Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter"

Transkript

1 Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Prosjektnavn: N-SUMO *) Revidert søknad pr Prosjektleder Terje Ormhaug Telenor R&D Innholdsfortegnelse Prosjektnavn: N-SUMO *)...1 Innholdsfortegnelse...1 Prosjektbeskrivelse...3 Mål...3 Kunnskaps- og teknologifronten...3 FoU-utfordring...4 Angrepsmåte/metode...5 Prosjektorganisering...5 Internasjonalt samarbeid....6 Profile...6 Fremdriftsplan med milepæler...6 Leveranser og innsats per partner i N-SUMO er beskrevet i følgende tabell, med referanse til inndelingen av arbeidspakker i det europeiske SUMO prosjektet. I tabellen er det også angitt mer spesifikt hvilke reduksjoner som er forutsatt i forhold til opprinnelig søknad SUMO arbeidspakke 1: Global service Ubiquity...7 Kostnader pr. utførende partner...10 Finansiering pr. partner...10 Resultatutnyttelse Overordnet ide...11 Innovasjon/nyhetsgrad...11 Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift...11 Telenor...11 NRK Beep Science...12 Birdstep...12 UNIK...13 BIP mal for prosjektbeskrivelse side 1/13

2 Miljøkonsekvenser...13 Øvrige nytteeffekter...13 Informasjon og resultatspredning...13 *) Søknaden gjelder norsk deltakelse i prosjektet SUMO (Service Ubiquity in the Mobile and Wireless Realm) under ITEA programmet i EUREKA. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 2/13

3 Prosjektbeskrivelse Mål Prosjektet skal vise potensialet for tilbud av mediarike og verdiøkede tjenester over det mangfold av bredbånds og trådløse teknologier med ulike eierskap som vil komme. Viktige kriterier knyttet til tjenesterealiseringen er tjenestekontinuitet, adapsjon av tjenestekvalitet til foreliggende nett, sikkerhet og DRM, og personlig tilgang til tjenestene. Konkret skal prosjektet utvikle arkitekturer og implementere prototyper av funksjonalitet som understøtter dette konseptet. Kriterier knyttet til det forretningsmessige potensialet skal vises med veikart over teknologiske og markedsmessige faktorer som muliggjør tjenestekonseptet, samt forretningsmessig roller ulike aktører kan ta. Delmål er: Definisjon av to typiske anvendelsesscenarier Etablering av et veikart som muligheten for å realisere konseptet i markedet Konkrete løsninger for å realisere kjernefunksjonaliteten i konseptet Utvikling av en demonstrator Prosjektet dekker virksomheten til de norske partnerne i det europeiske SUMO prosjektet (Service Ubiquity in Mobile and Wireless Realm) under ITEA programmet. Hensikten med prosjektet er å vise hvordan en kan realisere et nytt kommunikasjonskonsept i en fremtidig kontekst med tilgang til et mangfold av nye kommunikasjonsteknologier, bredbåndsnett og mobilnett. Nye innovasjoner innen programvareteknologi er også et viktig grunnlag for å muliggjøre konseptet. Brukerne skal kunne få tilgang til egne medierike innholds- og kommunikasjonstjenester på en mest mulig konsistent og avbruddsfri måte, uavhengig av lokasjon eller om man er hjemme, på jobb eller på farten, og best mulig tilpasset tilgjengelige nettressurser og eierskap. Prosjektideen bygger på tre antagelser: - Det er en stadig sterkere trend at brukerne selv etterspør avanserte tjenester, som følge av erfaring med mobilitet og bredbåndstjenester hjemme og på jobb. - Det skjer en kraftig vekst i tilgangen på nye og mer avanserte, trådløse nett, eid av ulike aktører. - Utviklingen innen programvareteknologi vil muliggjøre realiseringen av nye tjenester og konsepter basert på inhomogene basisressurser Kunnskaps- og teknologifronten På markedssiden er det to utviklingstrekk som underbygger SUMO konseptet. Den ene trenden er en økende bevisstgjøring blant brukerne når det gjelder krav og forventninger til nye kommunikasjonstjenester. Den andre trenden er utvanningen av operatørmonopolene. Foruten tilkomst av nye aktøren innen de tradisjonelle operatørrollene, har det vokst fram et stort antall nye eiere av både fast og trådløs bredbånds infrastruktur. Vi ser at det på den måten blir etablert en omfattende bredbånds og dels radiobaserte BIP mal for prosjektbeskrivelse side 3/13

4 kommunikasjonsinfrastruktur som kan bli et alternativ til store investeringer i monolittiske nettverk. På teknologisiden er fremveksten av et mangfold radioaksess teknologier en viktig forutsetning og driver for den markedsmessige utviklingen. Disse omfatter 2,5/3G mobilsystemer som er og i stor grad vil bli landsdekkende, men med begrenset båndbredde. Som et komplement ser vi fremveksten av nye og forbedrede WLAN standarder, med hensyn til båndbredde, kvalitet og prioriteringsmekanismer. Det er også en sterk utvikling og utbredelse av radio- og trådbaserte bredbånds fastaksessteknologier. Status når det gjelder å etablere kommunikasjonstjenester over de ulike teknologiene, er at de ulike tjenestene i stor grad eksisterer innefor enhetlige teknologiøyer. Men utviklingen både innen basisteknologier og programvare og IP funksjonalitet tilsier gir forventninger om at disse ressursene vil kunne utnyttes langt bedre enn i dag. Dette gir både kostnadsmessige fordeler for eksisterende og nye operatører, og bruksmessige fordeler for brukeren som vi ønsker å demonstrere i prosjektet. FoU-utfordring SUMO konseptet innebærer å utnytte en omfattende, men inhomogen, infrastruktur for å realisere avanserte tjenester med krav til universell aksess. Kravene omfatter mobilitet, sikkerhet, rettighetskontroll, personlig tilgang til egne tjenester, og nødvendig eller best mulig kvalitet tilpasset tilgjengelig nett og terminal. For å realisere konseptet er det både noen teknologiske og markedsmessige elementer som må være på plass. N-SUMO vil her bygge videre på resultater som foreligger fra øvrige prosjekter, samt føringer fra standardiseringsorganer og industrikonsortier. Eksempler er EU-prosjektene eperspace og SAVANT, som har gitt resultater om personalisering og medietilpasning av kringkastingstjenester, og OBAN, som adresserer bedre utnyttelse av eksisterende WLAN soner. Andre eksempler er EUREKA prosjektene Easy Wireless og Nomadic Media, som arbeider med hhv. relevante netteknologier og nomadisk tilgang til innhold. Problemstillinger og utfordringer som må bearbeides videre på teknologisiden er: Arkitektur for og systemintegrasjon av eksisterende og ny funksjonalitet Realisere handovermekanismer på tvers av ulike teknologier (vertikal handover) og eierdomener, samtidig som tjenesten tilpasses (adapteres til) tilgjengelige ressurser i nett og terminaler. Spesielle utfordringer er o Optimale valg av nett o Tilpasning mellom tjenestekrav og tilgjengelige ressurser o Ytelse for å sikre avbruddsfrie tjenester og redusere forsinkelser o Sikkerhet Terminalfunksjonalitet som understøtter SUMO konseptet o Funksjonalitet i ulike typer terminaler o Samspill mellom terminaler ved flytting av applikasjoner o Brukergrensesnitt Tjenesteplattformer og funksjonalitet for identifisering og autorisering og personalisering av tjenestene Nye anvendelse av programvareteknologi for å kunne håndtere kompleksiteten ved realisering av konseptet Med perspektiver om etablering i markedet er det viktig å identifisere både muliggjørende og hindrende faktorer. Disse omfatter både tilgang å utstyr og mulige forretningsmodeller for aktørene i et verdisystem for å realisere konseptet. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 4/13

5 Deler av prosjektet vil kunne utnyttes i forbindelse med dr. grads utdanning. Deltakelsen fra UNIK omfatter finasiering av 1stipendiatstilling i perioden Angrepsmåte/metode Målene i prosjektet skal realiseres gjennom samarbeidet i EUREKA/ITEA prosjektet SUMO. Grunnaget for å oppnå resultater er sammensetningen av et konsortium som dekker kompetanse på tvers av teknologier de forretningsmessige sidene i et SUMO konsept. Dette omfatter bred kompetanse innen programvare systemer og utvikling, basiskompetanse inne radio og kommunikasjonssystemer, samt deltakelse fra nettoperatører og innholdsleverandør. Metoden i prosjektet består i å identifisere de sentrale utfordringene som må bearbeides og realisere prosjektets hovedmål ved å vise løsninger dels ved modeller og arkitekturbeskrivelser og dels ved implementering av prototyper. Arbeidet er organisert i følgende deler Beskrive to sentrale tjenestescenarier Utredning av forretningsaspekter ved konseptet Analyse av problemstillingene knyttet til handover og mobilitet Analyse av terminalaspekter Analyse av tjenesteplattform for tilpasning av tjenestene Realisering av demonstrator Patentering er aktuelt i lys av de resultatene som oppnås. Partnerne i prosjektet følger med på generell basis om aktuelle patenter, og har erfaring fra internasjonal patenteringsprosess i tidligere arbeider. Prosjektorganisering Den norske prosjektgruppen er sammensatt for å dekke komplementær kompetanse, både faglig og rollemessig innen de områdene som skal adresseres i N-SUMO. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 5/13

6 Internasjonalt samarbeid. - N-SUMO prosjektet definerer mål og oppgaver som skal utføreres av norske partnere innen det europeiske prosjektet SUMO, som er godkjent som et prosjekt under EUREKA/ITEA programmet. Prosjektsøknad til ITEA, som nå er godkjent, var vedlagt søknad til NFR pr Det europeiske konsortiet består av følgende partnere : Partner Profile Country Role / responsibility Tcl&Alcatel Mobile Phones Ind FRA Development and manufacturing of mobile terminals Alcatel R&I Bsg FRA Research and Innovation department of Communications system provider with the skills on service and network management, optimization and broadband mobile infrastructure University Paris 6 (LIP6) Uni FRA Large research laboratory specialized in networks and service control INT Res FRA Research team on component based applications and mobility Telenor R&D Ind NOR R&D department of large service provider with a strong competence on mobility and service delivery solutions NRK Ind NOR Content provider (broadcasting institution) Beep Science Sme NOR SME specializing in protection of entire mobile content value chain Euskaltel RTD Ind SPA Regional integrated communications operator with a special focus on wireless multimedia delivery CEIT Res SPA Research team on digital communications engineering DoNewTech Solutions Sme SPA Rapidly growing company on embedded software for wireless communications LogicaCMG Ind NLD Global solutions and systems integrator over unified mobile infrastructures Delft University of Technology Uni NLD Research group specializing on communication protocols and end-to-end QoS Birdstep Technology ASA Sme NOR Performant company on advanced software development for mobile communications UNIK Uni NOR Academic research foundation working on wireless and security solutions Fremdriftsplan med milepæler N-SUMO vil følge hovedleveransene i det europeiske SUMO prosjektet: BIP mal for prosjektbeskrivelse side 6/13

7 Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden (år og kvartal) Fra Til Scenarier for global tjenestetilgang Brukercase og forretningskritiske faktorer Systemkrav og basisarkitektur Universell tjenstetilgang til den nomadiske bruker Overordnet tjenestearkitektur SW-komponenter for QoS, nettvalg, etc Brukergrensesnitt og krav til terminaler Forslag til operasjonsmodus, tjenestetilpasning, Adaptiv tjenesteplattform SW-komponenter til tjenesteplattform Beskrivelse av tjenesteplattform demonstrator Tjenestedemonstrator Beskrivelse og integrasjonsplan Demonstrator og evaluering av SUMO konseptet Totalrammene i forhold til oprinnelig søknad av er redusert fra 35 mill til 20,6 mill. Dette vil påvirke omfanget av de planlagte aktivitetene og leveransene, men intensjonen er likevel å dekke temaene som er beskrevet i ITEA prosjektet. Reduksjone i innsats omfatter i hovedsak: Reduksjonen er størst for 2005 og det norske konsortiet vil bare kunne bidra i liten grad til den første leveransen, som kan komme til å forrykkes et kvartal i tid. N-SUMO konsortiet vil bidra på færre områder mht. analyser, beskrivelse av arkitekturer og levering av prototype SW enn antatt. Redusert omfang gjør at Birdstep unngår å betale fee til ITEA sekretariatet. Deltakelsen fra UNIK er redusert til en stipendiatstilling Leveranser og innsats per partner i N-SUMO er beskrevet i følgende tabell, med referanse til inndelingen av arbeidspakker i det europeiske SUMO prosjektet. I tabellen er det også angitt mer spesifikt hvilke reduksjoner som er forutsatt i forhold til opprinnelig søknad. Leveranser og arbeidsomfang pr. partner (timeverk) År Planlagt innsats og resultat i N-SUMO Tn Birdstep BeepSc NRK UNIK Sum SUMO arbeidspakke 1: Global service Ubiquity 2005 For scenariobeskrivelser (WP1-D1.1): bidrag til beskrivelse av teknologisk veikart, forretningsroller og skisser til forretningsplan. P.g.a budsjettreduksjon: mer kommentar enn aktiv pådriver; vil fokusere på det ene av to scenarier;vil eventuelt få forskjøvet frist for leveranse til Overordnede systemkrav (WP1-D1.2 A&B): kravspesifikasjon til scenario 2 (Cont. creation and media streaming), og bidrag til spesifikasjon for SW komponenter. P.g.a budsjettreduksjon: scenario blir mindre omfattende enn planlagt BIP mal for prosjektbeskrivelse side 7/13

8 2007 Oppdatering av scenarier og konklusjon om forretningsmuligheter (WP1-D1.3). Deliv. fra 2006 utsattt til 2007 Fokus på scenario BIP mal for prosjektbeskrivelse side 8/13

9 SUMO arbeidspakke 2: Seamless service delivery to the nomadic user Arkitektur for tjenestelevering over tilgjengelige nett (WP2-D2.2): beskrive løsninger for tjenestekreering og implementasjon i lab, samt utvikling av SW komponenter. P.g.a budsjettreduksjon: implementasjon i lab og utvikling av SW blir mindre omfattende enn planlagt SW integrasjon i demonstrator SUMO arbeidspakke 3: Property-rich terminals and MMI Spesifikasjon og protottyp for terminal (WP3- D3.2): Spesifikasjon av innholdsbeskyttelse, integrasjon av mobil og hjemmeterminaler, og levering av SW komponenter P.g.a budsjettreduksjon:utvikling av demo- SW blir mindre omfattende SW integrasjon i demonstrator SUMO arbeidspakke 4: Adaptive service platform 2005 Statusbeskrivelse for tjenesteplattform (WP4 D4.1): beskrive status for tjenesteplattformer mht. tjenestelevering over ulike nett og presentasjon på forskjellige terminaler SW-komponenter til tjenesteplattform (WP4 D4.2): levere SW for mobilitet, sikring av innhold, tilpassing til endring i nettomgvelser. P.g.a budsjettreduksjon: forenkling av demo-sw 2007 Beskrivelse av demonstrator for tjensteplattform (WP4 D4.3): demonstrasjoner og dokumentasjon SUMO arbeidspakke 5: Service demonstrator 2006 Demonstrator beskrivelse og integrasjonsplan 1540 WP5-D5.1): bidrag til beskrivelse Integrasjon, resulatvisninger og dokumentasjon av SUMO tjenestedemonstrator (WP5- D5.2): integrasjon av SW og HW utviklet av de norsk partnerne SUMO arbeidspakke 1: Project coordination, support and dissimination Prosjektadministrasjon, rapporter til ITEA NFR, publikasjoner og WorkShops: adminstrativ dokumentasjon og faglig publisering BIP mal for prosjektbeskrivelse side 9/13

10 Kostnader pr. utførende partner Totalt Tn NRK BeepS Birdst UNIK 2005 Personal og indirekte Utstyr Reiser Personal og indirekte Utstyr Reiser Personal og indirekte Utstyr Reiser Totalt Personal og indirekte Utstyr Reiser Finansiering pr. partner Totalt Tn NRK BeepS Birdst UNIK 2005 NFR Partner NFR Partner NFR Partner Totalt NFR Partner BIP mal for prosjektbeskrivelse side 10/13

11 Resultatutnyttelse Overordnet ide Samfunnsøkonomisk nytte er realisering av avanserte tjenester basert på gjenbruk av eksiterende ressurser i stedet for investering i dedikert infrastruktur. For brukerne er potensialet tilgang til ønskede tjenester, tidligere og til lavere pris. For partnerne i det norske konsortiet er potensialet ny forretningsutvikling innen eget virksomhetsområde. Innovasjon/nyhetsgrad Prosjektet vil gi resultater som bygger opp om to overordnede innovasjoner: 1. Utnytte eksisterende infrastruktur for å realisere avanserte kommunikasjons- og medietjenester, med universell og personlig tilgang for brukerne 2. Legge til rette for at tjenestetilbydere og operatører i større grad bygger virksomhet som er uavhengig av dedikerte teknologier og egen, fysisk infrastruktur. Deler av slike ideer ser vi blir satt ut i livet allerede i dag, men generelt representerer dette store paradigmeskift i forhold til tradisjonell kommunikasjonsvirksomhet. Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift Telenor Forretningsidé: Forretningspotensialet for Telenor er å etablere seg i nye roller som tjenesteoperatør over generelle nettinfrastrukturer. Telenor er i dag under stadig større press når det gjelder konkurranse på tradisjonelle tjenester. Innovasjon/nyhetsgrad: SUMO konseptet er radikalt i forhold til dagens forretningsregime i Telenor. Bedriftsøkonomisk verdi: Konseptet representerer nye tjenestemuligheter, først trolig som inntrenger i utemarkeder, men også for forretningsvirksomheten i hjemmemarkedet. Potensialet er også betydelig besparing i infrastrukturinvesteringer og samtidig redusert risiko. Plan for realisering: Vil bli vurdert på basis av prosjektets resultater. Risikoelementer: SUMO konseptet representerer først og fremst en opsjon for Telenor. Risiko er knyttet seg til får forsprang på nye områder. NRK Forretningsidé: For NRK nødvendig å være tilstede på nye kommunikasjonskanaler med distribusjon av programmer og innhold. Innovasjon/nyhetsgrad: Konseptet er radikalt i forhold til dagens virksomhet i NRK. Kan bli et komplement til tradisjonell kringkasting og webtjenester til faste terminaler. Bedriftsøkonomisk verdi: Konseptet gir nye muligheter for salg av tjenester og innhold, samt større uavhengighet i forhold til distributører. Plan for realisering: Ingen konkrete planer Risikoelementer: Ingen spesielle. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 11/13

12 Beep Science Forretningsidé: Beep Science forretningsmål er å bli en ledende global leverandør av krypterings- og beskyttelsesløsninger for mobilt innhold basert på standarder utviklet av OMA (Open Mobile Alliance). Beep Science skal tjene sine penger ved å selge lisenser til mobile operatører, terminal produsenter og tjenesteytere samt yte service/support Innovasjon/nyhetsgrad: Basert på OMA standarden, ønsker Beep Science å videreutvikle denne standarden til også å kunne benyttes på andre plattformer der den mobile enhet brukes som en styringsenhet for å administrere objektrettigheter på tvers av alle typer forbrukerelektronikk. Bedriftsøkonomisk verdi: Den bedriftsøkonomiske verdien for Bees Science ligger først og fremst i det at vi er spesialist på vårt fagområde og hvor vi er blant de 3 ledende selskap på verdensbasis. Våre primærmarkeder er i meget sterk vekst som gir selskapet en unik mulighet til å ta store markedsandeler. Selskapets løsninger har derfor meget høy bedriftøkonomisk mulig verdi for dets eiere. Selskapet besitter en kompetanse innenfor sitt fagfelt som er av ypperste klasse på verdensbasis. Plan for realisering: Beep Science anslår at resultatene av SUMO prosjektet tidsmessig vil være good timing iht. den generelle markedsutviklingen i det markedet selskapet opererer. Vi regner dette for å være mot slutten av SUMO prosjektet er derfor på linje med vår strategiske plan. Risikoelementer: Vår største trussel som selskap er at OMA standarden ikke blir brukt av bransjen. Vi har ingen indikasjoner på at så er tilfellet men heller det motsatte. Risikoen for dette er for øyeblikket relativt lav ettersom alle aktører nå ønsker å lansere tjenester basert på OMA standarden. Birdstep Forretningsidé: Birdstep sitt forretningsmål er å bli en ledende global leverandør av løsninger for mobil og sikker datakommunikasjon, basert på åpne protokoller som bl.a. Mobil IP og IPSEC. Vi er allerede en de-facto industristandard innenfor mobil infrastrukturleverandører, og har avtaler med ledende produsenter som Cisco, Ericsson, Alcatel, Nortel, HP og mange andre aktører på dette området. Innovasjon/nyhetsgrad: Basert på Mobil IP, IPSEC og andre internasjonale standarder, ønsker Birdstep å bidra til at det blir like enkelt å bruke mobile terminaler med flere grensesnitt som det i dag er å bruke standard mobiltelefoner. En spissformulering kan være at vi ønsker å gjøre for mobil databehandling, det samme som GSM har gjort for mobiltelefoni! Bedriftsøkonomisk verdi: Forskningstema i SUMO prosjektet er av stor betydning for Birdstep. Vi ser fordeler av et aktivt samarbeide mellom forskningsmiljø, operatører, innholdsprodusenter og teknologileverandører i denne typen prosjekter. Vi ser mulighet for at prosjektet skal kunne bringe kunnskap om ny funksjonalitet og avanserte brukerkrav som kan inkluderes av nye versjoner av vårt produkt Birdstep Mobil IP. Avanserte adaptive løsninger har betydelig kommersiell verdi, siden terminaler med flere radiogrensesnitt er i ferd med å bli tilgjengelig i markedet. Eksempler er laptop, PDA og smart-telefoner med WLAN og mobiltelefon funksjonalitet integrert. Den store variasjonen av QoS, samt utfordringene med adgang til ulikt mediainnhold, Digital Rights Management og andre sentrale problemstillinger må løses for at slike mobile terminaler kan få ønsket funksjon for underholdning og arbeidsliv. Plan for realisering: Birdstep planlegger å integrere konsepter som utvikles i SUMO prosjektet inn i våre programvareprodukter når prosjektet har kommet frem til gode løsninger. Vi vil tilby disse produktene til operatører, bedrifter og systemintegratorer. Vi er spesielt opptatt av løsninger som forenkler tilkobling til mobile nettverk, og løsninger som gjør at terminalen kan tilpasse seg ulik tjenestekvalitet samtidig som god sikkerhet opprettholdes. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 12/13

13 Risikoelementer: Vår største trussel som selskap er at Mobil IP standarden ikke blir brukt av operatører og bedrifter. Vi har mange signaler som sier at Mobil IP og mobil databehandling generelt er under stor etterspørsel, og vi mener prosjektet setter oss bedre i stand til å møte dette markedet. Risikoen er lav ved at to operatører allerede har etablert offentlige tjenester innen dette området, og det er mange bedrifter og operatører som for tiden gjør forberedelser på dette området. I tillegg ser vi stor interesse fra terminal-leverandører innenfor laptop, PDA og smartphone markedet. UNIK UNIK har som rolle i prosjektet å bidra til å utvikle løsninger basert på sin sterke kompetanse innen radiobaserte systemer og IP basert kommunikasjonsteknologi. En direkte gevinst for UNIK vil være bygging av kompetanse inne et nytt konsept, som ettervert vil underbygge og utvikle institusjonens virksomhet innen forskning og undervisning. Miljøkonsekvenser Utnyttelse av resultatene vil ha positive miljøeffekter ved, - Medie- og kommunikasjonstjenester vil redusere behovet for fysisk transport - SUMO konseptet baserer seg på gjenbruk av eksisterende infrastruktur reduserer behovet for parallelle utbygginger Skader ved radiostråling kan hevdes å være et uavklart område. Det er ikke gitt om utbredelse av SUMO tjenester vil føre til mer bruk av radiokommunikasjon, eller vil føre til mer effektiv utnyttelse av radiosystemer som uansett vil være i drift. Øvrige nytteeffekter Prosjektet vil generelt bidra til kompetanseheving innen både tekniske og strategiske spørsmål for de deltakende bedriftene. I Norge styrkes samarbeidet mellom interessante, komplementære bedrifter, i tillegg til at den europeiske dimensjonen styrkes gjennom samarbeid i et EUREK/ITEA prosjekt. Informasjon og resultatspredning Den umiddelbare og trolig viktigste kanalen for informasjonsspredning vil være gjennom egenkompetanse som deltakerne tar med inn i øvrig forsknings- og utviklingsarbeide i sine bedrifter. Eksternt vil resultater bli spredt i gjennom publisering, foredrag og presentasjoner, og bidrag til standardisering. En liste over fora som vil bli fulgt opp er gjengitt i SUMO søknaden til ITEA. BIP mal for prosjektbeskrivelse side 13/13

Tentativt prosjektforslag: Inkluderende samfunnsliv i informasjonsverdenen (Isiv) Erik Lillevold, UniK Josef Noll, UniK

Tentativt prosjektforslag: Inkluderende samfunnsliv i informasjonsverdenen (Isiv) Erik Lillevold, UniK Josef Noll, UniK Tentativt prosjektforslag: Inkluderende samfunnsliv i informasjonsverdenen (Isiv) Erik Lillevold, UniK Josef Noll, UniK Forslag til prosjektnavn Navn er viktig. Spesielt mhp at det er unikt i Internett-sammenheng

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA,

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, WiMAX- trådløse bredbåndsnett TEKNA-Seminar 26-27 februar 2008 Innhold Hva er egentlig

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08.

Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08. 1 Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08. DEL 1: FoU prosjektet 1. Mål Prosjektet skal utvikle forslag til en intelligent infrastruktur for plugg inn biler (plugg inn hybridbiler

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

wslan wireless sensor Local Area Network

wslan wireless sensor Local Area Network wslan wireless sensor Local Area Network NFR KMB Jan Erik Håkegård SINTEF Faglig seminar - Trådløs fremtid, Telenor Fornebu, 26. januar 2005 1 Innhold Eksempler på anvendelsesområder for sensornettverk

Detaljer

NFC city og potensial for mobile tilbud

NFC city og potensial for mobile tilbud NFC city og potensial for mobile tilbud mobil i tet 2011 Innovasjonskonferansen for ITS og kollektivtransport Oslo, 19.-20.10.2011 Sigmund Akselsen Bakgrunn NFC teknologi muliggjør nye tjenester Vranglås

Detaljer

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga 25 % of working hours is today spent on searching for patients, equipment, papers and specialists Oversikt! Mulige områder

Detaljer

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5 Dato: 22. januar 2009 Byrådsak 37/09 Byrådet Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen ANDH SARK-172-200800021-5 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok i forbindelse med behandling av Strategisk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvaret vil bruke alle nett Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvarsmateriell vil trenge ny kompetanse for å møte morgendagens utfordringer Forsvarsmateriell trenger ny kompetanse for å møte morgendagens

Detaljer

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Ateas fem fokusområder Kommunikasjon Mobilitetsløsninger Bredbånd og linjer Nettverk Telefoni Video Klienter Rekvisita Print og kopi Periferiutstyr Mobiltelefoner Lisensrådgivning

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Om å søke regionale forskningsfond. Hva er en søknad? Noen tekniske tips Den gode søknad Spørsmål og svar

Om å søke regionale forskningsfond. Hva er en søknad? Noen tekniske tips Den gode søknad Spørsmål og svar Om å søke regionale forskningsfond Hva er en søknad? Noen tekniske tips Den gode søknad Spørsmål og svar Søknader fra ulike typer virksomheter Bedrifter Univ. og høgsk. Forskn. stiftelser Offentlige inst.

Detaljer

Cloud computing. Bruk av skytjenester krever en klar strategi

Cloud computing. Bruk av skytjenester krever en klar strategi Cloud computing Bruk av skytjenester krever en klar strategi KORT OM SELSKAPET ASP Norge er et uavhengig rådgivingsselskap Vi har spisskompetanse på forretningstyrt og strategisk bruk av IT Selskapet ble

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Økt valgfrihet og bruk av smarttelefoner og nettbrett i bedrifter og offentlig sektor utfordringer og muligheter Stein C. Tømmer, Adm.dir. SmartPhones Telecom

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Frittstående høyteknologi eller systemløsninger, hvordan kan leverandørene bidra til å redusere produksjonskostnadene.

Frittstående høyteknologi eller systemløsninger, hvordan kan leverandørene bidra til å redusere produksjonskostnadene. Frittstående høyteknologi eller systemløsninger, hvordan kan leverandørene bidra til å redusere produksjonskostnadene. Morten Malm, Strategic Projects Dept. 17.10.2012 1 AKVA group uniquely positioned

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Muligheter og gevinster i FKN s avtale med Telenor. Ivar Sorknes Telenor Business Norway Telefon: 90941599 E-post: ivar.sorknes@telenor.

Muligheter og gevinster i FKN s avtale med Telenor. Ivar Sorknes Telenor Business Norway Telefon: 90941599 E-post: ivar.sorknes@telenor. Muligheter og gevinster i FKN s avtale med Telenor Ivar Sorknes Telenor Business Norway Telefon: 90941599 E-post: ivar.sorknes@telenor.com Kommunenes utgangspunkt 80% av medarbeiderne er mobile, dvs. arbeider

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forprosjekt

Prosjektbeskrivelse forprosjekt DISTRIKTFORSK FORREGIONEN Prosjektbeskrivelse forprosjekt Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider. OBS! Siste side er veiledning. Slett denne og hjelpespørsmål før du leverer prosjektbeskrivelsen.

Detaljer

Neste Generasjon Datanett

Neste Generasjon Datanett Neste Generasjon Datanett Wolfgang Leister Project ENNCE A holistic view of the system End System QoS architecture QoS Negotiation and Connection Management Service Agent - Service Agent Control Protocol

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

OPENBRIDGE Åpen plattform for multi-leverandør brosystemer

OPENBRIDGE Åpen plattform for multi-leverandør brosystemer OPENBRIDGE Åpen plattform for multi-leverandør brosystemer Marianne Støren Berg, prosjektleder på vegne av konsortiet August 2016 OPENBRIDGE systemarkitektur Sikkerhet, effektivitet og innovasjon Dagens

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Forskningsløft i nord, informasjon til søker

Forskningsløft i nord, informasjon til søker Vedlegg 1 Forskningsløft i nord, informasjon til søker 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet Forskningsløft i nord, gi søkere nødvendig informasjon om denne satsingen og hva som vil

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter

Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter Kryptoløsninger I Hjemmekontor Og Mobile Klienter Norsk kryptoseminar 2002. Trondheim 17-18 oktober. Anders Paulshus, forsker ved seksjon for teknisk krypto apaulshus@mil.no FO / Sikkerhetsstaben Nasjonal

Detaljer

Vedlegg: Dersom det foreligger krav om å legge ved vedlegg i egen melding skal dette utføres. Er dette utført?

Vedlegg: Dersom det foreligger krav om å legge ved vedlegg i egen melding skal dette utføres. Er dette utført? Side: 1 FORENKLET RAPPORT Prosjektnummer: 208849 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Sagen, Helge FORINFRA HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Rapporteringsperiode: 20120801-20220731

Detaljer

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner.

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Oslo Lufthavn og Avinor har siden 2000 benyttet trådløst nettverk til tjenestetilgang for mange

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd er nyttig Økt konkurranseevne for næringslivet i hele landet Effektivisering

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvaret vil bruke alle nett Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvarsmateriell vil trenge ny kompetanse for å møte morgendagens utfordringer Forsvarsmateriell trenger ny kompetanse for å møte morgendagens

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! SINTEF, Oslo, 27. mars 2007 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder Trådløs pasient Dag.Ausen@sintef.no Mob: 930 59

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT?

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? eller om noen praktiske erfaringer med å bistå norske SMB i å nå mål innen produkt- og prosessutvikling gjennom deltagelse i EUs rammeprogram for FoU rune.nilsen@teknologisk.no

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m TEKNA Seminar: WiMAX - trådløse bredbåndsnett Presentert av Tor Andre Myrvoll, SINTEF Oversikt To nye utvidelser av IEEE 802.16-standarden: IEEE 802.16j

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 beslutningssak Bakgrunn Grønn IKT (Hjemmekontor, videokonferanser) Fjernarbeid og distribuert

Detaljer

Hvorfor UC workshops??

Hvorfor UC workshops?? Hvorfor UC workshops?? Presenter: Knut Arne Nygaard, Chief Architect Ipnett AS (Norway) Nordic Connect 11.- 12. november Agenda Hvorfor UC egentlig? UC ready? UC High Level Design UC Low Level Design Hvorfor

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Forskningsrådet og EU -

Forskningsrådet og EU - Forskningsrådet og EU - Muligheter for finansiering Olaug Råd, Programkoordinator VERDIKT Forskning lønner seg! Evaluering av 609 innovasjonsprosjekter: Forskningsrådet 1,6 mrd Bedrifter 3,7 mrd N=609

Detaljer

Redundante linjer fra BKK. Frokostmøte 25. januar 2011 Terje Henneli, BKK Marked

Redundante linjer fra BKK. Frokostmøte 25. januar 2011 Terje Henneli, BKK Marked Redundante linjer fra BKK Frokostmøte 25. januar 2011 Terje Henneli, BKK Marked Redundans, diversitet Tv, radio og musikk Video On Demand Videokonferanser Spill og underholdning Sikkerhetsløsninger for

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet SBN Konferansen Stavanger, 26. oktober 2011 Stein C. Tømmer, SmartPhones SmartPhones fokuserer på mobile

Detaljer

Søkerveiledning IKT SoS

Søkerveiledning IKT SoS Søkerveiledning IKT SoS Søknader til IKT SoS vil bli bedømt etter retningslinjer og prioriteringer som beskrevet i programplanen for IKT SoS. Ved søknader til Forskningsrådet skal søknadsportalen esøknad

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com

Detaljer

Ethernet aksess til fremtiden //BROADNET.NO //

Ethernet aksess til fremtiden //BROADNET.NO // Ethernet aksess til fremtiden Telecomutvikling siste 20 år Vi har bygget: Ethernet Frame relay ATM SDH PDH IP/VPN MPLS nettverk.. Ethernet er nå den globale standarden for lukkede nett Ethernetmarkedet

Detaljer

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Jan Berntzen, Tieto Prosjekteier SSISG Energimarkedet -1930 2010 2015 2020 Tradisjonelt Enveis kommunikasjon AMS Smart strøm Dynamisk marked Forbrukerfleksibilitet

Detaljer

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? Bredbånd mot 2020 Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? KORT OM GET 820 ANSATTE LEVERER TIL 500 000 HJEM - 1,3 MILL NORDMENN 36 PARTNERNETT 2,4 MRD OMSETNING THE DEATH OF TV

Detaljer

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket Stig Ødegaard Ottesen 1 Innhold Kontekst: NCE Smart og forskning hvorfor og hvordan? FoU-søknader innsendt 17. oktober Andre søknader Status forslagene fra forrige

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

MED PUBLIC CLOUD INNOVASJON OG MULIGHETER. Altinn Servicelederseminar September 2017

MED PUBLIC CLOUD INNOVASJON OG MULIGHETER. Altinn Servicelederseminar September 2017 INNOVASJON OG MULIGHETER MED PUBLIC CLOUD Altinn Servicelederseminar - 21. September 2017 Geir Morten Allum geir.morten.allum@basefarm.com Product Development Basefarm AGENDA ALTINN SERVICELEDERSEMINAR

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet?

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Torbjørn Staff Architecture Innovation Group Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Arkitekturevolusjonen

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! SINTEF, Oslo, 7. desember 2006 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder WTN Dag.Ausen@sintef.no Mob: 930 59 316 Agenda

Detaljer

Næringslivets syn på Forskningsrådet nye rettighetspolitikk. Hans-Christian Haugli Forskningsdirektør Telenor Research & Innovation

Næringslivets syn på Forskningsrådet nye rettighetspolitikk. Hans-Christian Haugli Forskningsdirektør Telenor Research & Innovation Næringslivets syn på Forskningsrådet nye rettighetspolitikk. Hans-Christian Haugli Forskningsdirektør Telenor Research & Innovation 1 Introduksjon Har meninger som sannsynligvis deles av flere i næringslivet,

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

Prosjektmøter og brukermøter for efarled

Prosjektmøter og brukermøter for efarled Prosjektmøter og brukermøter for efarled 24. - 26. april 2006 Kort oversikt over prosjektet Elektronisk farled - efarled Partners and sponsors Project owner: Kongsberg Maritime Project leader: SINTEF Fisheries

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker

Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker Erlend Dyrnes NextGenTel AS Tekna 30.03.2011 Mobilt bredbånd - LTE - WiMAX 1 Om presentasjonen Introduksjon

Detaljer

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 INFRA-dagen, 16. februar 2012 Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør Forskningsinfrastruktur Hvorfor nasjonal strategi og veikart for forskningsinfrastruktur?

Detaljer

Overvåkingsløsning hos NAV. Med tjenester i fokus

Overvåkingsløsning hos NAV. Med tjenester i fokus Med tjenester i fokus Roger Midtskogseter Novug 13.feb 2013 Hva er det jeg egentlig skal snakke om vi har jo ikke kommet i gang ennå Vi er midt i en implementering som ikke er satt i produksjon. Fokus

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

Forretningsutvikling og innovasjon med IT: Trender og muligheter

Forretningsutvikling og innovasjon med IT: Trender og muligheter Forretningsutvikling og innovasjon med IT: Trender og muligheter Teknologiutvikling som drivkraft Utfordringer i programvaremarkedet CIO = Chief Innovation Officer? Ragnvald Sannes (ragnvald.sannes@bi.no)

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! Telenor Expo, Fornebu, 19. juni 2007 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder Trådløs pasient Dag.Ausen@sintef.no Mob:

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Sensor & Actuator Solutions

Sensor & Actuator Solutions Intelligent Transport & Logistikk Espen Braathe IBM Ikke fleip men Fakta! 2 Sensor based solutions for traceability is a strategic opportunity for IBM and customers Sensors Actuators Controllers IBM s

Detaljer

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det ÅPNE LØSNINGER - Hva er det og hvilke følger får det Hva er åpne løsninger En åpen løsning er et system hvor kjerne funksjonaliteten er tilgjengelig for at e- verkene eller et 3.parts leverandør kan tilføye

Detaljer

NSMs kryptoaktiviteter

NSMs kryptoaktiviteter NSMs kryptoaktiviteter Norsk kryptoseminar 2007 Terje Jensen Seksjon for kryptoteknologi terje.jensen@nsm.stat.no www.nsm.stat.no Norwegian National Security Authority Making Society Secure 20. november,

Detaljer

www.invenia-innovation.no Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 INNOVATION Side 1

www.invenia-innovation.no Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 INNOVATION Side 1 Velkommen! Pressekonferanse 12.03.02 Side 1 utvikling Invenia AS Side 2 Vår visjon og Forskning Invenia Innovation AS rundt Distribuerte systemer Invenia Innovation AS Side 3 23. Mars 2000 Forretningsidé

Detaljer

Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E. Steinar Kolnes, Senior utvikler

Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E. Steinar Kolnes, Senior utvikler Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E Steinar Kolnes, Senior utvikler Følg presentasjonen via egen enhet Dagens agenda BYOD som eksempel på moderne integrasjonsarkitektur for B2E og B2C Historikk

Detaljer

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse?

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Klynger som Omstillingsmotor for Norge Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Store utfordringer store muligheter Oljepris Produktivitet Kostnadsnivå Bærekraft

Detaljer

Dialogmøte NFR 27.09.2011. Eilert Bjerkan, NTE Programleder Smartgrid/AMS

Dialogmøte NFR 27.09.2011. Eilert Bjerkan, NTE Programleder Smartgrid/AMS Dialogmøte NFR 27.09.2011 Eilert Bjerkan, NTE Programleder Smartgrid/AMS Agenda Drivere/hovedtrekk Innovasjon i NTE Smartgrid-satsningen Oppfordringer NyREN 000 OFGEM Innovation Funding Incentive DNO spend

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Hvilke forventinger har bedriften? - våre erfaringer som «stor» og «liten» Jøran Bøch, CEO / Daglig leder

Hvilke forventinger har bedriften? - våre erfaringer som «stor» og «liten» Jøran Bøch, CEO / Daglig leder Hvilke forventinger har bedriften? - våre erfaringer som «stor» og «liten» Jøran Bøch, CEO / Daglig leder Agenda 1. Hvem er vi, Egde Consulting? 2. Våre erfaringer med forskjellige virkemiddel Som en del

Detaljer