BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Saksnr.: /22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: Årstad, gnr. 161, bnr. 1315/1316/1317, Kolstien. Klage over avslag på søknad om oppføring av boligblokk med 9 boenheter. Klagen anbefales ikke tatt tilfølge. 1. Hva saken gjelder Saken gjelder søknad om oppføring av boligblokk med 9 boenheter. Boligblokken er søkt plassert over alle de tre omsøkte tomtene. Det ble gitt avslag i vedtak datert Vedtaket ble påklaget av advokat Gunnar Sætre ved brev datert Brev med utfyllende merknad til klage er datert Det ble etter klagers anmodning avholdt møte med klager, ansvarlig søker og Etat for byggesak og private planer den Historikk: De omsøkte eiendommer er tre av totalt fem eiendommer som ble fradelt i Den ble det gitt rammetillatelse på vilkår til oppføring av vei, røropplegg og planering av alle fem eiendommene. Det ble gitt igangsettingstillatelse den Arbeidene er utført. Det er gitt dispensasjon fra reguleringsplan og kommunedelplan for bebyggelse på de to første eiendommene, Kolstien 43 C og D. Byggesakene på de to eiendommene er omfattende, og sakene gikk i sin tid til Fylkesmannen for endelige avgjørelser, jfr. Fylkesmannsvedtak datert hhv og , utrykt vedlegg nr. 1 og 2. Det er bebyggelse av de tre siste eiendommene som ble avslått i vedtak av De omsøkte eiendommene er regulert ved plan R stadfestet Det går bla fram av planen at bebyggelsen skal være åpen, villamessig og bare skal nyttes til rene boliger med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus (garasjer) i 1 etasje. I kommunedelplanen for Landås ligger eiendommene innenfor offentlig friområde / naturområde / friluftsområde. I kommuneplanens arealdel er eiendommene fastsatt til LNFområde i tillegg til at de ligger innenfor byfjellsgrensen, jfr. kommuneplanens pkt. 27. En svært liten nedre kant av eiendommene er vist som byggeområde, men denne stripen er så smal at den ikke får betydning for vurderingene. Omsøkte tiltak er i konflikt med både reguleringsplan for området med hensyn til bebyggelsen og kommunedelplanen og kommuneplanen med hensyn til formål, jfr. plbl. 7. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra både reguleringsplan, kommunedelplan og kommuneplan. Det er i tillegg foretatt en vurdering etter plbl. 74 nr. 2 om estetikk. Dispensasjon fra byfjellsgrensen kan bare gis av bystyret, jfr. kommuneplanens pkt. 27.

2 Tiltaket er nabovarslet, jfr. plbl. 94 nr 3. Det er registrert merknader fra eiere av Kolstien 33, 37, 39 og 41 A. Merknadene fra eier av Kolstien 41 A er også undertegnet av 15 andre naboer i Kolstien. Merknadene går i hovedsak på at tomtene er beregnet på eneboliger og ikke leiligheter, at Kolstien i dag er sterkt trafikkert og at en økning på 9 boenheter vil føre til økte trafikale problemer og økt risiko for trafikkulykker. Tiltakets størrelse tilsier at flere beboere må varsles om tiltaket samt at tiltaket må offentliggjøres i media. Det bemerkes også at rassikringen som er utført sannsynligvis ikke kan stoppe større steinblokker. Ellers påpekes at nabovarselet ikke viser sikring/rassikring, utforming av landskap og utforming av tregrense mot Kolstien 33. Grønn Etat og Fylkesmannen i Hordaland har uttalt seg i saken, og begge er negative til tiltaket, jfr. uttalelser datert henholdsvis og Grønn Etat viser særlig til at man må hensynta vernesone til edelløvskog i lien overfor Kolstien, samt respektere byfjellsgrensen. Området har også interesser for friluftsliv, det er nedslagsfelt til det prioriterte vassdraget Fjøsangervassdraget, samt at Natlandslia er registrert som lokalt viktig skog/fuglebiotop med usikre verneverdier, jfr. vedlegg 11. Fylkesmannen i Hordaland mener tiltaket er av et slikt omfang at det er svært uheldig om det blir dispensert fra kommuneplanen. Tiltaket er så omfattende at det utløser reguleringsplikt etter plbl. 23. Saken er dessuten for dårlig opplyst med tanke på adkomst, terrenginngrep, uheldige landskapsvirkninger samt virkninger for natur og friluftsliv i området. Det er også grunn til å påpeke de uheldige følger en dispensasjon innenfor byfjellsgrensen kan få i form av presedens. Dersom kommunen likevel velger å gi dispensasjon, ber Fylkesmannen om å få oversendt kommunen sitt vedtak til klagevurdering. Saken er blitt vurdert på nytt basert på innkommet klage og øvrige opplysninger, uten at det er funnet grunnlag for å ta klagen til følge. 2. Anbefalt forslag til vedtak: Vedtak datert opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Else-Kristin Foss Vikenes byggesakssjef Ulf Sæterdal seksjonsleder

3 3. Klage/tilsvar: Søker skriver i sitt tilsvar til nabomerknadene at det er godkjent bygg på naboeiendommene med flere bruksenheter, og at tiltaket ikke vil skille seg ut fra det som allerede er godkjent i øvre del av Kolstien. Søker mener at vegtilkomsten er oversiktlig og at risikoen for trafikkskader ikke vil øke nevneverdig. Når det gjelder nabovarsling vises det til gjeldende regler. Rasfare vil bli ivaretatt ved videre prosjektering. I klagen foretas en gjennomgang av plangrunnlaget for det omsøkte tiltak, og begrunnelser for hvorfor det skal dispenseres fra de ulike planene. Argumetasjonen gjennomgås ikke her i sin helhet, men de mest sentrale punktene gjengis i det følgende. For øvrig vises til klagen i sin helhet, jfr. dok. Klager savner enkelte drøftelser i avslagsvedtaket, herunder betydningen av at det etter kommuneplanens vedtakelse i realiteten er innvilget dispensasjon der omsøkte eiendommer samt naboeiendommene 161/1313 og 161/1314 ble tillatt fradelt for byggeformål den Heller ikke drøftes det forhold at det i ettertid, nærmere bestemt ved vedtak av , ble gitt tillatelse til fremføring av vei, planering av omsøkte eiendommer og de to naboeiendommene i nord. Videre vises til manglende drøftelse av betydningen av at både kommunen, naboene og tiltakshaver har innrettet seg i henhold til tillatelsen. Det er fremført vei, vann- og avløp til omsøkt område. Byggegrubben for omsøkt område er tilnærmet ferdig planert. Det er foretatt utfylling og oppført forstøtningsmur foran eiendommene og langs eiendomsgrensen mot vest. Ytterligere er det etablert rassikringsvoll i bakkant av eiendommen, alt i tiltro til at det også ville bli tillatt oppført bebyggelse på tomtene. Klager gjengir flere sitater fra Fylkesmannen vedrørende sak på gnr. 161, bnr (den første av de 5 utskilte tomtene i 1999). Eiendommen ble tillatt bebygget og det ble dispensert fra planformålet. Fylkesmannen stadfestet den gang kommunens rammetillatelse, og uttalte blant annet at "Det ligger ikke til rette for ytterligere bebyggelse bak de 5 utskilte tomtene, slik at det ikke er fare for å skape uønsket presedens utover dette". For videre gjengivelse av sitatene vises til klagen s. 3. Vedrørende eiendommenes regulering til LNF-område, vises til at dette ikke gir noen mening med den bearbeidelse som har funnet sted. Eiendommen fremstår som klar for oppføring av boliger etter at sprenging, planering og opparbeidelse av støttemur i forkant av tomten er ferdigstilt. Faktisk og naturlig grense mot LNF-området og byfjellene går etter tilretteleggingen i bakkant av ferdigstilt rassikringsvoll. Planformålet slik det er vist i arealdelen har dermed nærmest karakter av en arbeidsulykke og et resultat av at arealdelen tross alt er en særdeles grovmasket plan. Det gjelder ikke et formelt plankrav for eiendommene, da de ikke er vist som byggeområde. I denne forbindelse vises til at kommunen har lagt uriktig vekt på uttalelser fra Fylkesmannen ved sak i Kollstien 43 C, 161/1314 (den andre av de 5 utskilte tomtene i 1999), hvor Fylkesmannen la avgjørende vekt på likhetshensyn, og dermed valgte å dispensere. Derfor bør det gis dispensasjon også i nå omsøkte tilfelle. Like tilfeller bør behandles likt. Med de tillatelser som er gitt og de tiltak som er utført, tilsier hensynet til forutberegnelighet alene at det burde vært gitt dispensasjon. Det fremstår som lite rimelig overfor tiltakshaver at en først gir delingstillatelse for oppføring av bygninger på eiendommene, deretter gir løyve til tiltak for å klargjøre tomtene for bebyggelse, for så å gi avslag når det søkes om tillatelse til oppføring av selve byggene. Hensynet til friluftsinteresser, infrastruktur, trafikksikkerhet og

4 miljøforhold må ha vært vurdert i forbindelse med forutgående tillatelser på de aktuelle eiendommer og naboeiendommene i nord. Dersom det skulle oppstilles et plankrav, burde det vært gjort i forbindelse med fradelingene. Dette understrekes også av Fylkesmannen i avgjørelsen knyttet til 161/1314, jfr. sitat i klagen. Den eneste fornuftige konklusjon som kan trekkes av klageavgjørelsen, et at når Bergen kommune har sagt ja til fradeling og tilrettelegging, er kommunen i prinsippet bundet til å si ja til oppføring av bygg. Kommunens anførsel om tiltakets størrelse og antall leiligheter kan ikke tillegges avgjørende betydning. Også her må likhetshensynet ha betydelig vekt. Det vises til at omsøkt BRA er tilnærmet likeartet som på de to naboeiendommene (gnr. 161, bnr og 1314) og at omsøkt bebyggelse er lavere enn på de to eiendommene i nord, herunder 0,6 m lavere enn bebyggelsen på 161/1314 og har en etasje mindre. Avslutningsvis vises til at utnyttelsen er helt i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for samordnet transport- og arealplanlegging. Klagers advokat kom med ytterligere merknader til klagen i brev av Her er det i hovedsak argumentert med at de trafikale forhold og veirett er tilfredsstillende, jfr. vedlegg Merknader/vurderinger: 4.1 Kommuneplanens arealdel, LNF-område, byfjellsgrense Et sentralt spørsmål i saken er om det kan innvilges dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og byfjellsgrensen, jfr. plbl og kommuneplanens pkt. 26 og 27. I henhold til plbl. 7 stilles det vilkår om at det foreligger særlige grunner for at dispensasjon kan gis. Dette betyr at det i den enkelte dispensasjonssak må foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold i saken. De grunner som taler for dispensasjon må veies opp mot hensynene bak bestemmelsen det er aktuelt å dispensere fra, jfr. Ot. prp. nr. 56 (84-85). I LNF-områder er det ikke er tillatt med boligbygging som ikke har tilknytning til stedbunden næring, jfr. kommuneplanens pkt. 26. Av kommuneplanens pkt. 27 fremgår at "Innenfor byfjellsgrensene skal naturkvaliteter og områdets verdi for friluftsliv, landbruks og drikkevannsforsyning ivaretas på lang sikt. De respektive forvaltningsplaner, sammen med kommuneplanens LNF-status for arealene, skal legges til grunn for arealforvaltningen". Av kommuneplanens pkt. 2 går det fram at "Eldre kommunedelplaner (skal) fortsatt gjelde, men suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene". Av kommuneplanens pkt. 3 går det fram at den gjelder "foran reguleringsplan i den grad slik plan strider mot kommuneplanens innhold", forutsatt at reguleringsplanen ikke er vedtatt etter Gjeldende reguleringsplan er fra 1954, og således gjelder kommuneplanen foran denne ved motstrid. De omsøkte eiendommene har i dag svært liten ytre karakter av å være det man normalt forbinder med et LNF-område. På grunn av de omfattende arbeidene som er utført på tomtene, hvilket er basert på tidligere gitte tillatelser til preparering, er det vanskelig å se at beskyttelseshensynet som ligger bak reguleringsformålet "LNF-område" slår. Eiendommene er i stor grad ødelagt med tanke på vern av naturverdier, og ser lite pene ut slik de i dag fremstår. Det vil etter Etat for byggesak og private planers synspunkt være en dårlig løsning for alle parter, både for tiltakshaver og andre som legger vekt på et pent nærområde, å la

5 området forbli slik det er i dag. Det kan da verken anvendes til rekreasjon eller andre anvendelsesformål som en forbinder med LNF-områder og byfjell, ei eller som boligtomter. Samtidig presiseres at man finner presedensvirkningen for å være liten. For at det skal være fare for presedens, må det være sannsynlig at det dukker opp flere saker som er lik i rettslig og faktisk henseende. Med tanke på det spesielle faktum i saken, anses det for å være lite sannsynlig, jfr. avsnittet om historikk innledningsvis. I denne forbindelse vises også til Fylkesmannens vedtak vedrørende sak på gnr. 161, bnr (den første av de 5 utskilte tomtene i 1999), hvor det blant annet ble uttalt at "Det ligger ikke til rette for ytterligere bebyggelse bak de 5 utskilte tomtene, slik at det ikke er fare for å skape uønsket presedens utover dette". Saken og rettstilstanden var riktignok noe annerledes den gang enn i dag, da Fylkesmannens vedtak ble fattet før den någjeldende kommuneplan trådte i kraft. Det er imidlertid de samme 5 tomtene som omtales, og vedtaket ble fattet så sent som i Etat for byggesak og private planer mener derfor at uttalelsen har en viss relevans. For videre gjengivelse av sitatene vises til klagen s. 3 og utrykt vedlegg nr. 2, s. 9. Grønn Etat viser i sin uttalelse til at "De omsøkte eiendommene ligger i sin helhet innenfor byfjellsgrensen, og er vist som vernesone LNF i forvaltningsplan for byfjellene. Vernesonen i forvaltningsplan for byfjellene består av de deler av byfjellene som ønskes beholdt mest mulig "urørt" av hensyn til vern av natur, landskap, drikkevannsforsyningen og den del av friluftslivet som ikke forutsetter tilrettelegging av betydning. Forvaltningsformål for vernesonen er at det relativt urørte natur- og landskapspreg opprettholdes på langs sikt". Det vises videre til at det var "svært uheldig at vedtatt byfjellsgrense ikke ble respektert" da det ble gitt tillatelse til utplanering av vei og røropplegg i 2002, samt rammetillatelse til oppføring av nabohus i Det vises også til at "grøntfaglige verdier knyttet til edelløvskog og landskap tilsynelatende har vært oversett i saksbehandlingen" tidligere. Grønn Etat uttaler seg i liten grad om hvilke negative konsekvenser omsøkte tiltak har for LNF-område og byfjellsgrensen slik de fremstår i dag. Etat for byggesak og private planer er av den oppfatning av man ved den nåværende klagebehandling må ta stilling til saken slik den nå fremstår. Ut fra vedlagt bildemateriale må det anses klart at området ikke fremstår som urørt eller tilnærmet urørt, det kan ikke ha særskilt verdi for friluftsliv, og det kan heller ikke anses verneverdig. Man er helt enig med Grønn Etat i at "hensyn til natur, landskap, og andre miljøgoder" skal tillegges "stor vekt". Man er imidlertid av den oppfatning at å tillate bebyggelse på de aktuelle tomtene ikke krenker disse hensynene, da tomtene i dag fremstår som en preparert byggeplass, med steinrøyser, rassikring, og naturinngrep. I forhold til Fylkesmannen i Hordaland sin uttalelse, baseres denne i stor grad på at tiltaket anses "omfattende". Uttalelsen oppfattes slik at man mye grunnet tiltakets størrelse ønsker utarbeidet en reguleringsplan for området etter plbl. 23. Fylkesmannen viser videre til at man frykter presedensvirkninger. I denne sammenheng tillater Etat for byggesak og private planer seg å vise til sakens spesielle faktum, samt tidligere uttalelser fra Fylkesmannen i forbindelse med de to første av de fem tomtene, jfr. utrykte vedlegg 1 og 2 nedenfor, hvorav det i vedlegg 2 bla står at "Det ligger ikke til rette for ytterligere bebyggelse bak de fem utskilte tomtene, slik at det ikke er fare for å skape uønsket presedens utover dette", jfr. ovenfor. På ovennevnte grunnlag finner Etat for byggesak og private planer at det foreligger "særlige grunner" for å dispensere etter plbl. 7, og derved tillate bebyggelse på eiendommene.

6 4.2 Forholdet til kommunedelplanen I kommunedelplanen er eiendommene vist som offentlig friområde / naturområde / friluftsområde. I planens bestemmelse 1.1 går det fram at kommunedelplanen gjelder foran tidligere stadfestede planer. Det vil si at den gjelder foran reguleringsplanen for området, som er fra Etat for byggesak og private planer mener de samme hensyn gjør seg gjeldende for å dispensere fra kommunedelplanens formål om offentlig friområde / naturområde / friluftsområde, som ovenfor vedrørende dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen, jfr. ovenfor. Til støtte for dette synet nevnes Fylkesmannens vedtak av vedrørende gnr. 161, bnr (den første av de fem utskilte tomtene). Her er det bla uttalt følgende vedrørende dispensasjon fra den samme kommunedelplanen: "Kommunen har ved vurderingen lagt vekt på at grensene for friområdet virker lite hensiktsmessig. Det er også vist til at det var påkrevet med rassikring av tomten, noe som førte til massive arbeider inn på friområdet i bakkant. Det taler imot dispensasjon at kommuneplanen er forholdsvis ny, men kommunen legger også vekt på at den godkjente delingsplanen er nyere enn kommunedelplanen, og at friområdet er medtatt i boligområdet ved delingstillatelsen Fylkesmannen finner at de momentene kommunen har lagt vekt på i forhold til dispensasjon fra friområde er relevante og saklig begrunnet, og at det dermed ikke er grunnlag for å sette kommunens vurdering til side". Selv om der er ulikheter mellom denne saken og omsøkte tiltak, har de så stor nærhet at de til en viss grad bør sees i sammenheng. Etat for byggesak og private planer mener med dette at det foreligger særlige grunner til å dispensere fra kommunedelplanen, jfr. plbl Forholdet til reguleringsplanen Når man ovenfor er kommet til at det er grunnlag for dispensasjon fra kommuneplanen og kommunedelplanen, er det naturlig å falle ned på reguleringsplanens bestemmelser om bebyggelsen. I reguleringsplanens kapittel B, vises området med "Åpen villamessig bebyggelse", jfr. planens 6, 7 og 8. I "fellesbestemmelsene" går det bla fram at "Bebyggelsen skal plasseres i forhold til veier og plasser og skal oppføres med den byggeflukt og møneretning som planen viser. Planen angir bygningenes maksimale størrelse. For eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger kan dog det bebyggelige areal økes med opptil 20 % hvis tilstrekkelig avstand til nabogrenser oppnås", jfr. 12 nr. 1. Videre skal "bebyggelsen oppføres med det antall etasjer som vist på planen for hvert enkelt hus. Garasjer og uthus kan bare oppføres i 1 etasje", jfr. 12 nr. 2. I tillegg er det begrensninger i gesimshøyde, jfr. nr. 2. Området består hovedsakelig av villamessig bebyggelse. Det er i reguleringsplankartet tegnet inn bygg over de omsøkte tomtene, jfr. vedlegg 6. Disse har en størrelse som bærer preg av å være enkle eneboliger. Omsøkte tiltak har et stort omfang, da det vil bestå av et leilighetsbygg over tre eiendommer, med tilsammen 9 leiligheter. Således samsvarer ikke bygget med reguleringsplanens bestemmelser, jfr. ovenfor. Spørsmålet er således om det bør innvilges dispensasjon også fra reguleringsplanen. At det er tillatt større bygg på de to nordligste av de fem eiendommene, har etter fagetatens syn ikke vekt som "særlig grunn". For det første er det omsøkte bygg langt større enn de to nordligste byggene. For det andre ble byggene oppført under et annet regelverk. For øvrig er det slik at kommunen kan endre oppfatning over tid, uten at det anses usaklig, så lenge dette er utslag av en konsekvent praksis. I denne forbindelse nevnes at man i dag nok ville stilt noe strengere krav til estetikk, enn det som ble gjort ved tillatelsene til de to nordligste eiendommene.

7 Før øvrig mener man at det må tas hensyn til området eiendommene ligger i. Dette er viktig, til tross for at man kommer til at det kan dispenseres fra kommuneplanen og kommunedelplanen. Kommuneplanen og kommunedelplanen må regnes som viktige moment med tanke på hvilken type bygg man tillater plassert. Både naturforhold, visuelt utrykk på avstand med tanke på byfjellsgrense, og det villamessige området, bør legge føringer for hvordan man bebygger eiendommene. Etter dette kan Etat for byggesak og private planer ikke se "særlige grunner" til å dispensere fra reguleringsplanen. 4.4 Estetikk Tiltaket anses for stort og ruvende i forhold til omgivelsene det skal plasseres i, jfr. drøftelsen ovenfor. Man er således av den oppfatning at det ikke oppfyller kravene til estetikk, jfr. plbl. 74 nr Plankravet Det er riktig som klager uttaler, at det ikke foreligger et formelt plankrav ettersom eiendommene er regulert til LNF-område og ikke byggeområde, jfr. kommuneplanens pkt. 1. I foreliggende sak er imidlertid den umiddelbare konsekvensen av dette at man ikke får bygge på eiendommene, og ikke at det stilles et formelt plankrav i så måte. Det er imidlertid naturlig å oppstille et plankrav etter kommuneplanens pkt. 23, jfr. Fylkesmannen i vedlegg 10. Etat for byggesak og private planer er således av samme oppfatning som Fylkesmannen, om at det bør stilles et krav om reguleringsplan ved et så stort tiltak som det omsøkte. 4.6 Betydningen av tidligere tillatelser og klagers innrettelse etter disse Klager savner noen drøftelser i avslagsvedtaket, herunder hvilken betydning det har for omsøkte tiltak, at det "ved vedtak av ble gitt tillatelse til fremføring av vei, planering av omsøkte eiendommer og de 2 eiendommene i nord", jfr. klagen. Videre savnes en drøftelse av hvilken betydning det har at klager har innrettet seg etter tillatelsen. Det presiseres at delesaker og byggesaker juridisk er to helt separate søknadsprosesser. Tillatelse til fradeling betyr ikke tillatelse til å også å bygge. Dette gjelder uansett tidsrom mellom delingstillatelsen og byggesøknaden. Fradelingen av eiendommene i 1999 legger altså ingen føringer for benyttelsen av eiendommene i dag. Søknad om, og tillatelse til fremføring av vei, planering mv, kan ikke oppfattes som også å være søknad og tillatelse til oppføring av bygg. Imidlertid taler alminnelige rimelighetsbetraktninger for at man ikke gir tillatelse til disse tiltakene, dersom man ikke samtidig kan akseptere bygninger på eiendommen. I flere tilfeller kan imidlertid slike avslag godt begrunnes. I foreliggende sak er for eksempel tidsaspektet av særlig betydning. Det ble søkt om planering, vei mv, i 2001, og tillatelsen ble gitt i Søknad om bebyggelse av de tre nå omsøkte eiendommene ble først sendt kommunen i 2008, dvs 6 år etter det ble gitt tillatelse til forberedende arbeider på tomtene. Det må være påregnelig for en utbygger at rettstilstanden kan endre seg i løpet av så mange år. Blant annet foretas det med jevne mellomrom en rullering av kommuneplanen, hvilket kan få store konsekvenser for den enkelte eiendom og adgangen til å bebygge disse. Det har også betydning hvilken type bygg som omsøkes. Tiltaket er et stort bygg som brer seg over alle de tre eiendommene. Selv om man har fått tillatelse til å planere eiendommer og anlegge vei mv, kan en ikke regne med å få gjennomslag for en hvilken som helst bygning.

8 Det presiseres at årsaken til at man mener det kan dispenseres fra LNF-formål/byfjellsgrense i kommuneplanen, og fra offentlig friområde / naturområde / friluftsområde i kommunedelplanen, er karakteren av området i dag basert lovlige arbeider gitt etter forutgående tillatelse fra kommunen, samt at arbeidene vesentlig har endret karakteren til området. Dispensasjon er ikke gitt fordi man mener at fradeling og planering mv. i seg selv automatisk betyr at man må få byggetillatelse, uavhengig av hvor lang tid som går. 4.7 Øvrige merknader I møte mellom tiltakshaver, ansvarlig søker og Etat for byggesak og private planer v/juridisk saksbehandler Vibeke Frøyseth den , orienterte tiltakshaver og ansvarlig søker om at de var villig til vesentlig å redusere tiltakets størrelse for å få tillatelse til å bebygge eiendommene. Etat for byggesak og bydeler kan ikke ta konkret stilling til dette i foreliggende sak, da det som er til klagebehandling er tiltaket slik det framkommer i søknaden. Imidlertid presiseres at man ser på tiltakets størrelse og utforming som et av hovedproblemene i saken, og at det kan være grunnlag for å akseptere andre og mindre dominerende bygg på eiendommene, som er i samsvar med reguleringsplanen, jfr. ovenfor. Det presiseres at eiendommene ligger i et område som kan være utsatt for rasfare. Ved eventuell bebyggelse av eiendommene må man forsikre seg om at rassikringen som allerede er gjennomført, er tilstrekkelig. Eventuelt må ytterligere sikring foretas. Det tas ikke nærmere stilling til anførsler vedrørende veirett, da tiltaket uansett avslås slik det er omsøkt. Man har heller ikke vurdert nærmere om krav til uteareal, parkering mv er oppfylt eller om naboulempene anses å være for store, jfr. plbl. 70. På bakgrunn av ovenstående anbefales klagen ikke tatt til følge. Trykte vedlegg: 1. Situasjonskart (dok 31) 2. Situasjonsplan datert (dok 4) 3. Byfjellsgrense (dok 32) 4. Utsnitt av kommuneplanens arealdel (dok 24) 5. Utsnitt av kommunedelplanen med tegnforklaring og bestemmelser (dok 25, 30 og 26) 6. Utsnitt av reguleringsplanen med tegnforklaring og bestemmelser (dok 27, 29 og 28) 7. Tegninger stemplet (dok 4) 8. Fotografier vedlagt søknad datert (dok 4) 9. Fotografier datert (dok 21) 10. Uttalelse fra Fylkesmannen i Hordaland datert (dok 20) 11. Uttalelse fra Grønn Etat datert (dok 19) 12. Flyfoto datert (dok 14) 13. Utfyllende klage datert (dok 11) 14. Klage datert (dok 9) 15. Avslag datert (dok 8) Utrykte vedlegg: 1. Fylkesmannens vedtak vedr. gnr. 161, bnr. 1313, datert Fylkesmannens vedtak vedr. gnr. 161, bnr. 1314, datert Endret tillatelse datert Igangsettingstillatelse datert Rammetillatelse på vilkår datert

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200909952/16 Saksbeh.: DABE Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200914912/13 200914913 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bytrådsavdeling for byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Bytrådsavdeling for byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Bytrådsavdeling for byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Notat Saksnr.: 200805400/12 Saksbeh.: LINS Emnekode: BBY-5122 Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Kopi

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Tilleggsnotat Saksnr.: 200911430/57 200911431/8 200911432/12 200911433/12 200911434/7 200911435/7 200911436/7 200911437/7

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201323602/8 EBYGG 5351 240913 HANR

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201323602/8 EBYGG 5351 240913 HANR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Sweco

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken.

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken. Stein-Arne Hamre Fleslandsvegen 160 5258 Blomsterdalen Bergen Kommune Etat for byggesak og private planer Pb 7700 5020 BERGEN Blomsterdalen 25/10-2014 Klage på avslag på søknad, deres ref 201340097/17

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201316492/10 EBYGG 5351 301013 HANR

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201316492/10 EBYGG 5351 301013 HANR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no ODDVAR

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201209124/13 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Delvis omgjort - Bergen - Gnr 77 bnr 77 - Bontveitvegen 56 - anlegging vei / parkering

Delvis omgjort - Bergen - Gnr 77 bnr 77 - Bontveitvegen 56 - anlegging vei / parkering Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 23 79 Vår dato 15.10.2012 Deres dato 23.08.2012 Vår referanse 2012/11018 423.1 Deres referanse 08/18199 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/672 - Harry Skaland - Søknad om deling av grunneiendom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Saga Borettslag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

D sak 1415/2010 Delvis avslag. Pålegg om tilbakeføring og tvangsmulkt.

D sak 1415/2010 Delvis avslag. Pålegg om tilbakeføring og tvangsmulkt. Byggesaksutvalget 31.08.11 sak 10/11 vedlegg 5 Øystein Stokkeland Alveveien 35 4314 SANDNES Byggesak Sandnes, 10.12.2010 Deres ref.: Vår ref : 200703565-7 Saksbehandler: Grethe Svihus Arkivkode : O: :

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

VEILEDER SAKSBEHANDLINGSPRAKSIS

VEILEDER SAKSBEHANDLINGSPRAKSIS BERGEN KOMMUNE ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SAKSBEHANDLINGSPRAKSIS - DISPENSASJONER OG VEILEDER SAKSBEHANDLINGSPRAKSIS - Dispensasjoner og mindre vesentlige endringer INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2.

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/873-8 Arkivnr.: GNR 109/112 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Oversikt over emnet Hvorfor er det søknadsplikt? Hjemmel for å kreve søknad for bruksendring Hva er en bruksendring? Sak om asylmottak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.02.2015 2014/486 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen 770 23 126 Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Gnr 59 Bnr 53 - Solveig og Tom

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/23/66 - Verdal kommune - barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201201620/20 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201121597/26 EBYGG 5351 011113 HANR

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201121597/26 EBYGG 5351 011113 HANR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jørgen

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom. Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune

GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom. Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune Tema jeg kommer inn på: osv Lovens innhold Innhold i søknad Vilkår vi bruker ved deling Dispensasjon Forhold til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Søgne kommune Arkiv: 24/77 Saksmappe: 2014/1509-19395/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.06.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Utv.saksnr

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2174-4 Arkivnr.: GNR 32/14 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 09.12.2009 Saksnr.:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/494-24 Arkiv: 14/608 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 02.06.2015 Klagebehandling: Plassering av garasjested: Rådyrstien 9 gnr. 14 bnr. 608Søker:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIGHUS - KLAGE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.03.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Saksframlegg HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Forslag til vedtak: Bygningsrådet/Det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/6081-12 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV 4 TOMTER TIL BOLIGFORMÅL PÅ GNR. 24 BNR.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT Arkivsaksnr.: 12/4531 Arkiv: BYG 78/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200509804-91 Saksbehandler: MOBR Emnekode: EBYGG-5210 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd Lisbeth Iversen Dato:

Detaljer