Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad"

Transkript

1 Betingelser Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende leverandører: Astec AS Handicare AS Rammeavtale for kjøp av elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad, med tilbehør, reservedeler etc. Rammeavtalen omfatter: levering av hovedprodukter levering av tilbehør levering av reservedeler Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Tjenester Prosjektering Montering Resirkulering Demontering Reparasjon NAV Hjelpemiddelsentraler som har valgt å tilknytte seg tjenestene skal avrope disse hos Leverandør, alternativt utføre de selv. Sentraler som ikke er tilsluttet tjenestene kan ikke avrope på disse. Tredjepart kan ikke avrope på avtalen eller utføre tjenesten for tilsluttede sentraler. I denne produktoversikten er innholdet av avtalene satt sammen til et hele. Sist oppdatert: Side 1

2 Oversikt NAV Hjelpemiddelsentraler tilknyttet de enkelte tjenestene for Elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad Reparasjoner utenfor garantitiden X X X X X HMS Prosjektering Montering Resirkulering Demontering -Buskerud -Finnmark -Hedmark Hordaland -Møre og Romsdal -Nord- Trøndelag -Oppland -Oslo og Akershus -Rogaland -Telemark -Troms -Vestfold -Østfold -Sogn og Fjordane Sør- X X X Nei Nei Trøndelag Vest- X X X Nei X Agder Nordland X X Nei X Nei Aust- Agder Nei Nei Nei Nei Nei Gyldighetsperiode Rammeavtalen har varighet på 2 år fra til og med , med rett for NAV til å forlenge hele eller deler av avtalene i inntil ytterligere 2 år. Informasjon om eventuelle forlengelser vil bli gitt på Navet og nav.no samt at OeBS vil bli oppdatert. Bestilling, administrative rutiner og levering Leveringsbetingelsen Delivery Duty Paid (DDP) NAV Hjelpemiddelsentraler iht. avrop, Incoterms 2000, gjelder for levering av produkter. Risikoen for skade på eller tap av produkt mv. på grunn av en tilfeldig begivenhet, går over fra Leverandøren til Kunden ved Leveringsdagen for de enkelte avrop. Sist oppdatert: Side 2

3 Dersom leverte produkt går til grunne etter at risikoen er gått over på Kunden, har denne likevel rett til nye produkter mot å betale Leverandørens kostnader i forbindelse med å skaffe slike. Det settes spesifikke krav til utføring og dokumentasjon av utført arbeid i henhold til tjenester og servicetjenester som inngår i rammeavtalen. Leveringstider Hovedprodukter, tilbehør, reservedeler, tjenester skal være ferdigstilt på avtalt leveringssted, og rapport til NAV Hjelpemiddelsentral skal være mottatt, innen følgende frister Hovedprodukter Tilbehør og reservedeler Tjenester Prosjektering Montering Demontering Reparasjon innenfor og utenfor garanti og reklamasjon Leveringstider 15 virkedager fra bestillingen 5 virkedager fra bestillingen. Dette gjelder ikke når tilbehør og hovedprodukt bestilles samtidig. Avtales individuelt 15 virkedager fra bestillingsdato Avtales individuelt. Det skal avtales møte senest 20 virkedager etter bestilling. 5 virkedager Dokumentasjon på utførte tjenester Etter at tjenesten er utført, skal Leverandøren dokumentere utførelsen av tjenesten (hvilket arbeid som er gjort og forbruk av materiell) skriftlig sammen med faktura eller pristilbud. Når tjenesten er utført hos bruker skal bruker eller brukers foresatte signere. Reise- og oppholdskostnader i forbindelse med utføring av oppdrag Der det er oppgitt at reise- og oppholdsutgifter ikke er inkludert i prisen gjelder: Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag. Ved fakturering skal reisestart og -slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt i den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lokalisering i det fylket hvor oppdraget utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørens adresse tas som utgangspunkt. Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise. Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner. Utføres flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise. Frakt ved reparasjon/gjenbruk/lagring NAV Hjelpemiddelsentral besørger forsendelse av produkter til Leverandøren for reparasjon/klargjøring for gjenbruk/lagring. Leverandøren skal, etter reparasjon/klargjøring Sist oppdatert: Side 3

4 for gjenbruk/lagring, sende produktet til NAV Hjelpemiddelsentral på rimelig og hensiktsmessig måte. Service og teknisk bistand Leverandøren skal, under og etter utløpt garantitid, kunne gi nødvendig service og teknisk bistand. Leverandørens personell skal kommunisere på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk, og være tilgjengelig på arbeidsdager i tidsrommet kl Fakturering Fakturering skjer per avrop. Fakturering skjer etter at levering er gjennomført og godkjent av bestiller. Betaling skal skje i henhold til faktura med forfall per 30 dager etter fakturadato. Hvis leverandøren engasjerer underleverandør til å utføre leveranser som følger av rammeavtalen, skal faktura allikevel utstedes av leverandøren. Garantiperiode Omfang Forutsatt normal, aktsom bruk fra Kundens side, skal Leverandøren i en garantiperiode uten ekstra kostnad utbedre feil og mangler på varene som er levert i medhold av denne Avtalen. Dette omfatter alle deler og all arbeidsinnsats, bortsett fra det som henger sammen med normal slitasje av forbruksmateriell. Det forutsettes at Kunden reklamerer skriftlig uten ugrunnet opphold etter at feilen eller mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget. Garantiperioden er 3 (tre) år regnet fra Leveringsdag i forhold til hvert avrop. En tilsvarende periode gjelder for det tilfelle at Kunden benytter seg av sine opsjoner. For deler som er skiftet ut eller reparert i henhold til garanti, påtar Leverandøren seg de samme garantiforpliktelser som for den opprinnelige leverte varen, regnet fra det tidspunkt reparasjonen eller utskiftingen er foretatt. For det øvrige materiell forlenges garantiperioden tilsvarende den tid Kunden ikke har kunnet nyttiggjøre seg varen som følge av feilen/mangelen. Leverandørens garantiansvar skal dog ikke vare ut over 3 (tre) år etter at det første garantiarbeid er avsluttet på vedkommende del. Garantireparasjoner skal alltid finne sted i samråd med berørte NAV Hjelpemiddelsentral, og alltid rapporteres til denne. Ved garantireparasjon dekker Leverandøren selv alle transport- og eventuelle reiseutgifter. Ytelsesnivå Arbeidet med å avhjelpe feil og mangler i garantiperioden skal påbegynnes og gjennomføres uten ugrunnet opphold etter at Leverandøren har fått melding om feilen eller mangelen. Dersom Kunden krever det er Leverandøren uten ugrunnet opphold forpliktet til å prioritere avhjelp foran alt annet arbeid etter Avtalen. Sist oppdatert: Side 4

5 Tjenester Prosjektering Det er enhetspris på prosjekteringen, som inkluderer alle nødvendige aktiviteter, herunder: Avtale møte med bruker og evt. kontaktperson i kommunen. Måle opp og planlegge løsning hos bruker. Skissere løsning/levere løsningsforslag og/eller pristilbud. Prosjektering skal avtales individuelt, deretter kan NAV Hjelpemiddelsentral velge å bestille eller ikke bestille hovedprodukt. På kjøkken bør det blant annet tas hensyn til: Bæreevne på vegg Dybden på kjøkkenskap Bredder Annet På baderom bør det blant annet tas hensyn til: Bæreevne på vegg Plassbehov Plassering av vann- og avløpsrør Fliser, membran og lignende Bredder Annet I forbindelse med prosjektering skal Leverandøren opplyse bruker om at elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og baderom ikke skal benyttes som en oppreisningsfunksjon og oppbevaringsplass. Det vil si at bruker skal ikke støtte seg på benkeplate eller servant under forflytning og oppreisning. Benkeplater kan ikke brukes til å oppbevare tungt utsyr som for eksempel kjøkkenmaskiner. Prosjekteringen skal avdekke hva bruker selv har ansvar for å dekke økonomisk for at hovedprodukt skal kunne monteres. Dette gjelder både hvis det er behov for forsterking av vegger og hvis det er behov for ny kjøkkeninnredning. Tilfeller der kjøkkeninnredningen ikke er egnet for å montere på hovedproduktet må bruker selv økonomisk dekke ny kjøkkeninnredning. I tilfeller der servant med bredde opp til 65 cm ikke er egnet til å montere på et hovedprodukt må bruker økonomisk selv dekke en ny servant med bredde opp til 65 cm. Reise og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris for prosjektering. Montering i forbindelse med kjøp av nytt og resirkulert hovedprodukt Det henvises til oversikt over tjenester i produktoversikten for informasjon om enhetspriser montering. Sist oppdatert: Side 5

6 Kjøkken og baderomsservant Før montering påbegynnes skal det være avklart hva bruker selv må dekke for at monteringen av utstyret skal kunne gjennomføres. Dette gjøres som en del av prosjekteringen. Det er viktig å vite om veggene er sterke nok for montering. Enkel gipsvegg eller sponplate kan gi for dårlig feste. Ved ombygging eller forsterking av vegger anbefales kryssfiner der utstyr skal monteres. Forsterking av vegg er brukers ansvar. Hvis veggen må forsterkes må bruker opplyses. Slikt arbeid er derfor ikke omfattet av monteringen det skal gis tilbud på, men skal dekkes av brukeren selv. Det gis ikke stønad til å føre strøm inn i et rom, opprette ny strømkurs, åpning av tak og gulv og endring av avløp eller lignende. Slikt arbeid er derfor ikke omfattet av monteringen, men skal dekkes av brukeren selv. Den som monterer (leverandør/hjelpemiddelsentral/tredjepart) har ansvar for at monteringen utføres slik at det ikke er noen fare for at bruker eller de som er i hjemmet til bruker utsettes for personskader ved bruk av hovedprodukt. Monteringen skal utføres av kvalifisert personell. Produktene skal monteres i henhold til gjeldende forskrifter. NAV dekker følgende monteringskostnader på kjøkken: Demontering av eksisterende kjøkkeninnredning som skal monteres tilbake med hev-/senkfunksjonen. Montering av hovedprodukt. Montering av overskap til hev-/senkfunksjon. Montering av benkeplate til hev-/senkfunksjon. NAV dekker nødvendig beskjæring av benkeplate i forbindelse med montering av kum, sarg, klemlister, brytere etc. Rørlegger og elektriker (kun det arbeid som NAV dekker) NAV dekker følgende monteringskostnader på baderom: Demontering av eksisterende servant. Monteringen av hovedprodukt. Montering av servant. Rørlegger og elektriker (kun det arbeid som NAV dekker) Leverandøren skal avtale nærmere tidspunkt for montering med bruker. Dersom eksisterende servant/kjøkkeninnredning med evt. innredning må skrus ned skal Leverandøren innhente kvittering fra huseier om at demontering er foretatt og at servant/kjøkkeninnredning med evt. innredning er i huseiers forvaring. Leverandør skal oppbevare denne kvitteringen og kunne fremvise den for NAV hjelpemiddelsentral på forespørsel. Ferdig montering innebærer at funksjonen fungerer og er forsvarlig montert. Det vil si at monteringen inkluderer alt utstyr som er nødvendig for at hovedproduktet er klart til bruk. Rørlegger og elektriker arbeid skal inngå i enhetspris montering i forhold til hva brukeren har krav på etter Folketrygden. Montering skal skje etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Sist oppdatert: Side 6

7 Det spesifiseres at rørlegger og elektrikerarbeid som NAV dekker i følge folketrygden skal inkluderes i monteringen. Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris for montering. Reparasjonsarbeider Garantireparasjoner Leverandøren skal vederlagsfritt ferdigstille garantireparasjoner innen 5 virkedager etter at NAV Hjelpemiddelsentral har reklamert. Reparasjon utenfor garantien og avtalens reklamasjonsbestemmelser Dette punktet gjelder reparasjonsarbeider som ikke er omfattet av rammeavtalens kjøps garanti- og reklamasjonsbestemmelser. Leverandøren skal utføre reparasjoner etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Reparasjoner av elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad skal utføres fagmessig, og slik at produktet i ettertid fungerer slik det er ment å gjøre. Det er fast timepris for reparasjonsarbeider. Denne timeprisen skal også benyttes ved reisetid. Demontering Demontering skal skje etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Bruker eller brukers pårørende/verge skal kontaktes for å avtale tidspunkt for demontering. Demontering skjer i forbindelse med enten: Resirkulering Kassasjon Demontering skal skje innen avtalt leveringstid, dersom ikke senere leveringstid avtales med bruker eller pårørende/verge. Dersom slik avtale gjøres med bruker eller pårørende/verge, skal NAV Hjelpemiddelsentral underrettes om tidspunkt for demontering. Det er timepris for demontering. Resirkulering NAV tilstreber å ha en høy resirkuleringsprosent av hjelpemidlene som kjøpes. Med resirkulering menes at en bruker ikke lenger har behov for produktet, og at hele eller deler av det settes i stand slik at det kan brukes på nytt. Vurderingen av hvorvidt produktene skal resirkuleres gjøres av den enkelte hjelpemiddelsentral. Resirkulering bestilles av NAV Hjelpemiddelsentral. Resirkulering består av følgende: Frakt til lagringsplass Lagring Sist oppdatert: Side 7

8 Klargjøring for ny montering Frakt til lagringsplass Leverandøren skal, etter demontering, frakte produktet til lagringsplass etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Frakt avtales med den enkelte NAV Hjelpemiddelsentral. Frakt skal inkluderes i prisen for resirkulering. Lagring Produkter som egner seg for resirkulering lagres vederlagsfritt for Oppdragsgiver hos Leverandør eller servicepartner hvis ikke annet er avtalt. Leverandøren skal så, uten ugrunnet opphold, gi informasjon om at produktene er lagret slik at NAV Hjelpemiddelsentral kan registrere den på sitt lager. Leverandøren skal lagre hovedprodukter og tilbehør på et egnet sted. Produkter som lagres hos Leverandøren eller servicepartner for resirkulering, skal dekkes av Leverandørens forsikring. Produktene skal lagres tilsvarende som Leverandørens egne produkter. Ved lagring skal Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende rutiner for registrering av elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad følges. Lagring skal inkluderes i prisen for resirkulering. Klargjøring for ny montering I forbindelse med resirkulering skal NAV Hjelpemiddelsentral bestille klargjøring for ny montering av Leverandøren. Klargjøring for ny montering av elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad innebærer følgende: Rengjøring i den utstrekning det er nødvendig. Ettersyn, herunder funksjonstest. Reparasjon/utskiftning av ødelagte og slitte deler, slik at produktet fremstår i standardkonfigurasjon. Ny bruksanvisning. Ovennevnte tjenester skal utføres fagmessig. Etter at arbeidet i forbindelse med klargjøring for ny montering er gjennomført, skal elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad fremstå tilnærmet som ny. Klargjøring for ny montering skal inkluderes i prisen for resirkulering. Sist oppdatert: Side 8

Betingelser Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Omfang og bruk av avtalene Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet hygienehjelpemidler har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Kjøkken. Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post:

Kjøkken. Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post: Kjøkken Målskjema Dato: Vår ref.: Bestillings nr.: Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Monteringsdato: Kunde (HMS): Fødselsdato: Telefon (arb.):

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer