Dokumentasjonsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjonsrapport 2008-2010"

Transkript

1 Dokumentasjonsrapport

2 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse, men en gjennomgang av saker vi har tatt i mot i perioden Sakene er systematisert og gjort tilgjengelige gjennom Dokumentasjonsrapporten. Rapporten sier noe om sakene til de klientene vi har nådd. Det er imidlertid minst like interessant å se på hva slags saker vi ikke har fått inn. Et fellestrekk ved våre funn er at verken lov eller praksis er spesielt innrettet mot vår klientgruppe. Målet er at dokumentasjonsrapporten vil bidra til fokus på folk med rusproblemers rettshjelpsbehov, forbedring av lovgivningen og praktiseringen av den. Vårt håp er at denne rapporten vil bli lest av politiske beslutningstakere, jurister, folk i førstelinjetjenesten og andre som jobber med vår klientgruppe. Vi vil takke alle som har bidratt i dokumentasjonsprosjektet. En stor takk til Stiftelsen Scheibler som gjennom sin støtte til stipend for mastergradsoppgave dannet grunnlag for Dokumentasjonsrapporten. Vi vil også takke Stiftelsen Scheibler for støtte til trykk av rapporten. Uten deres støtte ville aldri rapporten blitt en realitet. En stor takk også til ExtraStiftelsen som ga støtte til tre viktige prosjekter, der i blant det første dokumentasjonsprosjektet, i perioden medio mai 2006 til utgangen av Dette arbeidet ga oss viktige erfaringer som har vært nyttige i forbindelse med Dokumentasjonsrapport Takk til Advisor som har gitt oss gratis saksbehandlingsprogram og som har gjort det mulig for oss å samle data fra sakene vi har tatt i mot. Dokumentasjonsprosjektet er gjennomført av Malin Strømberg Amble. Takk for at du stilte opp for Gatejuristen igjen. Takk til ansatte og frivillige i Gatejuristen, og spesielt takk til Hanne Pernille Gulbrandsen, Camilla Lie, Eyvind Berg, Camilla Fosse, Line Merethe 2

3 Kjos og sist men ikke minst, Prof. Kristian Andenæs. Dere har alle bistått på en uvurderlig måte gjennom blant annet gjennomlesning, faglig veiledning og korrektur. En stor takk til våre klienter som har vist oss tillit, og som har gitt oss verdifull informasjon om sine rettshjelpsbehov. Oslo 5.juli 2012 Ann Kathrin Nordbø Fungerende leder av Gatejuristen 3

4 Innholdsfortegnelse 1 FORORD SAMMENDRAG GATEJURISTEN Gatejuristens arbeidsmetode Om klientgruppen METODE Metodiske utfordringer RETT TIL HELSEHJELP Innledning Kort om regelverket Relevant regelverk og erkjente problemområder i helseretten Rett til helsehjelp Helsehjelp fra kommunehelsetjenesten Helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Særlige helsehjelpstiltak på rusområdet Fastlegens rolle Behandlingsfrister Tannhelse Tannhelsetjenester ved opphold i institusjon, helseforetak, for personer som mottar hjemmesykepleie, eller som mottar andre lavterskeltiltak Økonomisk stønad til tannhelsetjenester Helse- og omsorgstjenester i hjemmet Bistand til dagliglivets gjøremål Støttekontakt Hjemmesykepleie Innsynsrett i journaler Bruk av tvang Klage på behandling Klage på helsepersonell Restkategorien Kommentarer og vurderinger Oppfylles retten til nødvendig helsehjelp? Fristbrudd følges i liten grad opp av klienter

5 6 AVRUSNING OG LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING Innledning Kort om regelverket Avrusning/rusbehandling Rett til avrusning Hvordan søke om avrusning Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Rett til LAR-behandling Hvordan søke om LAR-behandling Ansvarsgruppen Ventetid for behandling Behandlingen i LAR Medikamentutlevering Avslag på LAR-behandling Følger av LAR-behandling Utskrivning Re-inntak Kommentarer og vurderinger Problematiske sider ved LAR-forskriften INFORMASJON OG MEDVIRKNING Innledning Kort om regelverket Informasjon Medvirkning Individuell plan Klage Kommentarer og vurderinger Ikke interesse i å forfølge, eller ikke kunnskap om overtredelsene? Betydningen av at rettighetene oppfylles RETT TIL BOLIG Innledning Kort om regelverket Rett til å ha tak over hodet neste natt Rett til å bo der man vil Oppholdskommuneprinsippet Kvalitet og tilfredsstillende bolig Midlertidig bolig Varigheten av midlertidige botilbud Rett til varig bolig

6 8.7.1 Kommunale boliger i Oslo Sosial boligbygging Såkalt manglende boevne Etter løslatelse fra fengsel Støtte til boutgifter Oppsigelse av leieforhold eller utkastelse fra bolig Klage Restkategorien Kommentarer og vurderinger Forslag om å lovfeste det kommunale ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte Manglende samhandling mellom kommunene Faren for å miste bolig Leiekontraktene for kommunale boliger i Oslo Forslag til endringer som vil styrke målgruppens rettslige og faktiske stilling YTELSER TIL LIVSOPPHOLD OG INNTEKTSGRUNNLAG Innledning Kort om regelverket Veiledning og bistand Samhandling med NAV-kontoret Arbeidsavklaringspenger Attføringsytelser, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad Uførepensjon Ung ufør Utbetalingenes størrelse Tilbakekreving av ytelser fra NAV-kontoret Klage Arbeidsrettslige problemstillinger Lønnskrav mot arbeidsgiver Lønn og feriepenger Oppsigelser og avskjed Restkategorien Kommentarer og vurderinger ØKONOMISK SOSIALHJELP Innledning Kort om regelverket Veiledning, bistand og samhandling med NAV-kontoret Stønad til livsopphold (sosialhjelp) Hva går den økonomiske støtten ut på Stønad i særlige tilfeller

7 10.5 Nødhjelp Veiledende satser for nødhjelp Adgangen til å stille vilkår til mottakeren Trekk i stønad ved opphold i institusjon Klage Restkategorien Kommentarer og vurderinger GJELD Innledning Håpløse økonomiske situasjoner og Gatejuristens rolle Økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning Forvaltning av økonomien Frivillig forvaltning Tvungen forvaltning Forbruksgjeld Inndrivelse av gjeld Forhandling med kreditorer Utlegg Skatt Gjeldsordning (gjeldsavtale) Tvungen gjeldsordning Forhold som kan være til hinder for åpning av gjeldsavtale Bøter og forelegg Restkategorien Kommentarer og vurderinger Manglende gjeldsrådgivning Gjeldsordning Økende forbruksgjeld for personer med rusproblemer ERSTATNING Innledning Rettferdsvederlag Rettferdsvederlag fra staten Kommunale rettferdsvederlag Voldsoffererstatning Andre personskader Tannskader Tingsskader og andre erstatningskrav Ufrivillig avbildning Restkategorien

8 12.8 Kommentarer og vurderinger Rettferdsvederlag Voldsoffererstatning Personskader STRAFFERETTSLIGE PROBLEMSTILLINGER Innledning Kort om regelverket Narkotikakriminalitet Straffeloven og legemiddelloven Veiledning og bistand Overføring av saker til Advokatbanken Anmeldelse av lovbrudd Klage på polititjenestemenn Brudd på veitrafikklovgivningen Bøter og forelegg Soning av bøter Soning av fengselsstraff Soning i institusjon - 12 soning Retten til å opphold seg i det offentlige rom Restkategorien Kommentarer og vurderinger Politiets bøteleggingspraksis i Oslo Gatejuristens mulighet til å følge saken hele veien BARN OG UNGE Innledning Bruk av tvang Gatejuristens visjon - Barnas jurist RETTSPOLITISK ARBEID Rettspolitisk arbeid i Rettspolitisk arbeid i Rettspolitisk arbeid i AVSLUTNING LITTERATURLISTE

9 Injustice anywhere is a threat to justice everywhere Martin Luther King 9

10 2 Sammendrag Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige jurister og advokater. Vi jobber kontinuerlig for å bedre rettssikkerheten til rusavhengige. I denne rapporten har vi ønsket å gi en oversikt over Gatejuristen i Oslos rettshjelpsvirksomhet i årene 2008, 2009 og Rapporten tar sikte på å beskrive de erfaringer Gatejuristen har gjort seg gjennom saksbehandlingen, og peke på problematiske sider i regelverket og praktiseringen av dette. I rapporten er det valgt ut ti hovedtemaer. Under hvert hovedtema følger en nærmere beskrivelse av sakene som er kommet inn, og aktuelle problemstillinger på rettsområdet for Gatejuristens klienter. Noen rettsområder er utelatt. Dette fordi de i liten grad saksbehandles hos Gatejuristen, og også i mindre grad reiser særlige problemstillinger knyttet til rett og rus. Rett til helsehjelp er av stor betydning for Gatejuristens klienter. Rusavhengighet og det livet som fører med, gir mange helseplager. I mange saker ser Gatejuristen at klientenes rettigheter ikke er ivaretatt, og at klientene selv ofte ikke har kunnskap om dette, eller har ressurser til å følge det opp. Som eksempel kan nevnes antallet fristbrudd for behandling. En utfordring er at de rusavhengige ofte er avhengig av at man møter dem der de er. Helsehjelp ytes i utgangspunktet ikke oppsøkende, og kan føre til at mange faller utenfor radaren og ikke får tilstrekkelig helsehjelp i tide. Tannhelseproblematikk er også relevant for Gatejuristens klienter. Mange har svært dårlig tenner, både som følge av livsstilen, men også som en bivirkning av rusinntaket. Tannbehandling er svært kostbart, og dekkes ikke gjennom vanlige frikortordninger. Rusavhengige er derfor i stor grad avhengig av at tannbehandling er gratis eller sterkt subsidiert. Avrusning og legemiddelassistert rehabilitering hører inn under helsehjelp. For mange av klientene er kampen for et rusfritt liv en livslang kamp, og med dette følger mange avrusningsforsøk. For mange er det små utsikter til noen gang å leve et helt rusfritt liv. Medikamentell behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering har for mange 10

11 medført en ny hverdag. Norge har i mange år vært versting på overdosestatistikken i Europa. Ved at flere får muligheten til å få medikamentell behandling vil færre være i faresonen for overdose og død. Erfaringen viser at det er R en i LAR-behandling som er utfordringen rehabiliteringen. En viktig faktor for å lykkes med LAR-behandlingen er blant annet en velfungerende ansvarsgruppe og individuell plan. I tillegg vil ikke alle ha like store muligheter til å nyttiggjøre seg av behandlingen, fordi de mangler stabilitet på andre rettsområder. Det oppstår problemer både i forkant av og under behandlingen. Den nye LAR-forskriften som trådte i kraft i 2010 innebar en samordning av regelverket med sentrale retningslinjer, og medførte en bedre praksis og tilnærming til de særlige problemstillinger som kan oppstå under LAR-behandlingen. Men forskriften skaper også problemer for klientene, da den inneholder bestemmelser som innskrenker de generelle pasientrettighetene som følger av pasient- og brukerrettighetsloven. For retten til informasjon og medvirkning synes det å foreligge en underrapportering i antallet saker. Rettighetene her har ofte betydning i en større og mer overordnet sammenheng, og gjør seg gjeldende ved all behandling og saksbehandling. For at rettighetene skal ha betydning, trenger brukerne informasjon om dem. Gatejuristens klienter har et særskilt behov for veiledning, fordi klientene i liten grad har eller skaffer seg kunnskap om regelverket. Det offentliges veiledningsplikt er et gjennomgående tema i saker innenfor forvaltningen. Dessverre ser Gatejuristen at forvaltningen i mange tilfeller ikke oppfyller sin veiledningsplikt. Gatejuristen mener at individuell plan er et verktøy som kan sikre progresjon og kontinuitet i ytelsene. Planen kan være et viktig verktøy, særlig ved rehabilitering, men også generelt for å samordne ytelser. Rett til bolig er det rettsområdet Gatejuristen har hatt flest saker om i rapporteringsperioden. Å ha tak over hodet, om det så bare er for neste natt, kan være av stor velferdsmessig betydning for klientene. Det kan synes som at kommunen i mange saker har en manglende forståelse av og etterlevelse av regelverket om oppholdskommuneprinsippet kommunens ansvar for de personer som oppholder seg der. Dette fører til mye ekstra saksbehandling og bruk av tid både hos NAV og for klienten. Mange av de midlertidige botilbudene er av svært lav kvalitet, eller lite egnet i det aktuelle tilfellet, og mange ønsker heller å bo på gaten enn å bo på hospits. Likevel er det å ha et bosted av stor betydning for rehabilitering. Det kan også synes som at dagens 11

12 boligtilbud, særlig i Oslo, i alt for liten grad er tilpasset rusavhengiges særlige behov. Antallet kommunale boliger dekker ikke behovet, og andre ressurssvake grupper er med i konkurransen om å få tildelt bolig. Den viktigste årsaken i dag til at rusavhengige blir bostedsløse, er at de blir kastet ut av boligen sin. Det kan synes som om NAV-kontorene i mange saker har en lite helhetlig tenkning og strategi når personer står i fare for å bli kastet ut. Det må antas å være en mer effektiv ressursbruk å unngå flest mulig utkastelser fremfor å måtte yte utstrakt økonomisk bistand overfor de som trenger tak over hodet. Manglende helhetlig satsning fører til at mange ikke greier å nyttiggjøre seg i tilstrekkelig grad av de andre tilbud og ytelser de mottar. Ytelser til livsopphold og inntekt. Ved inngang av rapporteringsperioden eksisterte det mange ulike økonomiske ytelser fra det offentlige, og det var liten samhandling og koordinering mellom ytelsene. Dette kunne være en utfordring, fordi klienten vil bli best hjulpet ved å søke på rett ytelse med en gang. Med innføringen av arbeidsavklaringspenger i 2010 har regelverket blitt forenklet. Det er en positiv endring for klientene våre. Likevel kan saksbehandlingstiden være lang, og å fremskaffe riktig og tilstrekkelig dokumentasjon kan være en utfordring. Særlig fordi så mange av klientene ikke har et sted å bo, eller stadig flytter. Å ha en trygg og stabil inntekt er viktig, særlig under en rehabiliteringsprosess. Uten økonomisk trygghet kan det være vanskelig å tenke fremover og planlegge fremtiden. Derfor er det viktig for Gatejuristens klienter at forvaltningen treffer korrekte vedtak i første instans, slik at en tidkrevende klageprosess kan unngås. Mange mangler også ressurser til å klage over vedtak eller begrunne dette rettslig. Svært mange av Gatejuristens klienter har behov for økonomisk sosialhjelp for å ha nok midler til sitt livsopphold. Mange er avhenging av sosialstønad i tillegg til andre ytelser de mottar. For flere er dette eneste inntektskilde i lange perioder. Sosialstønadssatsene er lave, og gjør det vanskelig å få endene til å møtes. Gatejuristen erfarer at mange klienter har et konfliktfylt forhold til NAV-kontoret, og er lei av å sende inn søknader, dokumentere krav, og klage på avslag. Et varig behov for hjelp gjør dette til en evig runddans. Erfaringer fra saksbehandlingen tyder også på at kjennskap til alminnelige forvaltningsrettslige grunnprinsipper i førsteinstans ofte ikke er god nok, hvilket fører til både gale eller manglende vedtak. Det er tidkrevende å følge opp sakene, og i mange saker må vi purre på 12

13 NAV-kontoret for å sørge for progresjon. Satsene for nødhjelp er også lave, og kan være omstendelig å få utbetalt. Dette fører til at mange finner andre måter å skaffe penger på. Gjeldssituasjonen er for veldig mange av Gatejuristens klienter håpløs. Mange år i rus har ført til at de aller fleste har økonomiske utfordringer. For mange er problemene blitt så store, at det kan være vanskelig å se at man skal kunne bli gjeldsfri i egen levetid. De særlige utfordringer ved å yte rettshjelp til rusavhengige gjør at problemene er vanskelige å ta tak og ordne opp i. Frivillig eller tvungen forvaltning av økonomien kan by på utfordringer i samarbeidet med NAV-kontoret. En tendens Gatejuristen har merket seg, er at stadig flere klienter har en ikke ubetydelig forbruksgjeld. Det kan synes som at kontrollen fra kredittgiver er for dårlig, og at kredittselskapene i etterkant fraskriver seg ansvaret for uforsvarlig kredittgivning. For mange klienter er eneste utsikten til et gjeldsfritt liv en gjeldsordning. Men langt fra alle kan få en slik ordning. Kapittelet om erstatning viser at dagens regelverk har problematiske sider for Gatejuristens klienter. Dette gjelder både voldsoffererstatningen, og de kommunale og statlige rettferdsvederlagene. Særlig rettferdsvederlagene, som er en utvidet erstatningsordning som skal lempe på vilkårene for personer som er kommet særlig skjevt ut, viser seg å ha urimelige virkeområder. Noen faller utenfor alle ordninger selv om de faktisk sett har hatt samme opplevelser som personer som blir tilkjent erstatning, og kan være vanskelig både å akseptere og forstå. Saksbehandlingstiden er også svært lang. Blir en klient i aktiv rus tilkjent erstatning kan dessuten en større utbetaling uten noen form for økonomisk veiledning være problematisk. Et liv i rus medfører ofte at man daglig utfører straffbare handlinger. En rekke strafferettslige problemstillinger gjør seg dermed gjeldende for klientene. Selv om man i de fleste saker har krav på offentlig oppnevnt forsvarer dersom man er anklaget i en straffesak, ser vi at mange av klientene har spørsmål og trenger hjelp nettopp i de sakene som ikke omfattes av offentlige ordninger. Mange klienter blir ilagt bøter og forelegg, og har spørsmål til dette. I slike saker har man ikke rett til advokat. Klienter kan ha ønske om bistand til å vurdere rimeligheten av forelegget, og gjennom dette har Gatejuristen blant annet blitt klar over en urimelig bøteleggingspraksis som politiet har i Oslo. Bøter kan til forskjell fra annen gjeld føre til soning i fengsel. I likhet med soningsinnkalling som 13

14 kommer lenge etter det straffbare forhold, kan også klientene her være på et helt annet sted i livet når soning er aktuelt, og fengselsopphold vil kunne være ødeleggende for rehabilitering. Gatejuristen når i liten grad de yngste i målgruppen, og har ønsket å starte opp et prosjekt kalt Barnas jurist, som skal gi rettshjelp til barn og unge i risikosonen etter Gatejuristens modell. Dessverre er langt fra alle barn i Norge sikret gode og trygge oppvekstvilkår. Etter mange år med rettshjelpsarbeid til rusavhengige, ser vi at mange kunne trengt hjelp tidligere i livet. 3 Gatejuristen Gatejuristen er et rettshjelptiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til personer med rusproblemer. Målgruppen er personer som har eller har hatt problemer med rusmidler, og rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige advokater og jurister. Gatejuristen arbeider for respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Bakgrunnen for oppstarten av Gatejuristen er at den tradisjonelle rettshjelpen ikke når våre klienter. Det er mange terskler som hindrer at folk med rusproblemer klarer å benytte seg av det ordinære rettshjelpstilbudet. Selv om våre klienter har mange rettigheter, er det få mekanismer som sikrer at de blir oppfylt. Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett, hvis du ikke klarer å hevde din rett. Gatejuristen erfarer at våre klienter har manglende rettsikkerhet. Et viktig mål for Gatejuristen er derfor gjennom oppsøkende arbeid i rusmiljøet å nå folk som ellers ikke vil få den hjelpen de har krav på. I Gatejuristen i Oslo var det ved utgangen av 2011 fem ansatte og 78 frivillige. Gatejuristen har ytt rettshjelp til snart 2200 klienter, og behandlet mer enn 4000 saker siden oppstarten i De fleste sakene er på helse- og sosialrettens område. Det er Gatejurister i alle landsdeler, med kontorer i Oslo, Tromsø, Bergen, Trondheim og Kristiansand. I tillegg planlegges det oppstart i Stavanger og på Hamar, pluss et satelittprosjekt i Tønsberg. For en nærmere beskrivelse av organisasjonen og virksomheten vises det til årsrapportene som finnes på Gatejuristens hjemmesider; 14

15 Utgangspunktet er at Gatejuristen søker å løse saken på lavest mulig konfliktnivå. Gjennom saksbehandling erfarer Gatejuristen at konfliktnivået kan være høyt, og det er viktig at ikke Gatejuristen bygger opp om en konflikt mellom partene da klienten ofte vil være avhengig av et godt samarbeid med motpart etter endt sak hos Gatejuristen. Samtidig kan dette være en utfordring i noen saker, fordi vi ser at klienten har blitt manglefullt eller dårlig behandlet. Selv om Gatejuristen mottar støtte fra offentlig instanser, er virksomheten uavhengig. Dette betyr at Gatejuristen kan fungere som en slags kontrollpost og vaktbikkje for å sikre at klientenes rettigheter blir ivaretatt. En indirekte følge av at enkeltsaker blir bedre fulgt opp, er at jussen på et rettsområde blir klarlagt, og at det juridiske kunnskapsnivået i førstelinjen dermed blir høyere. 3.1 Gatejuristens arbeidsmetode Gatejuristen har søkt å tilpasse sin arbeidsmetode til den målgruppen vi ønsker å nå, og rettshjelpen vil bli ytt med utgangspunkt i klientenes premisser. Tilgjengelighet og beliggenhet er viktig for å kunne gi et best mulig tilbud til målgruppen. Gatejuristen har lokaler i nærheten av områder rusavhengige ofte oppholder seg. Gatejuristen i Oslo har vært lokalisert på samme adresse i flere år, og det kan virke som at mange klienter nå vet om hvor vi befinner oss, og kommer innom dersom de har et problem. Det gås også ofte oppsøkende i forkant av hvert saksmottak. Når Gatejuristen arbeider oppsøkende går vi ut i områder der de rusavhengige oppholder seg, snakker med dem, og informerer om saksmottakenes åpningstid. Dermed vil klientene få informasjon om tilbudet, og mulighet til å komme på saksmottaket straks dersom det er behov for det. Flere klienter har ikke kapasitet til å forholde seg til en tidshorisont lengre enn dette. Formålet med den oppsøkende virksomheten er å nå personer som ikke selv tar kontakt med Gatejuristen, og heller ikke får sitt bistandsbehov dekket gjennom andre rettshjelpstiltak. Noen er ikke klar over de rettigheter de har, og de fleste har ikke råd til å betale for juridiske tjenester. Vi deler også ut brosjyrer og flyers med kortfattet 15

16 informasjon om rettigheter. Ved informasjonsarbeid vil klienter kunne bli oppmerksomme på rettigheter de ikke visste de hadde. For å nå folk i målgruppen som ikke oppholder seg i sentrum, har Gatejuristen også saksmottak andre steder, for eksempel på ulike hybelhus og hospitser, behandlingsinstitusjoner og fengsler. Klienter trenger ikke avtale tid hos Gatejuristen, det er bare å komme innom når vi har saksmottak. Antall saksmottak har økt. Ved oppstart i 2005 hadde Gatejuristen saksmottak hver torsdag kveld. Ved utgangen av 2010 var det i tillegg saksmottak hver mandag på dagtid. Klientene kan dessuten ringe hele uken i kontortiden. I juni 2012 har Gatejuristen saksmottak på dagtid mandag-onsdag og på kvelden torsdag. Fredager og andre dager har Gatejuristen saksmottak utenfor lokalene, i snitt én gang i uken. Grunnen til at Gatejuristen har blitt i stand til å øke tilgjengeligheten er økte bevilgninger som ga mulighet til å øke den faste bemanningen fra 3 til 5 ansatte. Dette betyr at Gatejuristen kunne etablere en stabil kjerne av faste ansatte som i større grad kan ta i mot nye frivillige. Administrering og adekvat opplæring av de frivillige krever ressurser. Gatejuristen driver informasjonsarbeid til rusavhengige, men også mot andre hjelpeinstanser og samarbeidspartnere. Tanken er at om kompetansen og bevisstheten rundt de rettigheter rusavhengige har økes, vil deres rettslige stilling bedres. Ofte ser Gatejuristen at der klienter ikke får ivaretatt sine rettigheter, er det ikke av vond vilje, men grunnet manglende kunnskap om regelverket. Enkeltsakene Gatejuristen behandler danner grunnlag for det rettspolitiske arbeidet. Vårt viktigste rettspolitiske virkemiddel er årsrapportene. I tillegg gir Gatejuristen høringsuttalelser, har faste innlegg i ulike juridiske tidsskrifter, og har som mål å engasjere seg i aktuelle offentlige debatter. Hvis Gatejuristen blir klar over en problematisk praksis som rammer våre klienter, har vi muligheter for å synliggjøre dette, og bidra til å korrigere praksisen. Gatejuristen holder også foredrag og kurs om temaer som er aktuelle for klientene. 16

17 3.2 Om klientgruppen Gatejuristens målgruppe er personer som har eller har hatt rusproblemer. Den primære målgruppen er de hardest belastede rusavhengige, de som gjerne bor ute, og injiserer rusmiddelet. Denne målgruppen har et stort behov for velferdstiltak, og er i stor grad avhengig av bistand for at deres rettigheter skal være annet enn teoretiske. Rusen spiller en viktig rolle, og det evige jaget etter neste dose er førsteprioritet. I 2009 anslo SIRUS at antallet sprøytemisbrukere var på mellom og Det er vanskelig å fastsette et eksakt antall. I tillegg kommer det store antallet mennesker som misbruker narkotika på andre måter enn ved injisering. Gatejuristens klienter er hovedsaklig mellom år, der hovedtyngden lå i 2010 på de mellom år. 2 To tredjedeler av klientene er menn. Skjevdelingen i kjønnsfordelingen er i samsvar med fordelingen innenfor de med rusavhengighet, også her er det ca to tredjedeler menn. Personer med rusproblemer er en marginalisert gruppe i samfunnet, sosialt utstøtt og kriminalisert. Selv om avhengighet karakteriseres som en sykdom på lik linje med alkoholmisbruk eller spilleavhengighet, er misbruk av narkotika kriminalisert. Dette fører til at rusavhengige daglig må finansiere, skaffe til veie og innta rusmiddelet. Hele tiden med fare for at politiet skal gripe inn. I tillegg er de rusavhengige ofte ikke ønsket på steder der andre mennesker anser det som en selvfølge å oppholde seg. Dette kan være på kjøpesentre, tog- og busstasjoner, butikker og andre private områder tilgjengelige for allmennheten. Dette medfører et stort element av stress og jag i hverdagen. Mange har også psykiske lidelser, som angst, depresjoner og personlighetsforstyrrelser. Dermed har et de ofte behov tverrfaglig spesialisert behandling, og det kan være en utfordring å gi et helhetlig tilfredsstillende tilbud. 4 Metode For å undersøke de rusavhengiges rettslige stilling og rettigheter er det tatt utgangspunkt i Gatejuristens virksomhet i Oslo. Det empiriske grunnlaget for dokumentasjonsrapporten 17

18 er alle saker innkommet i Totalt utgjør dette 1638 saker, som spenner over et vidt saksområde. Noen rettsområder er utelatt fra denne rapporten. Dette er de arverettslige, familierettslige, utlendingsrettslige og avtale- og forbrukerrettslige. Dels skyldes dette at oftere i disse kategoriene enn ellers, er klientene enten utenfor målgruppen eller de kan bli henvist til annet rettshjelpstiltak eller advokat hvor de har mulighet til å få like god eller bedre hjelp. Gatejuristen skal være supplement til den ordinære rettshjelpsordningen. Det betyr at der hvor klienten har krav på fri rettshjelp, henvises som hovedregel klienter videre til Fri rettshjelp, advokatenhjelperdeg.no eller til advokatvakten. Gatejuristen har også hatt tilgang til Advokatbanken som ble opprettet i forbindelse med TV-aksjonen i 2004, hvor det ble gitt gratis advokattimer til Kirkens Bymisjon. Saksgjennomgangen har hatt som mål å finne de rettsområder som fremstår som særlig problematiske for personer med rusproblemer. Tre områder på trygde- og sosialrettens område har hatt stor betydning for Gatejuristens målgruppe i rapporteringsperioden; retten til bolig, ytelser etter folketrygdloven og økonomisk sosialhjelp. Fremstillingen av disse rettsområdene (kapittel 8, 9 og 10) baserer seg på en masteroppgave i rettsvitenskap fra universitet i Oslo, innlevert våren Disse saksområdene omfatter 575 saker. Andre viktige saksområder hos Gatejuristen er strafferettslige problemstillinger (220 saker), gjeld (218 saker), rett til erstatning (137 saker), rett til helsehjelp (95 saker) og avrusning og legemiddelassistert rehabilitering (71 saker). I en restkategori kommer 303 saker. Det er disse som er utelatt fra rapporten, som omtalt over. For en fullstendig oversikt, se Gatejuristens årsrapporter. Disse er tilgjengelige på Gatejuristens hjemmesider; 4.1 Metodiske utfordringer Alle saker registreres i saksbehandlingssystemet Advisor. Det er ikke alltid de registrerte sakene stemmer overens med de fysiske sakene som finnes i arkivet. Årsaken er ofte at saker endrer seg over tid i sammenlignet med opprinnelige problemstilling. En klient kommer inn med en gjeldssak, men ønsker etter hvert heller hjelp til avrusning. Etter å ha gjennomgått alle sakene fremkommer det at registreringspraksisen blitt mer ensartet og fast med årene. Dette betyr at registreringene er mer presise, og saksresymeene mer utfyllende i 2010, enn de var i

19 En utfordring om man ønsker å fintelle saker er at det ofte er registrert flere saker i det som i utgangspunktet fremstår som én sak. På saksmottak kommer en klienten gjerne med et knippe problemer, som kan sortere under ulike rettsområder. Skal hver sak telles i sin kategori innebærer dette en dobbelttelling i forhold til tallene fra Advisor. Selv om saker skal registreres etter hovedproblemstilling, vil saksbehandler i mange saker også hjelpe klienten med andre problemer som dukker opp etter hvert. Det faktiske saksantallet er derfor høyere enn det registrerte. Dette betyr at under opplistingen av saker er det valgt både å omtale de hovedkategorier av saker som er kommet inn, men også omtale enkelte andre problemer som er gjennomgående. Registreringsrutinene og de særlige utfordringer som gjør seg gjeldende ved rettshjelp til målgruppen gjør det svært vanskelig å lage en detaljert statistisk korrekt saksoversikt. Det må også nevnes at registreringskategoriene i Advisor ble endret fra og med 2010, slik at saker har vært registrert i andre kategorier i 2008 og 2009, enn det som er mulig fra og med Der en aktuell sak ikke er talt med, har likevel erfaringen fra saken vært brukt i arbeidet med rapporten. Det totale antallet saker vil være tilnærmet korrekt, og fremstillingen under hvert hovedsaksområde kan derfor leses som ett hele. Det har også vært en utfordring å fastslå hva som har blitt resultatet i sakene. Dels forekommer det at noen klienter faller fra under saksbehandlingen. Dels innholder ikke alltid saksresymeet tilstrekkelig informasjon om hva som ble det konkrete utfallet i saken. En siste metodisk utfordring har vært de endringene som har blitt foretatt i regelverket i den tid arbeidet med rapporten har pågått. På helse- og sosialrettsområdet er det kontinuerlige endringer, og en del av disse har trådt i kraft etter at det empiriske materialet er samlet inn, men før rapporten ble ferdigstilt. Endringer i regelverket har stort sett ikke medført materielle endringer i rettighetene. I det følgende vil de hjemler som var aktuelle da saken kom inn bli benyttet. Sist må det nevnes at når klienter kommer til Gatejuristen er det fordi det har oppstått et problem. Det betyr at fremstillingen ikke behandler alle de saker der forvaltningspraksisen fungerer som den skal. 19

20 Rett til helsehjelp 20

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET Kristin Maaseide prosjektleder 1 Innhold 1. SAMMENDRAG, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 2. INNLEDNING 2.1. Prosjektets organisering 2.1.1. Ansatte og deltagere 2.1.2. Utvelgelse

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer