Due diligence. Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Due diligence. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Due diligence Due diligence er en selskapsgjennomgang som skal gi oversikt og et best mulig beslutningsgrunnlag når du skal foreta finansielle transaksjoner. Dette dokumentet tar deg gjennom hele prosessen og gir gode råd på veien fram til oppkjøp, fusjon eller andre strategiske forandringer. Innholdsfortegnelse Formål... 2 Ulemper... 2 Kjøpsrettslig bakgrunn... 2 Juridisk betydning av DD... 3 Verdigrunnlaget... 4 Selgers prosess... 4 Prosessens enkelte ledd... 5 Kjøpers due diligence... 8 Due Diligence - arbeidsform Organisering av datarom Sjekklister Rapporter Forholdet mellom "Disclosure", "Warranties" og "Earn-Out" Ansvarsregulering Etter kjøpet... 13

2 Formål Kjøpers formål med Due Diligence (DD) er å foreta slike undersøkelser at han ikke opplever noen vesentlige negative overraskelser etter overtagelsen eller betaling av kjøpesummen. Selgers formål med DD er å tilrettelegge en rask og grei salgsprosess, å redusere risikoen for krav pga. kjøpers eventuelle skuffede forventninger i etterhånd, å unngå i størst mulig grad garantier fra selgers side, samt å få oppgjør ved levering. Det finnes også en etterfølgende DD ("acquisition audit", "post completion review") som går ut på å etterprøve om kjøper fikk det han forventet etter at salget er gjennomført og man er i full besittelse av salgsgjenstanden. Det kan gi grunnlag for krav mot selgeren (hevning, prisavslag, erstatning, retting) om det er juridisk grunnlag for det (og reklamasjon fremsettes tidsnok). Det kan også være en viktig prosess for å se hvordan gjennomføringen av integrering med kjøperen skal gjennomføres, hvordan man best skal kvitte seg med uønskede deler av salgsgjenstanden, osv. Slik etterfølgende DD faller utenfor denne artikkel. Ulemper Selger har en særskilt risiko ved å åpne for DD dersom det ikke blir noe salg. Det ligger en fare for at konkurrenter får innblikk i virksomheten. Virksomheten kan også bli lammet av usikkerhet om fremtiden under prosessen. Kjøpers risiko ved DD kan ligge i at vesentlige opplysninger "begraves" i det fremlagte materiale, slik at kjøper ikke blir klar over det, men likevel kan sies å ha fått det opplyst ved at informasjonen er gjort tilgjengelig ved DD. Kjøpsrettslig bakgrunn Det finnes eksempler på at det i rettspraksis er fastslått ugyldighet og prisreduksjon. Ved salg av et helt selskap (alle aksjene) antas det at kjøpsloven gjelder. Ved fusjon, emisjon, lånopptak o.l. gjelder ikke kjøpsloven direkte, men visse bestemmelser i avtaleloven (særlig 33 og 36) kan få anvendelse, likesom læren om såkalte "bristende forutsetninger". Selges en virksomhet som helhet, vil det antageligvis lett kunne anses som et salg "som den er" ("as is"). Slike vilkår fritar ikke selger for mangelansvaret når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som man måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Dessuten kan utlovelse fra selgeren om selskapet som kan antas å ha innvirket på kjøpet kan gi grunnlag for krav, jfr. kjøpsl. 18. Kjøpsloven inneholder regler om retting av mangler fra selgers side (avhjelp) (kjøpsl. 36). Kjøper har ellers krav på forholdsmessig prisavslag (kjøpsl. 38). Det er ikke gitt at det vil være tilfredsstillende for hverken selger eller kjøper, og begrepet "forholdsmessighet" gir ikke alltid god eller klar løsning. Erstatning kan kjøper bare kreve dersom selger har sviktet i sitt kontrollansvar (noe selgeren har bevisbyrden for at han ikke har gjort), jfr. kjøpsl. 40, jfr. 29.

3 Erstatning for indirekte tap, f.eks. tapt fortjeneste, forutsetter skyld eller brudd på garantier, kjøpsl. 67. Kjøperen er således hjulpet av generelle rettsregler et stykke på vei, men rettstilstanden må anses å være usikker når det gjelder hvilke konkrete krav kjøper kan fremsette ved forskjellige situasjoner. De fleste kjøpere vil derfor ønske å kontraktsfeste så vel hvilke forutsetninger han bygger på som hvilke konsekvenser det skal ha dersom forutsetningen ikke holder. Se også om ansvarsregulering i pkt. 4 nedenfor. Juridisk betydning av DD Økonomisk sett er hensikten for kjøper med DD at han forsikrer seg om at det solgte svarer til forventningene og ikke lider av noen mangel. Juridisk sett er hensikten for kjøper med DD-baserte garantier i salgsavtalen e.l. for kjøper at han forsikrer seg om at dersom det foreligger en svikt i en forventning meddelt selger, eller en mangel, så skal selger være ansvarlig for den. For selger er den juridiske hensikt omvendt: Det han har opplyst om skal han ikke ha noe ansvar for. Due diligence har en videre betydning enn bare å unngå problemer, og å danne grunnlag for garantier som gir kjøpsrettslig grunnlag for krav. DD innebærer også en beskyttelse for selger. DD er en oppfyllelse av en undersøkelsesplikt av hensyn til selger, og som kan frita selger for ansvar for det som er opplyst. Prinsippet er nedfelt i kjøpsloven 20, som lyder; (1)Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente til eller måtte kjenne til ved kjøpet. (2)Har kjøperen før kjøpet undersøkt tingen eller uten rimelig grunn unnlatt i å etterkomme selgerens oppfordring om å undersøke den, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende noe som han burde ha oppdaget ved undersøkelsen, med mindre selgeren har handlet grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. (3) ". Det gjelder langt på vei også når det er aksjene som er salgsgjenstanden, men aksjeselskapet som bør undersøkes. Flere dommer og voldgiftsdommer legger vekt på selgers opplysninger og kjøpers undersøkelsesadgang i slike tilfelle. Due Diligence beskytter således (forhåpentlig) kjøperen mot å gjøre et dumt kjøp, men også selgeren dersom kjøperen gjør det. Dette må imidlertid ikke trekkes for langt: Selger kan bli ansvarlig for å ha unnlatt å gjøre oppmerksom på forhold selv om det var "gjemt" inne i et hav av opplysninger som ble gjort tilgjengelig. En våken kjøper vil søke å gardere seg i kjøpsavtalen mot slike konsekvenser. Er det gitt "garantier", vil de ofte eksplisitt angi at det faktum at kjøper foretok DD ikke fritar selger for ansvar for brudd på garantiene.

4 Verdigrunnlaget Også ikke-økonomer må være seg bevisst verdigrunnlaget for kjøpet, fordi verdigrunnlaget angir hva som er vesentligst, m.a.o. hva som må sjekkes mest nøye. En nærmere omtale av verdivurderingsprinsippene faller utenfor denne artikkel. Det vises til Dahl m.fl. (red): "Verdsettelse i teori og praksis" (Cappelen Akademiske Forlag 1997). Her skisseres bare noen hovedgrupper: Balanse-(aktiva-)basert: Typisk skip, forretningsbygg, osv.: verdifastsettelse ved taksering (sjekk f.eks. teknisk stand, markedspris) Inntjeningsbasert: Typisk bedrift, fabrikk, aksjer: verdifastsettelse ved diskontering, CAPM, PE, osv. (sjekk f.eks. regnskapstallenes holdbarhet). Omsetningsbasert: Typisk bedrift, varemerke, verdifastsettelse med tanke på å "kjøpe" markedsandeler (sjekk f.eks. om markedsandelene er avhengig av tidligere eierforhold) Strategibasert: Typisk distribusjonsledd e.l.: verdifastsettelse mht. å kjøpe distribusjonskanal, underleveranser, osv. og dermed få tilgang til markeder, råvarer, osv. (sjekk f.eks. om distribusjonskanalen virkelig kan brukes til kjøpers øvrige produkter). Synergibasert: Typisk bedrift eller virksomhet: verdifastsettelse etter prinsippet = 5? (sjekk f.eks. at det virkelig er grunnlag for reell synergi, at det foreligger tilstrekkelig kapasitet i alle ledd for å kunne utnytte stordriftsfordeler, osv.). Selgers prosess Selv om DD vel er viktigst for kjøper, er selve prosessen ofte startet fra selger. Det skjer ved at selger byr ut kjøpsobjektet til alle ("auksjon"), til noen under hånden, eller bare til én. Derfor behandles prosessen først sett fra selgers side, så fra kjøpers side (når kjøper får tilgang til opplysningene). Selger må først finne ut hva vil han selge. Seg selv (dvs. fusjon), et datterselskap, en avdeling, en fabrikk, e.l.?. Hva må være med for at salgsobjektet skal være attraktivt? Må man legge inn en leveransekontrakt fra moderselskapet som kontrollerer råvarene? Må man overføre et salgsteam fra en annen avdeling for at produktene skal kunne selges? Må en tapsbringende avdeling først nedlegges? Hvem vil han selge til? Hvem er potensielle kjøpere: Mange, en eller flere leverandører eller kunder? En eller flere konkurrenter? Hvordan tilrettelegges salget mest hensiktsmessig? Anbudsinnbydelse, lukket henvendelse til noen få, enkelthenvendelse til bare en? I en kjøpssituasjon inntrer en spesiell dynamikk. Nokså snart får andre vite om det: Ansatte, leverandører, kunder, media, aksjonærer. Det vil ofte være negativt, usikkerheten kan lett medføre at folk skifter jobb, forretningsforbindelse og lojalitet. For salgsobjektets verdi vil dette være negativt. Det gjelder også for kjøper: Verdifallet vil i en slik situasjon ofte være større enn det prisavslag han evt. kan forhandle seg til pga. dette verdifall.

5 Både kjøper og selger vil derfor ønske at DD-perioden (og forhandlingsperioden) er kortest mulig. For å korte ned på tiden, bør selger (ofte som del av tilretteleggelse av datarom, jfr. nedenfor) finne ut av alt en kjøper vil kunne ønske å vite, og tilrettelegge dette for kjøpers gjennomgåelse på forhånd. Selgers "disclosure" skal motsvare hva kjøper vil vite i DD. En slik tilretteleggelse behøver ikke signaliseres som forstadium til salg om det håndteres riktig. I denne prosessen vil man ofte oppdage at dokumenter mangler, at forskjellige ting bør gjøres for å bringe ting i rett gjenge, forhold som skulle vært avsluttet har ikke blitt fulgt opp, osv. Fordelen med å rydde opp i dette i forkant er ikke bare å slippe å gjøre det under selve DD prosessen, men også at et ryddig og "rensket" salgsobjekt fremtrer som et mer attraktivt kjøpsobjekt. Dersom oppryddingen ikke gjøres av selger, vil det lett få konsekvenser: Dersom oppryddingen gjøres av selger, men under press fra kjøper, vil kjøper ofte likevel komme i tvil om det kjøper har oppdaget (som selger retter på, eller gir prisavslag for, eller ikke gjør noe med) bare er en flik av generell uorden i salgsobjektet. Det kan få betydning for kjøpsinteressen/salgsforhandlingene/prisen. Prosessens enkelte ledd A) Forberedelse Første skritt kan være utarbeidelse og granskning av informasjonsprospekt om salgsobjektet - særlig ved utbud til mange, ved børsnotering/emisjon osv. For børsnoterte verdipapirer inneholder Børsreglementet regler om hvilke opplysninger som må fremlegges. Etter Børsreglementet 14-2 må styret avgi en "disclosure" erklæring. DD på vanlig måte er vanskelig i et børsnotert selskap pga. kravet om at alle aksjonærer skal ha lik informasjon, jfr. dog Børsreglementet 5-1. Men også for andre selskaper eller fabrikker m.v. utarbeides ofte et slags prospekt. Slike informasjonsprospekter må granskes nøye med tanke på om det er dekning for de uttalelser som gis, og om de opplysninger som er der er riktige og gir et fullstendig bilde. B) Intensjonsavtale Av og til kommer en konfidensialitetserklæring først, avhengig av om kjøper har fått adgang til salgsobjektet ved DD før intensjonsavtale underskrives. Det finnes flere typer intensjonsavtaler. Her er tre typiske eksempler: Eksempel 1: Ubindende: "Jeg vil kjøpe, og du vil selge, men jeg vil se nærmere på hva du har før jeg setter pris og du evt. aksepterer": Slike avtaler er i utgangspunktet ikke bindende. Avtalen angir hva kjøper vil få se. Man kan tenke seg a) 1-trinnsrakett: Kjøper får se alt (eller så meget som han får se uansett) ("omfattende DD"); eller b)

6 2-trinnsrakett: Kjøper får se noe inntil han avgir et tentativt bud (med forbehold om DD), så alt (som a) om budet aksepteres, ("begrenset DD"). Eksempel 2: Bindende (med forbehold): "Jeg byr kr. for selskapet, forutsatt at det er så godt som det ser ut, hvilket jeg forbeholder meg å undersøke ved DD og er (a) uansett ubundet, eller (b) bundet om jeg ikke kan påvise at regnskapene etc. ikke er realistiske, eller (c) bundet om jeg ikke kan påvise at mine forutsetninger på pkt. A - N svikter", (eller kombinasjoner av a) - c)). Avtalen kan videre regulere evt. konsekvenser mht. prisavslag, evt. erstatningsansvar m.v. Eksempel 3: Forbehold om annet: Dersom det er selskapets egen ledelse som kjøper selskapet eller dets eiendeler vil de normalt kjenne det så godt at noen særlige garantier mht. hva selskapet eier mv. er lite aktuelt. Det kan da likevel være på sin plass med forbehold om f.eks. finansiering, og om at banken får undersøke selskapet. Intensjonsavtalen kan også inneholde bestemmelser: Vedrørende konfidensialitet: (innarbeides som del av intensjonsavtalen eller som egen avtale, jfr. pkt. c. nedenfor) Vedrørende eksklusivitet: Man kan innta bestemmelse om at i en fastlagt periode (som regel tilsvarende DD-perioden) skal ingen av partene forhandle med andre (selgere/kjøpere). Dette som en garanti for seriøsitet. Selv om det er ønsket selv ikke å være bundet, er det ofte en betingelse for å binde den annen. Vedrørende ikke-konkurranse: Avhengig av hvem kjøper er, kan selger i noen tilfelle kanskje få ham til å vedta ikke å gå inn på selgers forretningsområde i en periode, dersom kjøper trekker seg. Hensikten er en slags utvidet konfidensialitetsavtale, for å forsikre seg mot at kjøper misbruker de opplysninger han får adgang til. Gebyr/depositum: Noen selgere krever et gebyr (meget betydelige beløp) for at interessenter skal få adgang til å utføre DD. Det er dog ikke særlig vanlig. Beløpet kan evt. avregnes i kjøpesummen. Det kan også tenkes at han betaler depositum (evt. stiller garanti) for sine forpliktelser etter intensjons-avtale eller konfidensialitetsavtale. Vilkår for adgang til datarom: (jfr. pkt. d nedenfor) C) Konfidensialitetsavtale Konfidensialitetsavtalen skal, så langt mulig, sikre at de opplysninger som gis ikke blir brukt til annet enn vurdering av salgsobjektet. I slike konfidensialitetsavtaler bør vurderes: Hva som skal holdes hemmelig gjør unntak for det som måtte være kjent fra før. Det kan fastsettes plikt til å melde fra om forhold som påstås være kjent fra før innen en viss frist, ellers skal opplysningene anses være tilflytt kjøper gjennom DD. Spesifiser hva opplysningene kan brukes til internt hos kjøper. Kanskje fastsettes konvensjonalbot for ren og skjær overtredelse, eller konvensjonalbot for skade eller ansvar for ytterligere skade. Angi hvem hos kjøper som skal få adgang (hvilke ansatte, hvem kjøper kan bruke som rådgivere, herunder personangivelse) og fastsett ansvar for slike personer/ rådgivere.

7 D) Etablering av datarom Et datarom er et sted hvor selger samler de dokumenter kjøper skal få gjennomgå. Det kan være et kontor "i" salgsobjektet (f.eks. hos det selskap som skal selges); hos selger (f.eks. hos moderselskapet); hos rådgiver (advokat, revisor); eller annet sted. Hensikten med å ha et datarom er at man samler opplysningene på ett sted, det letter kjøpers gjennomgang og begges oversikt. For å unngå tvister i fremtiden kan innholdet i datarommet "forsegles", dvs. pakkes bort i kasser samlet, slik at man i ettertid presist kan vise hva som ble gjort tilgjengelig. Da bør datarommet kun inneholde kopier. Man må ha et system for å oppdatere datarommet med slik tilleggsinformasjon som gis kjøper under prosessen, f.eks. som svar på spørsmål kjøper har. Uansett om man har et datarom eller lar kjøper få tilgang på opplysningene på annen måte bør man ha lister over det fremlagte materiale. Kjøper kan kvittere på lister over materiale som har vært gjort tilgjengelig for ham. Ved å ha et datarom et annet sted enn i salgsobjektet eller hos selger unngår man at kjøpers representanter reker rundt i salgsobjektet (evt. hos selger) og dels skaper uro i deres organisasjon, dels risikerer man at det gis ukontrollert informasjon. Hensikten er ikke å forhindre at det gis informasjon, men at all informasjon som gis er kontrollert, dokumentert og registrert (dvs. at man kan ettervise hva som er gitt informasjon om). Det må også tas stilling til hvor lenge datarommet skal være tilgjengelig (særlig hvis flere kjøpere vurderer objektet samtidig eller kort tid etter hverandre), og om og i hvilken utstrekning det skal være adgang til å ta kopier, gjøre avskrift m.v. Her vil det ofte være grunn til å skille mellom mer prosaiske opplysninger og reelle bedriftshemmeligheter. E) Utarbeidelse av utkast til salgsavtale Det vil for hver av partene ofte være en fordel å ta initiativet til å skrive en salgsavtale, idet man da kan søke å få den vinkling på rettigheter, garantier m.v. som man ser seg best tjent med. Kun unntaksvis har man fordel av motpartens forsømmelser under henvisning til at avtalen var hans verk. For selger kan det være ekstra viktig å markere på hvilke vilkår man selger objektet, slik at eventuell fundamental uenighet kan drøftes før tid sløses for begge parter i DD prosessen. Det er for selger en målsetning å lage en avtale som fritar selger for ansvar for mest mulig, og i hvert fall for det kjøper har hatt muligheten for å se. Salgsavtaleutkastet bør også utarbeides tidlig, men sluttforhandlinger om ordlyden kommer sjelden før bindende bud er gitt (med forbehold om avtalevilkår) og akseptert. Selger må vurdere om det før full DD lages bindende intensjonsavtale med garantier som skal falle bort etter hvert som DD fullføres (før endelig avtale skrives): Det vil ofte gi kjøpere god forhandlingsposisjon mht. å bruke mindre avvik fra garanterte forhold som grunnlag for prisreduksjon. Selv om det er enighet om salgsavtalen i og for seg vil forhold som avdekkes under DD ofte gi grunnlag for tilleggsbestemmelser eller tilleggsavtaler.

8 Et hovedpunkt er utformingen av selgers garantier i salgsavtalen. Selv om selger selger aksjer, krever kjøper gjerne at selger innestår for enkelte forhold vedrørende det selskap hvis aksjer selges. Kjøpers due diligence Den viktigste DD gjøres likevel av kjøper, risikoen ligger først og fremst hos ham. Forberedende DD Ofte, særlig ved salgsforhandlinger som initieres fra en potensiell kjøper, vil kjøper kunne foreta en viss innledende DD uten medvirkning fra selger eller det selskap som skal selges, og kanskje endog uten at de vet om at slik forberedende DD foretas. En forberedende DD kan skje ved henvendelser til offentlige registre (Brønnøysundregistrene, eiendomsregistre, etc.), evt. ved analyse av offentlige markedsdata, osv. Kjøpers DD-arbeid fordeler seg på forskjellige stadier: Det må foretas en analyse av risikoen, også hensett til ervervets art også vurdere avveining mellom DD arbeid og salgsavtale med bestemmelser om såkalte. tilsikrede egenskaper (garantier). Deretter kommer det egentlige DD arbeid (undersøkelse, verifisering og systematisering av opplysninger og rapportering). Så kan kjøper eventuelt utnytte oppdagede "avvik" i forhandlinger om pris, garantier eller andre vilkår og utarbeide salgsavtale med garantier m.v., herunder evt. avtale med selger om ikke-konkurranse, bruk av navn og varemerke m.v. for fremtiden. Til slutt gjenstår gjennomføring av closing og oppfølgning av integreringsarbeidet/oppryddingsarbeidet. Oppgaven vil være å sjekke forutsetninger, sjekke formaliteter, sjekke forventede fakta; sjekke utlovede fakta, avdekke risikoer, avtalefeste risikoer, avtalefeste utlovelser og avtale vederlaget strukturert etter risikoen. Det er ikke bare kjøper som er interessert i kjøpet; kjøpet skal kanskje finansieres, eller bringes på børs av emisjonsleder e.l. Disse kan selv ønske å foreta DD. De er interessert i at kjøper ikke taper penger (at han får det han betaler for); for at banken får sikkerhet i aktiva for penger den låner til kjøper (om mulig, jfr. f.eks. aksjel ); og at emisjonsleder ikke kommer i ansvar for det prospekt som utarbeides og "selges" til investor. Forhold som kontrolleres A. Typer DD: Det kan dreie seg om flere typer erverv: Kjøp av ting (gjenstander, fabrikker, maskiner, osv.); kjøp av aksjer (alle, majoritet, noen) (også inkl. buy-outs), emisjoner, fusjoner; kjøp av rettigheter (gjeldsbrev, patenter, know-how, varemerker osv.). Det må foretas en analyse av: B. Kommersielle forhold. Oftest ved bruk av kjøpers egne folk/konsulenter: Marked, produkt, markedsføring, operasjonell/drift, strategi, synergi, leverandør- og kundeforhold, osv.

9 C. Finansielle forhold. Oftest ved bruk av kjøpers revisor/egne folk: Økonomisk struktur, budsjetter, finansielle risikoer, forsikring, skatt, låneforhold, pantsettelser, kausjoner, regnskap, regnskapsprinsipper, revisjon, marked, kunder, leverandører, produkter, ordresituasjon, innkjøp, tilbud, kurans, verdiskapning: - hvor ligger bedriftens verdi? D. Tekniske forhold. Oftest ved bruk av kjøpers egne folk/konsulenter: Maskinparken/utstyrets tilstand, utviklingstrender, nødvendige patenter for drift, produksjonssystemer, prosjektstyring, kvalitetskontroll, "flaskehalser"/ distribusjon, kapasitetsutnyttelse, investeringsbehov, it. E. Juridiske forhold. Oftest ved bruk av kjøpers advokat): Offentlige tillatelser, forhold til overholdelse av lover og offentlige tillatelser, immaterielle aktiva, andre forpliktelser (rettstvister, arbeidskontrakter). Avtalemessige: Har selger hjemmel til sine aktiva, er de avtaler hans inntekter baserer seg på et trygt avtalerettslig grunnlag, foreligger det noen skjulte krav mot ham eller produktet? Panteforpliktelser? Forsikringsdekning? Finansrettslige: Låneavtaler varighet, vilkår, spesielle begrensninger mht. eierstruktur, handlefrihet. Evt. leieforhold/leasingforhold, leveransekontrakter. Evt. avtaler med selgerne (er råvarer eller produkter avhengig av kjøp eller salg fra/til selger eller selskap tilknyttet selger?) Skatterettslige forhold: Aktuell, fremtidig og latent skatt. Tvister og mulige krav for øvrig. Eierforhold: Hvem eier aksjene, finnes forkjøps- eller innløsningsrett, opsjoner, konvertible lån? Vedtektsbegrensninger, styrebeslutninger, fullmakter, osv. F. Miljøforhold: Miljø/helse/ansvar for forurensninger, asbest osv. (både det tekniske, juridiske og økonomiske). G. Organisasjonsforhold: Ledelse, personale ansettelsesforhold, oppsigelsesvilkår, lønnsforhold, tariffavtaler, pensjonsforhold, fallskjermer, sykehistorie, skader, osv.

10 Due Diligence - arbeidsform Oppgave: Konsulentens/juristens/revisors oppgave vil være å undersøke systematisk, avdekke, rapportere, anbefale, - ikke krisemaksimere, men være opplysende og hjelpsom, legge til rette det best mulige beslutningsmateriale. Han må definere i samråd med oppdragsgiver hva som er "deal-breakers" før prosessen kommer i gang. Han må være klar over dynamikken, eventuelle innsigelser eller advarsler må komme tidlig. Kjøper må være på vakt mot at DD-materialet kommer så sent i prosessen at det ikke kan gjennomgås og fordøyes tilstrekkelig. Det vil være kjøpers risiko så lenge det er fremlagt før avtaleslutningen. Alle aktører i DD samarbeider. Juridisk DD går primært på såkalt "veritas"-kontroll (eier vedkommende det han sier, uten andre heftelser enn de oppgitte), men overlapping til såkalt "bonitas"-kontroll ("er det han eier noe verdt") er nær: f.eks. ved sjekking av et datafirmas beholdning av programvare: Er programvaren kurant? (teknisk vurdering). Foreligger returrett/innbytterett til siste utgave? (juridisk vurdering). Er det tidsbegrensning eller mengdebegrensning i adgangen til å bytte inn, for hvor mange pakker er den utløpt? (opptelling + juridisk vurdering). Hva må verdien settes til for ikke-innbyttbare tidligere utgaver (økonomisk vurdering). Hvis man har mange på lager, er det fare for at man brenner inne med noe når neste utgave kommer? (teknisk/økonomisk vurdering). DD er svært ressurskrevende: Det er typisk svært meget som må sjekkes på svært kort tid. Det stilles store krav til samarbeid, mellom rådgivere både innenfor samme disiplin og tverrfaglig og med andre til å forstå hva andre sier, og hvilke behov de har. Organisering av datarom Som nevnt foran må kjøper stille krav til datarommets organisering, systematisering og oversikt for å unngå å drukne i opplysninger. Uansett tilgang på opplysninger kan det være grunn for kjøper til å bekrefte at det, så vidt selger eller salgsobjektets ledelse vet, ikke foreligger vesentlige negative forhold som det ikke er gjort spesielt oppmerksom på. En slik bekreftelse bør knytte seg til generelle og vesentlige konkrete forhold. Sjekklister Det utarbeides regelmessig omfattende sjekklister, helst på forhånd og basert på tilsvarende tilfelle, om alle de forhold som skal undersøkes, systematisk for hvert felt av selskapets virksomhet. Gjennomgåelse av dokumenter (datarom eller ikke) er bare en del av DD: Ofte vil DD-prosessen gå ut på å intervjue selgerens eller salgsobjektets ledelse, evt. be dem besvare omfattende spørreskjemaer. Uansett kan man be om at opplysningene bekreftes av selskapets ledelse, gjerne også ved en såkalt "fullstendighetserklæring".

11 Rapporter På grunnlag av de undersøkelser som foretas iht. slike sjekklister utarbeides rapporter, gjerne med eget sammendrag om de vesentligste forhold (såkalt "short form") i tillegg til meget detaljerte utredninger (s.k. "long form"). På bakgrunn av disse rapporter vil kjøper ofte søke å (re)forhandle pris med selger, og/eller forhandle garantier e.l. mht. forhold som DD ikke har gitt tilfredsstillende avklaring om. Endelig vil konsulenten kunne bli bedt om å avgi en "opinion" mht. de forhold han har kontrollert. Forholdet mellom "Disclosure", "Warranties" og "Earn-Out" Interesseavveining fra kjøper: Avveining om man vil vite eller få garantier eller betale etter måloppfyllelse er avhengig av avtalens utforming, mulighetene for å kreve og bevise tap, og selgers eksistens og solvens. DD kan være viktig for å kartlegge hvilke områder kjøper bør skaffe seg garantier eller earnout på. Forhold knyttet til fremtidig inntekt sikres best ved å holde (deler av) kjøpesummen tilbake, eventuelt ved garanti fra bank. Det er imidlertid ikke slik at garantier fullt ut kan erstatte DD. Å ha et krav, og endog kanskje endog vinne en rettssak, ja til og med deretter kunne inndrive pengene, er kun helt unntaksvis en bedre løsning enn å unngå å bli involvert i en dårlig forretning ved å gjøre skikkelige undersøkelser i DD på forhånd. Tilsvarende, selv om en "mislykket" earn-out kan innebære at kjøper ikke behøver å betale selger noe (evt. noe mer enn et minstebeløp), vil en mislykket satsing kunne langt overskygge at man slapp med en billig kjøpesum. Mange forhold kan dessuten kun sikres ved DD, ikke ved garantier. Interesseavveining fra selger: Selger vil som regel ønske å selge "as is" og kan derfor i og for seg ønske å åpne mest mulig slik at kjøper krever minst mulig garantier, men vil garantere minst mulig. Samtidig vil selger ha høyst mulig pris, og må da kanskje garantere for det. Han vil helst ikke måtte vente på kjøpesummen da han ellers får byrden ved evt. søksmål og må evt. sikre kjøpers betalingsevne/vilje med garanti. Han vil helst ikke garantere for fremtidig inntekt. Realisering av den vil jo også være avhengig av kjøpers drift. Kombinasjoner: Selv om kjøper har foretatt omfattende undersøkelser er det vanlig at selger avgir omfattende garantier. Avhengig av selgers tilknytning til salgsgjenstanden vil det kunne forekomme forskjellige typer garantier som partene må vurdere, eksempelvis: Kjøpere og selger må ta stilling til om selger skal garantere for tilstanden mht. enkelte forhold (f.eks. at egenkapitalen utgjør kr. 10 millioner, at det ikke finnes fordringer som forfaller innen et år ut over kr , osv.). Alternativt kan garantien knyttes opp til regnskapet, f.eks. at regnskapet er gjort opp i samsvar med gjeldende regler og god regnskapsskikk (hvor egenkapitalens størrelse og størrelsen av kortsiktig gjeld fremgår). Det er viktig å være klar over at mens en garanti for en konkret angitt tilstand kan påberopes direkte i forhold til tilstanden, er det ikke sikkert at kjøper står like sterkt mht. en garanti mht. regnskapet:

12 Om selger kan vise at regnskapet er gjort opp som angitt, er han i prinsippet ansvarsfri selv om det senere skule vise seg at egenkapitalen er mindre. De mange oppslag om ansvarssøksmål mot revisor burde være påminnelse nok om at regnskap og virkelighet ikke er synonyme. Videre må det tas stilling til om selger ubetinget skal garantere det som ønskes, eller bare å garantere det "så vidt selger kjenner til eller har grunn til å tro". I praksis blir det ofte en kombinasjon: Noe garanteres mht. tilstand, annet mht. regnskap; noe garanteres absolutt og noe så vidt selger vet. En typisk formulering mht. regnskap kan være: "Selskapets regnskap er gjort opp i samsvar med gjeldende regler og god regnskapsskikk, og selger kjenner ikke til noe forhold som gjør at det er grunn til å tro at det ikke avspeiler selskapets virkelige situasjon." Hvor meget absolutte og tilstandsrelaterte garantier kjøper kan oppnå vil være avhengig av partenes forhandlingsstyrke, men i en viss grad også av hvor omfattende garantier det vil være naturlig å be om i den situasjon selger er: Eier han alle aksjene; er han (eller hans folk) i styret, i ledelse osv.; vil noen av de forhold som omhandler garantiene være direkte relatert til selgers forhold (f.eks. i konsernmellomværende), slik at det er naturlig å be om absolutte garantier selv om selger ikke nødvendigvis vil vite om tilstanden; vil en svikt i forutsetningene for kjøper vil innebære en motsvarende berikelse for selger, osv. A) Forhold som vanligvis garanteres ubetinget Enkle forhold, f.eks. selger eier salgsgjenstanden; salgsgjenstanden er et gyldig stiftet og lovlig etablert selskap; salgsgjenstanden er ubeheftet; selger har rett til å selge salgsgjenstanden; de solgte aksjer representerer hele det solgte selskaps aksjekapital; aksjekapitalen er fullt innbetalt; selger har ingen krav mot det solgte selskap osv. Vanskeligere vil være å avgjøre om selger skal garantere f.eks.: det solgte selskaps regnskap pr.... er avgitt iht. gjeldende lov og god regnskapsskikk og gir et riktig bilde av selskapets stilling; alle de i datarommet fremviste avtaler er gyldig inngått og er gyldige etter sin ordlyd; det foreligger ikke grunnlag for krav (garantikrav, skattekrav e.l.) fra tidspunktet for overtagelsen av aksjene; selskapet har ikke endret regnskapsprinsipper de siste år; siden siste regnskapsavleggelse er det ikke skjedd noen vesentlig forverring i selskapets stilling, utsikter eller resultater; det solgte selskap har ingen lønns- eller pensjonsforpliktelser, garantiforpliktelser eller andre forpliktelser som ikke er medtatt i balansen; selger har gitt alle vesentlige og relevante opplysninger om selskapet; osv. B) Forhold som selger ofte bare garanterer "så vidt ham bekjent" Dette kan for eksempel være at det ikke foreligger erstatningskrav, reklamasjonskrav, skattekrav eller krav eller søksmål av noen som helst art; alle eiendeler og rettigheter er oppført i balansen eller oppgitt som tilhørende selskapet eies av selskapet med fullt gyldig rett som er vernet mot tredjemenn ved registrering eller på annen måte iht. gjeldende regler; det solgte selskapet har ikke brutt noen løpende, vesentlig avtale med noen kontraktspart, og ingen kontraktspart har brutt noen løpende, vesentlig avtale med det solgte selskap; osv. c) Forhold som selger f.eks. garanterer frem til overtagelsen For at det ikke skal inntreffe overraskelser etter DD før overtagelse må selger ofte garantere f.eks.: Intet utbytte e.l. utbetales aksjonærene; ingen endring av vedtektene vil bli foretatt; ingen

13 kontrakter (herunder ansettelsesavtaler) vil bli sagt opp; ingen nye vesentlige avtaler vil bli inngått; eksisterende avtaler vil bli betjent kontraktsmessig; osv. Ansvarsregulering Selger: Selger bør først og fremst vurdere om og i tilfelle hvilke ansvarsbegrensninger han skal søke å få med. Det må avveies mot den virkning det kan få for prisen. Selger kan f.eks. ønske å begrense ansvaret til direkte tap, og ikke være ansvarlig for indirekte tap, eller at det kun skal kreves prisavslag, ikke erstatning. Det kan fastsettes maksimumsgrense for eventuelt ansvar. Man kan evt. tenke seg at det avtales at en mangel, for å kunne påberopes, må utgjøre et minimumsbeløp, at handelen skal gå om igjen om prisavslaget overstiger et angitt beløp (men det vil ofte være praktisk ugjørlig for begge parter), osv. Selger kan ønske at dersom eventuell verdireduksjon på et punkt bortfaller skal evt. merverdi i andre aktiva tas i betraktning ved fastsettelse av prisavslag, og evt. skattereduksjon tas i betraktning. Selger kan fremfor alt ønske at det settes en kort frist for fremsettelse av krav. Kjøper: Kjøper vil på sin side ønske å få garantier for de forhold som er mest usikre, slik at ansvaret blir klart fastslått. Kjøper kan dessuten ønske at omfanget av ansvaret avtales, f.eks. mht. indirekte tap. Likeledes kan han ønske at alle omkostninger ved evt. ukjente krav eller inntektsbortfall dekkes krone for krone uten hensyn til påstått nettotap og at det ikke tas hensyn til evt. høyere verdi enn forventet på andre aktiva. Kjøper vil ønske at en eventuell frist for å fremsette krav ikke utelukker f.eks. skattekrav som han kanskje ikke blir kjent med før langt senere. Begge kan vurdere å se seg tjent med konvensjonalbot for enkelte poster. Begge parter må vurdere nøye hva som skjuler seg av realitet i ordlyden i garantiene. Det er i det hele tatt ingen faste regler for hvordan ansvarsreguleringen skal utformes; det må avtales i hvert enkelt tilfelle, avhengig av kjøpers, selgers og salgsobjektets situasjon. Etter kjøpet Etter kjøpet gjenstår den vanskelige integreringen. Kjøper må skjære bort slagg, men ikke bare på det kjøpte selskaps bekostning. Har han betalt for mer enn realiserbare aktiva, dvs. for "goodwill" i markedet e.l., må kjøper passe på at det ikke forsvinner ved at f.eks. nøkkelfolk forsvinner eller blir demotiverte. Kjøper må sørge for å følge opp den synergi som evt. var begrunnelsen for oppkjøpet.

Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet Overdragelse av virksomhet Juridiske forberedelser Ved Roger Sporsheim og Erik Wold Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn

Detaljer

Tema: Due Diligence DEL 1 Advokat Jonas Dale. Hva er «Due Dilligence»? UNDERSØKELSE. Begrepet «Due Diligence» «TILBØRLIG AKTSOMHET»

Tema: Due Diligence DEL 1 Advokat Jonas Dale. Hva er «Due Dilligence»? UNDERSØKELSE. Begrepet «Due Diligence» «TILBØRLIG AKTSOMHET» Tema: Due Diligence DEL 1 Advokat Jonas Dale HCA Konferansen 4. november 2015 Støtvig hotell Advokatforening Hva er «Due Dilligence»? UNDERSØKELSE Advokatforening Tema: Due Diligence og kontraktsformer

Detaljer

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Frokostseminar, 17. februar 2016 Hva er temaet? Kjøp av "virksomhet" Aksjer eller andre selskapsandeler "Innmat" Børsnoterte selskaper (public-to-private)

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Dealbreakere og andre advokatdelikatesser del II (etter utlendingenes inntog) Geir Sand, Schjødt, og Stig L. Bech, BA-HR

Dealbreakere og andre advokatdelikatesser del II (etter utlendingenes inntog) Geir Sand, Schjødt, og Stig L. Bech, BA-HR Dealbreakere og andre advokatdelikatesser del II (etter utlendingenes inntog) Geir Sand, Schjødt, og Stig L. Bech, BA-HR Eiendomsdagene 2016 Innledning - Simulerte forhandlinger over noen typesituasjoner

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER

SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER SIKRINGAVFORRETNINGSAVTALERISTAT ER MED SVAKTRETTSVERN TEKNIKKER OG ERFARINGER Arne Didrik Kjørnæs og Egil Myklebust 1 1. TYPER AV FORRETNINGSAVTALER Løpende leveranseavtaler med fortløpende oppgjør Leveranse

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter.

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter. 1994 1995 St prp nr 62 Om samtykke til ratifikasjon av ILO konvensjon nr 94 og tilredning til ILO rekommandasjon nr 84 om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter, vedtatt på Arbeidskonferansen

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer advokat Karen Margrethe Rime og advokat Knut Ro Konkursrådet 1 Hva skal vi snakke om? Hjemmelsgrunnlaget for bostyrer, kreditorutvalg og bostyrets arbeid/oppgaver

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER TIL BEBOERE PÅ SØRUM SYKEHJEM» er inngått mellom: xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Sørum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS"

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I EGET HUS BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS" 9. november 2010 Advokat Jan Erik Clausen Wikborg, Rein & Co. 1 1. KORT OVERSIKT OVER EMNET Når en investor vurderer en mulig investering i et selskap vil vedkommende

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning Oppdragsvilkår De til enhver tid gjeldende oppdragsvilkårene (se www.advokatfirmaetthrane.no) gjelder for all juridisk bistand Advokatfirmeat Thrane (org.nr. 996 197 182 Firmaet ) leverer til kunder. Unntak

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Hva påvirker verdien ved salg av selskap

Hva påvirker verdien ved salg av selskap Hva påvirker verdien ved salg av selskap Sogndal 27. oktober 2015 Stig Sevaldsen 55 55 91 68 / 482 05 258 stig.sevaldsen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer