Eiermelding Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014."

Transkript

1 Eiermelding 2014 Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november

2 Innhold 1. Generelt om kommunens eiermelding Innledning Bakgrunn og formål med eiermeldingen Prinsipper for god eierstyring Kommunens krav og forventninger Generelt Krav til kompetente styrer Utvikling, verdiskaping og avkastning Etiske retningslinjer Røyken kommunes utøvelse av eierskap Generelt Valg av kommunens representanter i styret Obligatorisk opplæring av styremedlemmer Eierstrategi Representasjon i selskapenes eierfora Aksjeselskap og Interkommunale selskap Interkommunale samarbeid Stiftelser Utvidet representasjon på eiermøter Kontroll og tilsyn Oppfølging eiermelding Formidling og bekjentgjøring av eiermeldingen Generelt om del II Kjennetegn ved ulike juridiske selskapsformer

3 6.1. Generelt Aksjeselskaper Hjemmel Etablering og anvendelsesområde Ansvar og myndighet Interkommunale selskaper Hjemmel Etablering og anvendelsesområde Ansvar og myndighet Interkommunalt samarbeid/selskap organisert etter kommunelovens Hjemmel Etablering og anvendelsesområde Ansvar og myndighet Stiftelser Hjemmel Etablering og anvendelsesområde Ansvar og myndighet Røyken kommunes eierposisjoner Generelt Aksjer Røyken Eiendomsutvikling as Røyken Eiendom as Vinn industri Drammen as Papirbredden Innovasjon AS Biblioteksentralen SA (Konsern) Jobbhuset Røyken AS Enter Kompetanse AS

4 E143 Haukelivegen AS Interkommunale selskap (IKS) Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Glitrevannverket IKS Vestviken 110 IKS Bråset bo- og omsorgssenter IKS Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap IKS (VIVA) Samarbeid etter kommunelovens Drammensregionens interkommunale havnevesen Lindum Oredalen AS (LOAS) Røyken og Hurum interkommunal legevakt samt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Kemneren i Drammensregionen Kommuneadvokaten i Drammensregionen Drammensregionens kommunale IKT-tjeneste (D-IKT) Drammensregionens interkommunale krisesenter (Betzy krisesenter) Diverse ulike samarbeidsformer Hassel fengsel Bråset bofellesskap borettslag Bølstadsenteret borettslag Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Stiftelser Generelt Stiftelser Røyken kommunes boligstiftelse Stiftelsen Skogsborg Kristoffer og Signe Sørlies fond Emmy og Thorleif Olsens legat til beste for uføre og handikappede

5 DEL I: Overordnede retningslinjer for kommunens eierskap Generelt om kommunens eiermelding 1.1. Innledning Mange kommuner forvalter store verdier og har eierinteresser i selskaper og/eller andre samarbeidskonstellasjoner som ligger utenfor den direkte kommunale kontrollen. Det har blitt større bevissthet omkring forvaltningen og styringen av disse verdiene i løpet av de siste årene, og flere kommuner har derfor utarbeidet egne eiermeldinger. Kommunestyret i Røyken vedtok kommunens første eiermelding i Eiermeldingen ble revidert i sin helhet i Eiermeldingen består av to deler. Del I beskriver de overordnede prinsippene for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. I del II gis informasjon om kommunens eierposisjoner samt hvordan selskapene utvikler seg. Eiermeldingens del I består av fire kapitler hvor kapittel 1 inneholder bakgrunn for og formål med eiermeldingen. Røyken kommunes overordnede prinsipper for god eierstyring er beskrevet i kapittel 2. I kapittel 3 fremkommer de krav og forventninger som kommunen har til sine selskaper og i kapittel 4 fremkommer kommunens tiltak for å ivareta rollen som aktiv eier Bakgrunn og formål med eiermeldingen Røyken kommune har eierskap og andeler i mange ulike selskaper og samarbeidskonstellasjoner. Bakgrunnen for at kommunen har engasjert seg med kapital og/eller andre ressurser i disse selskapene har ulike årsaker. Felles for alle selskapene og samarbeidsavtalene er at kommunen har engasjert seg for å søke å ivareta innbyggernes interesser på best mulig måte både med hensyn til måter å organisere kommunepålagte oppgaver på og hensynet til å ivareta kommunens verdier på den mest optimale måte. Kommunen har investert store verdier i de selskaper hvor det er skutt inn aksjekapital eller annen form for andels- eller selskapskapital. Ved utgangen av 2010 var den bokførte verdien av aksjer og andeler i andre selskap på over 300 MNOK. I tillegg kommer verdier i selskaper hvor det ikke er skutt inn selskapskapital, herunder spesielt selskaper som er organisert etter Kommunelovens 27. 5

6 Kommunen er også engasjert i en rekke former for formelle samarbeid med andre kommuner, uten at dette er registrert som egne selskap eller rettssubjekter. De ulike eierskapene varierer og er til dels svært ulike; noen er av mer eller mindre kommersiell natur mens andre selskaper/samarbeidskonstellasjoner er opprettet for å løse kommunepålagte oppgaver eller sektorpolitiske mål. Et fellestrekk ved alle selskapene hvor kommunen har eierinteresser, er at bakgrunnen for eierskapet aldri har vært et rent kommersielt motiv. Det forhindrer imidlertid ikke at selskapene både har som mål å drive mest mulig bedriftsøkonomisk lønnsomt samtidig som det skal løse oppgaver som kommunen ville måtte løse på en annen måte dersom selskapet ikke eksisterte. Andre eierskap kan være berettiget i kommunens ønske om å være deltaker i selskaper som tilbyr tjenester til kommunens innbyggere innen ulike felt som infrastruktur og kultur. Bakgrunnen for og formålet med utarbeidelsen av denne eiermeldingen er å få et rammeverk og et verktøy som kan bidra til å sikre at kommunen ivaretar sine eierinteresser på beste måte i forhold til de enkelte selskapers/samarbeids strategier og overordnede mål. Videre bidrar eiermeldingen til åpenhet rundt kommunens overordnede eierskapsstrategier og eierposisjoner. 2. Prinsipper for god eierstyring Røyken kommune har noen overordnede prinsipper for god eierstyring. Prinsippene innebærer blant annet en klargjøring av roller og tydeliggjør hvordan kommunen agerer som eier. Prinsippene kommer i tillegg til gjeldende lovgivning på området samt eventuelle bestemmelser om eierstyring fastsatt for det enkelte selskap i vedtekter, aksjonæravtale eller eierstrategier. Prinsipper for eierstyring i Røyken kommune 1. Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastningsforventinger erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål. 2. Det skal være en hensiktmessig og forsvarlig balanse mellom egenkapital og gjeld i det enkelte selskap som skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 3. I selskaper hvor kommunen har en eierandel på over 10 % eller innskudd av egenkapital på over 1 million skal den som eier gi klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 4. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon. Røyken kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter. 6

7 5. Røyken kommunes ordinære valgkomité har ansvar for å fremme forslag om styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap for kommunestyret. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. 6. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. 7. Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling. 8. Det skal være åpenhet knyttet til Røyken kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet. 9. Normene i Røyken kommunes etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i de selskap og foretak som kommunen har eierinteresser i. 3. Kommunens krav og forventninger 3.1. Generelt Røyken kommune har eierposisjoner i mange ulike selskaper. Begrunnelsen til å organisere kommunal virksomhet i selskaper har blant annet vært knyttet til lønnsom effektivisering, økt økonomisk handlingsrom, spesialisering, forenkling og transparens og interkommunalt samarbeid. Et dilemma knyttet til selskapsdannelse er at det reduserer mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. Dette er en virkning av at styringen skjer i henhold til de rammer som følger av blant annet selskapslovgivningen. For å kompensere for ulemper med redusert direkte styring har kommunen valgt å etablere visse krav og forventninger til kommunens selskaper. Røyken kommunes forventninger til selskapene kan variere, og er blant annet avhengig av type virksomhet, bransje og kommunens mål med selskapet. I tillegg til gjeldende lovgivning er det imidlertid utarbeidet noen overordnede krav og forventninger til samtlige selskaper / samarbeidskonstellasjoner som kommunen eier. Disse redegjøres for i dette kapitelet Krav til kompetente styrer Styret har til oppgave å forvalte selskapet, herunder å føre løpende tilsyn med selskapets daglige ledelse og virksomheten for øvrig. En annen viktig funksjon for styret er å tilføre ønskelig kompetanse til virksomheten. 7

8 Styrene i kommunens selskaper skal være kompetente. Dette betyr at styret som kollegium skal bestå av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. mene skal ha følgende samlede kompetanse og erfaring: Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, vedtekter, organisasjon og historie. Kunnskap om de aktuelle lover, forskrifter og avtaler som har betydning for selskapets drift. Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske utviklingstrekk og foreta nødvendige grep når nødvendig. Kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning, herunder de politiske og samfunnsmessige utfordringene til enhver tid Utvikling, verdiskaping og avkastning Røyken kommune forvalter store verdier på vegne av fellesskapet og er opptatt av langsiktig utvikling, verdiskaping og avkastning på eierskapet. Forventninger til avkastning, utbytte og resultater skal derfor være en sentral del av dialogen med kommunens selskaper. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål, som effektivitetsmål. Det er imidlertid viktig for Røyken kommune som eier at også selskaper med sektorpolitiske målsetninger drives effektivt. Videre skal politiske og samfunnsmessige målsetninger oppnås med en mest mulig effektiv bruk av resurser Etiske retningslinjer Røyken kommune forventer at kommunens selskaper drives på en etisk forsvarlig måte. Dette innebærer at Røyken kommunes etiske retningslinjer og overordnet arbeidsgiverpolitikk skal være førende også i kommunens selskaper. Videre forventes at alle kommunens selskaper har utviklet egne holdninger til forhold som etikk, arbeidsforhold, likestilling, forebygging av korrupsjon, sosial dumping, miljø og integrering. Disse holdningene bør integreres i selskapenes virksomhet og strategier. Røyken kommunes standpunkt med henvisning til etiske retningslinjer og andre strategier overfor de aktuelle virksomhetene skal kommuniseres på eiermøter eller overfor de personer som Røyken kommune har valgt inn i styrer i kommunens selskaper. 8

9 4. Røyken kommunes utøvelse av eierskap 4.1. Generelt Røyken kommune ønsker å være en god eier for sine virksomheter og har en klar ambisjon om å inneha en aktiv eierskapsrolle som bidrar til verdiskapning i virksomhetene. Rollen som aktiv eier kan ivaretas på flere ulike måter. I dette kapitelet fremkommer noen av kommunens tiltak for å ivareta rollen som aktiv eier Valg av kommunens representanter i styret Kommunestyret avgjører i møte om hvem som skal velges til de ulike styrene, etter innstilling fra kommunens valgkomité. Valgkomiteens innstilling legges frem hvert år innen utgangen av januar. Som nevnt ovenfor stiller Røyken kommune krav til at styrene i kommunens selskaper er kompetente. I egenskap av eier har kommunen til oppgave å sørge for at styrene sammensettes slik at de kan utøve sitt virke som et kompetent organ. En gruppe fra administrasjonen, valgt av rådmann, skal derfor bistå valgkomiteen med forslag til styremedlemmer basert på hvilken profil valgkomiteen ønsker til de ulike styrene. Videre skal rådmann utforme forslaget til vedtak på valg av representanter med begrunnelser og bakgrunnsinformasjon, på bakgrunn av valgkomiteens anbefalinger. Dersom et selskap endrer karakter, skal rådmann vurdere om kommunens sittende representanter i styret er de beste til å ivareta kommunens interesser også under endrede forhold. Dersom rådmannens vurderinger er at det ikke er tilfelle, skal rådmannen legge frem forslag for ordføreren om at det innkalles til ekstraordinært eiermøte for å velge nye styrerepresentanter. Dersom det innkalles til nytt eiermøte for å velge nytt styre, skal prosedyren for å foreslå styrerepresentanter være den samme som ved ordinære valg Obligatorisk opplæring av styremedlemmer Røyken kommune skal sørge for at alle som velges som styremedlemmer på bakgrunn av forespørsel fra kommunen har eller gis en god opplæring i hva det innebærer å være styremedlem. For at styremedlemmene skal kunne utøve sin styrerepresentasjon på en profesjonell måte, må de være klar over sitt ansvar og sine plikter i sin rolle som styremedlem. Det skal derfor holdes en obligatorisk opplæring av alle som er valgt inn i styrer som representanter for kommunen hvert annet år Eierstrategi For at man skal kunne utøve et godt eierskap, er det et av avgjørende betydning at man har et formål med og strategi for sitt eierskap. Videre er det et viktig prinsipp at den politiske debatten skal foregå i kommunestyret, og ikke i de enkelte selskapets styre. For å sikre dette 9

10 kan kommunen lage en eierstrategi. Eierstrategier kan regulere forhold som eiernes formål og strategi med eierskapet, forventninger til selskapet, informasjonsbehov, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål m.v. Røyken kommune skal utarbeide individuelle eierstrategier for de selskaper hvor kommunen har en eierandel på over 10 % eller innskudd av egenkapital på over 1 million. Eierstrategien vil danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. Dersom eierskapet er delt bør Røyken kommune sammen med øvrige deleiere lage en felles eierstrategi for selskapet. Strategier for de ulike eierskapene, og eventuelle endringer i disse, skal fastsettes og vedtas av kommunestyret Representasjon i selskapenes eierfora Aksjeselskap og Interkommunale selskap Det er i hovedsak to eierfora i de selskapene hvor Røyken kommune har eierinteresser: Generalforsamling (aksjeselskaper) og Representantskap (interkommunale selskap). I de selskaper hvor kommunen eier alle aksjer eller andeler, er det ordføreren som utgjør generalforsamlingen. I øvrige selskap er det ordføreren, eller den som kommunestyret velger, som stiller i disse eierfora på vegne av kommunen. Den som stiller i eierfora på vegne av kommunen har da både tale- og stemmerett. I de tilfeller hvor ordfører selv ikke deltar på eiermøter har varaordfører og rådmann i prioritert rekkefølge en generell fullmakt til å representere Røyken kommunes stemmer på eiermøter. Dersom det er andre enn ordføreren som stiller i eiermøter, må denne personen ha med skriftlig fullmakt for å kunne være berettiget til å avgi stemme på kommunens vegne Interkommunale samarbeid I interkommunale samarbeid er det kommunestyrene som utgjør selskapets øverste eierorgan. Det er dermed kommunestyrene som velger sine styrerepresentanter direkte. Det vil som oftest foreligge vedtekter eller samarbeidsprinsipper for de interkommunale samarbeider, og disse har vanligvis også nedfelt hvor mange representanter hver kommune har rett til å velge til styret, samt hvordan styrelederrollen skal ivaretas Stiftelser Stifterne har vanligvis nedfelt prinsipper for hvordan styret i en stiftelse skal settes sammen og/eller velges. Kommunen må derfor følge de prinsipper som ligger i hver enkelt stiftelse, og har ingen mulighet til påvirkning av styresammensetningen utover dette. 10

11 4.6. Utvidet representasjon på eiermøter Eiermøter er som regel den eneste mulighet aksjonærer/andelseiere har til å få en direkte dialog med selskapets ledelse. Det er mulig å komme med spørsmål og gi kommentarer på eiermøter. Minst en person fra kommunens administrasjon, som er valgt av rådmann skal alltid delta på selskapenes eiermøter sammen med ordføreren, eller den kommunestyret har vedtatt skal representere kommunen på eiermøter. Representanter fra administrasjonen har ikke taleeller stemmerett på eiermøter, med mindre den samme personen også er bemyndiget til å representere kommunen i eiermøtet. Den personen som stiller på eiermøte sammen med ordføreren har ansvaret for at ordføreren stiller godt forberedt på eiermøtet. Årsberetninger og årsregnskaper skal være gjennomgått, og det skal være foretatt en kort oppsummering av forhold som eventuelt ønskes kommentert Kontroll og tilsyn Det fremgår av kommunelovens 77 pkt. 5 at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Dette er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 14, hvor det angis at kontrollutvalget skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). I tillegg kan en slik selskapskontroll omfatte forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget utfører kontrollen på vegne av kommunestyret. For å sikre gjennomføring av denne kontrollen skal Røyken kommunes kontrollutvalg minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret. I planen bør angis hvilke eierinteresser og selskaper som vil kunne være aktuelle for kontroll, og i hvilken grad det er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i planen skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om de kontroller som er gjennomført samt resultatene av disse Oppfølging eiermelding Eiermeldingens del I skal revideres og oppdateres hvert fjerde år, mens del II oppdateres årlig. Ved revideringen av del I skal kommunen gå gjennom kommunens retningslinjer å vurdere om disse fortsatt er aktuelle eller om de må tilpasses til kommunens behov. Den reviderte utgaven skal vedtas av formannskapet og kommunestyret i løpet av tredje kvartal i det aktuelle året. 11

12 Revideringen av del II vil i hovedsak handle om en gjennomgang av eierposisjonene for å oppdatere nøkkelopplysninger for selskapene. Den årlige oppdateringen av del II har som hensikt å sørge for at de har grunnlag for å ivareta eierinteressene og sørge for åpenhet rundt kommunens eierposisjoner. Den reviderte utgaven skal legges frem som en orienteringssak for formannskapet i løpet av tredje kvartal hvert år. Revideringen av kommunens eierposisjoner skal gjennomføres ved at administrasjonen gjennomgår regnskapene for kommunens selskaper. Deretter skal det utarbeides en kort redegjørelse for hvert selskap. Denne skal være på maks en side per selskap og skal inneholde følgende punkter: Sammenstilling av de vesentligste økonomiske størrelser for de tre foregående år. En oversikt over styresammensetningen, navn på styremedlemmer og evt hvilken eier de representerer En kort beskrivelse av selskapets virksomhetsområde og selskapets strategi. Denne beskrivelsen vil antakelig ikke endres mye fra år til år dersom det ikke er skjedd vesentlige endringer i selskapet. Gi en kort redegjørelse/beskrivelse av kommunens krav til eierskapet, og vurdere hvorvidt dette kravet er oppfylt (eksempelvis: økonomisk avkastning, velferd, kulturelle aspekt etc). En vurdering av Røyken kommunes eierskap; herunder hvorvidt kommunen fortsatt skal opprettholde eierskapet på samme nivå. Redegjørelsen skal legges frem som et samlet dokument for alle selskapene. Dersom rådmannen som en konsekvens av konklusjoner i redegjørelsen velger å foreslå endringer i eierskap i noen av selskapene og/eller endringer i styresammensetninger utenom ordinær valgperiode, skal dette fremmes som egne saker for formannskapet og/eller kommunestyret alt etter sakens art og omfang Formidling og bekjentgjøring av eiermeldingen Røyken kommune skal lage en eierside på internett med informasjon om kommunens eierskap. Informasjonen i kommunens eiermelding skal utgjøre grunnlag for kommunens eierside. I tillegg skal oppdatert eiermelding være tilgjengelig i sin helhet på eiersiden. Rådmannen skal sørge for at kommunens styremedlemmer mottar en oppdatert eiermelding hvert år. 12

13 DEL II: Eierposisjoner Generelt om del II Røyken kommune forvalter store verdier på vegne av fellesskapet gjennom eierskap og andeler i mange ulike selskaper og samarbeidskonstellasjoner. I eiermeldingens del II gis en oversikt over kommunens eierposisjoner, se kapittel 7. Det er kun organisatoriske og juridiske enheter som opptrer mer eller mindre som egne selskap som omhandles i eiermeldingen. Videre omfattes ikke selskap hvor Røyken kommune har indirekte eierskap. Kapittel 8 om stiftelser er et unntak fra det som angis ovenfor. Stiftelser er selveiet og selvstyrt og kommunen har således ikke eierskap til de stiftelser som er listet opp i kapittelet. Stiftelsene er opplistet fordi at kommunen enten er stifter og/eller oppnevner styremedlemmer til stiftelsene. Generell informasjon om kjennetegn ved ulike juridiske selskapsformer er beskrevet i kapittel Kjennetegn ved ulike juridiske selskapsformer 6.1. Generelt Røyken kommune har eierskap i en rekke ulike selskaper/samarbeidskonstellasjoner som er organisert etter ulike juridiske prinsipper. Avhengig av hvordan selskapene er organisert, vil de bevege seg på en skala fra å være en integrert del av kommunen til å være helt fristilt fra kommunen. Dette er illustrert i figuren nedenfor. 13

14 (Kilde: KS Eierforum, Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunal eide selskaper og foretak) Muligheten for direkte politisk styring av selskapene avtar jo lenger mot høyre man beveger seg i figuren. I det etterfølgende gis en redegjørelse for de viktigste kjennetegn ved ulike selskapsformer. Beskrivelsen begrenser seg til de fire selskapsformene 1) Aksjeselskaper, 2) Interkommunale selskaper (IKS), 3) Interkommunale samarbeid og 4) Stiftelser. Denne redegjørelsen bygger i det alt vesentligste på notatet Fra drift i avdeling til utskilling i selskap av , utarbeidet av Haavind Vislie AS på oppdrag fra KS Aksjeselskaper Hjemmel Aksjeselskaper er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr 44 (AS) og allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr 45 (ASA) Etablering og anvendelsesområde Av formere AS og ASA er AS-formen er beregnet på selskaper med en begrenset krets eiere, og er følgelig den formen som i hovedsak er aktuell for kommuner å benytte. Det kan stilles krav i vedtektene til aksjeeiers egenskaper, for eksempel at selskapet bare kan ha kommunale eiere. 14

15 Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst kroner , fordelt på en eller flere aksjer som rettighetene som aksjonær knytter seg til. Selskapet plikter til enhver tid å ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Det grunnleggende element ved aksjeselskapsformen er at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har skutt inn. Et aksjeselskap kan gå i konkurs. I forbindelse med stiftelsen av aksjeselskapet oppstiller aksjeloven 2-2 minstekrav til innhold i selskapets vedtekter. Imidlertid kan selskapet også regulere andre forhold enn de som følger av loven i vedtektene. Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning, noe som kan være praktisk for kommunalt eide selskaper Ansvar og myndighet Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og eiernes innflytelse utøves her. Selskapet skal ha et styre med minst tre medlemmer, og styret velges av generalforsamlingen. I selskap med mer enn 30 ansatte, har de ansatte rett til representasjon i styret. I kommunalt eide aksjeselskaper er det ikke et direkte lovfestet krav om likestilling i styret, men generalforsamlingen bør tilstrebe at begge kjønn skal være likt representert i styret. Selskapet kan ha en daglig leder som står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelse følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. Som hovedregel er det styret som ansetter, avskjediger og sier opp daglig leder og er dennes overordnede Interkommunale selskaper Hjemmel Interkommunale selskap er regulert av lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999 nr 6. Men også kommuneloven 27 har regler om interkommunalt samarbeid, som også kan omfatte interkommunalt selskap Etablering og anvendelsesområde Både kommuner, fylkeskommuner og andre interkommunale selskaper kan være deltaker i et interkommunalt selskap. Et viktig kjennetegn for interkommunale selskaper er at deltakerne til sammen har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, men slik at den enkelte deltakers ansvar er begrenset til en prosentdel av selskapets totale forpliktelser. Selskapet opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne, der blant annet selskapets deltakere, formål, deltakernes innskuddsplikt, antall styremedlemmer, eierandel og antall medlemmer i representantskapet skal være avtalt. 15

16 Lov om interkommunale selskap regulerer for øvrig krav til budsjett, regnskap og økonomiforvaltning, som er ment å være tilpasset særlig at selskapets deltakere består av kommuner. Videre reguleres eierskifte, oppløsning av avvikling Ansvar og myndighet Et interkommunalt selskaps øverste organ er representantskapet. Hver deltaker har rett til å være representert her, og medlemmer utpekes av kommunestyre eller fylkestinget. I representantskapet for selskapet vil hver deltaker ha en stemme med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom ikke annet bestemmes i selskapsavtalen, fattes vedtak med alminnelig flertall i representantskapet. Selskapet skal ha et styre på minst tre medlemmer. Representantskapet velger styret. Ved oppnevnelse av styret i interkommunale selskaper gjelder det et krav om et minimumsantall av hvert kjønn, tilnærmet 40 % (lov om interkommunale selskap 10 første avsnitt jf. aksjeloven 20-6). Styret i et interkommunalt selskap har i hovedsak den samme oppgave som et styre i et aksjeselskap; å forestå den daglige forvaltning av selskapet. Selskapet skal ha daglig leder, med mindre det fastsettes i selskapsavtalen at dette ikke er nødvendig. Daglig leder er den øverste lederen for selskapets administrasjon og er ansvarlig overfor styret for at administrasjonen fungerer på en måte som er tjenelig for selskapets virksomhet. Som hovedregel er det styret som ansetter og avsetter daglig leder og er dennes overordnede Interkommunalt samarbeid/selskap organisert etter kommunelovens Hjemmel Interkommunale samarbeid er regulert av kommuneloven 27. Lovereguleringen av denne selskapsformen er begrenset og kommunen har derfor stor frihet vedrørende selskapets organisering Etablering og anvendelsesområde Hovedkjennetegnet på en slikt interkommunalt samarbeid, er at det opprettes et felles styre for å forvalte felles oppgaver. Et slikt styre kan være et eget rettssubjekt, men kan også bare være et samarbeidsorgan mellom kommunene med formål å løse felles oppgaver. Hvorvidt selskapet er et eget rettsubjekt avhenger av hvilke myndighet selskapet er tildelt i vedtektene Ansvar og myndighet Samarbeidets styre vil normalt være en tildelt en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgjørelsesmyndigheten må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og 16

17 organisering, jf kommuneloven 27 første ledd. Det betyr, uttaler departementet (Ot.prp. nr. 42 ( ) s. 112), at «[d]e funksjoner som styret kan tildeles må være relatert til den faktiske virksomhet som samarbeidsprosjektet omfatter». Men innenfor disse rammer kan kommunestyrene i samarbeidskommunene foreta ganske omfattende delegering av avgjørelsesmyndighet. Vedtektene skal nærmere fastsette hvordan de enkelte styremedlemmene velges eller utpekes, både for at dette spørsmålet skal være avklart innenfor den enkelte kommune, og for å sikre at de enkelte deltakere utpeker sine representanter på samme grunnlag og dermed i størst mulig grad med samme mandat. I interkommunale samarbeider er det ikke et direkte lovfestet krav om likestilling i styret, men deltakerkommunene bør tilstrebe at begge kjønn skal være likt representert i styret. Samarbeidet kan ha en daglig leder som står for den daglige ledelsen av dets virksomhet, og skal i denne forbindelse følge retningslinjer og pålegg overordnet har gitt. Vedtektene vil fastsette hvem som er daglig leders overordende og hvem som ansetter og avsetter vedkommende Stiftelser Hjemmel Stiftelser er regulert av Lov om stiftelser (stiftelsesloven) av 15. juni 2001 nr Etablering og anvendelsesområde En stiftelse er en selveiende juridisk enhet, som etableres ved at en eller flere stiftere stiller en formuesmasse til disposisjon for et bestemt formål. Kommunen kan være en slik stifter. Stifterne har ikke eierskap til innskudd eller annet, og bare stiftelsens styre har innflytelse på virksomheten framover. Stifterne kan sikre seg en viss faktisk innflytelse ved å sørge for at vedtektene har bestemmelser om hvordan styret utpekes Ansvar og myndighet Stiftelser er selveiet og selvstyrende. Verken oppretteren eller andre kan derfor med hjemmel i eiendomsrett utøve styring over stiftelsens virksomhet. Stiftelsers øverste organ er styret. I tillegg kan stiftelsen ha en daglig leder som står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelse følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. 17

18 7. Røyken kommunes eierposisjoner 7.1. Generelt Nedenfor følger en kort oversikt over alle selskap og samarbeider hvor Røyken kommune har direkte eierskap. Oversikten er listet opp i henhold til juridisk organisering Aksjer Røyken Eiendomsutvikling as Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2010 Kommunens eierandel: 100 % Å erverve, foredle, drifte, leie ut og selge fast eiendom samt andre oppgaver i forbindelse med dette. Erverv av fast eiendom kan også skje gjennom direkte eller indirekte erverv av aksjer eller andre selskapsandeler. Generelt om selskapets virksomhet Røyken Eiendomsutviklings (REU) forretningsidé er å drive eiendomsutvikling; det innebærer kjøp, utvikling, drifting og salg av fast eiendom. Selskapet ble opprettet ved en fisjon fra REAS ved inngangen til 2010 og overtok en betydelig eiendomsmasse ved opprettelsen. De største eiendommene som ble overtatt da selskapet ble opprettet var Follestad Næringspark og Hyggenveien 35 i Røyken, sistnevnte eiendom er siden solgt. (nestleder) Daglig leder Erling André Nilsen Lasse Narjod Thue Tone Heimdal Brataas Hans Kristian Lingsom Anita Winsnes Ola Mæhlum Nøkkeltall: Regnskapsår Driftsinntekter Årsresultat Sum eiendeler Gjeld Egenkapital

19 År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte * , * *Røyken Eiendom AS og Røyken Eiendomsutvikling AS har felles daglig leder. Røyken Eiendomsutvikling AS belastes for sin forholdsmessige andel av lønn og andre ytelser til daglig leder. Aksjekapital ( ) Rådmannen forutsetter videre eierskap. Mål med kommunens eierskap Eiers hovedmålsetning er, gjennom 100% eierskap og kontroll, å bruke REU som et virkemiddel for å oppnå best mulig forvaltning av REU s og eiers investeringer i eiendommer og således skape langsiktige lønnsomhet og bidra til å oppfylle politiske mål for eier Røyken Eiendom as Organisasjonsnummer: Stiftelsesår: 2000 Kommunens eierandel: 100 % Forestå eiendomsforvaltning og utvikling, herunder å eie særlige eiendommer som skal benyttes av Røyken kommune eller andre offentlige brukere, samt andre oppgaver i forbindelse med dette. er ikke-økonomisk idet virksomhetene så langt mulig ikke skal gå med annet overskudd enn det som er nødvendig for å dekke lovbestemte avskrivninger, avdrag på lån og opprettholde en forsvarlig egenkapital. Selskapets virksomhet skal ikke være forretningsmessig eller på annen måte operere i et marked som kan medføre risiko for tap eller ansvar. Utleie til kommunen ansees ikke å være risikofylt. Selskapet skal være eier og kontrollert av Røyken kommune på linje med et kommunalt foretak. Det skal ikke utbetales utbytte ved en løpende drift, og selskapet skal ikke kunne benyttes til å skape noe gevinstsiktemål for aksjonær/eier. 19

20 Generelt om selskapets virksomhet Røyken Eiendom (REAS) eier, forvalter, drifter og vedlikeholder formålsbygg i Røyken kommune. Byggene leies ut til Røyken kommune og andre offentlige leietakere. REAS har ansvaret for utvikling og bygging av alle investeringsprosjekter knyttet til disse. Selskapets hovedformål er å forvalte Røyken kommunes formålsbygg og drive utvikling av disse. Dette er de eiendommer kommunen trenger for å kunne ivareta sine primære lovpålagte plikter overfor sine innbyggere. (nestleder) Daglig leder Erling André Nilsen Lasse Narjod Thue Tone Heimdal Brataas Grete Sønsteby Jon Hoff Ola Mæhlum Nøkkeltall: Regnskapsår Driftsinntekter Årsresultat Sum eiendeler Gjeld Egenkapital År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte * * *Røyken Eiendom AS og Røyken Eiendomsutvikling AS har felles daglig leder. Røyken Eiendomsutvikling AS belastes for sin forholdsmessige andel av lønn og andre ytelser til daglig leder. Aksjekapital ( ) Rådmannen forutsetter videre eierskap. Mål med kommunens eierskap Eiers hovedmålsetning er, gjennom 100 % eierskap og kontroll, å bruke REAS som et virkemiddel for å oppnå best mulig forvaltning av eiers investeringer i formålsbygg (skoler, barnehager, omsorgsbygg etc) og således skape langsiktige merverdier for eier og fornøyde brukere. 20

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Velkommen til eierdag med Asker kommunestyre

Velkommen til eierdag med Asker kommunestyre Velkommen til eierdag med Asker kommunestyre Eierstyring > Eiermelding Vedtatt av kommunestyret i jan 2010 Ny eiermelding skal utarbeides for Nye Asker > Eierdag For kommunestyret en gang i perioden For

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS INNSTILLING TIL: Formannskapet og Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1832 037 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1832 037 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1832 037 Harald Silseth REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kommunestyret slutter

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn)

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) VEDTEKTER av 29.08.97, endringsforslag av 03.03.08 for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) Navn, selskapsform, kontor Selskapets navn er Drammensregionens Interkommunale Havnevesen

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Asker kommune - Eierskapspolitikk

Asker kommune - Eierskapspolitikk Asker kommune - Eierskapspolitikk Del I Generelle prinsipper Utkast 0.4 av 4.10.2017 A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap» 1. Innledning... 3 2. Prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE 21204/2010 EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE Del 1: PRINSIPPER FOR "GODT EIERSKAP". Vedtatt av kommunestyret 20.10.10 Innholdsfortegnelse 1.0 EIERSTYRING 1.1 Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen 4 1.2

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11093-25033/2016 Arkiv: M50 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr

Detaljer

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring Eierstyring i Bærum kommune Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring 2015-2019 Bærums første Eierutvalg Perioden 2012 15: Torbjørn Espelien FrP Torill Hodt Heggen H Marianne Rieber-Mohn Ap Ole Kristian

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 152/16 01.12.2016 Dato: 18.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 13.01.2009 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/09 Sak 2/09 UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer