Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - vurdering av søknader 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - vurdering av søknader 2012"

Transkript

1 Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep Deres ref.: Saksbehandler: Vår ref.:11/4650 Dato: ARL 0030 OSLO Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - vurdering av søknader 2012 Oppdrag Helsedirektoratet har med utgangspunkt i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og tilhørende veileder samt årlig rapportering, fått i oppdrag å avgi en samlet og prioritert vurdering av innkomne søknader samt godkjente nasjonale tjenester til departementet innen 1. november hvert år med forslag til videreføring, oppretting eller avvikling/desentralisering. Eventuelle ulike faglige vurderinger skal synliggjøres. Søknader 2011 Det vises til departementets brev av 20. mars 2012 vedrørende søknad om nasjonale tjenester og videre behandling av søknader mottatt i Som det fremgår så støtter departementet direktoratets råd om ytterligere utredning av 7 søknader om etablering av nasjonale tjenester. Dette gjelder søknad om: Nasjonal behandlingstjeneste for primær hepatobilliær cancer Nasjonal behandlingstjeneste for vurdering av alvorlig redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade Nasjonal kompetansetjeneste for spesialisert transportmedisin Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering Søknader 2012 Departementet har i brev av 7. juni 2012 nye søknader om etablering av nasjonale tjenester. Dette dreier seg om 4 nasjonale behandlingstjenester og 8 nasjonale kompetansetjenester. Dette gjelder søknad: 1. Nasjonal behandlingstjeneste for multippelsklerose hos barn og unge Helsedirektoratet Divisjon spesialisthelsetjenester Avdeling sykehustjenester Arne Lindstad, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org. nr.:

2 Nasjonal behandlingstjeneste for mikroti operasjoner Nasjonal behandlingstjeneste for ballongokklusjonstest og terapeutisk okklusjon av blodårer til og i hjernen Ny nasjonal behandlingstjeneste for keratoproteser Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring Nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet Nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdominer Nasjonal kompetansetjeneste for bipolare lidelser Beskrivelse av prosess Det er i forskrift og veileder stilt spesifikke krav til etablering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. For å tydeliggjøre disse kravene både for interne og eksterne fagfolk som skal bidra i vurdering av nye søknader, har vi utarbeidet et egne vurderingsskjema basert på gjeldende regelverk. Som vedlegg til vurderingsskjema er det utarbeidet en presisering og fortolkning av regelverk for etablering av henholdsvis behandlings- og kompetansetjenester. Utkast til skjema er oversendt i mail til departementet N behandlin av tidli ere søknader Ved ny behandling av søknader fra 2011, har søkerne blitt bedt om å utarbeide nye og oppdaterte søknader i tråd med nytt regelverk. For å vurdere disse søknadene, har det vært oppnevnt faglige utredningsgrupper som har blitt tilsendt søknadspapirer og tilhørende regelverk. De regionale helseforetak har blitt bedt om å oppnevne en representant til hver av faggruppene. I tillegg har dekanene fra de medisinske fakultet hatt en felles representant i hver av faggruppene. Disse har vært samlet i direktoratet for et dagsmøte hvor en har gjennomgått aktuell søknad og vurdert behovet for etablering av en ny tjeneste. Utfylt vurderingsskjema har blitt sendt ut til møtedeltagerne for korreksjon i etterkant av møtet. Søknad om etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier har tidligere blitt vurdert ifm totalgjennomgangen av alle nasjonale tjenester med sekretariat i Helse Vest RHF i Arbeidet knyttet til vurdering av søknaden om etablering av denne kompetansetjenesten har i ettertid blitt kritisert. Man lyktes bl.a. ikke å få til en god prosess i den oppnevnte faggruppen. Til dette arbeidet var brukerorganisasjon invitert til å delta. FH Norge ble derfor invitert til å delta i den fag1igevurderingen av denne søknaden. Behandlin av n e søknader Helsedirektoratet fikk oversendt 12 nye søknader i juni På grunn av det store antall søknader og kort frist for behandling, har det ikke vært mulig å nedsette faglige utredningsgrupper for å bidra i behandlingen av disse søknadene. Det er i praksis ikke mulig å etablere slike faggrupper i perioden 15.juni til 1. september pga ferieavvikling ute i helseforetakene. 2

3 Årets søknader er gjennomgått og behandlet av Helsedirektoratet og lagt frem for rådgivningsgruppe for nasjonale tjenester for uttalelse. På bakgrunn av denne gjennomgangen er det foretatt en grovsortering av disse søknadene med tilrådning til departementet. Helsedirektoratet ser behov for at flere av disse søknadene blir vurdert på et litt bredere grunnlag. Dette fordi at noen søknader er dårlig opplyst og trenger en faglig vurdering, mens andre søknader er av en mer prinsipiell karakter. Det kan her nevnes at de foreligger 3 søknader om etablering av nasjonale kompetansetjenester innenfor feltet psykisk helsevern. Disse omfatter store pasientgrupper og søknadene har sitt utspring i to prosjekter som har vært etablert i over 15 år. Direktoratet ser for seg nødvendigheten av å iverksette en prosess sammen med fagmiljø for å vurdere hva slags type nasjonale tjenester som det er behov for å etablere innenfor dette fagfeltet. To av søknadene omfatter store fagområder og pasientgrupper innenfor forebyggingsfeltet. Direktoratet ser dette som spennende og har bedt om rådgivningsgruppen tilrådning om hvordan disse kan passe inn i systemet rundt nasjonale tjenester. På bakgrunn av denne gjennomgangen ser vi behov for en videre utredning om hvordan slike tjenester kan spisses ift konkrete tiltak og operasjonaliserbare resultatmål. I flere av søknadene vektlegges det fra fagmiljø at man har et ønske om en tydeligere prioritering innenfor et fagområde. Dersom søknaden omhandler et fagområde som vi ikke oppfatter som spesielt kunnskapssvakt, er det et spørsmål om rådgivningsgruppe mener at manglende ressurstilgang skal være grunnlaget for tilrådning om etablering. I møte med rådgivningsgruppen i juni 2012, ble det lagt vekt på at det skal være strenge krav til dokumentasjon knyttet til nye søknader. Ved gjennomgang av søknader ser vi at det dokumentasjonskravet som fremgår av veileder for nasjonale tjenester kan være vanskelig å innfri, noe som preger søknadene. Som et eksempel på dette er det etter vårt syn vanskelig å dokumentere at en sentralisering vil medføre økt kvalitet. Som det fremgår av vårt utkast til vurderingsskjema har vi derfor benyttet ordet «sannsynliggjøre». Det fremgår at det skal gjøres en kost-nytte vurdering. Nytteverdien av en tjeneste kan være vanskelig å dokumentere. I mange tilfeller vil det være snakk om et prioriteringsspørsmål som bør vurderes lagt frem for nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Direktoratet er imidlertid av den oppfatning at det bør utarbeides en kostnadsanalyse ifm alle søknader. Det er imidlertid ingen av søkerne som har utført en kostnads-analyse. Det er manglende dokumentasjon som viser behov for etablering. Det fremgår ikke av søknadene at det har vært utført en prosess på tvers av helseregioner forut for søknadene. Oppgitte resultatmål er for noen av søknadene ikke realistiske eller i tråd med regelverk, og det er vanskelig å se ut fra søknaden at kompetanseøkningen skal kunne gjennomføres innen rimelig tid. Samtidig ser vi ved vår behandling av søknader at det er sannsynliggjort et behov for etablering av enkelte tjenester. Det er imidlertid viktig å gå dypere inn i disse søknadene både for å avklare nasjonale behov, hva som er praksis på området i dag og for å tydeliggjøre hvilke resultatmål og begrensninger som bør tilligge tjenesten. Det har ved behandling av søknadene ikke fremkommet prinsipielle problemstillinger som det har vært nødvendig å legge frem for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. 3

4 For de tjenester som blir besluttet etablert av Helse- og omsorgsdepartementet, ser vi behov for at det i godkjenningsbrevet presiseres at alle nasjonale tjenester skal drifte tjenesten i tråd med nytt regelverk og at det skal utarbeides resultatmål for tjenesten. For nasjonale kompetansesentre, bør det i tillegg presiseres at de skal utarbeide en plan for kompetansespredning og at resultatmål skal være operasjonaliserbare på en slik måte at det kan angis når en planlegger å nå disse målene. Helsedirektoratets tilrådning på bakgrunn av behandling av søknader 2012 Helsedirektoratet har utarbeidet oppsummering fra behandlingen av den enkelte søknad. Disse ligger vedlagt. Alle saker har blitt lagt frem for direktoratets rådgivningsgruppe for nasjonale tjenester, og rådets tilrådning fremgår av oppsummeringene. Helsedirektoratet har følgende tilrådning: Behandlingstjeneste ikke anbefalt etablert: Nas'onal behandlin sf eneste for s esialisert trans ortmedisin Helse Sør-Øst RHF v/ Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus HF søker om å etablere en nasjonal behandlingstjeneste for spesialisert intensivtransport. Helsedirektoratet anbefaler at denne behandlingstjenesten inngår i eksisterende behandlingstjeneste for organtransplantasjon og at det ikke etableres en egen. nasjonal behandlingstjeneste for spesialisert transportmedisin Nas'onal behandlin sf eneste for rimær he atobiliær cancer Helse Sør-Øst RHF v/ Oslo universitetssykehus HF søker om å få etablere en nasjonal behandlingstjeneste for primær hepatobiliær cancer. Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal behandlingstjeneste for hepatobiliær cancer. Nas'onal behandlin sf eneste for vurderin av alvorli redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade Helse Sør-Øst RHF v/ Seksjon for hjerneskader, Sunnaas sykehus HF søker om å etablere en Nasjonal behandlingstjeneste for vurdering av alvorlig redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal behandlingstjeneste for vurdering av alvorlig redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade - 4

5 Nas'onal behandlin sf eneste for kerato roteser Helse Midt-Norge RHF v/ Øyeavdelingen, St. Olav hospital HF søker om å etablere en Nasjonal behandlingstjeneste for keratoproteser Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal behandlingstjeneste for keratoproteser. Her er det snakk om så fa pasienter at Helsedirektoratet anbefaler at det etableres et nordisk samarbeid om denne behandlingen. Behandlingstjenester anbefalt videre utredning Nas'onal behandlin sf eneste for multi el sklerose hos barn o un dom Helse Sør-Øst RHF v/ Oslo universitetssykehus HF søker om å etablere en nasjonal behandlingstjeneste for multippel sklerose hos barn og ungdom. Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en faglig utredningsgruppe som vurderer ulike sider ved etablering av en nasjonal behandlingstjeneste for multippel sklerose hos barn og ungdom. Na 'onal behandlin sf eneste for mikroti o eras'oner Helse Vest RHF v/plastikkirurgisk avdeling, Helse Bergen HF søker om å få etablere en nasjonal behandlingstjeneste for kosmetisk operasjon av mikroti. Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en faglig utredningsgruppe som vurderer hvordan mikroti operasjoner bør organiseres i fremtiden. Nas'onal behandlin sf eneste for ballon okklus'onstest o tera eutisk okklus'on av blodårer til og i hjernen Helse Sør-Øst RHF v/ Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF søker om å få etablert Nasjonal behandlingstjeneste for ballongokklusjonstest og terapeutisk okklusjon av blodårer til og i hjernen. Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en faglig utredningsgruppe for å avklare om det er behov for en Nasjonal behandlingstjeneste for ballongokklusjonstest og terapeutisk okklusjon av blodårer til og i hjernen 5

6 Kompetansetjeneste anbefalt etablert Nas'onal kom etansef eneste for kom lekse alvorli e s kosomatiske tilstander hos barn o unge Helse Sør-Øst RHF v/ Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF søker om å etablere en nasjonal kompetansetjeneste for å videreutvikle og spre kunnskap om utredning, behandling, oppfølging og opplæring om pasientgruppen barn og unge med komplekse, alvorlige psykomotoriske tilstander. Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge. Nas'onal kom etansef eneste for barn o voksne med familiær h erkolesterolemi o andre arveli e d sli idemier Helse Sør-Øst RHF v/ Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF søker om å få etablere en nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi (FH) og andre arvelige dyslipidemier. Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier Kompetansetjeneste ikke anbefalt etablert: Nas'onal kom etansef eneste for arbeidsrettet lun erehabiliterin Helse Sør-Øst RHF v/ Glittreklinikken AS søker om å få opprette en nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering. Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering. Nas'onal kom etansef eneste for klinisk asientsikkerhet Helse Nord RHF v/ Nordlandsykehuset HF søker om etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet. Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet. - 6

7 Nas'onal kom etansef eneste for tidli intervens'on ved alvorli s kisk lidelse Helse Vest RHF v/psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF søker om etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk lidelse Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk lidelse. Det bør nedsettes en egen gruppe som vurderer behovet for etablering av nasjonale tjenester innen psykisk helsevern. Nas'onal kom etansef eneste for tidli intervens'on ved s koser Helse Sør-Øst RHF v/ klinikk for psykisk Helse og Avhengighet, Oslo universitetssykehus HF søker om å etablere Nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser. Det bør nedsettes en egen gruppe som vurderer behovet for etablering av nasjonale tjenester innen psykisk helsevern. Nas'onal kom etansef eneste for bi olare lidelser Helse Midt-Norge RHF v/ Psykisk helsevern, St. Olav HF søker om etablering av en nasjonal kompetansetjeneste for bipolare lidelser. Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for bipolare lidelser. Det bør nedsettes en egen gruppe som vurderer behovet for etablering av nasjonale tjenester innen psykisk helsevern. Kompetansetjenester anbefalt videre utredning: Nas'onal kom etansef eneste for klinisk ernærin Helse Sør-Øst RHF v/ Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjoner, Oslo universitetssykehus HF søker om etablering av nasjonalt kompetansesenter for klinisk ernæring. Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en faglig utredningsgruppe som vurderer innholdet i en eventuell nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring. Nas'onal kom etansef eneste for ftmks'onelle ma e-tarms kdommer Helse Vest RHF v/ Medisinsk avdeling, Helse Bergen HF søker om etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer. 7

8 Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en faglig utredningsgruppe som vurderer behov for en nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer og hvilke resultatmål som må stilles til en slik tjeneste. Nas'onal kom etansef eneste for trenin som medisin Helse Midt-Norge RHF v/ St. Olavs Hospital HF søker om etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en faglig utredningsgruppe som vurderer innholdet i en eventuell nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin Nas'onal kom etansef eneste for kirur isk behandlin av - o nakkes kdommer Helse Midt-Norge RHF v/ Nevrokirurgisk avdeling, St. Olav HF søker om etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en faglig utredningsgruppe som vurderer behovet for å etablere en nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdonmier. Evaluering av nasjonale tjenester En oppsummering av Helsedirektoratets evaluering av nasjonale tjenester 2011, fremgår av direktoratets brev av 16. mai 2012 til departementet. Det er stor variasjon av årsrapportene fra de nasjonale tjenestene for driftsåret Mange av tjenestene synes å fungere etter intensjonen og er godt drevet. En rekke av disse har lagt flid i sin rapportering, og har fyldige og informative rapporter. Andre tjenester rapporterer mangelfullt, og har gjort det over flere år. I alle evalueringsskjema fra Helsedirektoratet er det lagt til følgende kommentar: det er utarbeidet et nytt regelverk somfastsetter krav til nasjonale tjenester. Dettefremgår av egen forskrift med tilhørende veiledning om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten bør gjennomgå krav til drift av nasjonale tjenester. Bakgrunn for dette er at det nye regelverket for nasjonale tjenester generelt synes dårlig kjent. Det er derfor ikke mulig på bakgrunn av rapportering for driftsåret 2011 å gi departementet råd om videreføring, avvikling/desentralisering av godkjente nasjonale tjenestene i spesialisthelsetjenesten. 8

9 Oppsummering Helsedirektoratet har i inneværende år gjennomført både evaluering av årsrapporter og behandling av nye søknader iht nytt regelverk for nasjonale tjenester. På bakgrunn av erfaringer med dette arbeidet, ser vi behov for å gå i dialog med de regionale helseforetak både for å se på rapporteringssystem, rapporteringsskjema, søknadsskjema og selve prosessen med behandling av disse søknadene. Etter tilbakemelding fra rådgivningsgruppen, er det stor nytte i å etablere faglige utredningsgrupper som ledd i behandling av søknader. Likeledes kan det være behov for kartlegging av for eksempel hvordan den aktuelle behandlingen foregår i andre land, for å etterprøve innhold i søknadene eller å innhente uttalelser fra andre deler av helsetjenesten. Det er videre behov for å innhente uttalelser fra brukersiden. Direktoratet vil komme med tilbakemelding til departementet om dette arbeidet. Vennlighilsen Daae e.f. divisjonsdirektør rne Lindstad fung.avdelingsdirektør Kopi: Regionale helseforetak Rådgivningsgruppen for nasjonale tjenester Vedlegg: Vurdering av nasjonale tjenester 2011 Vurdering av nasjonale tjenester

Evaluering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjeneste 2011

Evaluering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjeneste 2011 ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: ARL Vår ref.: 11/4650 Dato: 16.05.2012 Evaluering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Helse Stavanger HF Tjenestens innhold: Bør utarbeide en bedre beskrivelse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 16/742 02.01.2017 Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Vi viser til søknader om godkjenning av nye nasjonale tjenester

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er beskrevet.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte lidelser St. Olavs Hospital Tjenestens innhold: Tjenesten er beskrevet. Det

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling St. Olavs hospital HF Tjenestens innhold: Fra 7.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref Vår ref Dato 200606577/RAS 07.12.2011 Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 1. Innledning Det vises til brev av 7. juli 2011

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2014

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2014 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nye tjenester i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg - Høring

Nye tjenester i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg - Høring v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Verden 17970933 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 16/3741-20 Saksbehandler: Bente Hatling Dato: 18.04.2016

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved bløderkirurgi Oslo

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold:

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2014

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2014 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksentrasjon ved gynekologisk kreft Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er utarbeidet en

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Autismeenheten AE Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse av tjenestens

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for amming Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensing

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom Lokalisering: Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det må

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeveganespalte Helse Bergen HF + Oslo universitetssykehus

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer