Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9914 K44 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/31 Komite for plan, næring og miljø Bystyret Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser er høringsutkastet endret slik at omfanget av helårs båndtvang for hund er redusert til å gjelde de mest brukte turstier og turveier i den bynære utmarka. I tillegg tilrås innført utvidet båndtvang der bufe faktisk beiter fra 20.august til 20. oktober og ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Forslag til innstilling: 1. Forskrift om hundehold i Bodø kommune. Hjemmel: Fastsatt av Bystyret i Bodø kommune dd.mm.år med hjemmel i lov 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), sist endret 15.juni 2007, 6 annet ledd, bokstavene a, b, c, d, e, f, 9 og Formål Gjennom denne forskrift ønsker Bodø kommune å: - Fremme et forsvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro og orden. - Holde konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten på et minimum - Forhindre at løse hunder jager bufe på beite. - Beskytte viltet under ekstraordinære snøforhold. - Opprettholde Heggmoen dressurområde uavhengig av båndtvangsbestemmelser. 2. Virkeområde og definisjoner Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Bodø kommune. Forskriften supplerer de bestemmelser om hundehold som er gitt i Lov 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold. I denne forskrift forstås ved a) Båndtvang: Menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. b) Hundeholder: Den som eier eller har hatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller lengre tid. c) Bufe / beitedyr: Storfe, sau, geit, hest, fjærkre, rein d) Vilt: Alle dyr som lever og yngler fritt i naturen, herunder viltets egg, reir og bo. Side187

2 3. Utvidet båndtvang Alminnelig båndtvang etter hundeloven 6, første ledd gjelder i perioden 1. april til 20. august. For perioden 20. august til 1. april gjelder utvidet båndtvang som angitt i bestemmelsen her. Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, lysløyper. c) på og ved følgende turstier, turveier: tursti/turvei elveparken fra Bodøgård til Maskinisten, turvei fra Maskinisten til Keiservarden, tursti/turvei fra p-plass Rønvikfjellet til Keiservarden, turvei fra skibrua ved travbanen til Junkerfjellet, kyststien fra Bodøsjøen friluftsanlegg til Bodøsjøen blokkbebyggelse, hovedtursti i Hunstadlia, tursti elveparken fra Bertnes til Breiva, turstier innen området Bremnes. d) på offentlig vei, fortau og parkeringsplasser i tilknytning til områder som nevnt i bokstav a, b og c, e) på områder hvor bufe faktisk beiter gjelder i perioden fra 20. august til 20. oktober. Unntak fra sikringsreglene etter hundelovens 9 gjelder tilsvarende for bestemmelsen her. (anmerkning: om forskriften blir vedtatt vil turstier og turveier nevnt i pkt. c bli presentert på kart og koordinatfestet) 4. Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet På grunn av store snømengder og av hensyn til viltet kan rådmannen eller den han gir fullmakt gis rett til, under ekstraordinære forhold, å vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i kommunen og til de tider i perioden mellom 20.august og 1.april som angis i det enkelte vedtak. Slikt vedtak gjelder inntil rådmannen eller den han gir fullmakt opphever dette, eller til ordinær båndtvang inntreffer. Vedtak om innføring og opphevelse av utvidet båndtvang kunngjøres i de media som rådmannen til en hver tid finner tjenlig. Vedtaket gjelder alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte bufe og rein, godkjente førerhunder for synshemmede, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret og sykt vilt. Vedtaket gjelder også for hund når den brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for ekstraordinær båndtvang. 5. Ro, orden og fjerning av ekskrementer a) I boligområder skal hunder ikke sjenere omgivelsene ved vedvarende bjeffing b) Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i områder nevnt under 3 a),b),c),d). 6. Heggmoen dressurområde Dressurområdet ligger på Bodø kommunes eiendom, gnr. 67 bnr. 1 - Heggmoen og dekker et areal på ca. 720 dekar. Grensene for området framgår av kart i målestokk 1:10000 (vedlegg 2). Sentrum av området har koordinatene: UTM33: x y Bodø kommune avtaler med en forening for 5 år av gangen, som er driftsansvarlig for skilting, informasjon og bruk av området i henhold til vedtatt driftsinnstruks. Området tillates brukt til generell hundedressur med åpning 10. mai hvert år. I utgangspunktet er Side188

3 området i tidsrommet fra 1.april til 10. mai underlagt båndtvangsbestemmelser av hensyn til reindriften dersom ikke annet avtales med Duokta reinbeitedistrikt det enkelte år. Alle hunder har i utgangspunktet adgang og skal være under kontroll. Alle organiserte aktiviteter planlagt på området skal meldes til den foreningen som har driftsansvaret. Bruken skal ikke skje i strid med annen lovgivning. 7. Straff Brudd på denne forskriften kan medføre straff etter Lov om hundehold Ikrafttreden Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend. Kommunen begynner arbeidet med å tilrettelegge flere lett tilgjengelige hundelufteområder der hund kan være løs. Eventuelle dressurområder vil bli tilføyd i Kommunal forskrift om hundehold. Side189

4 Side190

5 Sammendrag «Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune» ble vedtatt av Bodø bystyre Vedtaket ble påklaget og Fylkesmannen i Nordland foretok en legalitetskontroll. Svaret forelå med resultat delvis oppheving av bystyrets vedtak: Båndtvang for hele Bodøhalvøya i 3 ble opphevet. En må være mere konkret i forhold til områder, stier, løyper og veier, jf. hundelovens 6 kommentarer til bokstavene c og d. Det var ingen innvendinger mot utvidet båndtvang i forhold til bufe, ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet og dressurområde på Heggmoen. Et enstemmig vedtak både i Komite for plan/næring/miljø og i bystyret viser sterk politisk interesse for og støtter behovet for innføring av Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune. Dette er årsaken til at administrasjonen har sendt på høring et nytt revidert forslag Det har vært 2 høringer tidligere, og Forslaget er sendt på høring til 54 høringsparter, annonsert i Avisa Nordland og på kommunens internettside. Hundelovens 6 gir kommunen anledning til å innføre forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet som nevnt under bokstavene a f. Men forskriften skal ikke være strengere enn at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Vurdering. I det nye forslaget er 3 endret fra å gjelde hele Bodøhalvøya (Saltstraumen, Fauske grense, Fauske) til å gjelde omtrent sone 1 i Bodømarkaplanen, den sonen der friluftsliv er sterkt vektlagt med økende tilrettelegging. Geografisk avgrensning: en rett linje fra Geitvågen, over Soløyvannet til Breiva/Valosen og i retning mot Bodø sentrum. Administrasjonens vurdering av behovet for en kommunal forskrift er oppfatningen av en økende konflikt mellom hundeholdere og andre interessenter og brukere av samme områder som: tettstedsområder og i tilrettelagte områder, stier, løyper og veier som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder og i forhold til bufe og viltet. Forskriften er en strengere håndtering av hundeloven. Dette vil resultere i at i enkelte områder og til enkelte tider vil hunders behov for å få tilfredsstilt sine naturlige behov bli noe redusert. Forskrift om hundehold er innført i over 60 kommuner, deriblant flere bykommuner. Revidert forslag ble sendt på høring til 54 høringsparter og følgende 17 har gitt uttalelse: (vedlagt i sin helhet i saken som utrykte vedlegg) Salten Politidistrikt: Høringen berører kun 3 i forslaget. Fylkesmannens vurdering av tidligere forslag om utforming av forskriftens 3c er sammenfallende med de innvendinger som Salten politidistrikt ga uttrykk for i sin uttalelse Det nye forslaget tar ikke innover seg de føringer som Fylkesmannen gir for utforming av en slik bestemmelse i sitt brev av Det sentrale spørsmålet ved en innføring av lokal forskrift er om det foreligger et reelt behov for en slik straffesanksjonert forskrift. Oppfatningen er at det i Bodø kommune ikke foreligger noe behov for ytterligere regulering av båndtvang ut over det som framkommer av hundeloven. Side191

6 Dersom bystyret likevel mener det er behov for en egen lokal forskrift har politiet følgende merknader til det: I medhold av Hundelovens 6 kan kommunen i medhold av bestemmelsens annet ledd gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder, b)i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, c)på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser, d)i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder, e)i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller f)under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen. Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser. Reguleringen av utvidet båndtvang bør derfor innledes med å vise til den alminnelige båndtvangen i hundelovens 6, for så å angi at i perioden 20. august til I. april gjelder båndtvangen også i de områder kommunen ønsker å regulere. Men: Politiet vil advare mot å innføre en lokal forskrift basert på mangelfull dokumentasjon og det som i høringsbrevet framstår kun som en følelse av et konfliktnivå, samt å innføre en straffesanksjonert utvidelse av båndtvangen som pålegger politiet oppgaven med å håndheve forskriften. Merknad til utformingen av 3 i forskriften. Politiet foreslår at første ledd utformes slik: Alminnelig båndtvang etter hundeloven 6, første ledd gjelder i perioden 1. april til 20. august. For perioden 20. august til 1. april gjelder en utvidet båndtvang som angitt i bestemmelsen her. Til bokstavangivelsene i bestemmelsens annet ledd har politiet ingen merknader til bokstavene a), og b) og d). Bokstav c) vil bli det bli gitt en grundigere redegjørelse for i eget avsnitt nedenfor. Bokstav e) foreslås utformet slik: I de områder i kommunen hvor bufe faktisk beiter gjelder utvidet båndtvang i perioden 20. august til 20. oktober. Bestemmelsens tredje ledd behøver ikke angi unntakene fra båndtvangen på noen annen måte enn lovens regulering av unntak, og kan følgelig formuleres slik: Unntak fra sikringsreglene etter hundelovens 9 gjelder tilsvarende for bestemmelsen her. Bestemmelsens fjerde ledd er overflødig og regulerer forhold det ikke er naturlig å ta med i en lokal forskrift om hundehold. Bruk av en eiendom må naturlig skje etter tillatelse fra eier eller rettighetshaver til en eiendom. Side192

7 Politiets lovmessige vurdering av forskriftens 3: Loven krever videre at "båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning". Det er uomtvistet at kommunens forrige forslag, slik påpekt av politiet i forrige høringsrunde, ikke var i samsvar med lovens krav. Politiet anser heller ikke at det nåværende forslaget er i samsvar med lovens krav i det også dette forslaget ikke oppnår den tilstrekkelige balansen mellom hundehold og andre interesser. Adgangen til å gi lokale forskrifter er omhandlet i forarbeidenes punkt Departementet uttaler der om adgangen at «dersom lokale lovgivende og utøvende myndigheter (kommune og politi) har en felles problemforståelse, gir loven dem med dette en handlefrihet til å motarbeide lokalt problematisk hundehold med lokale virkemidler. Politiet har ikke opplysninger som indikerer at det foreligger noe som helst problematisk knyttet til det generelle hundeholdet på turstier, turveier, skiløyper eller fritidsområder i kommunen. Politiet kan derfor ikke annet enn å fastslå at det ikke er begrunnet noen lokale problemer det er nødvendig med en utvidet båndtvang hjemlet i en lokal forskrift for å løse. Forslaget innebærer utvidet båndtvang i den delen av Bodømarka som er tilgjengelig for daglig bruk for de fleste innbyggernes vedkommende. Politiet anser at en generell utvidet båndtvang i hele dette området er for omfattende til at forslaget er i samsvar med loven. Kommunens nye forslag tar etter det politiet kan se ikke konsekvensen av Fylkesmannens påpekning i brevet av 14. februar 2014, hvor det uttales at det forutsettes at kommunen foretar en avveining mellom de ulike interesser som måtte foreligge for de områder det er aktuelt å fastsette båndtvang for. Det foreligger i høringsbrevet intet som tilsier at det er foretatt noen slik avveining for det området som utvidet båndtvang skal gjelde for, og ingen forslag til hvordan hundeeiere som ønsker å ferdes med los hund skal ivaretas utenom å reise en lengre avstand til Heggmoen og der ferdes i et begrenset område. Politiet anser at den balansen som loven gir anvisning på ikke kan ivaretas uten at også noen stier og turveier i Bodømarka åpnes for ferdsel med løs hund. Politiet foreslår følgelig at det i forskriften foretas en bestemt angivelse og konkretisering av hvilke deler av det nettverk av turstier og turveier som finnes i det foreslåtte området som skal undergis utvidet båndtvang. Politiets konklusjon. 1. Det foreligger ikke behov for egen lokal forskrift om hundehold i Bodø kommune. 2. Dersom lokal forskrift innføres utformes forskriftens 3 i tråd med politiets forslag, og med konkret angivelse av hvilke turstier, turveier, merkede skiloyper, leir- og rasteplasser hvor utvidet båndtvang innføres. Norsk Kennelklubb region Nordland. Når det gjelder utvidet båndtvang, er det slik at hundeloven gir kommunen en hjemmel til å fastsette forskrift om dette, dersom de "lokale behov" tilsier det. I forarbeidene til hundeloven er det klart uttrykt at hensynet til hundevelferd og hundehold skal vurderes opp i mot hensynene til befolkningen, turgåere, landbruksnæringen, viltet m.m. Det anføres at kommunen ikke har foretatt en slik grundig vurdering av behovet som loven gir anvisning på. Høringsinstansen er ikke avvisende til at det har vært tilfeller av konflikt mellom hund og andre interesser, men avviser at omfanget er av en slik art at det er hjemmel i hundeloven for utvidet båndtvang. På nåværende tidspunkt oppfyller dermed ikke forskriftene lovens klare anvisning på at det skal tas hensyn til de som ønsker å ferdes med løs hund og hensynet til dyrevelferd. Side193

8 På bakgrunn av ovenstående anføres følgende med hensyn til forskriften som er på høring: - Kommunen har ikke foretatt en grundig nok vurdering av de ulike interessene og behovet for forskriften, og konklusjonen om at det er behov for en slik forskrift bestrides. - På grunn av mangelfull dokumentasjon over behovet for forskriften, anføres det at hundeloven ikke inneholder hjemmel for forskriften. - Hensynet til å ferdes med løs hund og hensynet til dyrevelferd er ikke hensyntatt med innholdet i forskriften, og den oppfyller ikke lovens klare anvisning på at dette skal hensynstas. Salten Brukshundklubb. Under vurdering er det skrevet at lite av konflikten meldes til politi. I en hver sak er det viktig å holde seg til fakta og ikke hva man tror. Vi mener hundeloven slik den er i dag er tilstrekkelig, mye av de såkalte konfliktene skyldes uvitenhet hos den allmenne hundeeier. Hadde hundeloven blitt hånd hevet av hundeeiere ville ikke det såkalte konfliktnivået vært ett problem I det nye forslaget kan det føles som kommunen mener alle hundeeiere er ansvarsløse, ettersom det ikke gir noen mulighet for hundeeiere og benytte seg av området i rett linje fra Geitvågen til Breiva, ut Valosen og vestover forbi Bodø sentrum, til og gå tur med hunden løs. Som nevnt i tidligere innspill har alle hunder behov for og bevege seg fritt. Hundeeiere som ønsker og ferdes med løs hund blir presset bort fra alle bynære turområder på bakgrunn av at kommunen vurderer at det er ett økende konfliktnivå noe som kommunen løser på en dårlig måte. Norsk Shetland Sheepdog klubb, Bodø. 3 i forslaget: Denne paragrafen må revurderes og omgjøres til " på de gruslagte hovedstiene i sone 1, der det går mest folk er det helårs båndtvang" Uenige i at en for lettvinthets skyld/for oversiktens del vil ha helårs båndtvang i hele sone 1. Vårt hovedargument er at marka er for alle, og en slik helårs båndtvang for hele sone l vil være unødvendig strengt. Vi kan ikke se at dette vil være forvirrende for folk at det blir helårs båndtvang kun på de gruslagte hovedløypene. Bodø kommune må også ta hensyn til Fylkesmannens avgjørelse og forholde seg til dette. Dette nye forslaget er ikke i henholdt til Fylkesmannens anbefalinger. Kommunens nye forslag er heller ikke i hht. Hundeloven. Samtidig med dette bes det om at kommunen tilrettelegger for oss på en bedre måte. Vi må ha friområder/ treningsområder for alle hundestørrelser sentrumsnært, ikke bare på Heggmoen. Vi bor i en friluftskommune som vi er stolte av, og hunder hører sammen med friluftsopplevelsen for oss. La våre hunder få nyte litt av det "gode liv". Vi kan godta at dette evt. blir kun i merkede løyper som er godkjent av oss hundeeiere. «Motmele til Bodø kommunes strenge båndtvangregler v/ 139 personer.» Forslagets 3c: Denne paragrafen må endres til «ferdsel uten bånd i sone 1 (sentrale Bodø, øvre masikinisten og omegn, Løpsmark, Skivika, Hunstad og Mørkved) i tidsrommet 20.august 1.april kan kun forekomme på merkede hundeløyper, all øvrig ferdsel utover sone 1 uten bånd i Bodømarka, må skje i henhold til de nasjonale båndtvangsregler. Eller: I sone 1, vil det på de mest befolkede gruslagte stiene være helårs båndtvang. Hovedargumentet er at marka er for alle og slik helårs båndtvang for sentrale Bodø vil være unødvendig strengt. Slik kommunen har foreslått nå, er dette i strid med Fylkesmannens anbefaling og i mot hundeloven. Lovforslaget må derfor endres. Side194

9 Det bes om at kommunen tilrettelegger for hunder på en bedre måte ved friområder for alle hundestørrelser sentrumsnært samt et treningsområde for hunder som skal trenes opp til å gå uten bånd. Bodø Friluftsforum. Bodø Friluftsforum har følgende innspill til høringen: Vi ber Bodø kommune tilrettelegge for egne hundelufteområder innenfor forskriftsområdet. Vi viser til tidligere levert forslag fra oss der vi har avmerket flere områder som lett kan tilrettelegges for hundelufting uten at det går ut over den bruken som er i dag og uten store utgifter da disse, stort sett, er offentlige områder i dag. Bodø og Omegns Turistforening (BOT). Bodø kommune, OK-avd., idrett og friluftslivseksjonen. En er enig i at sone 1 kan være et aktuelt område. Det favner mange av de viktigste friluftsområder. Men vil dette være konkret nok for Fylkesmannen? Argumentasjonen for å oppheve bystyrets vedtak i forskriftens 3 var at man må være så konkret at man er på tursti-, turvei, tur- og rekreasjonsområdenivå. Saltstraumen kommunedelsutvalg. I Saltstraumen kommunedelsutvalgs møte den , i PS 14/14 Uttalelse til høring kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune, ble høringen enstemmig tatt til orientering. Tverlandet kommunedelsutvalg. I Tverlandet kommunedelsutvalgs møte den ble PS 14/8 Uttalelse til høring «kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune», behandlet. Tverlandet kommunedelsutvalg vedtok enstemmig å ta saken til orientering. Skjerstad kommuneldelsutvalg. Skjerstad kommunedelsutvalg støtter det nye forslaget fra samfunnskontoret vedrørende forskrift om hundehold i Bodø kommune. Bodø viltnemnd. Side195

10 Forslag til høringsutkastets 3c berører viltet i liten grad. 4 Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet videreføres i nytt forslag. Tore Dundas. Som innbygger og hundeeier ønskes det at forslaget slik det fremstår stoppes og har følgende spørsmål som bør vurderes: Hvordan dokumenteres økende konflikt i forhold til hund i tettestedsområder? Hvordan dokumenteres økende konflikt i forhold til bufe og vilt. Når ble telefonrøret eller leserbrev i avisen en målestokk på hva befolkningen mener? En må forholde seg til henvendelser til politiet som må håndheve vedtekten. Hvilke andre tiltak er vurdert før en går til et såpass drøyt forbud? Det kan ikke være vanskelig å etterleve et alternativ med konkretisering av mindre områder? Størrelsen på området er endret i forhold til tidligere forslag og vil i stor grad ikke berøre bufe, elg og rein relativt sett. En ny vurdering av dette. Det gjenstår konflikt mellom hund menneske. Har kommunen vurdert hvordan dagens hundelov kan brukes/praktiseres for kanskje å oppnå mye av det samme som en ønsker å oppnå gjennom forskriften? Anne-Lise Selfors. Å innføre helårs båndtvang på alle turstiene rundt og i byen vil kunne øke konflikten mellom hundeeiere og andre. Bodø kommune burde legge til rette for organisert trening av hund samtidig som det burde være flere plasser/områder hvor man kunne trene hunden løs hele året for klubber og for hundeeiere som ikke er medlem av klubber. Bedre treningsmuligheter gir bedre kontroll på hunden. Turstiene kan merkes om det er båndtvang eller ikke. Reklamefinansierte søppelbokser med bæsjeposer bør vurderes. Randi Jansen. Bodø kommune oppfordres til å forholde seg til Fylkesmannens uttalelser om hundeloven og dens forskrifter. Heggmoen er definert som et dressurområde og ikke som et frislippsområde for hund. Dermed har ikke Bodø kommune frislippsområder i det hele tatt. Matti Jantti. Jeg var leder for idretts- og friluft- og nærmiljøseksjonen fra 1998 til I denne tiden mottok vårt kontor henvendelse om hundehold i forhold til: - ønske om bynære frisleppsområder - ønske om skilting om båndtvang i hekketiden i områder hvor hundene ulovlig gikk løs, f.eks. Mørkvedbukta - ønske om forskrifter for å begrense antall voksne hunder per hus i boligstrøk (6 henvendelser om det ene og samme huset i Skavdalslia). Grunnen var for sjenerende mye bjeffing. Ingen av disse henvendelsene bekrefter administrasjonens påstand om økende konflikt. I det nærmeste bynære området er det minst vilt og bufe. De fleste beitedyrene befinner seg langt unna det nærmeste markaområdet. Den generelle båndtvangen i hekketiden dekker godt nok behovet for viltets beskyttelse. Det er også etter dagens hundelov umulig at en hund jager bufe og vilt. Hunden skal være under kontroll av hundeholderen også mens den er løs. Det er viktig å anmelde disse hendelsene og holde seg unna å stemple alle hundeholdere som potensielle lovbrytere. Av media ble det registrert hendelser hvor løse hunder har skapt problemer og skader. Disse Side196

11 hendelsene har, så vidt jeg kan huske sakene, vært i situasjoner hvor hundelovens bestemmelser allerede er brudt av hundeholderen. Vi hadde en oppfatning at det ble ført mer kontroll med hundene i turområdene etter at Hundeloven kom. Allemannsretten gir fri ferdsel i naturen: gå med hund i samme omfang som til fots. Denne retten skal det være tungtveiende grunner til å redusere. I saken har ikke administrasjon lagt fram hverken kvantitativt eller kvalitativt god dokumentasjon som skulle gi grunnlag til strengere forskrifter enn Hundelovens bestemmelser er. Utvidet båndtvang utover 20. august er derfor helt unødvendig. Skal man innføre nye regler i Bodø, bør man treffe mer presist på steder der det absolutt skal være kontroll. Å innføre helårig båndtvang i hele Bodømarka må nok oppfattes som ulovlig etter hundelovens intensjoner. Vurdering av høringsuttalelsene. Politiets uttalelse sammenfaller i stor grad med Fylkesmannens legalitetskontroll av bystyrets vedtak i forhold til forskriftens 3c. Det nye forslaget tar ikke innover seg de føringer som Fylkesmannen ga uttrykk for i legalitetskontrollen. Dette gir flere av høringspartene uttrykk for: Dokumentasjonen av uheldige episoder/tilfeller er ikke god nok samt at lite er meldt til politiet. Konfliktnivået er ikke høyt nok til å innføre en kommunal forskrift som er strengere enn hundeloven. Administrasjonen: En er enig i at uheldige hendelser kunne vært bedre dokumentert/bevisført. Men mener like fullt ut at det er behov for å innføre helårs båndtvang enkelte steder, om ikke i så stort omfang som foreslått i høringsutkastet. Kommunen må foreta en avveining mellom de ulike interesser som måtte foreligge for de områder det er aktuelt å fastsette båndtvang for. Administrasjonen: En er enig i at det må tas større hensyn til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, jf. hundelovens 6. Derfor vil steder med helårs båndtvang bli foreslått i mindre omfang. I forhold til bufe og vilt vil det bli foreslått å opprettholde 3e og 4. Kommunen må foreta en bestemt angivelse og konkretisering av hvilke deler av det nettverk av turstier og turveier som finnes i det foreslåtte området som skal undergis utvidet båndtvang. Jf. Fylkesmannens uttalelse og Hundelovens 6. Administrasjonen: For å imøtekomme Fylkesmannens uttalelse og Hundelovens 6 innser en at områder for helårs båndtvang må ha en bestemt angivelse og konkretisering. Det vil bli tilrådd å innføre båndtvang på de mest brukte turstier og turveier og politiets forslag til utforming av forskriftens 3 legges til grunn. Kommunen bør tilrettelegge flere lett tilgjengelige hundelufteområder der hund er løs. Administrasjonen: En er enig i at dette tilbudet er for dårlig til en by med så stort antall hunder og hundeorganisasjoner. Områdene er viktige for dressur og kan bidra til et bedre hundehold i forhold til andre interesser. Dressurområdet/frisleppområdet på Heggmoen er et godt tilbud men ligger for langt fra bebyggelse Eventuelle dressurområder vil etter hvert bli tilføyd i Kommunal forskrift om hundehold. Side197

12 Landbrukskontoret og grunneierorganisasjonene i landbruket har i tidligere høringer uttrykt sterkt ønske om utvidet båndtvang der bufe beiter fram til 20.oktober som også samsvarer med ordningen i Beiarn kommune, 3e i forslaget. Viltnemnda tilrår mulighet for ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet, 4 i forslaget. Fylkesmannens legalitetskontroll av bystyrets vedtak vedlegges saken som utrykt vedlegg. Konklusjon og anbefaling På bakgrunn av høringsuttalelsene fra politiet, hundeorganisasjoner og Fylkesmannens legalitetskontroll tilrås det følgende: omfanget av helårsbåndtvang beskrevet i 3 i forskriften reduseres til å gjelde de mest brukte turstier og turveier i den bynære utmarka. Det tas utgangspunkt i politiets forslag til utforming av forskriftens 3. Det tilrås innført båndtvang på områder hvor bufe faktisk beiter i perioden fra 20.august til 20.oktober, forskriftens 3e. Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet innføres, 4 i forskriften. Det anbefales at det tilrettelegges flere lett tilgjengelige hundelufteområder der hund kan være løs. Dersom ett av forslagene blir vedtatt vil det til forskriften vedlegges kart som viser berørte turstier, turveier, dressurområde Heggmoen og koordinatfesting av disse. Forslag til Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune er å finne under forslag til innstilling til å begynne med i denne saken. Rolf Kåre Jensen Rådmann Odd Tore Fygle Utviklingssjef Saksbehandler: Thor Arne Nesje Side198

13 Utrykte vedlegg: 1. Høring «Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune» 2. Fylkesmannen i Nordland. Lovlighetskontroll, delvis oppheving av bystyrets vedtak Uttalelser fra: 3. Salten Politidistrikt 4. Norsk Kennel Klub avd. Nordland 5. Salten Brukshundklubb 6. Norsk Shetland Sheepdog klubb, Bodø 7. «Motmele til Bodø kommunes strenge båndtvangsregler v/139 personer» 8. Bodø Friluftsforum 9. Bodø og Omegn Turistforening 10. Bodø kommune. OK-avd, seksjon idrett/friluftsliv 11. Bodø kommune, viltnemnda 12. Bodø kommune, Saltstraumen kommunedelsutvalg 13. Bodø kommune, Tverlandet kommunedelsutvalg 14. Bodø kommune, Skjerstad kommunedelsutvalg 15. Tore Dundas 16. Anne-Lise Selfors 17. Randi Jansen 18. Matti Jantti Side199

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune. Nytt forslag.

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune. Nytt forslag. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2013 22614/2013 2010/9914 K44 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/30 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Kommunal forskrift om hundehold

Detaljer

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2014 30976/2014 2010/9914 K44 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/31 Komite for plan, næring og miljø 05.06.2014 14/95 Bystyret 19.06.2014 Kommunal

Detaljer

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.02.2013 12025/2013 2010/9914 K44 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/16 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 Bystyret 21.03.2013 Kommunal

Detaljer

Lovlighetskontroll - forskrift om hundehold delvis oppheving av bystyrets vedtak

Lovlighetskontroll - forskrift om hundehold delvis oppheving av bystyrets vedtak S Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Saksb.: Grethe Breimo e-post: fmnogbr@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 17 Vår ref: 2013/5226 Deres ref: Vår dato: 1 14.02.2014 Deres dato: Arkivkode: 323 Lovlighetskontroll

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Nærmiljøkontoret

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT Fornebulandet Vel Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/166660/BEPED 18.08.2015 Offentlig høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu Natur og idrett i Bærum kommune sender

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Malvik kommune postmottak@malvik.kommune.no Referanse 2011/1494 Høringsuttalelse angående lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune Vi

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K44 Lnr.: 9541/17 Arkivsaksnr.: 17/970-2 REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K44 Lnr.: 9541/17 Arkivsaksnr.: 17/970-2 REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K44 Lnr.: 9541/17 Arkivsaksnr.: 17/970-2 Saksbehandler: Sigbjørn Strand REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Løypekart Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.2.2011 14.3.2011.

Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.2.2011 14.3.2011. Arkivsaksnr.: 06/2719-9 Arkivnr.: V40 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret Gudbrand Johannessen FORSKRIFT OM HUNDEHOLD Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges

Detaljer

Vokterhunder og lovverket

Vokterhunder og lovverket Vokterhunder og lovverket Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hundeloven 3 Generelt aktsomhetskrav En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Detaljer

LOV 2003-07-04 nr 74: Lov om hundehold (hundeloven).

LOV 2003-07-04 nr 74: Lov om hundehold (hundeloven). LOV 2003-07-04 nr 74: Lov om hundehold (hundeloven). DATO: LOV-2003-07-04-74 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 10 IKRAFTTREDELSE: 2004-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2007-06-15-40

Detaljer

Miljøvernsjef, Samfunnskontoret

Miljøvernsjef, Samfunnskontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 EIENDOMSFORVALTNING Høringsinstansene Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD - HØRINGSBREV Oppegård kommune sender med dette ut

Detaljer

Forslag til ny forskrift om hundehold, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Forslag til ny forskrift om hundehold, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Høringsdokumenter Forslag til ny forskrift om hundehold, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Høringsfrist 10. april 2012 Innhold 1 Utkast til forskrift s 3 2 Sak i teknikk-, miljø- og kulturutvalget (høringsnotat)

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 12:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus Møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K44 Arkivsaksnr: 2014/4971-8 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Klagebehandling - dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Møterom Lidalsbygget Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl 19.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901762 : E: K44 : Anna Svihus/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret

Detaljer

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Arkivsaksnr.: 15/53-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen

Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Arkivsaksnr.: 06/2719-11 Arkivnr.: V40 Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I LUNNER KOMMEUNE Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling: Rådmannens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56176/2012 2012/1926 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/81 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/208 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Møtebok. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Samfunnsutviklingsutvalet /14 KDA. Objekt:

Møtebok. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Samfunnsutviklingsutvalet /14 KDA. Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Samfunnsutviklingsutvalet 02.10.2014 039/14 KDA Avgjerd av: Samfunnsutviklingsutvalet Saksbehandler: Kristine Dahl Arkiv:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av forslag til forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder

Saksframlegg. Behandling av forslag til forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: K44 Saksmappe: 2013/1293-18062/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 28.05.2013 Saksframlegg Behandling av forslag til forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.07.2014 kl. 14.00 Møtedato: 10.07.2014 Klokkeslett: Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. SAKSLISTE

Detaljer

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Politidirektoratet har stadfestet politivedtekt for Åsnes kommune 01.07.2003 Vedtekten lyder: Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig

Detaljer

Lov om hundehold (hundeloven).

Lov om hundehold (hundeloven). 1 av 10 22.04.2016 07:31 Lov om hundehold (hundeloven). Dato LOV-2003-07-04-74 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I 2003 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 100/2014 OKN-sak 42/2014 Dato: 21.07.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Berit Tønder Utvik, 23431123 Arkivkode: 2014/1059

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

Søknad fra Bodø Travlag om bruksrett NM-løyper øst for Soløyvannsveien og skogsvei til Svartnes

Søknad fra Bodø Travlag om bruksrett NM-løyper øst for Soløyvannsveien og skogsvei til Svartnes Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2014 1794/2014 2013/7190 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/40 Formannskapet 05.03.2014 Søknad fra Bodø Travlag om bruksrett NM-løyper øst

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift

Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift Utkast til nye politivedtekter, Skjervøy kommune Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift Fastsatt av Skjervøy kommunestyre DAG, MÅNED ÅR med hjemmel i lov av 4. august

Detaljer

Besl. O. nr. 87. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 91 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 48 (2002-2003)

Besl. O. nr. 87. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 91 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) Besl. O. nr. 87 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 91 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) År 2003 den 27. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om hundehold

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Uttak av hjortevilt flere regelverk Forbud mot uttak uten hjemmel, Naturmangfoldloven 15

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO e-post: oivind.dannevig@md.dep.no Deres ref: 12/5835 Vår ref: mcg Dato: 18. februar 2013 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER

Detaljer

Tilrettelegging for ferdsel

Tilrettelegging for ferdsel Tilrettelegging for ferdsel Veileder for grunneiere og tilretteleggere om nye regler i friluftsloven: Ferdsel på vei og sti gjennom innmark som fører til utmark Ferdsel i skogplantefelt Regler for grunneier-

Detaljer

Møteinnkalling. Kjerringøy Lokalutvalg. Dagsorden. Orientering: Folkemøte valgmøte den 29. august. Ruteplan Festvåg Kjerringøy havn i uke 35.

Møteinnkalling. Kjerringøy Lokalutvalg. Dagsorden. Orientering: Folkemøte valgmøte den 29. august. Ruteplan Festvåg Kjerringøy havn i uke 35. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy Lokalutvalg Zahlfjøsen, Dato: 26.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy Lokalutvalg, Rita Hustad

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

OM BRUK AV NØDVERGERETTEN

OM BRUK AV NØDVERGERETTEN OM BRUK AV NØDVERGERETTEN NØDVERGEPARAGRAFEN: (LOV OM FORVALTNING AV NATURENS MANGFOLD av 19. juni 2009, 17) Alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk Smågnagere, krypdyr og lakse-

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2692-15.12.2015 Stadfesting etter markaloven - reguleringsplan for Lillomarka idrettspark - Oslo kommune Vi viser til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM DELING DRIFTSENHET - GNR 17 BNR 14 MFL. Rådmannens innstilling: 1. Klage fra Nicolai Markussen

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: K11 &32 Arkivsaksnr.: 11/1189

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: K11 &32 Arkivsaksnr.: 11/1189 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: K11 &32 Arkivsaksnr.: 11/1189 KARTLEGGING OG VERDISETTING AV FRILUFTSOMRÅDER Rådmannens innstilling: Formannskapet tar arbeidet med kartlegging og verdisetting

Detaljer

Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag til vedtak

Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag til vedtak DEN NORSKE KIRKE KM 6.1/09 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Øyvind Duesund Referanser: KM 11/08, KR 9/09, KR 36/09, KR 49/09 Vedlegg: KM 6.1.1/09 Forslag til regler for valg av Kirkeråd iht. forslag

Detaljer

Søknad om å anlegge sykkelløyper i Stordalen - Bodø Freeride Team

Søknad om å anlegge sykkelløyper i Stordalen - Bodø Freeride Team Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2222/2014 2013/7121 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/11 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om å anlegge sykkelløyper i Stordalen - Bodø

Detaljer

Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning.

Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning. Geodatakontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2011 18996/2011 2011/3090 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/114 Formannskapet 24.08.2011 11/123 Bystyret 08.09.2011 Lokal forskrift om tidsfrister

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Høring av forslag til revisjon og plan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder Nordland fylke. Høringsinnspill

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000481 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Sak behandles på e-post da nytt styre fortsatt ikke er satt. Saken må behandles før neste møte i styret

Detaljer

Urbant friluftsliv i Oslo

Urbant friluftsliv i Oslo Urbant friluftsliv i Oslo Oslo Europas sunne og grønne hovedstad Byen med sunt hjerte, grønne lunger og blå årer Historisk tilbakeblikk 1875-1916 - Oslo har et beplantningsvæsen - Hovedfokus er forskjønnelse

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Vi er en gruppe mennesker med stor interesse for å være aktive med våre hunder, og vi representerer mange forskjellige hundeklubber.

Vi er en gruppe mennesker med stor interesse for å være aktive med våre hunder, og vi representerer mange forskjellige hundeklubber. Malvik Kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK Deres ref. 2011/1494 Revidering lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune - Høring Vi er en gruppe mennesker med stor interesse for å være aktive med våre

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Gjerder i beiteområder

Gjerder i beiteområder Gjerder i beiteområder Retten og plikten til gjerdehold Landbruksfaglig samling 16. oktober 2014 Advokatfullmektig Heidi Anita Skjærvik Retten Omfatter to forhold: 1) Hovedregel 2) Begrensninger i retten

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 05/3161-26 Arkiv: PLNID 19990005 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KRONSTAD INDUSTRIOMRÅDE (JØRGINASLETTA) MINDRE VESENTLIG ENDRING AV PLAN - KNYTTET TIL

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen I henhold til adresseliste Dato: 07.05.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 04/00338-18 Kjell Isaksen, 23426956 900 Oppgis ved alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012 1 Møtetid: Lørdag 11. 12. august 2012 Møtested: Sogn og Fjordane Følgende deltok: Tone Våg, Ove Holmås, Karoline Salmila og Kari Anne Kaxrud Wilberg; deltok som sekretær og saksbehandler. Kjetil Granrud

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08. Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: Møterom i 2 etasje, Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 01.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Sjøfuglreservat og ferdselsforbud Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Målsetning: Øke egen trygghet for å forstå og etterleve reglene som gjelder i sjøfuglreservater. Grunnlag

Detaljer

Plan byggesak landbruk og geodata

Plan byggesak landbruk og geodata Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Trond Horn Fonn Telefon: 33 17 18 40 11/35384 GBR- 1107/7 25.05.2011 Eli Aino Ratikainen Nordbråtenveien

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

Revisjon av lokal hundeforskrift i Malvik kommune

Revisjon av lokal hundeforskrift i Malvik kommune Arkiv: V47 Arkivsaksnr: 2011/1494-25 Saksbehandler: Lars Slettom Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 38/12 04.06.2012 Revisjon av lokal hundeforskrift i Malvik kommune Vedlegg: 1. Særutskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/09 09/610 OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/09 09/610 OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1030 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14.

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l.,

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 på biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 10.09.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Saknr. 14/1946-14 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 27.8.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Arkivsaksnr.: 12/58-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 10/123 Sikring av friluftsområder i Kristiansund kommune 2010/1564 Behandling i Formannskapet - 09.11.2010 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av 11.10.2010.

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer