Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, Tid:15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 62/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 63/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 81/14 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Pilskogvegen 2014/728 (77/106) - Trykkaukestasjon Hjørungavåg vassverk RS 82/14 Løyve til tiltak utan ansvarsrett, Bakkevegen /695 (40/192) - Tilbygg til bustad RS 83/14 Løyve til tiltak, Hjørungdalen 43 (71/1) - Våningshus 2014/739 RS 84/14 Løyve til tiltak, Isakdalen 26 (41/1283) 2014/651 RS 85/14 Vedtak i klagesak etter plan- og bygningslova 2013/738 RS 86/14 Igongsetjingsløyve, Bautevegen 17 (77/181) 2014/290 RS 87/14 Rehabilitering av betongbalkong på austsida av 2014/1090 rådhuset - mot kaia RS 88/14 Status på tankbil 2014/1698 RS 89/14 Tankar omkring sansehage ved Hareid sjukeheim 2012/1110 RS 90/14 Funn av daud hjortekalv rapport frå rovviltkontakten 2014/633 RS 91/14 Søknad om frådeling av tilleggsareal til eigedomane 2014/629 52/37 og 52/59 frå 52/267 Politiske saker PS 64/14 Tildeling av SMIL midlar for /1610 PS 65/14 Tildeling av midlar til drenering av jordbruksjord for /1610 Hareid, Annika Brandal utvalsleiar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS63/14Godkjenningavprotokollførremøte/ Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Hjørungavåg Vassverk SA C/O Regnskapsservice AS 6069 HAREID Saksnr.: Løpenr.: Klassering: Vedtaksnr: Avd / sakshandsamar: Dato: 2014/ / /106 58/14 PUA / OHB LØYVE TIL TILTAK UTAN ANSVARSRETT etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, 20-2 Tiltak Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Byggestad:, 6063 HJØRUNGAVÅG Gnr./Bnr.: 77/106 Tiltakshavar: Hjørungavåg Vassverk SA Adresse: C/O Regnskapsservice AS 6069 HAREID DELEGERT VEDTAK: A. Med heimel i 19-2 i plan- og bygningslova (PBL) vert det gjeve dispensasjon frå 5 i reguleringsføresegnene for reguleringsplanen Pilskog - Overå, slik at tiltaket kan oppførast med avstand til Pilskogvegen/Bautevegen. Grunngjeving for dette er at det tiltaket er ein viktig del av ein fungerande infrastruktur i området. B. Med heimel i 21-4 i PBL av 27. juni 2008 nr. 71, med tilhøyrande forskrifter og vedtekter vert søknaden om løyve til oppføring av trykkaukestasjon til Hjørungavåg vassverk godkjend. C. Følgjande dokument ligg til grunn for godkjenninga: 1. Situasjonsplan, datert , innreg Plan- og fasadeteikningar, udaterte, innreg D. Før tiltaket kan takast i bruk, må søknad om ferdigattest eller eventuelt mellombels bruksløyve leverast inn og vere godkjent av kommunen, jf i PBL. Side7

8 SAKSUTGREIING Om søknaden og tiltaket Frå tiltakshavar Hjørungavåg Vassverk SA ligg det føre søknad, datert og innregistrert , om løyve til Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m². Trykkaukestasjon for vatn. Saka var komplett for handsaming Gjeldande plangrunnlag Eigedomen er i gjeldande reguleringsplan Pilskog - Overå stadfest regulert til Byggeområde Forretn., kontor, m.v. Dispensasjon Det er søkt om dispensasjon, jf. pbl 19-1, frå byggelinjer. Kommunen finn at der er ei overvekt av grunnar til at dispensasjon etter pbl 19-2 kan gjevast. Det vert lagt stor vekt på at tiltaket er ein viktig del av infrastrukturen. Tiltaket/bygget er lite og vil ikkje gje ulemper for omsyna bak byggelinjene. Nabovarsling (pbl 21-3) Tiltaket er nabovarsla, sist datert Det ligg føre merknad frå nabo Jan Morten Nilsen, eigar av gnr 77, bnr 155, seksjon 2, datert Merknaden går ut på følgjande: - Vil gjerne ha 4 m avstand til garasje. Tiltakshavar sine kommentarar til merknader: - Søkjar meiner at merknad kan godtas. Med avstand 4 meter frå garasje til Jan Morten Nilsen. Kommunen sine kommentarar til merknader: - Sidan søkjar imøtekjem nabo sitt ønske, så har ikkje kommunen nokon kommentar. Tiltakets areal / bygningsopplysningar som vert ført i matrikkelen Omsøkt bygg Utbygd areal (BYA) 12,0 m² Sum BRA for bygningen 12,0 m² Utforming av tiltaket / visuelle kvalitetar (pbl (28-7,) 29-1 til 29-3) Tiltaket er vurdert til å ha ei tilfredsstillande estetisk utforming. Sakshandsamingsgebyr Dispensasjon, kurant kr 5 000,- Tiltak utan ansvarsrett kr 4 796,- Sum sakshandsamingsgebyr kr 9 796,- Faktura vert ettersendt. Side8

9 Dokumentliste Søknad om løyve til tiltak m/ vedlegg, datert og, motteke Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Olav Helt Brubakk Ingeniør Kopi til: Hareid kommune Rådhusplassen HAREID Jan Morten Nilsen Pilskogvegen HJØRUNGAVÅG Side9

10 Generelle opplysningar Bortfall av løyve, jf. plan- og bygningslova 21-9 Er tiltaket ikkje sett i gong seinast 3 år etter at rammeløyve / igangsetjingsløyve / løyve til tiltak er gjeve, fell løyve bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i lengre tid enn 2 år. Føregåande avgjerd gjeld tilsvarande for dispensasjonar. Fristane kan ikkje forlengast. Vert eit tiltak innstilt i lengre tid enn 3 månader, kan kommunen krevje at stillas og innhegning som støyter mot veg / gate som er open for offentlig trafikk skal fjernast, og at gate og fortau vert rydda og sett i stand. Vert eit tiltak ståande utan framdrift i lengre tid enn 1 år, skal stillas fjernast og anlegget / tiltaket setjast i slik stand at det verkar minst mogleg til sjenanse for omgjevnadane. Varer dette lenger enn 2 år, kan kommunen krevje at tiltaket skal fjernast og at tomta / anlegget vert rydda. Ved reparasjon / ombygging, avgjer kommunen i kva for utstrekning byggverket skal førast tilbake til sin opphavlege stand. Opplysningar om rett til å klage over forvaltningsvedtak Klagerett Kven kan De klage til Fristen til å klage Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av vedtak Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnader ved ev. klagesak Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage over eit forvaltningsvedtak. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast til det kommunale organet som har gjort vedtaket. Dersom dette organet ikkje endrar vedtaket som følgje av klagen, vil den bli oversendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd Klagefristen er 3 veker frå den dagen melding om vedtaket kom fram til Dykk. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklårt for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk opplyse når De mottok denne meldinga. Dersom klaga blir send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen er ute. Om De har særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få forlenga klage-fristen. Årsaka til behovet for forlenga klagefrist bør då oppgjevast. Dersom De ikkje alt har fått grunngjeving for vedtaket, kan De setje fram krav om å få det. Eit slikt krav må setjast fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbroten, og ny frist blir rekna frå det tidspunktet De får grunngjevinga. I klagen skal De skrive kva for eit vedtak De klagar på, og nemne den eller dei endringane som De ønskjer. De bør også grunngi kvifor De klagar, og ta med eventuelle andre opplysningar som kan telje med når ein skal vurdere klagen. Klagen må underskrivast Sjølv om De har klagerett, kan tiltaket dette vedtaket gjeld vanlegvis setjast i verk straks. De kan søkje om oppsetjande verknad. Kommunen vil då vurdere om igangsetjing av tiltaket bør utsetjast. Med visse avgrensingar har De rett til å sjå saksdokumenta. De må i så fall vende Dykk til det kommunale organet som har sendt denne meldinga. De kan også få nærare rettleiing om klageretten, om korleis De skal gå fram når De klagar, og om reglane for saksbehandlinga elles. De kan søkje om å få dekt utgiftene til advokathjelp de treng, etter reglane om fritt rettsråd. Det gjeld likevel normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannskontoret eller vedkommande advokat kan gi nærmare rettleiing. Det er også høve til å krevje dekning for større kostnader i samband med klagesaka, t.d. til advokathjelp. Vert vedtaket endra til fordel for ein part, kan ein også søkje om å få dekka vesentlege kostnader i samband med saka. Det er også mogeleg å be Stortingets ombodsmann for forvaltningssaker / Sivilombodsmannen om å sjå på sakshandsaming / eventuelt avgjerd hos fylkesmannen. Side10

11 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Erlend Kvalsvik Bakkevegen 8, 6062 BRANDAL Saksnr.: Løpenr.: Klassering: Vedtaksnr: Avd / sakshandsamar: Dato: 2014/ / /192 56/14 PUA / OHB LØYVE TIL TILTAK UTAN ANSVARSRETT etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, 20-2 Tiltak Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² Byggestad: Bakkevegen 8, 6060 HAREID Gnr./Bnr.: 40/192 Tiltakshavar: Erlend Kvalsvik Adresse: Bakkevegen 8, 6062 BRANDAL DELEGERT VEDTAK: A. Med heimel i 19-2 i plan- og bygningslova (PBL) vert det gjeve dispensasjon frå 3 bokstav H punkt 1 i reguleringsføresegnene for utnyttingsgrad, slik at tiltaket kan oppførast med omsøkt utnyttingsgrad. Grunngjeving for dette er at det er ei klar overvekt av omsyn som talar for dispensasjon som vist til i saksutgreiinga under. B. Følgjande dokument ligg til grunn for godkjenninga: 1. Situasjonsplan, datert , innreg Plan-, snitt- og fasadeteikningar, udaterte, innreg Perspektivteikningar, udaterte, innreg C. Før tiltaket kan takast i bruk, må søknad om ferdigattest eller eventuelt mellombels bruksløyve leverast inn og vere godkjent av kommunen, jf i PBL. Side11

12 SAKSUTGREIING Om søknaden og tiltaket Frå tiltakshavar Erlend Kvalsvik ligg det føre søknad, datert , innregistrert , om løyve til Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m². Tilbygg til bustad. Saka var komplett for handsaming Gjeldande plangrunnlag Eigedomen er i gjeldande reguleringsplan Skarbakken stadfest regulert til Byggeområde bustader. Dispensasjon Kommunen gjev dispensasjon frå utnyttingsgraden, dette på bakgrunn av at det er gjort ein rekke gonger i dette feltet, til mykje større overskriding enn i dette tilfelle. Nabovarsling (pbl 21-3) Tiltaket er nabovarsla, sist datert Det ligg ikkje føre merknader frå varsla naboar eller gjenbuarar. Ein gjenbuar er ikkje varsla, dette er Gnr. 40 bnr Kommunen gir fritak for denne gjenbuaren, då tiltaket i liten grad påverkar hennes nabointeresser. Denne eigedomen ligg lågare enn omsøkt eigedom, og omsøkt tilbygg er ikkje synleg eller i svært liten grad synleg frå gjenbuaren sin eigedom. Grad av utnytting Grad av utnytting er i søknaden oppgitt til 19,1 % U BYA, dette er ikkje innanfor krav i gjeldande plan, men sidan det er så lite overskriding, gjev kommunen dispensasjon frå utnyttingsgraden, dette på bakgrunn av at det er gjort ein rekke gonger i dette feltet, til mykje større overskriding enn i dette tilfelle. Tiltakets areal / bygningsopplysningar som vert ført i matrikkelen Eksisterande bygg Ny del Sum Utbygd areal (BYA) og % BYA 146,0 m², 15,1 % 38,0 m², 3,9 % 184,0 m², 19,1 % Antall etasjar Fordeling av bruksareal (BRA) pr. etasje H01 107,0 m² 18,7 m² 125,7 m² U01 129,2 m² 33,5 m² 162,7 m² Sum BRA for bygningen 236,2 m² 52,2 m² 288,4 m² Utforming av tiltaket / visuelle kvalitetar (pbl (28-7,) 29-1 til 29-3) Tiltaket er vurdert til å ha ei tilfredsstillande estetisk utforming. Sakshandsamingsgebyr Tiltak utan ansvarsrett 20-2 kr 5 118,- Faktura vert ettersendt. Side12

13 Dokumentliste Søknad om løyve til tiltak m/ vedlegg, datert , motteke Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Olav Helt Brubakk Ingeniør Side13

14 Generelle opplysningar Bortfall av løyve, jf. plan- og bygningslova 21-9 Er tiltaket ikkje sett i gong seinast 3 år etter at rammeløyve / igangsetjingsløyve / løyve til tiltak er gjeve, fell løyve bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i lengre tid enn 2 år. Føregåande avgjerd gjeld tilsvarande for dispensasjonar. Fristane kan ikkje forlengast. Vert eit tiltak innstilt i lengre tid enn 3 månader, kan kommunen krevje at stillas og innhegning som støyter mot veg / gate som er open for offentlig trafikk skal fjernast, og at gate og fortau vert rydda og sett i stand. Vert eit tiltak ståande utan framdrift i lengre tid enn 1 år, skal stillas fjernast og anlegget / tiltaket setjast i slik stand at det verkar minst mogleg til sjenanse for omgjevnadane. Varer dette lenger enn 2 år, kan kommunen krevje at tiltaket skal fjernast og at tomta / anlegget vert rydda. Ved reparasjon / ombygging, avgjer kommunen i kva for utstrekning byggverket skal førast tilbake til sin opphavlege stand. Opplysningar om rett til å klage over forvaltningsvedtak Klagerett Kven kan De klage til Fristen til å klage Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av vedtak Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnader ved ev. klagesak Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage over eit forvaltningsvedtak. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast til det kommunale organet som har gjort vedtaket. Dersom dette organet ikkje endrar vedtaket som følgje av klagen, vil den bli oversendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd Klagefristen er 3 veker frå den dagen melding om vedtaket kom fram til Dykk. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklårt for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk opplyse når De mottok denne meldinga. Dersom klaga blir send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen er ute. Om De har særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få forlenga klage-fristen. Årsaka til behovet for forlenga klagefrist bør då oppgjevast. Dersom De ikkje alt har fått grunngjeving for vedtaket, kan De setje fram krav om å få det. Eit slikt krav må setjast fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbroten, og ny frist blir rekna frå det tidspunktet De får grunngjevinga. I klagen skal De skrive kva for eit vedtak De klagar på, og nemne den eller dei endringane som De ønskjer. De bør også grunngi kvifor De klagar, og ta med eventuelle andre opplysningar som kan telje med når ein skal vurdere klagen. Klagen må underskrivast Sjølv om De har klagerett, kan tiltaket dette vedtaket gjeld vanlegvis setjast i verk straks. De kan søkje om oppsetjande verknad. Kommunen vil då vurdere om igangsetjing av tiltaket bør utsetjast. Med visse avgrensingar har De rett til å sjå saksdokumenta. De må i så fall vende Dykk til det kommunale organet som har sendt denne meldinga. De kan også få nærare rettleiing om klageretten, om korleis De skal gå fram når De klagar, og om reglane for saksbehandlinga elles. De kan søkje om å få dekt utgiftene til advokathjelp de treng, etter reglane om fritt rettsråd. Det gjeld likevel normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannskontoret eller vedkommande advokat kan gi nærmare rettleiing. Det er også høve til å krevje dekning for større kostnader i samband med klagesaka, t.d. til advokathjelp. Vert vedtaket endra til fordel for ein part, kan ein også søkje om å få dekka vesentlege kostnader i samband med saka. Det er også mogeleg å be Stortingets ombodsmann for forvaltningssaker / Sivilombodsmannen om å sjå på sakshandsaming / eventuelt avgjerd hos fylkesmannen. Side14

15 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Ola Hjørungdal Hjørungdalen HJØRUNGAVÅG Saksnr.: Løpenr.: Klassering: Vedtaksnr: Avd / sakshandsamar: Dato: 2014/ / /1 59/14 PUA / OHB LØYVE TIL TILTAK etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, 20-1 Tiltak Nytt bygg - boligformål - over 70 m² Byggestad: Hjørungdalen 43, 6063 Gnr./Bnr.: 71/1 HJØRUNGAVÅG Tiltakshavar: Ola Hjørungdal Ansvarleg søkjar: Trelast AS Adresse: Hjørungdalen HJØRUNGAVÅG Adresse: Strandgata 53, 6060 HAREID DELEGERT VEDTAK: A. Med heimel i 21-4 i PBL av 27. juni 2008 nr. 71, med tilhøyrande forskrifter og vedtekter vert søknaden om løyve til oppføring av nytt våningshus og frittliggande garasje godkjend. B. Følgjande dokument ligg til grunn for godkjenninga: 1. Situasjonsplan, udatert, innreg Plan-, snitt- og fasadeteikningar, daterte , innreg Terrengsnitt, datert , innreg Gjennomføringsplan, datert og innreg C. Det vert sett følgjande vilkår i saka: 1. Teikningar av omsøkt garasje må innsendast. 2. Søknden om ansvarsrett for føretaket Trelast AS må innsendast. 3. Tiltaket må stikkast ut (plasserast i terrenget) av kvalifisert personell. 4. Bygningen skal plasserast i høgde med lågaste golv på kote 44,0 ± 0,5 m. Side15

16 D. Følgjande føretak vert godkjende i samband med denne saka, jf. kap. 9 i byggesaksforskriften (SAK 10) og pbl 22-3 : Foretak og organisasjonsnr. Trelast AS Per s VVS AS Byggmester Håkon Bigset John Roger Hjørungdal Gjesdal Byggteknikk Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll) SØK PRO UTF Beskriving av ansvarsområdet (arbeid) Ansvarleg søkjar Teikningar, beskrivning, detaljar bustad. Membran og flisarbeid på våtrom Tiltaksklasse PRO, UTF Rørarbeid 1 UTF Oppføring av våningshus. Innredning. Ringmur og plate på mark. UTF Utgraving av tomt/grøfting/utv. drens. 1 Kontroll Våtrom og lufttetthet E. Før tiltaket kan takast i bruk, må søknad om ferdigattest eller eventuelt mellombels bruksløyve leverast inn og vere godkjent av kommunen, jf i PBL. Dette løyvet og dei kart og teikningar det viser til, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen. Side16

17 SAKSUTGREIING Om søknaden og tiltaket Det ligg føre søknad, datert og innregistrert , om løyve til Nytt bygg - boligformål - over 70 m². Oppføring av nytt våningshus etter brann. frittståande garasje er vist på situasjonsplan og plassert vest for bustaden. Garasjen er byggemeldt. Ansvarleg søkjar er Trelast AS, og tiltakshavar er Ola Hjørungdal. Saka var komplett for handsaming den Gjeldande plangrunnlag Eigedomen ligg i eit område der det ikkje er godkjent reguleringsplan. Området er i kommuneplan vist som LNF-område. Nabovarsling (pbl 21-3) Tiltaket er nabovarsla, sist datert Det ligg ikkje føre merknader frå varsla naboar eller gjenbuarar. Tiltakets areal / bygningsopplysningar som vert ført i matrikkelen Våningshus Garasje Sum Utbygd areal (BYA) 143,4 m² 36,0 m² 179,4 m² Antall brukseiningar 1 Antall rom / bad / wc 5 / 1 / 2 Antall etasjar 2 1 Fordeling av bruksareal (BRA) pr. etasje H01 121,9 m² 121,9 m² H02 113,4 m² 113,4 m² Garasjen 33,6 m² 33,6 m² Sum BRA for bygningen 235,3 m² 33,6 m² 268,9 m² Adresse Eigedomen har adressa: Hjørungdalen 43. Utforming av tiltaket / visuelle kvalitetar (pbl (28-7,) 29-1 til 29-3) Tiltaket er vurdert til å ha ei tilfredsstillande estetisk utforming, både i forhold til våningshuset det erstattar og gardsmiljøet generelt. Jmf. uttalen frå fylkeskommunen. Sikkerheit mot naturpåkjenningar (pbl 28-1) Det er opplyst at bygningen skal plasserast i område som ikkje er utsett for fare for flaum, skred eller andre natur- og miljøtilhøve. Plassering av tiltak (pbl 29-4) Terrengprofil viser at lågaste golv skal plasserast på om lag kote 44,0. Bygningens høgde og plassering er vurdert som tilfredstillande. Tilkomst og parkering (veglova og pbl 27-4 og 28-7) Eigedomen har tilkomst til kommunal veg. Vassforsyning og avløp (pbl 27-1 og 27-2) Eigedomen skal ha privat vassforsyning og avløpsanlegg. Dette er det same som våningshuset som brann hadde. Det vert rekna som tilstrekkeleg. Side17

18 Gjennomføringsplan Det er innlevert gjennomføringsplan frå ansvarleg søkjar, datert Ved søknad om ferdigattest / mellombels bruksløyve må oppdatert gjennomføringsplan innleverast til kommunen. Ansvarleg søkjar skal datere og signere planen kvar gong den skal innsendast, jf. 5-3 i byggesaksforskriften (SAK10). Uttale frå andre styresmakter (pbl 21-5) Det ligg føre uttale frå fylkeskommunens kulturavdeling i skriv datert Sakshandsamingsgebyr Bustad/fritidsbygg kr 8 038,- Ansvarsrettar kr 2 000,- Sum sakshandsamingsgebyr kr ,- Faktura vert ettersendt. Dokumentliste Søknad om løyve til tiltak m/ vedlegg, datert og motteke Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Olav Helt Brubakk Ingeniør Kopi til: Trelast AS Strandgata 53, 6060 HAREID Side18

19 Generelle opplysningar Bortfall av løyve, jf. plan- og bygningslova 21-9 Er tiltaket ikkje sett i gong seinast 3 år etter at rammeløyve / igangsetjingsløyve / løyve til tiltak er gjeve, fell løyve bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i lengre tid enn 2 år. Føregåande avgjerd gjeld tilsvarande for dispensasjonar. Fristane kan ikkje forlengast. Vert eit tiltak innstilt i lengre tid enn 3 månader, kan kommunen krevje at stillas og innhegning som støyter mot veg / gate som er open for offentlig trafikk skal fjernast, og at gate og fortau vert rydda og sett i stand. Vert eit tiltak ståande utan framdrift i lengre tid enn 1 år, skal stillas fjernast og anlegget / tiltaket setjast i slik stand at det verkar minst mogleg til sjenanse for omgjevnadane. Varer dette lenger enn 2 år, kan kommunen krevje at tiltaket skal fjernast og at tomta / anlegget vert rydda. Ved reparasjon / ombygging, avgjer kommunen i kva for utstrekning byggverket skal førast tilbake til sin opphavlege stand. Løyve til tiltak etter 20-1 første ledd bokstav m fell bort dersom det ikkje er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innan tre år etter at løyve vart gjeve, eller dersom matrikkelføring vil vere i strid med lov om eigedomsregistrering. Opplysningar om rett til å klage over forvaltningsvedtak Klagerett Kven kan De klage til Fristen til å klage Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av vedtak Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnader ved ev. klagesak Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage over eit forvaltningsvedtak. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast til det kommunale organet som har gjort vedtaket. Dersom dette organet ikkje endrar vedtaket som følgje av klagen, vil den bli oversendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd Klagefristen er 3 veker frå den dagen melding om vedtaket kom fram til Dykk. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklårt for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk opplyse når De mottok denne meldinga. Dersom klaga blir send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen er ute. Om De har særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få forlenga klage-fristen. Årsaka til behovet for forlenga klagefrist bør då oppgjevast. Dersom De ikkje alt har fått grunngjeving for vedtaket, kan De setje fram krav om å få det. Eit slikt krav må setjast fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbroten, og ny frist blir rekna frå det tidspunktet De får grunngjevinga. I klagen skal De skrive kva for eit vedtak De klagar på, og nemne den eller dei endringane som De ønskjer. De bør også grunngi kvifor De klagar, og ta med eventuelle andre opplysningar som kan telje med når ein skal vurdere klagen. Klagen må underskrivast Sjølv om De har klagerett, kan tiltaket dette vedtaket gjeld vanlegvis setjast i verk straks. De kan søkje om oppsetjande verknad. Kommunen vil då vurdere om igangsetjing av tiltaket bør utsetjast. Med visse avgrensingar har De rett til å sjå saksdokumenta. De må i så fall vende Dykk til det kommunale organet som har sendt denne meldinga. De kan også få nærare rettleiing om klageretten, om korleis De skal gå fram når De klagar, og om reglane for saksbehandlinga elles. De kan søkje om å få dekt utgiftene til advokathjelp de treng, etter reglane om fritt rettsråd. Det gjeld likevel normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannskontoret eller vedkommande advokat kan gi nærmare rettleiing. Det er også høve til å krevje dekning for større kostnader i samband med klagesaka, t.d. til advokathjelp. Vert vedtaket endra til fordel for ein part, kan ein også søkje om å få dekka vesentlege kostnader i samband med saka. Det er også mogeleg å be Stortingets ombodsmann for forvaltningssaker / Sivilombodsmannen om å sjå på sakshandsaming / eventuelt avgjerd hos fylkesmannen. Side19

20 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Nordvest Bygg og Interiør AS Brendehaugen ULSTEINVIK Saksnr.: Løpenr.: Klassering: Vedtaksnr: Avd / sakshandsamar: Dato: 2014/ / / /14 PUA / OHB LØYVE TIL TILTAK etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, 20-1 Tiltak Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² Byggestad: Isakdalen 26, 6060 HAREID Gnr./Bnr.: 41/1283 Tiltakshavar: Nordvest Bygg og Interiør AS Ansvarleg søkjar: Vestlandshus AS Adresse: Brendehaugen ULSTEINVIK Adresse: Postvegen ÅLESUND DELEGERT VEDTAK: A. Med heimel i i veglova vert ny avkøyrsle frå kommunal veg Isakdalen - som vist på situasjonsplan, datert , innregistrert godkjent på fylgjande vilkår: 1. I frisiktsonene mot Isakdalen må ikkje planter eller anna kome i strid med 3 bokstav c i reguleringsplanens føresegner, dvs. ca. 0,5 m høgde. 2. Kommunen påpeiker også at same krav gjeld for krysset mellom Isakdalen og Melshornvegen/Hareidsmyrane. B. Med heimel i 21-4 i PBL av 27. juni 2008 nr. 71, med tilhøyrande forskrifter og vedtekter vert søknaden om løyve til oppføring av lagerhall godkjend. C. Følgjande dokument ligg til grunn for godkjenninga: 1. Situasjonsplan, datert , innreg Snitt- og foto av RUBB-hallen, udaterte, innreg Terrengsnitt, datert , innreg Gjennomføringsplan, datert og innreg D. Det vert sett følgjande vilkår i saka, og punkt 1 må vere ordna før arbeidet kan starte: 1. Det må innhentast løyve/samtykke frå Arbeidstilsynet. 2. Tiltaket må stikkast ut (plasserast i terrenget) av kvalifisert personell. 3. Bygningen skal plasserast i høgde med lågaste golv på kote 20,75 ± 0,2 m. Side20

21 E. Følgjande føretak vert godkjende i samband med denne saka, jf. kap. 9 i byggesaksforskriften (SAK 10) og pbl 22-3 : Foretak og organisasjonsnr. Vestlandshus AS Rubb AS Nordvest Bygg og Interiør AS Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll) SØK PRO PRO, UTF Beskriving av ansvarsområdet (arbeid) Ansvarleg søkjar Prosjektering situasjonskart, oppmålingsteknisk prosj. Prosjektering og montering av lagerhall Tiltaksklasse PRO, UTF Mur- og betong 1/2/3 1 1 F. Før tiltaket kan takast i bruk, må søknad om ferdigattest eller eventuelt mellombels bruksløyve leverast inn og vere godkjent av kommunen, jf i PBL. Dette løyvet og dei kart og teikningar det viser til, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen. Side21

22 SAKSUTGREIING Om søknaden og tiltaket Det ligg føre søknad, datert og innregistrert , om løyve til Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m². Oppføring av lager-hall. Ansvarleg søkjar er Vestlandshus AS, og tiltakshavar er Nordvest Bygg og Interiør AS. Saka var komplett for handsaming den Gjeldande plangrunnlag Eigedomen er i gjeldande reguleringsplan Hareidsmyrane stadfest regulert til Byggeområde Industri og service. Nabovarsling (pbl 21-3) Tiltaket er nabovarsla, utsendt rekommandert Det ligg ikkje føre merknader frå varsla naboar eller gjenbuarar. Tiltakets areal / bygningsopplysningar som vert ført i matrikkelen Bygg Utbygd areal (BYA) 450,00 m² Antall etasjar 1 Sum BRA for bygningen 450,00 m² Adresse Eigedomen er tildelt adressa: Isakdalen 26. Utforming av tiltaket / visuelle kvalitetar (pbl (28-7,) 29-1 til 29-3) Tiltaket er vurdert til å ha ei tilfredsstillande estetisk utforming. Sikkerheit mot naturpåkjenningar (pbl 28-1) Det er opplyst at bygningen skal plasserast i område som ikkje er utsett for fare for flaum, skred eller andre natur- og miljøtilhøve. Plassering av tiltak (pbl 29-4) Terrengprofil viser at lågaste golv skal plasserast på om lag kote 20,75. Bygningens høgde og plassering er vurdert som tilfredstillande. Tilkomst og parkering (veglova og pbl 27-4 og 28-7) Eigedomen har tilkomst til {riksveg/fylkesveg/kommunal veg}. Avkøyrsleløyve vert gitt i denne sak. Vassforsyning og avløp (pbl 27-1 og 27-2) Eigedomen skal tilknytast offentleg vassforsyning og avløpsanlegg. Gjennomføringsplan Det er innlevert gjennomføringsplan frå ansvarleg søkjar, datert Ved søknad om ferdigattest / mellombels bruksløyve må oppdatert gjennomføringsplan innleverast til kommunen. Ansvarleg søkjar skal datere og signere planen kvar gong den skal innsendast, jf. 5-3 i byggesaksforskriften (SAK10). Side22

23 Uttale frå andre styresmakter (pbl 21-5) Før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve skal det innhentast uttale/samtykkje frå Arbeidstilsynet. Sakshandsamingsgebyr Andre bygg 20-1 kr 8 400,- Ansvarsrettar kr 2 000,- Sum sakshandsamingsgebyr kr ,- Dokumentliste Søknad om løyve til tiltak m/ vedlegg, datert og motteke Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Olav Helt Brubakk Ingeniør Vedlegg: Faktura for sakshandsamingsgebyr Side23

24 Generelle opplysningar Bortfall av løyve, jf. plan- og bygningslova 21-9 Er tiltaket ikkje sett i gong seinast 3 år etter at rammeløyve / igangsetjingsløyve / løyve til tiltak er gjeve, fell løyve bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i lengre tid enn 2 år. Føregåande avgjerd gjeld tilsvarande for dispensasjonar. Fristane kan ikkje forlengast. Vert eit tiltak innstilt i lengre tid enn 3 månader, kan kommunen krevje at stillas og innhegning som støyter mot veg / gate som er open for offentlig trafikk skal fjernast, og at gate og fortau vert rydda og sett i stand. Vert eit tiltak ståande utan framdrift i lengre tid enn 1 år, skal stillas fjernast og anlegget / tiltaket setjast i slik stand at det verkar minst mogleg til sjenanse for omgjevnadane. Varer dette lenger enn 2 år, kan kommunen krevje at tiltaket skal fjernast og at tomta / anlegget vert rydda. Ved reparasjon / ombygging, avgjer kommunen i kva for utstrekning byggverket skal førast tilbake til sin opphavlege stand. Løyve til tiltak etter 20-1 første ledd bokstav m fell bort dersom det ikkje er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innan tre år etter at løyve vart gjeve, eller dersom matrikkelføring vil vere i strid med lov om eigedomsregistrering. Opplysningar om rett til å klage over forvaltningsvedtak Klagerett Kven kan De klage til Fristen til å klage Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av vedtak Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnader ved ev. klagesak Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage over eit forvaltningsvedtak. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast til det kommunale organet som har gjort vedtaket. Dersom dette organet ikkje endrar vedtaket som følgje av klagen, vil den bli oversendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd Klagefristen er 3 veker frå den dagen melding om vedtaket kom fram til Dykk. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklårt for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk opplyse når De mottok denne meldinga. Dersom klaga blir send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen er ute. Om De har særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få forlenga klage-fristen. Årsaka til behovet for forlenga klagefrist bør då oppgjevast. Dersom De ikkje alt har fått grunngjeving for vedtaket, kan De setje fram krav om å få det. Eit slikt krav må setjast fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbroten, og ny frist blir rekna frå det tidspunktet De får grunngjevinga. I klagen skal De skrive kva for eit vedtak De klagar på, og nemne den eller dei endringane som De ønskjer. De bør også grunngi kvifor De klagar, og ta med eventuelle andre opplysningar som kan telje med når ein skal vurdere klagen. Klagen må underskrivast Sjølv om De har klagerett, kan tiltaket dette vedtaket gjeld vanlegvis setjast i verk straks. De kan søkje om oppsetjande verknad. Kommunen vil då vurdere om igangsetjing av tiltaket bør utsetjast. Med visse avgrensingar har De rett til å sjå saksdokumenta. De må i så fall vende Dykk til det kommunale organet som har sendt denne meldinga. De kan også få nærare rettleiing om klageretten, om korleis De skal gå fram når De klagar, og om reglane for saksbehandlinga elles. De kan søkje om å få dekt utgiftene til advokathjelp de treng, etter reglane om fritt rettsråd. Det gjeld likevel normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannskontoret eller vedkommande advokat kan gi nærmare rettleiing. Det er også høve til å krevje dekning for større kostnader i samband med klagesaka, t.d. til advokathjelp. Vert vedtaket endra til fordel for ein part, kan ein også søkje om å få dekka vesentlege kostnader i samband med saka. Det er også mogeleg å be Stortingets ombodsmann for forvaltningssaker / Sivilombodsmannen om å sjå på sakshandsaming / eventuelt avgjerd hos fylkesmannen. Side24

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy Rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.06.2013 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF Forfall: Kirsti Hammerø

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer