Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv."

Transkript

1 Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. DATO: FOR DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 13 s 1841 IKRAFTTREDELSE: ENDRER: FOR , FOR , FOR , FOR , FOR GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV , LOV , LOV KUNNGJORT: kl RETTET: JOURNALNR: KORTTITTEL: Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. INNHOLD Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Del I. Alminnelige bestemmelser Kapittel 1. Fellesbestemmelser 1-1. Formål 1-2. Definisjoner 1-3. Vilkår for deltakelse i tiltak 1-4. Omfang 1-5. Avgjørelsesmyndighet, anvisning mv Krav til tiltaksarrangører 1-7. Forholdet til arbeidsmiljøloven 1-8. Forutsetninger for tildeling av arbeidsrettede tiltak for arbeidstakere 1-9. Forsikring Godkjenning av tiltaksarrangører Fastsetting av tilskuddssatser Kontroll og sanksjoner Del II. Arbeidsrettede tiltak Kapittel 2. Avklaring 2-1. Innhold 2-2. Varighet 2-3. Krav til tiltaksarrangør 2-4. Tilskudd til tiltaksarrangør Kapittel 3. Arbeidsrettet rehabilitering 3-1. Innhold 3-2. Varighet 3-3. Krav til tiltaksarrangør 1 of 18 07/11/ :58

2 2 of 18 07/11/ : Anskaffelse Kapittel 4. Arbeidspraksis 4-1. Innhold 4-2. Varighet 4-3. Vilkår for opprettelse av arbeidspraksis i ordinær virksomhet 4-4. Krav til virksomheter som skal arrangere arbeidspraksis i skjermet virksomhet 4-5. Annen virksomhet 4-6. Ansettelsesforhold 4-7. Tilskudd til tiltaksarrangør Kapittel 5. Oppfølging 5-1. Innhold 5-2. Varighet 5-3. Krav til tiltaksarrangør 5-4. Anskaffelse Kapittel 6. Arbeid med bistand 6-1. Innhold 6-2. Varighet 6-3. Krav til tiltaksarrangør 6-4. Tilskudd til tiltaksarrangør Kapittel 7. Opplæring 7-1. Innhold 7-2. Alder 7-3. Varighet 7-4. Tilskudd til tiltaksarrangør 7-5. Anskaffelse Kapittel 8. Bedriftsintern opplæring 8-1. Tiltakets innhold 8-2. Målgruppe 8-3. Definisjoner 8-4. Varighet 8-5. Tilskudd 8-6. Krav om insentiveffekt 8-7. Organisering av tiltaket 8-8. Søknad 8-9. Rapportering Kapittel 9. Tidsbegrenset lønnstilskudd 9-1. Innhold 9-2. Ytelse til deltaker 9-3. Tilskudd til arbeidsgiver 9-4. Tilskuddets størrelse og varighet 9-5. Utvidet adgang til midlertidig tilsetting Kapittel 10. Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift Innhold Varighet Krav til virksomheten Annen virksomhet Ansettelsesforhold Ytelser til deltaker

3 3 of 18 07/11/ : Tilskudd til tiltaksarrangør Kapittel 11. Varig tilrettelagt arbeid Innhold Målgruppe Varighet Krav til virksomheten Annen virksomhet Ansettelsesforhold Tilskudd til tiltaksarrangør Særregler om tilskudd til produksjonsverksteder Kapittel 12. Tilskudd til tiltaksarrangør Innhold Tilskudd til teknisk tilrettelegging Tilskudd ved opprettelse av nye tiltaksplasser Tilskudd til omstrukturering Utbetaling Del III. Andre tjenester Kapittel 13. Behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser Innhold Varighet Anskaffelse Del IV. Ikrafttredelse og overgangsregler Kapittel 14. Ikrafttredelse og overgangsregler Ikrafttredelse Overgangsregler - Adgang til å fortsette tiltak ut vedtaks- og tilsagnsperiode Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. desember 2008 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 12 og 13, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 14-9 annet ledd og B.innst.S.nr.15 ( ). Del I. Alminnelige bestemmelser Kapittel 1. Fellesbestemmelser 1-1. Formål Hovedformålet med denne forskriften er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å få eller beholde arbeid ved å fastsette hvordan ulike arbeidsrettede tiltak eller andre tjenester skal være utformet Definisjoner I denne forskriften menes med a) tiltaksdeltakere - personer som er tatt inn i arbeidsrettede tiltak. b) tiltaksarrangører - virksomheter/organisasjoner som gjennomfører arbeidsrettede tiltak i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten.

4 4 of 18 07/11/ :58 c) skjermet virksomhet - virksomheter med produksjon av varer og/eller tjenester, som er etablert med sikte på å tilby personer med nedsatt arbeidsevne arbeidstrening, kvalifisering eller varig tilrettelagt arbeid. d) arbeidstaker - enhver som utfører arbeid i annens tjeneste, jf. arbeidsmiljøloven 1-8 første ledd Vilkår for deltakelse i tiltak Før tildeling av tiltak, bør deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Arbeids- og velferdsetaten kan kreve at brukeren skal gjennomføre en behovs- eller arbeidsevnevurdering. Valg, utforming og varighet av tiltak foretas i samarbeid med deltakeren. Tiltaksdeltakere må være fylt 16 år. Det kan gjelde høyere aldersgrenser for enkelte tiltak. Tiltaksdeltakere skal avslutte tiltaket dersom vedkommende får tilbud om høvelig arbeid eller andre arbeidsrettede tiltak. Arbeids- og velferdsetaten kan i særlige tilfeller likevel godkjenne at deltakeren fullfører et påbegynt tiltak Omfang Varighet og omfang på arbeidsrettede tiltak skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet, innenfor de begrensninger som gjelder for det enkelte tiltaket Avgjørelsesmyndighet, anvisning mv. Hvem som tas inn eller er aktuelle for deltakelse i arbeidsrettede tiltak avgjøres av Arbeids- og velferdsetaten på det nivå Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer også på hvilket nivå i Arbeids- og velferdsetaten anvisning og utbetaling av ytelser etter denne forskriften skal skje Krav til tiltaksarrangører Tiltaksplasser skal ikke fortrenge ordinær arbeidskraft i tiltaksarrangørs virksomhet, og skal ikke virke konkurransevridende. Tiltaksarrangør kan ikke gis tilskudd til arbeidsrettede tiltak for egne familiemedlemmer eller andre nærstående, med mindre særlige grunner foreligger. Tiltaksarrangørene skal rapportere til Arbeids- og velferdsetaten om alle forhold av betydning for gjennomføringen av tiltaket Forholdet til arbeidsmiljøloven Deltakere i tiltakene tidsbegrenset lønnstilskudd (kapittel 9), tiltak i arbeidsmarkedsbedrift (kapittel 10) og varig tilrettelagt arbeid (kapittel 11) anses som arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven, og omfattes derfor fullt ut av denne loven. Midlertidige ansettelser kan benyttes i forbindelse med følgende tiltak: a. Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift. b. Lønnstilskudd med en varighet utover ett år, jf. 9-4 tredje ledd. Personer som deltar i arbeidsrettede tiltak, og som ikke er arbeidstaker etter definisjonen i arbeidsmiljøloven 1-8, skal likevel anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1-13, kapittel 18, og 19-1.

5 5 of 18 07/11/ : Forutsetninger for tildeling av arbeidsrettede tiltak for arbeidstakere Tildeling av tiltak kan ikke skje uten at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven 4-2 er oppfylt. For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne kan tildeling av arbeidsrettede tiltak tidligst skje når Arbeids- og velferdsetaten har innhentet oppfølgingsplan etter arbeidsmiljøloven 4-6 tredje ledd, og det er dokumentert at arbeidsgiver har gjennomført bedriftsinterne tiltak som ikke har ført frem eller at bedriftsinterne tiltak har vært vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre, jf. arbeidsmiljøloven 4-6 første ledd Forsikring Tiltaksdeltakere som ikke er omfattet av tiltaksarrangørs/arbeidsgivers lovpålagte trygde- eller forsikringsordninger, skal dekkes av kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring som Arbeids- og velferdsetaten tegner Godkjenning av tiltaksarrangører Tiltaksarrangør godkjennes av Arbeids- og velferdsetaten, på det nivå Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer Fastsetting av tilskuddssatser Departementet fastsetter satsene for tilskudd etter denne forskriften Kontroll og sanksjoner Arbeids- og velferdsetaten skal kontrollere at tiltakene blir gjennomført og tilskudd blir benyttet som forutsatt i denne forskriften. Tiltaksdeltakere som ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse i arbeidsrettede tiltak som følger av denne forskriften, kan tas ut av tiltaket. Arbeids- og velferdsetaten kan holde tilbake ytelser til tiltaksarrangør dersom de arbeidsrettede tiltakene ikke gjennomføres etter forutsetningene som følger av denne forskriften. Ved brudd på regelverket kan godkjenning som støtteberettiget tiltaksarrangør trekkes tilbake. Del II. Arbeidsrettede tiltak Kapittel 2. Avklaring 2-1. Innhold Avklaring kan inneholde systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Avklaringen skal være individuelt tilpasset og kan inneholde gjennomgang av og veiledning i forhold til den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Utprøving av arbeidsevne kan også inngå som element i kartleggingen når dette anses nødvendig og hensiktsmessig. Avklaring kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Avklaring i skjermet virksomhet kan bare tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.

6 6 of 18 07/11/ : Varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av avklaringen tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring kan vare i inntil fire uker med mulighet for forlengelse i inntil åtte uker Krav til tiltaksarrangør Tiltaksarrangøren av avklaringstiltak skal, senest når avklaringen er avsluttet, gi en skriftlig rapport over gjennomføringen av tiltaket og gjøre rede for eventuelt bistandsbehov for å få eller beholde arbeid. Når avklaring arrangeres i skjermet virksomhet skal tiltaksarrangøren oppfylle kravene i 10-3 og 10-4 eller 11-4 og Tilskudd til tiltaksarrangør Det gis driftstilskudd per godkjent tiltaksplass i skjermede virksomheter. Tiltaksplasser utenfor skjermede virksomheter anskaffes etter regler fastsatt i eller i medhold av lov om offentlige anskaffelser. Kapittel 3. Arbeidsrettet rehabilitering 3-1. Innhold Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til å styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som kan være til hinder for deltakelse i arbeidslivet. Arbeidsrettet rehabilitering kan inneholde arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmede trening, opplæring, motivasjon, trening i sosial mestring, livsstilsveiledning eller en kombinasjon av disse elementene. Arbeidsrettet rehabilitering kan tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid Varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Arbeidsrettet rehabilitering kan vare i inntil 12 uker Krav til tiltaksarrangør Tiltaksarrangør skal i samråd med tiltaksdeltakere med arbeidsforhold ha kontakt med arbeidsgiver for å sikre at tiltaket blir mest mulig tilpasset. Tiltaksarrangør skal, senest når arbeidsrettet rehabilitering avsluttes, gi en skriftlig rapport over gjennomføringen av tiltaket og gjøre rede for resultatet av rehabiliteringstiltaket Anskaffelse Arbeidsrettet rehabilitering anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i medhold av lov om offentlige anskaffelser. Kapittel 4. Arbeidspraksis 4-1. Innhold

7 7 of 18 07/11/ :58 Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Det skal utarbeides en plan for den enkelte deltaker. Arbeidspraksis foregår enten i ordinær eller i skjermet virksomhet. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan bare tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for tett og bred oppfølging Varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Varigheten fastsettes innenfor følgende maksimalgrenser: a) arbeidspraksis i ordinær virksomhet kan vare i inntil ett år for personer som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. For personer som i tillegg har fått sin arbeidsevne nedsatt, kan tiltaket forlenges med inntil to år b) arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Tiltakets varighet skal vurderes regelmessig minst hvert halvår av Arbeids- og velferdsetaten Vilkår for opprettelse av arbeidspraksis i ordinær virksomhet Før opprettelse av tiltaksplass skal dette være drøftet med de ansattes representanter i virksomhetene Krav til virksomheter som skal arrangere arbeidspraksis i skjermet virksomhet Når arbeidspraksis arrangeres i skjermet virksomhet skal tiltaksarrangøren oppfylle kravene i 10-3 og 10-4 eller 11-4 og Annen virksomhet Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn arbeidspraksis. Dersom en virksomhet er arrangør av andre arbeidsmarkedstiltak skal økonomioppfølging, kvalitetsog resultatkrav spesifiseres for det enkelte tiltak eller den enkelte tilskuddsordning. Tiltakene skal organiseres slik at faglige og økonomiske krav oppfylles. Subsidiering skal ikke forekomme på tvers av de enkelte tiltakene eller fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet, eksempelvis forretningsdrift. Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom dette ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten Ansettelsesforhold Tiltaksdeltakerne skal ikke være ansatt hos tiltaksarrangør i tiltaket, og anses dermed, med de unntak som fremgår av 1-7 annet ledd, ikke som arbeidstakere Tilskudd til tiltaksarrangør Det gis tilskudd til tilrettelegging (driftstilskudd) per godkjent tiltaksplass etter lav sats i arbeidspraksis i ordinær virksomhet og etter høy sats i arbeidspraksis i skjermet virksomhet. For personer med nedsatt arbeidsevne kan det i inntil tre måneder gis tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med arbeidspraksisen etter høy sats i arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Deretter kan det gis

8 8 of 18 07/11/ :58 tilskudd med lav sats. Det kan også gis tilskudd til opprettelse av nye plasser og til omstrukturering, etter bestemmelsene i 12-3 og Kapittel 5. Oppfølging 5-1. Innhold Oppfølging innebærer bistand til den enkelte deltaker med sikte på å få eller beholde arbeid. Oppfølging kan inneholde motivering, veiledning og råd til både tiltaksdeltaker, arbeidsgiver og andre tiltaksarrangører, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, bistand til å søke arbeid, samt bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen. Oppfølgingstiltaket kan også gjennomføres som jobbklubb. Oppfølging kan videre gis som bistand knyttet til praktiske oppgaver. Bistand av spesialpedagogisk karakter og annen faglig bistand kan også inngå som en del av oppfølgingen dersom brukeren har behov for det. Oppfølging kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Oppfølgingen kan fortsette etter ansettelse dersom dette er nødvendig og hensiktsmessig for å beholde arbeidet Varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av oppfølgingen tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Oppfølging kan ha en varighet på inntil seks måneder. Tiltaket kan forlenges med ytterligere seks måneder, og ved særlige behov i inntil tre år Krav til tiltaksarrangør Tiltaksarrangøren skal fortløpende, etter avtale med Arbeids- og velferdsetaten, gi en skriftlig vurdering av gjennomføringen av tiltaket. Tiltaksarrangøren skal, senest når oppfølgingen er avsluttet, gi en skriftlig rapport om den endelige gjennomføringen av tiltaket og gjøre rede for deltakerens status på arbeidsmarkedet Anskaffelse Oppfølging anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i medhold av lov om offentlige anskaffelser. Kapittel 6. Arbeid med bistand 6-1. Innhold Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Tiltaket kan gis i form av kartlegging, bistand til å finne egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter samt råd og veiledning til arbeidsgiver/tiltaksarrangør. Arbeid med bistand kan kombineres med andre arbeidsrettede tiltak når dette er hensiktsmessig. Arbeid med bistand kan også brukes i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til arbeid eller til tiltak som nevnt i foregående ledd.

9 9 of 18 07/11/ :58 Arbeid med bistand retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid og som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få eller beholde arbeid Varighet Varigheten av tiltaket skal i hvert enkelt tilfelle tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Maksimal varighet er tre år. Dersom tiltaket brukes ved overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten forlenges med inntil seks måneder Krav til tiltaksarrangør Arrangør av tiltaket arbeid med bistand skal være organisert som en del av et arbeidssamvirke jf og 11-5, en arbeidsmarkedsbedrift jf og Arbeids- og velferdsetaten kan godkjenne annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket. Det skal være egne ansatte tilretteleggere i tiltaket, og det skal være organisert som en egen faglig og økonomisk enhet i virksomheten Tilskudd til tiltaksarrangør Tiltaksarrangør mottar tilskudd til dekning av tilretteleggernes lønnsutgifter og driftsutgifter knyttet til tjenesten. Tilskuddet gis etter fast sats. Kapittel 7. Opplæring 7-1. Innhold Opplæring skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber og hindre utstøting av personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller er i en usikker sysselsettingssituasjon og har behov for kvalifisering. Opplæring gis i form av arbeidsmarkedskurs organisert i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Opplæring i form av arbeidsmarkedskurs kan også tilbys for å opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsproblemer av særlig alvorlig karakter. For personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, kan det også gis opplæring i form av ordinær utdanning Alder Deltakere på opplæring skal være over 19 år. For å kunne få tildelt opplæring i form av ordinær utdanning må deltaker være over 26 år. Opplæring i form av ordinær utdanning for tiltaksdeltakere under 26 år kan likevel gis dersom deltaker på grunn av sykdom, skade eller lyte er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for annen ungdom Varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av opplæringen tilpasses

10 10 of 18 07/11/ :58 deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Opplæring i form av arbeidsmarkedskurs kan gis for inntil ti måneder. For personer som har betydelige vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet og som ikke har fullført videregående opplæring og deltar i praksisnær opplæring i samarbeid med kommunen eller fylkeskommunen, kan tiltaket forlenges med inntil seks måneder. Opplæring i form av ordinær utdanning for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt kan gis i inntil tre år. Varigheten kan forlenges dersom tiltaksdeltaker på grunn av sterke sosiale eller helsemessige problemer ikke kan gjennomføre en nødvendig og hensiktsmessig utdanning i løpet av tre år og er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for andre Tilskudd til tiltaksarrangør Tilskudd til skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr gis på grunnlag av de faktiske utgiftene, innenfor maksimalsatser som fastsettes av departementet. Det kan gjøres unntak fra maksimalsatsene dersom det er påkrevd for å gjennomføre et nødvendig og hensiktsmessig tiltak. Tilskuddet utbetales som hovedregel direkte til undervisningsstedet. Ved bedriftsintern opplæring for egne arbeidstakere kan det bare gis tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring Anskaffelse Opplæring av kortere varighet anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i medhold av lov om offentlige anskaffelser. Kapittel 8. Bedriftsintern opplæring 8-1. Tiltakets innhold Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å: - motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større omstillinger, - opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er av særlig alvorlig karakter for arbeidsmarkedet, eller - rekruttere til ledige stillinger som det er vanskelig å besette. Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening Målgruppe Det kan gis tilskudd til bedrifter som: a) gjennomfører opplæring av egne ansatte, b) ansetter personer som er registrert ledige ved Arbeids- og velferdsetaten og som må gjennomgå et opplæringsprogram for å kunne gå inn i ledige jobber i bedriften som det har vært vanskelig å besette. Det kan ikke gis tilskudd til opplæring for ansatte hvor det er knyttet bindingstid til opplæringen, ev. med krav om økonomisk kompensasjon til arbeidsgiver om ikke bindingstiden overholdes Definisjoner a) «små og mellomstore bedrifter», foretak som definert i vedlegg I til forordning (EF) nr. 70/2001,

11 11 of 18 07/11/ :58 b) «store foretak», foretak som ikke faller inn under definisjonen av små og mellomstore bedrifter i vedlegg I til forordning (EF) nr. 70/2001, c) «særskilt opplæring», opplæring som omfatter undervisning som er direkte og hovedsakelig knyttet til arbeidstakerens nåværende eller framtidige stilling i mottakerbedriften, og som gir kvalifikasjoner som ikke eller bare i begrenset grad kan benyttes i andre foretak eller på andre arbeidsområder, d) «generell opplæring», opplæring som omfatter undervisning som ikke utelukkende eller hovedsakelig er knyttet til arbeidstakerens nåværende eller framtidige stilling i mottakerbedriften, men som gir kvalifikasjoner som i stor grad kan benyttes i andre foretak eller på andre arbeidsområder og derfor i betydelig grad forbedrer arbeidstakerens mulighet til sysselsetting, e) «støtteintensitet», bruttostøttebeløpet uttrykt i prosent av prosjektets støtteberettigede kostnader. Alle tall som benyttes skal angi beløpene før eventuell direkte beskatning, f) «vanskeligstilt arbeidstaker», 8-4. Varighet - unge personer under 25 år som ikke tidligere har vært i fast, lønnet stilling, i de første seks månedene etter ansettelse, - personer med alvorlige funksjonshemminger av fysisk, mental eller psykologisk art, men som likevel er i stand til å tre inn på arbeidsmarkedet, - vandrearbeidere som flytter eller har flyttet innenfor EØS-området eller som bosetter seg i EØS-området for å finne sysselsetting, og som trenger yrkes- eller språkopplæring, - personer som ønsker å tre inn på arbeidsmarkedet igjen etter en pause på minst tre år, og særlig personer som oppga arbeidet på grunn av problemer med å forene arbeid og familieliv, i de første seks månedene etter ansettelse, - personer over 45 år uten videregående eller tilsvarende utdanning, - langtidsarbeidsledige, dvs. personer som har vært uten arbeid i 12 sammenhengende måneder, i de første seks månedene etter ansettelse. Den samlede opplæringstiden skal som hovedregel ikke overstige 13 uker Tilskudd Tilskudd til bedriftsintern opplæring gis i form av opplæringstilskudd til bedriften for kostnader knyttet til opplæringen og tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne, slik dette er nærmere definert i syvende ledd. Når det gis støtte til særskilt opplæring, skal støtteintensiteten ikke overstige 25 % for store foretak og 35 % for små og mellomstore bedrifter. Intensiteten kan økes med 5 prosentpoeng for foretak innenfor virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene, områdene A, B og C. Når det gis støtte til generell opplæring, skal støtteintensiteten ikke overstige 50 % for store foretak og 70% for små og mellomstore bedrifter. Intensiteten kan økes med 5 prosentpoeng for foretak innenfor virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene, områdene A, B og C. De høyeste støtteintensitetene omhandlet i annet og tredje ledd kan økes med ti prosentpoeng dersom det dreier seg om opplæring av vanskeligstilte arbeidstakere. I de tilfeller der støtteprosjektet omfatter elementer fra både særskilt og generell opplæring som ikke kan skilles fra hverandre for beregningen av støtteintensitet, og i tilfeller der det ikke kan fastslås om prosjektet til støtte for opplæring er av særskilt eller generell karakter, får de intensiteter anvendelse som gjelder for særskilt opplæring i henhold til annet ledd. Når det gis støtte til sjøtransportsektoren, kan støtteintensiteten være på 100 %, uansett om støtten

12 12 of 18 07/11/ :58 gjelder særskilt eller generell opplæring, såframt følgende vilkår er oppfylt: a) Den som mottar opplæring skal ikke være et aktivt medlem av besetningen, men skal være del av reservebesetningen om bord, og b) opplæringen skal skje om bord på skip som er registrert i EØS-området. Følgende kostnader er støtteberettiget ved et prosjekt for opplæringsstøtte: a) kostnader til opplæringspersonale, b) reisekostnader for opplæringspersonale og opplæringsdeltakere, c) andre løpende utgifter, f.eks. til materiell og utstyr, d) avskrivning av verktøy og utstyr i den grad de er brukt utelukkende til opplæringsprosjektet, e) kostnader for konsulenttjenester og rådgivning i forbindelse med opplæringsprosjektet, f) lønnskostnader for opplæringsdeltakere inntil et beløp som tilsvarer summen av de andre støtteberettigede kostnadene omhandlet i bokstav a)-e). Bare de timer da deltakerne faktisk deltar i opplæringen skal tas i betraktning, etter at eventuelle produksjonstimer eller tilsvarende er trukket fra. Støtteberettigede kostnader skal dokumenteres, og dokumentasjonen skal være oversiktlig og ordnet i poster Krav om insentiveffekt Det kan bare gis tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring Organisering av tiltaket Bedriftsintern opplæring skal foregå etter opplæringsplan som både omfatter teori og eventuell praktisk trening. Planen skal godkjennes av Arbeids- og velferdsetaten. Dersom bedriften som mottar tilskudd til bedriftsintern opplæring har et partssammensatt utvalg, skal dette påse at opplæringen gjennomføres i henhold til godkjent opplæringsplan. Dersom slikt utvalg ikke finnes, skal det opprettes opplæringsutvalg. Utvalget skal bestå av minimum to personer, hvor den ene representerer arbeidstakerne Søknad Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring skal være fremsatt og godkjent av Arbeids- og velferdsetaten før opplæring iverksettes Rapportering Arbeidsgiver skal rapportere til Arbeids- og velferdsetaten om gjennomføringen av opplæringen. Krav til rapportering fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Kapittel 9. Tidsbegrenset lønnstilskudd 9-1. Innhold Tidsbegrenset lønnstilskudd gis til arbeidsgivere som ansetter personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår med sikte på et varig arbeidsforhold. Tiltaksdeltakerne skal utføre ordinære oppgaver i en offentlig eller privat virksomhet, i hel - eller deltidsstilling Ytelse til deltaker

13 13 of 18 07/11/ :58 Deltakerne skal ha lønn fra arbeidsgiver i henhold til de avtaler som gjelder for virksomheten Tilskudd til arbeidsgiver Lønnstilskudd gis i form av en prosentvis lønnsrefusjon i en begrenset del av ansettelsestiden. Lønnstilskuddet skal kompensere for arbeidstakerens lavere produktivitet i denne perioden. Refusjonsgrunnlaget består av lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon. Med lønn forstås timelønn eller månedslønn for arbeid utført i normalarbeidstiden, samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan for stillingen. Arbeidsgivers overtidsbetaling og andre variable tillegg skal ikke med i refusjonsgrunnlaget Tilskuddets størrelse og varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av lønnstilskuddet tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Ved vurderingen av tilskuddssats og varighet skal det legges vekt på tiltaksdeltakers arbeidsevne og behov for oppfølging og tilrettelegging. Periode og prosentsats skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Samlet kostnad skal likevel ikke overstige maksimalt lønnstilskudd. Tidsbegrenset lønnstilskudd kan maksimalt utgjøre 50 prosent av lønnen i inntil ett år. For personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid kan det tidsbegrensede lønnstilskuddet maksimalt utgjøre 60 prosent av lønnen i inntil tre år. Lønnstilskudd utover ett år kan ikke overstige det nivå som er nødvendig for å kompensere for redusert produktivitet som skyldes arbeidstakernes nedsatte arbeidsevne Utvidet adgang til midlertidig tilsetting Dersom det er behov for en særlig utprøving av arbeidsevnen i en konkret stilling, kan deltaker på tidsbegrenset lønnstilskudd med en varighet utover ett år, jf. 9-4 tredje ledd, tilsettes midlertidig i inntil ett år. Deretter gjelder de alminnelige reglene etter arbeidsmiljøloven og lov om statens tjenestemenn m.m. Kapittel 10. Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift Innhold I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening (kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift), samt mulighet for varig tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet (tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift). Tiltaket gjennomføres i reelle bedriftsmiljøer. Målet for tiltaket er formidling til ordinært arbeid eller egenfinansiert utdanning. Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid og som anses å ha behov for tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne varig og vesentlig nedsatt og som anses å ha behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging Varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av tiltaket tilpasses

14 14 of 18 07/11/ :58 deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Varigheten fastsettes innenfor følgende maksimalgrenser: - Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift kan vare i inntil to år, med mulighet for forlengelse dersom det er nødvendig for å oppnå fagbrev. Varigheten skal samsvare med den enkelte deltakerens plan for attføringen. - For tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift gjelder ingen tidsbegrensning. Formidling til arbeid i det ordinære arbeidslivet skal likevel vurderes jevnlig Krav til virksomheten Virksomheten hvor tiltaket gjennomføres skal være organisert som et aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet. For å bli godkjent som tiltaksarrangør må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav: 1) Attføring skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet. 2) Overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode. 3) Det skal ikke utbetales utbytte. 4) En arbeidsmarkedsbedrift kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter. 5) Tiltaksplasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift skal minst utgjøre 50 prosent av samlet antall plasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift. Arbeids- og velferdsetaten kan gi dispensasjon fra dette kravet dersom det i en avgrenset periode ikke er mulig å oppfylle det Annen virksomhet En arbeidsmarkedsbedrift kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn tiltak etter dette kapittelet. Dersom en bedrift er arrangør av andre arbeidsmarkedstiltak skal økonomioppfølging, kvalitets- og resultatkrav spesifiseres for det enkelte tiltak eller den enkelte tilskuddsordning. Tiltakene skal organiseres slik at faglige og økonomiske krav oppfylles. Subsidiering skal ikke forekomme på tvers av de enkelte tiltakene eller fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet, eksempelvis forretningsdrift. Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom dette ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten Ansettelsesforhold Deltakere i kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift er midlertidig ansatt i bedriften som arbeidstakere, med arbeidskontrakter som avspeiler tiltakets varighet. Deltakere i tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift er fast ansatt i bedriften. Ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter har de samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet Ytelser til deltaker Tiltaksdeltakerne er arbeidstaker og mottar lønn. Lønnen fastsettes etter forhandlinger, som i arbeidslivet for øvrig Tilskudd til tiltaksarrangør

15 15 of 18 07/11/ :58 Arbeidsmarkedsbedriftene mottar lønnstilskudd og attføringstilskudd etter fast sats. Lønnstilskuddet gis til delvis dekning av lønnsutgifter, og skal kompensere for arbeidstakerens reduserte arbeidsevne. Attføringstilskudd gis til dekning av utgifter i forbindelse med attføringsvirksomheten. I tillegg kan det gis tilskudd etter bestemmelsene i 12-2 til Kapittel 11. Varig tilrettelagt arbeid Innhold Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver Målgruppe Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle Varighet Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid Krav til virksomheten Tiltaksarrangør skal organiseres som aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet. For å bli godkjent som tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav: 1) Varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet. 2) Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode. 3) Det skal ikke utbetales utbytte. 4) Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter. Kravene i foregående ledd gjelder ikke for enkeltplasser i ordinære virksomheter Annen virksomhet Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn varig tilrettelagt arbeid. Dersom en bedrift er arrangør av andre arbeidsrettede tiltak skal økonomioppfølging, kvalitets- og resultatkrav spesifiseres for det enkelte tiltak eller den enkelte tilskuddsordning. Tiltakene skal organiseres slik at faglige og økonomiske krav oppfylles. Subsidiering skal ikke forekomme på tvers av de enkelte

16 16 of 18 07/11/ :58 tiltakene eller fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet, eksempelvis forretningsdrift. Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom dette ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten Ansettelsesforhold Tiltaksdeltaker er arbeidstaker i virksomheten Tilskudd til tiltaksarrangør Tiltaksarrangør mottar statlig driftstilskudd. Driftstilskuddet utgjør en fast, månedlig sats per godkjent tiltaksplass. Tiltaksarrangør mottar i tillegg kommunalt tilskudd som skal utgjøre minst 25 prosent av det statlige tilskuddet. Tilskuddet betales av deltakernes bostedskommune i henhold til lov av 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Det kan også gis tilskudd etter bestemmelsene i 12-2 til Særregler om tilskudd til produksjonsverksteder I stedet for tilskudd som nevnt i 11-7 mottar produksjonsverksteder driftstilskudd etter budsjett. Produksjonsverksteder kan i tillegg motta investeringstilskudd til vedlikehold av maskiner, utstyr og lokaler. Det kan gis tilskudd til spesielle prosjekter. Krav om kommunal/fylkeskommunal medfinansiering gjelder ikke produksjonsverksteder. Kapittel 12. Tilskudd til tiltaksarrangør Innhold Tiltaksarrangør kan gis bistand i form av økonomisk tilskudd som nevnt i annet ledd. Tilskudd skal bidra til å dekke nødvendige utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak og kan gis som - tilskudd til teknisk tilrettelegging, jf tilskudd til opprettelse av nye tiltaksplasser, jf tilskudd til omstrukturering, jf Tilskudd til teknisk tilrettelegging Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering kan det gis tilskudd til teknisk tilrettelegging for tiltaksdeltakere som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Tilskuddet skal dekke utgifter til utstyr som er nødvendig for at tiltaksdeltaker skal kunne gjennomføre tiltaket, ut fra dennes arbeidsevne. Tilskuddet gis i forbindelse med oppstart i tiltaket og inkluderer nødvendig opplæring i bruk av utstyret. Tilskudd gis etter regning, inntil fastsatt maksimalsats. Tilskudd til teknisk tilrettelegging kan ikke gis for deltakere som tar opplæring jf. kap. 7, er under utdanning eller er ansatte i produksjonsverksteder jf Tilskudd etter denne bestemmelsen kan ikke gis dersom deltaker får dekket utgifter til tilsvarende tekniske hjelpemidler gjennom folketrygdens ytelser.

17 17 of 18 07/11/ : Tilskudd ved opprettelse av nye tiltaksplasser Det kan gis tilskudd ved opprettelse av nye tiltaksplasser som tilbyr avklaring, jf. kapittel 2, arbeidspraksis i skjermet virksomhet, jf. kapittel 4, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift, jf. kapittel 10 og varig tilrettelagt arbeid, jf. kapittel 11 dersom opprettelse av tiltaksplasser medfører kostnader for tiltaksarrangør. Tilskuddet gis etter fast sats i en periode på inntil seks måneder før oppstart i tiltaksplassen. Tilskuddet kan ikke gis for deltakere i produksjonsverksteder jf Tilskudd til omstrukturering Det kan gis tilskudd til omstrukturering til tiltaksarrangør som tilbyr arbeidspraksis i skjermet virksomhet, jf. kapittel 4, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift, jf. kapittel 10 og varig tilrettelagt arbeid, jf. kapittel 11. Tilskuddet kan bare gis dersom a) det er nødvendig med en større omstrukturering av virksomheten ut fra hensynet til gjennomføringen av den yrkesrettede attføringen og arbeidsmarkedsfaglige vurderinger ellers, b) det legges frem konkrete planer for omstruktureringen, og c) virksomheten sammen med eierne, selv bidrar til omstruktureringen i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Tilskuddet kan ikke overstige 1/3 av den samlede tilførselen av ny egenkapital. Tilskuddet kan ikke gis til produksjonsverksteder som mottar støtte etter Utbetaling Tilskudd etter dette kapittelet utbetales direkte til tiltaksarrangør/arbeidsgiver. Tilskudd til teknisk tilrettelegging kan utbetales direkte til tiltaksdeltaker dersom dette er hensiktsmessig. Del III. Andre tjenester Kapittel 13. Behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser Innhold Tilbudet retter seg mot personer med sammensatte og lettere psykiske lidelser som har behov for poliklinisk samtalebehandling hos psykolog eller psykiater. Tilbudet gjelder utredning, behandling og i enkelte tilfeller vedlikeholdsbehandling. Hensikten er å redusere ventetid på behandling for å få yrkesaktive raskere tilbake i arbeid Varighet Varigheten for behandlingstilbudet er opptil 18 uker. Ved behandlingsbehov utover denne rammen, må man søke ordinære behandlingstilbud Anskaffelse Behandlingstilbudet anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i medhold av lov om offentlig

18 18 of 18 07/11/ :58 anskaffelser. Del IV. Ikrafttredelse og overgangsregler Kapittel 14. Ikrafttredelse og overgangsregler Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves - kapitlene 1-9 og i forskrift 20. desember 2001 nr om arbeidsmarkedstiltak, - midlertidig forskrift 1. februar 2008 nr. 100 om arbeidsmarkedstiltakene avklaring av kortere varighet og individuell oppfølging, - forskrift 28. mars 2007 nr. 360 om avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging for sykmeldte arbeidstakere, - forskrift 23. juni 2000 nr. 682 om tilskudd av lengre varighet for personer med redusert arbeidsevne som følge av lidelser med variabelt forløp, - forskrift 22. desember 1997 nr om stønad under opplæring i norsk og norsk samfunnskunnskap av helsepersonell i utlandet med sikte på formidling til Norge Overgangsregler - Adgang til å fortsette tiltak ut vedtaks- og tilsagnsperiode Deltakere som deltar i arbeidsrettede tiltak når denne forskriften trer i kraft, kan fortsette i tiltaket på de vilkår som gjaldt da deltakeren ble tatt inn på tiltaket, ut vedtaksperioden. Tiltaksarrangører som har igangsatte tiltak når denne forskriften trer i kraft, kan fortsette tiltakene på de vilkår som gjaldt da tilsagn ble gitt, ut tilsagnsperioden. Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.

Del I. Alminnelige bestemmelser

Del I. Alminnelige bestemmelser Forskrift om arbeidsrettede tiltak 17. juli 2008 Kapittel 1. Fellesbestemmelser 1-1. Formål Del I. Alminnelige bestemmelser Hovedformålet med denne forskriften er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter

Detaljer

Høringsnotat Endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning

Høringsnotat Endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning Høringsnotat Endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning 1. Bakgrunn Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler, og har som formål å sikre at næringsdrivende

Detaljer

Varigheten og omfanget av tiltaket tilpasses deltakerens muligheter på arbeidsmarkedet.

Varigheten og omfanget av tiltaket tilpasses deltakerens muligheter på arbeidsmarkedet. Kapittel 1. Fellesbestemmelser 1-1 Formål Hovedformålet med arbeidsmarkedstiltakene er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. Denne forskriften fastsetter på hvilke

Detaljer

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak ! Gå til ajourført versjon OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) Dato FOR-2015-12-11-1598 Departement Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet Raskere tilbake i NAV Tron Helgaker Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs oppfølging av sykmeldte Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

INNHOLD. FOR nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak FOR 2001-12-20 nr 1544: Forskrift om arbeidsmarkedstiltak DATO: FOR-2001-12-20-1544 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Arbeidsmarkedsavd., Velferdspolitisk avd. PUBLISERT: I 2001 hefte 17

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 12. desember 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten «Raskere Tilbake» NAV har en rekke tiltak og virkemidler som kan forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, og som kan gi personer som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet, muligheten til det.

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

NAV som tilrettelegger for utdanning

NAV som tilrettelegger for utdanning NAV som tilrettelegger for utdanning Status om NAVs virkemidler til studentene: utdanning som arbeidsrettet tiltak mentorordningen tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen 17/10/2017//May-Liz Flatholm,

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

Oslo, Vår ref: Gry Myklebust / DOK FORSØK MED TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD- HØRING AV FORSKRIFT

Oslo, Vår ref: Gry Myklebust / DOK FORSØK MED TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD- HØRING AV FORSKRIFT HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET (AID) Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo C S Deres ref: Oslo, 13.02.2007 Vår ref: Gry Myklebust / DOK-2006-04230 FORSØK

Detaljer

Høringssvar - forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar - forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak 0 MED ARBEID SOM MÅL ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 22 SEPT 2008 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Os1o Vår ref 50/90-01/SvK Deres ref 200700670-/AAO 19.09.2008

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Avklaringstiltaket kan inngå som en del av en arbeidsevnevurdering.

Avklaringstiltaket kan inngå som en del av en arbeidsevnevurdering. Vedlegg til brev til fylkene, datert 220512 Utfyllende regler til forskrift om arbeidsrettede tiltak. Endret betalingspraksis med ikrafttredelse pr 1.7.2012. Utfyllende regler kap 2, kap 4 og kap 11 Ny

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Ot.prp. nr. 13 (2003 2004)

Ot.prp. nr. 13 (2003 2004) Ot.prp. nr. 13 (2003 2004) Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.) Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 31. oktober

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIRKEMIDDEL FOR Å REDUSERE ANTALL ANSATTE UTEN FAST TJENESTEPLASSERING Arkivsaksnr.: 10/1255

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIRKEMIDDEL FOR Å REDUSERE ANTALL ANSATTE UTEN FAST TJENESTEPLASSERING Arkivsaksnr.: 10/1255 Saksframlegg VIRKEMIDDEL FOR Å REDUSERE ANTALL ANSATTE UTEN FAST TJENESTEPLASSERING Arkivsaksnr.: 10/1255 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at rådmannen

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Ø Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Ø Rehabiliteringstilbud Ø Rettigheter for pårørende. v/ sosionom Bente Fridtjofsen, 12.

Ø Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Ø Rehabiliteringstilbud Ø Rettigheter for pårørende. v/ sosionom Bente Fridtjofsen, 12. Ø Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Ø Rehabiliteringstilbud Ø Rettigheter for pårørende v/ sosionom Bente Fridtjofsen, 12. mars 2016 Arbeidsrettede tiltak Organiseres gjennom NAV Benyttes for å øke mulighetene

Detaljer

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1 Hjelpemidler i arbeidslivet NAV, 06.02.2013 Side 1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands bidrag i samhandlingsprosessen med øvrige samarbeidsparter NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ønsker å fremstå som en

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes

Detaljer

velferdsalliansens høringsuttalelse i.f.b med forslag til endringer i tiltaksregelverket.

velferdsalliansens høringsuttalelse i.f.b med forslag til endringer i tiltaksregelverket. Fra: Dag westerheim [dag@velferdsalliansen.no] sendt: 19. september 2008 00:11 Til: Postmottak AID Kopi: post@velferdsalliansen.no Emne: velferdsalliansens hørin9uttalelse vedr. - forslag til forenklinger

Detaljer

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse 24. november 2015 Solveig Osborg Ose dr.polit, samfunnsøkonom, seniorforsker

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson OM PRESENTASJONEN STATUS OG UTFORDRINGER HVORDAN FORBEDRE TILTAKSSYSTEMET

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer