26 Bygningsmessige Elektro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "26 Bygningsmessige Elektro"

Transkript

1 Prosjekt: Langset Skole Side: Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner". Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. De bygningsmessige arbeidene omfatter hjelpearbeider i forbindelse med installasjon av elektriske anlegg i bygget. Inneholder: Graving, grøfter og kummer Riving Betongarbeider Tømrer- og snekkerarbeider Himlingsarbeider for elektro Branntetting Generelt vedr. bygningsmessige arbeider for elektriske anlegg. Herværende tilleggsbeskrivelse er et supplement til arkitekt og byggetekniske konsulents anbudsmaterialet. De spesifiserte arbeider og leveranser skal inngå som del av hovedanbud. Utførende installatør v/elektriker vil ut fra egne tegninger og beskrivelse nærmere angi arbeidets nøyaktige utførelse. Hvor det i etterfølgende spesifikasjon er medtatt poster som helt eller delvis dekkes av andre poster, medtas kun eventuelle merkostnader i den utstrekning disse ikke er beskrevet i andre poster. For arbeidene gjøres gjeldene samme bestemmelser som for tilsvarende arbeider i den øvrige bygningsmessige beskrivelse utarbeidet av arkitekt og rådg.ing. i byggeteknikk. De elektriske anlegg utføres som iht.anbudsmateriell utarbeidet av RIE. Angitte masser skal avregnes og gjøres opp på grunnlag av enhetspriser og oppmåling av det ferdige arbeid ut i fra "som bygget", "rød strek" tegninger med merking på hvor arbeidene er utført. Bygningsentreprenøren skal i denne medta alle nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider for elektro overensstemmende med etterfølgende spesifikasjon. Enkelte poster er regulerbare. Samtlige punkter skal da dokumenteres for å regule etter medgått antall. El.entreprenør utfører hulltakinger større enn 32 mm. Bygningsmessig entreprenør branntetter alle hulltakinger, også hulltakinger utførert av el-entreprenør.

2 Prosjekt: Langset Skole Side: 26-2 For branntetting benyttes godkjent tettemasse. Tettinger merkes med brannklasse og medtas på føringsvei tegninger. Fra utvendige trekkekummer legges trekkrør for svak- og sterkstrøm til hovedtavle- og svakstrømrom. Kabeltraser og kummer innmåles og koordinatbestemmes. Det legges merkebånd i grøfter. Mellom fordelinger i plan 1 støpes det ned trekkrør i såle. Bygningsmessig entreprenør nedsetter lysmastfundamenter. Bygningsmessig entreprenør bistår med hulltakinger i himling og spikerslag Graving, grøfter og kummer Graving, grøfter og kummer. Gjelder alt elektro utstyr og kabler knyttet til tomten. Tomten bearbeides minst i 2 etapper. 1. Del av tom som nytt bygg skal plasseres. Her finner vi nye mastearmaturer, kabelgrøfter og el.kummer. 2. Eksisterende tomt med eksisterende skolebygg. Her finner vi kabelgrøfter Koordinering av Graving og kummer plassering gjøres med øvrige fags hjelpearbeider og el.entreprenøren Koordinger av masteplasseringer gjøres med øvrige fags hjelpearbeider og el.entreprenøren Nedsetting av lysmastfundamenter inkl. koordninering med el-entreprenøren Innmåling og koordinatbestemmelse av utvendige kummer og kabeltraseer. inkl. koordninering med el-entreprenøren Kabelpåvisning for all gravearbeider. stk FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: VALGFRITT UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Mellom bygg og trekkekum. Formål: Trekkrør for kabler. Grunnforhold: Restriksjoner: Grøftedybde: 70 cm Bunnbredde: 900 cm

3 Prosjekt: Langset Skole Side: 26-3 Landskapsarkitekts coteplan må følges. Dybder og høyder må ses i sammenheng med øvrig planering av tomt. Grøft avrettes med 10 cm steinfri masse i bunn. Viser til REN. Pris med gjenfylling. Prosjektert lengde... m 515, H KABELKUM INNVENDIG BUNN l=720, b=700, h=900 UTVENDIG HØYDE Annen utvendig høyde. Må spesifiseres. TYPE RAMME: FAST LYSÅPNING LOKK 800 mm Trekkekum for innføring av tele- og sterkstrømkabler. Med låsbart innerlokk. Kummer dreneres. Pakning mellom kum og rør. Merket TK-1 på tegning. Antall... stk H KABELKUM INNVENDIG BUNN l=1420, b=700, h=900 UTVENDIG HØYDE Annen utvendig høyde. Må spesifiseres. TYPE RAMME: FAST LYSÅPNING LOKK 800 mm Trekkekum for innføring av svak- og sterkstrømkabler. Med låsbart innerlokk. Kummer dreneres. Pakning mellom kum og rør. Merket TK-2 på tegning. Antall... stk WB KABELRØR I LØSMASSER TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: Rød og Gul KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110 Mellom bygg og trekkekummer, og under såle. Leggekrav: Dybde 60 cm. Største deformasjon: For svakstrømkabler benyttes gule rør, for sterkstrømkabler røde rør. Det medtas merkebånd i grøft, og skilleplate mellom røde og gule rør på 7 cm. Lengde rørledning... m 590,

4 Prosjekt: Langset Skole Side: Riving Rive og demonteringsarbeider. Gjelder alt elektro utstyr og kabler knyttet til tomten. Tomten bearbeides minst i 2 etapper. 1. Del av tom som nytt bygg skal plasseres. Her finner vi armaturmaster( trre og stål) og kabel i gøft. 2. Eksisterende tomt med eksisterende skolebygg. Her finner vi armaturmaster og kabel i gøft. Bygget skal frakobles og sikres for spenningsfare o.l. Telekabel i møne beholdes og legges på nytt i egen mast. Koordinering av antall tremaster som skal beholdes og flyttes gjøres ved første byggemøte. Utstyr som er forutsatt demontert, lagres på egnet sted og senere remonteres: Se tegning for detaljer. Info: Det er luftkabler på tomten som må omlegges i ny lufttrase. Det er Høyspent kabler på tomt som skal omlegges i ny trase. (utføres av hafslund) Koordinering med Elektriker for rivearbeidene AM3.822 AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM I planlagt areal Type avfall: Elektroteknisk utstyr med alle former for EEavfall Leveringssted: Avfalldeponi. egen kvittering leveres Følger: miljøsaneringsplanen. Nei Rund sum CD RIVING AV KONSTRUKSJONER SOM FUNGERER SOM FORSTØTNING BYGNINGSDEL: LAVSPENT FORSYNING, GENERELT Lysmaster og kabler knyttet til dette. inkl. oppgraving Nei

5 Prosjekt: Langset Skole Side: 26-5 Areal CD RIVING AV KONSTRUKSJONER SOM FUNGERER SOM FORSTØTNING BYGNINGSDEL: LAVSPENT FORSYNING, GENERELT Stikkledninger i grunn. inkl. oppgraving Nei Areal CD RIVING AV KONSTRUKSJONER SOM FUNGERER SOM FORSTØTNING BYGNINGSDEL: LAVSPENT FORSYNING, GENERELT Luftledninger i mast. inkl. oppgraving og mast Enkelte master skal de og remonteres. Avklares med BH Nei Areal Betongarbeider GENERELT Omfatter følgende: - utsparinger i nye betongdekker og vegger All tilrigging skal være inkludert i enhetsprisene. El-entreprenør angir hvor utsparing gjøres. Før kjerneboringer starter skal det innhentes godkjenning fra RIB Koordinering med Elektriker for hulltakning Oppstilling for kjerneboring Muring i gjennomføringer som er for store for branntetting Tetting av kabelrør som føres inn i bygg stk stk stk CH1.12

6 Prosjekt: Langset Skole Side: 26-6 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg/dekke. Dimensjon hull: 70 mm. Tykkelse: Inntil 300 mm. - Antall hulltakinger... stk CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg/dekke. Dimensjon hull: 100 mm. Tykkelse: Inntil 300 mm. - Antall hulltakinger... stk CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg/dekke. Dimensjon hull: 150 mm. Tykkelse: Inntil 300 mm. - Antall hulltakinger... stk Tømrer- og snekkerarbeider Spikerslag etter anvisning av el-entreprenør Forskaling for grube stk stk Koordinering med Elektriker for hulltakning CH1 Hulltaking Utskjæring av åpninger for bokser og kanalgjennomføringer. Spesielle krav: Beskrevet mengde skal forstås som hull for rør- og kanalgjennømføringer i komplette vegger med enkelt

7 Prosjekt: Langset Skole Side: 26-7 eller dobbelt lag med plater på 2 sider av veggplater, eller skjørt utført av bæresystem med stål tynnplateprofiler eller bindingsverk av tre. Det må medregnes nødvendige utvekslinger og tilpassinger i stenderverk for vegger og skjørt. Det medregnes rektangulære- og sirkulære åpninger i følgende dimensjoner og antall: CH1.71 MATERIALE: GIPS METODE: BORING Tosidig hull i vegg med inntill dobbel gipsplatekledning for El-rør med dia ca 50 mm. Koordineres med elektriker Sted: For rørføringer gjennom vegg hvor elkanal føring ligger på hver side. Tilrettelegging: Vegg Stender tilpasses rørgjennomføring. Reguleres. Nei Antall hulltakinger... stk CH1.93 MATERIALE: Trevirke eller gips METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg. Dimensjon hull: 100 mm. Tykkelse: Inntil 300 mm. Gjelder vegger med lydkrav og brannkrav. Hull forberedes for tetting av brann/lydmasse. Det tas hull i himling i vegg for kabelføring. Post er regulerbar. Antall hulltakinger... stk CH1.93 MATERIALE: Trevirke eller gips METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg. Dimensjon hull: 50 mm. Tykkelse: Inntil 300 mm. Gjelder vegger med lydkrav og brannkrav. Hull forberedes for tetting av brann/lydmasse.

8 Prosjekt: Langset Skole Side: 26-8 Det tas hull i himling i vegg for kabelføring. Post er regulerbar. Antall hulltakinger... stk Himlingsarbeider elektro Forsterkning av himlinger for armaturer Koordinering med Elektriker for hulltakning og forsterkning CH1.93 MATERIALE: Trevirke, gips eller himlingsplater METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Tak. Dimensjon hull: Inntil 160 mm. Tykkelse: Inntil 30 mm. Det tas hull i himling i tak for armatur. Post er regulerbar. Antall hulltakinger... stk CH1.93 MATERIALE: Trevirke, gips eller himlingsplater METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Tak. Dimensjon hull: Inntil 210 mm. Tykkelse: Inntil 30 mm. Det tas hull i himling i tak for armatur. Post er regulerbar. Antall hulltakinger... stk Branntetting Koordinering med Elektriker for branntetting SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Konstruksjoner: Utsparinger i vegger og dekker av betong, tegl eller gipsplater. Funksjonskrav:

9 Prosjekt: Langset Skole Side: 26-9 Branntetting for oppnåelse av brannmotstand og røyktetthet. Lydtetthet for oppnåelse av lydkrav. Enklte steder er disse to kravene adskilt. ref. branntegninger og ARK tegninger. Type gjennomføring: Kabelbroer, kabler og rør. Utsparingsmål mm: Se ettefølgende underposter der utsparingenes mål er oppgitt. Det skal medregnes tetting av varierende lysmål på opp til 50 mm mellom installasjonene og kant utsparinger. Produktmål: Gjennomføringene skal ikke forringe den omgivende konstruksjonens brannklasse. Utførelsesmetode: Valgfri Fyllingsgrad i %: I henhold til produsentens anvisninger for oppnåelse av merkegodkjent branntetting. All branngjennomføringskal merkes forskriftsmessig. Det må kun benyttes godkjente tetteanordninger og tettemidler. Gjennomføringer i utsparringer som ikke er vist på utsparringstegninger må anvises på bygget av el.entreprenøren. Ved overlevering av anlegget skal det leveres dokumentasjon på gjennomføringer i branncelle begrensende vegger/ dekker som en del av FDV underlaget. Dokumentasjon skal angi branntetteansvarlig og hvilke produkt som er benyttet og bygg entreprenør må påse at gjennomføringer blir riktig plassert og montert. Hele ansvarsforholdet ligger hos bygg entreprenøren. Det benyttes godkjent tettningsmasse. Merking og dokumentasjon på gjennomføringer SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Dimensjon hull: Ø 50 mm reguleres stk SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Dimensjon hull: Ø 100 mm reguleres stk SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Dimensjon hull: Ø 150 mm reguleres

10 Prosjekt: Langset Skole Side: WP ELRØR RØRTYPE: Annen rørtype - må spesifiseres RØRMATERIALE: Annet rørmateriale - må spesifiseres DIAMETER: Ø 50 og opptill 400 mm lengde I branngjennomføringer Montasje: I vegg. og gjennomføring mellom kontorer i hver sin branncelle. Type: Brann trekkrør med sikring av lyd og kaldrøyk spredning. Funksjon: Tetter gjennomføringen ved brann Kvalitet: Lik eller bedre en krav til veggen og gjeldende brann krav i gjeldende forskifter. Diameter: Ø 50 og opptill 400 mm lengde reguleres. Nei stk Lengde... stk Sum Kapittel 26:

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Side: 1 av 20 Forord Lørenskog kommune og Skedsmo kommune har i samarbeid utarbeidet en veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, 09.09.2013 MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer