Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd"

Transkript

1 Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Hovedstyret ; Rev. 4 Hensikt Bestemmelsene skal sikre at Forskningsrådets tilsatte, eksperter og medlemmer av rådets styrende og rådgivende organer er habile og oppfattes som habile. Videre skal bestemmelsene medvirke til at omverden har tillit til Forskningsrådets beslutninger. Bestemmelsene er fastsatt på grunnlag av Forvaltningsloven og anbefalingene i rapportene "Habilitet og tillit i Norges forskningsråd" fra 1993 og Forskningsrådets legitimitet Habilitet og kvalitet i søknadsbehandlingen fra februar Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet Forvaltningslovens kapittel II Om ugildhet (vedlegg 1) gjelder for tilsatte, eksperter og medlemmer av Forskningsrådets styrende og rådgivende organer. I hvert enkelt tilfelle/sak skal både de skjønnsmessige og de automatiske habilitetsforhold vurderes. Tilpasset de lokale forhold er bestemmelsene som følger: 1.1 Inhabilitet etter skjønn Tilsatt, ekspert eller medlem av styrende og rådgivende organer i Forskningsrådet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i en sak når det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. 1.2 Automatisk inhabilitet Tilsatt, ekspert eller medlem av styrende og rådgivende organer i Forskningsrådet er i alle tilfelle inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i en sak a) når han eller hun selv er part i saken b) når han eller hun er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nært som søsken c) når han eller hun er eller har vært gift med eller er forlovet med, eller samboer med, eller partner med, eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part. d) når han eller hun er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte Side 1 av 15

2 e) når han eller hun leder eller har en ledende stilling i, eller er medlem av styringsorgan eller bedriftsforsamling for en offentlig eller privat virksomhet, eller er overordnet en som er part i saken f) når han eller hun er, eller for mindre enn 3 år siden har vært, veileder for en part med sikte på doktorgrad g) når han eller hun selv er part i en sak som står i et direkte konkurranseforhold til den sak som er oppe til behandling. (se nærmere i momentsamlingen under konkurranseinhabilitet) Er en tilsatt i Forskningsrådet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en tilsatt i Forskningsrådet som er direkte underordnet den inhabile. Kommentarer til pkt 1.1 og 1.2 Bestemmelsene om habilitet og tillit kommer i utgangspunktet til anvendelse i forbindelse med enhver tilretteleggelse eller avgjørelse i en forvaltningssak. I Forskningsrådet treffes det i hovedsak to typer avgjørelser: strategiske vedtak og enkeltvedtak. Bestemmelsene får anvendelse på begge disse typer vedtak. Forskningsrådets valg av f.eks. særlig satsningsområder det enkelte år, vil betegnes som et strategisk vedtak. Det samme vil normalt være tilfellet for tildeling av ressurser fra et divisjonsstyre til et programstyre. Enkeltvedtak gjøres ved tilsagn eller avslag på en søknad om støtte. Mens de strategiske vedtak har mer generell og indirekte betydning for den enkelte søker, vil enkeltvedtakene direkte og konkret være avgjørende for utfallet for de som søker om støtte fra Forskningsrådet. Uansett om man står overfor et enkeltvedtak eller et strategisk vedtak, vil man normalt måtte anvende bestemmelsene om habilitet og tillit. Samtidig vil dette skillet få betydning for om det foreligger særegne forhold eller tilknytningen som vil medføre inhabilitet. Dess større betydning den avgjørelse man er med på å fatte har for den endelige tildelingen av støtte fra Forskningsrådet, jo større er behovet for å anvende bestemmelsene strengt. Dette betyr med andre ord at en tilknytning som vil føre til inhabilitet i et programstyre ikke nødvendigvis vil få samme utfall for et medlem i et divisjonsstyre. En annen viktig forskjell mellom enkeltvedtak og strategiske vedtak, er at pkt. 1.2 om automatisk inhabilitet normalt ikke kommer til anvendelse i forbindelse med de strategiske vedtak idet disse ikke retter seg mot eller direkte gjelder en søker, jf. partsbegrepet under. Begrepet Part i forvaltningsloven gjelder etter sin ordlyd den som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, jf. forvaltningsloven 2 e. Dersom et strategisk vedtak f.eks et budsjettvedtak i divisjonsstyret om fordeling av midler til de forskjellige programstyrer etter omstendighetene får direkte betydning for en søkers mulighet til å få sin søknad innvilget, vil søkeren kunne anses som part. Et medlem av divisjonsstyret vil etter omstendighetene også kunne anses som part i slike tilfeller. Når det gjelder vurderingen av inhabilitet etter skjønn tilsvarer det som står i pkt 1.1 deler av forvaltningslovens 6 andre ledd, med presiseringen fra 6 første ledd og 10 om hvem inhabiliteten gjelder for. Utgangspunktet for vurderingen er om det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten. Det avgjørende er med andre ord ikke om det er grunn til å anta at medlemmet vil opptre partisk, men om tilliten blir svekket. Vurderingen må skje med utgangspunkt i hvordan omverdenen vil kunne vurdere dette. Til støtte for habilitetsvurderingen etter den skjønnsmessige hovedregelen, er det utarbeidet en momentliste med noen eksempler. Listen (vedlegg 2), som er tilpasset Forskningsrådets virksomhet, må IKKE oppfattes som et regelverk, men som et hjelpemiddel for å sikre en god vurdering. Side 2 av 15

3 Når det gjelder automatisk inhabilitet tilsvarer det som står i pkt 1.2 forvaltningslovens 6 første, tredje og fjerde ledd bortsett fra at det i bokstav: c) er presisert at samboerskap og partnerskap er likestilt med ekteskap e) ikke er begrenset til selskaper m.v. og slik at ledere i offentlig og privat virksomhet (for eksempel statsuniversiteter og private høyskoler) er likestilt. Er du medlem av et fakultetsstyre er du inhabil for samtlige søknader fra fakultetet. Tilsvarende gjelder for universitetsstyrer. I tillegg har Forskningsrådet gjort reglene kjønnsnøytrale samt tilføyd reglene som fremgår av bokstavene f) og g). Avslutningsvis presiseres at det ikke er kritikkverdig å være inhabil. Derimot er det kritikkverdig dersom man ikke tar konsekvensene av at man i enkelte sammenhenger har en så sterk tilknytning til en part at man ikke kan være med på å ta en avgjørelse som berører den parten. 2 Prosedyrer 2.1 Egenerklæring Forskningsrådets tilsatte skal som tidligere undertegne en habilitetserklæring ved tilsettelsen, jf. vedlegg 3. Eksperter skal erklære om de kjenner til forhold som gjør dem inhabile i forhold til den aktuelle søknaden de er blitt bedt om å vurdere. Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd skal sendes eksperter som plikter å sette seg inn i disse. Medlemmer av Forskningsrådets styrende og rådgivende organer skal i forbindelse med oppnevningen motta Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd. Vedkommende undertegner en sakkyndigerklæring på at han eller hun er kjent med og vil etterleve disse bestemmelsene. Denne erklæringen gjelder også andre forhold, jf. Medlemmer av Forskningsrådets styrende og rådgivende organer skal opplyse om verv m.v. av relevans for virksomheten i Forskningsrådet. 2.2 Saksbehandlingsprosedyrer Tilsatte, eksperter og medlemmer av Forskningsrådets styrende og rådgivende organer skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han/henne inhabil. Den overordnede avgjør om den tilsatte er habil. Om ekspertene er habile avgjøres av saksbehandlere i Forskningsrådet etter dialog med ekspertene. I styrende og rådgivende organer tas forholdet om habilitet opp med lederen av organet. Lederen samrår seg med administrasjonen. Det styrende og rådgivende organet avgjør spørsmålet om medlemmenes habilitet. I tilknytning til ethvert møte skal det være et fast punkt på dagsorden der forhold av betydning for medlemmenes habilitet blir reist. Dersom det i ett og samme sakskompleks oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet. Et medlem fratrer under behandlingen av spørsmålet om egen habilitet etter først å ha gjort rede for de faktiske forhold om habiliteten og sitt syn på Side 3 av 15

4 disse. Organet fatter under dette punkt endelig vedtak i alle spørsmål vedrørende inhabilitet/plikt til å fratre (jf. Forvaltningsloven 8, 2. ledd). Organet er beslutningsdyktig hvis ikke mindre enn halvparten er til stede og de er habile. Dette gjelder både i forhold til vurdering av habilitetsforhold og andre beslutninger. Under dette punktet i møtet skal det kortfattet protokolleres at spørsmålet om inhabilitet har stått på dagsorden, hvilke forhold som har vært drøftet, samt organets beslutning. Der det er konstatert inhabilitet/plikt til å fratre, skal vedkommende medlem forlate rommet under forberedelsen og sluttbehandlingen av vedkommende sak(er). Et medlem med partsinteresse i saker organet har til behandling, skal ikke gis anledning til å ivareta sine partsinteresser på annen måte enn andre parter (tilleggsopplysninger, presiseringer m.v.) Dersom habilitetsforholdet er vanskelig å avgjøre tar administrasjonen opp spørsmålet med Habilitetsutvalget, jf. utvalgets mandat. 2.3 Partenes rett til innsyn i saksbehandlingen Navnene til de ekspertene som er benyttet ved den enkelte utlysning skal offentliggjøres etter endt søknadsbehandling. Navnelistene legges ut på nettet. Det opplyses ikke hvem som har vurdert den enkelte søknad. Hvis søknadene er vurdert av et ekspertpanel vil det etter endt søknadsbehandling opplyses om navn på ekspertene ved forespørsel. Navn på medlemmer av styrende og rådgivende organer skal offentliggjøres. 3 Habilitetshensynet mht oppnevning i og sammensetningen av styrende og rådgivende organer 3.1 Ved oppnevning av medlemmer til styrende og rådgivende organer bør en så langt mulig oppnevne medlemmer uten partsinteresser som medfører plikt til å fratre i noen sak organet har til behandling. Hensynet til at styremedlemmer kan bli inhabile i enkeltsaker må avveies i forhold til behovet for faglig kompetanse slik at styret oppnår størst mulig legitimitet. 3.2 Det bør unngås at en oppnevner medlemmer som åpenbart vil komme til å måtte fratre i mange og/eller særlig viktige enkeltsaker organet har til behandling. I de tilfeller da dette først blir klart i etterhånd, skal det i forbindelse med planleggingen av saksbehandlingen vurderes om det er hensiktsmessig å erstatte medlemmet, supplere organet med nytt medlem eller innkalle et varamedlem etc. Side 4 av 15

5 4 Tillit og åpenhet i saksbehandlingen 4.1 Bruk av eksperter Tilsatte i Forskningsrådet, herunder programkoordinatorer skal finne eksperter til de enkelte søknadene. For eksperter gjelder de samme kriterier for inhabilitet/plikt til å unnlate å medvirke i behandlingen som beskrevet overfor. 4.2 Dokumentasjon Et hvert organ med ansvar for å fordele forskningsmidler skal redegjøre for de overordnede mål og kriterier som skal legges til grunn i behandlingen. Slike redegjørelser er offentlige, og vil finnes på Særskilt om Forskningsrådets administrativt tilsatte Tilsatte i rådets administrasjon skal ikke oppnevnes i styrer for institusjoner/ institusjoner, stiftelser m.v. som har relasjoner til FoU-aktivitet. (Jf vedtak i Forskningsrådets Hovedstyre, sak 60/93). Administrasjonen skal ha kjennskap til bestemmelser om habilitet og tillit, og gi råd i alle saker som styrende og rådgivende organer plikter å behandle i henhold til disse bestemmelsene. 4.4 Gjennomgående representasjon i Forskningsrådets styrende og rådgivende organer Iht. vedtak i Hovedstyret den sak 16/04 skal det ikke være gjennomgående representasjon (f.eks medlem på både 2. og 3. styringsnivå) i de styrende og rådgivende organene i Norges forskningsråd. Dette samme gjelder for eksperter. Dette betyr at en og samme person ikke kan være oppnevnt som styremedlem på flere styringsnivåer. En som fungerer som fagekspert kan heller ikke samtidig sitte i programstyret som fatter vedtak der han har vært ekspert. Et unntak fra denne bestemmelsen er hjemlet i Forskningsrådets vedtekter 4.1 hvor det står at Kongen blant hovedstyrets medlemmer skal utpeke ledere for divisjonsstyrene. Side 5 av 15

6 Forvaltningslovens Kapittel II. Om ugildhet. Vedlegg 1 Overskriften endret ved lov 27. mai 1977 nr (habilitetskrav). En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen. Endret ved lover 19. juni 1969 nr. 54, 27. mai 1977 nr (foreløpig avgjørelse). Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning. 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av Side 6 av 15

7 dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Endret ved lov 27. mai 1977 nr (oppnevning av stedfortreder). Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder for vedkommende. Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan Kongen for det enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan. Endret ved lov 19. juni 1969 nr (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for). Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av regjeringsmedlem. Endret ved lover 19. juni 1969 nr. 54, 12 jan 1995 nr. 4 (i kraft 1. april 1995). Side 7 av 15

8 Vedlegg 2 Momentliste / eksempelsamling Momentlisten og eksempelsamlingen skal brukes i kombinasjon med DOKSY Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd. Den er ment som et hjelpemiddel for deg som når du som tilsatt, ekspert eller medlem av Forskningsrådets styrende og rådgivende organer vurderer habilitetsforhold. Listen skal være dynamisk og vil bli endret i takt med arbeidsrutiner, eventuelle endrede holdninger til uavhengighet etc. Generelt: Ved vurdering av habilitetsforhold vil det alltid være behov for bruke skjønn. Når du skal foreta/vurdere din habilitet må du stille deg følgende overordnede spørsmål: Er det noen forhold i saken som kan svekke eller kan antas å svekke din profesjonelle dømmekraft etter din egen vurdering? Er det noen forhold i saken som kan svekke eller kan antas å svekke din profesjonelle dømmekraft sett utenfra? Er din opptreden egnet til å svekke tilliten til beslutningen? Under i pkt 1 følger momentlisten. Listen er ikke uttømmende og de ulike momentene kan tenkes kombinert på ulike måter. Momentene illustrerer habilitetsforhold som ikke fanges opp av Doksy pkt For eksempel fremgår av nevnte bestemmelse bokstav f) at veileder for part med sikte på doktorgrad nå eller for mindre enn 3 år siden automatisk er inhabil. Selv om det er over 3 år siden parten avsluttet doktorgraden, er det ikke automatikk i at veilederen er habil. Dette skal skjønnsmessig vurderes iht. til Doksy pkt. 1.1, og er derfor tatt inn i momentlisten under. Det er viktig at du vurderer alle aktuelle momenter i hvert enkelt tilfelle. Det avgjørende er om det i den enkelte sak foreligger særegne forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet. Hvis flere momenter samtidig gjør seg gjeldende, kan det lettere føre til at inhabilitet utløses. I motsetning til forhold som automatisk skal utløse inhabilitet etter Doksy pkt. 1.2, vil momentene under typisk være av en slik karakter at inhabiliteten ikke oppstår automatisk fordi et eller flere momenter på listen er tilfredsstilt. Om inhabilitet oppstår, kan bare konstateres etter en mer sammensatt vurdering. Som pkt 2 følger en eksempelsamling. Eksemplene skal hjelpe deg å belyse hvor grensen typisk bør trekkes. Det er grunn til å understreke at verken momentene eller eksemplene skal leses og forstås som faste regler, men som støtte i den skjønnsmessige vurdering. Forskningsrådet tar gjerne imot nye innspill til momenter/eksempler som bedre beskriver den situasjonen du befinner deg i. Hvis du har innspill kan..kontaktes. (Navn, e-post adresse og telefonnummer) Side 8 av 15

9 1. Momenter 1.1. Konkurranseinhabilitet Medlemmer av et styrende og rådgivende organ samt eksperter fratrer som inhabil etter forvaltningsloven ved behandling av søknader m.v. som står i eller kan komme til å stå i et direkte konkurranseforhold til medlemmets egen søknad m.v. Kravet om fratreden ved behandling av konkurrerende søknader m.v. skal håndheves forholdsvis strengt. Inhabilitet inntrer ikke automatisk for hele søknadspuljen fordi om et programstyremedlem er inhabil i forhold til en eller flere av søknadene. Det avgjørende er hvorvidt det er et slikt "direkte" konkurranseforhold mellom søknadene at det er egnet til å svekke tilliten til vedkommende programstyremedlems upartiskhet i behandling av de øvrige søknadene. Ved en konkret vurdering av om det foreligger konkurranseinhabilitet, vil det avgjørende kriteriet være om avslag for en eller et lite antall konkurrerende søknader i vesentlig grad vil øke sannsynligheten for at søknaden som det knytter seg inhabilitet til, vil få tilslag, dvs. om det inhabile medlemmet har en spesiell interesse i at andre bestemte søknader får avslag. Dette vil kunne være tilfelle: Når de tilgjengelige midlene bare rekker til noen få søknader og puljen også omfatter få søknader. En slik situasjon taler for inhabilitet i forhold til hele puljen. Det motsatte vil være tilfellet dersom puljen omfatter mange søknader. Hvis det er en eller flere store konkurrerende søknader som vil blokkere for mange andre mindre. I en slik situasjon vil inhabilitet lettere inntre ved behandling av konkurrerende søknader enn ellers. Hvis de tilgjengelige midlene rekker til de fleste søknadene, med unntak av noen få. I en slik situasjon blir det kritisk hvilke prosjekter som får avslag, i det de øvrige dermed er sikret finansiering. Få søknader innen et programs deltema. Her vil det innen deler av søknadsbehandlingen kunne oppstå konkrete interessekonflikter. Hvorvidt inhabiliteten vil gjøre seg gjeldende i forhold til hele søknadspuljen, må avgjøres konkret. For å forenkle dette skjønnet, legges det til grunn at er det 20 eller færre søknader i en pulje, antas det at inhabilitet gjelder for hele puljen. Er det flere enn 20, legges det motsatte til grunn, med mindre det foreligger situasjoner som beskrevet over eller andre situasjoner som kan lede til tilsvarende habilitetsproblematikk. Tallet 20 må derfor bare anses som veiledende; det enkelte styrende og rådgivendeorgan må selv vurdere den konkrete situasjonen Inhabilitet for ansatt ved samme institusjon (kollegainhabilitet) Du må vurdere flere momenter når du skal være med på å fatte et vedtak som gjelder søknader fra den institusjonen du er ansatt i. Hvilken posisjon har du i institusjonen.? Side 9 av 15

10 Under ellers like forhold vil inhabilitet kunne oppstå oftere når du har en sentral posisjon i den virksomhet du er ansatt i. Har du eierrettigheter, i form av aksjer eller lignende, i den institusjonen du er ansatt i? Jo høyere stilling du har i institusjonen, jo mindre vil din aksjepost være for å kunne utløse inhabilitet. Omvendt vil en stor aksjepost kunne bidra til å utløse inhabilitet også for en ordinær ansatt i vedkommende institusjon. Vurdering av inhabilitet vil kunne påvirkes av hvilken sektor du er tilknyttet. Under følger noen momenter som kan brukes til vurdering hvis du er tilknyttet universitets-, instituttsektoren eller næringslivet for øvrig. Universitetssektoren Er du ansatt som forsker/professor vil du som hovedregel være inhabil for søknader som kommer fra det instituttet du er ansatt ved. Men det vil kunne gjelde unntak for store institutter med stor faglig spredning. Instituttsektoren Er du ansatt som forsker/professor vil du, på samme måte som for universitetssektoren, være inhabil for søknader som kommer fra samme institutt/selskap/stiftelse. Næringslivet for øvrig Hvis du er ansatt i et selskap som eier aksjer i andre selskap hvor aksjeposten ikke er dominerende, utløser dette ikke inhabilitet med mindre det er opplagt at avgjørelsen vil kunne påvirke aksjekursen i vesentlig grad. Hva som oppfattes som dominerende vil avhenge av selskapets størrelse Veileder Hvis du har vært veileder for en part med sikte på doktorgrad forut for den periode som dekkes av den automatiske regel eller veileder for en part med sikte på andre eksamener enn doktorgrad, må du vurdere din habilitet med hjelp i spørsmålene i kulepunktene under generelt Særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende eller person med nær tilknytning Av forvaltningsloven 6 annet ledd følger at du skal legge vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for deg selv eller noen du har nær personlig tilknytning til. Hvis du har royalty- eller bonusavtaler, incentivordninger etc. som kan gi deg personlig økonomisk gevinst eller tap som avhenger av avgjørelsen vil du som hovedregel være inhabil. Det samme gjelder hvis en person med nær tilknytning til deg får slike fordeler/ulemper Inhabilitetsinnsigelse Av forvaltningsloven 6 annet ledd følger at du ved avgjørelsen skal legge vekt på om det er reist inhabilitetsinnsigelse av en part. Årsaken til denne bestemmelsen er at når en part hevder at du er inhabil, vil tilliten allerede være svekket. Men det er ikke noen automatikk i at en inhabilitetsinnsigelse medfører inhabilitet. Side 10 av 15

11 1.6. Nært faglig samarbeid Om du har, eller inntil nylig har hatt, et nært faglig samarbeid, herunder samforfatterskap, med en person eller institusjon som er part i saken vil kunne resultere i inhabilitet i forhold til denne parten. I denne sammenheng bør det vektlegges hvordan fagets dynamikk kan påvirke hva det er naturlig å legge i begrepet nylig Nært vennskap Om du har et nært vennskap med en person som er part i saken, vil kunne resultere i inhabilitet i forhold til denne parten Personlig eller faglig motsetningsforhold Om du står, eller nylig har stått, i et personlig eller faglig motsetningsforhold til en part i saken ut over det som vurderes som normal uenighet vil kunne resultere i inhabilitet i forhold til denne parten. Eksempel på dette kan være dersom det i et offentlig medie kommer til uttrykk sterke, negativt ladete personkarakteristikker Personlig eierskap aksjer el. Om du eier aksjer i en virksomhet som er part i saken vil i utgangspunket ikke i seg selv være nok til å skape inhabilitet. Det samme gjelder dersom du har få aksjer i et stort selskap eller selskapet har vedtekter som begrenser eller forhindrer utbetaling av utbytte. Likevel kan det tenkes aksjeinnehav som kan svekke tilliten til din upartiskhet. Eksempler på dette kan være dersom du har majoritetsposisjon eller eneeie. Dette forholdet forsterkes ytterligere dersom dine eierinteresser er betydelige i forhold til egen økonomi samtidig som utfallet av en søknad til Forskningsrådet vil kunne avgjøre om investeringen vil gå tapt eller tvert imot gi gevinst Indirekte konkurranse Mindre direkte konkurranseforhold vil kunne medføre inhabilitet, men da må det komme noe annet i tillegg til perifer konkurranse (for eksempel sterk faglig uenighet). Side 11 av 15

12 2. Eksempler Noen stiliserte eksempler med en viss virkelighetsforankring kan illustrere grensedragningen (de må selvsagt ikke leses som noen form for eksakt tallmessig eller annen angivelse av hvor grensene går): Inhabilitet som følge av konkurranse og inhabilitet for ansatt ved samme institusjon (kollegainhabilitet) Eksempel 1 Et organ har ti jevnstore søknader til behandling. Det er på forhånd klart at bare to av dem vil kunne nå frem. I så fall vil deltagelse i vurderingen av hver av de ti sakene kunne bli avgjørende for behandlingen av hver av de andre sakene. Resultatet blir altså at et medlem som selv har en direkte interesse i minst én av de ti, må fratre under behandlingen av samtlige søknader (jf. kriteriet i forvaltningsloven 6 annet ledd om betydningen av omverdenens tillit til saksbehandlingens upartiskhet). Det spiller ingen rolle om medlemmet selv (og eventuelt hans/hennes kolleger) mener å vite at utilbørlige hensyn ikke vil bli trukket inn. Eksempel 2 Et organ har 200 søknader til behandling. Det er på forhånd klart at bare 20 % av søknadsbeløpet vil kunne bli innvilget. I denne forstand står alle søknader i konkurranse med alle andre. Men det vil som regel ikke kunne pekes på to eller flere enkeltsøknader som i sterkere grad konkurrerer med hverandre enn de andre. I så fall vil det enkelte komitémedlem som utgangspunkt være inhabil bare i forhold til søknader som han eller hun har en direkte interesse i utfallet av (f.eks. som søker). Unntak fra dette utgangspunkt kan imidlertid tenkes. Kanskje er det tale om konkurranse mellom de tre eneste søknadene som hører til i en liten faglig spesialitet der det bare er sannsynlig at maksimalt én søknad vil kunne bli innvilget. Eller kanskje har prioriteringsarbeidet nådd frem til en liten gruppe søknader (derunder medlemmets egen) som står på vippen mellom de som klart vil bli innvilget og de som klart vil bli avslått. Dette gir to eksempler på situasjoner der inhabilitet normalt vil inntre. Men i så fall vil den bare gjelde under behandlingen av de direkte konkurrerende søknadene, ikke de f.eks. 150 eller 197 andre som er lagt frem for det aktuelle organ. Eksempel 3 Norges Fiskarlag eier 3,3 % av SINTEF Fiskeri og havbruk. En så liten eierandel vil vanligvis ikke medføre at for eksempel et programstyremedlem i Forskningsrådet som samtidig sitter i en ledende stilling i Norges fiskarlag, blir inhabil til å behandle en søknad fra SINTEF Fiskeri og havbruk. Til tross for at programstyremedlemmet kun har en liten eierandel, kan det ikke utelukkes at medlemmet vil bli inhabil hvis søknaden for eksempel har vesentlig betydning for Fiskarlaget. Også Fiskarlagets grad av involvering i søknaden og søknadens betydning for Fiskarlaget kan få betydning. Side 12 av 15

13 Eksempel 4 Norges landbrukshøgskole (NLH) eier 34,12 % av aksjene i Akvaforsk. Akvaforsk er sentral i undervisningen i akvakultur ved NLH. NLH har ifølge aksjonæravtale rett til å foreslå styreleder for styret i Akvaforsk. Sammen med NLH og Matforsk har Akvaforsk etablert Akvaforsk-alliansen, et samarbeid om forskning, utvikling og utdanning i akvakultur. De nevnte aksjepostene vil ikke uten videre være avgjørende i seg selv. Men vi må også ta hensyn til det tette forholdet mellom NLH og Akvaforsk, NLHs rett til å utpeke styreleder for Akvaforsk samt det utstrakte samarbeidet mellom de to institusjonene om forskning og utdanning. Det må derfor antas at en person som er ansatt i ledende stilling eller som er medlem av styret for NLH, blir inhabil til å behandle søknad der Akvaforsk er part. For andre ansatte ved NLH må noe mer komme til (f.eks. samarbeid om det prosjektet som søknaden gjelder). Eksempel 5 NORUT A/S er morselskap i et konsern med fem forskningsselskap som alle har tilknytning til universitets- og høyskolemiljøene i Tromsø og Narvik. NORUT A/S eies av Universitetet i Tromsø med 54 %, Høyskolen i Narvik 4 %. NORUT A/S eier 51 % av Fiskeriforsking. Fiskeriforskning betaler ikke utbytte. UiTøs dominerende aksjepost i NORUT og NORUTs tilsvarende eierposisjon i Fiskeriforskning må antas å føre til at personer i ledende stiling ved UiTø, f.eks. rektor, blir inhabil til å behandle søknad fra Fiskeriforskning. Dersom ikke noe mer kommer til, vil svaret bli det motsatte for andre ansatte ved UiTø. På den annen side kan det ikke antas at en 4 % eierpost er nok til å utløse inhabilitet for ledende personer ved Høyskolen i Narvik i saker der Fiskeriforskning er part. Men resultatet kan bli et annet hvis søknaden f.eks. gjelder et prosjekt som skal lokaliseres til Narvik. Eksempler som viser hvordan du kan unngå konkurranse- og kollegainhabilitet Eksempel A Et program /programstyre har ved en utlysning mottatt et stort antall prosjektsøknader, dvs. i størrelsesorden over 50 søknader til et totalt beløp minst ca 10 ganger disponibelt beløp. Ett eller flere av programstyrets medlemmer er inhabile for en eller flere av de mottatte søknadene. Det kan også skje at et programstyremedlem er direkte knyttet til en eller flere søknader, f. eks. som prosjektleder eller aktiv samarbeidspartner. En vanlig prosedyre for søknadsbehandling er at programstyret først gjennomgår alle søknadene og avgjør hvilke som er støtteverdige, eventuelt etter vurdering av en eller flere internasjonale fageksperter. Ved denne gjennomgangen fratrer programstyremedlemmer når den/de søknader de er inhabile i forhold til behandles, men deltar i vurderingen av øvrige søknader. Denne prosedyren gjentas vanligvis til programstyret sitter igjen med en gruppe søknader som vurderes aktuelle for bevilgning. Ved den endelige vurdering av disse søknadene og bevilgningsvedtak, fratrer inhabile styremedlemmer. Det er et spørsmål om denne prosedyren er akseptabel i forhold til habilitetsbestemmelsene dersom den endelige gruppen prosjektsøknader som vurderes aktuelle for bevilgning, til sammen utgjør et søknadsbeløp som f. eks er dobbelt av tilgjengelige midler. Det vurderes da slik at det er kun ved denne siste runden at det er en reell konkurranse mellom ulike søknader. Side 13 av 15

14 Eksempel B Andre aktuelle prosedyrer som vurderes å tilfredsstille habilitetsbestemmelsene på en bedre måte: Programstyret avgjør innledningsvis og før det kjenner til hvilke søknader som er mottatt, prosedyren for søknadsbehandlingen. Styret beslutter å dele programmet opp i faglige grupper og tilgjengelige midler fordeles på de ulike gruppene. De mottatte søknadene fordeles på de faglige gruppene av administrasjonen (ansvarlig rådgiver). Dersom programstyret deltar i den faglige sorteringen av søknader, vurderes habilitet i forhold til den samlede søknadsbunken. Søknadsbehandlingen foretas per gruppe. Det enkelte programstyremedlems habilitet vurderes i forhold til søknadene i hver gruppe, dvs. at et medlem som er inhabil i forhold til en søknad i en gruppe kan delta i behandlingen av søknadene i de andre gruppene. Programstyret skal benytte internasjonale faglige eksperter som rådgivende i vurderingen av faglig kvalitet. Eksempel C Programstyret avgjør innledningsvis og før det kjenner til hvilke søknader som er mottatt, prosedyren for søknadsbehandlingen. Det besluttes å legge vurderingen fra internasjonale fageksperter til grunn for en rangering av søknadene og at prosjektersøknader minimum må ha en gitt karakter for å komme i betraktning for bevilgning. Denne karakteren må programstyret fastsette før søknadsbehandlingen starter. Når uttalelsene fra de internasjonale fagekspertene mottas, foretar administrasjonen (ansvarlig rådgiver) en rangering av søknadene basert på gjennomsnittskarakteren fra fagekspertene. Kun de søknadene som ligger over den grenseverdien programstyret tidligere har satt, behandles videre for eventuell bevilgning. Alle søknader under grenseverdien vurderes ikke som aktuelle for bevilgning og gis avslag. I vurderingen av søknadene over grenseverdien deltar kun de medlemmene som er habile i forhold til disse søknadene. Det betyr at de medlemmer som er inhabile i forhold til søknader under den oppsatte grenseverdien kan delta i denne fasen av søknadsbehandlingen og i endelig bevilgningsvedtak. Side 14 av 15

15 Vedlegg 3 PS: Gjelder bare for tilsatte i Forskningsrådet Habilitetserklæring Undertegnede har lest "Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd" og forplikter seg til å etterleve dem etter beste skjønn. Jeg vil i aktuelle saker si fra i god tid om forhold som gjør eller kan gjøre meg inhabil Sted og dato Signatur Stillingstittel Navn Side 15 av 15

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Hensikt Bestemmelsene skal sikre at Forskningsrådets tilsatte, eksperter og medlemmer av rådets styrende og rådgivende organer er habile og oppfattes

Detaljer

Foreløpige bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Foreløpige bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Foreløpige bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Hovedstyret 10.06.04; Rev. 3 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Formål SIUs bestemmelser for habilitet skal bidra til å sikre at SIUs programmer forvaltes

Detaljer

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon Forskningsrådet er omfattet av habilitetsbestemmelsene i Forvaltningslovens kapittel II Om ugildhet. Bestemmelsene gjelder også eksterne

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd August 2012 Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd Formål Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Norsk kulturråd. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg

Detaljer

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007 Ugildhet/Inhabilitet Når er man ugild? Det sentrale poenget er at den som utøver forvaltningsmyndighet ikke skal kunne gi seg selv, eller personer som en har nær tilknytning til, uberettigede fordeler.

Detaljer

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Habilitet Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Forvaltningsloven 6 (se side 8) Inhabil for nær tilknytning (til en part) i saken egnet til å svekke tilliten

Detaljer

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad.

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/2153 HSA003 Dato: 15.10.2014 SAK FS 36-2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29. oktober 2014 Prosess for behandling av søknader

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015.

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015. Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO Gjeldende fra 1. januar 2015. 1 Innhold Innledning... 3 Del 1 - regler om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

Utarbeidet av: Svein Mofossbakkes Revisjonsnummer: 1s. Siste revisjon: s Neste revisjon: s

Utarbeidet av: Svein Mofossbakkes Revisjonsnummer: 1s. Siste revisjon: s Neste revisjon: s Felles dokumenter Prinsippdokument Prinsippdokument for habilitet og tillit Utarbeidet av: Svein Mofossbakkes Revisjonsnummer: 1s Dokumentnummer: KV-1-11/229s Siste revisjon: 11.12.2008s Neste revisjon:

Detaljer

HABILITET I ANSETTELSESSAKER

HABILITET I ANSETTELSESSAKER HABILITET I ANSETTELSESSAKER PK-nettverk 10. april 2019 Seniorrådgiver/ jurist Aminah Iqbal (Avdeling for personalstøtte) Forvaltningsloven (fvl) kap. II 6 Habilitetskrav 7 Foreløpig avgjørelse 8 Avgjørelse

Detaljer

Inhabilitet plan for forelesningen

Inhabilitet plan for forelesningen II. INHABILITET 0 Inhabilitet plan for forelesningen 1. Hva er inhabilitet? 2. Hvorfor særlige regler om inhabilitet? 3. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser 4. Forvaltningslovens bestemmelser

Detaljer

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen Inhabilitet Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er inhabilitet? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser Forvaltningslovens bestemmelser a. Anvendelsesområdet b. Krav til habilitet

Detaljer

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015 Folkevalde i Klepp Kommunelov og andre kjekke ting 16. oktober 2015 0 Deterlovåbrukevet! er vet! Alternativ til 0 er å finna ein annan paragraf Kommunelova 40 3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer. Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør

Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer. Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør Tre nivåer Overordnet budsjettnivå Programnivå Prosjektnivå Tre nivåer Overordnet

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, 27.10.15 Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Tillit Kommuneloven 1 Lovens formål: «Loven skal også legge til rette for en tillitskapende

Detaljer

A. Håndtering av habilitet i søknadsbehandling

A. Håndtering av habilitet i søknadsbehandling NSG: Prinsipper for håndtering av habilitet i søknadsbehandling og av interesser i forskningsstrategiske prosesser De regionale helseforetakene forvalter betydelige offentlige forskningsmidler og omverdenen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS MANDAG 3. APRIL 2017, KL Møterom: STORSALEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS MANDAG 3. APRIL 2017, KL Møterom: STORSALEN J nr: KU L 13/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS MANDAG 3. APRIL 2017, KL. 12.00 Møterom: STORSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 74 85 51 00 Leksvik kommune Saksliste: 09/17

Detaljer

Saksfremlegg: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser

Saksfremlegg: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser Saksfremlegg: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser Fra: Forskningslederne Til: KKT-ledermøtet Dato: 22.2.2012 Bakgrunn Åpenhet og god håndtering

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2015-2019. Kurt Orre

KS Folkevalgtprogram 2015-2019. Kurt Orre KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Kurt Orre Etikk, kan det brukes til noe? Lokaldemokratiundersøkelsen viste at innbyggerne reiste spørsmål om lokaldemokratiets pålitelighet Innbyggerne stiller krav til åpenhet

Detaljer

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Hensikt Dette dokumentet inneholder Forskningsrådets habilitetsbestemmelser med kommentarer Forvaltningslovens kapittel II Om ugildhet (vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN

INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN v/steinar Birkeland, NIF s lovutvalg. 1. INNLEDNING. 1.1. Definisjon. Inhabilitet inntrer som hovedregel 2 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1. INNLEDNING.

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

ORDFØRER OG RÅDMANNS HABILITET VED BEHANDLINGEN AV OMRÅDEREGULERINGEN AV NORDKAPPHALVØYA

ORDFØRER OG RÅDMANNS HABILITET VED BEHANDLINGEN AV OMRÅDEREGULERINGEN AV NORDKAPPHALVØYA A V K A T E N E RIZJNNIN8 KIRKESFETHER Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Att.: Raymond Robertsen Hammerfest, 24. mai 2018 ORDFØRER OG RÅDMANNS HABILITET VED BEHANDLINGEN AV OMRÅDEREGULERINGEN

Detaljer

Kommunelovens formålsparagraf. "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Kommunelovens formålsparagraf. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." Handler i praksis om rettssikkerhet og likebehandling upartiskhet

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. 4. februar 2016 v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Regler om inhabilitet forvaltningsloven 6 kommuneloven

Detaljer

Regler om habilitet ved VKM

Regler om habilitet ved VKM Regler om habilitet ved VKM 1. Formål med reglene Formålet med dette dokumentet er å bidra til etterlevelse av forvaltningslovens bestemmelser for å sikre VKMs tillit og omdømme som et faglig uavhengig

Detaljer

Inhabilitet for folkevalgte

Inhabilitet for folkevalgte Inhabilitet for folkevalgte Forum for kontroll og tilsyn Oslo 12. mars v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Inhabilitetsregler forvaltningsloven 6 kommuneloven 40 nr. 3 IKS-loven 15, aksjeloven

Detaljer

Nasjonalpark- /verneområdestyrene og kommuneloven

Nasjonalpark- /verneområdestyrene og kommuneloven Nasjonalpark- /verneområdestyrene og kommuneloven Vedtekter for nasjonalparkstyrene og verneområdestyret Kommuneloven kap. 6 så langt det passer Tilpasninger i vedtekten Kommuneloven 40 gjelder tilsvarende

Detaljer

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret NOTAT Til: kommunestyret Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret 10.05.2017 I. Prinsippene: Et av prinsippene i et demokrati er at alle må og skal kunne påta seg verv (ombudsplikten,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE 1. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 12.02.2007 2. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 16.06.2008 Ansvarlig: Rådmann Nils Schaug 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Det medisinske fakultet. Fakultetsstyret

Det medisinske fakultet. Fakultetsstyret 1 Det medisinske fakultet Fakultetsstyret 2013-2017 2 Fakultetsstyrets mandat Fra: Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 2 1. Hensynet til innbyggerne 2 2. Hensynet

Detaljer

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig Tema som behandles Generelt om inhabilitet hvorfor har vi regler om habilitet, hvem omfattes av reglene og hva må den inhabile avstå fra å gjøre? Når er man inhabil?

Detaljer

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Kommuneloven og roller/habilitet Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Vedtekter for nasjonalparkstyret Kommuneloven kap. 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organer kommer til anvendelse

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VURDERING AV SPØRSMÅL OM

VURDERING AV SPØRSMÅL OM VURDERING AV SPØRSMÅL OM HABILITET OG PROTOKOLLERING Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Notat 05.08.15 2015-604/SØJ FORORD Dette notatet er et resultat av prosjektet «Vurdering av spørsmål om habilitet

Detaljer

KS Folkestyre. Habilitet. KS Folkevalgtprogram Samnanger kommune Olav Mongstad

KS Folkestyre. Habilitet. KS Folkevalgtprogram Samnanger kommune Olav Mongstad KS Folkestyre Habilitet KS Folkevalgtprogram 2011-2015 Samnanger kommune. 25.09.2012. Olav Mongstad KS Folkestyre Grunnleggende etiske spørsmål 1. Kan det jeg nå er i ferd med å gjøre/ beslutte bli gjort

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV HABILITET KVITSØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV HABILITET KVITSØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV HABILITET KVITSØY KOMMUNE OKTOBER 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011

Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra 01.08.2011 Vedtatt 08.09.94, revidert 27.06.96, 23.10.03, 21.01.10, 14.04.11 og 20.06.13 Med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E.

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. BFlH R N OTAT Til: Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen Fra: Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. Harris Dato: Oslo, 9. desember 2015 FJORD 1 I F1 HOLDING AKSJESALG:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET HAUGESUND

REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET HAUGESUND REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET HAUGESUND Vi skal forme fremtidens Haugesund. $ 1. Formål 1.1 Ungdomsrådet vil forme fremtidens Haugesund ved å være et lokalt hørings-, og innflytelsesorgan for saker som angår

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret i sak 22/1996 den 19.03.1996 Justering i Kommunestyret i sak 9/2001 den 27.02.2001

Detaljer

EN INNFØRING I KOMMUNELOVEN, FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLEGLOVA

EN INNFØRING I KOMMUNELOVEN, FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLEGLOVA EN INNFØRING I KOMMUNELOVEN, FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLEGLOVA ET UTVALG AV SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG TEMA SOM FOLKEVALGT Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Lov om behandlingsmåten

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET HAUGESUND. Vi skal forme fremtidens Haugesund.

REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET HAUGESUND. Vi skal forme fremtidens Haugesund. REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET HAUGESUND Vi skal forme fremtidens Haugesund. Vedtatt av bystyret 31. januar 2018 $ 1. Formål REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET HAUGESUND Vi skal forme fremtidens Haugesund. 1.1 Ungdomsrådet

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 16.-17. april 2018 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 16.-17. april 2018 2 Forvaltningsloven II.

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015

Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015 Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015 Formål forebygge materielt uriktige resultater styrke tilliten til idrettens besluttende organer beskytte de enkeltpersoner som deltar i en avgjørelse Side 2

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET

Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET Sist revidert 21.04.2016 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1. VALG OG SAMMENSETNING Formannskapet består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer skal velges

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Del VI: Habilitet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 101

Del VI: Habilitet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 101 Del VI: Habilitet Førstehjelp for lokalpolitikere side 101 Når er du inhabil? Det spørsmålet skal du ikke besvare selv. Det er nemlig organet du er medlem av som skal beslutte om du er habil eller ei.

Detaljer

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE Deanu gielda - Tana kommune REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) 1 1 SAMMENSETNING Utvalget består av 7 medlemmer med

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET Mandat: 1. Vålerenga Håndballs Eliteutvalg gis i oppdrag av Vålerenga Håndballs styre å administrere klubbens elitesatsing. 2. Det skal utarbeides et budsjett som

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Vedtekter for VANSJØ BOLIGBYGGELAG Org.nr. 995 981 378 - Vedtatt på stiftelsesmøte den 1. juni 2010. - Revidert på generalforsamlingen 15.06.2011 - Revidert på generalforsamlingen 14.05.2013 1. Innledende

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

SAK 08/2016: HABILITETSSPØRSMÅL I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSE

SAK 08/2016: HABILITETSSPØRSMÅL I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSE Til kontrollutvalget i Herøy kommune Sandnessjøen 26.09.2016 Saksbehandler: Sekretariatsleder Tobias Langseth SAK 08/2016: HABILITETSSPØRSMÅL I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSE Innledning og bakgrunn Herøy

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

Vurdering habilitet mv.

Vurdering habilitet mv. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON - KS ADVOKATENE - Advokater MNA Tor Allstrin avd.dir. Øyvind Gjelstad Erna Larsen Kristine Vigander Elisabeth Aasheim Solfrid Vaage Haukaas Øyvind Renslo Geir S. Winters Kristine

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer