Forutsetninger og strategier for bærekraftig forvaltning av miljø- og naturressurser...12 Hovedtema II: Evaluering og utvikling av virkemidler for en bærekraftig utvikling...13 Hovedtema III: Kunnskapsproduksjon og kunnskapsanvendelse for en bærekraftig utvikling...13 Hovedtema IV: Kultur, hverdagsliv og bærekraftig praksis...14 FORSKNINGSSTRATEGISKE VIRKEMIDLER KAPITTEL 1. INNLEDNING Fortolkning av mandatet Forholdet til Handlingsplan for miljø og utvikling Miljøforskning og bærekraftig utvikling Opplegg og gjennomføring KAPITTEL 2. MILJØPROBLEMER, KUNNSKAPSBEHOV OG FORSKNINGSUTFORDRINGER I NORSK POLITIKK FOR EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING Noen hovedlinjer i offisiell norsk miljøpolitikk Forbruk, mat og forvaltning av naturressurser Produksjon og næringsliv Samferdsel Energi Globalisering og internasjonale avtaler Oppsummering KAPITTEL 3. KUNNSKAPSSTATUS OG KOMPETANSERESSURSER FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNING OM MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Kort om kunnskapsstatus og forskningsinteresser Tilgrensende programmer i Forskningsrådet Forskningsprogrammer i andre land og i EU Det norske forskningsmiljøet Oppsummering FORSKNINGSPOLITISKE UTFORDRINGER: TVERRFAGLIGHET OG BRUKERORIENTERING

4 4.1. Fler- og tverrfaglighet i forskningen om miljø og bærekraftig utvikling Brukerinvolvering, formidling og kommunikasjon av forskningsresultater Oppsummering KAPITTEL 5. PROGRAMFORSLAG: TILNÆRMING, TEMA OG ORGANISERING Programmets overordnede mål, faglige innretning og innhold Faglige hovedtema og programmets innretning og innhold Tversgående perspektiver: Rammebetingelser, endringsprosesser for bærekraftighet og kjønn Hovedtema I: Forutsetninger og strategier for bærekraftig forvaltning av miljø- og naturressurser Hovedtema II: Evaluering og utvikling av virkemidler for en bærekraftig utvikling Hovedtema III: Kunnskapsproduksjon og kunnskapsanvendelse for en bærekraftig utvikling Hovedtema IV: Kultur, hverdagsliv og bærekraftig praksis Programmets organisering og strategier Kompetanseoppbygging, forskningsmessig kvalitet og økt internasjonalt forskningssamarbeid Fler- og tverrfaglighet Brukerinvolvering og formidling Forskningsmessig erfaringsoppsamling og læreprosesser Budsjettforslag og handlingsplaner Oppsummering VEDLEGG 1. OVERSIKT OVER POTENSIELT TILGRENSENDE PROGRAMMER I FORSKNINGSRÅDET a. Energi og miljø - SAMRAM og SAMSTEMT...95 b. ProSus...96 c. Bærekraftig produksjon og forbruk...96 d. Landskap i endring...97 e. Miljø, makt og styring...98 f. Miljøbetinget livskvalitet...98 g. Miljørett...99 h. Globalisering og marginalisering. Fler- og tverrfaglig forskning om utviklingsveier i Sør...99 i. Samarbeidsprogrammet for Sentral- og Øst-Europa j. Programmer under Kultur og samfunn VEDLEGG 2. KORT OVERSIKT OVER RELEVANT FORSKNING INNENFOR EUS RAMMEPROGRAMMER

5 FORORD Forskning knyttet til forutsetningene for en bærekraftig utvikling er et høyt prioritert ansvars- og arbeidsfelt for Områdestyret for miljø og utvikling og Norges forskningsråd. Områdestyret har etter en samlet vurdering av sitt faglige ansvar for å stimulere forskning om bærekraftig utvikling og Forskningsrådets ansvar for å koordinere den nasjonale forskningsinnsatsen, besluttet å opprette et forskningsprogram om Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling, forkortet RAMBU. Det forslaget til et slikt program som presenteres i denne rapporten, er utarbeidet på oppdrag av Områdestyret for Miljø og utvikling. Områdestyret ga også programutviklingsgruppen i mandat å utrede kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knyttet til samfunnsvitenskapelig miljøforskning for en bærekraftig utvikling. Dette utredningsarbeidet har medført at rapporten er blitt forholdsvis omfangsrik. Rapporten ble godkjent på områdestyrets møte Sammendraget er blitt bearbeidet i tråd med områdestyrets anbefalinger. Rapporten er disponert som følger: Kapittel 1 i rapporten drøfter mandatet. Resultatet av utredningsarbeidet presenteres i kapittel 2-4. Her gjennomgås kunnskapsbehov (kapittel 2), kunnskapsstatus (kapittel 3) og aktuelle virkemidler (kapittel 4). Selve programforslaget er beskrevet i kapittel 5 som også inneholder forslag til virkemidler og en omtale av budsjett og funksjonstid. Oslo, 8. desember 2000 Lars Walløe Områdestyrets leder Miljø og utvikling Karin Refsnes Direktør Miljø og utvikling 5

6 6

7 SAMMENDRAG Miljøproblemene er ikke nye. Menneskelige aktiviteter har i årtusener medført lokale skadevirkninger i form av forurensning og ressursøding. I det moderne samfunnet er imidlertid miljøutfordringene også blitt regionale og globale. Konsekvensene av menneskelige aktiviteter er vesentlig mer dramatiske enn tidligere, både i tid og rom. St. meld. nr. 8 ( ): Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand uttrykker dette slik på side 1: Årsakene til miljøproblemene er sammensatte. De største utfordringene er ikke lenger knyttet til enkelte alvorlige utslipp eller andre inngrep i miljøet, men til virkningene av utallige dagligdagse handlinger innen transport, bolig og forbruk. Miljøskadene oppstår ofte fjernt fra handlingene, både i tid og avstand. Det er imidlertid et gjennomgående trekk av vi produserer og forbruker mer enn naturen tåler, og at volumveksten mer enn oppveier virkningene av mer miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder. Det er med andre ord betydelige utfordringer knyttet til samspillet mellom globale innsikter og lokale handlingsmuligheter. Disse må ses i sammenheng med mangelen på samsvar mellom kunnskap og handling, som i sin tur er forårsaket blant annet av lokale og globale interessekonflikter. Dette problemet kan ikke overvurderes. Mangelen på riktig kunnskap som omsettes i handling, skyldes ikke bare et mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Vi må også se på problemet som uttrykk for mangefasetterte interessekonflikter, i lys av et utvidet maktbegrep. Mange arenaer i samfunnet er dessuten preget av treghet og motvilje overfor endring. Å forstå slike fenomen er en typisk samfunnsvitenskapelig utfordring. Dersom Norge skal få til en mer bærekraftig utvikling, er det nødvendig med inngående kunnskap om rammbetingelser, virkemidler og styringsmuligheter, om forutsetningene for å realisere de politiske målsettingene om bærekraftighet. På denne bakgrunn foreslås etablering av et bredt samfunnsvitenskapelig forskningsprogram med fokus på miljøutfordringer, forvaltning av miljø- og naturressurser og en rettferdig fordeling mellom generasjonene og med formål å bidra til en bærekraftig utvikling både i nord og sør, kalt Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling (RAMBU). Den oppnevnte programutviklingsgruppen foreslår følgende mål og delmål for programmet: 7

8 Mål: Programmet skal frambringe ny forskningsbasert kunnskap om rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling. Det skal stimulere til forskning som gir vesentlige bidrag til kunnskapsgrunnlaget for å omdanne det norske samfunnet i en mer bærekraftig retning, samtidig som det frambringer nyskapende vitenskapelige resultater. Delmål: 1. Bidra til å bygge opp og vedlikeholde faglig kompetanse på samfunnsvitenskapelige studier av miljø og bærekraftig utvikling, og til å utvikle sterke norske undervisnings- og forskningsmiljøer med internasjonal orientering. 2. Sikre at forskningsinnsatsen bidrar til videreutvikling av teori og metode 3. Styrke nettverkene mellom deltakende forskningsmiljø og mellom forskere og brukere. 4. Bidra til økt samfunnsdebatt om miljøspørsmål og bærekraftig utvikling. 5. Være handlingsorientert gjennom å satse på at programmets resultater og den ekspertise som programmet bidrar til å utvikle, blir tilgjengelig for brukere på ulike arenaer. Merknad: Reformulere? Programmet vil ha et hovedansvar for å ivareta samfunnsvitenskapelig miljøforskning i regi av Miljø og utvikling. Det skal derfor invitere til forskning omkring problemstillinger som både er viktige og relevante for brukere, og som representerer spennende og sentrale vitenskapelige utfordringer. Det skal stimuleres til forskning som gir vesentlige bidrag til kunnskapsgrunnlaget for å omdanne det norske samfunnet i en mer bærekraftig retning, samtidig som det frambringer nyskapende vitenskapelige resultater. Begrepet samfunnsvitenskapelig skal tolkes bredt. Det inkluderer selvsagt rettsvitenskap, men det er ønskelig også å integrere perspektiver fra tilgrensende humanistiske fagområder som historie og filosofi. KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV Norge har sterke fagmiljøer som arbeider med samfunnsvitenskapelig forskning om miljø og bærekraftig utvikling. Tidligere programsatsninger har bidratt til viktige nye innsikter omkring strategier for bærekraftig produksjon og forbruk, miljøets betydning for livskvaliteten, og makt- og styringsproblemer innenfor miljøforvaltningen. Men denne forskningen har samtidig avdekket en rekke nye forskningsutfordringer. I tillegg er de økonomiske, politiske og kulturelle betingelsene for en bærekraftig utvikling i stadig endring. Det betyr at samfunnsvitenskapelig forskning på miljø og bærekraftig utvikling må jakte på "bevegelige mål". 8

9 Med utgangspunkt i de faglige interesser og den kompetanse som finnes innenfor norsk samfunnsvitenskapelig miljøforskning framstår begrepene rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler som svært aktuelle forskningstema, både i forhold til det sektorovergripende og det sektorspesifikke. Det gjelder også når en vurderer kunnskapsbehovene, slik de framkommer for eksempel i offentlige dokumenter. Framfor alt kan en se et generelt behov for forskning som analyserer effektiviteten av ulike virkemidler på miljøfeltet. Hvordan virkemidler fungerer, og forutsetninger for gode rutiner for tilbakeføring og videreutvikling av kunnskap og erfaringer er kanskje den sentrale forskningsutfordringen på et generelt plan. I tilknytning til dette er det interessant med et fokus på likheter og forskjeller mellom tradisjonelle økonomiske og/eller juridiske virkemidler og myke virkemidler basert på media, kunnskapsspredning og frivillige avtaler. I tillegg reiser bruk av kunnskap, enten den kommer fra miljøovervåkings- og evalueringstiltak eller fra forskning, viktige og interessante utfordringer for samfunnsvitenskapelige analyser. Det gjelder for eksempel forholdet mellom makt og kunnskap, hvordan kunnskap kan gjøres relevant eller irrelevant, og organiseringen av sosiale læreprosesser i forvaltning og næringsliv. De tiltakene og utfordringene som går i mer bærekraftig retning, forutsetter betydelige endringer i det norske samfunnet og i norsk hverdagsliv. Derfor er endring interessant som tema i seg selv. Det er behov for en bedre og mer inngående forståelse av endringsprosesser og endringspotensialer. Ikke minst er det viktig med en kritisk vurdering av hva slags tempo som kan forventes ved en omlegging til mer bærekraftige mønstre. Siden sektorprinsippet er gitt så stor plass i norsk miljøpolitikk, er det viktig å fange opp forskningsutfordringer og -tema i forskjellige samfunnssektorer. Et sentralt tema er bærekraftig forbruk. Det reiser viktige forskningsspørsmål i skjæringspunktet mellom forbruk, livskvalitet og miljøbelastning, og i tilknytning til faktorer som former forbruksmønstrene og virkemidler for påvirkning av forbrukeratferd. Med fokus på mat ser en også behovet for kritiske studier av betingelsene for bærekraftig uttak av fiskeriressurser, av arealforvaltning og jordvern, og økologisk landbruk. Et annet viktig tema er bærekraftig produksjon. Her reises spørsmålet om hvordan myndighetene gjennom en effektiv virkemiddelbruk kan gjøre det mer attraktivt for bedrifter/produsenter å integrere livsløpsperspektiver i deres produktutvikling. Endringsprosesser og organisatoriske forhold er sentralt i så måte. Det kan dessuten vise seg at miljøhensyn kan kombineres konstruktivt med næringsutvikling. Betingelsene for et slikt gunstig samspill er en viktig forskningsoppgave. Samferdselssektoren bidrar vesentlig til flere av de store miljøutfordringene vi står overfor. Arealforvaltning er viktig, men vi trenger også bedre kunnskap om 9

10 drivkreftene bak veksten i mobilitet, prising av tjenester og inkludering av eksterne kostnader ved miljøbelastninger. Den siste utfordringen gjelder også på energiområdet, der det i tillegg er forskningsbehov knyttet til betydningen av organisatoriske forhold, utvikling og ibruktaking av nye alternative energikilder og -bærere og energiøkonomisering. To internasjonale temaer er særlig sentrale i denne sammenhengen. Det ene er knyttet til forskjellige avtaler som Norge inngår og forplikter seg til. Den andre handler om situasjonen i og utviklingsmulighetene for land i Sør og Øst. Russland og miljøproblemene der er tillagt en særlig vekt i norsk miljøpolitikk. Det synes å være behov for en mer kritisk vurdering av valg av virkemidler i forhold til slike utfordringer. Sterke samfunnsinteresser kan representere en hindring for en utvikling mot økt bærekraftighet, og det er viktig å identifisere og analysere disse. Samtidig er det av stor betydning å studere de strategiske mulighetene for å endre rammebetingelsene på kort og lang sikt, slik at en forbedrer sannsynligheten for en bærekraftig utvikling.i denne sammenhengen må det understrekes at et bredt samfunnsvitenskapelig forskningsprogram om miljø og bærekraftig utvikling ikke bør begrenses til forskning om virkemidler for å nå etablerte mål. Det bør også ta opp prosessene der mål settes og forholdet mellom faktiske målformuleringer og rimelige tolkninger av bærekraftig utvikling. Dette vil igjen si at kjernebegrepene "rammebetingelser" og "styringsmuligheter" ikke bør forstås for snevert. PROGRAMFORSLAGETS FORSKNINGSMESSIGE FOKUS I satsningene på samfunnsvitenskapelig miljøforskning internasjonalt finner vi et betydelig mangfold i tema, problemstillinger og tilnærminger. Vi vil særlig framheve at viljen til å støtte samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på miljøområdet er blitt sterkere. I første rekke skyldes nok dette erkjennelsen av at problemer i tilknytning til bærekraftig utvikling må håndteres også ut fra innsikt i de økonomiske, politiske, sosiale, rettslige og kulturelle mekanismene som utgjør rammebetingelsene for å hanskes med disse problemene. Denne økte interessen knyttes ofte til et klart uttrykt ønske om å kople denne typen kunnskap til naturvitenskap og teknologi for å bidra til en sterkere tverr- og flerfaglig analyse og problemløsning. Det er et stort behov for helhetsperspektiver på miljøutfordringene og forutsetningene for en bærekraftig utvikling. Helhetsperspektivene inkluderer internasjonale og nasjonale rammebetingelser, muligheter og begrensninger forbundet med styring og bruken av virkemidler. Derfor er det viktig at samfunnsvitenskapelig forskning gis anledning til å spille en mer aktiv rolle i de kommende årene for å klarlegge utfordringenes og problemenes økonomiske, teknologiske, rettslige, sosiale og kulturelle dimensjoner, hvilke handlingsmuligheter som åpner seg i forhold til disse, 10

11 og hvordan disse handlingsmulighetene kan utnyttes. På denne måten skal samfunnsvitenskapene frambringe kunnskap som kan utnyttes i arbeidet for å skape en bærekraftig utvikling, i offentlig politikk og forvaltning, i teknologi- og næringsutvikling og i hverdagslivet. I arbeidet med omlegging av det norske samfunnet i en bærekraftig retning er det viktig med god innsikt i rammebetingelsene for en slik endring. Samfunnsvitenskapelig forskning kan bidra til å klargjøre hva som er rammebetingelser, hvordan de påvirker mulighetene for å skape økt bærekraftighet, og hva som kan gjøres for å endre rammebetingelser som internasjonale avtaler, grunnleggende rettsprinsipper, ulikhetsskapende systemer, osv. Forskningsstrategisk kan trolig rammebetingelser best klargjøres i sammenheng med studiet av endring og endringsprosesser i tilknytning til bærekraftig utvikling. Forsøk på å initiere og drive fram endringsprosesser innebærer gjerne samtidig en identifisering av hemmende og fremmende faktorer. Et for sterkt fokus på rammebetingelser isolert sett kan føre til at endring blir oppfattet som for vanskelig. På den annen side er det viktige rammebetingelser som bør studeres inngående. Det gjelder for det første endringene i den internasjonale markedssituasjonen og betydningen av økende globalisering med tilhørende mobilitet av teknologi, varer, tjenester og innsatsfaktorer. For det andre utviklingen når det gjelder den internasjonale naturressurs- og miljøsituasjonen, slik som økt knapphet på forskjellige typer naturressurser, utvikling av globale og regionale forurensningsproblemer og internasjonale avtaler om slike problemer, slik som Kyoto-avtalen. For det tredje den teknologiske utviklingen og betydningen av denne for behovet for naturressurser og presset på naturmiljøet. Her er det særlig interessant å se på hva som skjer i kjølvannet av endringene innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det er viktig å bidra til at kompetanse fra aksjonsforskning og handlingsorientert forskning i økende grad brukes til å fremme bærekraftig utvikling. Samtidig er det av stor betydning å få undersøkt hva endring i retning bærekraftig utvikling innebærer, framfor alt i forhold til økonomi og ny kunnskap. Hvordan utformes økonomiske argument i beslutninger om miljøforbedringer, hvilken rolle spiller de, og hvilke krav stilles til ny kunnskap som begrunnelse for omstilling? Dessuten trenger vi mer innsikt i tidsaspektet ved slike prosesser, for å bidra til mer realistiske forventninger. Muligheten for uønskede fordelingsvirkninger av virkemidler og tiltak for økt bærekraftighet innebærer ofte et legitimitetsproblem. Denne rettferdighetstenkningen kan virke som en rammebetingelse, i den mening at det ofte framstår som politisk vanskelig å sette i verk noe som kan føre til eller forsterke sosiale skjevheter eller som oppfattes slik. Dette er et godt eksempel på en type dynamikk som burde belyses bedre forskningsmessig. Hva er fordelingsvirkningene av ulike virkemidler og tiltak? Under 11

12 hvilke forutsetninger blir fordelingsargumenter et kulturelt og politisk hinder for å ta i bruk effektive miljøpolitiske tiltak? Det er i denne sammenhengen også viktig å studere fordelingen av miljøgoder og -belastninger. Kjønn er utgangspunkt for store sosiale ulikheter og vidtrekkende fortolkningsprosesser der fenomener klassifiseres som mannlig eller kvinnelig og på den måten tillegges forskjellig betydning. Internasjonalt har det lenge vært betydelig interesse for mulige kjønnsforskjeller i forhold til ressursbruk og ressursforvaltning såvel som i natursyn og naturoppfatning. Et annet aktuelt forskningsspørsmål kan være hvorvidt og hvordan miljøpolitiske saksfelt kan være kjønnet. Er de for eksempel formet av mannlige interesser og praksiser? Det er også behov for en vurdering av hvordan miljøinformasjon kommuniserer med ulike grupper av menn og kvinner. Vi har valgt å behandle de tre perspektivene Rammebetingelser Endring, endringsprosesser og endringsforsøk Kjønn som tversgående fordi de er aktuelle som elementer i alle de fire hovedtemaene som vi foreslår og som kort beskrives i det følgende. Hovedtema I: Forutsetninger og strategier for bærekraftig forvaltning av miljøog naturressurser Dette hovedtemaet skal først og fremst stimulere til samfunnsvitenskapelig forskning som kan klarlegge mulighetene og hindringene for en bærekraftig forvaltning av miljøog naturressurser, og hva som er aktuelle strategier for å oppnå en slik ressursforvaltning og dermed ressursvern. Her er det interessante muligheter i komparative studier, mellom næringer, nasjoner og langs en Nord-Sør dimensjon Bærekraftig ressursforvaltning handler om å utvikle og iverksette økonomiske og administrative virkemidler som sikrer at de kostnadene samfunnet påføres ved bruken av miljø- og naturressursene synliggjøres for bedrifter og husholdninger. Det er viktig å etterprøve funksjonsmåten til slike virkemidler og oppfordre til kritiske vurderinger av hva som regnes som et samfunnsøkonomisk riktig nivå. Når det gjelder resirkulering og gjenbruk, har vi store teknologiske og organisatoriske utfordringer både for industriland og utviklingsland. Dette er utfordringer som bør gis en bedre forskningsmessig belysning. For å kunne forstå virkningene av økonomisk aktivitet og av miljøpolitikk på naturmiljøet, er det nødvendig ofte gjennom tverrfaglig samarbeid å modellere samvirket mellom menneskelig aktivitet og naturlige systemer. Det er også ønskelig med forskning som vurderer ressursbruk og ressursforvaltning i et bredere historisk og samfunnskritisk perspektiv. 12

13 Hovedtema II: Evaluering og utvikling av virkemidler for en bærekraftig utvikling Et hovedsiktemål med dette temaområdet er at forskningen skal bidra til en kritisk vurdering av effektiviteten til tradisjonelle virkemidler, og konstruktive innspill til videreutvikling av de mest effektive virkemidlene. Dette forutsetter blant annet studier av hvordan virkemidlene blir oppfattet av de som forutsettes å reagere på dem. Her er det et klart behov for prosjekter som kombinerer innsikt fra ulike disipliner. Virkemidler må vurderes i sammenheng og i kombinasjon. Ofte vil det være slik at flere virkemidler må anvendes sammen for å oppnå den ønskede effekten. Slik sett er det ikke alltid fruktbart å vurdere virkemidler ett for ett. Både norsk og internasjonal forskning har i de siste årene vært interessert i forming, oppbygning og funksjonsmåte til det økende antallet politiske og administrative institusjoner på miljøområdet. Et annet aktuelt tema er Føre var -prinsippet som eksplisitt uttrykkes i både norske og internasjonale erklæringer og traktater. Dette prinsippet handler grunnleggende om beslutning under usikkerhet og mulighetene for å utvikle virkemidler og styringssystemer som kan bidra til en bærekraftig forvaltning av miljø- og naturressurser. Sektoriseringen av miljøpolitikken og integrering av miljøvern på de forskjellige samfunnssektorene må skje på en måte som sikrer en helhetlig, overgripende og effektiv politikk. Herved reises viktige forskningsutfordringer. Hva betyr sektorprinsippet for arbeidsdelingen innen forvaltningen? Hvordan følges miljøhensyn opp i den regionale planleggingen og arealplanleggingen, og innenfor de forskjellige samfunnssektorene? Sektoriseringsgrepet bør ses i sammenheng med innsatsen på ulike nivå - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det trenges blant annet undersøkelser av hvordan ulike typer av oppgaver løses på de forksjellige nivåer, og hva som kan regnes som et optimalt beslutningsnivå. Hovedtema III: Kunnskapsproduksjon og kunnskapsanvendelse for en bærekraftig utvikling Formålet med dette hovedtemaet er å studere betydningen av ulike kunnskapssystemer, deres utforming og virkemåte. Det er en viktig oppgave å undersøke og karakterisere slike kunnskapssystemer i sammenheng med ulike former for miljøpolitikk, miljøforvaltning og næringsutvikling, med henblikk på å utvikle disse systemenes evne til å støtte opp om beslutninger. Viktige forskningsutfordringer er knyttet til hvorvidt et økt tilfang av kunnskap om miljø og bærekraftig utvikling faktisk kommer til anvendelse. Hva hindrer og hva fremmer at kunnskap brukes til å skape endring i retning av bærekraftighet? Hvilken effekt får kunnskap dersom den kommer i motstrid til sterke samfunnsinteresser eller veletablerte tradisjoner? 13

14 Informasjon og opplysning har vært sentrale virkemidler i norsk miljøpolitikk og en viktig anvendelse av kunnskap. Vi trenger kritiske undersøkelser av hvordan informasjon om miljø og bærekraftig utvikling presenteres og, framfor alt, av hvordan den blir forstått og brukt. Det er nødvendig med forskning som kan klargjøre hvordan den hverdagslige forståelsen av betingelsene for og innholdet i en bærekraftig utvikling er formet av kulturelle forhold. I sammenheng med informasjonsarbeid og meningsdannelse er det viktig å studere medias rolle i forhold til miljøpolitikk og forståelsen av bærekraftig utvikling. Hovedtema IV: Kultur, hverdagsliv og bærekraftig praksis Formålet med dette hovedtemaet å bidra til en bedre klargjøring av hvordan kulturelle mønstre og prosesser i hverdagslivet påvirker praksis i forhold til miljø og bærekraftighet. Derfor er det viktig å studere hvordan bærekraftig utvikling forstås og håndteres på forskjellige arenaer i samfunnet. Den mest opplagte er i tilknytning til forbruk. På individnivå trenges en mer systematisk oppbygging av kunnskap om forholdet mellom holdningsdannelse, holdning og handling under ulike betingelser og på ulike arenaer for forbrukere og hushold. På samfunnsnivå trenger vi mer kunnskap om forskjeller i livsstil og hvordan ulike forbrukskulturer utvikles, også i forhold til oppfatninger om hva som er bekvemt og riktig. Hva er grunnlaget for skifte i summen av enkeltvalg, i livsstiler og forbruksmønstre? Internasjonalt komparative studier vil her kunne yte viktige bidrag til det norske samfunns selvforståelse. Et nøktern forbruk skyldes ofte ikke miljøvennlighet, og mange som er opptatt av miljøspørsmål, bruker mye ressurser. Nøkternhet kan være tillært eller en identitet, mens miljøvennlig forbruk kan fortolkes på mange forskjellige måter. I denne sammenheng er det viktig å minne om at forholdet mellom kunnskap, mening og handling også påvirkes av den foreliggende insentiv-strukturen. Slik sett er kulturelle og historiske forhold en grunnleggende rammebetingelse for det nåværende mønster av produksjon og forbruk. Samtidig har dette betydning for hvordan virkemidler formes av politiske myndigheter, hvordan disse virkemidlene vil påvirke atferd, og for mulighetene for demokratiske politiske myndigheter til å ta i bruk virkemidler. Risikoproblematikk er sentralt i sammenheng med hverdagslige forståelser av bærekraftighet. Det skyldes ikke minst at risiko er en opplevd størrelse, selv om den også blir gjenstand for rasjonell kalkulering. Her er det betydningsfulle forskningsbehov knyttet til forståelse og håndtering av konkrete risker, knyttet til avgrensede saksfelt, slik som forurensning, genmodifisert mat, helse, rovdyr, transport og ulykker. FORSKNINGSSTRATEGISKE VIRKEMIDLER Programutviklingsgruppen har ikke tatt stilling til omfanget av det budsjett som er foreslått fra Forskningsrådet eller til berettigelsen av det. Områdestyret er imidlertid 14

15 innstilt på å vurdere en utvidelse av programperioden fra fem til ti år for å skape en god planleggings- og iverksettingshorisont for programmet. Følgende forskningsstrategiske virkemidler er særlig sentrale for å nå programmets mål: Kompetanseoppbygging, forskningsmessig kvalitet og økt internasjonalt forskningssamarbeid Høy kvalitet er selvsagt i første omgang et spørsmål om forskernes kompetanse og muligheter til å bruke gode metoder og framgangsmåter. Det er ønskelig å stimulere til god vitenskapelig publisering, gjerne med et internasjonalt publikum. Utover ordinær prosjektstøtte, doktorgrads- og postdoktorstipender, foreslår gruppen bruk av strategiske universitetsprogrammer (SUP). Fler- og tverrfaglighet RAMBU må stimulere til fler- og tverrfaglig forskning, fremfor alt mellom de forskjellige samfunnsvitenskapene (inklusive humanistiske nabofag), men også mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap/teknologi. Dette gjelder i tilknytning til alle fire hovedtema. Det er samtidig viktig at denne stimuleringen følges opp med klare krav til hvordan fler- og tverrfaglighet skal praktiseres, blant annet i forhold til prosjektledelse og publisering. Brukerinvolvering, formidling og kommunikasjon av forskningsresultater. Det må utvikles en kommunikasjonsstrategi som kombinerer god kontakt med relevante brukergrupper og formidling av resultater til dem, med god vitenskapelig publisering. I tillegg bør det formidles til allmennheten. Derigjennom kan RAMBU stimulere til debatt og fornyet gjennomtenkning av miljøproblemer og miljøpolitikk Mye av ansvaret for slike tiltak bør ligge på programnivå, ikke prosjektnivå. Det bør stimuleres til prosjekter med planlagte tiltak for brukerdeltakelse og/eller brukerdialog. Dermed kan man unngå at brukerinvolveringen først skjer ved programmets avslutning. Forskningsmessig erfaringsoppsamling og læreprosesser. Det bør inviteres til et lite antall prosjekter som kan bidra til en forskningsmessig innhenting og analyse av RAMBUs erfaringer, i første rekke knyttet til fler- /tverrfaglighet og til brukerinvolvering og brukerdialog. 15

16 16

17 KAPITTEL 1. INNLEDNING Områdestyret for Miljø og utvikling, Norges forskningsråd, vedtok høsten 1999 å sette i gang arbeid for å frambringe et forslag til et nytt samfunnsvitenskapelig program med hovedfokus på forskning knyttet til forutsetningene for en bærekraftig utvikling. Temaet for dette ble beskrevet som «Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling». Det ble oppnevnt en programutviklingsgruppe bestående av: Professor Knut Holtan Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU (leder) Professor Geir B. Asheim, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Professor Hans Chr. Bugge, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Rådgiver Åse Bøe, Miljøverndepartementet Forsker Bjørn Kaltenborn, NINA Underdirektør Grethe Aa. Kuhnle, Fiskeridirektoratet Professor William Lafferty, ProSus Direktør Rolf Marstrander, Norsk Hydro Avdelingsdirektør Bente Meinert, Landbruksdepartementet Professor Kristi Anne Stølen, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo Frilanser Heidi Sørensen, Oslo Førsteamanuensis Mette Wik, Institutt for økonomi og samfunnsfag, NLH Rådgiver Vebjørn Wiken, Finans- og tolldepartementet Rådgiver Ole-Erik Yrvin, Barne- og familiedepartementet Spesialrådgiver Knut Bjørseth, Norges forskningsråd (observatør) Forsker Pål Næsje, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, har vært sekretær for gruppen. Fra og med 20 mai 2000 har seniorrådgiver Bent Arne Sæther, Miljøverndepartementet, fungert i stedet for Åse Bøe. Gruppen startet arbeidet ved årsskiftet 1999/2000. Programutviklingsgruppen ble gitt følgende mandat: 1 1 Norges forskningsråd, Miljø og utvikling: «Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling. Bakgrunnsnotat», / Mandatet slik det presenteres her, er redigert i forhold til notatet for å sikre leselighet og oppdatering mht. tidsfrister. Meningsinnholdet er ikke endret. 17

18 Programforslaget skal utarbeides for å dekke et stort fagområde og legge strategien i programmet. Forslaget skal være et rammedokument og brukes for en periode fram til år Forslaget bør inneholde en kortfattet kunnskapsstatus og omfatte en tematisk ramme for satsningen. Det bes om en spesifisering av viktige kunnskapsbehov innen feltet, og disse bør foreslås i prioritert rekkefølge for å kunne møte alternative budsjetter. Rammedokumentet skal årlig suppleres av handlingsplaner som til enhver tid må presisere og konkretisere aktuelle forskningsutfordringer, arbeidsoppgaver og budsjett. Forslaget skal blant annet ta utgangspunkt i Forskning for framtiden, Handlingsplan for miljø- og utviklingsforskning og andre relevante dokumenter fra Norges forskningsråds område for Miljø og utvikling (MU) og i temaer fra MUs programmer Miljø, makt og styring, senere Bærekraftig produksjon og forbruk og faglige tilnærminger som ikke dekkes av det videreførte ProSus og andre relevante programmer. Det forutsettes et nært samarbeid med programstyrene for disse programmene, samt bruk av relevante dokumenter tilrettelagt fra administrasjonen. I tillegg vises det særskilt til planlagte aktiviteter under EUs 5 rammeprogram, IHDP samt de svenske initiativene for å utarbeide en nasjonal strategi for «Forskning för hållbar utveckling» og andre internasjonale initiativ. Forslaget må ta hensyn til øvrige igangværende og planlagte aktiviteter både i MU og i andre områder. Forslaget bør inneholde råd om organiseringen av programmet og hvilke tiltak som bør brukes for å sikre fler- og tverrfaglighet i forskningen, kompetanseoppbygging, brukerperspektivet, god formidling samt råd om tiltak for å sikre god balanse mellom relevante fagdisipliner. Det bør inneholde råd om tiltak for å øke internasjonalt samarbeid på feltet. Programutviklingsgruppen fikk ingen konkret budsjettramme, men den ble bedt om å ha de samlede økonomiske rammene til «Miljø, makt og styring» og «Bærekraftig produksjon og forbruk» som et utgangspunkt. Senere har Forskningsrådet i sitt budsjettforslag for 2001 fremmet et forslag til finansieringsplan for det nye programmet. Gruppen har lagt denne planen til grunn som budsjettforslag, jfr. kap Vi vil understreke at mandatet har gitt programutviklingsgruppen en to-leddet oppgave ved å be om både et utredningsarbeid og et programforslag. Dette har gjort det nødvendig med en mer omfattende rapportering enn den som er vanlig ved programutvikling Fortolkning av mandatet I notatet som beskriver bakgrunnen for programutviklingsarbeidet, sies det at programmet vil ha et hovedansvar for ivaretakelsen av samfunnsvitenskapelig miljøforskning i regi av MU. Bakgrunnsnotatet understreker også at Fortsatt vil det 18

19 sentrale elementet i miljøforskningen og forskning for en bærekraftig utvikling måtte være basert på naturvitenskapelig forskningsinnsats. Behovet for helhetsperspektiver på miljøutfordringene og forutsetningene for en bærekraftig utvikling, som inkluderer internasjonale og nasjonale rammebetingelser, muligheter og begrensninger forbundet med styringsproblemene og bruken av virkemidler, åpner imidlertid for at samfunnsvitenskapelig forskning bør spille en mer aktiv rolle i de kommende årene for å klarlegge utfordringenes og problemenes økonomiske, teknologiske, sosiale og kulturelle dimensjoner og hvilke handlingsmuligheter som åpner seg i forhold til disse. Slik sett kan det virke som om utgangspunktet for programutviklingsarbeidet er en implisitt arbeidsdeling mellom natur- og samfunnsvitenskap, der de første diagnostiserer miljøproblemene mens de sistnevnte undersøker betingelsene for å løse dem. Den sentrale rollen til begrepene rammebetingelser, styringsproblemer og virkemidler peker klart i en slik retning. Notatet peker imidlertid også på at I en slik sammenheng bør samfunnsvitenskapelige studier være aktive bidrag til naturvitenskapelig og teknologisk forskning for å sikre flerfaglige og tverrfaglige tilnærminger. En neglisjering av de økonomiske, sosiale og kulturelle aspektene forbundet med forutsetningene for en bærekraftig utvikling og håndteringen av miljøproblemene vil ikke bare medføre at de feildiagnostiseres. I tillegg risikerer man at tiltakene som iverksettes ikke virker fordi man under- og feilvurderer utfordringenes og problemenes forankring i samfunnsmessige forhold. Gruppen har valgt å tolke dette som uttrykk for at den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap skal utfordres, og at det er behov for å undersøke og problematisere denne arbeidsdelingen for å utvikle nye samarbeidsformer. Tematisk sett betyr det at programmet må invitere til denne typen analyser fordi de er strategisk viktige. Det kan for eksempel bety at det er ønskelig med prosjekter som forholder seg til naturvitenskapelige undersøkelser eller teknologiske initiativer, men også til teknologisk endrede forutsetninger og muligheter for en bærekraftig utvikling. Den mest opplagte utfordringen for programarbeidet dreier seg om avgrensning. Her gir imidlertid mandatet og bakgrunnsnotatet bare noen få holdepunkter som kan oppsummeres slik: Det er etablert et nytt samfunnsvitenskapelig energiforskningsprogram som oppfølgning av Samfunnsmessige rammebetingelser og virkemidler for norsk energi- og miljøpolitikk (SAMRAM). Dette programmet er kalt Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi (SAMSTEMT). SAMSTEMT-perspektiver vil derfor ligge utenfor RAMBU, men andre typer av energispørsmål kan være relevante. Programforslaget skal koordineres med det faglige innholdet i videreføringen av 19

20 ProSus - Program for Research and Documentation for a Sustainable Society Områdestyret understreker i sitt vedtak at mange relevante problemstillinger er like aktuelle i sør som i nord. Gruppen synes ikke utgangspunktet her er så klart som en kunne ønske, men vi har gått ut fra at vi skal avgrense oss fra tema som naturlig hører hjemme i eksisterende programmer for utviklingsforskning. Her er det også viktig å peke på at programmet Utviklingsveier i Sør har miljø og ressursforvaltning som et av seks tematiske satsningsområder (jfr. kapittel 3.3). Programutviklingsgruppen har forsøkt å holde seg orientert om utviklingen av ProSus og arbeidet med å utvikle SAMSTEMT-programmet. Vi har notert oss at ProSus i særlig grad har påtatt seg ansvaret for den forskningsmessige oppfølgningen av Rio+, slik at denne utfordringen er mindre aktuell for vårt programforslag. SAMSTEMT ser ut til å innebære en heldig supplering på energi- og miljøområdet, noe vi skal komme tilbake til i kapittel Forholdet til Handlingsplan for miljø og utvikling Forslaget til program er også utformet ut fra hensynet til Handlingsplan for miljø og utvikling. Tid for tiltak Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling (heretter forkortet RAMBU) er i henhold til denne satsningen planlagt som et relativt stort program, ut fra en strategi som legger vekt på en konsentrasjon av innsatsen på forholdsvis få programmer. Om programmet sies det spesielt at: Den overordnede målsettingen om en bærekraftig utvikling tilsier en bred og omfattende satsing for å klargjøre mulige og umulige rammebetingelser for en slik utvikling. Dette innebærer et stort behov for forskning om miljøproblemenes økonomiske, teknologiske, sosiale og kulturelle dimensjoner og handlingsmuligheter. Programmet vil konsolidere den samfunnsvitenskapelige miljøforskningen som ikke naturlig dekkes av øvrige programmer (s. 14). Videre sies i det i vedlegg 5, side 32 at målet er Å bedre kunnskapsgrunnlaget for produksjons- og forbruksmønstre som er i samsvar med naturens bæreevne og ivaretar fremtidige generasjoners muligheter til velferd og livskvalitet. Dette utdypes til å omfatte i alt ti meget brede tematiske områder. Programutviklingsgruppen vil peke på at disse målsettingene er sentrale og viktige. Samtidig representerer de en forskningsutfordring som er så omfattende at den ikke kan håndteres i full bredde innenfor de antydede budsjettrammene. De økonomiske rammene vil begrense mulighetene, slik at det er nødvendig å snevre inn og prioritere. Vi skal i denne rapporten undersøke og drøfte premissene for en slik innsnevring, som grunnlag for de prioriteringene som vil ligge til grunn for programforslaget. Med utgangspunkt i de mer overgripende strategiformuleringene i Tid for tiltak er det videre klart at RAMBU skal utformes som et handlingsorientert forskningsprogram i den mening at programmet skal ha en klar brukerorientering og rettes inn mot å 20

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid ISSN nr. 1501-6064 ISBN-978-82-488-0037-8 FO 17/2010 FO 17/2010 Trine-Lise Offergaard løfter med denne boken frem sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid. Bærekraftig utvikling har

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Forskning om barnehager

Forskning om barnehager Område for kultur og samfunn Lars Gulbrandsen, Jan-Erik Johansson og Randi Dyblie Nilsen Forskning om barnehager En kunnskapsstatus Norges forskningsråd Forskning om barnehager. En kunnskapsstatus Norges

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/04 Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Janka Jelstad Rappor t Program for forskning

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen?

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? Marte Ericsson Ryste Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? - en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin Masteroppgave i Bibliotek-

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer