CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt"

Transkript

1 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION I henhold til ISO ISO EN Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Norcem AS, Brevik Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner NEPD NO, oppdatert Godkjent dato Gyldig til CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt Norcem AS, Brevik Eier av deklarasjon

2 Generell informasjon Produkt CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Program operatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Tlf: e-post: Deklarasjon nummer: NEPD NO, oppdatert Anleggssement FA uendret, mens Standardsement FA har mindre klinker og mer kalkmel. Eier av deklarasjon Norcem AS, Brevik Kontakt person: Ida Husum Tlf: e-post: Produsent Norcem AS Brevik Produksjonssted: Brevik Deklarasjonen er basert på PCR: CEN Standard EN tjener som kjerne-pcr Deklarert enhet: 1 tonn sement fra råvareuttak til port (A1-A3): Kvalitet/Miljøsystem: ISO sertifisert (NO ) ISO 9001-serifisert (S006) Org. no.: No Deklarert enhet med opsjon: Godkjent dato Funksjonell enhet: Gyldig til Miljødeklarasjonen er utarbeidet av: Mie Vold Verifikasjon: Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025, og Sammenlignbarhet: EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN og ses i en bygningskontekst. Årstall for studien: revisjon av sementmiks for Standard FA i 2014 Godkjent eksternt internt Anne Rønning (Uavhengig verifikator godkjent av EPD-Norge) Deklarert enhet: 1 tonn sement fra råvareuttak til port (A1-A3): Nøkkelindikatorer Anleggsement FA Standardsement FA til sentrallager A1-A3 A1-A3 (50 km)*** Global oppvarming CO 2 ** Total energibruk Farlige stoffer fra REACH Kandidatliste * * Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten ** Deler av CO 2 som slippes ut ved ved brenning av kalkstein tas opp i levetiden for produktet der sement inngår. Mengden varierer med bruksområdet. *** fra produksjonssted til sentrallager i Norge 2/7

3 Produkt Produktbeskrivelse: Portland-flygeaskesement (Anleggsement FA) og Portlandblandingssement (Standardsement FA) Tekniske data: Anleggsement FA (EN 197-1, CEM II/A-V 42,5N) og Standardsement FA (EN 197-1, CEM II/B-M 42,5R) Se hjemmesiden for mer informasjon: Data sheet Produktspesifikasjon Kalkstein fra eget dagbrudd og gruve samt dagbrudd i Verdal er viktigste råvare i tillegg til flyveaske. Råvaresammensetningen i sementene er som følger: Klinker Flygeaske Kalkmel Gips /DE /DE /DE /DE Anleggsement FA Standardsement FA Annet /DE 4,3 4,3 Markedsområde: Norge Levetid: Avhenger av bruksområde LCA: Beregningsregler Deklarert enhet: Systemgrenser: 1 tonn sement fra råvareuttak til port (A1-A3): Fra råvareuttak til fabrikkport. I tillegg er det lagt inn en transport til fiktivt lager (50 km) i henhold til norske retningslinjer. Produksjonsfasen for produktet Hovedprosessene ved Norcem Brevik er uttak av kalkstein fra to felt i nærheten av bedriften: Dalen gruve og Bjørntvet dagbrudd, i tillegg til dagbrudd i Verdal. Kalksteinen tilsettes korreksjonsmaterialer, som jernoksid, kvarts og aluminiumsoksid, og males og brennes ved høye temperaturer (1450 o C) til klinker. Klinkeren finmales til sement. I maleprosessen tilsettes mindre mengder gips, kalkmel, jernsulfat og flygeaske i blandingssement. 3/7

4 Datakvalitet: Råvaregruppe Klinker Datakvalitet Spesifikke data. Utslippstall fra ovnen er målte og beregnede myndighetsrapporterte tall (også CO2 fra ovn) Kilde Norcems egne tall Flygeaske EPD eminerals AS Kalkmel Spesifikke data Norcems egne tall Gips Databasedata EcoInvent Annet Under Cut-off Alder for data Spesifikke data er brukt for de materialer som i vesentlig grad bidrar til miljøpåvirkning. Cut-off kriterier: Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer. Allokering: Allokering følger regler gitt i EN For produksjonen hos Norcem er totalt forbruk registrert og fordelt på produserte produkter på vektbasis. I de tilfeller det benyttes et avfallsprodukt fra annen produksjon, allokeres miljøbelastninger knyttet til framstilling til den opprinnelige produksjonen. Alternativ brensel anses som avfallsprodukter fra annen produksjon. Påvirkninger knyttet til framstilling er allokert til den opprinnelige produksjonen, mens påvirkninger ved forbrenning er allokert til virksomheten som drar nytte av energien. Alt utslipp og forbruk av ressurser knyttet til produksjonen av elektrisitet og fremstilling av andre energibærere som er benyttet i produksjon av råvarene, er allokert til råvarene og derved produktet i neste omgang. LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen. Deklarasjonene er basert på en "vugge til port"-analyse. Kun transport til et fiktivt sentrallager, for å synliggjøre betydning av transport, er vist i tillegg i scenario fra produksjonssted til bruker (A4) Type Kapasitetsutnyttelse inkl. retur Kjøretøytype Distanse km Brennstoff/ Verdi Bil l/tkm Jernbane kwh/tkm Båt Full en vei > 50% Norcem egen båt 50 * 0,74 l/tkm 37 * 50 km iht. retningslinjer fra EPD-Norge. en kan regnes om til den avstand som er relevant i prosjektet der sementen skal brukes 4/7

5 LCA: Resultater Analysen inkluderer den deklarerte enheten fra råvareuttak til fabrikk port i tillegg til et scenario for transport til marked. I modul A1 inngår produksjon av råvarer fra uttak av ressurser. A2 inkluderer transport av råvarer til produksjonen hos Norcem, A3 inkluderer produksjonsprosessen hos Norcem. Systemgrenser (X = inkludert, = modul ikke deklarert, MIR = modul ikke relevant) Produktfase Konstruksjon installasjon fase Bruksfase Sluttfase Etter endt levetid Råmaterialer Tilvirkning Konstruksjon installasjon fase Bruk Vedlikehold Reparasjon Utskiftinger Renovering Operasjonell energibruk Operasjonell vannbruk Demontering Avfallsbehandling Avfall til sluttbehandling Gjenbruk-gjenvinningresirkulering-potensiale A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D x x x Miljøpåvirkning Parameter GWP ODP POCP AP EP ADPM ADPE Ressursbruk Parameter FPEE FPEM TFE IFPE IFPM TIFE SM FSB IFSB V CO 2 -ekv CFC11-ekv C 2 H 4 -ekv SO 2 -ekv PO 3-4 -ekv Sb-ekv m 3 A1 A2 A3 A1-A3 A1 A2 A3 A1-A ,6 7, ,1E-07 1,9E-06 2,4E-06 4,4E-06 5,5E-08 8,3E-07 2E-06 3,1E-06 0,015 0,021 0,051 0,083 0,171 0,89 1,15 0,020 0,02 0,27 0,32 2,5E-04 8,5E-06 1,5E-04 4,1E ,009 0,05 0,11 0,9 1,0 4E-04 2E-06 5E-05 5E A1 A2 A3 A1-A3 A1 A2 A3 A1-A3 9 1, ,3 1, ,3 1, E IIV IIV IIV IIV 0,1 0 1,2 1,3 FPEE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; FPEM Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TFE Total bruk av fornybar primærenergi; IFPE Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; IFPM Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TIFE Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM Bruk av sekundære materialer; FSB Bruk av fornybart sekundære brensel; IFSB Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; V Netto bruk av ferskvann; IIV Indikator ikke vurdert 0,09 0,013 0,011 0,05 0,070 0,012 0,26 0,29 GWP Globalt oppvarmingspotensial; ODP Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; POCP Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; AP Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP Overgjødslingspotensial; ADPM Abiotisk uttømmingspotensial for ikke-fossile ressurser; ADPE Abiotisk uttømmingspotensial for fossile ressurser Livsløpets slutt - Avfall Parameter FA IFA RA A1 A2 A3 A1-A3 A1 A2 A3 A1-A3 1,9E-04 8,2E-05 8,1E-04 1,1E-03 1,3E-04 5,4E-05 9E-04 1,1E-03 1,25 0, ,4 0, IIV IIV IIV IIV IIV IIV IIV IIV FA Avhendet farlig avfall; IFA Avhendet ikke-farlig avfall; RA Avhendet radioaktivt avfall; IIV Indikator ikke vurdert 5/7

6 Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer Parameter KG MR MEG EEE ETE KG Komponenter for gjenbruk; MR Materialer for resikulering; MEG Materialer for energigjenvinning; EEE Eksportert elektrisk energi; ETE Eksportert termisk energi Lese eksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10-3 = 0,009 Disse parametrene er ikke deklarert siden EPDen ikke deklarerer "end of life" for sementbaserte produkter I figur 1 er utslipp av klimagasser fordelt på kilder vist. Figuren viser at det er utslipp fra prosess, klinkerovn som har største påvirkning på utslipp av klimagasser. I klinkerovnen spaltes CO2 fra kalksteinen. I tillegg brukes fossilt brensel for å oppnå rett temperatur i ovnen 700 <possibility to insert graphical display of individual results> GWP /tonn sement Anleggsement FA Standardsement FA Råvarer til råmelsmølle Råvarer til sementmølle av råvarer til råmelsmølle av råvarer til sementmølle Prosess, Råmelsmølle Prosess, klinkerovn Prosess, sementmølle Andre funksjoner til sentrallager Figur 1: Utslipp av klimagasser per modul fra hhv Anleggsement FA og Standardsement FA Norske tilleggskrav Elektrisitet Nordisk produksjonsmix Klimagassutslipp: 0,0458 CO 2 - ekv/ Farlige stoffer Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH kandidatliste (per ) eller stoffer på den norske Prioritetslisten (per ) og stoffer som fører til at produktet blir klassifisert som farlig avfall. Det kjemiske innholdet i produktet er i samsvar med den norske produktforskriften. fra produksjonssted til et fiktivt sentrallager i Norge er: Inneklima Materialet har ingen relevant påvirkning på inneklima Klimadeklarasjon Det er ikke utarbeidet klimadeklarasjon for produktet. 50 km 6/7

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt 1114 Ver. 2:214 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no DEN NYE BETONGEN Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no Teksten er bygget på en artikkel i mur+betong utgave 2/2013 September 2013 For å kunne velge og

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet. Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz

Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet. Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz Et regnskap som taler for seg Hvert girkassebytte sparer energi, reduserer CO 2 -utslippet

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien 1 Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien www.nve.no/pfe Sist endret: 19.09.2006 (nowebedt) 2 Program for energieffektivisering i industrien Rapportering

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

ENERGIBRUK OG UTSLIPP FRA GODSTRANSPORT PÅ VEI. EN LIVSLØPSANALYSE.

ENERGIBRUK OG UTSLIPP FRA GODSTRANSPORT PÅ VEI. EN LIVSLØPSANALYSE. ENERGIBRUK OG UTSLIPP FRA GODSTRANSPORT PÅ VEI. EN LIVSLØPSANALYSE. Morten Simonsen Vestlandsforsking 14/01/2010 1 Innhold Innledning... 5 Direkte energibruk... 6 Direkte utslipp til luft... 13 CO 2 -ekvivalenter...

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

BREEAM-NOR. eges Una Tufted Ecotrust

BREEAM-NOR. eges Una Tufted Ecotrust BREEAM-NOR eges Una Tufted Ecotrust BREEAM-NOR 2012 Erklæring for eges Una Tufted Ecotrust produkter Herning, Desember 2014 Vi erklærer herved at teppekategorien Una Tufted Ecotrust med nylon luv, latekslim

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no Weber.floor gulvprodukter Det viktigste er det du ikke kan se webergulv.no Weber er markedsleder innen produksjon av mineralske byggematerialer og systemer. Vår vekst er basert på bærekraft og kontinuerlig

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Veileder. for energimerking nye personbiler

Veileder. for energimerking nye personbiler Veileder for energimerking av nye personbiler MODELL: LITER/100 KM G/KM. Forord Informasjon om merkeforskriften Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer