Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter"

Transkript

1 Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Prosjektnavn: N-SUMO *) Revidert søknad pr Prosjektleder Terje Ormhaug Telenor R&D Innholdsfortegnelse Prosjektnavn: N-SUMO *)...1 Innholdsfortegnelse...1 Prosjektbeskrivelse...3 Mål...3 Kunnskaps- og teknologifronten...3 FoU-utfordring...4 Angrepsmåte/metode...5 Prosjektorganisering...5 Internasjonalt samarbeid....6 Profile...6 Fremdriftsplan med milepæler...6 Leveranser og innsats per partner i N-SUMO er beskrevet i følgende tabell, med referanse til inndelingen av arbeidspakker i det europeiske SUMO prosjektet. I tabellen er det også angitt mer spesifikt hvilke reduksjoner som er forutsatt i forhold til opprinnelig søknad SUMO arbeidspakke 1: Global service Ubiquity...7 Kostnader pr. utførende partner...10 Finansiering pr. partner...10 Resultatutnyttelse Overordnet ide...11 Innovasjon/nyhetsgrad...11 Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift...11 Telenor...11 NRK Beep Science...12 Birdstep...12 UNIK...13 BIP mal for prosjektbeskrivelse side 1/13

2 Miljøkonsekvenser...13 Øvrige nytteeffekter...13 Informasjon og resultatspredning...13 *) Søknaden gjelder norsk deltakelse i prosjektet SUMO (Service Ubiquity in the Mobile and Wireless Realm) under ITEA programmet i EUREKA. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 2/13

3 Prosjektbeskrivelse Mål Prosjektet skal vise potensialet for tilbud av mediarike og verdiøkede tjenester over det mangfold av bredbånds og trådløse teknologier med ulike eierskap som vil komme. Viktige kriterier knyttet til tjenesterealiseringen er tjenestekontinuitet, adapsjon av tjenestekvalitet til foreliggende nett, sikkerhet og DRM, og personlig tilgang til tjenestene. Konkret skal prosjektet utvikle arkitekturer og implementere prototyper av funksjonalitet som understøtter dette konseptet. Kriterier knyttet til det forretningsmessige potensialet skal vises med veikart over teknologiske og markedsmessige faktorer som muliggjør tjenestekonseptet, samt forretningsmessig roller ulike aktører kan ta. Delmål er: Definisjon av to typiske anvendelsesscenarier Etablering av et veikart som muligheten for å realisere konseptet i markedet Konkrete løsninger for å realisere kjernefunksjonaliteten i konseptet Utvikling av en demonstrator Prosjektet dekker virksomheten til de norske partnerne i det europeiske SUMO prosjektet (Service Ubiquity in Mobile and Wireless Realm) under ITEA programmet. Hensikten med prosjektet er å vise hvordan en kan realisere et nytt kommunikasjonskonsept i en fremtidig kontekst med tilgang til et mangfold av nye kommunikasjonsteknologier, bredbåndsnett og mobilnett. Nye innovasjoner innen programvareteknologi er også et viktig grunnlag for å muliggjøre konseptet. Brukerne skal kunne få tilgang til egne medierike innholds- og kommunikasjonstjenester på en mest mulig konsistent og avbruddsfri måte, uavhengig av lokasjon eller om man er hjemme, på jobb eller på farten, og best mulig tilpasset tilgjengelige nettressurser og eierskap. Prosjektideen bygger på tre antagelser: - Det er en stadig sterkere trend at brukerne selv etterspør avanserte tjenester, som følge av erfaring med mobilitet og bredbåndstjenester hjemme og på jobb. - Det skjer en kraftig vekst i tilgangen på nye og mer avanserte, trådløse nett, eid av ulike aktører. - Utviklingen innen programvareteknologi vil muliggjøre realiseringen av nye tjenester og konsepter basert på inhomogene basisressurser Kunnskaps- og teknologifronten På markedssiden er det to utviklingstrekk som underbygger SUMO konseptet. Den ene trenden er en økende bevisstgjøring blant brukerne når det gjelder krav og forventninger til nye kommunikasjonstjenester. Den andre trenden er utvanningen av operatørmonopolene. Foruten tilkomst av nye aktøren innen de tradisjonelle operatørrollene, har det vokst fram et stort antall nye eiere av både fast og trådløs bredbånds infrastruktur. Vi ser at det på den måten blir etablert en omfattende bredbånds og dels radiobaserte BIP mal for prosjektbeskrivelse side 3/13

4 kommunikasjonsinfrastruktur som kan bli et alternativ til store investeringer i monolittiske nettverk. På teknologisiden er fremveksten av et mangfold radioaksess teknologier en viktig forutsetning og driver for den markedsmessige utviklingen. Disse omfatter 2,5/3G mobilsystemer som er og i stor grad vil bli landsdekkende, men med begrenset båndbredde. Som et komplement ser vi fremveksten av nye og forbedrede WLAN standarder, med hensyn til båndbredde, kvalitet og prioriteringsmekanismer. Det er også en sterk utvikling og utbredelse av radio- og trådbaserte bredbånds fastaksessteknologier. Status når det gjelder å etablere kommunikasjonstjenester over de ulike teknologiene, er at de ulike tjenestene i stor grad eksisterer innefor enhetlige teknologiøyer. Men utviklingen både innen basisteknologier og programvare og IP funksjonalitet tilsier gir forventninger om at disse ressursene vil kunne utnyttes langt bedre enn i dag. Dette gir både kostnadsmessige fordeler for eksisterende og nye operatører, og bruksmessige fordeler for brukeren som vi ønsker å demonstrere i prosjektet. FoU-utfordring SUMO konseptet innebærer å utnytte en omfattende, men inhomogen, infrastruktur for å realisere avanserte tjenester med krav til universell aksess. Kravene omfatter mobilitet, sikkerhet, rettighetskontroll, personlig tilgang til egne tjenester, og nødvendig eller best mulig kvalitet tilpasset tilgjengelig nett og terminal. For å realisere konseptet er det både noen teknologiske og markedsmessige elementer som må være på plass. N-SUMO vil her bygge videre på resultater som foreligger fra øvrige prosjekter, samt føringer fra standardiseringsorganer og industrikonsortier. Eksempler er EU-prosjektene eperspace og SAVANT, som har gitt resultater om personalisering og medietilpasning av kringkastingstjenester, og OBAN, som adresserer bedre utnyttelse av eksisterende WLAN soner. Andre eksempler er EUREKA prosjektene Easy Wireless og Nomadic Media, som arbeider med hhv. relevante netteknologier og nomadisk tilgang til innhold. Problemstillinger og utfordringer som må bearbeides videre på teknologisiden er: Arkitektur for og systemintegrasjon av eksisterende og ny funksjonalitet Realisere handovermekanismer på tvers av ulike teknologier (vertikal handover) og eierdomener, samtidig som tjenesten tilpasses (adapteres til) tilgjengelige ressurser i nett og terminaler. Spesielle utfordringer er o Optimale valg av nett o Tilpasning mellom tjenestekrav og tilgjengelige ressurser o Ytelse for å sikre avbruddsfrie tjenester og redusere forsinkelser o Sikkerhet Terminalfunksjonalitet som understøtter SUMO konseptet o Funksjonalitet i ulike typer terminaler o Samspill mellom terminaler ved flytting av applikasjoner o Brukergrensesnitt Tjenesteplattformer og funksjonalitet for identifisering og autorisering og personalisering av tjenestene Nye anvendelse av programvareteknologi for å kunne håndtere kompleksiteten ved realisering av konseptet Med perspektiver om etablering i markedet er det viktig å identifisere både muliggjørende og hindrende faktorer. Disse omfatter både tilgang å utstyr og mulige forretningsmodeller for aktørene i et verdisystem for å realisere konseptet. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 4/13

5 Deler av prosjektet vil kunne utnyttes i forbindelse med dr. grads utdanning. Deltakelsen fra UNIK omfatter finasiering av 1stipendiatstilling i perioden Angrepsmåte/metode Målene i prosjektet skal realiseres gjennom samarbeidet i EUREKA/ITEA prosjektet SUMO. Grunnaget for å oppnå resultater er sammensetningen av et konsortium som dekker kompetanse på tvers av teknologier de forretningsmessige sidene i et SUMO konsept. Dette omfatter bred kompetanse innen programvare systemer og utvikling, basiskompetanse inne radio og kommunikasjonssystemer, samt deltakelse fra nettoperatører og innholdsleverandør. Metoden i prosjektet består i å identifisere de sentrale utfordringene som må bearbeides og realisere prosjektets hovedmål ved å vise løsninger dels ved modeller og arkitekturbeskrivelser og dels ved implementering av prototyper. Arbeidet er organisert i følgende deler Beskrive to sentrale tjenestescenarier Utredning av forretningsaspekter ved konseptet Analyse av problemstillingene knyttet til handover og mobilitet Analyse av terminalaspekter Analyse av tjenesteplattform for tilpasning av tjenestene Realisering av demonstrator Patentering er aktuelt i lys av de resultatene som oppnås. Partnerne i prosjektet følger med på generell basis om aktuelle patenter, og har erfaring fra internasjonal patenteringsprosess i tidligere arbeider. Prosjektorganisering Den norske prosjektgruppen er sammensatt for å dekke komplementær kompetanse, både faglig og rollemessig innen de områdene som skal adresseres i N-SUMO. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 5/13

6 Internasjonalt samarbeid. - N-SUMO prosjektet definerer mål og oppgaver som skal utføreres av norske partnere innen det europeiske prosjektet SUMO, som er godkjent som et prosjekt under EUREKA/ITEA programmet. Prosjektsøknad til ITEA, som nå er godkjent, var vedlagt søknad til NFR pr Det europeiske konsortiet består av følgende partnere : Partner Profile Country Role / responsibility Tcl&Alcatel Mobile Phones Ind FRA Development and manufacturing of mobile terminals Alcatel R&I Bsg FRA Research and Innovation department of Communications system provider with the skills on service and network management, optimization and broadband mobile infrastructure University Paris 6 (LIP6) Uni FRA Large research laboratory specialized in networks and service control INT Res FRA Research team on component based applications and mobility Telenor R&D Ind NOR R&D department of large service provider with a strong competence on mobility and service delivery solutions NRK Ind NOR Content provider (broadcasting institution) Beep Science Sme NOR SME specializing in protection of entire mobile content value chain Euskaltel RTD Ind SPA Regional integrated communications operator with a special focus on wireless multimedia delivery CEIT Res SPA Research team on digital communications engineering DoNewTech Solutions Sme SPA Rapidly growing company on embedded software for wireless communications LogicaCMG Ind NLD Global solutions and systems integrator over unified mobile infrastructures Delft University of Technology Uni NLD Research group specializing on communication protocols and end-to-end QoS Birdstep Technology ASA Sme NOR Performant company on advanced software development for mobile communications UNIK Uni NOR Academic research foundation working on wireless and security solutions Fremdriftsplan med milepæler N-SUMO vil følge hovedleveransene i det europeiske SUMO prosjektet: BIP mal for prosjektbeskrivelse side 6/13

7 Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden (år og kvartal) Fra Til Scenarier for global tjenestetilgang Brukercase og forretningskritiske faktorer Systemkrav og basisarkitektur Universell tjenstetilgang til den nomadiske bruker Overordnet tjenestearkitektur SW-komponenter for QoS, nettvalg, etc Brukergrensesnitt og krav til terminaler Forslag til operasjonsmodus, tjenestetilpasning, Adaptiv tjenesteplattform SW-komponenter til tjenesteplattform Beskrivelse av tjenesteplattform demonstrator Tjenestedemonstrator Beskrivelse og integrasjonsplan Demonstrator og evaluering av SUMO konseptet Totalrammene i forhold til oprinnelig søknad av er redusert fra 35 mill til 20,6 mill. Dette vil påvirke omfanget av de planlagte aktivitetene og leveransene, men intensjonen er likevel å dekke temaene som er beskrevet i ITEA prosjektet. Reduksjone i innsats omfatter i hovedsak: Reduksjonen er størst for 2005 og det norske konsortiet vil bare kunne bidra i liten grad til den første leveransen, som kan komme til å forrykkes et kvartal i tid. N-SUMO konsortiet vil bidra på færre områder mht. analyser, beskrivelse av arkitekturer og levering av prototype SW enn antatt. Redusert omfang gjør at Birdstep unngår å betale fee til ITEA sekretariatet. Deltakelsen fra UNIK er redusert til en stipendiatstilling Leveranser og innsats per partner i N-SUMO er beskrevet i følgende tabell, med referanse til inndelingen av arbeidspakker i det europeiske SUMO prosjektet. I tabellen er det også angitt mer spesifikt hvilke reduksjoner som er forutsatt i forhold til opprinnelig søknad. Leveranser og arbeidsomfang pr. partner (timeverk) År Planlagt innsats og resultat i N-SUMO Tn Birdstep BeepSc NRK UNIK Sum SUMO arbeidspakke 1: Global service Ubiquity 2005 For scenariobeskrivelser (WP1-D1.1): bidrag til beskrivelse av teknologisk veikart, forretningsroller og skisser til forretningsplan. P.g.a budsjettreduksjon: mer kommentar enn aktiv pådriver; vil fokusere på det ene av to scenarier;vil eventuelt få forskjøvet frist for leveranse til Overordnede systemkrav (WP1-D1.2 A&B): kravspesifikasjon til scenario 2 (Cont. creation and media streaming), og bidrag til spesifikasjon for SW komponenter. P.g.a budsjettreduksjon: scenario blir mindre omfattende enn planlagt BIP mal for prosjektbeskrivelse side 7/13

8 2007 Oppdatering av scenarier og konklusjon om forretningsmuligheter (WP1-D1.3). Deliv. fra 2006 utsattt til 2007 Fokus på scenario BIP mal for prosjektbeskrivelse side 8/13

9 SUMO arbeidspakke 2: Seamless service delivery to the nomadic user Arkitektur for tjenestelevering over tilgjengelige nett (WP2-D2.2): beskrive løsninger for tjenestekreering og implementasjon i lab, samt utvikling av SW komponenter. P.g.a budsjettreduksjon: implementasjon i lab og utvikling av SW blir mindre omfattende enn planlagt SW integrasjon i demonstrator SUMO arbeidspakke 3: Property-rich terminals and MMI Spesifikasjon og protottyp for terminal (WP3- D3.2): Spesifikasjon av innholdsbeskyttelse, integrasjon av mobil og hjemmeterminaler, og levering av SW komponenter P.g.a budsjettreduksjon:utvikling av demo- SW blir mindre omfattende SW integrasjon i demonstrator SUMO arbeidspakke 4: Adaptive service platform 2005 Statusbeskrivelse for tjenesteplattform (WP4 D4.1): beskrive status for tjenesteplattformer mht. tjenestelevering over ulike nett og presentasjon på forskjellige terminaler SW-komponenter til tjenesteplattform (WP4 D4.2): levere SW for mobilitet, sikring av innhold, tilpassing til endring i nettomgvelser. P.g.a budsjettreduksjon: forenkling av demo-sw 2007 Beskrivelse av demonstrator for tjensteplattform (WP4 D4.3): demonstrasjoner og dokumentasjon SUMO arbeidspakke 5: Service demonstrator 2006 Demonstrator beskrivelse og integrasjonsplan 1540 WP5-D5.1): bidrag til beskrivelse Integrasjon, resulatvisninger og dokumentasjon av SUMO tjenestedemonstrator (WP5- D5.2): integrasjon av SW og HW utviklet av de norsk partnerne SUMO arbeidspakke 1: Project coordination, support and dissimination Prosjektadministrasjon, rapporter til ITEA NFR, publikasjoner og WorkShops: adminstrativ dokumentasjon og faglig publisering BIP mal for prosjektbeskrivelse side 9/13

10 Kostnader pr. utførende partner Totalt Tn NRK BeepS Birdst UNIK 2005 Personal og indirekte Utstyr Reiser Personal og indirekte Utstyr Reiser Personal og indirekte Utstyr Reiser Totalt Personal og indirekte Utstyr Reiser Finansiering pr. partner Totalt Tn NRK BeepS Birdst UNIK 2005 NFR Partner NFR Partner NFR Partner Totalt NFR Partner BIP mal for prosjektbeskrivelse side 10/13

11 Resultatutnyttelse Overordnet ide Samfunnsøkonomisk nytte er realisering av avanserte tjenester basert på gjenbruk av eksiterende ressurser i stedet for investering i dedikert infrastruktur. For brukerne er potensialet tilgang til ønskede tjenester, tidligere og til lavere pris. For partnerne i det norske konsortiet er potensialet ny forretningsutvikling innen eget virksomhetsområde. Innovasjon/nyhetsgrad Prosjektet vil gi resultater som bygger opp om to overordnede innovasjoner: 1. Utnytte eksisterende infrastruktur for å realisere avanserte kommunikasjons- og medietjenester, med universell og personlig tilgang for brukerne 2. Legge til rette for at tjenestetilbydere og operatører i større grad bygger virksomhet som er uavhengig av dedikerte teknologier og egen, fysisk infrastruktur. Deler av slike ideer ser vi blir satt ut i livet allerede i dag, men generelt representerer dette store paradigmeskift i forhold til tradisjonell kommunikasjonsvirksomhet. Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift Telenor Forretningsidé: Forretningspotensialet for Telenor er å etablere seg i nye roller som tjenesteoperatør over generelle nettinfrastrukturer. Telenor er i dag under stadig større press når det gjelder konkurranse på tradisjonelle tjenester. Innovasjon/nyhetsgrad: SUMO konseptet er radikalt i forhold til dagens forretningsregime i Telenor. Bedriftsøkonomisk verdi: Konseptet representerer nye tjenestemuligheter, først trolig som inntrenger i utemarkeder, men også for forretningsvirksomheten i hjemmemarkedet. Potensialet er også betydelig besparing i infrastrukturinvesteringer og samtidig redusert risiko. Plan for realisering: Vil bli vurdert på basis av prosjektets resultater. Risikoelementer: SUMO konseptet representerer først og fremst en opsjon for Telenor. Risiko er knyttet seg til får forsprang på nye områder. NRK Forretningsidé: For NRK nødvendig å være tilstede på nye kommunikasjonskanaler med distribusjon av programmer og innhold. Innovasjon/nyhetsgrad: Konseptet er radikalt i forhold til dagens virksomhet i NRK. Kan bli et komplement til tradisjonell kringkasting og webtjenester til faste terminaler. Bedriftsøkonomisk verdi: Konseptet gir nye muligheter for salg av tjenester og innhold, samt større uavhengighet i forhold til distributører. Plan for realisering: Ingen konkrete planer Risikoelementer: Ingen spesielle. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 11/13

12 Beep Science Forretningsidé: Beep Science forretningsmål er å bli en ledende global leverandør av krypterings- og beskyttelsesløsninger for mobilt innhold basert på standarder utviklet av OMA (Open Mobile Alliance). Beep Science skal tjene sine penger ved å selge lisenser til mobile operatører, terminal produsenter og tjenesteytere samt yte service/support Innovasjon/nyhetsgrad: Basert på OMA standarden, ønsker Beep Science å videreutvikle denne standarden til også å kunne benyttes på andre plattformer der den mobile enhet brukes som en styringsenhet for å administrere objektrettigheter på tvers av alle typer forbrukerelektronikk. Bedriftsøkonomisk verdi: Den bedriftsøkonomiske verdien for Bees Science ligger først og fremst i det at vi er spesialist på vårt fagområde og hvor vi er blant de 3 ledende selskap på verdensbasis. Våre primærmarkeder er i meget sterk vekst som gir selskapet en unik mulighet til å ta store markedsandeler. Selskapets løsninger har derfor meget høy bedriftøkonomisk mulig verdi for dets eiere. Selskapet besitter en kompetanse innenfor sitt fagfelt som er av ypperste klasse på verdensbasis. Plan for realisering: Beep Science anslår at resultatene av SUMO prosjektet tidsmessig vil være good timing iht. den generelle markedsutviklingen i det markedet selskapet opererer. Vi regner dette for å være mot slutten av SUMO prosjektet er derfor på linje med vår strategiske plan. Risikoelementer: Vår største trussel som selskap er at OMA standarden ikke blir brukt av bransjen. Vi har ingen indikasjoner på at så er tilfellet men heller det motsatte. Risikoen for dette er for øyeblikket relativt lav ettersom alle aktører nå ønsker å lansere tjenester basert på OMA standarden. Birdstep Forretningsidé: Birdstep sitt forretningsmål er å bli en ledende global leverandør av løsninger for mobil og sikker datakommunikasjon, basert på åpne protokoller som bl.a. Mobil IP og IPSEC. Vi er allerede en de-facto industristandard innenfor mobil infrastrukturleverandører, og har avtaler med ledende produsenter som Cisco, Ericsson, Alcatel, Nortel, HP og mange andre aktører på dette området. Innovasjon/nyhetsgrad: Basert på Mobil IP, IPSEC og andre internasjonale standarder, ønsker Birdstep å bidra til at det blir like enkelt å bruke mobile terminaler med flere grensesnitt som det i dag er å bruke standard mobiltelefoner. En spissformulering kan være at vi ønsker å gjøre for mobil databehandling, det samme som GSM har gjort for mobiltelefoni! Bedriftsøkonomisk verdi: Forskningstema i SUMO prosjektet er av stor betydning for Birdstep. Vi ser fordeler av et aktivt samarbeide mellom forskningsmiljø, operatører, innholdsprodusenter og teknologileverandører i denne typen prosjekter. Vi ser mulighet for at prosjektet skal kunne bringe kunnskap om ny funksjonalitet og avanserte brukerkrav som kan inkluderes av nye versjoner av vårt produkt Birdstep Mobil IP. Avanserte adaptive løsninger har betydelig kommersiell verdi, siden terminaler med flere radiogrensesnitt er i ferd med å bli tilgjengelig i markedet. Eksempler er laptop, PDA og smart-telefoner med WLAN og mobiltelefon funksjonalitet integrert. Den store variasjonen av QoS, samt utfordringene med adgang til ulikt mediainnhold, Digital Rights Management og andre sentrale problemstillinger må løses for at slike mobile terminaler kan få ønsket funksjon for underholdning og arbeidsliv. Plan for realisering: Birdstep planlegger å integrere konsepter som utvikles i SUMO prosjektet inn i våre programvareprodukter når prosjektet har kommet frem til gode løsninger. Vi vil tilby disse produktene til operatører, bedrifter og systemintegratorer. Vi er spesielt opptatt av løsninger som forenkler tilkobling til mobile nettverk, og løsninger som gjør at terminalen kan tilpasse seg ulik tjenestekvalitet samtidig som god sikkerhet opprettholdes. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 12/13

13 Risikoelementer: Vår største trussel som selskap er at Mobil IP standarden ikke blir brukt av operatører og bedrifter. Vi har mange signaler som sier at Mobil IP og mobil databehandling generelt er under stor etterspørsel, og vi mener prosjektet setter oss bedre i stand til å møte dette markedet. Risikoen er lav ved at to operatører allerede har etablert offentlige tjenester innen dette området, og det er mange bedrifter og operatører som for tiden gjør forberedelser på dette området. I tillegg ser vi stor interesse fra terminal-leverandører innenfor laptop, PDA og smartphone markedet. UNIK UNIK har som rolle i prosjektet å bidra til å utvikle løsninger basert på sin sterke kompetanse innen radiobaserte systemer og IP basert kommunikasjonsteknologi. En direkte gevinst for UNIK vil være bygging av kompetanse inne et nytt konsept, som ettervert vil underbygge og utvikle institusjonens virksomhet innen forskning og undervisning. Miljøkonsekvenser Utnyttelse av resultatene vil ha positive miljøeffekter ved, - Medie- og kommunikasjonstjenester vil redusere behovet for fysisk transport - SUMO konseptet baserer seg på gjenbruk av eksisterende infrastruktur reduserer behovet for parallelle utbygginger Skader ved radiostråling kan hevdes å være et uavklart område. Det er ikke gitt om utbredelse av SUMO tjenester vil føre til mer bruk av radiokommunikasjon, eller vil føre til mer effektiv utnyttelse av radiosystemer som uansett vil være i drift. Øvrige nytteeffekter Prosjektet vil generelt bidra til kompetanseheving innen både tekniske og strategiske spørsmål for de deltakende bedriftene. I Norge styrkes samarbeidet mellom interessante, komplementære bedrifter, i tillegg til at den europeiske dimensjonen styrkes gjennom samarbeid i et EUREK/ITEA prosjekt. Informasjon og resultatspredning Den umiddelbare og trolig viktigste kanalen for informasjonsspredning vil være gjennom egenkompetanse som deltakerne tar med inn i øvrig forsknings- og utviklingsarbeide i sine bedrifter. Eksternt vil resultater bli spredt i gjennom publisering, foredrag og presentasjoner, og bidrag til standardisering. En liste over fora som vil bli fulgt opp er gjengitt i SUMO søknaden til ITEA. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 13/13

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor Arbeidsnotat nr. 16/2000 INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for av Svein Ulset Paul N. Gooderham PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer

Grunnleggende teleforskning

Grunnleggende teleforskning Teknologi alle kan bruke (SPODIS) Neste generasjon internett (ENNCE) Trådløst bredbånd krever kunnskap (WIRAC) Grunnleggende teleforskning Plug-and-Play kan gi enklere datahverdag Sluttrapport 2002 Kryptonøkkeldistribusjon

Detaljer

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Bjørn-Viggo Hagan Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 1 FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Dokumentdetaljer Econ-rapport

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Bredbånd hele Østlandet på nett?

Bredbånd hele Østlandet på nett? Bredbånd hele Østlandet på nett? Et informasjonssamfunn for alle: Kartlegging og anbefalinger for bredbåndutbygging i Østlandsregionen med vekt på distriktene Frode Ramstad Johansen og Steinar Normann

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

Rapport 2003-84. Effektiv og bærekraftig. tele- og mediemarkedene. hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis

Rapport 2003-84. Effektiv og bærekraftig. tele- og mediemarkedene. hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis Rapport 2003-84 Effektiv og bærekraftig konkurranse i tele- og mediemarkedene hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis ECON-rapport nr. 2003-84, Prosjekt nr. 37880 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-631-6

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015 Innspill til ekomplan 29. juni 2015 IKT-Norge Juni 2015 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon Innspill til ekomplan 29.6.2015, endelig versjon. Ekombransjens samlede innspill til regjeringens ekomplan

Detaljer

Effektive forsyningskjeder

Effektive forsyningskjeder FFI-rapport 2009/01758 Effektive forsyningskjeder Terje Nilsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 14.04.2010 FFI-rapport 2009/01758 1105 P: ISBN 978-82-464-1730-1 E: ISBN 978-82-464-1731-8

Detaljer

Sluttrapport HØYKOM I

Sluttrapport HØYKOM I Sluttrapport HØYKOM I Boks 2700 St. Hanshaugen N-0131 OSLO Telefon 22 03 70 00 Side 1 av 71 Prosjekt/seksjonsnummer: 1172/240 Prosjekttittel: Høyforbruk forbrukerbehov som utgangspunkt for offentlig etterspørsel

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

Mobiltelefon som eneste telefoniløsningen studie av innføringen i to bedrifter

Mobiltelefon som eneste telefoniløsningen studie av innføringen i to bedrifter Mobiltelefon som eneste telefoniløsningen studie av innføringen i to bedrifter av Rune Dyrkolbotn Harald Heradstveit Hovedoppgave til mastergraden i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer