Folkehelse og fysisk aktivitet et tverrsektorielt ansvar i kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelse og fysisk aktivitet et tverrsektorielt ansvar i kommunen"

Transkript

1 Folkehelse og fysisk aktivitet et tverrsektorielt ansvar i kommunen

2 Behovet for fysisk aktivitet Mennesket er skapt for bevegelse! Barn og unge trenger fysisk aktivitet for normal vekst og utvikling Eldre trenger fysisk aktivitet for opprettholdelse av funksjonsnivå og livskvalitet Fysisk aktivitet er kilde til glede og overskudd Fysisk aktivitet forebygger uhelse Stillesitting øker faren for sykdomsrisiko Positiv effekt og betydningen av fysisk aktivitet for samfunnet og for enkeltpersoner er veldokumentert Aktivitetshåndboken, Helsedirektoratet 2008

3 Fysisk aktivitet - Andelen som oppfyller anbefalingene OBJEKTIVT REGISTRERT FYSISK AKTIVITET Minst 60 min hver dag (2011) 6-år - 87% av jentene og 96% av guttene 9-år - 70% av jentene og 86% av guttene 15-år - 43% av jentene og 58 % av guttene Minst 30 min hver dag (2009) >20 år - 22% av kvinnene og 18 % av mennene ~20% (Helsedirektoratet (Helsedirektoratet 2009 IS-1754 og 2012, IS-2002)

4 Fysisk aktivitet som en grunnleggende kommunal tjeneste Fysisk aktivitet er et sentralt mål innen helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering Fysisk aktivitet er en grunnleggende kulturell rettighet Lokale myndigheter skal iverksette regjeringens politikk Fysisk aktivitet tilhører domenet i alle kommunale administrative sektorer Fysisk aktivitet må engasjere lokale innbyggere i hverdagen gjennom alle kommunale sektorer Fra Dagbladet

5 Anbefalinger for å fremme fysisk aktivitet i kommunen Steffen, en femteklassing, sykler til skolen. Det var fint at det var bygget gang- og sykkelsti for trygg skolevei. På skolen er det lekeapparater og aktivitetsområder slik at Steffen er aktiv i skoletiden - minst 1 time om dagen. Etter skolen syklet Steffen hjem og videre til skateparken i nærmiljøet Han fikk lov å dra dit fordi han ikke trengte å krysse noen store veier. Planleggerne i kommunen hadde klart å sikre dette. I nærmiljøet var det også mange andre sport- og idrettsmuligheter, grøntområder, sykkel- og turstier En gruppe barnehagebarn var akkurat ferdige med aktiviteter. Bestemor kom til parken for å gå tur med hunden og for å se Steffen gjøre piruetter

6 Bestemor hadde fått anbefalte øvelser og aktiviteter da hun var på sin årlige helsesjekk På kvelden gikk Steffens mor ut for å delta i den lokale «gå-gruppen». Hun er hjemmehjelper og har som oppgave å gi råd til eldre personer om fysisk aktivitet. Hun hadde selv fått råd fra sin fastlege om «fysisk aktivitet på resept» og kunne låne «gåstaver» på stedets bibliotek (utlånssentrale som også har mye annet aktivitetsutstyr (ski, skøyter, kart/kompass osv).

7 Med tanke på neste ettemiddag måtte Steffen gjøre et valg, enten delta på bordtennisturnering på ungdomshuset etter skoletid eller være med barnas kulturgruppe til svømmebassenget Steffens pappa var heldig som kunne være aktiv på sykkel eller til fots på vei til sin arbeidsplass. I tillegg kunne han være fysisk aktiv 2 timer i uka i arbeidstiden. På fritiden var Steffens pappa opptatt av å samle familien til turorientering et par ganger i uka. Om vinteren var det på turski i lysløypa som var familiens samlende aktivitet

8 Hva bør kommunen gjøre for å fremme fysisk aktivitet Hele den kommunale forvaltning spiller en viktig rolle for å gjøre fysisk aktivitet til et strategisk valg for innbyggerne Kommunal forvaltning må ha en visjon og konkrete forpliktelser om å tilrettelegge fysisk aktivitet som helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende aktivitet Det må prioriteres nødvendige ressurser for utjevning av sosiale helseforskjeller i de ulike sektorer

9 Målet er å oppnå en kommune hvor innbyggerne får nok fysisk aktivitet jf. helseanbefalingene Muligheter for aktiviteter i fellesskap Det er nødvendig med innsats i alle sektorer: planarbeid og nærmiljø, idrett/friluftsliv, kultur, NAV og helse, miljø og transport, arbeidsliv, utdanning, bibliotek, tekniske tjenester, frivillige og private aktører f.eks fitness Alle lokale aktører må bidra

10 Muligheter for fysisk aktivitet bør presenteres i naturlige sammenhenger og levende miljøer som i utdanningssammenheng, arbeidsplasser og nærmiljø boligområder Helseeffekten av fysisk aktivitet kan ikke måles i økonomisk statistikk før det har gått noen år Positiv helseeffekt av fysisk aktivitet er dokumentert i en rekke forskningsstudier Innvesteringene i fysisk aktivitet vil alltid lønne seg både for samfunn og individ

11 Sjekkliste fysisk aktiv kommune Kommunal ledelse har erkjent betydningen av fysisk aktivitet og tiltak som fremmer likestilling og deltagelse Fysisk aktivitet er en del av kommuneplanen bred tilnærming Roller og ressurser i de kommunale sektorer er avtalt og lederne har forpliktet seg System for overvåking av vedtak i kommunen Kommunen tilrettelegger og støtter fysisk aktivitet for ansatte og skolebarna (bred tilnærming) Aktivitet og helseatferd følges opp gjennom regelmessige undersøkelser

12 Hva ledere av kommunal forvaltning bør gjøre for å fremme fysisk aktivitet Hver kommunal enhet har sine egne plikter og muligheter til å fremme fysisk aktivitet for innbyggerne. I en «fysisk aktiv» kommune må enhetene kjenne til og forstå deres roller og ansvar. Folkehelseloven omtaler fysisk aktivitet som en kommunal oppgave hva er utfordringsbildet?

13 Sjekkliste for sport og idrettsforvaltning Planlegge og opplyse om kommunens veiledede/guidede aktiviteter som tilbys. Skal danne regelmessige aktiviteter sammen med idrettslag, fitness, arbeidsplasser og frivillig sektor for øvrig Kommunens driftsmodell og nettverk fremmer aktivitet i alle sektorer aktiv veiledning Kommunen støtter tilrettelegging for fysisk aktivitet i frivillig sektor og fitness gjennom bl.a. økonomisk tilskudd Kommunale innvesteringer i bygg og idrettsanlegg, løyper/stier, grøntområder Tilrettelegge for fysisk aktivitet og brukervennlighet for alle grupper

14 Kommunen har en kjede av tjenester for å snu en «kunde» av helsevesenet til «aktiv fritid» I kommunal planlegging legges det til rette for aktive nærmiljøer der folk bor. Dette er samkjørt med boligutbygging Løyper, gang- og sykkelveier planlegges, bygges og vedlikeholdes. Disse danner et sammenhengende logisk nettverk og ruter og tilbyr et bredt spekter av grøntområder og rekreasjonsområder i nærmiljøet Ansvarlige i kommunen for fysisk aktivitet og nærmiljø har en aktiv rolle i planlegging og utvikling av arealbruk, trafikk og miljø

15 Helse- omsorg og NAV Formålet her er å ha kompetanse innen helsefremmende fysisk aktivitet. Videre å formidle denne kompetanse til andre aktører og administrativ sektor i kommuner Distribuere informasjon om anbefalinger, helsemessige fordeler ved fysisk aktivitet og lokale tilbud til innbyggerne Overvåke kommunale beslutningsprosesser og sammen med andre virksomhetsområder sikre gunstige prosesser som fremmer fysisk aktivitet

16 Sikre fysisk aktivitet i samhandling med andre avdelinger og lokale aktører Se til at fysisk aktivitet blir benyttet i læringsprosesser i barnehager, skoler og helseog omsorgstjenester Tiltak må planlegges med tanke på å begrense helseforskjeller

17 Sjekkliste: Helse-, omsorg og NAV Fysisk aktivitet skal være en del av helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak i alle aldrer Formidle kunnskap om fysisk aktivitet til barnefamilier via helsestasjoner og barselomsorg Helsekontroll for barn og unge bør omfatte overvåking av fysisk aktivitet og fysisk tilstand samt veiledning om behovet fysisk aktivitet for regelmessig og mulige tiltak (organisert og uorganisert) Skolehelsetjenesten skal støtte kroppsøving og generell fysisk aktivitet i pedagogiske institusjoner og veilede elever og foresatte

18 Evaluering av fysisk form, mobilitet og funksjonsevne hos voksne i yrkesaktiv alder kan danne grunnlag for råd om fysisk aktivitet Regelmessig kontroll av mobilitet og funksjonsevne hos eldre kombinert med råd om fysisk aktivitet «hjemmetrenere & hjemmehjelp» Institusjoner og service boliger har et inspirerende og til rettelagt aktivitetsmiljø f.eks stier, løyper og grøntareal i nærområdet, enkle gymnastikkøvelser og styrkeøvelser Tilrettelegge opplæring om fysisk aktivitet for eldre og beboere i institusjoner Ha kompetanse som kreves for å levere veiledning om nasjonale anbefalinger og lokale aktivitetstilbud Gjeldende behandlingstilbud kan anbefale f.eks fysisk aktivitet på resept. Tilbud innarbeides i primærhelsetjenesten (Friskliv)

19 Oppvekst og utdanning Mål om minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet Fremme fysisk aktivitet og varige mosjonsvaner Tilby et bredt spekter av aktivitetsmuligheter Gjennom kroppsøvingsfaget tilrettelegge for ferdigheter, kunnskap og erfaringer som bidrar til en aktiv livsstil samt forståelse av positiv helseeffekt av fysisk aktivitet Barnehagepersonell skal ha kompetanse om fysisk aktivitet samt utpeke en ansvarlig person for området Interaksjon mellom personell i barnehager og hjemmet kan lede til å legge grunnlaget for gode mosjonsvaner for hele familien Barnehagene skal ha nødvendige fasiliteter og utstyr for trygg og helsefremmende fysisk aktivitet

20 Sjekkliste: Oppvekst og utdanning Strukturere dagen slik at den inkluderer så mye fysisk aktivitet som mulig Tilrettelegge uteområder i barnehager og skolegårder slik at dette bidrar til inspirasjon og motivasjon til fysisk aktivitet Tilrettelegge nødvendig utstyr til alle (utstyrs-sentral gjerne i samarbeid med frivillige lag) Bidra til at så mange som mulig deltar i idrettsaktivitet og friluftsliv på fritiden Gjøre skoleanlegg og gymsaler tilgjengelige på ettermiddag, kveldstid og i helger Aktiv til og fra skole/barnehage

21 Lokale samarbeidstiltak for å planlegge og tilrettelegge for kroppsøving og aktiv skolehverdag Kommunen støtter hjem/skole samarbeid angående fysisk aktivitet Alle barn og unge har tilgang til daglig fysisk aktivitet i lokalmiljøet Lærere og personell i barnehager og skoler har tilgang til videreutdanning og kompetanse innen fysisk aktivitet

22 Videregående skole Hensikten med kroppsøving i videregående skole er å tilby fysisk aktivitet med sikte på å forbedre helse og fysisk tilstand i tillegg til utvikling og mestring av ferdigheter. Kurser og aktiviteter som tilbys kan for eksempel være rettet mot de som er lite aktive

23 Sjekkliste: Videregående skole Skal tilby kroppsøving og fysisk aktivitet som har som mål å forbedre helse og fysisk form Det bør samarbeides med forskjellige kommunale sektorer og lokale klubber/foreninger og fitnesscenter (organiserte og uorganiserte aktiviteter) Legge til rette slik at alle elever deltar i kroppsøving og fysisk aktivitet i hverdagen

24 Ungdom Et hovedmål med ungdomsarbeid i kommunen kan være å hjelpe unge mennesker til å bli fysisk aktive borgere. Det er et pedagogisk mål med ungdomstiltak å fremme en aktiv og kulturell livsstil Fysisk aktivitet er et godt verktøy for å forebygge sosial eksklusjon Fysisk aktivitet er viktig i det sosiale integreringsarbeidet Det er viktig at ungdom deltar aktivt i planlegging og tilrettelegging av tiltak herunder tilrettelegging for de som driver med uorganiserte aktiviteter

25 Kultur- og bibliotek Lokale myndigheter skal støtte organiserte kulturaktiviteter og kulturopplevelser Kulturminner er viktige Bibliotek- og informasjonstjenester har en viktig rolle

26 Sjekkliste: Kultur og bibliotek Kommunale kultur- og idrettsavdelinger samarbeider aktivt med frivillige organisasjoner (innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv) Det er viktig at allsidighet også ivaretas f.eks gjennom dans, kunstløp, musikk, turn, gymnastikk, ballett og teater idrett og fysisk aktivitet for alle!! Kunstverk kan plasseres på kommunale idretts og aktivitetsanlegg og landskapskunst og fortidsminner kan inngå i friluftslivsområder Det lokale bibliotek samarbeider med frivillige organisasjoner innen friluftsliv, idrett, sport, fitness, ungdomsklubber osv. for å fremme fysisk aktivitet og informasjon til innbyggerne i alle aldrer

27 Nærmiljø I en kommune med positive holdninger til fysisk aktivitet er arealplanleggere viktige for å sikre områder til allmenn fysisk aktivitet (lek, friluftsliv, idrett og hverdagsaktivitet på stier, løyper og grøntområder Formålet er å sikre tilstrekkelige rekreasjonsområder og aktivitetsområder der folk bor (+-/500m) Lokale innbyggere skal nyte godt av et stort utvalg av grønne områder, muligheter for fritidsaktiviteter, løyper/stier (syklende/gående), lekeplasser/løkker

28 Sjekkliste: Tekniske tjenester Arealplanlegging skal sikre og muligheter for grønne områder, fritidsaktiviteter og hverdagsaktivitet i nærmiljøet (institusjoner og generelt) Det må sikre tilstrekkelige bevilgninger til bygging og vedlikehold i samarbeid med sektorer Ta hensyn til ulike brukergrupper og siker tilgjengelighet. For eksempel stilles idrettsanlegg gratis til disposisjon -> 25 år i Danmark. Mange forskjellige brukergrupper har tilgang til idrettsanlegg Kan ses i sammenheng med f.eks kulturminner og friluftsområder grøntareal og rekreasjonsområder, løyper, stier Sikre opplæring om fysisk aktivitet generelt for kommunale planleggere og beslutningstakere på tvers av

29 God infrastruktur Modell der siktemålet er å sikre god infrastruktur for fysisk aktivitet knyttet til naturområder, nærmiljø- og idrettsanlegg og lignende. Brukbarhe t Nærhet Tilgjengelighe t (Statens folkhälsoinstitut, 2010)

30

31 Hvor kan man starte? Er det etablert en tverrsektoriell møteplass for fysisk aktivitet i din kommune?? Lykke til med arbeidet i din kommune

32 Vi tilrettelegger for inaktivitet Å være fysisk aktiv krever nå bevisste valg.. Små forandringer gir store forbedringer!

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet Forankring og utfordring St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge og Innst. S. nr. 230 (2002-2003) Fysisk aktivitet et prioritert satsingsområde i folkehelsearbeidet

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer