ÅRSRAPPORT 2013 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE SNO ansatte: CARL NORBERG I tillegg er det kjøpt tjenester av: STATSKOG FJELLTJENESTEN V LARS LORENTZEN og ODD BØNÅ, VEVELSTAD 1

2 1. Organisering og roller Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve forvaltes av Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Nasjonalparkforvalter Rolf Jøran Forsmo har vært sekretariat for styret fram til 15. september. Torhild Lamo overtok som nasjonalparkforvalter 1. november. Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen har gjort noe sekretariatsarbeid høsten Statens naturoppsyn (SNO) ved Carl Norberg har ansvaret for tilsyn i verneområdet. SNO kjøper i tillegg tjenester av Statskog Fjelltjenesten ved Lars Lorentzen og lokalt av Odd Bønå i Visten. I tillegg er det et visst samarbeid med Runar Omnø, SNO-kyst. I 2012 ble det opprettet treårig prosjekt knyttet til realisering av fylkesdelplan for Lomsdal- Visten. Prosjektleder har vært Torhild Lamo til hun overtok som nasjonalparkforvalter. Ny prosjektleder er under tilsettelse høsten Både NP-forvalter og prosjektleder har hatt kapasitet og interesse for befaringer og registrerings-/tiltaks- og infoarbeid. Slik innsats har vært til gjensidig nytte. Kapasiteten på en del oppdrag har økt, og vi har fått et bedre felles utgangspunkt for vurderinger og diskusjoner. Nedenfor oppsummeres oppsynets aktivitet i Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve i Planlagte tiltak, foreslåtte tiltak og oppsynets øvrige innspill til forvaltningsmyndigheten for 2014 er skrevet i understreket kursiv Fra Strompdalen Forsidebilde: Leirskoleklasse i Austerfjorden 2

3 2. Oppsynsaktivitet: kontroll/tilsyn, informasjon mv Det er ikke anmeldt brudd på verneforskrift i Det er ikke avdekket vesentlige brudd på betingelser i dispensasjoner. Det foreligger ingen kjente aktuelle trusler mot naturverdiene utover eventuelle langsiktige effekter av klimaendringer. Høstens reindriftsaktivitet med ATV/motorsykkel/helikopter i verneområdet foregikk med gyldig dispensasjon. Av kjente ulovligheter/uregelmessigheter i verneområdet kan nevnes: - Ett grensemerke og to verneområdeskilt («løveskilt») er fjernet ved Bjørnstokkvatnan opp for Borkamo i Tosbotn. Erstattes Snøscooterkjøring i de nørdøstlige deler av verneområdet med utgangspunkt Mosjøen. - Snøscooterkjøring i de sørvestlige deler av verneområdet med utgangspunkt Tosbotn. Det er et problem for oppsynet at politiet nedprioriterer felles aksjoner mot ulovlig snøscooterkjøring. Dette bør prioriteres å få gjennomført i Snøscooterspor ved Øvre Bjørnstokkvatn. Breivasstind bak. I tilknytning til oppsynsarbeidet er det beslaglagt og anmeldt ett laksegarn i Vefsnfjorden, og inndratt ett laksegarn i Vistenfjorden. Lakselvvassdraget i Strauman landskapsvernområde er for tiden stengt for all fiske. Her foregår et visst ulovlig fiske. Oppsynet har informert og også gitt enkelte advarsler. 3

4 I forbindelse med Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg utenfor Gavlsjøen i Storfjorden er det lagret materiell på land innenfor grensen til nasjonalparken i strid med verneforskrift. Forholdet er rapportert til forvalter, som har tatt saken videre. Dette bør ryddes opp i 2014 Lagringsplass for oppdrettsnæring ved Gavlsjøen, Storfjorden Helgelandskraft har flere faste snømålerpunkter i og like utenfor verneområdet. Snømåling foregår hver ettervinter pr snøscooter. Dette arbeidet har tidligere foregått uten dispensasjon. Det er nå avklart at dette krever dispensasjon fra verneforskriften. Det er også behov for å få oversikt over alle målerpunkter, og oppsynet bør informeres når arbeidet foregår. Som del av nasjonale overvåkingsprogram er det gjennomført yngleregistrering av jerv og intensiv overvåking av to hekkelokaliteter kongeørn i verneområdet. Det er ikke registrert yngling av jerv eller hekking av kongeørn innenfor grensene i Det er ikke gjennomført systematisk registreringsarbeid for øvrige trua/sårbare arter i verneområdet i Det foreslås å starte områdevis fugletakseringer i Aktuelle områder kan være Gåsvatnområdet (ender, vadere, annet), og fjordområdene (kongeørn). Kongeørn på reir 4

5 Oladalsturen (Oladalens venner) ble arrangert 9.juni, med 36 deltakere (105 deltakere i 2012). Oppsynet og forvaltning var ikke tilstede i år. Sjøbergmarsjen ble arrangert 3. august, med 143 deltakere (også der 105 deltakere i 2012). Oppsynet og prosjektleder stilte opp med kaffe servering og «info-stand» på fjellet midtveis i løypa. Brønnøy barne- og ungdomsskole var på tur til Børjeøra-Stromdalen september. Ingen fra oppsyn eller forvaltning hadde anledning til å delta, men elevene utførte enkelte mindre tiltaksarbeider ved Børjeøra og ved Strompdalen. Oppsynet har deltatt med foredrag og annen informasjon ved enkelte anledninger i 2013 blant annet: Vertskapskurs for nasjonalparkkommunene Grane og Vevelstad, Granedagan, Stavassdagen, leirskolegruppe i Innervisten, Sjøbergmarsjen o.lign. Sjøbergmarsjen. Kaffeservering og "info-stand". Oppsynet har deltatt på enkelte befaringer blant annet: Med nasjonalparkstyret i Velfjordområdet, med forvalter til Klavesmarka for å vurdere effekt av platanlønnbekjempelse, samling for verneområdeforvaltere i Visten, tilstandsvurdering av Tettingbrua med Helgelandskraft. 5 Ringbarking av platanlønn i Klausmarka

6 I samarbeid med forvalter og prosjektleder har oppsynet levert informasjon og bilder til en offisiell facebookprofil for nasjonalparken: Ca 520 personer «følger» denne profilen etter ca 3 måneders drift. Facebook har så langt vist seg å være en enkel og effektiv kanal for å spre løpende informasjon om Lomsdal-Visten NP og om det arbeidet som skjer i og rundt verneområdet. I juni 2013 anskaffet SNO en egen oppsynsbåt til bruk i forbindelse med verneområdet, samt annet oppsyn i farvannet rundt. Båten er av typen «Polarcirkel 660 work», 200hk. I løpet av høsten 2013 bygges båten om til modell «660 sport», som vil gjøre den bedre egnet for bruk om ettervinteren, høsten og under dårlige værforhold. SNO har kjøpt fast båtplass i småbåthavna i Mosjøen. Båten er uniformert med «Statens naturoppsyn» og er døpt «Storklumpen» etter det høyeste fjellet i nasjonalparken 1293 moh. SNO oppsynsbåt og arbeid med sti Aursletta-Lakselvvatnet. 6

7 3. Rapport/status bestilte tiltak 2013 Gjennom bestillingsdialogen for 2013 ble det bestilt en rekke konkrete tiltak. Disse tiltakene er listet og kort rapportert på i bestillingsskjemaene B og C (vedlegg til årsrapporten). Oppgaver på B-liste blir utført innenfor SNOs driftsbudsjett (arbeidstid). Oppgaver på C-liste har egne tiltaksmidler for å dekke nødvendige innkjøp av varer og tjenester i tillegg til SNO sin egen innsats. Enkelte tiltak blir særskilt kommentert. Rydding av søppel Det er gjort et betydelig arbeid i 2012 og 2013 med opprydding og fjerning av gammel telefonlinje mellom Aursletta og Lakselva i Visten. Blant annet er 500 kg telefonstreng samlet sammen og fjernet fra området. Arbeidet på denne strekningen er sluttført. Det er flydd ut nærmere ett tonn søppel fra Laksmarkdalen og Strompdalen. Det er fortsatt mye søppel spredd utover i forbindelse med både gammel bosetting og populære leirplasser/fiskeplasser. Det er også en god del søppel i fjæra spesielt i Velfjordområdet. Opprydding er påbegynt 2013 ved grunneiere i området. Oppryddingsarbeidet både i fjordområdene og skog/fjell bør videreføres i årene framover. Utflyging av søppel fra Strompdalen 7

8 Opprydding gammel telefonlinje. To gamle telefonlinjer strekker seg gjennom verneområdet. Hhv mellom Storbørja og Strauman gjennom Børjedalen og Laksmarkdalen, og mellom Strauman og Eiterådal over Sæterskaret og gjennom Skjørlegda. Til sammen 30 km og om lag 600 kreosotimpregnerte stolper, og til dels også streng. Det ble bestilt en «Plan for rydding av telefonlinje» i Etter nærmere diskusjon med forvalter er denne bestillingen justert til kun å levere en oppdatert situasjonsrapport for kartlegging og omfang av stolper og streng i terrenget. Forvaltningen skal gjøre et arbeid i 2014 mot relevante myndigheter for å klargjøre ansvarsforhold for opprydding. Odd Bønå og et lass med telefonstreng fra Strauman Grensemerking Jordskifterettens arbeid er fortsatt ikke sluttført. Det er blitt gjort noe feilinnmåling på Holmfjellet, Skjørlegda, i forhold grense mot privat eiendom. Disse punktene må måles inn på nytt. Oppsynet har satt opp ytterligere verneområdeskilt i Velfjordområdet i Grensesak bør ferdigstilles og avsluttes Noen verneområdeskilt gjenstår for at merkingen langs grensen er komplett. Dette bør gjøres i 2014 Ferdigstille stiprosjekt Strauman, samt fortsette mot Lakselvvatnet Sti mellom Aursletta og Lakselva med trapper, gangbaner, sikringswire, rydding av sti, rydding av telefonlinje er ferdigstilt. Det er nå mulig å gå til fots langs Strauman fra rutebåtkaia i Aursletta og inn i verneområdet uten å være avhengig av egen båt og flo sjø. Tre korte bruer på kjerreveien mellom Lakselvvatnet og Laksmarkvatnet er nybygget. Kreosotmaterialer er fraktet ut. Sti er ryddet for kratt fram til Laksmarka. Det gjenstår oppsetting av veivisningsskilt mellom Aursletta og Lakselva. Det bør gjøres på forsommer Man bør også velge trase for «stien» videre sørover til Tøymvasshytta og rydde/merke denne. Rydding av trase bør fortsettes videre sørover til Storbørja. Rydding av denne strekningen bør skje i samarbeid med grunneierne i Storbørja. 8

9 Hengebru Gardselva Brua ble bygget i begynnelsen av september. Wirer fra en gammel, aldri ferdigstilt bru ble ryddet og fraktet ut. Det gjenstår skilting fra gammel sti, og rydding av ny sti til den nye brua. Dette gjøres i 2014 Arbeid med hengebrua Gardselva Plan for avbøtende tiltak for å reparere/motvirke terrengskader langs reindriftas kjøretrase i Gåsvassdalen Denne er foreløpig ikke utarbeidet. Det ble gitt dispensasjon for reindriftas bruk av denne traseen først høsten Klopplegging av stien til Gåsvatnet fra ny P-plass langs rv 76 til utløpet av Gåsvatn skal også planlegges. Disse to traseer er delvis sammenfallende, og bør ses i sammenheng. Plan bør utarbeides i 2014, etter å ha innhentet erfaringer med metode og utførelse fra liknende problemområder andre steder i landet. Arbeidet bør gjøres i samarbeid med Jillen- Njaarke reinbeitedistrikt. Registrering av varder (som del av MONA-prosjektet), kulturminner og tekniske innstallasjoner Gammel varding i Lomsdal-Visten nasjonalpark er et delprosjekt i MONA «Mennesket og naturarven». Eksisterende gammel varding kartlegges, og gjennom skriftlige og muntlige kilder skaffes kunnskap om den gamle ferdselen. Dette skal brukes både til videre forvaltning og i formidlingsarbeid. Kartfesting og dokumentasjon har vært et løpende arbeid for oppsynet gjennom året. Det er registrert i underkant av 1000 varder langs aktuelle traseer. Det er også registrert 9

10 varderekker langs nokså «ukjente» traseer, der det ikke lenger er noen ferdsel av betydning. MONA prosjektet er ledet av forvalter og er et ikke-avsluttet prosjekt. Andre kulturminner og tekniske installasjoner blir løpende dokumentert med posisjon og bilder, og registrert i «Verneområdeloggen». Registreringsarbeidet er ikke avsluttet, og videreføres 2014 Varde - og utsikt over nordre Austerfjorddalen med Lomtjørna. Oppsetting av tavler ved startsteder Det er ikke satt opp nye tavler i Delvis har dette sammenheng med påvente av nye, stedstilpassete informasjonsplakater. Oppsynet deltok på skogrydding rundt informasjonspunkt ved P-plass i Stavassdalen. Prosjektleder for fylkesdelplan organiserte dette som en del av Operasjon dagsverk i Grane, og en liten gruppe elever fra Grane barneog ungdomsskole deltok i arbeidet. Tavler settes opp 2014 Vurdere og evt prosjektere bru over Lomselva og sti langs innerenden av Storbørja Bakgrunnen for oppdraget er å vurdere løsninger for å muliggjøre nord-sør ferdsel forbi Storbørja uten å være avhengig av båt. Området er befart med tanke på både bru og sti. Bru vil ha et svært langt spenn og vil måtte bygges høy for å sikre mot flom/isgang. Brubygging her frarådes ut fra tekniske årsaker. Uten bru er det lite relevant med sti rundt innerenden av fjorden. Man bør evt vurdere andre løsninger for ferdsel nord-sør i dette området. 10

11 Vurdere og evt prosjektere nye bruer over Lakselva og Sæterelva i Visten Bakgrunnen for oppdraget er at bruer over de to elvene vil kunne åpne Sæterdalen for ferdsel uten å være avhengig av båt. Det er funnet mulige bruplasser over begge elvene, og utarbeidet en enkel prosjektering. Disse bør være utgangspunkt for nærmere vurdering i forbindelse med utarbeidelse av sti-og løypeplan for nasjonalparken. Dagens trafikk i området er ganske beskjeden, og før evt inngrep og investeringer i to nokså store bruer bør dagens/framtidig bruk vurderes nærmere. Det bør settes opp en ferdselsteller mellom Aursletta og Lakselva. Mølnhusforsen i Sæterdalen Plan for skilting, rydding, klopping Gåsvatnområdet Strekningen fra utvidet P-plass ved rv 76 til utløpet av Gåsvatn er befart. Det er laget innspill til veivisningsskilt. Klopplegging langs denne strekningen ble vurdert som så omfattende at dette bør skje som et samarbeidsprosjekt mellom grunneier Statskog og nasjonalparkforvaltningen. Utførelse av klopplegging bør også samordnes med avbøtende tiltak langs reindriftas kjøretrase. Det er avtalt med Statskog at planlegging av klopplegging gjennomføres i Parti mot Gåsvatnet der sti og kjørespor følger samme trasè 11

12 Rydding av stier innenfor verneområdet I 2013 er dette utført på følgende strekninger: Børjeøra-Strompdalen, Aursletta-Lakselva, Lakselva-Laksmarkdalen. I 2014 foreslås at følgende strekninger prioriteres: Laksmarka-Tøymvasshytta, Tøymvasshytta-Storbørja, stiene i Skjørlegda, Stormoio, sti fra vei til leirplass i Jordbrudalen. Fotodokumentasjon Det ble bestilt fotomateriale fra oppsynet for dokumentasjon og ulik presentasjon av verneområdet. Bruksområde: rapporter, internettside, facebookside, blogg, annonser, bannere, presentasjoner. Dette er nå et materiale på rundt 4000 fotos. Materialet er delvis lagt inn i «Verneområdeloggen, og ellers søkbart på område-/stednavn og tema. Arbeidet fortsetter i 2014 Fjellnøkleblom 12

13 Tilsyn Strompdalskoia Hytta eies av Miljødirektoratet, og står åpen til fri bruk. Oppsynet har gjort «storrengjøring» på forsommeren, slått enga i nærområdet rundt hytta, slått krattet nærmest hytta, samlet søppel i og rundt hytta og uthus. Søppel ble fraktet ut på høsten. Ved og gass og forbruksmateriell er skaffet til veie. Brønnøy barne-og ungdomskole har bistått med mindre skjøtselsoppgaver. Ansvar for og løpende drift av Strompdalskoia bør på sikt overføres fra oppsynet til turlag eller annen, frivillig organisasjon. Rydding rundt Strompdalskoia Plan for tilrettelegging av leirplass i Jordbrudalen Oppsynet har ikke gjort noe her i Prosjektleder for fylkesdelplan deltok på skoleopplegg grotter og overnatting. Aktuelle problemstillinger og mulige tiltak. Dette arbeidet bør det tas tak i 2014 det bør også avklares evt oppgavefordeling mellom forvalter og oppsyn. 13

14 Plan for rydding, skilting, klopping Tverådal-Bønå Dette er ikke gjennomført Bør gjøres i Utbedring av utrasing/bløtt parti på sti mellom Sandvikbakken og Fjellgården. Dette er ikke gjennomført i Bør gjøres Øvrige vurderinger og innspill Dårlige bruer Hengebru over utløpet av Gåsvatnet. Dette er en eldre hengebru som eies av Statskog. Brua er bygget i snøscooterbredde. Bukker, dekke og rekkverk begynner å bli slitt og dårlig. Brua er ikke vesentlig for ferdsel langs hovedtraseer i parken, men er mest av lokal interesse for ferdsel rundt Gåsvatnet. Brua har muligens en funksjon for reindrifta når isen på Gåsvatnet er dårlig. Brua bør repareres, nybygges eller saneres. Statskogs bru over utløpet av Gåsvatnet 14

15 Hengebru over Klavesmarkelva. Grunneier er Helgeland skogselskap, som sannsynligvis også eier brua. Eldre hengebru langs stien mellom Storfjorden og Klavesmarka. Vesentlig for ferdsel i dette området. Brua er gammel, men i nokså god stand bortsett fra dårlig/ustabil bukk på nordsiden av elva. Dersom bukken ikke repareres risikeres at brua totalhavarerer. Brua bør repareres så snart som mulig Helgaland skogselskaps bru over Klavesmarkelva Stor hengebru kombinert med lang stokkbru over Tettingelva ved Børjeøra.Utenfor verneområdet. Brua ble bygget i 1965 og eies av Helgelandskraft. Robert Storvik er grunneier. Brua er helt sentral for ferdsel til Stromdalen, Lomsdalen, Breivatnan og nordlige deler av Tettingdalen. Brukonstruksjonens tilstand er undersøkt og vurdert høsten 2013 i samarbeid med fagfolk fra Helgelandskraft. Konklusjonen er at bærende konstruksjon er råtten. Brudekket er svært slitt med enkelte hull. Brua er bygget i kreosotimpregnerte materialer. Brua er i ferd med å bli usikker for ferdsel. Bør rives og erstattes av ny bru snarest. Materialer fra gammel bru er spesialavfal, og må fjernes. Helgelandkrafts hengebru over Tettingelva 15

16 Gammer Åpen gamme ved Krongelvatnet er reparert i 2013 av elever fra Vevelstad skole under ledelse av Odd Bønå. Forvalter og prosjektleder deltok i arbeidet. Ny ovn og ovnsrør er innkjøpt og monteres i Åpen gamme ved nedre Breivatnet har behov for omfattende vedlikehold. Torv, never og plast har seget, noe trematerialer bør skiftes. Ny never er kjøpt inn. Reparasjon er planlagt i 2014,med liknende organisering som for Krongelvatnet. Gamme Nedre Breivatn Ved eldre reingjerde ved Fjellskaret, nord i Skjørlegda står en noe forfalt gamme av omtrent samme alder og størrelse som ved Krongelvatnet og N Breivatn. Gamma eies av reindrifta, men har visstnok gått ut av bruk. Gamma står åpen, men er i dag ikke tett. Gamma bør vurderes reparert/tettet. En åpen gamme i Fjellskaret, i forståelse med reindrifta, vil være et nyttig krypinn for ferdsel i Skjørlegda, og ferdsel til/fra Sørvassdalen og Innervisten. Gamme i Fjellskaret 16

17 Nær utløpet av Gardselva i Sørvassdalen står en noe større gamme for forfall. Gamma har vært tilknyttet reindrifta, men er gått ut av bruk. Eierskap er noe usikkert. Det er dratt ut en del inventar fra gamma i terrenget rundt. Gamma er utstyrt med vindu, ovn osv og det er brukt en del plast. Dette framstår nå som et søppelproblem. Eierskap bør avklares. Søppel utenfor og inni gamma bør fjernes. Deretter bør gamma få råtne ned. Gamme ved Gardselv, Sørvassdal Øst for Øvrevatnet i Sørvassdalen står to gammer som ble bygget/restaurert på 1990-tallet. En stor og spesiell utformet husgamme kledd med never, og en tradisjonell sørsamisk gamme. Arbeidet var et samarbeidsprosjekt mellom Sijti Jarnge (sørsamisk kultursenter) og Helgeland museum. Gammene er låst, men nøkkel kan lånes av Helgeland museum. Det ser ut til å være svært liten bruk av gammene. Oppsynet har de siste årene på eget initiativ måkt snø av husgamma, som muligens har skader pga snøtyngde. Man bør i dialog med eierne vurdere om en eller begge gammene kan åpnes for alminnelig bruk. Dette vil gi muligheter for et åpent husvære både for dagsturer i Sørvassdalen og enkel overnattingsmulighet mellom Mosjøen og Bønå/Innervisten. Husgamma ved Øvrevatn, Sørvassdal 17

18 Reingjerder Ved Fjellskaret, nord i Skjørlegda er det et eldre reingjerde. Jillen-Njaarkes nordre siida er i ferd med å avslutte driften. Dersom dette reingjerdet går ut av bruk, bør gjerdeanlegget ryddes opp og fjernes. I Gåsvassdalen er et gjerdeanlegg som ikke har vært i bruk på en del år. Tidligere rapport til styret (2011) har dokumentert tilstand. Uansett om anlegget kommer til å bli brukt i framtida, er det en del ødelagt netting og annet som ikke lenger har bruksverdi, men framstår som søppel. Noe av dette vil også kunne «fange» rein og annet dyreliv. Det bør ryddes opp i og rundt gjerdeanlegget så snart som mulig Reingjerde i Gåsvassdalen. Ødelagt gjerdemateriell Plan tiltak/klopplegging langs sti mellom Børjeøra og Strompdalen Dette oppdraget var ikke del av bestillingsdialog, men kom til i løpet av året. Strekningen er befart og vurdert med hensyn til delvis omlegging og delvis klopplegging for å avbøte terrengskader i vått terreng pga ferdsel. (egen rapport) Det er utarbeidet plan for omlegging og klopplegging. Det foreslås tiltak utenfor og like innenfor vernegrensen. Blant annet 145 meter klopplegging utenfor og 100 meter innenfor vernegrensen. Det anbefales ikke å klopplegge i Seterdalen. Tiltakene bør gjennomføres

19 SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan som er myndighetsutøver etter lov om statlig naturoppsyn av 21. juni Loven gir SNO-personell tilsynsmyndighet og ansvar for oppsyn med overholdelse av følgende miljølover; friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven, småbåtloven og deler av forurensningsloven i hele landet, både på offentlig og privat grunn. Oppsynsoppgaven er todelt og retter seg både mot tilsyn og overvåking av naturtilstanden og tilsyn med menneskets atferd i naturen i forhold til gjeldende regelverk. Den nasjonale ledelsen i SNO ligger i Miljødirektoratet i Trondheim, mens det heltidsansatte lokale naturoppsynet/naturveiledere har arbeidssted tilknyttet sitt geografiske oppsynsområde, totalt over 60 lokale kontorer. Til sammen hadde SNO 308 faste ansatte ved utgangen av 2013, fordelt på 97 lokale naturoppsyn/naturveiledere, 157 rovviltkontakter fast ansatt på tilkalling, 25 fast tilsatte sesongoppsyn, i tillegg til 29 i den sentrale administrasjonen. Organisasjonen er delt i tre avdelinger med sju seksjoner; avdeling naturoppsyn arter, avdeling naturoppsyn areal og avdeling organisasjon og veiledning. Kontroll, informasjon og veiledning er SNOs viktigste oppgaver, i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Sentralt er tilsynet med landets vel 2750 verneområder, og oppgaver innen rovviltforvaltningen, bl.a. bestandsregistrering og skadedokumentasjon knyttet til den lovfestede erstatningsordningen på bufe og tamrein. Oppsynsvirksomheten er basert på egne stillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med andre oppsynsordninger lokalt og regionalt. SNO har også et overordnet ansvar for Skjærgårdstjenesten, en interkommunal ordning med hovedansvar for skjærgårdsparkene mellom Bergen og Halden. En viktig utfordring for naturoppsynet er å skape forståelse og respekt for regelverket som finnes på dette området. Naturveiledernes hovedoppgave er formidling av kunnskap om natur og naturforvaltning til barn og unge og lærere i skoleverket, besøkende ved naturinformasjonssentre, næringsliv og lag og foreninger. Det blir lagt vekt på å etablere godt samarbeid med de andre aktørene innen naturoppsyn Dette gjelder både fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms, og politiet. Særlig er samordning med politiet viktig når det gjelder kontrolloppgavene. Samarbeidet er formalisert gjennom avtaler, rolleavklaringer og tjenestekjøpsavtaler. På denne måten blir naturoppsynet mer effektivt og profesjonalisert. Viktige samarbeidspartnere i naturveiledningen er naturinformasjonssentrene, fylkesmennene, friluftsrådene og de ideelle organisasjonene innenfor friluftsliv og naturforvaltning. Virksomheten er fortsatt i vekst og utvikler seg i tråd med de rammer som finnes i lovforarbeider og gjennom den løpende styringsdialogen med Miljøverndepartementet. 19

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I FULUFJELLET NASJONALPARK Ny forvalter 1. Organisering og roller Fulufjellet nasjonalpark ble opprettet 27.04.2012. Fulufjellet nasjonalpark

Detaljer

ÅRSRAPPORT SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2014

ÅRSRAPPORT SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2014 ÅRSRAPPORT SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2014 Sommerdag ved Bogvatnet ved Heggvassbotn. Foto: Tore Veisetaune 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Oppsynsaktiviteten kontroll/tilsyn,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. 2013 SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt 1. Oppsynsaktivitet: kontroll/tilsyn, informasjon mv Oppsyn i et har i år som

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I SJUNKHATTEN NASJONALPARK

ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I SJUNKHATTEN NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I SJUNKHATTEN NASJONALPARK Innhold 1. Organisering og roller 2. Oppsynsaktivitet: Kontroll/tilsyn, informasjon mm. 3. Oppsett av Infotavler

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. 2011 SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt I tillegg er det kjøpt tjenester av: Landbrukstjenester Folgefonna Dag Utklev

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. 2015 SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt 1. Oppsynsaktivitet: kontroll/tilsyn, informasjon mv Oppsyn i naturreservatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE ERIK OLA HELSTAD, SNO 1. Organisering og roller Sølen Landskapsvernområde forvaltes av verneområdestyret for Sølen.

Detaljer

RAPPORT OVER OPPSYNSARBEID I SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2012

RAPPORT OVER OPPSYNSARBEID I SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2012 RAPPORT OVER OPPSYNSARBEID I SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2012 Utsikt mot Sørfjorden. Foto: Tore Veisetaune Statskog Fjelltjenesten v/tore Veisetaune 1 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE

ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE Høst i Fagerjorddalen / Faavrroesdurrie CARL NORBERG, SNO I tillegg er det kjøpt

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN 2013 Ferdig broprosjekt ved Liastølen SNO ansatte: Kjell Hansen, SNO Geiranger Tlf. +47 901 64 801 E-post: kjell.hansen@miljodir.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Strandli gård - Fiplingdal Dato: 05.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Arbeidsutvalgsmøte ifb med bestillingsdialogmøte 1 hvor SNO,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO

ÅRSRAPPORT 2014 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO ÅRSRAPPORT 2014 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO Grindalsnibba i bakgrunnen SNO ansatte: Kjell Hansen, SNO Geiranger Tlf. +47 901 64 801 E-post: kjell.hansen@miljodir.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA SNO HALLINGSKARVET ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE.

ÅRSRAPPORT FRA SNO HALLINGSKARVET ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE. 2012 Foto: Petter Braaten, Lordemarsjen ved Lordehytta SNO ansatte: Petter Braaten, SNO- Hallingskarvet Kristoffer U. Hansen, SNO-Aurland

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. 2012 SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt I tillegg er det kjøpt tjenester av: Landbrukstjenester Folgefonna Dag Utklev

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann

Detaljer

ÅRSRAPPORT SJUNKHATTENNASJONALPARK/ DÁVGASUODDJIMPÁRKKA2013

ÅRSRAPPORT SJUNKHATTENNASJONALPARK/ DÁVGASUODDJIMPÁRKKA2013 ÅRSRAPPORT SJUNKHATTENNASJONALPARK/ DÁVGASUODDJIMPÁRKKA2013 Hømmervatn i Sjunkhatten nasjonalpark. Foto: Geir H. Olsen 1 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Oppsynsaktiviteten kontroll/tilsyn, informasjon

Detaljer

Å rsrapport Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 2014

Å rsrapport Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 2014 Å rsrapport Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 2014 Neijla Boman tilpasser ny oternasse ved restaurering av dervie-gåetie på Nedre Breivatn sommeren 2014 Innhold Innledning... 3 Styrets sammensetning 2014...

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Holmen gård, Eiterådal i Vefsn Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 072 08. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Stavassdal Dato: 13.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I MIDTRE NORDLAND 2011 SJUNKHATTEN NASJONALPARK. Foto:Geir H Olsen SNO-Bodø

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I MIDTRE NORDLAND 2011 SJUNKHATTEN NASJONALPARK. Foto:Geir H Olsen SNO-Bodø ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I MIDTRE NORDLAND 2011 SJUNKHATTEN NASJONALPARK Foto:Geir H Olsen SNO-Bodø SNO ansatte: Geir Håkon Olsen, SNO-Kyst Nord, Bodø Sjunkhatten Nasjonalpark:

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Brønnøy, rådhuset Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 RAGO NASJONALPARK

ÅRSRAPPORT 2012 RAGO NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2012 RAGO NASJONALPARK Sølvskardvatnan med Ragotoppen i bakgrunnen Foto: Tore Veisetaune 2 Innhold 1 Innledning... 4 A - OPPGAVER... 5 2 Oppsynsaktiviteten kontroll/tilsyn, informasjon m.v....

Detaljer

ÅRRAPPORT 2014. Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

ÅRRAPPORT 2014. Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1 ÅRRAPPORT 2014 Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 2 Innhold Innledning 3 Oppsyn tilsyn 4 Aktivitet Brudd på vernebestemmelsene Grensemerker og skilt

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR Lomsdal-Visten

TILTAKSPLAN FOR Lomsdal-Visten TILTAKSPLAN FOR Visten 2014-2017 Sist endret: 26.11.2013 Hvem har ansvar for tiltaket? Hvem Gjennomførin gjennomfør gs-periode er tiltaket? Intervall B-skjema (eventuel 2014 t) C-skjema 2014 Merknad/kommentar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen

Detaljer

Fylkesdelplan for Lomsdal-Visten

Fylkesdelplan for Lomsdal-Visten Fylkesdelplan for Lomsdal-Visten Årsrapport 2012 Innledning I samband med oppstart av utredning om vern av Lomsdal-Visten vedtok fylkesrådet at det skulle utarbeides en fylkesdelplan for bruk og vern i

Detaljer

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg TILTAKSPROGRAM Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg MÅL FOR FYLKESDELPLANEN Målet for arbeidet med fylkesdelplanen er

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Rådgivende utvalg Lomsdal-Visten Møtested: Fru Haugans Hotel, Mosjøen Dato: Tidspunkt: 18:30.

Møteprotokoll. Utvalg: Rådgivende utvalg Lomsdal-Visten Møtested: Fru Haugans Hotel, Mosjøen Dato: Tidspunkt: 18:30. Møteprotokoll Utvalg: Rådgivende utvalg Lomsdal-Visten Møtested: Fru Haugans Hotel, Mosjøen Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 18:30 Følgende møtte: Navn Odd Bønå Wenche Hjelmeseth Ivar Rystad Finn David Lund

Detaljer

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Foto: Kjetil Letto. Måling av istykkelse på Åndervatn. 1. OPPSYN OG SKJØTSEL. Feltarbeidet i Ånderdalen Nasjonalpark er utført av Fjelltjenesten. På oppdrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2012

ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2012 ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2012 SNO ansatte: Peter Hermansen Jon Erling Skåtan Leonhard M. Mikalsen Reidar

Detaljer

Årsmelding 2011. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark. Gåsvatnan Landskapsvernområde. Saltfjellet Landskapsvernområde. Semska- Stødi naturreservat

Årsmelding 2011. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark. Gåsvatnan Landskapsvernområde. Saltfjellet Landskapsvernområde. Semska- Stødi naturreservat Årsmelding 2011 Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Semska- Stødi naturreservat Storlia Naturreservat Foto: Kristian Sivertsen 1 Oppsynsaktivitet

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning DIREKTØR ORGANISASJON AREALFORVALTNING (Arealvern og bruk) ARTSFORVALTNING STATENS NATUROPPSYN (SNO) ØKONOMI NASJONALPARK VILT NASJONALPARK Nord Sør PERSONAL FRILUFTSLIV

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast

Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast Å rsmelding 2014 Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast Foto: Statskog Fjelltjenesten Ny hengebru over Rovdegorsejohka Mars 2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ BESØKSADRESSE: BARDU VEKSTHUS, ALTEVANNSVEIEN

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Fru Haugans Hotel, Mosjøen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Fru Haugans Hotel, Mosjøen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Fru Haugans Hotel, Mosjøen Dato: 14.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Britt Aune Olsen Jann Arne Løvdal Ken-Richard

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE

ÅRSRAPPORT 2016 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE ÅRSRAPPORT 2016 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE SNO ansatte: CARL NORBERG I tillegg er det kjøpt tjenester av: STATSKOG FJELLTJENESTEN!

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hotel Syv Søstre, Sandnessjøen Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hotel Syv Søstre, Sandnessjøen Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hotel Syv Søstre, Sandnessjøen Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE

ÅRSRAPPORT 2014 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE ÅRSRAPPORT 2014 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE SNO ansatte: CARL NORBERG I tillegg er det kjøpt tjenester av: STATSKOG FJELLTJENESTEN

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

12.00 Faglig innslag: Guiding på Gjenreisningsmuseet (vi går fra Rica til museet kl 11.45 og går tilbake 12.45)

12.00 Faglig innslag: Guiding på Gjenreisningsmuseet (vi går fra Rica til museet kl 11.45 og går tilbake 12.45) Møteinnkalling Styremøte for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Rica Hotell Hammerfest, møterom Seiland Dato: 24. september Program: 11.00 Lunsj for styret på Rica 12.00 Faglig innslag: Guiding

Detaljer

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat Årsrapport 2014 Fra Statskog Fjelltjenesten Til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak

Styresak. ST 21/2016 Bestillingsdialog Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Styresak ST 21/2016 Bestillingsdialog 2017 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/6728-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato:

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE 2013 Leirungsvatnet SNO ansatte: Per Olav Haugen, Skjåk Thomas Rødstøl, Rauma I tillegg er det kjøpt tjenester av: Skjåk allmenning Finndalen

Detaljer

Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret. Midtre Nordland SNO v/randi Boe

Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret. Midtre Nordland SNO v/randi Boe Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret Midtre Nordland 23.05.2016 SNO v/randi Boe Statens naturoppsyn miljøforvaltningens feltapparat SNO - etablert som følge av Lov om statlig

Detaljer

Styret, styrets arbeid og organisering. Inger Jørstad- leder

Styret, styrets arbeid og organisering. Inger Jørstad- leder Styret, styrets arbeid og organisering Inger Jørstad- leder Forvaltningen Miljøverndepartementet har delegert forvaltningsmyndigheten for nasjonalparker og andre store verneområder til nasjonalpark- /verneområdestyrer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Bestillingsdialogmøte 1 Strandli gård - Fiplingdal

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Bestillingsdialogmøte 1 Strandli gård - Fiplingdal Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyre Bestillingsdialogmøte 1 Strandli gård - Fiplingdal Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hvem står bak Merkehåndboka

Hvem står bak Merkehåndboka Om Merkehåndboka Praktisk håndbok for enkel tilrettelegging for ferdsel i skog og mark, fjell Maler og systemer for hvordan arbeid med merking og tilrettelegging bør gjøres Her vil vi ta for oss tilrettelegging

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann Arne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 RAGO NASJONALPARK

ÅRSRAPPORT 2013 RAGO NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2013 RAGO NASJONALPARK Storforsen ved Storskogvatnet Foto: Tore Veisetaune 2 Innhold 1 Innledning... 4 A - OPPGAVER... 5 2 Oppsynsaktiviteten kontroll/tilsyn, informasjon m.v.... 5 2.1 Brudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 RAGO NASJONALPARK

ÅRSRAPPORT 2011 RAGO NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2011 RAGO NASJONALPARK Litjverivatnet Foto: Hanne Etnestad 2 OPPDRAG 2011 A-OPPGAVER: Oppsynsaktivitet Fjelltjenesten har i 2011 hatt 8 oppsynsturer inne i Rago nasjonalpark, pluss 2 turer opp

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hildurs Urtearium Dato: 11.12.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Mål: Utarbeide en skilt- og informasjonsplan for innfallsporter Skiltplanen skal beskrive behovene for skilting i og omkring nasjonalparken. Skilt og informasjonstavler

Detaljer

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 17.09.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Rapport Nordkvaløya Rebbenesøya verneomra destyre

Rapport Nordkvaløya Rebbenesøya verneomra destyre Rapport Nordkvaløya Rebbenesøya verneomra destyre 2014 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ BESØKSADRESSE: TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR: Verneområdetstyret for Nordkvaløya Rebbenesøya

Detaljer

Presentasjon for Maridalens rådgivende utvalg 28.Oktober 2009

Presentasjon for Maridalens rådgivende utvalg 28.Oktober 2009 Presentasjon for Maridalens rådgivende utvalg 28.Oktober 2009 1. Statens naturoppsyn (SNO) i Oslomarka 2. SNO i Maridalen landskapsvernområde Live S. Danielsen. Telefon: 97 63 10 30 Naturoppsyn, Statens

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Prosjektplan: Besøksstrategi for Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde

Prosjektplan: Besøksstrategi for Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde Prosjektplan: Besøksstrategi for Lomsdal-Visten nasjonalpark/njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde Uberørt villmark en grunn til å besøke Lomsdal-Visten? Foto: Carl Norberg. 1. Mål

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR MØYSALEN NASJONALPARK OG MØYSALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

ÅRSMELDING 2012 FOR MØYSALEN NASJONALPARK OG MØYSALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE ÅRSMELDING 2012 FOR MØYSALEN NASJONALPARK OG MØYSALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE . Tilsyn i MLVO i januar 2012. Møysalen har fått sola tilbake. 2 3 Tilsyn / tilstedeværelse Totalt har Fjelltjenesten arbeidet

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Epost Dato: 26.10.2012 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2015

ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2015 ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2015 Kjerag SNO ansatte: Peter Hermansen Jon Erling Skåtan Reidar Johan Sandal Oppsynstenesta

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hotel Syv Søstre, Sandnessjøen Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Britt Aune Olsen Leder Egon Kappfjell Funksjon Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 29.03.2016 Tidspunkt: 10:00-10:30 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Ole Henrik

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Handlesstedet Forvik Dato: Tidspunkt: 09:45

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Handlesstedet Forvik Dato: Tidspunkt: 09:45 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Handlesstedet Forvik Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:45 Følgende faste medlemmer møtte: Ken-Richard Hansen Jann Arne Løvdal Ole Henrik Kappfjell

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE SNO ansatte: CARL NORBERG I tillegg er det kjøpt tjenester av: STATSKOG FJELLTJENESTEN

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested:, Kautokeino-Reisavann Dato: 08.09.2014 Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL BREHEIMEN NAJONALPARKSTYRE 2011

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL BREHEIMEN NAJONALPARKSTYRE 2011 ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL BREHEIMEN NAJONALPARKSTYRE 2011 Orkideen Marisko i full blomstring i Høyrokampen naturreservat. SNO ansatte: Liv Byrkjeland, Luster Øyvind Angard, Skjåk I tillegg

Detaljer

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) 2016-2020 Sist endret: 30.11.2015 Verne-områdenavn Tiltakskategori Kort beskrivelse Prioritet Finansiering Samarbeids- Hvem har + naturbase-id av tiltak aktører

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO e-post: oivind.dannevig@md.dep.no Deres ref: 12/5835 Vår ref: mcg Dato: 18. februar 2013 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Arild

Detaljer

Forvaltningsplaner utarbeidelse, innhold og bruk. Hanne Etnestad, Bodø 31.oktober 2012

Forvaltningsplaner utarbeidelse, innhold og bruk. Hanne Etnestad, Bodø 31.oktober 2012 Forvaltningsplaner utarbeidelse, innhold og bruk Hanne Etnestad, Bodø 31.oktober 2012 Disposisjon: Status forvaltningsplaner i Nordland Hva er en forvaltningsplan og rammer Formål med en forvaltningsplan

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter 2016 Forslag tiltaksplan Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.01.2016 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om plan for tiltak 2016... 1 2 Innfallsport Kvænangshagen Verdde - uteanlegget... 2 3 Driftssamarbeid

Detaljer

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Ole Nergårdsbu mye brukt av folk som ferdes. Foto: Kjetil Letto 1. OPPSYN. Fjelltjenesten har hovedansvaret for feltarbeid

Detaljer

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/389 04.05.2016 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Forvaltningsmyndighet/styre: Hallingskarvet nasjonalparkstyre Kontaktperson: Trond Erik Buttingsrud Telefon:934

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18 Tilråding om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner,

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Vevelstad Dato: Tidspunkt: 10: Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Vevelstad Dato: Tidspunkt: 10: Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vevelstad Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann Arne Løvdal

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret PROTOKOLL Utvalg: for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag Dato: Torsdag 19. juni Tidspunkt: Kl. 09.00-11:30 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien, Tore Kravik, Frøydis H. Aasen. Forfall:

Detaljer

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.08.15. Dato: 28. august 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Årsmelding 2014 Forord Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble opprettet 5. desember 2008, og forvaltningsmyndigheten er lagt til kommunene ved et statlig oppnevnt

Detaljer

Framlagt på møte 25.01.2011 Styresak 06-2011 Saksnr. 11/00049 Arknr. 752

Framlagt på møte 25.01.2011 Styresak 06-2011 Saksnr. 11/00049 Arknr. 752 Uttalelse til prosjekt barmarkskjøring i Finnmark 2010 1. Innledning Direktoratet for naturforvaltning (DN) fikk i januar 2010 i oppdrag fra MD å etablere et prosjekt med formål å redusere den skadelige

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Forvaltningsknutepunkt for Børgefjell nasjonalpark i Røyrvik Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 Eventuelt

Detaljer

Årsrapportfor SNO i Dovrefjell- Sunndalsfjellanasjonalparkogtilliggende verneområder- 2013

Årsrapportfor SNO i Dovrefjell- Sunndalsfjellanasjonalparkogtilliggende verneområder- 2013 1 Årsrapportfor SNO i Dovrefjell- Sunndalsfjellanasjonalparkogtilliggende verneområder- 213 Tjenesteytere: Nessetfjellstyre Sunndalfjellstyre Oppdalbygdealmenning Kvikne utmarksråd Folldal fjellstyre Dovrefjellstyre

Detaljer

Rohkunborri nasjonalparkstyre forslag

Rohkunborri nasjonalparkstyre forslag A rsmelding 2013 Rohkunborri nasjonalparkstyre forslag Foto: Statskog Fjelltjenesten Ny hengebru over Kjelelva Februar 2013 Vedtatt i styremøte 13.3.2014 under sak 5/14 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Forenkling av utmarksforvaltning. Eva Falleth Trondheim 9. april 2015

Forenkling av utmarksforvaltning. Eva Falleth Trondheim 9. april 2015 Forenkling av utmarksforvaltning Eva Falleth Trondheim 9. april 2015 Forenkling utmarksforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Oppdrag En vesentlig forenkling for brukerne Kommunene

Detaljer