(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 ( ) H02G 1/11 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , SE, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver ABB Technology AG, Affolternstrasse 44, 800 Zürich, CH-Sveits (72) Oppfinner KARLSTRAND, Johan, Björnbärsvägen 4, S Karlskrona, SE-Sverige ZETTERVALL, Björn, Östra vägen 14, S Nättraby, SE-Sverige NORDE, Niklas, Krusbärsvägen 7, S Karlskrona, SE-Sverige HANSSON, Anders, S., Köpingevägen 3, S Lyckeby, SE-Sverige (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse En skjøt for en undervannskabel (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A JP-A US-A

2 1 Beskrivelse Teknisk område [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører generelt til arrangement med undersjøiske kabler og spesielt en skjøt der armerte sjøkabler er koplet sammen, der nevnte skjøt omfatter en rørformet kapsling hvori to sjøkabler som skal skjøtes strekker seg og hvori lederne til de to undervannskablene er skjøtet, der nevnte kapsling omfatter en strømførende del tilveiebrakt slik at den er i stand til å lede i det minste en del av strømmen båret av armeringen til kablene og en forsterkningsdel arrangert for å tilveiebringe tilstrekkelig mekanisk styrke til nevnte kapsling, og laget av et materiale med lavere elektrisk ledningsevne enn materialet til den strømførende delen. Bakgrunn [0002] I enkeltkjerne sjøkabler, brukes det en armering, normalt dannet av kobbertråder (selv om ståltråder også kan anvendes), for å tilveiebringe mekanisk styrke til kabelen siden sistnevnte vil bli utsatt for betydelig strekk når den plasseres i sin operative posisjon til sjøs. Følgelig spiller armeringen en viktig rolle for styrken til kabelen. Armeringen virker også som en leder av elektrisk strøm, og strømmen som ledes av armeringen kan være meget stor, til og med så stor som den som ledes av lederen i kabelen. Bortsett fra armering, omfatter sjøkabler også typisk en vannbarriere laget av et lag av et materiale som er tilveiebrakt for det formål å hindre vann i å nå og å ha en ødeleggende effekt på den elektriske isolasjon som ligger anbrakt rundt lederen. Vannbarrieren er plassert under armeringen, normalt delt fra sistnevnte med et polymerlag, og laget av metall, slik som aluminium eller bly. [0003] Kabelskjøter brukes til det formålet å sammenkoble kabler. Siden enkelte deler av kabelen, slik som vannbarrieren og armeringen, blir strippet av fra kabelen i området til skjøten, må skjøtens kapsling sørge for funksjonaliteten til nevnte deler. Følgelig er skjøtens kapslinger utstyrt med elementer som funksjonelt tilsvarer armeringen og vannbarrieren. Kjent teknikk omfatter skjøter i hvilken det er tilveiebrakt en første foring som har som oppgave å tilveiebringe funksjonen til vannbarrieren, og også til å tåle det hydrostatiske trykk som kan forventes på det nivået som kabelen skal plasseres på når den er i sin operative posisjon. En annen, andre foring er tilveiebrakt rundt først foring og har som oppgave hovedsakelig å ta imot den mekaniske belastningen som kabelarmeringen utsettes for. Den andre foringen kan være et sett av vaiere eller kan ha en mer rørformet utforming. Vanligvis kuttes armeringen til kablene av ved et visst punkt, og de gjenværende armerings-vaierens ender er anbrakt på en kjegleformet ring som danner en del av skjøtens kapsling. Et ytterligere ringelement er skjøvet inn på den kjegleformede ringen slik at armerings-

3 vaieren blir fastklemt mellom den indre periferi til det ytre ringelement og den ytre omkrets av den kjegleformede ring. Skruer som strekker seg i en hovedsakelig radial retning blir brukt til å stramme det ytre ringelementet mot den kjegleformede ringen. [0004] Kapslingen er delt i to deler, der hver påtrykkes en respektiv kabel. Under montering av kapslingen, etter sammenføyning av kabellederne på en måte som er kjent per se, skjøtes de to halvdelene til kapsling sammen. Følgelig, i tilfellet med en indre første foring og et andre ytre foring, er hver foring oppdelt i to halvdeler, hvorved den første foring monteres først og det andre foring monteres etterpå utenfor den første foring. [000] Siden den andre foring normalt er laget av et materiale som er mindre ledende, men et mekanisk sterkere materiale enn materialet i armeringen, er det ikke i stand til å lede den samme strøm som den sistnevnte. Derfor er et ytterligere ledende element, vanligvis et kobbertrådarrangement eller lignende, koblet til ringen som armeringsvaierne er koblet til og ført utenfor den andre foringen, fra den ene enden av skjøtens kapsling til den andre enden, hvor den er tilsvarende koblet til den andre enden av skjøtens kapsling. Utenfor den andre foringen, og rundt nevnte ytterligere ledende element, er det tilveiebrakt et fyllstoff slik som asfalt eller lignende, som i sin tur er omhyllet av et kjegleformet legeme (typisk to kjegleformede beskyttende legemer, typisk laget av metall, som dekker endene til skjøtekapslingen og hindrer bøyning av kablene i disse regionene). Rundt kapsling og de beskyttende kjegler, kan varmekrymping av et elektrisk isolerende materiale være tilveiebrakt for det formål å hindre galvanisk korrosjon i skjøten, spesielt korrosjon forårsaket av anvendelse av stål i den andre foringen og kobber i armeringen, og også for å beskytte skjøtens kapsling mot skade og slitasje. [0006] Hele skjøten, inkludert skjøtens kapsling, er ganske stor, og har en lengde på flere meter, og det er et ønske å gjøre den så kompakt som mulig uten dermed å ofre sin funksjonalitet. Det er også et ønske å lette monteringen av skjøtearrangementet så langt som mulig. [0007] Ett eksempel på en skjøt for en undersjøisk kabel er beskrevet i EP-A Oppsummering av oppfinnelsen [0008] Det er en hensikt med oppfinnelsen å tilveiebringe en skjøt for en undervannskabel som er mer kompakt enn tilsvarende skjøt fra kjent teknikk, men likevel oppfyller kravene til funksjonalitet til denne. Det er også en hensikt å presentere en skjøtekapsling-design som forenkler montering av kapslingen, særlig montering på stedet, det vil si på et sjøgående fartøy fra hvilken kabelen plasseres i sjøen. [0009] Dette formål oppnås ved å tilveiebringe en skjøt for en undersjøisk kabel, der undersjøiske kabler er skjøtet sammen. Skjøten omfatter en rørformet kapsling hvori to

4 undersjøiske kabler som skal skjøtes strekker seg og hvori lederne til de to undervannskablene skjøtes, der nevnte kapsling omfatter en strømledende del som er innrettet til å være i stand til å lede i det minste en del av en strøm ledet av armeringen til kablene, og en forsterkningsdel tilveiebrakt for å kunne tilveiebringe tilstrekkelig mekanisk styrke til skjøtekapslingen og laget av et materiale med lavere elektrisk ledningsevne enn materialet i den strømførende del. Den strømførende del er integrert i armeringsdelen og danner en enkel enhet med disse. Følgelig foreskriver oppfinnelsen ikke bruk av en separat foring for å ta opp de mekaniske belastninger og et separat ytterligere lederelement for ledning av strømmen, som har vært brukt hittil i kjent teknikk. Bortsett fra en mer kompakt design resulterer oppfinnelsen også i en forenklet montering av skjøten. [00] I en foretrukket utførelsesform omfatter armeringsdelen en rørformet foring som strekker seg fra den ene enden av kapslingen til den andre og som danner en vanntett hindring mot inntrengning av vann inn i det indre av kapslingen. Dermed spiller armeringsdelen også rollen som en vannbarriere, som svarer til den ovennevnte første foring fra kjent teknikk, hvorved en slik separat barriere vrakes. Forsterkningsdelen er dimensjonert slik at den tåler et forhøyet hydrostatisk trykk som det vil bli utsatt for ved havnivået som den vil være plassert på. [0011] Fortrinnsvis omfatter den rørformede foringen en første rørformet del som en første kabel skal strekke seg gjennom og inn i foringen, og en andre rørformet del som en andre kabel skal strekke seg gjennom og inn i foringen, karakterisert ved at nevnte første og andre deler er forbundet til hverandre ved hjelp av en vanntett sveis. Skjøting ved hjelp av sveising bidrar til en mer perfekt vanntetthet i foringen. [0012] I en annen foretrukket utførelsesform er foringen i det minste delvis laget av stål, fortrinnsvis rustfritt stål, som har fordelen av å være et kostnadseffektivt alternativ som presenterer de etterspurte mekaniske egenskaper så vel som å være forholdsvis enkelt å sveise. [0013] I enda en annen foretrukket utførelsesform er armeringsdelen i direkte kontakt med den strømførende del. Den strømførende del er festet til armeringsdelen, som danner ett og samme legeme sammen med denne. Den strømførende del, og forsterkningsdelen kan anses som å være elektrisk forbundet i parallell med hverandre mellom armeringen av to kabler som er skjøtet sammen i skjøten. Strøm vil bli ledet av den respektive delen i forhold til motstanden til den nevnte del. Avhengig av hvor den strømførende del er festet til armeringsdelen, vil det til en viss grad bidra til å ta opp mekaniske belastninger som ellers ville bli tatt opp av armeringsdelen alene. Følgelig vil armeringsdelen og den strømførende del supplere hverandres funksjonalitet. [0014] I en ytterligere foretrukket utførelsesform omfatter den strømførende del stenger laget av kobber.

5 [001] I en foretrukket utførelsesform omfatter den strømførende del motstående enderinger som de nevnte stengene og foringen til forsterkningsdelen er koblet sammen med ved hjelp av en sveis. Å tilveiebringe ringer av et materiale med høyere ledningsevne i endeområdene til kapslingen sørger for en høy ledningsevne i overgangsområde mellom armeringen og kapslingen. Bruken av en sveis mellom forsterkningsdelen og nevnte ringer samt mellom stengene og nevnte ringer sørger for en god tetting mot vann-inntrengning og for gode lederegenskaper. [0016] Fortrinnsvis omfatter et skjøtearrangement en armeringsring som armeringen på en kabel skal festes til ved hjelp av sveising. Sveising som et middel for å forbinde armeringen med skjøtens kapsling forbedrer påliteligheten av forbindelsen. Fortrinnsvis er armeringen laget av et materiale som har en elektrisk ledningsevne som er lik eller høyere enn den til armeringen, for å sørge for gode lede-egenskaper. Fortrinnsvis er armeringen laget av det samme materialet som armeringen til kabelen som skal brukes i skjøten, fortrinnsvis kobber. [0017] Ifølge en foretrukket utførelsesform, omfatter armeringsringen spor som armeringsvaiere til armering til en kabel skal settes inn i før de er festet til ringen ved hjelp av sveising. Dermed lettes posisjonering og sveising av armeringsvaierne. [0018] De ovenfor nevnte enderinger som danner endene til kapslingen er festet til en respektiv armeringsring. Fortrinnsvis er de festet til armeringsringene ved hjelp av bolter som strekker seg i den langsgående retning til skjøten. Derved kan spenningen i armeringen av kablene, justeres når de er festet til armeringsringer, ved å stramme eller løsne nevnte bolter. Videre er det foretrukket at, etter stramming av boltene, at det også er tilveiebrakt en sveiseskjøt mellom hver endering og dens tilhørende armeringsring, for å forbedre den elektriske ledningsevne mellom disse elementene. [0019] I en foretrukket utførelse er nevnte skjøtekapsling omhyllet av et isolerende lag, fortrinnsvis en varmekrympehylse av gummimateriale eller PUR. Dermed forhindres galvanisk korrosjon mellom deler av forskjellig materialer i kapslingen, spesielt mellom stål til forsterkningsdelen og kobber til den strømførende del. [0020] I en utførelse omfatter skjøtarrangementet en første undervannskabel og en andre undervannskabel, som hver omfatter en elektrisk leder, der de elektriske ledere til nevnte kabler skjøtes sammen i den nevnte skjøt. [0021] Ytterligere trekk og fordeler ved oppfinnelsen vil bli presentert i følgende detaljerte beskrivelse og i de vedlagte krav. Kort beskrivelse av figurene [0022] Oppfinnelsen vil nå bli beskrevet, i form av noen eksempler, i mer detalj ved hjelp av utførelsesformer og med henvisning til de vedlagte tegninger der:

6 Figur 1 illustrerer en utførelsesform av en undervanns kabelskjøtarrangement i henhold til oppfinnelsen, Figur 2 er et sideperspektivriss som viser skjøtarrangementet vist i fig. 1. Figur 3 er et utspilt riss som viser separate deler av en kapsling til skjøtearrangementet på fig. 1, Figur 4 viser skjøtens kapsling i regionen der de to halvdelene derav er koblet sammen, Fig. viser endepartiet av skjøtens kapsling fra fig. 1 i større målestokk Fig. 6 viser de viktigste delene av en undersjøisk kabel som skal skjøtes med en tilsvarende kabel i et kabelskjøtearrangement i henhold til oppfinnelsen, Fig. 7 viser en armeringsring i henhold til en utførelsesform i henhold til oppfinnelsen, og Fig. 8 er et perspektivriss som viser prinsippet for tilkobling av armeringsvaierne med armeringen vist i figur 7. Detaljert beskrivelse av foretrukne utførelsesformer [0023] Fig. 1 er et tverrsnitt av et kabelskjøtearrangement 1 henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen. I nevnte arrangement er to sjøkabler 2, 3 er skjøtet ved hjelp av en skjøt 4, som er omhyllet av en skjøtekapsling. I området til skjøten 4 er lederne i kablene 2, 3 avdekket, og forbundet på en egnet måte, slik som ved hjelp av kobbernett, Nittotape, brannbestandige kluter og glassfibertape pakket rundt de ledende endene. [0024] Med referanse til fig. 6, som skjematisk viser hovedelementene i en undersjøisk kabel, er kablene 2, 3 undervannskabler som typisk omfatter, fra kjernen og utad, i det minste én leder 6, et elektrisk isolasjonslag 7, et vannbarrierelag 8, eventuelt et ytterligere isolerende lag 9, en armering, og en beskyttende, men ikke elektrisk isolerende lag 2 på toppen av armeringen. Vanligvis er vannbarrieren 8 laget av et metall, for eksempel bly, og armeringen er dannet av kobbertråder viklet på en spiralformet måte rundt det tilstøtende lag. Armering er arrangert for å ta opp en betydelig mekanisk belastning som kablene 2, 3 kan bli utsatt for ved å være i sin driftsposisjon i sjøen. Det er også tilveiebrakt for å bære en betydelig elektrisk strøm, som til og med kan være så stor som strømmen i lederen 6. [002] I området ved skjøten 4, strippes armering til kablene av fra sistnevnte. Følgelig er skjøtekapslingen tilveiebrakt for å erstatte funksjonaliteten til armeringen i området ved skjøtarrangementet 1. Med andre ord, den må være i stand til å lede en høy elektrisk strøm, så vel som å være mekanisk sterk nok til å være i stand til å ta opp de mekaniske belastninger som normalt tas opp av kabelarmeringen. Derfor omfatter kapslingen en strømførende del 11 som er innrettet til å være i stand til å lede i det minste en del av en strøm som ledes av armeringen i kablene 2, 3 og et

7 forsterkningsparti 12 tilveiebrakt for å gi tilstrekkelig mekanisk styrke til nevnte kapsling og laget av et materiale med lavere elektrisk ledningsevne, men høyere mekanisk styrke, enn materialet i den strømførende delen 11. Den strømførende delen 11 er integrert i nevnte forsterkningsdel 12 og danner en enkelt enhet med denne. Mer presist, er den strømførende del 12 direkte festet til overflaten til forsterkningsdelen 11, fortrinnsvis ved hjelp av lodding eller ved hjelp av sveiseskjøter. Mer presist, omfatter den strømførende del 11 en flerhet av stengene 1, fortrinnsvis laget av kobber, som strekker seg i lengderetningen av skjøtarrangementet fra den ene ende av kapslingen til. annen ende, der hver stang er festet til en ytre overflate av forsterkningsdelen, og gir dermed bidrag til den mekaniske styrke av sistnevnte. Spesielt ved montering av skjøtekapslingen er det av fordel å ha den strømførende delen 11 integrert med armeringen, siden det letter håndteringen og monteringen. [0026] Forsterkningsdelen 12 omfatter en rørformet foring laget av metall, fortrinnsvis stål, mer foretrukket av rustfritt stål, og som strekker seg fra den ene ende av kapslingen til den andre derav. Bortsett fra å overføre mekanisk styrke til kapslingen, danner forsterkningsdelen 12 derfor også et vanntett hinder mot inntrenging av vann inn i det indre av kapslingen. Stengene 1 til den strømførende del 12 strekker seg på utsiden av foringen til forsterkningsdelen 11. [0027] Den rørformede foringen til armeringsdelen 12 omfatter en første rørformet del 12 ' som den første kabel 2 strekker seg gjennom og inn i foringen, og en andre rørformet del 12 " som den andre kabelen 3 strekker seg gjennom og inn i foringen. De to deler 12 ', 12 " er skjøtet ved hjelp av en sveiseskjøt. Mer presist, omfatter hver del en respektiv ring 13, 14 som duk-materialet til de respektiv deler 12 ', 12 "er festet til, fortrinnsvis ved hjelp av en sveiseskjøt, og disse ringene 13, 14 er skjøtet ved hjelp av en sveiseskjøt som strekker seg i en omkretsretning (og påføres etter å ha brakt kabelskjøten 4 til veie). Ringene 13, 14 er fremstilt av et materiale som er egnet for sveising, slik som stål, fortrinnsvis rustfritt stål. I regionen til de nevnte ringer 13, 14, er kobberstengene 1 i den strømførende del 11 som ligger på en respektiv rørformet del 12 ', 12 " til forsterkningsdelen atskilt med nevnte ringer 13, 14, som kan sees i fig. 4. Derfor, for å oppnå kontinuitet til den strømførende delen 11 over nevnte ringer 13, 14, blir broer av kobber stenger 26 plassert mellom ringene og blir innbyrdes forbundne til tilstøtende kobberstenger 1 til de to rørformede delene 12 ', 12 ". Broene 26 er koblet til stengene 1 ved hjelp av lodding eller sveising, sistnevnte alternativ resulterer i en forbedret mekanisk styrke og større bidrag til den mekaniske styrken til kapslingen som helhet. [0028] I motsatte ender av kapslingen som er vendt bort fra hverandre, omfatter kapslingen en respektiv ring 16, 17 laget av et metall med en høyere elektrisk ledningsevne enn materialet i foringen til forsterkningsdelen 12. Fortrinnsvis er nevnte

8 ringer 16, 17 laget av det samme metall som den strømførende del 11. Den strømførende del 11, så vel som forsterkningsdelen 12 er direkte koblet til ringene 16, 17, helst ved hjelp av sveiseskjøter, slik at en vanntett skjøt er etablert mellom hver ring 16, 17 og dens respektive forsterkningsdeler 12. På den indre omkrets av hver av nevnte ringer 16, 17 stikker en hylse 18, 19 ut fra de respektive ringer 16, 17 og ut fra kapslingen. For beskrivelsen av disse egenskaper henvises det særlig til fig.. Disse kapslingene er brukt for det formål å danne en vanntett skjøt med vannbarriere til hver respektive kabel 2, 3. Hylsene 18, 19 vil ligge an på den ytre omkrets av den eksponerte vannbarriere 8 til en kabel og overgangsområdet mellom hylsene 18, 19 og vannbarrierene 8 vil bli tettet ved hjelp av lodding. For dette formål påføres en kjegleformet loddering 20 ved nevnte overgangsområde, og en lodding blir påført på nevnte loddering, slik at den dekker overgangene mellom lodderingen 20 og vannbarrieren 8 og mellom lodderingen 20 og hylsen 18, 19. I den ene enden derav, mer presist den ene som vender bort fra den tilstøtende hylsen 18, 19 har lodderingen 20 en ytre diameter omtrent lik diameteren til den ytre periferi av vannbarrieren 8, og i den andre ende har lodderingen 20 en ytre diameter tilnærmet lik til den ytre diameter til hylsen 18, 19, slik at jevne overganger frembringes og lodding muliggjøres. [0029] Ved hver ende av skjøtekapslingen er det også tilveiebrakt en armeringsring 21, 22 til hvilken armering til den respektive kabel 2, 3 er forbundet. Hver armeringsring 21, 22 omfatter spor 23, ett for hver armeringsvaier, som armeringsvaierne i armeringen settes inn i før den blir festet til den nevnte armeringsringen 21, 22 ved hjelp av sveising. Armeringsringene 21, 22 er posisjonert tilstøtende til og koblet til enderingene 16, 17 i kapslingen ved hjelp av bolter 27 som strekker seg i lengderetningen av skjøtearrangementet. Derved festes oppspenningen av armeringsvaierne til den respektive armeringsringen 21, 22 som er aktivert ved hjelp av innstramming av boltene som kobler ringen til enderingene 16, 17 til kapslingen med armeringsringene 21, 22. Armeringsringene 21, 22 overlapper dens respektive enderinger 16, 17 svakt i den langsgående retningen av skjøtarrangementet, slik at det bare er et lite gap uavhengig av graden av stramming av boltene. Etter stramming av boltene, er en sveiseskjøt tilveiebrakt mellom armeringen 21, 22 og den tilhørende endering 16, 17 i området for nevnte spor, for ytterligere å forbedre skjøten og for å garantere god elektrisk ledningsevne mellom armeringen 21, 22 og enderingene 16, 17. [0030] Etter at den ovenfor nevnte lodding, og når armeringsringene 21, 22 er skjøtet til enderingene 16, 17, hindrer en respektiv beskyttende kjegle 23, 24, som hindrer bøying av kabelen i området til loddingen, påføres hver ende av kapslingen. Fortrinnsvis er hver beskyttende membran 23, 24 fremstilt av et metall og strekker seg langs en endedel av kapslingen, og dekker dermed ovennevnte lodding mellom hylsene 18, 19 og vannbarrieren 8 og overgangsområdet mellom kapslingen og

9 8 armeringsringene 21, 22. Plassen mellom hver kjegle og den delen som den dekker er fylt med fyllstoff, siden sand eller asfalt, innføres gjennom et hull i kjeglene 23, 24 når kjeglen har vært posisjonert i sin operative posisjon på kabelen / skjøtekapslingen. Til slutt, er hele skjøtekapslingen, herunder beskyttende kjegler 23, 24 dekket av en elektrisk isolasjon, fortrinnsvis varmekrymping av et materiale slik som gummi, for å hindre galvanisk korrosjon mellom deler av forskjellige metaller i skjøtarrangementet, spesielt mellom kobberdelene og deler fremstilt av rustfritt stål. [0031] Det skal nevnes at i figurene 1 og har det ikke blitt vist hvordan armeringsvaierne i armeringen til kablene 2, 3 strekker seg fra kabelen og er festet i sporene i armeringen 21, 22. Dette er bare for klarhetsgrunner. Det bør være forstått at vaierne strekker seg fra det punkt hvor det kan sees at diameteren til kablene 2, 3 endres i fig. 1 og, og opp til et punkt der de griper inn med sporene til armeringen 21, 22. Dette har imidlertid vært antydet i fig. 8.

10 Patentkrav 1. Et skjøtearrangement (1) for en undersjøisk kabel, der armerte undervannskabler (2, 3) skjøtes sammen, der nevnte skjøtearrangement omfatter en rørformet kapsling () hvori det strekker seg to undersjøiske kabler (2, 3) som skal skjøtes og hvori ledere til de to undervannskabler (2, 3) er skjøtet, der nevnte kapsling () omfatter en strømførende del (11) som er innrettet til å være i stand til lede i det minste en del av en strøm ledet av armeringen () til kablene (2, 3), og en forsterkningsdel (12) anbrakt for å tilveiebringe tilstrekkelig mekanisk styrke til kapslingen () og er laget av et materiale med lavere elektrisk ledningsevne enn materialet til den strømførende del (11), der nevnte strømførende del (11) er integrert i nevnte forsterkningsdel (12) og danner en enkel enhet med disse. 2. Et skjøtearrangement (1) ifølge krav 1, karakterisert ved at armeringsdelen (12) omfatter en rørformet foring som strekker seg fra én ende av kapslingen () til den andre, og som danner en vanntett hindring mot inntrengning av vann inn i det indre av kapslingen (). 3. Et skjøtearrangement ifølge krav 2 eller 3, karakterisert ved at den rørformede foring omfatter en første rørformet del (12 ') som en første kabel (2), strekker seg gjennom og inn i foringen, og en andre rørformet del (12 ") som en andre kabel (3) strekker seg gjennom og inn i foringen, og at nevnte første og andre deler (12 ', 12 ") er forbundet med hverandre ved hjelp av en vanntett sveis. 4. Et skjøtearrangement ifølge krav 2 eller 3, karakterisert ved at foringen til armeringsdelen (12) er i det minste delvis laget av stål.. Et skjøtearrangement ifølge ethvert av kravene 2-4, karakterisert ved at foringen (12) er i direkte kontakt med den strømførende del (11) Et skjøtearrangement ifølge krav, karakterisert ved at nevnte strømførende del (11) omfatter et antall stenger (1) som strekker seg utenfor nevnte foring (12) i lengderetningen til skjøtarrangementet (1). 7. Et skjøtearrangement ifølge krav 6, karakterisert ved at stengene (1) er laget av kobber.

11 8. Et skjøtearrangement ifølge krav 7, karakterisert ved at nevnte strømførende del (11) omfatter motstående enderinger (16, 17) som nevnte stenger (1) og foring (12) er forbundet til ved hjelp av sveiseskjøter. 9. Et skjøtearrangement ifølge ethvert av de foregående krav, karakterisert ved at nevnte strømførende del (11) er arrangert slik at den forbinder armeringen () til de to undervannskablene (2, 3) elektrisk som skjøtes inne i kapslingen ().. Et skjøtearrangement ifølge krav 9, karakterisert ved at nevnte strømførende del (11) er elektrisk forbundet med armeringen () til kablene (2, 3) ved sveising. 11. Et skjøtearrangement ifølge ethvert av de foregående krav, karakterisert ved at det omfatter en armeringsring (21, 22) som armeringen () til en kabel (2, 3)skal festes til ved hjelp av sveising Et skjøtearrangement ifølge krav 11, karakterisert ved at armeringsringen (21, 22) omfatter spor som armeringsvaierne i armeringen () settes inn i før de festes til nevnte ring ved hjelp av sveising Et skjøtearrangement ifølge ethvert av kravene 1-12, karakterisert ved at den omfatter en endering (16, 17) som danner en ende av nevnte kapsling (), og som forsterkningsdelen (12) og den strømførende del (11) er festet til og som er festet til armeringsringen (21, 22). 14. Et skjøtearrangement ifølge krav 13, karakterisert ved at nevnte endering (16, 17) er festet til armeringsringen (21, 22) ved hjelp av bolter som strekker seg i lengderetningen av skjøtearrangementet (1). 1. Et skjøtearrangement ifølge ethvert av de foregående krav, karakterisert ved at skjøtekapslingen () er omhyllet av et elektrisk isolerende lag Et skjøtearrangement ifølge ethvert av kravene 1-1, karakterisert ved at den omfatter en første undervannskabel (2) og en andre undervannskabel (3), der hver omfatter en elektrisk leder (6), karakterisert ved at de elektriske ledere (6) til nevnte kabler (2, 3) er sammenføyd i en skjøt (4) i nevnte skjøtearrangement (1). 17. Et skjøtearrangement ifølge krav 16, karakterisert ved at hver av nevnte kabler (2, 3) omfatter en vannbarriere (8), og en armering (), og ved at skjøtekapslingen () er

12 arrangert slik at de erstatter vannbarrieren (8) og armeringen () til kablene (2, 3) i området ved skjøten (4). 11

13 12 NO/EP

14 13 NO/EP

15 14 NO/EP

16 1 NO/EP

17 16 NO/EP

18 17 NO/EP

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 272424 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H02G 1/068 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.07. (80) Date of The

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2437272 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01B 7/28 (06.01) H01B 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242046 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D0C 17/02 (2006.01) A47G 27/02 (2006.01) A47L 23/26 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/02 (06.01) E04D 13/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.18 (80) Dato for Den

Detaljer