Eiermelding Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014."

Transkript

1 Eiermelding 2014 Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november

2 Innhold 1. Generelt om kommunens eiermelding Innledning Bakgrunn og formål med eiermeldingen Prinsipper for god eierstyring Kommunens krav og forventninger Generelt Krav til kompetente styrer Utvikling, verdiskaping og avkastning Etiske retningslinjer Røyken kommunes utøvelse av eierskap Generelt Valg av kommunens representanter i styret Obligatorisk opplæring av styremedlemmer Eierstrategi Representasjon i selskapenes eierfora Aksjeselskap og Interkommunale selskap Interkommunale samarbeid Stiftelser Utvidet representasjon på eiermøter Kontroll og tilsyn Oppfølging eiermelding Formidling og bekjentgjøring av eiermeldingen Generelt om del II Kjennetegn ved ulike juridiske selskapsformer

3 6.1. Generelt Aksjeselskaper Hjemmel Etablering og anvendelsesområde Ansvar og myndighet Interkommunale selskaper Hjemmel Etablering og anvendelsesområde Ansvar og myndighet Interkommunalt samarbeid/selskap organisert etter kommunelovens Hjemmel Etablering og anvendelsesområde Ansvar og myndighet Stiftelser Hjemmel Etablering og anvendelsesområde Ansvar og myndighet Røyken kommunes eierposisjoner Generelt Aksjer Røyken Eiendomsutvikling as Røyken Eiendom as Vinn industri Drammen as Papirbredden Innovasjon AS Biblioteksentralen SA (Konsern) Jobbhuset Røyken AS Enter Kompetanse AS

4 E143 Haukelivegen AS Interkommunale selskap (IKS) Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Glitrevannverket IKS Vestviken 110 IKS Bråset bo- og omsorgssenter IKS Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap IKS (VIVA) Samarbeid etter kommunelovens Drammensregionens interkommunale havnevesen Lindum Oredalen AS (LOAS) Røyken og Hurum interkommunal legevakt samt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Kemneren i Drammensregionen Kommuneadvokaten i Drammensregionen Drammensregionens kommunale IKT-tjeneste (D-IKT) Drammensregionens interkommunale krisesenter (Betzy krisesenter) Diverse ulike samarbeidsformer Hassel fengsel Bråset bofellesskap borettslag Bølstadsenteret borettslag Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Stiftelser Generelt Stiftelser Røyken kommunes boligstiftelse Stiftelsen Skogsborg Kristoffer og Signe Sørlies fond Emmy og Thorleif Olsens legat til beste for uføre og handikappede

5 DEL I: Overordnede retningslinjer for kommunens eierskap Generelt om kommunens eiermelding 1.1. Innledning Mange kommuner forvalter store verdier og har eierinteresser i selskaper og/eller andre samarbeidskonstellasjoner som ligger utenfor den direkte kommunale kontrollen. Det har blitt større bevissthet omkring forvaltningen og styringen av disse verdiene i løpet av de siste årene, og flere kommuner har derfor utarbeidet egne eiermeldinger. Kommunestyret i Røyken vedtok kommunens første eiermelding i Eiermeldingen ble revidert i sin helhet i Eiermeldingen består av to deler. Del I beskriver de overordnede prinsippene for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. I del II gis informasjon om kommunens eierposisjoner samt hvordan selskapene utvikler seg. Eiermeldingens del I består av fire kapitler hvor kapittel 1 inneholder bakgrunn for og formål med eiermeldingen. Røyken kommunes overordnede prinsipper for god eierstyring er beskrevet i kapittel 2. I kapittel 3 fremkommer de krav og forventninger som kommunen har til sine selskaper og i kapittel 4 fremkommer kommunens tiltak for å ivareta rollen som aktiv eier Bakgrunn og formål med eiermeldingen Røyken kommune har eierskap og andeler i mange ulike selskaper og samarbeidskonstellasjoner. Bakgrunnen for at kommunen har engasjert seg med kapital og/eller andre ressurser i disse selskapene har ulike årsaker. Felles for alle selskapene og samarbeidsavtalene er at kommunen har engasjert seg for å søke å ivareta innbyggernes interesser på best mulig måte både med hensyn til måter å organisere kommunepålagte oppgaver på og hensynet til å ivareta kommunens verdier på den mest optimale måte. Kommunen har investert store verdier i de selskaper hvor det er skutt inn aksjekapital eller annen form for andels- eller selskapskapital. Ved utgangen av 2010 var den bokførte verdien av aksjer og andeler i andre selskap på over 300 MNOK. I tillegg kommer verdier i selskaper hvor det ikke er skutt inn selskapskapital, herunder spesielt selskaper som er organisert etter Kommunelovens 27. 5

6 Kommunen er også engasjert i en rekke former for formelle samarbeid med andre kommuner, uten at dette er registrert som egne selskap eller rettssubjekter. De ulike eierskapene varierer og er til dels svært ulike; noen er av mer eller mindre kommersiell natur mens andre selskaper/samarbeidskonstellasjoner er opprettet for å løse kommunepålagte oppgaver eller sektorpolitiske mål. Et fellestrekk ved alle selskapene hvor kommunen har eierinteresser, er at bakgrunnen for eierskapet aldri har vært et rent kommersielt motiv. Det forhindrer imidlertid ikke at selskapene både har som mål å drive mest mulig bedriftsøkonomisk lønnsomt samtidig som det skal løse oppgaver som kommunen ville måtte løse på en annen måte dersom selskapet ikke eksisterte. Andre eierskap kan være berettiget i kommunens ønske om å være deltaker i selskaper som tilbyr tjenester til kommunens innbyggere innen ulike felt som infrastruktur og kultur. Bakgrunnen for og formålet med utarbeidelsen av denne eiermeldingen er å få et rammeverk og et verktøy som kan bidra til å sikre at kommunen ivaretar sine eierinteresser på beste måte i forhold til de enkelte selskapers/samarbeids strategier og overordnede mål. Videre bidrar eiermeldingen til åpenhet rundt kommunens overordnede eierskapsstrategier og eierposisjoner. 2. Prinsipper for god eierstyring Røyken kommune har noen overordnede prinsipper for god eierstyring. Prinsippene innebærer blant annet en klargjøring av roller og tydeliggjør hvordan kommunen agerer som eier. Prinsippene kommer i tillegg til gjeldende lovgivning på området samt eventuelle bestemmelser om eierstyring fastsatt for det enkelte selskap i vedtekter, aksjonæravtale eller eierstrategier. Prinsipper for eierstyring i Røyken kommune 1. Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastningsforventinger erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål. 2. Det skal være en hensiktmessig og forsvarlig balanse mellom egenkapital og gjeld i det enkelte selskap som skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 3. I selskaper hvor kommunen har en eierandel på over 10 % eller innskudd av egenkapital på over 1 million skal den som eier gi klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 4. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon. Røyken kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter. 6

7 5. Røyken kommunes ordinære valgkomité har ansvar for å fremme forslag om styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap for kommunestyret. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. 6. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. 7. Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling. 8. Det skal være åpenhet knyttet til Røyken kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet. 9. Normene i Røyken kommunes etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i de selskap og foretak som kommunen har eierinteresser i. 3. Kommunens krav og forventninger 3.1. Generelt Røyken kommune har eierposisjoner i mange ulike selskaper. Begrunnelsen til å organisere kommunal virksomhet i selskaper har blant annet vært knyttet til lønnsom effektivisering, økt økonomisk handlingsrom, spesialisering, forenkling og transparens og interkommunalt samarbeid. Et dilemma knyttet til selskapsdannelse er at det reduserer mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. Dette er en virkning av at styringen skjer i henhold til de rammer som følger av blant annet selskapslovgivningen. For å kompensere for ulemper med redusert direkte styring har kommunen valgt å etablere visse krav og forventninger til kommunens selskaper. Røyken kommunes forventninger til selskapene kan variere, og er blant annet avhengig av type virksomhet, bransje og kommunens mål med selskapet. I tillegg til gjeldende lovgivning er det imidlertid utarbeidet noen overordnede krav og forventninger til samtlige selskaper / samarbeidskonstellasjoner som kommunen eier. Disse redegjøres for i dette kapitelet Krav til kompetente styrer Styret har til oppgave å forvalte selskapet, herunder å føre løpende tilsyn med selskapets daglige ledelse og virksomheten for øvrig. En annen viktig funksjon for styret er å tilføre ønskelig kompetanse til virksomheten. 7

8 Styrene i kommunens selskaper skal være kompetente. Dette betyr at styret som kollegium skal bestå av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. mene skal ha følgende samlede kompetanse og erfaring: Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, vedtekter, organisasjon og historie. Kunnskap om de aktuelle lover, forskrifter og avtaler som har betydning for selskapets drift. Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske utviklingstrekk og foreta nødvendige grep når nødvendig. Kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning, herunder de politiske og samfunnsmessige utfordringene til enhver tid Utvikling, verdiskaping og avkastning Røyken kommune forvalter store verdier på vegne av fellesskapet og er opptatt av langsiktig utvikling, verdiskaping og avkastning på eierskapet. Forventninger til avkastning, utbytte og resultater skal derfor være en sentral del av dialogen med kommunens selskaper. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål, som effektivitetsmål. Det er imidlertid viktig for Røyken kommune som eier at også selskaper med sektorpolitiske målsetninger drives effektivt. Videre skal politiske og samfunnsmessige målsetninger oppnås med en mest mulig effektiv bruk av resurser Etiske retningslinjer Røyken kommune forventer at kommunens selskaper drives på en etisk forsvarlig måte. Dette innebærer at Røyken kommunes etiske retningslinjer og overordnet arbeidsgiverpolitikk skal være førende også i kommunens selskaper. Videre forventes at alle kommunens selskaper har utviklet egne holdninger til forhold som etikk, arbeidsforhold, likestilling, forebygging av korrupsjon, sosial dumping, miljø og integrering. Disse holdningene bør integreres i selskapenes virksomhet og strategier. Røyken kommunes standpunkt med henvisning til etiske retningslinjer og andre strategier overfor de aktuelle virksomhetene skal kommuniseres på eiermøter eller overfor de personer som Røyken kommune har valgt inn i styrer i kommunens selskaper. 8

9 4. Røyken kommunes utøvelse av eierskap 4.1. Generelt Røyken kommune ønsker å være en god eier for sine virksomheter og har en klar ambisjon om å inneha en aktiv eierskapsrolle som bidrar til verdiskapning i virksomhetene. Rollen som aktiv eier kan ivaretas på flere ulike måter. I dette kapitelet fremkommer noen av kommunens tiltak for å ivareta rollen som aktiv eier Valg av kommunens representanter i styret Kommunestyret avgjører i møte om hvem som skal velges til de ulike styrene, etter innstilling fra kommunens valgkomité. Valgkomiteens innstilling legges frem hvert år innen utgangen av januar. Som nevnt ovenfor stiller Røyken kommune krav til at styrene i kommunens selskaper er kompetente. I egenskap av eier har kommunen til oppgave å sørge for at styrene sammensettes slik at de kan utøve sitt virke som et kompetent organ. En gruppe fra administrasjonen, valgt av rådmann, skal derfor bistå valgkomiteen med forslag til styremedlemmer basert på hvilken profil valgkomiteen ønsker til de ulike styrene. Videre skal rådmann utforme forslaget til vedtak på valg av representanter med begrunnelser og bakgrunnsinformasjon, på bakgrunn av valgkomiteens anbefalinger. Dersom et selskap endrer karakter, skal rådmann vurdere om kommunens sittende representanter i styret er de beste til å ivareta kommunens interesser også under endrede forhold. Dersom rådmannens vurderinger er at det ikke er tilfelle, skal rådmannen legge frem forslag for ordføreren om at det innkalles til ekstraordinært eiermøte for å velge nye styrerepresentanter. Dersom det innkalles til nytt eiermøte for å velge nytt styre, skal prosedyren for å foreslå styrerepresentanter være den samme som ved ordinære valg Obligatorisk opplæring av styremedlemmer Røyken kommune skal sørge for at alle som velges som styremedlemmer på bakgrunn av forespørsel fra kommunen har eller gis en god opplæring i hva det innebærer å være styremedlem. For at styremedlemmene skal kunne utøve sin styrerepresentasjon på en profesjonell måte, må de være klar over sitt ansvar og sine plikter i sin rolle som styremedlem. Det skal derfor holdes en obligatorisk opplæring av alle som er valgt inn i styrer som representanter for kommunen hvert annet år Eierstrategi For at man skal kunne utøve et godt eierskap, er det et av avgjørende betydning at man har et formål med og strategi for sitt eierskap. Videre er det et viktig prinsipp at den politiske debatten skal foregå i kommunestyret, og ikke i de enkelte selskapets styre. For å sikre dette 9

10 kan kommunen lage en eierstrategi. Eierstrategier kan regulere forhold som eiernes formål og strategi med eierskapet, forventninger til selskapet, informasjonsbehov, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål m.v. Røyken kommune skal utarbeide individuelle eierstrategier for de selskaper hvor kommunen har en eierandel på over 10 % eller innskudd av egenkapital på over 1 million. Eierstrategien vil danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. Dersom eierskapet er delt bør Røyken kommune sammen med øvrige deleiere lage en felles eierstrategi for selskapet. Strategier for de ulike eierskapene, og eventuelle endringer i disse, skal fastsettes og vedtas av kommunestyret Representasjon i selskapenes eierfora Aksjeselskap og Interkommunale selskap Det er i hovedsak to eierfora i de selskapene hvor Røyken kommune har eierinteresser: Generalforsamling (aksjeselskaper) og Representantskap (interkommunale selskap). I de selskaper hvor kommunen eier alle aksjer eller andeler, er det ordføreren som utgjør generalforsamlingen. I øvrige selskap er det ordføreren, eller den som kommunestyret velger, som stiller i disse eierfora på vegne av kommunen. Den som stiller i eierfora på vegne av kommunen har da både tale- og stemmerett. I de tilfeller hvor ordfører selv ikke deltar på eiermøter har varaordfører og rådmann i prioritert rekkefølge en generell fullmakt til å representere Røyken kommunes stemmer på eiermøter. Dersom det er andre enn ordføreren som stiller i eiermøter, må denne personen ha med skriftlig fullmakt for å kunne være berettiget til å avgi stemme på kommunens vegne Interkommunale samarbeid I interkommunale samarbeid er det kommunestyrene som utgjør selskapets øverste eierorgan. Det er dermed kommunestyrene som velger sine styrerepresentanter direkte. Det vil som oftest foreligge vedtekter eller samarbeidsprinsipper for de interkommunale samarbeider, og disse har vanligvis også nedfelt hvor mange representanter hver kommune har rett til å velge til styret, samt hvordan styrelederrollen skal ivaretas Stiftelser Stifterne har vanligvis nedfelt prinsipper for hvordan styret i en stiftelse skal settes sammen og/eller velges. Kommunen må derfor følge de prinsipper som ligger i hver enkelt stiftelse, og har ingen mulighet til påvirkning av styresammensetningen utover dette. 10

11 4.6. Utvidet representasjon på eiermøter Eiermøter er som regel den eneste mulighet aksjonærer/andelseiere har til å få en direkte dialog med selskapets ledelse. Det er mulig å komme med spørsmål og gi kommentarer på eiermøter. Minst en person fra kommunens administrasjon, som er valgt av rådmann skal alltid delta på selskapenes eiermøter sammen med ordføreren, eller den kommunestyret har vedtatt skal representere kommunen på eiermøter. Representanter fra administrasjonen har ikke taleeller stemmerett på eiermøter, med mindre den samme personen også er bemyndiget til å representere kommunen i eiermøtet. Den personen som stiller på eiermøte sammen med ordføreren har ansvaret for at ordføreren stiller godt forberedt på eiermøtet. Årsberetninger og årsregnskaper skal være gjennomgått, og det skal være foretatt en kort oppsummering av forhold som eventuelt ønskes kommentert Kontroll og tilsyn Det fremgår av kommunelovens 77 pkt. 5 at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Dette er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 14, hvor det angis at kontrollutvalget skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). I tillegg kan en slik selskapskontroll omfatte forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget utfører kontrollen på vegne av kommunestyret. For å sikre gjennomføring av denne kontrollen skal Røyken kommunes kontrollutvalg minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret. I planen bør angis hvilke eierinteresser og selskaper som vil kunne være aktuelle for kontroll, og i hvilken grad det er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i planen skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om de kontroller som er gjennomført samt resultatene av disse Oppfølging eiermelding Eiermeldingens del I skal revideres og oppdateres hvert fjerde år, mens del II oppdateres årlig. Ved revideringen av del I skal kommunen gå gjennom kommunens retningslinjer å vurdere om disse fortsatt er aktuelle eller om de må tilpasses til kommunens behov. Den reviderte utgaven skal vedtas av formannskapet og kommunestyret i løpet av tredje kvartal i det aktuelle året. 11

12 Revideringen av del II vil i hovedsak handle om en gjennomgang av eierposisjonene for å oppdatere nøkkelopplysninger for selskapene. Den årlige oppdateringen av del II har som hensikt å sørge for at de har grunnlag for å ivareta eierinteressene og sørge for åpenhet rundt kommunens eierposisjoner. Den reviderte utgaven skal legges frem som en orienteringssak for formannskapet i løpet av tredje kvartal hvert år. Revideringen av kommunens eierposisjoner skal gjennomføres ved at administrasjonen gjennomgår regnskapene for kommunens selskaper. Deretter skal det utarbeides en kort redegjørelse for hvert selskap. Denne skal være på maks en side per selskap og skal inneholde følgende punkter: Sammenstilling av de vesentligste økonomiske størrelser for de tre foregående år. En oversikt over styresammensetningen, navn på styremedlemmer og evt hvilken eier de representerer En kort beskrivelse av selskapets virksomhetsområde og selskapets strategi. Denne beskrivelsen vil antakelig ikke endres mye fra år til år dersom det ikke er skjedd vesentlige endringer i selskapet. Gi en kort redegjørelse/beskrivelse av kommunens krav til eierskapet, og vurdere hvorvidt dette kravet er oppfylt (eksempelvis: økonomisk avkastning, velferd, kulturelle aspekt etc). En vurdering av Røyken kommunes eierskap; herunder hvorvidt kommunen fortsatt skal opprettholde eierskapet på samme nivå. Redegjørelsen skal legges frem som et samlet dokument for alle selskapene. Dersom rådmannen som en konsekvens av konklusjoner i redegjørelsen velger å foreslå endringer i eierskap i noen av selskapene og/eller endringer i styresammensetninger utenom ordinær valgperiode, skal dette fremmes som egne saker for formannskapet og/eller kommunestyret alt etter sakens art og omfang Formidling og bekjentgjøring av eiermeldingen Røyken kommune skal lage en eierside på internett med informasjon om kommunens eierskap. Informasjonen i kommunens eiermelding skal utgjøre grunnlag for kommunens eierside. I tillegg skal oppdatert eiermelding være tilgjengelig i sin helhet på eiersiden. Rådmannen skal sørge for at kommunens styremedlemmer mottar en oppdatert eiermelding hvert år. 12

13 DEL II: Eierposisjoner Generelt om del II Røyken kommune forvalter store verdier på vegne av fellesskapet gjennom eierskap og andeler i mange ulike selskaper og samarbeidskonstellasjoner. I eiermeldingens del II gis en oversikt over kommunens eierposisjoner, se kapittel 7. Det er kun organisatoriske og juridiske enheter som opptrer mer eller mindre som egne selskap som omhandles i eiermeldingen. Videre omfattes ikke selskap hvor Røyken kommune har indirekte eierskap. Kapittel 8 om stiftelser er et unntak fra det som angis ovenfor. Stiftelser er selveiet og selvstyrt og kommunen har således ikke eierskap til de stiftelser som er listet opp i kapittelet. Stiftelsene er opplistet fordi at kommunen enten er stifter og/eller oppnevner styremedlemmer til stiftelsene. Generell informasjon om kjennetegn ved ulike juridiske selskapsformer er beskrevet i kapittel Kjennetegn ved ulike juridiske selskapsformer 6.1. Generelt Røyken kommune har eierskap i en rekke ulike selskaper/samarbeidskonstellasjoner som er organisert etter ulike juridiske prinsipper. Avhengig av hvordan selskapene er organisert, vil de bevege seg på en skala fra å være en integrert del av kommunen til å være helt fristilt fra kommunen. Dette er illustrert i figuren nedenfor. 13

14 (Kilde: KS Eierforum, Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunal eide selskaper og foretak) Muligheten for direkte politisk styring av selskapene avtar jo lenger mot høyre man beveger seg i figuren. I det etterfølgende gis en redegjørelse for de viktigste kjennetegn ved ulike selskapsformer. Beskrivelsen begrenser seg til de fire selskapsformene 1) Aksjeselskaper, 2) Interkommunale selskaper (IKS), 3) Interkommunale samarbeid og 4) Stiftelser. Denne redegjørelsen bygger i det alt vesentligste på notatet Fra drift i avdeling til utskilling i selskap av , utarbeidet av Haavind Vislie AS på oppdrag fra KS Aksjeselskaper Hjemmel Aksjeselskaper er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr 44 (AS) og allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr 45 (ASA) Etablering og anvendelsesområde Av formere AS og ASA er AS-formen er beregnet på selskaper med en begrenset krets eiere, og er følgelig den formen som i hovedsak er aktuell for kommuner å benytte. Det kan stilles krav i vedtektene til aksjeeiers egenskaper, for eksempel at selskapet bare kan ha kommunale eiere. 14

15 Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst kroner , fordelt på en eller flere aksjer som rettighetene som aksjonær knytter seg til. Selskapet plikter til enhver tid å ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Det grunnleggende element ved aksjeselskapsformen er at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har skutt inn. Et aksjeselskap kan gå i konkurs. I forbindelse med stiftelsen av aksjeselskapet oppstiller aksjeloven 2-2 minstekrav til innhold i selskapets vedtekter. Imidlertid kan selskapet også regulere andre forhold enn de som følger av loven i vedtektene. Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning, noe som kan være praktisk for kommunalt eide selskaper Ansvar og myndighet Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og eiernes innflytelse utøves her. Selskapet skal ha et styre med minst tre medlemmer, og styret velges av generalforsamlingen. I selskap med mer enn 30 ansatte, har de ansatte rett til representasjon i styret. I kommunalt eide aksjeselskaper er det ikke et direkte lovfestet krav om likestilling i styret, men generalforsamlingen bør tilstrebe at begge kjønn skal være likt representert i styret. Selskapet kan ha en daglig leder som står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelse følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. Som hovedregel er det styret som ansetter, avskjediger og sier opp daglig leder og er dennes overordnede Interkommunale selskaper Hjemmel Interkommunale selskap er regulert av lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999 nr 6. Men også kommuneloven 27 har regler om interkommunalt samarbeid, som også kan omfatte interkommunalt selskap Etablering og anvendelsesområde Både kommuner, fylkeskommuner og andre interkommunale selskaper kan være deltaker i et interkommunalt selskap. Et viktig kjennetegn for interkommunale selskaper er at deltakerne til sammen har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, men slik at den enkelte deltakers ansvar er begrenset til en prosentdel av selskapets totale forpliktelser. Selskapet opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne, der blant annet selskapets deltakere, formål, deltakernes innskuddsplikt, antall styremedlemmer, eierandel og antall medlemmer i representantskapet skal være avtalt. 15

16 Lov om interkommunale selskap regulerer for øvrig krav til budsjett, regnskap og økonomiforvaltning, som er ment å være tilpasset særlig at selskapets deltakere består av kommuner. Videre reguleres eierskifte, oppløsning av avvikling Ansvar og myndighet Et interkommunalt selskaps øverste organ er representantskapet. Hver deltaker har rett til å være representert her, og medlemmer utpekes av kommunestyre eller fylkestinget. I representantskapet for selskapet vil hver deltaker ha en stemme med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom ikke annet bestemmes i selskapsavtalen, fattes vedtak med alminnelig flertall i representantskapet. Selskapet skal ha et styre på minst tre medlemmer. Representantskapet velger styret. Ved oppnevnelse av styret i interkommunale selskaper gjelder det et krav om et minimumsantall av hvert kjønn, tilnærmet 40 % (lov om interkommunale selskap 10 første avsnitt jf. aksjeloven 20-6). Styret i et interkommunalt selskap har i hovedsak den samme oppgave som et styre i et aksjeselskap; å forestå den daglige forvaltning av selskapet. Selskapet skal ha daglig leder, med mindre det fastsettes i selskapsavtalen at dette ikke er nødvendig. Daglig leder er den øverste lederen for selskapets administrasjon og er ansvarlig overfor styret for at administrasjonen fungerer på en måte som er tjenelig for selskapets virksomhet. Som hovedregel er det styret som ansetter og avsetter daglig leder og er dennes overordnede Interkommunalt samarbeid/selskap organisert etter kommunelovens Hjemmel Interkommunale samarbeid er regulert av kommuneloven 27. Lovereguleringen av denne selskapsformen er begrenset og kommunen har derfor stor frihet vedrørende selskapets organisering Etablering og anvendelsesområde Hovedkjennetegnet på en slikt interkommunalt samarbeid, er at det opprettes et felles styre for å forvalte felles oppgaver. Et slikt styre kan være et eget rettssubjekt, men kan også bare være et samarbeidsorgan mellom kommunene med formål å løse felles oppgaver. Hvorvidt selskapet er et eget rettsubjekt avhenger av hvilke myndighet selskapet er tildelt i vedtektene Ansvar og myndighet Samarbeidets styre vil normalt være en tildelt en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgjørelsesmyndigheten må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og 16

17 organisering, jf kommuneloven 27 første ledd. Det betyr, uttaler departementet (Ot.prp. nr. 42 ( ) s. 112), at «[d]e funksjoner som styret kan tildeles må være relatert til den faktiske virksomhet som samarbeidsprosjektet omfatter». Men innenfor disse rammer kan kommunestyrene i samarbeidskommunene foreta ganske omfattende delegering av avgjørelsesmyndighet. Vedtektene skal nærmere fastsette hvordan de enkelte styremedlemmene velges eller utpekes, både for at dette spørsmålet skal være avklart innenfor den enkelte kommune, og for å sikre at de enkelte deltakere utpeker sine representanter på samme grunnlag og dermed i størst mulig grad med samme mandat. I interkommunale samarbeider er det ikke et direkte lovfestet krav om likestilling i styret, men deltakerkommunene bør tilstrebe at begge kjønn skal være likt representert i styret. Samarbeidet kan ha en daglig leder som står for den daglige ledelsen av dets virksomhet, og skal i denne forbindelse følge retningslinjer og pålegg overordnet har gitt. Vedtektene vil fastsette hvem som er daglig leders overordende og hvem som ansetter og avsetter vedkommende Stiftelser Hjemmel Stiftelser er regulert av Lov om stiftelser (stiftelsesloven) av 15. juni 2001 nr Etablering og anvendelsesområde En stiftelse er en selveiende juridisk enhet, som etableres ved at en eller flere stiftere stiller en formuesmasse til disposisjon for et bestemt formål. Kommunen kan være en slik stifter. Stifterne har ikke eierskap til innskudd eller annet, og bare stiftelsens styre har innflytelse på virksomheten framover. Stifterne kan sikre seg en viss faktisk innflytelse ved å sørge for at vedtektene har bestemmelser om hvordan styret utpekes Ansvar og myndighet Stiftelser er selveiet og selvstyrende. Verken oppretteren eller andre kan derfor med hjemmel i eiendomsrett utøve styring over stiftelsens virksomhet. Stiftelsers øverste organ er styret. I tillegg kan stiftelsen ha en daglig leder som står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelse følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. 17

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2015 SIDE 2 AV 70 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KAPITTEL 1 EIERSTYRING OG STYRINGSDOKUMENTER EIERSKAPSPOLITIKK EIERSTRATEGI KAPITTEL 2 POLITISK

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Eierskapsmelding for Åmot kommune. 1. september 2014

Eierskapsmelding for Åmot kommune. 1. september 2014 Eierskapsmelding for Åmot kommune 1. september 2014 Vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2014 Forord Åmot kommune har i lang tid valgt å tilby kommunens innbyggere tradisjonelle kommunale tjenester utenfor

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper EIERSKAPSMELDING 2013 Ski kommune À jour per: november 2013-1 - Forord... 4 1. Innledning... 5 2. Kommunalt eierskap...

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no Eierskapsmelding Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012 www.telemark.no Innhold 1 Innledning... 4 2 Hensikt med eierskapsmeldingen... 4 3 Eierskapspolitikk... 4 3.1 Motiver for eierskap... 5 3.1.1

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer