INTRODUKSJON FOR NYANSATTE - ARBEIDSGIVERDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTRODUKSJON FOR NYANSATTE - ARBEIDSGIVERDEL"

Transkript

1 INTRODUKSJON FOR NYANSATTE - ARBEIDSGIVERDEL RETNINGSLINJER FOR TJENESTEENHETSLEDERE OG KONTAKTPERSONER Revidert okt.2003 Organisasjonsavdelingen Personalseksjonen

2 INNHOLD: 1. HOVEDMÅLSETTING INTRODUKSJON HENSIKT OG METODE 3 2. INTRODUKSJON FØR TILTREDELSEN PERSONALKONTORETS ANSVAR FØR TILTREDELSEN AVDELINGEN/TJENESTEENHETSLEDERS ANSVAR FØR TILTREDELSEN 5 3. INTRODUKSJON VED TILTREDELSEN FØRSTE ARBEIDSDAG DE FØRSTE UKENE ETTER CA 2 MÅNEDER ETTER CA 5 MÅNEDER ETTER CA 1 ÅR - MEDARBEIDERSAMTALE 9 4. VEDLEGG SKJEMA 11 INTRODUKSJONSPLAN ARBEIDSGIVERDEL 1 11 INTRODUKSJONSPLAN ARBEIDSGIVERDEL 2 12 OPPFØLGINGSSAMTALE ETTER CA. 2 MNDR. 13 OPPFØLGINGSSAMTALE ETTER CA. 5 MNDR. 14 ARBEIDSTAKERENS VURDERING ETTER CA. 5 MNDR. 15 KONTROLLSKJEMA FOR AVDELING/TJENESTEENHETSLEDER 16 OVERSIKT OVER AKTUELL INFORMASJON 18

3 1. HOVEDMÅLSETTING Den nyansatte skal hurtigst mulig settes i stand til å utføre arbeidsoppgavene, få en positiv innstilling til kommunen/avdelingen/arbeidsplassen, innpasses i kommunen forøvrig og få en best mulig faglig og sosial utvikling. Det må skje en samordning mellom virksomhetens målsetting og krav til arbeidstakeren og arbeidstakerens kvalifikasjoner, egenskaper og ønsker. Tiltak for å nå målet: - introduksjon av nye arbeidstakere må tillegges stor vekt - introduksjon må skje systematisk 1.1 INTRODUKSJON HENSIKT OG METODE Det er viktig å få ansatt dyktige medarbeidere, men det er like viktig å få dem hurtig inn i jobben og beholde dem videre. Riktig og nødvendig informasjon til den nyansatte og god kontakt med kollegaer og ledere er en viktig forutsetning for en vellykket ansettelse. Vi har alle opplevd hvor viktig den første tiden på en arbeidsplass er. Erfaringer og inntrykk fra den første tiden vil prege vår innstilling til arbeidsplassen for lang tid framover. En nyansatt arbeidstaker er som regel forventningsfull, opptatt av å lære, og av å bli akseptert av ledere og kolleger. For en leder er det viktig å utnytte denne sjansen. Her gjelder ordtaket om å smi mens jernet er varmt. Gevinsten er stor og åpenbar både for kommunen og for den nyansatte. Mål: Den nyansatte skal hurtigst mulig bli en god og dyktig medarbeider med positiv innstilling til kommunen og arbeidsoppgavene. Tiltak for å nå målet: - helhetlig introduksjonsprogram - introduksjonsopplegg før tiltredelsen - introduksjonsopplegg ved tiltredelsen for tjenesteenhetsleder/kontaktperson - introduksjonsprogram for nyansatt 3

4 2. INTRODUKSJON FØR TILTREDELSEN Ansvaret for introduksjonsarbeidet fordeles på tre sentrale ledd: Personalkontoret, avdelings-/avdelingsledelsen ved tjenesteenhetsleder og en spesielt utpekt kontaktperson. Introduksjonen starter første gang kommunen har kontakt med den nyansatte. Ved kunngjøring av ledige stillinger i Steinkjer kommune er det oppgitt en person som kan kontaktes for nærmere opplysninger om stillingen. Denne personen er som regel nærmeste overordnede eller tjenesteenhetsleder. Det første møte kan også skje ved frammøte til samtale eller intervju. Vær oppmerksom på at denne kontakten kan være søkers første møte med kommunen. Det er derfor viktig hvordan vi opptrer. Mål: Den nyansatte skal på forhånd kunne gjøre seg kjent med hva Steinkjer kommune står for i forhold til en del sentrale spørsmål som har betydning for de ansatte. Tiltak for å nå målet: - sentralt informasjonsprogram om forhold som er av særlig betydning for den nyansatte - kurs for nyansatte i kommunal forvaltning Bli kjent med kommunen 2.1 PERSONALKONTORETS ANSVAR FØR TILTREDELSEN Regelverket som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for kommunale arbeidstakere er omfattende. For mange virker det nok også komplisert og uoversiktlig. Dette kan være med å skape usikkerhet. En viktig del av introduksjonsarbeidet er derfor å gi en oversikt over en del forhold innenfor lønns- og personalsektoren, og som er av særlig betydning for den nyansatte. Det sentrale introduksjonsprogram og som er personalkontorets ansvar, er som følger: Introduksjonspakke ved tilsetting Når den nyansatte bekrefter at han/hun tar i mot stillingen, sender personalkontoret ut et brev med tittel "Velkommen som medarbeider i Steinkjer kommune " med følgende vedlegg: - arbeidsreglement - permisjonsreglement - personalguide - oversikt over verneombud/verneområder - bykart over Steinkjer (for nye innflyttere) - kommunenål - navn på kontaktperson ved arbeidsstedet 4

5 Kurs for nyansatte om kommunal forvaltning: Bli kjent med Steinkjer kommune I kommunens kompetanseplan beskrives gjennomføringsplan for kurset. Kurset går over høst-og vårhalvår ca annethvert år. I mellomperiodene kan det gjennomføres et kortkurs. Det sendes ut invitasjon til alle nye ansatte og til øvrige ansatte i kommunen med tilbud om kurs i kommunal forvaltning. Det er en intensjon at samtlige nyansatte deltar på kurset i løpet av sitt første eller andre arbeidsår i kommunen. Nærmeste leder er ansvarlig for å oppfordre nyansatte til å melde seg på kurset. Mål: Den nyansatte skal bli kjent med kommunen som arbeidsplass, med kommunens organisering, oppgaver og mål. Den nyansatte skal bli kjent med andre ansatte i kommunen. Tiltak for å nå målet: - skriftlig informasjonsmateriell ved tilsettingen - tilbud om kurs kommunal forvaltning Bli kjent med kommunen 2.2 AVDELINGEN/TJENESTEENHETSLEDERS ANSVAR FØR TILTREDELSEN God introduksjon på en arbeidsplass har stor betydning. Det er god økonomi å ta i mot en ny medarbeider på en hyggelig måte. Dette krever god forberedelse. To sentrale forhold er verdt å tenke over - Tenk etter hva det betyr å gå fra en jobb til en annen. Greier du å leve deg inn i situasjonen, står du bedre rustet til å ta imot en nyansatt. - For det andre skal du sørge for at introduksjonen er systematisk. Når vedkommende begynner, skal du ha en spesielt aktivitetsplan for den første tiden. Tjenesteenhetsleder. Den nyansattes nærmeste overordnede bør ha ansvaret for introduksjonsarbeidet. Hovedansvaret bør imidlertid ligge hos en leder som har overordnet ansvar. Oppgaver som er naturlig i introduksjonssammenheng er å ta kontakt med den nyansatte når bekreftelse på at vedkommende tar stillingen er mottatt. Slik kontakt kan skje pr. telefon eller ved personlig møte. Tjenesteenhetsleder må gi informasjon til den nyansattes framtidige kolleger om at vedkommende skal begynne i stillingen og når dette skjer. Før den nyansatte begynner, må tjenesteenhetsleder gi melding til lønningskontoret slik at den som starter i ny stilling, får utbetalt lønn til rett tid. Det må også gis melding til informasjonen/it-enheten om pc, telefon og nøkkel, samt at den nyansatte får gjort avtale om fotografering. Vær også oppmerksom på at alle ansatte skriver under taushetserklæring ved oppstart i ny stilling. 5

6 Det er også viktig å ta kontakt med den nyansatte like før tiltredelsesdagen, med informasjon om møtested, hvem vedkommende skal henvende seg til osv. Kontaktperson. Det kan være praktisk å velge ut en kontaktperson som skal ta seg av den faglige og sosiale delen av introduksjonen, formidle kontakt med andre kolleger og være et fast holdepunkt for den nyansatte. Kontaktpersonen må selv ha interesse for og være skikket til denne oppaven. Denne personen må gis tilstrekkelig tid til å utføre oppgavene. Tjenesteenhetsleder og kontaktperson må i fellesskap klargjøre arbeidsplass, opplæringsbehov og forløp samt arbeidsoppgaver for den første tiden. En rose på arbeidsplassen ved ankomst kan være hyggelig! Mål: Den nyansatte skal føle seg velkommen, og merke at tiltredelsen er godt forberedt. Tiltak for å nå målet: - avklare hvem som er den nyansattes tjenesteenhetsleder og kontaktperson - kontakt med nyansatt ved bekreftelse at denne tar stillingen - utsendelse av eventuell informasjon om arbeidsplassen, organisering, ansatte osv. - informasjon til kolleger og andre samarbeidsparter - kontakt med den nyansatte like før tiltredelsesdagen - klargjøring av arbeidsplass, arbeidsoppgaver, evt. opplæringsbehov 3. INTRODUKSJON VED TILTREDELSEN Den første tiden på en arbeidsplass er viktig. Undersøkelser viser at den første tiden preger arbeidstakerens innstilling til arbeidsplassen for lang tid framover. Den nyansatte har forventninger til arbeidet og til kollegaene, og kollegaene har forventninger til de nyansatte. Folk er forskjellige, både i tenkemåte og væremåte. Det er mange måter å gjøre et arbeid på, og nye ansatte kan ofte bety nye løsninger. 6

7 Mål: Den nyansatte skal få et best mulig helhetsbilde av arbeidsplassen i forhold til holdninger, tradisjon, arbeidsoppgaver og teknologi. Tiltak for å nå målet: - samtale med leder ved tiltredelse, med omvisning og presentasjon - orientering om interne rutiner, innføring i arbeidsoppgaver, vurdering av opplæringsbehov - utdeling av introduksjonsprogram - veiledning og oppfølging 3.1 FØRSTE ARBEIDSDAG Ikke all introduksjon haster like mye. Det er heller ikke mulig for den nyansatte å ta imot for mye orientering på en gang. Det vil derfor være nødvendig å foreta en prioritering. Introduksjonen den første dagen vil variere utfra hvilken arbeidsplass det dreier seg om. Noen oppgaver er likevel felles: Ønske velkommen. Det er naturlig at tjenesteenhetsleder tar imot den nyansatte. Leder bør gi en kort informasjon om kultur på arbeidsplassen, interne rutiner og regler, slik at den nyansatte får nødvendig informasjon om miljømessige og praktiske forhold. Leder bør også informere om hvem som er vedkommendes kontaktperson. Praktiske forhold som ivaretas første dagen er for eksempel fleksitidskort, turnusplaner, materiell, nøkler, arbeidstid, arbeidsklær, datautstyr, underskriving av taushetserklæring o.l. Dersom leder ikke kan ta imot den nyansatte, må det gjøres avtale med en stedfortreder. Presentasjon/omvisning. Den første arbeidsdagen bør den nyansatte presenteres for kolleger og ledere og vises rundt på arbeidsplassen. Dette gjøres av leder eller kontaktperson, og må ikke bli for omfattende. En oversikt over øvrige ansatte ved avdelingen og deres funksjoner vil være til god hjelp for den nyansatte. De første arbeidsoppgavene. For den nyansatte vil det være viktig å komme i gang med en arbeidsoppgave allerede første dagen. Dette vil gi en god følelse. Det må gis god instruksjon og veiledning, slik at den nyansatte ikke er i tvil om hva oppgaven går ut på. Det naturlige er at nærmeste overordnede eller kontaktpersonen tar ansvaret for dette. 7

8 Introduksjonsplan Den nyansatte har før tiltredelsen mottatt en del skriftlig informasjon om kommunen. Dette må knyttes til det introduksjonsprogrammet som deles ut første dagen. Kontaktpersonen må informere om hva den nyansatte selv kan sette seg inn i og hva det vil bli gitt særskilt opplæring i. Det bør videre oppfordres til å stille spørsmål etter at arbeidstakeren selv har hatt tid til å sette seg inn i stoffet. Mål: Etter den første arbeidsdagen skal den nyansatte ha en positiv følelse i forhold til hvordan han/hun ble mottatt og i forhold til utførelsen av de første arbeidsoppgavene. Tiltak for å nå målet: - god forberedelse av den første arbeidsdagen - fordeling av ansvar er avklart - god instruksjon og veiledning - introduksjonsplan 3.2 DE FØRSTE UKENE Det er viktig å sjekke om den nye arbeidstakeren har fått den foreskrevne introduksjonen. Dette kan skje ved oppfølgingssamtaler. Gjennom vel forberedte samtaler skal en få opplysninger som legger forholdene til rette for vedlikehold og utvikling av arbeidstakerens sterke sider, og hjelp og veiledning der den nyansatte mangler kunnskap og erfaring. Det må hele tida foregå en løpende vurdering. Aktuelle tiltak i den videre utviklingen: Omvisning i avdelingen og eventuelle samarbeidsparter Det er naturlig å utvide kontaktflaten gradvis. Kontaktpersonen bør i denne sammenheng være bevisst på hvilke kontor eller samarbeidsparter den nyansatte vil ha nytte av å bli kjent med/presentert for. Dette er viktig slik at både den nyansatte og omgivelsene får en positiv oppfatning av hverandre. Daglig kontakt og instruksjon. I de første ukene er det viktig å stimulere den nyansatte til selv å stille spørsmål og til å komme med synspunkter på de arbeidsoppgaver som skal utføres. Det må gis tilbakemelding på utførelsen av oppgavene. Den nyansatte må oppfordres til aktiv sosial kontakt med de andre ansatte, spesielt i spisepauser og andre pauser. 8

9 3.3 ETTER CA 2 MÅNEDER Vurdering av arbeidsoppgaver og -innsats. Etter ca. 2 måneder bør det gjennomføres en samtale der både den nyansatte og tjenesteenhetsleder gir en gjensidig vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsinnsats. Den nyansatte må få tilbakemelding om sterke og svake sider. Om nødvendig må den nyansatte få konkret tilbakemelding om forhold som vedkommende må forbedre/endre på. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å vurdere arbeidstakeren i forhold til andre arbeidsoppgaver. Vurdering av miljømessige forhold. Samtalen bør også dreie seg om arbeidsmiljømessige forhold, både fysiske og mellommenneskelige. 3.4 ETTER CA 5 MÅNEDER Prøvetiden i kommunen er 6 måneder. Det vil derfor før prøvetidens utløp være viktig for arbeidsgiver å vurdere om vedkommende er skikket til å inneha stillingen. Etter 5 måneder bør det derfor gjennomføres en samtale etter samme prinsipper som medarbeidersamtale. Her vil den ansatte få mulighet til å gi en egen vurdering av sitt inntrykk av arbeidssituasjonen. Tjenesteenhetsleder vil også ha mulighet til å vurdere arbeidsinnsats og arbeidsoppgaver slik de ble tatt opp i samtalen som ble gjennomført etter ca. 2 måneder. I den grad det da var forhold som den nyansatte måtte forbedre seg på, vil det være viktig å få avklart om det har skjedd en forbedring. Mål: Den nyansatte skal i løpet av de første 5 måneder ha fått god opplæring og instruksjon med anledning til gjensidig tilbakemelding, slik at den ansatte har fått mulighet til å utvikle seg i arbeidet. Arbeidsgiver på sin side skal før utløpet av prøvetiden ha fått avklart om vedkommende er skikket til å inneha stillingen. Tiltak for å nå målet: - daglig kontakt og instruksjon - gjensidig vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsinnsats - at forhold av miljømessig karakter blir vurdert - medarbeidersamtale etter ca. 5 måneder 3.5 ETTER CA 1 ÅR - MEDARBEIDERSAMTALE Det bør hvert år gjennomføres en medarbeidersamtale med varighet ca. 1 time. Mål: - Jo klarere vi vet hva vi vil oppnå, og hva organisasjonen ønsker at vi skal oppnå, desto større blir sjansen for ar vi oppnår det. - Den beste måten vi kan vurdere framgang på, er å sammenligne resultatene med de mål vi har satt oss. 9

10 Tiltak for å nå målet: - oppfølging av forrige samtale, dersom dette er gjennomført - vurdering av arbeidsinnsats - formulering av konkrete arbeids- og utviklingsmål for den ansatte - vurdering av arbeidsmiljø og samarbeidsforhold - vurdering av behov for utviklings- og opplæringstiltak Personalkontoret har hovedansvaret for utarbeidelse og ajourføring av informasjonsmaterialet, som til enhver tid bør være så riktig som mulig. Videre skal personalkontoret bistå avdelingene hvis det er spesielle saksområder som krever det. Det er utarbeidet eget program for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Dette kan brukes dersom en finner det hensiktsmessig. Oppfølgingsoppgaver som avtales under medarbeidersamtalen noteres, og oppbevares på den ansattes mappe, slik at en kan komme tilbake til oppgavene med ei vurdering under neste samtale. 10

11 4. VEDLEGG SKJEMA SKJEMA 1 INTRODUKSJONSPLAN ARBEIDSGIVERDEL 1 P: Personalkontor A/T: Avdeling/tjenesteenhetsleder K: Kontaktperson Mål: Den nytilsatte skal - hurtigst mulig bli en god og dyktig medarbeider med positiv innstilling til kommunen og arbeidsoppgavene - bli kjent med hva kommunen står for i sentrale spørsmål innen lønns- og personalsektoren - bli kjent med kommunen som arbeidsplass - bli kjent med kommunens organisering, oppgaver og mål - bli kjent med andre ansatte i kommunen - føle seg velkommen, og merke at tiltredelsen er godt forberedt Tidspunkt Tiltak Ansvar P Ansvar A/T Ansvar K Før 1. Tilsettingsbrev tiltredelse: 2. Informere avdelingen/den nyansattes nærmeste overordnede 3. Arbeidsreglement 4. Permisjonsreglement 5. Personalguide, informasjon som er av generell art 6. Bykart, til innflyttere 7. Kommunenål 8. Navn på leder ved arbeidsplassen 9. Utpek kontaktperson som skal ta seg av den faglige og miljømessige delen av introduksjonen 10. Kontakt med nyansatt 11. Utsending av evt. informasjon om arbeidsplassen 12. Informere kolleger 13. Melding til lønnsseksjon og IT-seksjon NB! Skjema OAL001 og OAI Kontakte den nyansatte like før tiltredelsen 15. Plan for de første arbeidsoppgaver og opplæringstiltak 16. Klargjøring av arbeidsplass pc/tlf.etc. 11

12 SKJEMA 2 INTRODUKSJONSPLAN ARBEIDSGIVERDEL 2 Mål: Den nytilsatte skal - bli kjent med arbeidsplassens holdninger, tradisjoner, arbeidsoppgaver og teknologi - få tildelt introduksjonsprogram - få veiledning og oppfølging av utpekt kontaktperson - bli en naturlig del av det sosiale miljø på arbeidsplassen Tidspunkt Tiltak Ansvar P Ansvar A/T Tiltredelsesdagen 1. Ønske velkommen 1. Informasjon om forhold ved arbeidsplassen 2. Presentasjon for kontaktperson Presentasjon for kolleger, omvisning på arbeidsplassen Gi de første arbeidsoppgavene. Instruer godt slik at den nyansatte ikke er i tvil om hva oppgaven går ut på Ansvar K Utdeling av introduksjonsprogram Underskrive taushetserklæring, kvittere for nøkkel De første ukene Presentasjon/omvisning i avdelingen /tjenesteenheten og aktuelle samarbeidsparter Oppfølging av den nytilsatte i forhold til nødvendig informasjon og veiledning Oppfølging av introduksjonsplan Bidra til aktiv sosial kontakt med arbeidskolleger Etter ca. 2 og 5 måneder Gjensidig vurdering av arbeidsoppgaver og innsats Medarbeidersamtale 12

13 SKJEMA 3 (KONFIDENSIELT) OPPFØLGINGSSAMTALE ETTER CA. 2 MNDR. Arbeidstakerens navn: Avdeling/tjenesteenhet: Stilling: Tiltredelsesdato: Utfylles av overordnede. Spørsmålene skal begrunnes dersom svaret er negativt. 1. Har arbeidstakeren fått den foreskrevne introduksjon? 2. Har arbeidstakeren de kunnskaper/ferdigheter som er forutsatt? 3. Er arbeidsinnsatsen tilfredsstillende? 4. Har arbeidstakeren behov for spesiell opplæring? 5. Kan det være aktuelt å vurdere andre arbeidsoppgaver? Forslag: Ja Nei 6. Andre forhold som bør ha oppmerksomhet? Samtale gjennomført den Arbeidstakeren er kjent med vurderingen. Overordnedes navn og stilling Eventuell skriftlig avtale opprettes særskilt. 13

14 SKJEMA 4 (KONFIDENSIELT) OPPFØLGINGSSAMTALE ETTER CA. 5 MNDR. Arbeidstakerens navn: Avdeling/tjenesteenhet: Stilling: Tiltredelsesdato: Utfylles av overordnede. Spørsmålene begrunnes dersom svaret er negativt Før oppfølgingssamtale etter ca. 5 mndr. gjennomføres, skal den ansattes eget vurderingsskjema være utfylt, jfr. skjema Er arbeidsinnsats og arbeidsutførelse slik som forventet? Ja Nei 2. Er det behov for spesiell opplæring? 3. Kan det være aktuelt å vurdere andre arbeidsoppgaver? Forslag: 4. Andre forhold som bør ha oppmerksomhet? Samtale gjennomført den Arbeidstakeren er kjent med vurderingen. Overordnedes navn og stilling 14

15 SKJEMA 5 (Alternativt kan skjema for MEDARBEIDERSAMTALE benyttes.) ARBEIDSTAKERENS VURDERING ETTER CA. 5 MNDR. Utfylles og tas med som et utgangspunkt for samtale med overordnede etter ca. 5 mndrs. vurdering. Alternativt benyttes skjema for MEDARBEIDERSAMTALE. Dette avtales med overordnede. 1. Hva synes du om den introduksjonen som er gitt? 2. Har opplæringen/instruksjonen vært tilfredsstillende? 3. Hvordan er kontakten og samarbeidet med kollegene? 4. Hvordan er arbeidsmiljøet? 5. Har du de nødvendige hjelpemidler? 6. Er du tilfreds med de arbeidsoppgaver du har fått, eller kunne du tenke deg andre oppgaver? 7. Er det noen spesiell opplæring du kunne tenke deg? Utfylt den Arbeidstakers navn/stilling 15

16 SKJEMA 6 KONTROLLSKJEMA FOR AVDELING/TJENESTEENHETSLEDER Har den nytilsatte fått tilstrekkelig informasjon om: (Tilsvarende skjema leveres den nytilsatte.) ARBEIDSPLASSEN Formål Oppbygging Organisasjonsplan Oversikt over ansatte på arbeidsplassen Forhold til øvrige kommunale organer TILSETTINGSVILKÅR Ansettelses- og arbeidsreglement Arbeidstakers rettigheter og plikter ARBEIDET Taushetsplikt Arbeidstid (turnusplaner, fleksitid, overtid, avspasering, spisetid) Aktuelle lover og regler Arbeidsmål Tillitsvalgt Verneombud/verneområder Kontaktperson VURDERING AV ARBEIDET Ansvarsområde Myndighetsområde Fagområde Utførelsen av arbeidet OPPLÆRING/KURS Opplæringsplan Interne opplæringstilbud Eksterne opplæringstilbud Permisjon ved kurs Påmelding SOSIALE FORHOLD Samværsformer, personlig atferd Kundebehandling Telefonkultur Røyking Bedriftskultur Forsikringsordninger 16

17 Pensjonsordninger Bedriftshelsetjeneste PRESENTASJONER Kolleger ved egen avdeling Kolleger ved andre avdelinger Eksterne kontakter INFORMASJON Rundskrift, tidsskrift Oppslagstavle Intern postgang Intern avis Forslagskasseordning LOKALITETER M.V. Utdeling av nøkkel Garderobe Kantine/spiserom Forbruksmateriell, kontorrekvisita, verktøy og lignende Arbeidstøy Arkiv Sikkerhetsrutiner/branninstruks LØNN Lønnstabell/lønnsansiennitet Lønningsdag Lønn under sykdom, svangerskap, militærtjeneste Lønnstrekk (for eksempel kantine) Evt. godtgjøringer FERIE/PERMISJON Opparbeiding av ferie Ferie 1. året Utbetaling av feriepenger Ferieplan Permisjonsreglement SYKEFRAVÆR Melderutiner Egenmelding, sykmelding Utbetaling av sykepenger FORENINGER Arbeidstakerorganisasjon Tillitsvalgtordningen Bedriftsidrettslag 17

18 18

19 SKJEMA 7 OVERSIKT OVER AKTUELL INFORMASJON Utsendt til den Finnes på nyansatte arbeidsplassen 1. Arbeidsreglement 2. Permisjonsreglement 3. Personalguide Arbeidstakerhåndbok 4. Verneombud/verneområder 5. Arbeidstakerorganisasjoner 6. Organisasjonsplan 7. Oversikt over ansatte på arbeidsplassen 8. Hovedtariffavtalen 9. Hovedavtalen 10. Arbeidsmiljøloven () 11. Personalhåndboka () 12. Håndbok for lønns- og personalansvarlige 13. Personalpolitiske retningslinjer () Avdelingene/tjenesteenhetene kan henvende seg til personalkontoret dersom det er spesiell informasjon eller saksområde som det ønskes bistand til. 19

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE- ARBEIDSTAKERDEL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER I STEINKJER KOMMUNE!

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE- ARBEIDSTAKERDEL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER I STEINKJER KOMMUNE! INTRODUKSJON FOR NYANSATTE- ARBEIDSTAKERDEL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER I STEINKJER KOMMUNE! Organisasjonsavdelingen Personalseksjonen Organisasjonsavdelingen Personalseksjonen Innhold: Revidert okt. 2003

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Introduksjonsprogram. for nyansatte. Ringebu kommune,

Introduksjonsprogram. for nyansatte. Ringebu kommune, Introduksjonsprogram for nyansatte Ringebu kommune, 27.01.15 Nytilsatt i Ringebu kommune Det første møtet med Ringebu kommune er viktig. En godt forberedt start gjør et godt førsteinntrykk på den nytilsatte.

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12,

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12, INNLEDNING MEDARBEIDERSAMTALEN Det er vanlig å definere medarbeidersamtalen som er samtale mellom en ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende, forpliktende og fortrolig. Samtalen

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA INTRODUKSJON AV NYANSATT Vedtatt i AMA 14.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDLAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 2. FORMÅL 3. FORBEREDELSE AV MOTTAK 4. MOTTAK AV DEN NYANSATTE 5. OPPFØLGING I DET FØRSTE

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen

Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen (I henhold til vedtak i Det akademiske kollegium 26.09.96) Programmet skal følges ved tilsettinger i alle stillingsgrupper, både vitenskapelige,

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Medarbeidersamtale Veiledningshefte Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 1 Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 2 Medarbeidersamtale

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN. Compendia. Introduksjon til oppslagsverket Compendia

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN. Compendia. Introduksjon til oppslagsverket Compendia GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Compendia Introduksjon til oppslagsverket Compendia Hovedtemaer 1. Hvordan logge inn i Compendia 2. Oversikt 3. Compendia som oppslagsverk -

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden 1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden Bakgrunn for advarselen Du har brutt arbeidsreglementet ved å... (hendelsesbeskrivelse/reaksjonsgrunnlag) I samsvar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

PLAN FOR OPPFØLGING AV NYTILSATTE I LENVIK KOMMUNE

PLAN FOR OPPFØLGING AV NYTILSATTE I LENVIK KOMMUNE 25.11.15 PLAN FOR OPPFØLGING AV NYTILSATTE I LENVIK KOMMUNE Bakgrunn I hovedtariffoppgjøret 2010 ble partene enige om sette søkelys på oppfølging av nytilsatte, og oppfordret kommunene til å utarbeide

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse.

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. En menighet er på mange måter en spesiell arbeidsplass, ikke minst fordi vi her opererer i skjæringspunktet mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / 21.09.

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / 21.09. NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / Dato: 21.09.2011 Bonusordning ikke diskriminerende for kvinne i foreldrepermisjon En kvinne anførte

Detaljer

Konsulenter Områdeleder Personalrådgiver Kommentar. Søknader lagres på avskjermet del av fellesområdet. Gir nødvendig faglig

Konsulenter Områdeleder Personalrådgiver Kommentar. Søknader lagres på avskjermet del av fellesområdet. Gir nødvendig faglig Nye resultatenhetsledere på nivå 2: Rutiner og prosedyrer for tilsettingsprosess fra oppstart til innstilling. (Grå celle betyr hvor hovedansvaret er forankret) pr. august 2017 Oppgaver Beslutning om at

Detaljer