ENDELIG RAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG RAPPORT 14.04.03"

Transkript

1 IKT ARBEIDSGRUPPE IKT I NY ORGANISASJON FOR KOMMUNEREVISJON I NORD-TRØNDELAG ENDELIG RAPPORT

2 INNHOLDSREGISTER 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG MANDAT OPPSUMMERING METODER HVORDAN HAR VI JOBBET BAKGRUNNSINFORMASJON IKT UTRUSTNING I DAG INFRASTRUKTUR I EN GEOGRAFISK SPREDT ENHET ELEKTRONISK BINDE SAMMEN Bredbånd Intranett/internett E-post PC-UTRUSTNING IT SIKKERHET DRIFT TELEFON NYE FUNKSJONER VERDSETTING AV DAGENS UTSTYR KONKLUSJON NYTT UTSTYR DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETT VERDI AV EKSISTERENDE UTSTYR ARBEIDSGRUPPAS VURDERING VEDLEGG Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 2 av 15

3 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT Utredningsgruppe II oppnevnte en arbeidsgruppe i møtet bestående av Åse Overrein (SIR), Svein-Arne Myrvold (IR) og Unni Romstad (YNR). Arbeidsgruppen skal utrede IKT i ny enhet. Mandatet er beskrevet i referat fra møtet i utredningsgruppe II av Mandatet er som følger: 1. Utrede hva den nye enheten har behov for av nytt utstyr 2. Anslå et drifts- og investeringsbudsjett for IKT 3. Anslå verdi av de enkelte distriktenes eksisterende IKT-utstyr Frist for arbeidet er Forutsetning for IKT i ny enhet, er gjenbruk i størst mulig grad av de muligheter og utstyr som finnes i dag. Nærmere detaljer trengs ikke utredet før selskapsdannelsen. 1.2 OPPSUMMERING Vi har laget en skisse over hvordan vi ser for oss at en ny organisasjon skal arbeide. Se figur 2. Basert på våre antagelser og forbehold, tror vi at investeringsbehovet er i størrelsesorden ,- inkl. mva. Anslag for driftsbudsjettet er avhengig av valgt løsning og umulig å besvare nå. Behovet for nytt utstyr er beskjedent med unntak av flerbrukerprogramvare, oppgradering av enkelte pcer samt ny hovedserver. Ny hovedserver vil være den største enkeltkostnaden. Vurderingen av eksisterende IKT-utstyr, viser at Ytre og Indre Namdal revisjonsdistrikter har det eldste utstyret og behov for fornyelse. Videre arbeid : Nedenfor har vi listet en del oppgaver som må avklareres/utføres av ledergruppa for ny organisasjon. Avklare om den nye enheten skal benytte saksbehandlersystem/ Netway revisjon Utarbeide kravspesifikasjon for tilbud Tilbudsprosess Implementere ny løsning Opplæring Tildele nye roller/funksjoner Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 3 av 15

4 2 METODER 2.1 HVORDAN HAR VI JOBBET Vi har hatt 2 arbeidsmøter og i tillegg har vi hatt møte med følgende: Tore Brøndbo og Per Ove Kjesbu i Bravida Nord Mathias Mørkved i Prodoc Vi valgte ut disse to leverandørene ut i fra at pr i dag benytter Innherred revisjonsdistrikt Bravida Nord som samarbeidspartner innen drift. Ytre Namdal revisjonsdistrikt har samarbeidet med Prodoc på andre områder. Leverandørene er inneforstått med at vår forespørsel kun er en innledende samtale for kartlegging av vårt behov. Vi har informert om at vi eventuelt vil komme tilbake med tilbudsforespørsel, men at det ikke er en selvfølge. Ut fra samtaler med de overnevnte firmaer har vi utarbeidet denne rapporten. 2.2 BAKGRUNNSINFORMASJON Vi har tatt utgangspunkt i dagens organisasjoner som kan illustreres slik: Dagens revisjonsenheter Søndre Innherred 6 brukere Levanger Innherred 7 brukere Steinkjer Ytre Namdal 5 brukere Namsos Indre Namdal 3 brukere Grong Verdal 1 bruker Stjørdal 2 brukere Leksvik 1 bruker Kolvereid 2 brukere Namskogan 1 bruker Figur 1 Dagens løsning I Nord-Trøndelag er dagens organisering av kommunerevisjon 4 revisjonsdistrikter; Søndre Innherred revisjonsdistrikt (SIR), Innherred revisjonsdistrikt (IR), Indre Namdal revisjonsdistrikt (INR) og Ytre Namdal revisjonsdistrikt (YNR). Deres hovedkontor er henholdsvis Levanger, Steinkjer, Grong og Namsos. I tillegg til hovedkontorene finnes bemannede kontorer i Verdal, Stjørdal, Leksvik, Kolvereid og Namskogan. Brukerne ved disse kontorene har også arbeidsplasser ved hovedkontorene. Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 4 av 15

5 Alle kontorene har kommunikasjonsmuligheter med noen av sine kommuner med unntak av INR. Noen få av dagens avdelingskontor har mulighet til å koble seg opp mot sitt hovedkontor og jobbe mot felles server. Det eksisterer ingen kobling mellom de fire revisjonsdistriktene i dag. Alle enheten benytter standard Microsoft-programmer. INR benytter programmet Netway revisjon og SIR benytter Websak som er vertskommunens saksbehandlersystem. Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om videreføring av disse to spesialprogrammene. Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 5 av 15

6 3 IKT UTRUSTNING I DAG Vi har foretatt en kartlegging av dagens IKT-utrustning og dette presenteres i følgende tabell: SIR IR YNR INR Antall stasjonære pc-er Antall bærbare pcer Server MS Office Office 2000 Office 2000 Office 97 Office 2000 Oppkobling mot kommuner Noen Noen Alle kommuner Nei Saksbehandlingssystem Websak - - Netway revisjon Lotus Notes Versjon 4.6.6b Ruter Blekkskriver Laserskriver Skanner En del av leiemaskin Kopi med skriver Leie - - Leie Internett Via kommunen ADSL egen Via kommunen En frittstående pc kan kobles opp. Ansvarlig drift Levanger kommune Egen drift med avtale med Bravida Nord Egen drift Grong kommune Det er store variasjoner mellom merker og ytelse på pc-ene både innenfor hvert enkelt kontor og mellom revisjonsdistriktene. Det er også stor variasjon når det gjelder hvilke operativsystem som benyttes. ene benytter lite spesialprogramvare og MS Office er det nest brukte. Av saksbehandlersystemer er Netway i bruk i INR og Sir benytter Websak. Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 6 av 15

7 4 INFRASTRUKTUR I EN GEOGRAFISK SPREDT ENHET For å anslå den nye enhets behov for nytt utstyr, må en IKT-løsning for den nye enheten beskrives. I dette kapittelet beskrives en løsning for den nye organisasjonens IKT. Basert på denne skissen, må en vurdere behovet for nytt utstyr og nettverksdrift. Vi har tatt følgende forutsetninger: Alle kontor skal knyttes sammen i et nettverk med lik tilgang Dagens lokaliseringer skal videreføres Alle brukere skal ha lik basisverktøy (pc og programmer) Noen brukere kan ha behov for spesialprogramvare Løsningen må være enkel å administrere og billig i drift Oppkobling til alle kommuner fra alle lokaliteter Brukerne på avdelingskontor skal ha tilgang også fra hovedkontorene 4.1 ELEKTRONISK BINDE SAMMEN I en ny organisasjon er det naturlig at alle enheter (også avdelingskontor) kobles sammen i et felles nettverk. Hovedmålsetningen er at alle ansatte skal ha samme tilgang og alle skal kunne utføre de samme operasjoner ved alle lokasjoner. Basert på dette prinsippet har vi laget en skisse som viser hvordan dette kan se ut i en ny organisasjon: Internett Mail server Print server IKT i ny enhet Hoved server kommuner Søndre Innherred 6 brukere Levanger Innherred 7 brukere Steinkjer Ytre Namdal 5 brukere Namsos Indre Namdal 3 brukere Grong Verdal 1 bruker Stjørdal 2 brukere Leksvik 1 bruker Kolvereid 2 brukere Namskogan 1 bruker Figur 2 Ny løsning Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 7 av 15

8 Av figur 2 fremgår det at vi ønsker at alle skal ha samme tilgang uansett hvor de er lokalisert. Brukerne skal ha mulighet til å forflytte seg mellom kontorene og likevel ha samme oppkoblingsmulighet ved en annen arbeidsstasjon. Vi gjør oppmerksom på at avdelingskontorene kanskje skal kobles direkte mot hovedserveren og ikke via dagens hovedkontorer avhengig av valgt løsning. Det må opprettes en felles hovedserver hvor alle data og programvare tilhørende den nye enheten blir lagret. Hvilken backupløsning som velges er avhengig av valgt risiko. En kan se for seg at data på serveren må kopieres og lokaliseres på en annen plass for å sikre at f.eks strømbrudd ikke medfører at hele enheten mister kommunikasjonen. Dette blir en risikovurdering og vurdering av hvor stor grad av nedetid som kan godtas. I størst mulig grad skal eksisterende pc-utstyr gjenbrukes. Leverandørene vi har vært i kontakt med signaliserer at VPN kan benyttes hos oss (Virtuelt Privat Nett). VPN vil si at all kommunikasjon både mellom kontorene i enheten og ut til kommunene går via sikre portaler på Internett. Imidlertid ønsker vi ikke i denne fasen å låse en eventuell leverandør til VPN. Dette fordi det kan være alternative løsninger som den enkelte leverandør kan tilby oss når de mottar våre kravsspesifikasjoner. Vi har blitt rådet til å beskrive våre brukerkrav til løsningen og overlate til leverandøren å komme med forslag til løsning. Ut i fra våre samtaler med Bravida Nord og Prodoc signaliserer de at vår løsning høyst sannsynlige være en VPN-løsning. VPNkommunikasjon er både fremtidsrettet og billig i drift. Alternativet til VPN er fastlinje. Fastlinje medfører en konstant oppkoblet linje mot vår hovedserver. Ulempen med en slik løsning er pris. Vi har fått skissert en pris mellom kr pr måned pr linje (linjene regnes fra hver lokasjon eks Verdal vil ha en linje, Levanger vil ha en, uavhengig av antall brukere). VPN er skissert til ca kostnad pr linje til 1000 kr pr måned. Vi understreker at dette ikke er eksakte priser. Alternativ nettverksløsning er også å benytte terminalserver, som krever mindre yteevne fra hver enkelt pc. Anslått innkjøpspris for terminalserver er ca kr. Ved bruk av terminal-server overføres bare skjermbilder mellom hovedserveren og de enkelte brukerne. Det er fullt mulig å benytte VPN-løsning, men ikke benytte terminalserver. (Dette krever mer yteevne fra hver enkelt pc). Vi vil presisere at lokalisering av hovedserver ikke nødvendigvis er avhenging av hvor et hovedkontor for organisasjonen blir plassert. Imidlertid er det praktiske hensyn som må være tungtveiende for lokaliseringen eks hvor drifts- og it-ansvarlig er lokalisert. Alternativet til å kjøpe en ny server er å leie serverplass hos en privat leverandør eller en kommune. Fordelen med leie er at en unngår investeringskostnaden, men må betale markespris på leie hvert år. Det er da naturlig at leverandøren har overordnet ansvar for serveren. Med leie unngås kostnaden med oppbygging av egen kompetanse og egen bemanning. Men ulempen er at vi blir prisgitt tilbyder ved support etc og behovet for en leieavtale med mulighet for sanksjoner, er meget viktig BREDBÅND Nord-Trøndelag fylke har pr i dag et nettverk som ivaretar de 11 videregående skolene i fylket. Imidlertid skal nettet legges ned og erstattes med bredbånd som skal være klart i løpet Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 8 av 15

9 av Vi har vært i kontakt med Arvid Lillebergen og Ragnar Andreassen, og de signaliserer at vi kan koble oss til et slikt bredbånd. I første omgang er det bare de 11 kommunene med videregående skolene som skal bygges ut, men det er planlagt at alle kommuner skal få bredbånd etter hvert. Vi tror at deres løsning kommer litt for sent for oss, men det er ikke til hinder for senere tilkobling INTRANETT/INTERNETT Det må opprettes et intranett for den nye enheten. Alle brukere må ha internett-tilgang E-POST Alle brukere skal ha tilgang til egen e-post. Brukerne skal ha felles domenenavn. All inngående og utgående epost må virussjekkes med oppdatert programvare 4.2 PC-UTRUSTNING Dagens IT-utstyr varierer innefor hvert kontor og mellom alle enhetene. Arbeidsgruppen mener at den nye enheten må ha en policy med standardisering av IKT-utstyr og programvare. Imidlertid kan det se ut som alt av dagens utstyr og programvare kan benyttes videre i ny enhet med unntak av Windows 95. Etter en vurdering internt i arbeidsgruppa mener vi at alle bør ha minimum Windows 2000 eller Windows XP Professional. Det betyr en del oppgradering av noen pc-er (8-10 stk). Vi mener også at alle pc-er bør ha minimum 128 MB RAM for å utnytte hastigheten i nettverket fullt ut. Oppgradering av en pc til 128 MB ram er en ubetydelig kostnad. Kravet til skjermstørrelse bør være minimum 17 på vanlig analog skjerm. For flatskjerm er 15 fullt brukbart. 4.3 IT SIKKERHET For å kunne gjøre de riktige valgene av sikkerhetsløsninger og tilknytningsformer er det viktig at virksomheten er bevisst på hva slags anvendelse den søker å realisere, samt hva slags type sikkerhetsproblemer den kan stå overfor. Sikkerhetstiltakene må baseres på en konkret risikovurdering og settes opp mot virksomhetens sikkerhetsmål og -strategi. Viktige momenter som må vurderes er: Konfidensialitet Utenforstående får tilgang til informasjon de ikke skal ha Integritet Privat programvare kan ødelegge fellesdata Tilgjengelighet Uautoriserte personer får tilgang Datadisiplin Egne ansattes bruk av it-verktøy Flere av punktene ovenfor er et ledelsesansvar og ikke direkte knyttet mot programvare og pcutstyr. Organisasjonen må ha etiske retningslinjer for bruk av IKT. I et VPN-nett er beskyttelse av innsyn og lekkasjer beskyttet av brannmurer. IKT-ansvarlig må sørge for autorisasjon av den enkelte bruker og sørge for at dette fungerer i praksis. Kun et fåtall personer må ha administratorrettigheter, og dokumentasjonskrav må gjennomgås. Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 9 av 15

10 Ytre brannmur sikrer hele nettverket for innsyn utenfra. Der utføres virussjekk av all e-post som sendes til og fra enheten. Indre brannmur er beskyttelse av hver enkelt pc. Arbeidsgruppen understreker at vi må benytte både ytre og indre brannmur. 4.4 DRIFT Vi grupperer drift i overordnet drift og daglige driftsoppgaver. Daglig drift er rutinemessig sjekke at nettverket fungerer som det skal, ettersyn av skrivere og pc-er, backup-rutiner, oppgraderinger, brukeradministrasjon, løse enkle nettverksproblemer og gi support til den enkelte bruker. Overordnet drift er vedlikehold av server, bytte og installasjon av programvare på server, bytte av og installasjon av ny maskinvare etc. Oppstart etter driftsstopp er en overordnet oppgave. Arbeidsgruppen finner det naturlig at daglig drift utføres av ansatte i den nye enheten. Se også kapittelet om nye funksjoner. For overordnet drift er det naturlig å benytte en ekstern leverandør som eks en kommune eller en privat aktør. Det er meget viktig at den ansvarlige for overordnet drift er tilgjengelig ved våre lokasjoner. Det er også viktig at responstid fra den eksterne leverandøren avtales og overholdes. Som et eksempel på denne måten å jobbe på, kan det nevnes Innherres s avtale med Bravida Nord i dag. 4.5 TELEFON Telefoni som en del av IKT-utrustningen er relevant for formidling av tale (fast telefon eller mobiltelefon). I vår kartlegging av behov for IT-utrustning, har vi ikke funnet noen momenter som tilsier at fast telefon for enhetene har spesielle krav. Her kan den nye virksomheten fritt velge hvilken løsning som er den mest gunstige uten å måtte ta hensyn til IT-teknologien som blir valgt. I en geografisk spredt enhet vil behovet for kommunikasjon være stort. Som et alternativ til reisevirksomhet og videokonferanser kan netmeeting benyttes. Et webkamera til hver bruker samt programvare og overføring og mottak av lyd, er det eneste som kreves. Webkamera og programvare er billig i innkjøp (ca kr. pr stk) og enkle i bruk. 4.6 NYE FUNKSJONER For små enheter er ikke behovet for egne funksjoner for IT-drift så synlig. Men i en organisasjon i størrelsesorden brukere, må enkelte roller avklares. Vi ser for oss at de nye rollene som må defineres er: IKT-ansvarlig Superbrukere Webansvarlig Vi presiserer at disse funksjonene høyst sannsynlig ikke vil bli 100% stillinger eller at én person må dekke én rolle. Flere personer kan også gis delansvar innefor de enkelte rollene. Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 10 av 15

11 De viktigste funksjonene for de enkelte rollene er: IKT-ansvarlig Systemeier Autorisere tilganger Overvåke logger Kontakt mellom driftpersonale og organisasjonen Installere programvare Ansvarlig for backup Enkel drifting av nettverket Kontakte support/driftsansvarlig ved større problemer Superbruker Gi opplæring/informasjon Dokumentasjonsansvarlig Løse små problemer Web-ansvarlig Opprette og vedlikeholde intranettet Samarbeide med web-redaktøren Gi informasjon og opplæring av web og intranett Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 11 av 15

12 5 VERDSETTING AV DAGENS UTSTYR I henhold til mandatet fra utredningsgruppe II, skal vi verdsette dagens utstyr. Vi har laget vår regel ut i fra vanlige avskrivningsregler for IT-utstyr. Det er i dag vanlig både å utgiftsføre pcer direkte og avskrive dem over tre år. Vi har valgt å verdsette pc-ene etter den siste metoden. Vi har derfor laget følgende regel for pc-utstyr. Pc innkjøpt i inneværende år verdsettes til kr Ett år gammel pc verdsettes til kr (innkjøpt i 2002) To år gammel pc verdsettes til kr (innkjøpt i 2001) Tre år og eldre pc verdsettes til kr. 0 (innkjøpt i 2000 eller før) Annet utstyr som skrivere, servere og bærbare pc-er, vurderes slik: Innkjøpt i inneværende år verdsettes til 2/3 innkjøpspris Ett år gammelt, verdsettes til ½ innkjøpspris To år gammelt, verdsettes til 1/3 innkjøpspris Tre år gammelt, verdsettes til 10% av innkjøpspris Programvare og rutere verdsettes ikke. Hver enkelt enhet har utarbeidet oversikt over enhetens utstyr. Vi har benyttet det som bakgrunn for verdifastsetting. Vi har kommet fremt il følgende resultat: Beskrivelse Vedifastsetting pr stk Sir IR YNR INR Antall Totalverdi Antall Totalverdi Antall Totalverdi Antall Totalverdi PC PC innkjøpt i PC innkjøpt i PC innkjøpt i PC innkjøpt 2000 eller før Bærbar pc Samme regel som server Skrivere Blekkskrivere Laserskrivere Skanner Leier Kopimaskin med skriver Leier Annet Server Lisenser Office 10 brukerlisens Office 95 Netway/Lotus Notes 4 Normann antivirus 10 brukerlisens Verdivurdering total Figur 3 Verdsetting av dagens utstyr Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 12 av 15

13 6 KONKLUSJON Vi har laget en konklusjon som besvarer vår oppgave. Vi viser til detaljert beskrivelse tidligere i rapporten. 6.1 NYTT UTSTYR Terminalsserver (det er noe usikkert om behovet). Ingen av de to serverne vi har i dag kan benyttes som det. Det er mulig å inngå leieavtale om terminalserver. Vi vet at noen av kommune har terminalserver. Hovedserver - Ingen av de to serverne vi har i dag kan benyttes som det. Kan også leies. Mailserver kan benytte en av de to som finnes i dag Printserver - kan benytte en av de to som finnes i dag Skrivere- alle kan benyttes Scannere - alle kan benyttes PC-er kan benyttes, men noen få må oppgraderes med mer RAM (avhenging av behovet for terminalserver) Skjermer Bør på sikt oppgraderes til kravet som vi har satt for skjermstørrelse Programvare- kan benyttes, men det naturlige er å oppgradere til Office XP for å oppnå tidsmessig funksjonalitet Lisens Den nye organisasjonen vil ha behov for en ny flerbrukerlisens (kan ikke slå sammen det vi har) Andre programvarer: Det må avgjøres om Netway revisjon eller Websak skal tas i bruk. Det vil være en betydelig kostnad å implementere 30 brukere i Netway revisjon. Web-kamera og lydkort i pc-ene 6.2 DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETT I en så tidlig fase som vi er pr i dag, er det vanskelig å estimere et investeringsbudsjett. Med bakgrunn av det vi har antydet av behov, vil vi gi et foreløpig anslag på investeringsbudsjett på ca kroner. Vi begrunner dette anslaget med: Hovedserver Ny pris Terminalserver Nye pc-er/oppgradering Programvare Oppstartkostnader (oppstart av VPN-nett, installasjon og support etc) En av forutsetningene for disse tallene er at eventuell behov for opplæring blir foretatt av eget personale. Driftsbudsjettet er avhenging av hvilken løsning som velges. Det er umulig å anslå dette nå før løsningen er klarlagt. Dette må vi evt. komme tilbake til. Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 13 av 15

14 6.3 VERDI AV EKSISTERENDE UTSTYR Se også kapittel 5 Verdsetting av dagens utstyr. Vi har kommet frem til følgende verdi av eksisterende utstyr: Søndre Innherred revisjonsdistrikt: Kr ,- Innherred revisjonsdistrikt Kr ,- Ytre Namdal revisjonsdistrikt Kr ,- Indre Namdal revisjonsdistrikt Kr 8.000,- 6.4 ARBEIDSGRUPPAS VURDERING Vi mener at VPN-nettet er en fremtidsrettet løsning med et funksjonelt nettverk. Løsningen tar høyde for forskjellig lokalisering, og oppkobling kan skje uavhengig av hvor den enkelte bruker befinner seg. Muligheten for hjemmekontor er også automatisk tilrettelagt hvis brukeren har ISDN linje. VPN kostnadene er forutsigbare fordi datatrafikken er gratis, det er kun faste kostnader for nettleie fra hvert enkelt kontor i den nye organisasjonen. Sikkerhet er også godt ivaretatt fordi kryperingsprogramvare er innbygget i serverne. Vi anser VPN-løsningen som en optimal løsning for en organisasjon med stor geografisk spredning. Løsningen ivaretar behovet for teamarbeid og behovet for å variere arbeidssted. Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 14 av 15

15 7 VEDLEGG Fire oversikter med utstyr for de enkelte enhetene. Utarbeidet av : Svein-Arne Myrvold, Unni Romstad og Åse Overrein Side 15 av 15

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON 1 INNLEDNING startet arbeidet med It-revisjon i Levanger kommune ved informasjonsbrev 03.01.01.

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Windows server for systemansvarlige Prosjekt høsten 2007

Windows server for systemansvarlige Prosjekt høsten 2007 Innhold 1. CASE - 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I TRONDHEIM... 2 1.1 RESYMÉ... 2 1.2 BESKRIVELSE AV SKOLENE... 2 1.3 NETTVERKSKRAV OG SIKKERHETSKRAV... 4 1.4 KOMMUNIKASJON MELLOM SKOLENE... 4 1.5 FLERE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Erfaringer ved bruk av SCCM for håndtering av bærbare maskiner ved de videregående skoler i Nord-Trøndelag Agenda: Nord-Trøndelag fylkeskommune Historikk, bakgrunn SCCM-prosjektet

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon Innledning RK - (Ringsaker kommune) ønsker drift/styring/overvåkingsmuligheter av tekniske installasjoner fra ett toppsystem. Vår bygningsmasse er i dag utstyrt med tekniske installasjoner innenfor vvs,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte)

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

God IT-skikk. - Informasjonssikkerhet i Norsvin -

God IT-skikk. - Informasjonssikkerhet i Norsvin - God IT-skikk - Informasjonssikkerhet i Norsvin - 1 God IT-skikk i Norsvin Norsvin er en bedrift hvor Informasjonsteknologi (IT) benyttes i stor grad. Utstyr som behandler bedriftens informasjon skal være

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.4 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten».

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Sikkerhetsledelse Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Policy Informasjonssikkerhet på overordnet nivå er beskrevet i «Virksomhetens» informasjonssikkerhetspolicy.

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Guard Tour System Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Introduksjon. Dokumentasjon av utførte vakt-, kontroll-, og brannrunder

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett -Ein tydeleg medspelar «Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett Presentasjon plattformprosjektet OD-møte 15.12.2015 Agenda 1. Historikk «plattformprosjektet» 2. Hva er innholdet i «plattformprosjektet»

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 TILBYDERS BESVARELSE 3 1.1 GENERELT/ DAGENS SITUASJON 3 1.2 NÆRMERE OM

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INSTRUKS FOR BRUK AV INTERNETT OG E-POST Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger XX.XX.XXXX Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal XX.XX.XXXX

Detaljer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg startet min karriere hos Telenor i 1998 og jobbet den første tiden med programvaredistribusjon.

Detaljer

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows Installering av Felleskatalogens CD-rom/web på Windows Beskrivelsen nedenfor viser hvordan man installerer

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Produktrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 1 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Bredbånd PRODUKTDEMONSTRASJON: BERGEN 26.04 OG STAVANGER 28.04 TIDSPUNKTER BEGGE PLASSER ER 12.00-16.00 Skattefradrag ved leie av bredbånd etter

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Telefon 22 12 98 00 post@iterum.no iterum.no SKYTJENESTER ASP Med skytjenester fra Iterum får dere hele IT-funksjonen levert gjennom en plugg i veggen. Du logger

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for IKT-utstyr og -tjenester.

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for IKT-utstyr og -tjenester. Vedlegg A Konkurransegrunnlag for rammeavtale for IKT-utstyr og -tjenester. Innherred samkommune A: PC er og skjermer B: Servere, lagring og backup C: Nettverksutstyr D: Konsulenttjenester Side: 1 av 8

Detaljer

Windows 7. IT Forum 20.05.2010

Windows 7. IT Forum 20.05.2010 Windows 7 IT Forum 20.05.2010 Historikk - XP-løsningen utviklet for 8-9 år siden - Målgruppen var ca. 400 maskiner i sentraladministrasjonen og deler av Unifob - I dag er det over 7500 Windowsmaskiner

Detaljer

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens.

Ferdigstille PC-en for Win8 eller Win7 Følg veiledningen under for å ferdigstille PC-en samt registrere din Windows lisens. Avhendelse med Windows 8 Ultimate og Office ProPlus Innledning Alle elever i STFK har mulighet for utkjøp av PC-en ved skoleslutt. Denne prosedyren beskriver hva som må gjøres etter PC-en er blitt reinstallert

Detaljer

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett -Ein tydeleg medspelar «Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett IT-seksjonen Agenda Hensikten med plattformprosjektet Drift av løsningen Teknologiske valg Framdriftsplan Opplæring Hva betyr plattformprosjektet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 HISTORIKK og «litt om» Visma UNIQUE Drift ble etablert i 1998 i Oslo, og besto i starten av 2 tekniske konsulenter.

Detaljer

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling Litt om IKT-enheten Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Infrastruktur - nettverk Serverpark Drifting Autentisering og sikkerhet. Sikker oppbevaring av alle

Detaljer

Drift Av Nettverk. 2002 - Skolen vår

Drift Av Nettverk. 2002 - Skolen vår Drift Av Nettverk 2002 - Skolen vår Ruter Web - LA Ruter Ruter Nasjonale Nasjonale Ruter Side 1 av 11 Innledning... 3 Alle datamaskiner skal være knyttet til et datanett... 3 Datanett for administrasjon

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Endepunktsikkerhet Dato: 24.11.2008 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets sluttpunktsikkerhet Antivirus

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.3 enbruker.

Installasjon av FEBDOK versjon 5.3 enbruker. Installasjon av FEBDOK versjon 5.3 enbruker. Dette er en veiledning av installasjon av FEBDOK 5.3 enbruker. Denne installasjonen er utført på Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe,

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

En bedre IKT-hverdag

En bedre IKT-hverdag En bedre IKT-hverdag IKT er i dag et verktøy som de fleste bedrifter er helt avhengig av. Stabilitet og oppetid er viktig. Ingenting koster mer, eller er mer frustrerende enn når IKTsystemene er nede.

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 FAQ.... 4 Hvorfor

Detaljer

Ulik trafikk har ulike behov. Systemer/brukere som ikke skal/trenger å snakke sammen bør ikke få mulighet til...

Ulik trafikk har ulike behov. Systemer/brukere som ikke skal/trenger å snakke sammen bør ikke få mulighet til... IKT-Sikkerhet Ulik trafikk har ulike behov. Systemer/brukere som ikke skal/trenger å snakke sammen bør ikke få mulighet til... Endre fokus fra å få lov til, til å bli beskyttet mot... De fleste spredninger

Detaljer

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere.

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Tilganger Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Ås kommunes nettverk Ås kommune har tre nettverk Administrasjonsnett

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 9 Innhold Configuration Management I keep six honest serving men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When and Where and How and Who -- Rudyard

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket IKS Vannforsyning Interkommunalt selskap 4 eierkommuner (Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke.

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. 2012 Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. Denne pakken inneholder alt man trenger for å kunne føle seg timelig trygg mot innbrudd på nettverket fra Internett. I tillegg vil systemet inneholde upnp

Detaljer

CLIQ Remote. Energileverandører

CLIQ Remote. Energileverandører CLIQ Remote Energileverandører Kombinasjon av forskjellige sikkerhetsnivåer gir en unik form for sikkerhet Energileverandører har ofte mange forskjellige former for bygninger som skal sikres, og dermed

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Anskaffelse av bærbare PCer beregnet for bedriftsmarkedet.

Anskaffelse av bærbare PCer beregnet for bedriftsmarkedet. Saksnr.:13/13164 Side 1 av 11 Bilag1: Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av bærbare PCer beregnet for bedriftsmarkedet. Innhold 1 Innledning... 3 2 Behov... 3 3 Antatt størrelse på behov... 4 4 Funksjonelle

Detaljer

Trygge, gode og effektive dataløsninger

Trygge, gode og effektive dataløsninger Trygge, gode og effektive dataløsninger Halden Dataservice -din lokale samarbeidspartner når det gjelder dataløsninger Halden Dataservice as ble etablert i 1989 og er i dag en av de fremste i sin bransje

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR...

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker Standard benyttes av administrative brukere. Inkluderer Microsoft Office, tilgang til fagapplikasjoner, e-post via MS Outlook og lagring på filserver

Detaljer

Databrukara vtale. for. Rauma kommune

Databrukara vtale. for. Rauma kommune Databrukara vtale for Rauma kommune IT- sikkerheitsreglar for Rauma kommune Mål IT skal brukast til å dokumentere, dele og utveksle informasjon for å fremje effektiv informasjonsbehandling og sikre god

Detaljer

HJEMMEKONTOR-LØSNING INVEST-KOMMUNENE

HJEMMEKONTOR-LØSNING INVEST-KOMMUNENE HJEMMEKONTOR-LØSNING INVEST-KOMMUNENE HTTP://EKSTERN.INVEST.KOMMUNE.NO MINIMUMSKRAV SOM MÅ OPPFYLLES FOR AT HJEMMEKONTORLØSNINGEN SKAL KUNNE BRUKES: PC med Windows 7 Service Pack 1 eller Pc med minimum

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav:

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav: Tekniske krav: Datamaskin Modell A: samme programvare image kan benyttes i hele perioden. Skjerm: 22" LED skjerm, med full HD oppløsning (1080p), integrert HD web-kamera og mikrofon. Datamaskin: Intel

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer