Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231"

Transkript

1 I q6?9.l1.01s : S?9.t S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

2 INNHLDSFRTEGNELSE SIDE l. INNLEDNING l 2. RESULTATER l Datagrunnlag Fjærkrefter Prosentvis fordeling Maksimale og midlere fjærkrefter pr. sideakselerasjonsnivå opp SUMMERING APPENDIX Al. Maksimale og midlere fjærkrefter pr. sideakselerasjonsnivå. NSB f-!f'\vedkontoret Bib1ictoket

3 1 1. INNLEDNING Hensikten med prosjektet har vært å sammenligne sideveis fjærkrefter ved hjulakslene på El under kjøring i venstre- og høyrekurver og ulike fartsretninger. Arbeidet bygger på tidligere gjennomførte akselerasjons- og sporkraftmålinger på strekningen slo-tta høsten Det henvises derfor til rapporten utgitt i juni 1991 når det gjelder opplysninger vedrørende instrumentering, måling og etterbehandling. Fjærkreftene utgjør størstedelen av sporkreftene hjul/skinne. Resten skyldes sideveis akselerasjoner som måleteknisk registreres via akselerometre på akselkasseboksene. En akselerasjonsgiver brøt imidlertid sammen tidlig under måleforsøkene, og vi har derfor ikke sammenlignbare sporkraftresultater for samtlige hjulaksler. Følgelig har vi valgt å konsentrere oss om registrerte fjærkrefter ved ulike hjulaksler.

4 2 2. RESULTATER 2.1 Datagrunnlag Måleturene som ble etterbehandlet var av forskjellig lengde på grunn aven feil rettstrekningsmarkering mellom Losna og Fåberg i fartsretningen mot slo. Dette avsnittet ble følgelig ikke tatt med under etterbehandlingen. Antall detekterte venstre- og høyrekurver for ulike kurvegrupper pr. måletur kan sees av tabell TREKKRAFT- El El MATERIELL GNER XLAB+AB XLAB+AB MALES TREKNING Lillestrøm-tta tta-losna + kmp Fåberg-Lillestrøm kmp kmp RETNING Mot tta Mot slo LKMTI- F2-F1 F1-F2 RIENTERING HASTIGHET verhastighet verhastighet E+15, E<0 E+15, E<0 E+, E>0 E+, E>0 MALE DAT Kurveradius H H 0-0 meter meter meter meter meter SUM /H SUM +H Tabell Antall detekterte venstre- og høyrekurver for ulike kurvegrupper på ulike måleturer.

5 3 2.2 Fjærkrefter Prosentvis fordeling vi har tatt for oss prosentvise andeler fjærbevegelser over 5,7 og 9 mm hvilket tilsvarer krefter på henholdsvis 22,.8 og 39.6 kne Resultatene er presentert pr. aksel pr. høyre og venstre kurvegruppe for fartsretningene slo-tta F2-F1 og tta-slo F1-F2 i tabeller på side 5 og 6. TENDENSER I fartsretningen slo-tta med lokorienteringen F2-F1 opptrådte første aksel i fartsretningen ( aksel 4 ) med gjennomgående størst fjærkrefter. Når vi tar i betraktning begge kurveretninger og alle kurvegrupper med radius fra 0 til 00 meter, ble gjennomsnittlige resultater at 29.3 prosentandeler overskred 22.0 kn, 8.0 prosentandeler overskred.8 kn mens 0.74 prosent av verdiene var høyere enn 39.6 kne Maksimale fjærkrefter ble oppnådd i kurvegruppen med radius i området 0-0 meter prosent av kraftverdiene i høyrekurver lå her i området kn mens tilsvarende tall for venstrekurver var 0. prosent. Klart minst krefter ble registrert ved aksel 2 ( nummer tre i fartsretningen) hvor gjennomsnittstallene var at bare 6.0 og 0.1 prosent av kraftverdiene overskred henholdsvis 22.0 og.8 kne Resultatene oppnådd i fartsretningen slo-tta indikerer at høyrekurver gir større fjærkrefter enn venstrekurver. Målingene viste at store forskjeller gjør seg gjeldende i krappe kurver ved første og siste aksel. Når det gjelder aksel 4 (ledende aksel), var resultatene i venstrekurver med radius 0-0 meter at 29.7 prosent var høyere enn 39.6 kn mens 2.99 prosentandeler overskred 39.6 kne Tilsvarende tall i høyrekurver var 44.0 og 5.58 prosent, altså klart høyere. Aksel 1 opererte med vesentlig lavere fjærkrefter. I venstrekurver med samsvarende kurveradier lå 25.2 prosent av verdiene over 22 kn mens 0.2 prosent overskred.8 kne Tallene for høyrekurver var henholdsvis 48.7 og 1.6 prosent. I fartsretningen tta-slo med lokorienteringen F1-F2 ga første og siste aksel i fartsretningen gjennomgående størst fjærkrefter ved kjøring i krappe kurver. gså her skilte ledende aksel seg ut med størst krefter, men forskjellen til siste aksel var mye mindre enn tilfellet var i motsatt fartsretning. Gjennomsnittlige prosentandeler fjærkrefter som overskred henholdsvis 22.0,.8 og 39.6 kn midlet over samtlige kurvegrupper var 24.6, 4.4 og Maksimale fjærkrefter ble registrert i kurvegruppen med radius 0-0 meter. I venstrekurver lå 0.04 prosent av kreftene i området kn, mens høyrekurvenes maksimalverdier ble registrert i området kn med 0.26 prosentandeler.

6 Måleresultatene bekreftet ellers tendensen fra motsatt kjøreretning hvor klart lavest fjærkrefter synes å opptre på tredje aksel i fartsretningen. Gjennomsnittlige prosentandeler krefter ved aksel 3 som overskred 22.0 og.8 kn var henholdsvis 8.4 og 0.2. Det var imidlertid ikke noen gjennomgående tendens for denne fartsretningen at høyrekurver ga større fjærkrefter enn venstrekurver. I krappe kurver med radius i området 2-0 meter opererte aksel 1 med noe større krefter i høyrekurver, men dette var ikke tilfelle i øvrige kurvegrupper. Når det gjelder aksel 4, opptrådte størst kraftandeler stort sett i venstrekurver med til dels store prosentvise forskjeller for krappe kurver. For aksel 3 var tendensen motsatt med størst fjærkrefter i høyrekurver. Sammenligner vi oppnådde resultater for ulike kjøreretninger, ser vi at fartsretningen mot tta med lokorienteringen F2-Fl oppnådde størst fjærkrefter på ledende aksel. Gjennomsnittlige prosentandeler fjærkrefter som her overskred.8 og 39.6 kn var 8.0 og 0.74, mens tilsvarende tall i motsatt fartsretning var 4.7 og Det ble også registrert flest maksimalkrefter i området kn for fartsretningen slo-tta. 4

7 I GGIAKSLER II R=2-0 m II R=3-400 m II R=4-0 m II R=6-800 m I R=800-00m R=0-00m R=0-00m I H I H I H I H H H AKS % > AKS kn AKS AKS H AKS % > AKS kn AKS AKS AKS % > AKS kn AKS AKS Tabell Prosentvise andeler fjærkrefter > 22.0,.8 og 39.6 kn for ulike boggiaksler ved kjøring med El i fartsretningen slo - tta, F2-F1.

8 I BGGIAKSLER II R=2-0 m IIR-': r--:-=0 m II R=6-800 m I R=800-0rn R=0-0m R=0-00m I H I H I H I H H H +H AKS % > AKS kn AKS AKS % AKS > AKS kn AKS AKS AKS % > AKS kn AKS AKS Tabell Prosentvise andeler fjærkrefter > 22.0,.8 og 39.6 kn for ulike boggiaksler ved kjøring med El i fartsretningen tta - slo, F1-F2.

9 Maksimale og midlere fjærkrefter pr. sideakselerasjonsnivå. Det henvises til appendiks A2 for komplette måleresultater for ulike hjulaksler pr. fartsretning og venstre/høyre kurvegruppe. i gjør oppmerksom på at maksimalverdiene pr. sideakselerasjonsnivå (aq-nivå) er midlet over antall kurver representert ved nivået. Resultatene viser at at de største maksi male og midlere fjærkreftene opptrer på ledende hjulaksel ved kjøring i krappe kurver. Dette gjelder begge farts- og kurveretninger, men forskjellen mellom fjærkreftene ved ledende og øvrige hjulaksler er mest utpreget ved kjøring i retningen slo-tta med lokorienteringen F2-F1. Sammenstillingskurver som viser maksimal e og midlere fjærkrefter for aksel log 4 pr. farts- og kurveretning for radiusgruppen 0-0 meter er presentert på de to neste sidene. ed kjøring i fartsretningen slo-tta med lokorienteringen F2-F1 var tendensen at høyrekurver ga større fjærkrefter enn venstrekurver. Dette gjelder både midlere og maksimale krefter. Måleresultatene fra kjøringen i motsatt retning med lokorienteringen F1-F2 var imidlertid ikke så entydige. Når det gjelder maksimale fjærkrefter ved aksel 1, ble det registrert jevnstore verdier i venstre- og høyrekurver. ed bakerste hjulaksel ble det registrert høyest kraftverdier ved kjøring i venstrekurver. Når det gjelder midlere kraftverdier, ble det ved aksel 1 bare målt mindre forskjeller mellom høyre- og venstrekurver. ed aksel 4 var forskjellen noe større med størst kraftregistreringer i venstrekurver. Ser vi etter størrelsesmessige fjærkraftforskjeller mellom ulike kjøreretninger, blir resultatet at ledende aksel i fartsretningen slo-tta opererer med størst fjærkrefter. Dette gjelder både midlere- og maksimale verdier pr. kvasistatisk sideakselerasjonsnivå. ed sammenligning av oppnådde resultater for sideakselerasjoner i området 1.8 m/s 2 < laql < 1.9 m/s 2 (aq-nivå 19/29) får vi maksimale fjærkrefter på henholdsvis 49.5 og 43.3 kn og middelverdier på 40.3 og 38.0 kne Dette er samsvarende verdier for ledende hjulaksel oppnådd ved kjøring i høyrekurver i fartsretningene slo-tta (F2-F1) og tta-slo (F1-F2).

10 EL H. SL-TTA. F2-Fl ēx LL 40 il. I.'-' ex ex Iq! "") I.'-'.. < :E i.i < :E ENSTRE/HEYRE KURER, R-0-0 METER L.-----' fl" r=: I-- L '...j: r l : )b -' L-----t /' t::: L------'... / [ l-----' k-' L------' t::=, Ir ' n NI A KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4- + AKS4-H <> AKS1-6 AKS1-H EL H. SL-TTA. F2-Fl ENSTRE/HEYRE KURER. R-0-0 METER I.'-'... I.'-'.., il. I.'-' I.'-'.....-::: I -- / L.-----' l-----' l------< l-----' l----' L------' r:: rtl NiA K ASiST A TISK GNKASSEAKS. o AKS4- + AKS4-H <> AKS1-6 AKS1-H

11 EL H. TTA-SL. F1-F2 ENSTRE/HEYRE KURER. R-0-0 METER - U.I 40 L1.. U.I IQ! 'j l1.. U.. < ii5 <...-:::::i L "' P.-d / P r:-- l ' l ' '/ ---- t: t:==:: NiA KAS1ST A TISK GNKASSE o AKS1- + AKS1--H o AKS4- AKS4-H EL H. TTA-SL. F1-F2 ENSTRE/HEYRE KURER. R-0-0 METER U.I L1.. U.I IQ! 'j l1.. U.I U.. v p p [ v t 8 I b23 v NI A KASIST ATISK GNKASSE o AKS1- + AKS1--H o AKS4- AKS4-H

12 For å kunne sammenligne dynamikken i må l te f jærkrefter ved ulike hjulaksler har vi beregnet gjennomsnittlige dynamiske tillegg til midlere fjærkrefter for aq-absoluttverdier i området m/s 2 pr. aq-nivå, radiusgruppe og kurveretning. Dynamiske tillegg pr. aq-nivå er beregnet som 0.5* ( (Fmax-F mid) + (Fmid-Fmin) ). idere er midlere dynamiske tillegg over alle aq-nivåer i områdene (-0.4)-(-1.9) m/s 2 (venstrekurver) og m/s 2 (høyrekurver) beregnet. Beregningsresultatene for ulike radiusgrupper og kurveretninger er presentert i tabell på neste side. i skal her ikke feste oss så nøye ved tallverdiene, men heller se på innbyrdes forskjeller mellom resultatene oppnådd på fremre- og bakre boggiaksel i høyre- og venstrekurver. En gjennomgående tendens er at de dynami ske tilleggene øker med avtagende kurveradius. idere ser v i at størst verdier helt klart opptrer ved ledende aksel i fartsretningen. Dette gjelder uansett radiusgruppe og farts- og kurveretning. Det er imidlertid ikke noen entydige størrelsesmessige forskjeller mellom venstre- og høyrekurver eller farts r etningene mot og fra tta.

13 I I R=2-0 m R=3-400 m R=4-0 m R=6-800 m R=800-00m I SL - TTA F2-F1 II II II I H I H I H I H I H AKS AKS AKS AKS II II I AKS TTA - AKS SL AKS F1-F2 AKS Tabell Gjennomsnittlige dynamiske tillegg (i kn) til midlere fjærkrefter for ulike hjulaksler pr. radiusgruppe og farts- og kurveretning.

14 3. PPSUMMERING 12 Klart størst fjærkrefter ble som forventet registrert på ledende hjulsats ved kjøring i krappe kurver. Måleresultatene viser at høyest verdier ble oppnådd i radiusgruppen 0-0 m i kjøreretningen mot tta med førerrom 2 først. Registrerte maksimalverdier lå i området kn. Minst fjærkrefter ble gjennomgående målt ved tredje hjulsats i fartsretningen, uavhengig av kjøreretningen. Dette er egentlig noe overraskende fordi denne hjulsatsen (ledende aksel bakre boggi) normalt oppfører seg omtrent som ledende aksel på fremre boggi. Som en konsekvens av de lave kreftene på tredje aksel, er fjærkreftene på fjerde aksel i fartsretningen relativt store. ed betraktning av beregnede gjennomsnittlige dynamiske tillegg til registrerte fjærkraftmiddelverdier kan vi trekke frem følgende tendenser. De dynamiske tilleggene økte med avtagende kurveradius, og klart størst verdier opptrådte ved ledende hjulaksel i fartsretningen. Det ble ikke registrert noen entydige forskjeller mellom ulike kurve- og fartsretninger. Hovedhensikten med denne undersøkelsen har vært å avdekke om tidligere registrerte problemer med skjevbelastning fra El 17 kan gjenfinnes i målte sideveis fjærkrefter. Samtidig skulle det undersøkes om det var noen forskjell i fjærkreftene på aksel log 4 når disse gikk som ledende aksler. Målingene på El gir ikke noe entydig svar på spørsmålet om skjevbelastning. Det viser seg at resultatet er svært avhengig av kjøreretning og lokomotivorientering. I retningen slo-tta med førerrom 2 først var det markert forskjell mellom høyre- og venstrekurver for ledende aksel (akslei 4). Fjærkreftene lå gjennomgående 3-4 kn høyere i høyrekurver (både maksimalverdier og middelverdier) i de krappeste kurvene (R < 0 m). Dette stemmer godt overens med tidligere målinger. I motsatt kjøreretning (mot slo) med førerrom 1 først viste målingene imidlertid ingen merkbar forskjell mellom høyre- og venstrekurver for ledende hjulsats (aksel 1) hverken for maksimal- eller middelverdier. Når det gjelder størrelsen på kreftene, virker det som om kraftnivået i fartsretningen mot slo med aksel 1 som ledende er en god del lavere (5 kn) enn mot tta me d aksel 4 som ledende. åre problemer med lagerskader på venstre aksellager på aksel 1 kan derfor ikke forklares ut i fra disse målingene idet det virker som om aksel 4 påføres de største sidekreftene i aksellagrene.

15 A P PEN D I X

16 Al. Maksimale og midlere fjærkrefter pr. sideakselerasjonsnivå. SIDEAKSELERASNSNIÅER HØYREKURER NIA MRADE FR KASISTATISK NIA S IDEAKSELERAS N [ ml-s 2 ] l l 21 2.l l.s l.s ENSTREKURER MRADE FR KASISTATISK SIDEAKSELERASN [ m/s 2 ] l -.l l.s -l.s KUREBETEGNELSER AKS1/2/3/4-/H H Aksel 1/2/3/4 venstre/høyre kurver. verhastigheter.

17 EL H. SL-TTA. F2-F1 ō:: 40 w... l.i... et U5 et ENSTREKURER. R-0-0 METER / /r -l= -f..-'i /l j, --t p- r :r---t - [ r v NI A KASIST A TISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 <> AKS2 t;, AKSl EL H. SL-TTA. F2-F1 HEYREKURER. R-0-0 METER ō:: 40 l.i... LL.... et 5 et [ v / t/ --= --::;:::::; / ---- t.-----" / --' p NIA KASIST ATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 <> AKS2 t;, AKSl

18 EL H. att A-SL. F1-F2 ENSTREKURER. R-o- 0 METER - Q: w 40 Q: Q: Iq!... -< (i.j -< / rr- / ---< ;:=: - : / / j-. ""i: If f--- P - =-- v ' <..-/ /.----' NIA KASISTA nsk GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 6 AKS4 EL H. att A-SL. F1-F2 HEYREKURER. R-0-0 METER - Q: w Q: a:: Iq!... -< (i.j -< [ v /' --f / fl" ::.---- "1 k::: - IP" c:::: r:: t::? NI A KASIST A TISK GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 6 AKS4

19 El H, SL-TTA, F2-F1 ENSTREKURER. R-00 METER - IX 40 w t0- ll. IX IX LIl! ll.... et ::E ii5 et ::E / [/ f.----:: p-' "... / ' r- -'/ :r-- --::::::i ---::: ;::::.-- p NI A K ASST A TISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 /::;. AKS1 El H, SL-TTA, F2-F1 HEYREKURER. R-00 METER - IX w t0- ll. IX IX 40 LIl! ll.... et ::E ii5 et ::E y---f / p [!:L "tp : ---:; 2 y---f ---t } --:;;,; ---- [.--.--, / v NiA KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 /::;. AK

20 EL , H. TTA-SL. F1-F2 ENSTREKURER, R-00 METER ō:: w 40 LI.. l.!( -" LI.... < ::! <il < ::! --- r> f..--- l----' vp l-- t::--- f---- &- - [ b ' b '.---' o NI A KASIST A TlSK GNKASSE o AKS1 + AKS2 o AKS3 6. AKS4 EL , H. TTA-SL. f,1-f2 HEYREKURER, R-o0 METER ō:: 40 LL LI.. LL L.!t '"') LL.. < ::! US < ::! p- b:? I " / "lb...d r------= n NiA KASISTATISK GNKASSE o AKS1 + AKS2 o AKS3 6. AKS4

21 EL H. SL-TTA. F2-F1 ENSTREKURER. R-4DD-.0. METER SD - LL 40. u.. LL Iq! 3D "") u.. LL.. et <i.i et. l. [ I v----- v ID, --f v--' / f' p r-.---f c NiA KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 <> AKS2 AKS1. EL H. SL-TTA. F2-F1 HEYREKURER. R-4D-.0. METER SD - LL 40. U. LL Iq! 3D "") u. lli.. et <i.i et. / -- r -+ / -- : I<:-- ;r -f Ir k::::::: f' [ ff" v--- r,..a y--! p c NI A KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 <> AKS2 AKSl

22 EL H. TTA-SL. F1-F2 ENSTREKURER. R METER ō:: LI. 40. LI. L!a!. LI. - < (is < b:::: f-- -I r-- r-- l "' ; --" <!r " Ir----' c::::::= 7 NiA KAS1ST A nsk GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 6 AKS4 EL H. TTA-SL. F1-F2 HEYREKURER. R METER ō:: 40 LI..... LI. L!a! ""j. ll - < ::E en < --" --" l-----' \F.--d ---b.---i F"..--' ---d --" e.-- 7 ly" pa b o NI A KASIST ATISK GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 6 AKS4

23 EL H, SL-TTA, F2-F1 ENSTREKURER. R METER - ll ll IQ! ""') I... «<is «[.--< -f6---f tx :r- p---' o NiA KASISTA TISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 t:, AKSl EL H, SL-TTA, F2-F1 HEYREKURER. R METER - 40 ll... ll IQ! ""') ll.. «<is «/ f> :.----" / ---' d o MAKASTAnSKGNKASSEAK& o AKS4 + AKS3 o AKS2 t:, AKSl

24 El H. TTA-SL. Fl-F2 ENSTREKURER. R METER ō:: LL 40 Ll. LL IQ! U. LL... <I: (i5 <I: k----' k--:2 p-.---a ' L ' I.-----' [ h --- [2P L-----' l---: v-, F- NI A K ASlST ATISK GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 b, AKS4 EL H. TTA-SL. Fl-F2 HEYREKURER, R-o- 800 METER ō:: w 40 u. w " " IQ! U.... <I: ei) <I: --::;:! &, ' lr2 i'f" '--'IP h NiA KASISTA nsk GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 b, AKS4

25 EL H. SL-TTA. F2-Fl ENSTREKURER. R METER ō:: LL. "!! ""') LL. - < 1i5 < r er [ e /? ) --..-A NI A KAS1ST A TISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 t.. AKSl EL H. SL-TTA. F2-Fl HEYREKURER. R METER ō:: LL. "!! ""') LL. - < 1i5 < l::t ---f - A ----=---- L..--t: ::t -+?..-!= -' --::;:::: NI A KASIST A TISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 t:. AKSl

26 EL H. TTA-SL. F1-F2 ENSTREKURER. R METER ō:: LU 40 t0- LL. LU IQ! LL. U - -< u; -< b :; Lp:..lI -;,--- ] ---. NiA KASIST ATISK GNKASSE o AKSI + AKS2 o AKS3 6, AKS4 EL H. TTA-SL. F1-F2 HEYREKURER, R METER -tt 40 LU t0- LL. LU tt tt L!I! LL.... -< u; -< E k :j v-- / -:::j,,-- :7 L /] ---- / v NiA KASIST A TlSK GNKASSE o AKSI + AKS2 o AKS3 6, AKS4

27 EL H. SL-TTA. F2-F1 ENSTREKURER. R-o- 0 METER : LL u.. I : : I&!l! -, u.. LL : LL...I / [ p y---, t:t =--' / r-..---' Fl..--:::: r+-. NI A KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 6 AKSl El H. SL-TTA. F2-F1 HEYREKURER, R-0-0 METER : LL u.. I : : L!( -, u.. I : I...I fr- -="" f(""./.---"! k----'..----' b-----' h NiA KASIST A TISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 6 AKS1

28 El H. TTA-SL. F1-F2 ENSTREKURER. R-o- 0 METER LU... u.. LU Iq! '"') l.l. LLI LLI... I'l" r-- l----' L l----' l ' -----: - L I---- l----' l--::2 I----' ---= L " v--- r-- / b-----' L---' -- NiA KASISTATISK GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 6 AKS4 El H. TTA-SL. F1-F2 HEYREKURER. R-0-0 METER LU... u.. LLI IQ! '"') u.. LLI LU... :E ---- l---::::; ( lyo v p / li k;7 -< NI A K ASST ATISK GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 6 AKS4

29 EL H. SL-TTA. F2-F1 ENSTREKURER. R-00 METER I... I.l.. lea! "'j I - A - t A v l.---- L L ' l.---'" I>-- t:== t:= NivA K ASIST A TISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 6, AKSl EL H. SL-TTA. F2-F1 HEYREKURER. R-o0 METER I... lea! w... o I<- [vp -t...--:::::::; ---' A p-! I---' t::::: -< n ? NiA KASIST A TISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 6, AKS1

30 EL H. TTA-SL. Fl-F2 ENSTREKURER, R-00 METER w u.. I.L IQ! u.. I.L et::.. o r:: Il L--::= L ' L ' e ' L ' l----' L-----' l----' ;!r-- ( NI A KASISTATISK GNKASSE o AKS1 + AKS2 o AKS3 6 AKS4 EL H. TTA-SL. Fl-F2 HEYREKURER, R-00 METER w u.. et:: u.. et::.. o t::: [ :.---' MvAKASISTATISKGNKASSE o AKS1 + AKS2 o AKS3 6 AKS4

31 EL H. SL-TTA. F2-Fl ENSTREKURER. R METER w I. ex ex L!a! '"') I. ex w... P d t p b,----'!> ' l----"' rr- b.---' v---' v---- -:::::::; --- v---- i y--- NI A KAS1ST A TISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 <) AKS2 b, AKSl EL H. SL-TTA. F2-Fl HEYREKURER. R-40o- 0 METER I.L I.L c::: L!a! '"') c::: w.. o It= l-----' v---' j,-- k----- p;..., b b,----'.--' F I" --- Ir b.---" v n NiA KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 <) AKS2 b, AKSl

32 EL H. TTA-SL. F1-F2 ENSTREKURER, R METER Q: I... I : : IQ! -, I Q: I -..., :-?p L----' L-----' l-----" k---' l----' ' p FY b----" b-----' I.-----' ' [ NiA KAS1ST ATISK GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 l::. AKS4 EL H. TTA-SL. F1-F2 HEYREKURER. R METER : I... I : :..., IQ! I : I - r:: t::: [ r -==t.--. L?o n NI A KASIST ATISK GN KASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 l::. AKS4

33 EL H. SL-TTA. F2-Fl ENSTREKURER, R METER LL LI.. LL Iq! LI.. LL LL.. P p-..-""i l ' l " vp... --' tr --=:; / v NIA KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 t, AKSl EL H. SL-TTA. F2-F1 HEYREKURER. R-o- 800 METER LL LI.. LL IQ! LI.. LL LL.. o --- fa p.----' [ P I'l l k Ir------' / n NI A KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 t, AK

34 EL H. TTA-SL. F1-F2 ENSTREKURER. R METER... Ll.. IQ!..,.. I--- t:==..-f I---' ;r p...--< --f i - b------" ab / r---, r NiA KASIST A TISK GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 6, AKS4 EL H. TTA-SL. F1-F2 HEYREKURER. R METER... IQ!..,... L ' l?' d L----- k L----- r----' NiA KASISTATISK GNKASSE o AKS1 + AKS2 o AKS3 6, AKS4

35 EL , H, SL-TTA, F2-F1 ENSTREKURER. R-80D-00 METER w. IQ! LI.. w -I r:: p L----? / / hb - NiA KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 6 AKSl EL , H. SL-TTA, F2-F1 HEYREKURER. R METER w LI.. IQ! LI.. w -I v r> l p tt -th If v-: L-: [? p! n NiA KASISTATISK GNKASSEAKS. o AKS4 + AKS3 o AKS2 6 AKS1

36 EL H. TTA-SL. F1-F2 ENSTREKURER. R METER I.L! l- LL.. I.L! : : IQ! '"') LL.. I.L! : I.L!... f P" b----::: P'"! P l " b j 'NI A KASISTATISK GNKASSE o AKSl + AKS2 o AKS3 6, AKS4 El H. TTA-SL. F1-F2 HEYREKURER. R METER : I.L! l- LL.. I.L! : : IQ! '"') LL.. I.L! : I.L!... ; p -' p... r-- l " P --' ' n NIA KASISTAriSK GNKASSE o AKS1 + AKS2 o AKS3 6, AKS4

37 I ernbaneverket Biblioteket B TU _ (i(S2 800 r" -' '

Akselerasjons- og sporkraftmålinger

Akselerasjons- og sporkraftmålinger bjekt: 10309, spes: 000 Akselerasjons- og sporkraftmålinger på El 1, 16 og 17 slo - tta 31. - 0.11 1990 NSB Engineering, Teknisk Laboratorium, juni 1991 NSB Rapport I Rapport nr. Rapportens tittel AKSELERASJNS-

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM U'!'UAvr; 1-91 (OJtkee) lop køalilel DELELISTE FOR ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 O/lJcet, Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delen I s nummer. Hvis bestilleren imidlertid er i

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

TOM 034. 14. desember

TOM 034. 14. desember HØGSKOLEN I B ERGEN Avd eling ror Ingeniøru tdannin g EKSAMEN I DYNAMIKK FAGKODE KLASSE DATO TOM 034 06HMAM, 06MMT, 06HMP R, 06 HETK 14. desember ANTALL OPPGA VER ANTALL SIDER VEDLEGG HJELPEMIDLER 4 8

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l lveatciolo Matematikk 1ff. årstrinn Del L Skofe: Navn: Del 1+ arkfra Del2 :i*rkrni:l Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timertotalt. Del 1og Del

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL

BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL Labratorieøvelse i FYSIKK Høst 1994 Institutt for fysisk, NTH BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL av Ola Olsen En lett revidert og anonymisert versjon til eksempel for skriving av lab.-rapport

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 høsten 2007

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 høsten 2007 Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek0/Fys-mef0 høsten 007 Side av 9 Oppgave a) En kule ruller med konstant hastighet bortover et horisontalt bord Gjør rede for og tegn inn kreftene som virker på kulen Det

Detaljer

SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ

SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ V-bO 1 SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ Rapport xxx. PROLAB j i Kopi nr, ] Anta!! kopier 89.87! 13 PRODUKSJGNS- LABORATORIUM 0 u > Gradering Ingen r i It ei "1~^ Fingerprint?ralyse-av*hydrokarboner!rd tre

Detaljer

EKSAMEN RF3100 Matematikk og fysikk

EKSAMEN RF3100 Matematikk og fysikk Side 1 av 5 Oppgavesettet består av 5 (fem) sider. EKSAMEN RF3100 Matematikk og fysikk Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, vedlagt formelark Varighet: 3 timer Dato: 4.juni 2015 Emneansvarlig: Lars Sydnes

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 10 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSOG 0223 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

Fagnr: FIOIA I - Dato: Antall oppgaver: 2 : Antall vedlegg: 3 - - -

Fagnr: FIOIA I - Dato: Antall oppgaver: 2 : Antall vedlegg: 3 - - - ;ag: Fysikk i-gruppe: Maskin! EkSarnensoppgav-en I består av ~- - Tillatte hjelpemidler: Fagnr: FIOIA A Faglig veileder: FO lo' Johan - Hansteen I - - - - Dato: Eksamenstidt 19. August 00 Fra - til: 09.00-1.00

Detaljer

nolrglsand WW / glskarlag Ø'

nolrglsand WW / glskarlag Ø' nolrglsand WW / glskarlag Ø Tollbugt. 8, Boks [03. 800] Bodo Telefon: 75 54 4O 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: nordlandfgttrskarlagetno No 938 275. 696 DUDDEL koln m UUS 8820 DØNNA Bode, de1130.01.12 Ark.

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

F. Impulser og krefter i fluidstrøm

F. Impulser og krefter i fluidstrøm F. Impulser og krefter i fluidstrøm Oppgave F.1 Ved laminær strøm gjennom et sylindrisk tverrsnitt er hastighetsprofilet parabolsk, u(r) = u m (1 (r/r) 2 ) hvor u max er maksimalhastigheten ved aksen,

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 3

Kommunestyrets vedtak 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak 3 Del 1 Økonomiske rammebetingelser Rådmannens kommentarer til budsjettet 11 Økonomiske rammer og forutsetninger i handlingsplanen 14 Del 2 Plan- og styringssystem

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 806 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERN)ER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående 4 - Prognoser"

Detaljer

Hirtshals prøvetank rapport

Hirtshals prøvetank rapport Hirtshals prøvetank rapport 1. Innledning Vi gjennomført en rekke tester på en nedskalert versjon av en dobbel belg "Egersund 72m Hex-mesh" pelagisk trål. Testene ble utført mellom 11. og 13. august 21

Detaljer

r+r TFY4115 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag

r+r TFY4115 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag TFY45 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag ) I oljebransjen tilsvarer fat ca 0.59 m 3. I går var risen for WTI Crude Oil 97.44 US dollar r fat. Hva er dette i norske kroner r liter, når NOK tilsvarer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Enkel matematikk for økonomer 1. Innhold. Parenteser, brøk og potenser. Ekstranotat, februar 2015

Enkel matematikk for økonomer 1. Innhold. Parenteser, brøk og potenser. Ekstranotat, februar 2015 Ekstranotat, februar 205 Enkel matematikk for økonomer Innhold Enkel matematikk for økonomer... Parenteser, brøk og potenser... Funksjoner...4 Tilvekstform (differensialregning)...5 Nyttige tilnærminger...8

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRISTAD 0103 STATISTIS SENTRALBYRÅ- OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

515 2012 Endringsartikkel 287

515 2012 Endringsartikkel 287 Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 Innhold 1 Endringsinformasjon 2 Vurdering av endringen 2.1 R - pålitelighet 2.2 A - tilgjengelighet 2.3 M - vedlikeholdbarhet 2.4 S - sikkerhet 2.5 L - levetid

Detaljer

EKSAMENSOPPGA VE. Fagnr: FO 44JA Dato: Antall oppgaver:

EKSAMENSOPPGA VE. Fagnr: FO 44JA Dato: Antall oppgaver: Høgsko/l'n imm m Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGA VE Fag: FYSIKK / TERMODYNAMIKK Gruppe(r) KA,3K Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider inkl forside: 7 Fagnr: FO 44JA

Detaljer

Emnekode. I lo523 M. I Dato: 125 april 2005. I Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Ved eventuelle

Emnekode. I lo523 M. I Dato: 125 april 2005. I Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Ved eventuelle : Antall høgskolen ioslo 't:::mne: I Dynamisk Belastede Konstruksjoner 8 / Gruppe(r): 3MO, 2MF I Emnekode I lo523 M I Dato: 25 april 2005 I Faglig veileder:,a. Gjessing I Eksamenstid: 3 timer - /Jf!::!-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO LAN DSKAP OG SI KTLI NJER FOTOMONTASJER TULLINKVARTALET AV PLANSKISSEFORSLAG DATO 1. BYEN 1 Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.0 eksisterende situasjon 1 -a f/ ru- Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.1

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveisksamen i: YS1000 Eksamensdag: 26. mars 2015 Tid for eksamen: 15.00-17.00, 2 timer Oppgavesettet er på 7 sider Vedlegg: ormelark (2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

LGU11005 A Naturfag 1 emne 1

LGU11005 A Naturfag 1 emne 1 Indiiduell skriftlig eksamen i LGU11005 A Naturfag 1 emne 1 ORDINÆR EKSAMEN: 4.12.2013 BOKMÅL Sensur faller innen: 6.1.2014 Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første irkedag etter sensurfrist,

Detaljer

! % " #$# %+,-..;/.? #$ "3H+ )* >? G. -G.. $ %#! F+&I2H72 -?*7< #"! $ 8!% = 92+:+23,7+ ;*7<!#% :2?@>>5.*&.5/.G 92+:+23,7+ -?*7<

! %  #$# %+,-..;/.? #$ 3H+ )* >? G. -G.. $ %#! F+&I2H72 -?*7< #! $ 8!% = 92+:+23,7+ ;*7<!#% :2?@>>5.*&.5/.G 92+:+23,7+ -?*7< -./01 23"24-5 6 5. -1.. "#"$ +78"92+:+ ;*7< $ " = %#" 3,'2/ >. 5. -?.. """ $ >@.AB$C-5.*&D.-/.- %.E/05 23"24-0 ;5 -?.. $## "#"$ +78"92+:+ ;*7< $ " = % :)F >- 6 6 ;5 -?.. $% $ ->/.. ".-/.- 23"24 &'&( -G

Detaljer

1 C z I G + + = + + 2) Multiplikasjon av et tall med en parentes foregår ved å multiplisere tallet med alle leddene i parentesen, slik at

1 C z I G + + = + + 2) Multiplikasjon av et tall med en parentes foregår ved å multiplisere tallet med alle leddene i parentesen, slik at Ekstranotat, 7 august 205 Enkel matematikk for økonomer Innhold Enkel matematikk for økonomer... Parenteser og brøker... Funksjoner...3 Tilvekstform (differensialregning)...4 Telleregelen...7 70-regelen...8

Detaljer

Oppgaver og fasit til seksjon

Oppgaver og fasit til seksjon 1 Oppgaver og fasit til seksjon 3.4-3.6 Oppgaver til seksjon 3.4 1. Anta at f(x, y) = x 2 y 3 og r(t) = t 2 i + 3t j. Regn ut g (t) når g(t) = f(r(t)). 2. Anta at f(x, y) = x 2 e xy2 og r(t) = sin t i+cos

Detaljer

Oppgaver og fasit til seksjon

Oppgaver og fasit til seksjon 1 Oppgaver og fasit til seksjon 3.1-3.3 Oppgaver til seksjon 3.1 1. Regn ut a b når a) a = ( 1, 3, 2) b = ( 2, 1, 7) b) a = (4, 3, 1) b = ( 6, 1, 0) 2. Finn arealet til parallellogrammet utspent av a =

Detaljer

Kontaktledning Side: 1 av 6

Kontaktledning Side: 1 av 6 Kontaktledning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 MIDDELKRAFT... 3 3 STANDARDAVVIK... 4 4 KRAV TIL KREFTER VED MÅLING... 5 4.1 Eksempel på å finne verdiene for krav til krefter... 6 Kontaktledning Side: 2 av

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Løsningsforslag til øving 12

Løsningsforslag til øving 12 FY1001/TFY4145 Mekanisk fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 014. Løsningsforslag til øving 1 Oppgave 1 a) I følge Galileo: (S = Sam, S = Siv, T = Toget) I følge Einstein: Dermed: Her har vi brukt

Detaljer

Informasjonsteori Skrevet av Joakim von Brandis, 18.09.2003

Informasjonsteori Skrevet av Joakim von Brandis, 18.09.2003 Informasjonsteori Skrevet av Joakim von Brandis, 18.09.200 1 Bits og bytes Fundamentalt for informasjonsteori er at all informasjon (signaler, lyd, bilde, dokumenter, tekst, etc) kan representeres som

Detaljer

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess!

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess! Katrine Brevik Opdahl Masteroppgave Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess Oslo, 10. juni 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt

Detaljer

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen trekke med kraft R O =S k

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen trekke med kraft R O =S k TFY4115 Fysikk Mekanikk: (kap.ref Young & Freedman) SI-systemet (kap. 1); Kinematikk (kap. 2+3). (Rekapitulasjon) Newtons lover (kap. 4+5) Energi, bevegelsesmengde, kollisjoner (kap. 6+7+8) Rotasjon, spinn

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

FY0001 Brukerkurs i fysikk

FY0001 Brukerkurs i fysikk NTNU Institutt for Fysikk Løsningsforslag til øving FY0001 Brukerkurs i fysikk Oppgave 1 a Det er fire krefter som virker på lokomotivet. Først har vi tyngdekraften, som virker nedover, og som er på F

Detaljer

Friksjonskraft - hvilefriksjon og glidefriksjon (lærerveiledning)

Friksjonskraft - hvilefriksjon og glidefriksjon (lærerveiledning) Friksjonskraft - hvilefriksjon og glidefriksjon (lærerveiledning) Vanskelighetsgrad: liten Short English summary This exercise shows a study of the friction between a small wooden block and a horizontal

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HURUM STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HURUM STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HURUM 0628 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ME ÅDER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 0 Eksamensdag: 3 juni 205 Tid for eksamen: 4:30 8:30 (4 timer) Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark Tillatte

Detaljer

Piggfrie dekk i de største byene

Piggfrie dekk i de største byene TØI rapport 493/2 Forfatter: Lasse Fridstøm Oslo 2, 4 sider Sammendrag: Piggfrie dekk i de største byene For å undersøke om økt bruk av piggfrie dekk har negative følger for trafikksikkerheten har en analysert

Detaljer

l Berg ~ SAKSLISTE kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 10:00-15:30

l Berg ~ SAKSLISTE kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 10:00-15:30 l Berg ~ kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 10:00-15:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AURA 545 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

Sikt siktkrav, siktmåling, siktkontroll

Sikt siktkrav, siktmåling, siktkontroll Sikt siktkrav, siktmåling, siktkontroll Terje Giæver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Seksjon for transportplanlegging Konferanse for formerkere Gardermoen 26.-28. mars 2012 terje.giaver@vegvesen.no

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAKKESTAD 0128 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAKKESTAD 0128 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAESTAD 0128 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I rien Tellingsresultater - Tilbake&ende tall - Prer,

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 08:45-10:00

SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 08:45-10:00 Berg ~ kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 08:45-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Løsningsforslag AA6526 Matematikk 3MX Privatister 3. mai 2005. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag AA6526 Matematikk 3MX Privatister 3. mai 2005. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag AA6526 Matematikk 3MX Privatister 3. mai 2005 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 3MX er gratis, og det er lastet

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

UNIVERSITETSGATA 7-9 TULLINKVARTALET VINDBEREGNINGER

UNIVERSITETSGATA 7-9 TULLINKVARTALET VINDBEREGNINGER Beregnet til Entra Eiendom AS Dokument tttttttttt type Rapport Dato 2014-06-18 UNIVERSITETSGATA 7-9 TULLINKVARTALET VINDBEREGNINGER I-4'\J \fi / I à I \ TULLINKVARTALET VINDBEREGNINGER Revisjon 0 Dato

Detaljer