Filosofisk praksis. et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur» Ole Jacob Madsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Filosofisk praksis. et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur» Ole Jacob Madsen"

Transkript

1 Filosofisk praksis et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur» Ole Jacob Madsen Gjesteforsker Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen E-post: English abstract p. 146 I denne artikkelen vil jeg presentere filosofisk praksis og diskutere dens posisjon i «den terapeutiske kultur». Hvordan bevegelsen plasserer seg i forhold til psykoterapi er og blir et essensielt dilemma, og er, som jeg vil vise, av både stor prinsipiell og praktisk betydning for filosofisk praksis eksistensberettigelse i fremtiden. Introduksjon 1 Filosofisk praksis-bevegelsen har de senere år vært preget av sterk intern uenighet om hvorvidt filosofisk praksis er å regne som en terapiform, eller må forstås som vesensforskjellig fra psykoterapi, psykoanalyse og psykiatri. Sentralt i denne striden står den amerikanske filosofiske praktikeren Lou Marinoff, som nok har gått lengst i å lansere filosofisk praksis som en snakkekur og en erstatning for psykoterapi, i populære bøker som Plato Not Prozac! og Therapy for the Sane. 2 Den israelske filosofiske praktikeren Shlomit C. Schuster beskylder derimot Marinoff for at han falskt tar på seg rollen som en talsmann for hele bevegelsen, og bringer filosofisk praksis i vanry. 3 Det er en fundamental forskjell mellom Marinoffs terapeutiske filosofiske praksis og tilnærmingen til opphavsmannen av filosofisk praksis, tyskeren Gerd Achenbach, som insisterte på at filosofisk praksis ikke var terapi, mener Schuster. Denne i og for seg lite oppsiktsvekkende faginterne uenigheten om identiteten til filosofisk praksis kontra psykoterapi, har ikke desto mindre potensielt sett store konsekvenser for praksis. Filosofisk praksis strever for øyeblikket med et dårlig rykte i USA, fordi profilerte talsmenn som Marinoff på den ene siden kritiserer etablerte disipliner som psykologi og psykiatri, og på den andre siden sertifiserer filosofiske praktikere som med et minimum av skolering er ment å erstatte psykologer og psykiatere innenfor psykisk helsearbeid. 4 Norsk filosofisk tidsskrift 89 vol. 47, nr 2, s universitetsforlaget ISSN

2 90 ole jacob madsen Og i Storbritannia står filosofiske praktikere som kaller seg «counsellors» i fare for å måtte forandre sin yrkestittel fordi de ikke tilfredsstiller britiske helsemyndigheters nye minimumskrav til kliniske ferdigheter. 5 Det diskuteres imidlertid om filosofisk praksis skal slippe dette kravet, avhengig av om filosofisk praksis skal regnes som en «terapeutisk rådgivningstjeneste» eller bare en «rådgivningstjeneste». Spørsmålet om den rettmessige identiteten til filosofisk praksis er også viktig, fordi bevegelsen etter en optimistisk etableringsfase på 1990-tallet later til å ha beveget seg inn i en identitetskrise der man aktivt må ta stilling til hvordan man skal posisjonere seg i konkurransen med andre tilbud i det voksende terapeutiske markedet. Selv om man avviser at filosofisk praksis overhodet er sammenlignbart med slike tilbud, er også avstandstagning en aktiv holdning, og som jeg vil vise problematisk fra et markedsføringsperspektiv. Sam Brown, redaktøren av tidsskriftet Practical Philosophy: The British Journal of Philosophical Practice, ga nylig en poengtert oppsummering av denne utfordringen: The concept of philosophical counselling, already much debated, must be reexamined in the light of new controversies and evaluated within an increasingly regulated environment. The movement must clarify precisely what it is trying to achieve, not just what its methods are. If divisions remain then there must be new distinctions with separate nomenclature. An impartial, selfcritical dialogue is required amongst the international community of philosophical practitioners. It is time to bring the analytic strengths of philosophy to the fore. 6 Problemstillingen om filosofisk praksis er terapi eller ikke, eller kan regnes for å ha en terapeutisk effekt, som jeg vil diskutere i denne artikkelen, er altså en viktig innfallsvinkel for å reflektere rundt noen sentrale paradoks filosofisk praksis må forholde seg til som ledd i bevegelsens fremtidige skjebne. For å undersøke dette vil jeg først presentere bevegelsen, så vil jeg se på ulike tilnærmingsmåter, der jeg setter filosofisk praksis inn i en bredere kunnskapssosiologisk sammenheng, og til slutt drøfter jeg likheter og forskjeller mellom filosofisk praksis og psykoterapi. Hva er filosofisk praksis? Filosofisk praksis er enkelt forklart et samtaletilbud til enkeltpersoner eller grupper der formålet er å filosofere sammen. 7 Grunnleggeren er den tyske filosofen Gerd Achenbach som i 1981 startet opp det som gjerne regnes som den første filosofiske praksisen, i den tyske landsbyen Refrath, nordøst for Köln. 8 I boken Filosofi for livet. En bok om filosofisk praksis presenterer de sentrale norske filosofiske praktikerne Helge Svare og Henning Herrestad tilnærmingene til Achenbach og Marinoff som to sentrale grunnformer av filosofisk praksis, og erklærer seg nærmere førstnevnte enn sistnevnte, blant annet på grunn av impulsene Anders Lindseth brakte med fra Tyskland til Norge. Samtidig legger de til at det også finnes praktikere i Norge som er mer tiltrukket av Marinoff. 9 Filosofisk praksis adskiller seg uansett fra terapi forstått som den behandling man kan få hos en lege, psykiater, psykolog eller annen type helseprofesjon, ifølge Norsk Selskap for Filosofisk Praksis sin selvpresentasjon. 10

3 filosofisk praksis 91 Forskjellen er at terapi typisk involverer en diagnose og en behandling for en bestemt psykisk lidelse som angst eller depresjon. Mennesker som har problemer av en slik art bes å henvende seg hos en lege, psykiater eller psykolog, og det angis også i de etiske retningslinjene til NSFP at en filosofisk praktiker bør anmode sin samtalepartner om å oppsøke annen hjelp dersom man opplever at hennes problemer hører mer naturlig hjemme her. I sin presentasjon av hva filosofisk praksis er, fremheves det likevel at filosofisk praksis kan ha en terapeutisk effekt: «Samtidig opplever mange at de får det bedre etter å ha samtalt med en filosofisk praktiker. Derfor sier vi at filosofisk praksis, selv om det ikke er terapi, kan ha en terapeutisk effekt.» 11 NSFP understreker imidlertid at de ikke gir lovnader om en slik effekt, og anmoder gjesten om at den viktigste motivasjonen bør være et ønske om å oppnå en bedre forståelse og økt innsikt i eget liv, eller i de spørsmålene som gjesten måtte ønske å presentere. Avstandstagningen til terapi, men vektleggingen av at filosofisk praksis likevel kan ha en terapeutisk effekt, og betegnelsen «gjest» om den besøkende, har NSFP importert fra Achenbach. 12 Hva er det så filosofisk praksis tilbyr som er forskjellig fra terapi, som gir den dens egenart? Kan en filosofisk praktiker tenkes noen ganger å gi et bedre tilbud enn det en psykolog eller psykiater kan? NSFP er ikke blant de mest eksplisitt kritiske, og Svare og Herrestad omtaler endatil Achenbach sin psykologikritikk som «polemisk» og klagende. 13 Men når de samtidig skriver: «Våre sokratiske idealer innebærer at du hos en filosofisk praktiker ikke blir møtt med ferdige analyser eller påtvunget bestemte perspektiver og teorier» er det naturlig å tenke at de implisitt er skeptiske til en del eksisterende behandlingstilbud innen psykologi og psykiatri som har mer bestemte teoritradisjoner, sykdomsoppfatninger og fastsatte behandlingsforløp, og tenker at filosofisk praksis ville ha vært et bedre alternativ for mange mennesker. 14 En langt mer eksplisitt kritikk av eksisterende terapitradisjoner finner vi i den kanskje største internasjonale bestselgeren blant de etter hvert mange bøkene om filosofisk praksis, nevnte Lou Marinoffs Plato, Not Prozac! Applying Eternal Wisdom to Everyday Problems, som er oversatt til over 25 språk. 15 Marinoff, som er grunnleggeren av utbryterforeningen APPA (American Philosophical Practitioners Association), viser allerede med den polemiske tittelen at han ikke har til hensikt å legge skjul på kritikken av det bestående. Marinoff innleder med å innvie oss i et utall enkeltskjebner: en ung kvinne hvis mor har dødelig brystkreft, en mann som overveier om han skal skifte karriere som godt voksen, en kristen kvinne som bekymrer seg for mulige religiøse konflikter ettersom hennes sønn snart skal gifte seg med en muslim, en vellykket forretningsmann som vurderer å forlate sin kone som han har vært med i tjue år, og en kvinne som ønsker seg barn, mens mannen ikke vil. Felles for disse menneskene, skriver Marinoff, er at de søker profesjonell hjelp for problemer som er overveldende hos psykolog, psykiater, sosialarbeider, ekteskapsrådgiver, åndelig veileder eller fastlege for hjelp med mentale lidelser og de godtar en behandling med fokus på diagnostisering av lidelsen som om det var en svulst eller et symptom de kan få kontroll over gjennom medikamenter. Han legger til at noen kanskje fikk hjelp, men mange har også måttet utholde diskusjoner om barndommen sin, fått analyse av sine atferdsmønstre, fått forskri-

4 92 ole jacob madsen velser av antidepressiva eller blitt møtt med argument om deres syndefulle natur og Guds tilgivelse, uten at man kom til kjernen av deres egentlige problem. Disse menneskene trenger å snakke på en måte som er dyp nok og vid nok til å belyse problemene deres. Ved å få tak i deres personlige livsfilosofi, noen ganger via filosofihistoriens store tenkere, kan man bygge et forståelsesverk for å takle problemene og neste gang være mer forberedt. De trenger dialog, ikke diagnoser, slår Marinoff fast. 16 Svare og Herrestad trekker fram at Marinoff sin tilnærming er relativt problemorientert til filosofisk praksis å være, og innrettet mot at filosofisk praksis kan hjelpe mennesker å tenke mer effektivt om problemene sine. 17 Der psykiatrien skal ta seg av hjernekjemien og psykologien dysfunksjonelle følelser, skal filosofene få mennesker til å tenke bedre. Dette siste behovet er det største. Marinoffs ambisjon er derfor å profesjonalisere filosofisk praksis som en anerkjent behandlingsform der folk kan henvises fra helsevesenet, samt få refusjon. Selv om Marinoff med sine sterke ambisjoner og angivelig ikke alltid like ortodokse metoder for å få dem realisert er kontroversiell, og avvises av mange innenfor bevegelsen, 18 er tanken hans om filosofien som løsning på det moderne menneskets problemer ikke så fjern. En lignende lidelsesberetning finner vi hos briten Tim LeBon, funderende redaktør av Philosophical Practice: The British Journal of Philosophical Practice. I sin bok Wise Therapy beskriver han en fundamental mangel ved dagens profesjonelle hjelpetjenestetilbud, og i likhet med Marinoff introduserer LeBon oss for flere menneskeskjebner som sliter med meningsløshet, depresjoner eller rives mellom fundamentale livsvalg. Felles for dem er at de ikke får det de virkelig trenger: In previous eras, Brian, Claire and Alex may well have gone to their priest or family for help. In the twenty-first century they are just as likely to seek help through counselling. These people do not need to have their unconscious interpreted, or to be clinically diagnosed. A listening ear may help, but is it alone sufficient to help them make good decisions, understand the language of their emotions and work out how to lead a meaningful and worthwhile life? More than anything, Brian, Claire and Alex are in need of wise therapy: but have counsellors got the tools and knowledge to be wise therapists? 19 LeBon fortsetter sin historie med terapeuter som gjerne vil hjelpe, men som føler seg ute av stand til det med den begrensede ekspertisen de har fått gjennom sin utdannelse hvor kommunikasjonsteknikker og psykologiske teorier ble vektlagt. Ikke overraskende er det derfor filosofien som igjen er svaret for dem alle både de søkende menneskene og terapeutene deres. LeBon sitt håp for fremtiden er at filosofien etter en nesten 2000 år lang slumring i tiden etter Sokrates, igjen kan våkne og gi substansielle bidrag til befolkningens velvære. 20 Den ambisiøse forestillingen om filosofisk praksis som «the missing link», som igjen kan revitalisere det moderne mennesket ved å bruke antikk visdom, finner vi også i Norge. På sin hjemmeside skriver den norske filosofiske praktikeren Morten Fastvold at filosofiske praktikere fyller et stort, udekket behov i dagens vestlige samfunn: «I denne vide forstand har filosofisk praksis en terapeutisk

5 filosofisk praksis 93 funksjon som er blitt mangelvare i vårt moderne samfunn». 21 Den norske filosofiske praktikeren Gry Orfei Solbraa skrev i 2008 en Aftenpostenkronikk med en navnløs innsatt i Ila landsfengsel. De skriver: «Hovedgrunnen til at filosofer bør inn i kriminalomsorgen, er at de kan utgjøre et slags «missing link» mellom den innsattes fortid og ulike kriminalitetsog endringsrettede tiltak.» 22 Poenget til Solbraa og co. er at den filosofiske samtalen er spesielt egnet til å fremme de innsattes egenmotivasjon og selverkjennelse, og kan dekke et behov som den sykdomsorienterte, relasjonsasymmetriske og manualstyrte psykologbehandlingen ikke fyller. Med filosofien som ressurs for innsatte og ansatte er håpet deres at filosofiske samtaler kan få ned tilbakefallsprosenten i norske fengsler. Ekstern definisjon av filosofisk praksis Dersom vi nå studerer filosofisk praksis utenfra, via et kunnskapssosiologisk perspektiv, er det mulig å se bevegelsen i lys av flere utviklingstrekk både innen akademia og samfunnet for øvrig. For det første kan filosofisk praksis forstås som del av en større tendens innen humaniora, som finner andre områder enn de tradisjonelt akademiske å bekle. 23 Anvendt filosofi er eksempelvis blitt del av det nye Kunnskapsløftet som et eget fag i skolen, etter Kunnskapsdepartementets ønske om å gi filosofi en større plass i grunnopplæringen, 24 og det har vært vanlig siden 1990-tallet med ulike sosiale tiltaksformer som har til hensikt å få filosofien ut til folk via filosofiske kafeer, folkemøter og festivaler rundt om i Norge. En mer prosaisk, men ikke helt uvesentlig forklaring, er at en konsekvens av utdanningsrevolusjonen var stadig nye kull med hovedfags- og masterstudenter i filosofi som var ferdig uteksaminert utover og 2000-tallet uten umiddelbare utsikt til relevant jobb. At også filosofer trenger en fast inntekt, er slettes ikke ment som en simpel innvending mot filosofisk praksis, kun som en plausibel forklaring. Denne forklaringen røper likevel ikke hvorfor overskuddet av de kloke hoder tok retning av å bli en terapeutisk virksomhet. Nå er det opplagt at filosofien alltid har hatt en terapeutisk eller trøstende dimensjon ved seg som går langt forut for den vitenskapelige og kliniske psykologien i moderne tid, 25 men filosofihistorien rommer samtidig en rekke disipliner og kunnskapsområder som potensielt kunne kommet til uttrykk. Så hvorfor tok overskuddet av filosofer en terapeutisk retning? En mulig forklaring er å se på omfattende endringer i Vesten de siste århundrer. Eksempler er økt sosial mobilitet, urbanisering, kjernefamiliens oppløsning, likestilling, masseutdannelse, sekularisering og individualisering, og medfører til sammen at individet står i en historisk sett ny og utsatt stilling. Forvaltning av oss selv får større betydning enn før. 26 Bauman fanger senmodernitetens essens godt når han skriver at identitet er gått fra å være noe vi kunne ta for gitt, til nå å ha blitt en oppgave. 27 Dette innebærer at menneskevitenskapene og ulike ekspertgrupper rettet mot enkeltmennesket og dets forvaltning av identitet og livsvalg får en særlig aktualitet. I det 20. århundret utviklet psykologi seg fra å være en liten, eksperimentell vitenskap i de første tiårene av 1900-tallet, som oftest underlagt de filosofiske avdelingene rundt om på universitetene, til å bli en uavhengig profesjon med stor innflytelse på stadig nye samfunnsområder, særlig i siste kvartal av det

6 94 ole jacob madsen 20. århundret. Ved Universitetet i Bergen skjedde den rivende utviklingen fra én enslig stipendiat i psykologi, Kjell Raaheim, underlagt Filosofisk institutt på slutten av 1950-tallet, til etableringen av Psykologisk institutt med et raskt økende antall ansatte på 60- og 70-tallet, så hurtig at sosiologen Bergljot Baklien beskyldte den nye psykologprofesjonen for selv å ha skapt grunnlaget for sin eksistens. 28 Ekspansjonen var langt ifra unik for universitetene. Peter Berger beskrev i 1965 hvordan psykoanalysen ikke lenger bare var dominerende i USAs klinikker og institusjoner, men nå hadde blitt en viktig kulturell etos en måte å forstå mennesket på, og en bestemt måte å organisere den menneskelige erfaring på. 29 Dermed kom det fort mer kritiske røster på banen. Kulturkritikeren Philip Rieff i The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith After Freud (1966) så med stor uro på hvordan stadig flere avarter av psykoterapi nå tilbudte selvet individuell velvære som et mål i seg selv, og ikke lenger som en indirekte konsekvens av tilhørighet i et fellesskap og forpliktelse mot et større normativt mål enn seg selv, som «moralen» eller «sannheten». 30 Det er viktig å merke seg at kritikken av psykiatri og psykologi som vokser fram ikke utelukkende dreier seg om en overdreven behandlingsiver og en tilhørende objektivering, psykologisering eller medikalisering av hverdagslivet, som filosofer har en tendens til å feste seg ved, 31 men stikker dypere enn det. De mer kulturkritiske røstene mot «terapiens triumf» fokuserer først og fremst på at utviklingen adskiller selvet og samfunnet på en måte som innbyr enkeltmennesket til å finne løsninger på problemene i seg selv. Advarselen mot slike paradoksale løsninger kan man naturligvis finne eksempler på i filosofihistorien. I boken The Dangerous Rise of Therapeutic Education, som nylig vakte debatt i Storbritannia, advarer Ecclestone og Hayes mot å gjøre elevers velvære og sunnhet til midtpunktet, på bekostning av tradisjonell dannelse i ulike fag og ferdigheter blant annet med utgangspunkt i John Stuart Mills varsel mot å søke lykken som et mål i seg selv. 32 Moralen er nok ikke forsvunnet, slik Rieff opprinnelig fryktet, men i stedet blandet med mental helse: «selvrespekt» blir «selvfølelse», og «ansvar» blir «modning». 33 Det skjer en integrasjon mellom moralske og terapeutiske verdier. Nærværet til psykologi og andre terapeutiske bevegelser er derfor først og fremst problematiske fordi de endrer den sosiale og førpolitiske virkeligheten spesielt via måten mennesket tenker om seg selv og omverdenen på. Den britiske sosiologen Nikolas Rose, inspirert av Michel Foucault, hevder at psykologien langt på vei har konstituert det moderne selvet gjennom dets måter å styre seg selv på. 34 Psykologien fikk sin sentrale rolle fordi den villig lånte vekk sitt vokabular og sine teknikker til den moderne liberale stat, som var basert på overbevisning om at den mest effektive styringsformelen var å la mennesket styre seg selv gjennom psykologiske forståelseskategorier som «autonomi», «selvaktualisering» og «selvfølelse». Dette er ikke uttrykk for noen konspirasjon, og Rose advarer mot å tolke dette ensidig negativt. Tvert om: Psykologien muliggjør i utgangspunktet selvstyring, myndiggjøring og individuell frihet. Men samtidig med at makten overdras fra Staten til individet, gjennomgår individualiteten en politisering, og de moralske og politiske spenningene i samfunnet dukker her opp igjen som radikale valg for individet noe som igjen kan skape grobunn for nye

7 filosofisk praksis 95 identitetsforstyrrelser og økte psykiske lidelser i befolkningen. Dette skjer uten at profesjoner som psykologi selv gjerne har noen utviklet etisk bevissthet om det. 35 Flere har påpekt hvordan fremveksten av den terapeutiske kulturen på starten av 1980-tallet i land som Tyskland, Storbritannia og etter hvert Norge var påfallende sammenfallende med tiltagende individualisering, som innebærer at enkeltmennesket holdes ansvarlig for sine seiere og nederlag, tett fulgt av en nyliberal styringsform der det ansvarlige individet ble politikkens fremste referansepunkt. 36 Ulrich Beck reiser en advarende pekefinger mot psykoterapibevegelsene fordi de risikerer å forsterke individualiseringsprosessene gjennom sine kliniske intervensjoner, der klientene læres opp til å tro på at årsakene og løsningene til deres problemer som arbeidsløshet eller uførhet først og fremst er i dem selv. 37 Slik kan velmente hjelpere bli nyttige idioter ved å kamuflere gjennomgripende politiske endringer. At filosofisk praksis dukker opp i dette «Psychowelle» i Tyskland på begynnelsen av tallet, ved inngangen til den globale terapeutiske kulturen, er derfor ikke så overraskende. Enten det nå skjedde som en villet motreaksjon på det mange filosofer nok reagerte på som en sykeliggjøring av livet, eller noe mindre edelt: fordi et nytt marked som etterspurte en profesjonell tilpasset samtaleform åpenbarte seg. Et spørsmål som melder seg, er om filosofisk praksis egentlig er å betrakte som vesensforskjellig fra terapi. En lakmustest i så måte er om filosofisk praksis også rammes av kritikken av den terapeutiske kultur. Rieff sin frykt for «terapiens triumf» var at velvære og sunnhet i fremtiden vil erstatte spørsmålet om moral og sannhet. Intuitivt vil man kanskje tenke at filosofisk praksis naturlig driver med spørsmål om moral og sannhet og således unngår Rieffs kritikk, hvert fall den delen av filosofisk praksis som markerer avstand fra terapi. Likevel er ikke dette helt opplagt, for også denne delen av bevegelsen deriblant Achenbach og NSFP snakker åpent om at samtalen kan ha en terapeutisk effekt eller gi økt velvære. Et annet spørsmål jeg skal komme til helt slutt, er hva slags kritisk potensial filosofisk praksis har i denne utviklingen. Den frie utforskningen Å insistere på at filosofisk praksis er fundamentalt forskjellig fra terapi, er etter min mening ikke helt overbevisende. Illustrerende er i så måte argumentet om at en avgjørende forskjell er at der hvor ulike psykoterapiretninger samler seg om en bestemt teori eller verdenssyn som klienten fortolkes opp mot, benytter filosofisk praksis seg kun av en felles metode som tillater en åpen utforskning som får fram gjestens eget verdensbilde. 38 Det man gjerne glemmer, er at dette også er en uuttalt teori, selv om teorien her angir en form for teoretisk pluralisme. Dessuten kan det i forlengelsen av dette hevdes at denne tilnærmingen selv er basert på en grunnleggende antagelse om at den filosofiske samtalen er mest formålstjenlig, ved at klienten selv kommer fram til hva problemet er. I realiteten er dermed filosofisk praksis ikke så ulikt slik mange psykoterapeuter arbeider der terapien nettopp er fundert i en overbevisning om at klienten selv må sette ord på hva han eller hun ønsker å ta opp, og selv må komme fram til eventuelle erkjennelser for at behandlingen skal ha ønsket effekt. Et gjennomgangstrekk jeg har funnet i litteraturen om filosofisk praksis, er at den gjerne tegner et karikert og negativt bilde av

8 96 ole jacob madsen psykologi og psykoterapi. Dermed konstruerer man en stråmann som filosofisk praksis kan fremstå som det fordelaktige alternativet til. Bildet man tegner er imidlertid ikke ensidig. De ulike stråmannsfremstillingene av terapi reflekterer ufrivillig mye av den enorme variasjonen som finnes. Man plukker fritt blant alt fra ortodoks psykoanalyse til manualbasert atferdsterapi ut fra det fiendebildet man ønsker å kontrastere sin egen virksomhet til. 39 Et annet hyppig forekommende motiv er at psykoterapi er problemog/eller sykdomsfokusert (i motsetning til filosofisk praksis). Dette fortoner seg i mange tilfeller som en ren intellektuell fordom, der man opererer med en virkelighetsfjern antagelse om herskesyke leger og psykologer, samtidig som man suverent velger å se bort fra det faktum at mennesker som regel vil oppsøke profesjonell hjelp fordi de opplever at de har et problem. Det er etter mitt syn relativt lett å argumentere for at psykiateren og psykologen har redskaper i sin verktøykasse som den filosofiske praktiker ikke har. Likeledes vil tilhengerne av filosofisk praksis gjerne insistere på at de har verktøy som psykiateren og psykologen ikke har. En fellesnevner i den filosofiske praksis-litteraturen er, som vi har sett, at filosofisk praksis kan fylle en viktig mangel. Jeg er ikke like overbevist. Bildet NSFP i sin selvpresentasjon tegner av det navnløse, dominerende paradigmet som gir «ferdige analyser», og klienten «påtvunget bestemte perspektiver og teorier», i motsetning til filosofisk praksis der du i stedet inviteres til «en refleksjon der undring, nyorientering og egne valg er viktige faktorer,» er ikke nødvendigvis representativt for hva dagens psykoterapi består i. Kognitiv terapi ble eksempelvis populært for flere tiår siden nettopp som en vektlegging av et herog-nå-perspektiv. 40 Mange terapeuter er i dag dessuten først og fremst eklektiske, og står uten en dogmatisk metode å sverge til. Dermed har de mange ulike verktøy i sitt skrin, hvor det er klientens behov som bestemmer hvorvidt det er hensiktsmessig å dvele ved fortiden eller fokusere utelukkende på nåtiden. Den frie, eksplorerende metoden filosofisk praksis programmatisk vedkjenner seg, fremstår derfor ironisk nok som langt mer innsnevret. Den herredømmefrie dialogen «Filosofens stol er verken høyere eller flottere enn gjestens. Det uttrykker et viktig ideal i filosofisk praksis: At forholdet mellom filosof og gjest skal være likeverdig eller symmetrisk,» skriver Svare og Herrestad i sin innføringsbok i filosofisk praksis. 41 Forestillingen om at filosofisk praksis skiller seg fra psykoterapi fordi den filosofiske praktikeren og hennes «gjest» er likestilte parter, i motsetning til psykoterapi som er en asymmetrisk samtale mellom en klinisk ekspert og en klient, hviler også på noen omtvistelige antagelser. Selv om filosofen vil insistere på å gjøre sitt beste for at praksisen skal være et fritt rom for felles utforskning, kommer man ikke utenom visse strukturelle føringer: Gjesten betaler for tjenesten, og han kommer dit ut fra en bestemt motivasjon, mest sannsynlig fordi han har en forventning om at han kan få hjelp med noe. Uansett om vi legger til grunn at gjesten har skjønt at en filosofisk praktiker ikke løser problemer, er det vanskelig å tenke seg at noen vil oppsøke og attpåtil betale for en tjeneste uten å ha en forventning om at det skal ha en eller annen positiv virkning. Disse føringene tilsier med andre ord at en person betaler for å få hjelp med «noe» av en annen

9 filosofisk praksis 97 kyndig person, til «noe» som på ingen måte er likt en vanlig samtale mellom to likestilte personer, som to venner. Troen på at dette likevel er mulig i filosofisk praksis, er sterk, og blir tydelig i tidligere nevnte Solbraa og den navnløse innsatte sin kronikk. Strukturene og rammene rundt mennesker er vel aldri så manifeste som i et fengsel, men selv her mener Solbraa altså at filosofen bare «er et engasjert medmenneske» og at relasjonen vil være mer symmetrisk enn i den «relasjonsasymmetriske» psykologbehandlingen. 42 Svare og Herrestad mener den presenterte innvendingen bygger på sviktende premisser og griper til Aristoteles, som skiller mellom menneskelig virksomhet med bestemte formål og den virksomhet som er målet for virksomheten, og ikke har noen mening utover seg selv. 43 Jeg er enig i at dette er et meningsfullt skille, der man i det moderne samfunn kan spørre seg om aktiviteter som ikke er til for noe, er utrydningstruet. Men hvordan de kan plassere filosofisk praksis, en betalingstjeneste man finner i Gule Sider, under denne kategorien, klarer jeg ikke med min beste vilje å se som noe annet enn ren ønsketenkning. Et annet prinsipielt viktig spørsmål er om det virkelig er formålstjenlig med en mest mulig symmetrisk relasjon mellom terapeut og klient. Jovisst finner man mange ubehagelige eksempler i historien på maktovergrep, særlig fra psykiatrien, men spesielt psykodynamiske retninger innenfor psykoterapi vil insistere på at det grunnleggende formålet med terapi jo er at den ikke er strukturert som en vanlig samtale mellom to likestilte partnere, nettopp fordi det skal være et utforskningsrom for klientens konflikter. Det søkes innsikt, hvor formålet til slutt er mer autonomi, i pasientens vilje og følelser som hun i starten ikke har innsikt i selv. I en forstand vet dermed ikke pasienten alltid best i psykodynamisk behandling. 44 Det kan synes som om filosofisk praksis ofte baserer seg på en underliggende selvforståelse som maktkritisk, der filosofisk praksis spiller på lag med det lille mennesket i dets møte med autoriteter. Svare og Herrestad gir en heller populistisk lesning av Foucaults Galskapens historie som en historisk beretning om pasientene som ikke ble tatt med på råd og terapeuten som selv ble en overgriper, mens filosofisk praksis er del av den etterfølgende humanistiske utvikling som løser denne maktubalansen. 45 Paradoksale intervensjoner De mest åpenbare fremstillingene av filosofisk praksis som en nødvendig betjener av folks problem, finner vi i amerikaneren Marinoff og briten LeBon sine versjoner av filosofisk praksis muligens fordi de er mer vant med at en større del av befolkningen oppsøker hjelp hos en psykiater og psykoterapeut til vanlig. Nedslagsfeltet deres blir derfor potensielt sett større i det terapeutiske markedet. Samtidig blir paradokset ved filosofisk praksis sin kritikk mot medikalisering og psykologisering tydeligere. For i denne kritikken ligger det en kime til å normalisere problemene slik at færre trenger psykoterapi og antidepressiva, men desto flere trenger eksperthjelp i form av filosofisk praksis. Mens psykologi og psykiatri i en forstand kommuniserer åpent at enkelte av oss er «psyke» og «abnormale» og trenger behandling, formidler filosofisk praksis at alle kan profittere på filosofisk praksis. Marinoff skriver følgende: «Philosophical counselling is, in the words of my Canadian colleague Peter March, therapy for the sane. To my mind, that includes just about all

10 98 ole jacob madsen of us.» 46 I det velmente forsøket på å begrense, er det en risiko for at filosofisk praksis paradoksalt nok selv reterritorialiserer, 47 og gjør normaliteten og livet mer problematisk for noen hver. En mer moderat tilhenger av filosofisk praksis vil nok innvende til dette at der psykologen og psykiateren ser et problem som skal løses, så ser ikke den filosofiske praktiker noe problem som han har et svar på. Ja vel, men spørsmålet som melder seg er da hvorfor man i det hele trenger å oppsøke en filosofisk praktiker i utgangspunktet? Man kan som kjent ikke få både i pose og sekk. Fra et rent markedsføringsperspektiv berører vi her kanskje noe av kjerneproblemet med å få til et større gjennomslag for filosofisk praksis. Omvendt er problemet om man insisterer på at filosofisk praksis overhodet ikke relaterer seg til det individuelle-psykologiske planet, nemlig at det blir diffust hva filosofisk praksis egentlig tilbyr utover allerede eksisterende muligheter for å fordype seg i filosofi, enten gjennom universitetsstudier eller kunnskapssøken på egen hånd. Den canadiske filosofiske praktikeren Hakam H. Al-Shawi har gitt en presis formulering av nettopp dette dilemmaet: If the philosophical realm has no effect on the psychological, then what is the point of counseling? The majority of clients would seek a counselor because of some psychologically disturbing state such as depression, anxiety, stress, etc. If a philosophical analysis of such state cannot influence the psychological level of the client, then I fail to see the point of counseling, other than it being some academic exercise. Admittedly, some client would seek counseling for strictly philosophical issues, such as meaning of life, of religion etc. In such a case, they are equally well off in taking a few university level philosophy courses, or reading some texts. 48 Som Al-Shawi påpeker, kan det selvsagt finnes andre motiv for å oppsøke en filosofisk praktiker enn problemer som har opphav i det individuelt-psykologiske, som eksistensiell eller religiøs søken. Men han går raskt videre: Hvorfor kan ikke disse søkende sjelene da like gjerne oppsøke universitetet, eller andre kunnskapskilder som en bok? Den danske filosofiske praktikeren Finn Thorbjørn Hansen er derimot uenig med Al-Shawi på akkurat dette punktet og forsøker å redde filosofisk praksis sitt eksistensgrunnlag gjennom et begrep om «eksistensiell utvikling,» til forskjell fra både den rene akademisk-filosofiske teori og psykologisk «personlig utvikling». 49 Hansen hevder at den filosofiske praksis må overskride det private og personlige til «evighetens synsvinkel», og få den besøkende til å se seg selv på «menneskehetens vegne», men samtidig uten å henfalle til rent abstrakte spørsmål, ettersom dette da blir rene akademiske øvelser (og Al-Shawi vil få rett i sin kritikk). Man må altså relatere det til gjestens konkrete liv. Målet er en form for selvtranscendens: «Det er først i mødet med verden uden for os selv, i mødet med den ontologiske dimension der går hinsides det intra-psykiske at den egentlige dannelse kan ske.» 50 Metoden som Hansen beskriver som unik for filosofisk praksis, et selvdannende liv ut fra en filosofisk etos, kan sikkert være nyttig for en del besøkende, men hans insistering på at dette er noe fundamentalt annet enn terapi, er ikke like overbevisende. For det første opererer han her med et klart skille mellom psykologiens domene som det private-psykiske, og filosofisk praksis domene

11 filosofisk praksis 99 som det universelle-filosofiske. Her deler jeg innvendingene til Al-Shawi som hevder at det private og det allmenne aldri er klart adskilte fra hverandre. 51 For det andre synes Hansen å utelukke hvordan mange psykoterapeuter vil mene at en del klienters problem nettopp henger sammen med at hun ikke klarer å relatere seg på en adekvat måte utover mot omverden, fordi hun tynges ned av et indre kjør. 52 En vellykket terapi handler således om å foreta en vandring fra det private, til å ta del i det allmennmenneskelige. For det tredje vil selv individuelt-stilte medisinske eller psykologiske diagnoser kunne ha en helbredende kraft nettopp fordi enkeltmennesket føler seg frigjort fra skyld, og i enkelte henseender føler forbrødring med andre mennesker med samme diagnoser. Ian Hacking har i sine senere arbeider vist hvordan autister aktivt tar makt over diagnosen og skaper en ny felles identitet, som helt klart utfordrer objektiveringsargumentet. 53 Når du er i Roma, gjør som romerne? Om vi så vender tilbake til et kunnskapssosiologisk perspektiv har flere samfunnskommentatorer beskrevet vår tid som en «makeover-kultur» der idealet om å forbedre oss selv både kroppslig og mentalt er blitt stadig viktigere. 54 Kritiske røster hevder sågar at folk blir utslitte av det konstante arbeidet med å realisere og forbedre seg selv, og at det i verste fall er en kulturell oppskrift for en oppblomstring av psykiske lidelser. 55 Sett mot dette er det usikkert om nok en individualisert profesjonell tjeneste som filosofisk praksis, som vektlegger de samme kulturelle impulsene, nødvendigvis er svaret. Den filosofiske praktikeren blir til tross for all sin klassiske skolering nok en terapeutisk ekspert på et voksende marked viet fortolkningen og assistansen av det enkelte menneskets forvalting av sitt selv, med kontor et sted midt imellom livscoachen og den åndelige veileder. Selvforbedring har riktignok arkaiske røtter, som Marinoff er inne på: «When Socrates declared that the unexamined life is not worth living, he was arguing for constant personal evaluation and striving for self-improvement as the highest calling.» 56 Men selv om man her kan henvise til antikke idealer «[f]aktisk var filosofien først ute på dette feltet», skriver Svare og Herrestad 57 vil de alltid bli fortolket i lys av dagens normer. Her åpenbarer kanskje «kulturglemselen» til filosofisk praksis seg den markedsfører seg som noe utidsmessig, men har uansett en virkning inn i samtiden. På samme måte som et kunstverk fra antikken, som Hephaestustemplet, ikke betyr det samme for oss i dag som da det ble ferdigstilt i år 415 f. Kr., vil det fra et hermeneutisk perspektiv være naivt å tro at filosofisk praksis i dag er sammenlignbart med da Sokrates vandret rundt i Athens gater. Nå ville det være både urettferdig og direkte søkt å skulle gi filosofisk praksis skylda for vår tids selvrealiseringstvang, men det vil likeledes være troskyldig å tro at denne praksisen er det beste botemiddelet for å endre på dette. Tvert imot den filosofiske praktiker risikerer å bli nok en velvillig spesialist som nyter godt av påbudet om å realisere seg selv som hviler over dagens unge mennesker, der hans egen praksis og dens fortsatte eksistensgrunnlag innbyr til å universalisere fremfor å problematisere selvrealisering ut fra historiske, kulturelle og politiske føringer i det senmoderne. 58

12 100 ole jacob madsen Avslutning Forholdsvis ressurssterke mennesker med et begrenset lidelsestrykk vil utvilsomt kunne ha nytte av å samtale med en godt skolert og velvillig innstilt filosofisk praktiker. Psykoterapiforskning peker først og fremst på at det er den empatiske relasjonen mellom terapeut og klient som er den viktigste enkeltfaktoren for opplevd bedring, uavhengig av metoden. 59 Så selv om jeg i denne artikkelen har presentert flere innvendinger mot filosofisk praksis, er det ingen grunn til å betvile at filosofisk praksis i mange tilfeller vil ha en terapeutisk effekt, forutsatt at man lykkes med å etablere en empatisk relasjon til gjesten. Spørsmålet er derimot om dette er det ønskelige målet. Filosofisk praksis synes foreløpig å utgjøre et relativt marginalt fenomen i Norge sammenlignet med de mer etablerte behandlingsformene, som psykoterapi. Selv om filosofisk praksis ikke bedriver tradisjonell behandling, er det likevel naturlig å se dens utbredelse som nok et tilskudd i et terapeutisk marked av eksperter som kan assistere oss i det tilsynelatende aldri avsluttende prosjektet med oss selv. Nå er det verken noen nødvendig motsetning mellom å tilby eller å gå til filosofisk praksis på den ene siden, og å være kritisk til trekk ved samfunnsutviklingen på den andre. Ikke slik at gjesten blir ukritisk heller. Men i likhet med andre medlemmer i den terapeutiske familie er filosofisk praksis en samfunnsinstitusjon som i sitt blotte nærvær gir en bestemt innramming til den menneskelige lidelse og søken etter mening akkurat som religionen i sin tid gjorde det, og som man på samme måte kan og bør stille kritiske spørsmål til. I legitimeringen av filosofisk praksis henviser NSFP til at «[f]ilosofer har til alle tider engasjert seg i samfunnet rundt seg.» 60 Det har de nok rett i, men det er ikke gitt at dette samfunnsengasjementet best kommer til uttrykk ved å konkurrere om klientene med eksisterende psykoterapiformer. Overskuddet av filosofer og deres samfunnsengasjement kan ta andre mulige retninger. Utenfra betraktet er mitt inntrykk at gründerånden og det lovende potensialet som lå i filosofisk praksis i den første etableringsfasen fra siste halvdel av 1990-tallet, som fikk lederen for Norsk Psykologforening til å rykke ut og advare mot det på NRK Dagsrevyen, er i ferd med å legge seg. Filosofisk praksis ble i første omgang ikke så stort som mange håpet eller fryktet, men eksisterer i dag som et marginalt tilbud med mange høylytte konkurrenter. Oppfatningen min, etter nylig å ha deltatt i en diskusjon om filosofisk praksis sett i lys av «den terapeutiske kultur» med flere sentrale aktører i Norge tilstede, er kanskje at man for øyeblikket er på søken etter sin rette identitet. 61 Det utdannes stadig vekk nye filosofiske praktikere, men det er i øyeblikket uvisst om det er noe reelt behov for dem. Paradokset synes å være at man både vil være i opposisjon til vår tids terapisamfunn samtidig som man er avhengig av å få en posisjon i dette markedet for selv å kunne overleve. Det er fristende å spekulere i om filosofisk praksis grunnlegger Gerd Achenbach selv innså problemet med at filosofisk praksis i tiårene som fulgte etter han startet opp på 1980-tallet, skulle komme til å få konkurranse av en rekke nye terapeutiske retninger i et marked rettet inn mot å selge den moderne forbruker identitet, opplevelser og autentisitet. 62 I sitt foredrag på Den sjette internasjonale konferansen for filosofisk

13 filosofisk praksis 101 praksis i Oslo i 2001 følte han åpenbart et behov for å distansere sitt opprinnelige begrep om Lebenskönnerschaft fra det gryende populære begrepet «livsmestring» («art of living»): «This is a digression that has become necessary since the term I raised from its century-long slumber fifteen years ago has fallen into bad company since then and lost its philosophically ambitious character due to its popularity.» 63 Det ubehagelige spørsmålet filosofiske praktikere bør spørre seg i dag, hvor livsmestring snart er et eget fag i den norske skolen, er om ikke hele filosofisk praksis-bevegelsen er havnet i dårlig selskap. En slik selvkritisk dialog kan nok tjene som et nyttig grunnlag for spørsmålet: «Hva vil vi?». Sluttnoter 1 Takk til Finn Thorbjørn Hansen, Henning Herrestad og Helge Svare som har gitt verdifulle kommentarer til artikkelen. 2 Marinoff, Lou: Plato Not Prozac! New York: HarperCollins 1999 og Marinoff, Lou: Therapy for the Sane. London: Bloomsbury Publishing Schuster, Shlomit C.: «Marinoff s Therapy: A Critique of His Books on Philosophical Practice». I International Journal of Philosophical Practice (2.2). Hentet 27. oktober 2011 fra: npcassoc.org/docs/ijpp/schustermarinoff.pdf 4 Duane, Daniel: «The Socratic Shrink». New York Times. Hentet 27. oktober 2011 fra: 5 Brown, Sam: «The Therapeutic Status of Philosophical Counseling». I Practical Philosophy: The British Journal of Philosophical Practice (10), nr. 1, ss Ibid. 7 Jeg reserverer diskusjonen om filosofisk praksis til å gjelde et spesifikt samtaletilbud til en enkeltperson eller en gruppe, og betegnelsen må ikke forveksles med anvendt filosofi mer generelt. 8 Den norske filosofen Anders Lindseth gikk i lære hos Achenbach, og regnes for å være den første som startet et tilbud om filosofisk praksis i Norge i Tromsø i I 1997 begynte et kull filosofer skolering for å bli filosofiske praktikere under ledelse av filosofen Henning Herrestad i Oslo, og i 1998 ble Norsk selskap for filosofisk praksis (NS- FP) etablert. Herrestad opplyser at 50 personer har fått godkjenning som filosofiske praktikere i Norge siden oppstarten. Ifølge oversikten til NSFP er det 31 registrerte filosofiske praktikere i Norge som annonserer at de tar imot gjester, men det er ingen i Norge som har det som levebrød på heltid. De mest aktive kombinerer gjerne filosofisk praksis med en jobb i det offentlige som NAV, familievernkontor, psykisk helseteam og fengsel der de får mulighet til å praktisere gjennom jobben (Henning Herrestad, personlig kommunikasjon 27. oktober 2011). 9 Svare, Helge & Herrestad, Henning: Filosofi for livet. En bok om filosofisk praksis. Oslo: Unipub forlag 2004, s Norsk selskap for filosofisk praksis: «Filosofisk praksis er ikke terapi». Hentet 28. oktober 2011 fra: htttp://www.nsfp.no/filosofisk-praksis/filosofisk-praksis-er-ikke-terapi 11 Ibid. 12 Svare og Herrestad vedgår dette selv. Achenbach brukte distinksjonen om at filosofisk praksis ikke var terapi, men kunne ha en terapeutisk effekt (Brown, «The Therapeutic Status of Philosophical Counseling», ss ). 13 Svare & Herrestad, Filosofi for livet, s Norsk selskap for filosofisk praksis: «Hva er filosofisk praksis». Hentet 13. mai 2011 fra: 15 Marinoff, Plato Not Prozac! 16 Ibid. 17 Svare & Herrestad, Filosofi for livet, ss Duane, «The Socratic Shrink» og Svare & Herrestad, Filosofi for livet, ss LeBon, Tim: Wise Therapy: Philosophy for Counsellors. London: SAGE 2001, s Ibid. 21 Fastvold, Morten: «Filosofisk praksis som alternativ behandling». Hentet 27. oktober 2011 fra: alt_beh.htm

14 102 ole jacob madsen 22 Innsatt nr. 03/43 & Solbraa, Gry Orfei: «Filosofi i norske fengsler». I: Aftenposten. 31. mars 2008, s Se for eksempel Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott & Martin Trow: The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage Kunnskapsdepartementet: «St. meld nr. 30. Kultur for læring». Oslo: Kunnskapsdepartementet F.eks. kan stoikernes livsfilosofi minne om den moderne kognitive terapien som ble populær på 1960-tallet. Se eksempelvis Epiktet: Epiktets håndbok. Bergen: Vigmostad Bjørke Se blant annet Giddens, Anthony: Modernity and Self-Identity: Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press 1991 og Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity. Cambridge MA: Harvard University Press Bauman, Zygmunt: The Individualized Society. Cambridge: Polity Press Baklien, Bergljot: Psykologprofesjonen og dens omgivelser. Hovedoppgave. Oslo: Universitetet i Oslo Berger, Peter: «Towards a sociological understanding of psychoanalysis». I Sociological Review (32), nr. 1, ss Rieff, Philip: The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith After Freud. Chicago: Chicago University Press Det mest velkjente og reproduserte eksemplet i en norsk sammenheng er trolig Hans Skjervheims «Deltaker og tilskodar» (I: Hellesnes, Jon & Skirbekk, Gunnar: Mennesket (Oslo: Universitetsforlaget 2005, ss ). 32 Ecclestone, Kathryn & Hayes, Dennis: The Dangerous Rise of Therapeutic Education. London: Routledge Martin, Mike W.: From morality to mental health: virtue and vice in a therapeutic culture. Oxford: Oxford University Rose, Nikolas: Governing the soul: The shaping of the private self (2nd ed.). London: Free Association Books Madsen, Ole Jacob: «Psykologi, samfunn og etikk». I Tidsskrift for Norsk Psykologforening (46), nr. 2, ss Se eksempelvis Beck, Risk Society og Madsen, Ole Jacob: Den terapeutiske kultur. Oslo: Universitetsforlaget Beck, Risk Society. 38 LeBon, Wise Therapy, s Her må det sies at Svare og Herrestad sin omtale av psykologi er et forbilledlig unntak. De skriver at det er vanskelig å sammenligne filosofisk praksis og psykoterapi fordi det finnes hundrevis av psykoterapeutiske retninger med hver sine særtrekk (Filosofi for livet, s. 9). 40 Neisser, Ulric: Cognitive psychology. New York: Meredith Svare & Herrestad, Filosofi for livet, s Innsatt nr. 03/43 & Solbraa, «Filosofi i norske fengsler». 43 Svare & Herrestad, Filosofi for livet, s Gullestad, Siri: «Brukermedvirkning er ikke løsningen». I Tidsskrift for Norsk Psykologforening (47), nr. 6, ss Svare & Herrestad, Filosofi for livet, ss Marinoff, Plato Not Prozac!, s Begrepsparet «deterritorialisering» og «reterritorialisering» stammer fra Deleuze og Guattari sitt verk Anti-Ødipus: Kapitalisme og schizofreni (Oslo: Spartacus 2002) og omhandler hvordan et område for makt blir erstattet av en ny maktstruktur når den gamle forsvinner. 48 Al-Shawi, Hakam H.: «A general framework for philosophical counseling». I Philosophy in the Contemporary World (5), nr. 4, ss. 1 10, s Hansen, Finn Thorbjørn: Det filosofiske liv: Et dannelsesideal for eksistenspædagogikken. København: Gyldendal Ibid., s Al-Shawi, «A general framework for philosophical counseling». 52 Wayment, H. A., & Bauer, J. J. (red.): Transcending self-interest: psychological explorations of the quiet ego. Washington, D.C.: American Psychological Association Hacking, Ian: «Humans, aliens & autism». I Daedalus (138), nr. 3, ss og Hacking, Ian: «How we have been learning to talk about autism: A role for stories». I Metaphilosophy (40), nr. 3 4, ss Johansson, Thomas: Makeovermani: om dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget. Stockholm: Natur och Kultur Ehrenberg, Alain: The Weariness of the Self: Diagnosing the History of Depression in the Contemporary Age. Montreal: McGill-Queen's University Press Marinoff, Plato Not Prozac!, s Svare & Herrestad, Filosofi for livet, s. 91.

15 filosofisk praksis Theodor Adorno har i The Jargon of Authenticity (London: Routledge 2003) gitt en skarpsindig analyse av hvordan eksistensfilosofi og annen autentisitetssjargong får en undertrykkende funksjon i det øyeblikk den forlater den sosiale virkeligheten og truer med å bli ren tenkning. 59 Wampold, Bruce E.: The great psychotherapy debate: models, methods, and findings. Mahwah NJ: L. Erlbaum Associates Norsk selskap for filosofisk praksis: «Hva er filosofisk praksis». Hentet 13. mai 2011 fra: 61 Norsk selskap for filosofisk praksis arrangerte den 14. april 2011 folkemøtet «Grense for psykologisering?» på Litteraturhuset i Oslo. 62 Forbrukerteoriens foreløpige siste fase omtales gjerne som en opplevelse- og erfaringsøkonomi der det essensielle er å kjøpe og selge autentisitet. Se for eksempel Pine II, Joseph B. & Gilmore, James H.: The Experience Economy. Work Is Theatre & Every Business a Stage. Boston: Harvard Business School Press 1999 og Gilmore, James H. & Pine II, Joseph B.: Authenticity. What Consumers Really Want. Boston: Harvard Business School Press Achenbach, Gerd: «Philosophical Practice opens up the Trace to Lebenskönnerschaft». I: Herrestad, Henning, Holt, Anders & Svare, Helge (red.): Philosophy in Society. Oslo: Unipub forlag 2001, ss. 7 15, s. 9.

16 ABSTRACTS NFT /12 Erik Lundestad: pragmatism versus Liberalism John Deweys pragmatism is based on the notion that we can do without the kind of a priori conditions which we can find, for instance in Kant. Such conditions, however, do a job. They enable us to distinguish between experience here and now and experience as such. If we are to do without such conditions, Dewey therefore argues, there must be some way of «reconstructing» these distinctions so that they can be upheld within an empirical framework. In this article I discuss whether this kind of reconstruction is possible by way of focusing on Dewey s ethics. The conclusion is that it is not possible, since the autonomy of the subject only can be upheld in distinction to an empirical approach to the self. Keywords: pragmatism, ethics, Dewey, Kant Erik Lundestads main research interests are Common Sense Philosophy, Pragmatism and neo-pragmatism, Ethics and Economics, Meta-Ethics. Ole Jacob Madsen: Philosophical Counseling a Paradox Contribution to «The Therapeutic Culture»? Philosophical counselling originated in Germany in the early 1980s and is now available in most Western countries as a commercial service to guests seeking a deeper insight on personal or world matters. The philosophical counselling movement distances itself from established health professions like psychotherapy or psychiatry and often directs criticism against them for reducing existential and moral questions to a matter of health and sickness. However, by relating philosophical counselling to the present «therapeutic culture» I argue that the movement share many traits with more overt forms of therapy. Despite that philosophical counsellors do not prescribe antidepressants or set psychiatric diagnosis, they are still therapeutic agents in a self-absorbed «makeover culture» and might also become an inadvertent remedy for its enhancement and reinforcement. Philosophical counselling is currently a peripheral institution with limited influence upon society, but is in need of a socio-historic revision of its current status as much as the health professions it sets out to criticise. Keywords: Philosophical counselling, philosophy and psychology, the therapeutic culture, philosophy in society, makeover culture, paradoxical interventions 146

17 abstracts 147 Ole Jacob Madsen is educated as psychologist and philsopher. He writes his PhD.- thesis on the influence of psychology on modern society at Senter for vitenskapsteori, University of Bergen. His latest book is Den terapeutiske kultur (Oslo: Universitetsforlaget, 2010). Atle Måseide: Psychology as a view of life To base a view of life on scientific foundations imply fundamental problems. Some of these will be discussed in this article, where developments of a naturalistic or objectivistic psychology are sketched to show some of the background of behaviorism an psychoanalysis, which serve as examples of how fundamental problems arise if one tries to give one s view of life a scientific base. As my point of departure I use the famous article «Deltakar og tilskodar» («Participand and spectator») by the late Norwegian philosopher Hans Skjervheim. Key-words: psychoanalysis, behaviourism, naturalistic/obejctivistic psychology, Skinner, Freud, symptomal understanding, i.e. understanding all behaviour as symptoms of some underlying cause(s) Atle Måseide s areas of research are Philosophy of science, Descartes metaphysical justification of natural science, ethics, philosophy of law, philosophy of education, Plato s philosophy. Recent publications: «Kants teori om straff lar den seg forsvare?» (NFT, 1/2009), «Føresetnader fort Descartes sitt prosjekt om metafysisk grunngjeving av fysikken» (NFT, 2/2010), «Did Plato solve the Problem of How to Translate Theory into Practice in his «Republic»?» (SATS, 11/2010), «Relativisme og anti-relativisme» («Filosofi i vår tid», festskrift til Jon Hellesnes, 2009), «Norsk skole ei hengemyr?» (Syn og Segn, 2/2010) Tomas Stølen: The Freedom to be Evil. Schelling on the Perversion of Reason It is argued that Schelling offers a perspective on evildoing that avoids reducing such actions to mere consequences of an irrational pathology in mind or society. By offering an alternative way of understanding evil within a modern paradigm, Schelling continues as well as challenges Kant s theory of radical evil. Both thinkers agree that we are free to choose evil actions, but they go separate ways in explaining this. Since Kant defines self-determination in terms of adhering to the commands of reason, there are limits as to how far he can let nature determine our actions without undermining human freedom. Contrary to this, Schelling views us as harbouring destructive forces that can take charge of our rational faculties from within. Whereas Kant claims that evildoing is the result of a weakness in our use of reason, Schelling insists that reason itself can become a vehicle for evil. But he does not think that our notions of

Kritisk psykologi røtter og framtid 1

Kritisk psykologi røtter og framtid 1 Nordiske udkast Nr. 1 2012 3 Ole Jacob Madsen Kritisk psykologi røtter og framtid 1 Resumé Denne artikkelen gir en oversikt over kritisk psykologi sin historiske utvikling, utbredelse i nåtiden og utfordringer

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Anvendt positiv psykologi:

Anvendt positiv psykologi: Anvendt positiv psykologi: Et metateoretisk perspektiv Øystein Søraas Grimsgaard Innlevert som hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2009 Anvendt positiv psykologi: metateori

Detaljer

Brukermedvirkning i familiebehandling-

Brukermedvirkning i familiebehandling- Margareta Lewis Brukermedvirkning i familiebehandling- Med Klient -og resultatstyrt praksis (KOR) som eksempel Masteroppgave i Familiebehandling MFB 301 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

Helge Jordheim og Tore Rem (red.)

Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge Hva skal vi med humaniora? Redaktører: Arbeidsgruppe: Helge Jordheim og Tore Rem Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari

Detaljer

Pedagogikk, tid og individualisering

Pedagogikk, tid og individualisering Utbildning & Demokrati 2011, vol 20, nr 2, 113 134 Pedagogikk, tid og individualisering Herner Sæverot Education, time, and individualisation. This article makes use of the concept of time as an analytical

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Hvorfor kjenner jeg på disse følelsene og hva skal jeg gjøre med dem?

Hvorfor kjenner jeg på disse følelsene og hva skal jeg gjøre med dem? MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 21 Jan-Vegard Nilsen Oslo Hvorfor kjenner jeg på disse følelsene og hva skal jeg gjøre

Detaljer

- Retorisk analyse av omdømme

- Retorisk analyse av omdømme Kandidatavhandling ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Innlevert: 01.09.08 - Retorisk analyse av omdømme Antall tegn: 168,888 Skrevet av Torstein Hagen Veileder: Kim Lilholt Ruggaard Århus

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring

Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring Mari Pettersvold Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring

Detaljer

Finanskrisen som meningskrise 1

Finanskrisen som meningskrise 1 Kapittel 7 Finanskrisen som meningskrise 1 av Ole Jacob Madsen Innledning Dette kapitlet skal handle om de ideologiske ettervirkningene av finanskrisen og det jeg vil betegne som en meningskrise. Med meningskrise

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

MENINGSBÆRENDE TILSTANDER

MENINGSBÆRENDE TILSTANDER MENINGSBÆRENDE TILSTANDER -en personlighetspsykologisk tilnærming til opplevelsen av sammenhenger og subjektivt velvære Leiv Einar Gabrielsen Hovedfagsoppgave i psykologi November 2004 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

«Si minst mulig det kan brukes mot deg siden!»

«Si minst mulig det kan brukes mot deg siden!» Campus Elverum Institutt for psykisk helse, oppvekst og samfunn Avdeling for helse- og idrettsfag Helge Toft Emne 4PM790 Masteroppgave «Si minst mulig det kan brukes mot deg siden!» En studie av LAR-klienters

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser

Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser SJPA 14 (1-2) Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser Haldor Byrkjeflot * Sammendrag Haldor Byrkjeflot Institutt for administrasjon og organisasjon og Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen

Detaljer

Fjerne fedre og nære mødre

Fjerne fedre og nære mødre FoU rapport nr. 7/2009 Fjerne fedre og nære mødre Barns erfaringer med å ha liten kontakt med far Ann Christin Eklund Nilsen Solveig Sagatun Dag Ellingsen Tittel Forfattere Fjerne fedre og nære mødre.

Detaljer

Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier

Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 5 Eystein Victor Våpenstad Oslo Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn

Detaljer

Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer

Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer av Torstein Haaland Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Juli 2002 Notat 8-2002 Innhold Sammendrag...iii

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Heidi Haukelien

Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Heidi Haukelien Omsorg og styring Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen Heidi Haukelien Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 2013 2 Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i

Detaljer

bulletinen Årgang 18. Nr 3. 2012

bulletinen Årgang 18. Nr 3. 2012 bulletinen Årgang 18. Nr 3. 2012 50 50 år år Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Innlegg Tillit og skam i veiledningsmatrix Else Margrethe Berg og Thor Kristian Island... 5 Fødselstraumet:

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

KRITIKKEN AV BEHAVIORISMEN

KRITIKKEN AV BEHAVIORISMEN KRITIKKEN AV BEHAVIORISMEN En atferdsanalytiker og en kritiker sine oppfatninger om atferdsanalysens tilnærming til vitenskap Linn Ebeltoft Sparby Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og

Detaljer

Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person

Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person En kvalitativ kasusstudie av unge jenters opplevelse av å delta i en samtalegruppe i Jenter i fokus. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning

Detaljer

Erfaring og education

Erfaring og education Erfaring og education Et studium av tekster av John Dewey og Hans-Georg Gadamer. Masteravhandling i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse NLA Høgskolen, Bergen Våren 2012 Av Kjetil Egelandsdal Veileder:

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer