FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout"

Transkript

1 FIRDA SEAFOOD High quality Salmon and Trout

2 Hig Hi Innhold Content Siden I verdensklasse...6 På lag med naturen...8 Alltid foran...10 Hele verdikjeden...12 I begynnelsen En delikatesse blir til...16 Skånsomt og sikkert...18 På riktig vei...20 Bon appétit!...22 Kun det beste er godt nok...24 Et viktig knutepunkt...26 Senter for akvakultur...28 Since A world-class affair... 6 In tune with nature... 8 First and foremost The entire value chain...12 In the beginning A delicacy evolves Gentle and safe On the right track Bon appétit!...22 Only the best is good enough A major hub Aquaculture centre FIRDA SEAFOOD

3 h quality salmon an gh quality salmon and trout Foto: C Foto Camilla Waage FIRDA SEAFOOD 3

4 gh quality salmon High quality salmon and trout High Siden 1986 Since 1986 Firda Seafood er et fullt integrert oppdrettselskap med base på vestkysten av Norge mellom Bergen i sør og Bremanger i nord. Selskapet opererer i seks kommuner og aktivitetene omfatter hele verdikjeden - fra produksjon av egg, yngel og smolt, til produksjon av matfisk, slakting, pakking og eksport. I 1986 startet Ola Braanaas smoltproduksjon i Flora. Det var begynnelsen på Firda Gruppen som i dag består av morselskapet Firda Eiendom AS, et oppdrettsselskap med 14 lisenser for oppdrett av laks og ørret, tre anlegg for smoltproduksjon samt et anlegg for slakting og pakking av laks og ørret. I 2004 ble selskapet Firda Seafood etablert for å håndtere eksport av laks og ørret til det globale markedet. Firda Seafood is a fully integrated aquaculture company based on the west coast of Norway between Bergen in the south and Bremanger in the north. The company operates across six municipalities and operations cover the entire value chain from production of eggs, fry and smolt to the production of edible fish, harvesting, packing and export. In 1986 Ola Braanaas began smolt production in Flora. It was the beginning of the Firda Group that today comprises the parent company Firda Eiendom AS, an aquaculture company with 14 production licences, three facilities for smolt production and a factory for slaughtering and packing of fresh and frozen salmon and trout. In 2004 the company Firda Seafood was established to handle the export of salmon and trout to the global market. 4 FIRDA SEAFOOD

5 and trout High qua quality salmon and trout High qualit Foto: C Foto Camilla Waage FIRDA SEAFOOD 5

6 I verdensklasse A world-class affair De store havområdene utenfor den langstrakte norskekysten er ideelle for høsting av havets mange delikatesser. Fordi vannet er både kaldt og friskt, vokser sjømaten sakte og blir dermed ekstra smakfull og saftig. Nettopp derfor mener mange at verdens beste sjømat kommer fra Norge. Norsk sjømat eksporteres i dag til flere enn 130 land. Gjennom målrettet arbeid har næringen lagt verden for sine føtter, og i dag er sjømat det utenlandske forbrukere forbinder mest med Norge. Gjennom sitt fokus på produktkvalitet og matsikkerhet, er Firda Seafood en viktig aktør i opprettholdelsen av dette omdømmet. The large areas of sea off the long Norwegian coastline are ideal for harvesting of marine delicacies. Because the water is both cold and fresh, the seafood grows slowly and will be extra tasty and juicy on account of this. That is why many people believe that the world s best seafood comes from Norway. Norwegian seafood is currently being exported to more than 130 countries. Through targeted efforts, the industry has the world at its feet, and today seafood is what foreign consumers associate most with Norway. Through its focus on product quality and food safety, Firda Seafood is an important player in the preservation of this reputation. gh quality salmon High quality salmon and trout High 6 FIRDA SEAFOOD

7 Fakta om norsk sjømat Eksportverdi 53 MRD NOK (2011) Norges tredje viktigste eksportvare Norge er nest største eksportør av sjømat i verden Norge eksporterte sjømat til over 130 land i millioner måltider norsk sjømat serveres hver dag! Facts about Norwegian seafood Value of exports: NOK 53 billion (2011) Norway s third most important export Norway is the world s second largest exporter of seafood Norway exported seafood to over 130 countries in million meals of Norwegian seafood are served every day! and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 7

8 igh quality salmon High quality salmon and trout High På lag med naturen In tune with nature Fakta om norske havressurser Verdens ledende sjømatnasjon Norge har utnyttet havets ressurser siden 1100-tallet Essensielt med bærekraftig bruk av naturressursene Markedet opplever norske havressurser som rene Fokus på å stadig bedre teknologi og kunnskap Facts about Norwegian marine resources The world s leading seafood nation Norway has been utilising marine resources since the 1100s Committed to the sustainable use of natural resources The market regards Norwegian marine resources as clean and fresh Focus on constantly improving technology and knowledge 8 FIRDA SEAFOOD

9 and trout High qua quality salmon and trout High qualit Fangst, foredling og eksport av fisk i Norge går helt tilbake til 1100-tallet. Her til lands har vi derfor lang tradisjon for å utnytte havets ressurser med respekt og kunnskap. Historien om norsk sjømatnæring er historien om hvordan en tusenårig tradisjon med høsting av havets ressurser har lagt grunnlaget for vår posisjon som ledende sjømatnasjon i dag. Havområdene utenfor norskekysten er svært produktive økosystemer med store og viktige fiskebestander. Dette gjør at Norge i praksis forvalter noen av verdens rikeste, fornybare naturressurser. Vår utnyttelse av ressursene i havet er derfor basert på en bærekraftig, forsvarlig og strengt regulert forvaltning med fokus på stadig ny kunnskap og teknologi. Catching, processing and exporting fish in Norway dates back to the 1100s. In this country we have a long tradition therefore of utilising marine resources with respect and knowledge. The history of the Norwegian seafood industry is a story of how a thousand-year tradition of harvesting of marine resources has laid the foundation for our position as a leading seafood nation today. The sea areas off the Norwegian coast are highly productive ecosystems with large and important fish stocks. This means that in practical terms that Norway manages some of the world s richest, renewable natural resources. Our utilisation of ocean resources is based on sustainable, careful and strictly regulated management with a focus on constantly developing our knowledge and technology. Foto: C Foto Camilla Waage FIRDA SEAFOOD 9

10 gh quality salmon High quality salmon and trout High Først og fremst First and foremost Firda Seafood har i alle år hatt som mål å tilfredsstille både forbrukernes og myndighetenes krav. Gjennom kontinuerlig kompetanseheving, oppgradering av fasiliteter og utvikling av nye produksjonsmetoder, er vi i stand til å kombinere forsvarlig ressursforvaltning med rasjonell drift. Gjennom riktige investeringer i en bransje i stadig endring, legger Firda Seafood grunnlaget for fremtidig vekst. Nettopp fordi vi er i stand til å tilpasse oss stadige svingninger i markedet, fremstår vi som en solid aktør i en næring med mange sterke konkurrenter. Dette gjør Firda Seafood til en bedrift i kontinuerlig utvikling. Firda Seafood has always pursued the goal of satisfying the requirements of both the consumer and the authorities. Through continuous upgrading of skills, and of its facilities and development of new production methods, we are able to combine both sustainability and efficient operation. Through proper investment in an industry in a state of constant change, Firda Seafood is building a foundation for future growth. Precisely because we are able to adapt to continuing fluctuations in the market, we remain a solid player in an industry with many strong competitors. This makes Firda Seafood a company in continuous development. Fakta om Firda Seafood - strategi Fullt integrert selskap med lokalt eierskap «Organisk vekst» Koninuerlig videreutvikling av kjernevirksomheten Fokus på lønnsom og miljøvennlig drift Sikre jobber, infrastruktur og bosetting i lokalsamfunnet Facts about Firda Seafood strategy Fully integrated company, locally owned Organic growth Continuous further development of the core business Focus on profitable and environmentally sound operation Secure jobs, infrastructure and presence in the community 10 FIRDA SEAFOOD

11 and trout High qua quality salmon and trout High qualit Foto: C Foto Camilla Waage FIRDA SEAFOOD 11

12 Foto: C Foto Camilla Waage gh quality salmon High quality salmon and trout High 12 FIRDA SEAFOOD

13 Hele verdikjeden The entire value chain Med erfaring i bransjen siden 1986, har Firda Seafood vært med å utvikle dagens oppdrettsnæring. I løpet av flere tiår i bransjen har vi opparbeidet bred kunnskap om, og utviklet moderne metoder for,mest mulig effektiv og miljøvennlig utnyttelse av ressursene i havet. Gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet, miljø og matvaresikkerhet, har vi bidratt til å sette standarden for hele verdikjeden - fra råvare til ferdig produkt. Med kombinasjon av kompetanse og teknologi, er vi i stand til å produsere verdens sunneste mat på en bærekraftig måte. With experience in the industry since 1986, Firda Seafood has been involved in developing today s sea-farming industry. Over the course of several decades in the industry we have gained extensive knowledge and developed modern methods for the most effective and environmentally friendly utilisation of ocean resources. Through a constant focus on quality, environment and food safety, we have helped to set the standard for the entire value chain from raw material to finished product. With a combination of skills and technology, we are able to produce the world s healthiest food in a sustainable manner. Foto: C Foto Camilla Waage Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 13

14 I begynnelsen... In the beginning igh quality salmon High quality salmon and trout High 14 FIRDA SEAFOOD

15 Foto: C Foto Camilla Waage Fiskens livssyklus begynner i våre innendørs settefiskanlegg med ferskvann. Prosessen starter ved å blande rogn og melke, som deretter blir til befruktede egg. Disse oppbevares i kar og klekkes etter et visst antall døgn. Yngelen fôres frem til g fisk, som deretter blir smoltifisert gjennom en naturlig prosess - ferdig til utsetting i saltvann. For produksjon av laks er det viktig at smolten har optimal kvalitet. Dette innebærer at den skal være vaksinert mot alvorlige sykdommer, robust og uten sår. Fôret er derfor under stadig utvikling og blir jevnlig testet for å sikre optimale vekstforhold, og en mest mulig motstandsdyktig settefisk. The fishes life cycle begins in our indoor hatchery with fresh water. The process starts by mixing roe and milt, which then becomes fertilised eggs. These are stored in tanks and hatch after a certain number of days. The fry are fed up to g fish, which then becomes smoltified through a natural process ready for release into the sea. For the production of salmon, it is important that the smolt is of optimal quality. This means that it needs to be vaccinated against serious diseases, robust and without injury. For this reason, the feed they are given is constantly evolving and is regularly tested to ensure optimal growing conditions, and the most resilient fingerlings. and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 15

16 En delikatesse blir til A delicacy evolves Etter at smolten er grundig kvalitetssikret og vaksinert mot alvorlige sykdommer, settes den ut i våre matfiskanlegg i havet. Her fôres den i mnd for å oppnå en ønsket vekt på ca. 5 kg. I løpet av sjøvannsfasen sjekkes fisken jevnlig for å sikre ønsket kvalitet - både når det gjelder farge og fettinnhold. Firda Seafood har særlig fokus på fiskefôr. For å kunne fremstille førsteklasses produkter, er vi avhengig av at fôret innehar alle stoffer som gir laks med rikelig innhold av omega 3. Ved å benytte resepter som er utviklet i samarbeid med spesialister på fiskeernæring, sikrer vi laksen fôr rikt på marine råvarer. After the smolt has been thoroughly quality checked and vaccinated against serious diseases, it is placed in our fish farms in the ocean. It is fed for a period of months to achieve a desired weight of about 5 kg. During the seawater phase the fish are regularly checked for the desired quality both in terms of colour and of fat content. Firda Seafood places a special focus on fish feed. To be able to produce first class products, we rely on the feed containing all the substances that provide salmon with abundant levels of omega 3. By using the formulae developed in collaboration with specialists in fish nutrition, we ensure that the salmon feed is rich on marine raw materials. gh quality salmon High quality salmon and trout High 16 FIRDA SEAFOOD

17 Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 17

18 Skånsomt og sikkert Gentle and safe Når matfisken har vokst seg stor og fin, blir den fraktet levende med brønnbåt til vårt moderne slakteri. I ventemerdene overvåkes fisken før den slaktes, hvilket gjør det mulig å kontrollere at den ikke utsettes for stress. Under selve slaktingen benyttes metoder og utstyr som sikrer mest mulig human avliving. All slakting av matfisk blir gjennomført med hensyn til strenge myndighetskrav og internasjonale standarder. Riktig behandling - både før og under selve slakteprosessen - er særdeles viktig for å sikre god fiskevelferd i alle ledd - og dermed bedre kvalitet på den ferdige fisken som går ut til forbrukerne. When the edible fish have grown big and beautiful, they are transported by well boat to our modern slaughterhouse. Stored in sea cages the fish are monitored before being slaughtered, which makes it possible to make sure they are not exposed to stress. The slaughter itself is conducted using methods and equipment designed to ensure the most humane killing. All harvesting of fish is carried out in line with strict regulatory requirements and international standards. Proper treatment both before and during the slaughter process is essential to ensure good fish welfare at all levels and thus improve the quality of the finished fish that goes out to consumers. Foto: C Foto Camilla Waage gh quality salmon High quality salmon and trout High 18 FIRDA SEAFOOD

19 Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 19

20 På riktig vei On the right track Produkter fra Firda Seafood selges til flere av verdens mest kvalitetsbevisste markeder når det gjelder sjømat - hovedsakelig Russland, Japan og Kina. Vårt mål er å være nær og tilgjengelige, i form av direkte kontakt mellom produsent og kjøper. Det betyr at vi til enhver tid tilpasser vår produksjon med hensyn til etterspørselen. Effektiv og pålitelig logistikk er helt avgjørende for å opprettholde den gode kvaliteten helt frem til sluttbruker. Fra vår egen pakkestasjon sammenstilles alle leveranser i samsvar med kundens bestilling. Deretter fraktes de med moderne termotransport frem til kunden for videre tilberedning. Products from Firda Seafood are sold to many of the world s most quality-conscious markets in terms of seafood primarily Russia, Japan and China. Our goal is to be close by and accessible, by maintaining direct contact between producer and buyer. This means that we always adapt our production to meet the demand. Efficient and reliable logistics is crucial to maintain good quality right all the way to the end user. From our own processing plant all deliveries are put together in accordance with the customer s request. Then the fish are transported using modern thermal transport to the customer for further preparation. gh quality salmon High quality salmon and trout High 20 FIRDA SEAFOOD

21 Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 21

22 igh quality salmon High quality salmon and trout Hig 22 FIRDA SEAFOOD

23 and trout High qua h quality salmon and trout High qual Bon appétit! Bon appétit! Firda Seafood er en anerkjent og populær merkevare blant kresne sjømatelskere. Laks og ørret produsert i de kalde, friske havområdene utenfor kysten av Norge står på menyen i utallige restauranter og private hjem over hele verden - både til hverdag og fest. I motsetning til mange andre norske eksportører av sjømat, har ikke Firda Seafood EU-landene som hovedmarked. 90% av eksporten går nemlig til Kina, Japan og - sist, men ikke minst - Russland. Markeder som vet å sette pris på produkter av beste kvalitet. Firda Seafood is a recognised and popular brand among discerning seafood lovers. Salmon and trout produced in the cold, fresh waters off the coast of Norway are on the menu in countless restaurants and private homes all over the world both as everyday cuisine and for special occasions. Unlike many other Norwegian exporters of seafood, Firda Seafood does not have the EU countries as its main market. Rather, 90% of all exports go to China, Japan, and last but not least Russia. Markets that know how to appreciate products of the highest quality. FIRDA SEAFOOD 23

24 Kun det beste er godt nok Only the best is good enough Fakta om Firda Seafood - kvalitet og matsikkerhet Systematisk veterinærkontroll av fisk og fasiliteter Vaksinering mot sykdommer Ingen hormoner blir brukt i produksjonen Ingen genmanipulasjon Dokumentasjon og sporbarhet på produkter og råvarer Facts about Firda Seafood quality and food safety Systematic veterinary inspection of fish and facilities Vaccination against diseases No hormones are used in production No genetic engineering Documentation and traceability of products and commodities igh quality salmon High quality salmon and trout High 24 FIRDA SEAFOOD

25 Foto: C Foto Camilla Waage Norsk oppdrettsnæring er strengt regulert, og er en viktig grunn til at norsk sjømat av mange er ansett som verdens beste. Hos Firda Seafood har derfor kvalitet og matsikkerhet høyeste prioritet. Det gir både kunder og konsumenter den tryggheten de forventer når de kjøper våre produkter. Vi ønsker kort sagt å gjøre den gode, norske sjømaten enda bedre! Gjennom et omfattende kvalitetsprogram sikrer vi til enhver tid førsteklasses laks og ørret til et krevende, globalt marked. I løpet av hele verdikjeden testes fisken regelmessig for å sikre god fiskehelse og riktig kvalitet. Med et moderne og tilgjengelig sporingssystem gjør vi det i tillegg mulig å følge alle ledd i produksjonen - fra råvare til ferdig produkt. The Norwegian aquaculture industry is strictly regulated and is a major reason why Norwegian seafood is considered by many to be the world s best. That is why quality and food safety have top priority at Firda Seafood. This gives both our customers and consumers the confidence they expect when they buy our products. In short, we want good Norwegian seafood to be even better! Thanks to our comprehensive quality programme we ensure our salmon and trout for a demanding global market are always of the finest quality. Right along the entire value chain, the fish are regularly tested to make sure they are healthy and of the right quality. Using a modern and accessible tracking system, we also make it possible to follow all stages of production from raw material to the finished product. and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 25

26 gh quality salmon High quality salmon and trout High Et viktig knutepunkt A major hub Skjerjehamn er et gammelt, nyrestaurert handelssted ved porten til Sognefjorden - rundt halvannen time fra Bergen. Den lille, idylliske øya var i sin tid et viktig knutepunkt for skipstrafikken på Vestlandet. Et sted hvor mennesker har kjøpt og solgt varer, hygget seg og delt opplevelser. Tidene endret seg da transporten ble flyttet til landeveien. I dag er Skjerjehamn igjen en perle på kysten - et vakkert og levende sted hvor mennesker møtes og deler gode opplevelser, kjøper og selger varer. Et yrende folkeliv med den vakre naturen og lokal kultur som ramme. Skjerjehamn is an old restored trading post at the entrance to the Sognefjord about half an hour from Bergen. The idyllic little island was once a major hub for shipping traffic in Western Norway: a place where people have bought and sold goods, had fun and shared experiences. Times changed when carrier traffic moved to the road. Today, Skjerjehamn is once again a pearl on the coast a beautiful and vibrant place where people meet, share good experiences and buy and sell things. Bustling crowds within the framework of beautiful scenery and local culture. 26 FIRDA SEAFOOD

27 and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 27

28 gh quality salmon High quality salmon and trout High 28 FIRDA SEAFOOD

29 Senter for akvakultur Aquaculture centre Plassert på en betongflåte i Skjerjehamns gjestehavn, finner du et lite, moderne vitensenter. Her kan barn og unge få et innblikk i moderne fiskeoppdrett: Teknologi, overvåking, helse og miljø, biologi, fôr og utnyttelsesgrad av fôret med mer. Du kan dessuten få omvisning på et moderne oppdrettsanlegg, og få med deg hele produksjonskjeden, fra settefisk til slakteri og pakking. Prosjektet er et samarbeid mellom Firda Seafood, VilVite i Bergen, utstyrsprodusenten Ocea og fôrprodusenten Ewos. Located on a concrete float in Skjerjehamn marina, you will find a small, modern science centre. Here children and young people can get an insiders view of modern fish farming: technology, monitoring systems, environmental health, biology, animal feed and feed utilisation and more. You can also go on a tour of a modern fish farm and take in the whole production chain, from hatchery to slaughterhouse and packing. The project is a collaboration between Firda Seafood, VilVite in Bergen, equipment manufacturer Ocea and feed producer EWOS. Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 29

30 såkorn for s åk or n såkorn livskraft og fo r l i vsk ra f t for livskraft lønnsomhet o g såkorn l ø n n s o m h e t s åk or n fo r l i vsk raft og l ø n n somhet og lønnsomhet såkorn for livskraft og lønnsomhet Aqua Gen forvalter og videreutvikler avlsprogrammet på norsk laks og regnbueørret som ble startet opp på 1970-tallet. Dagens Aqua Gen rogn er selektert for gode egenskaper på fiskehelse, tilvekst og kvalitet. Aqua Gen ble nominert til prisen Norges mest innovative bedrift i 2010 av Norges Forskningsråd. s åk or n fo r l i vsk ra f t såkorn for livskraft o g og l ø n n somhet for livskraft og lønnsomhet såkorn for livskraft og lønnsomhet lønnsomhet Aqua Gen AS Havnegata Trondheim Tlf Unigrafisk VPB Bilde: Norwegian Seafood Export Council / Eksportutvalget for fisk Det forplikter å være en miljøbedrift! HORDAFOR utfører marin problemløsning og verdiskapning i praksis. Hordafor har beredskap med egne båter, ved sykdom eller andre problemer som gjør det nødvendig med destruksjon av fisk Fartøy fra Hordafor operer i hele Nordsjøbassenget, etter de krav som veterinærmyndighetene stiller. Hordafor arbeider på to fronter. Den ene er å skaffe nok råstoff til produksjon av høyverdige proteiner og oljer, og den andre er å stå i beredskap for oppdrettsnæringen. Logistikksystem med lageranlegg, båter og biler langs kysten, sørger for sikker transport av råstoff. Hordafor er størst på kjøp av lakseensilasje. Biprodukter fra næringen selges som ferdigvare under merkenavnene H-oil og H-pro, til store deler av verden. HORDAFOR AS 5397 Bekkjarvik Telefon Telefaks FIRDA SEAFOOD

31 Healthy Fish. Your Goal. Our Commitment. Novartis Animal Health bridges the challenges of the fish farming industry. Our strength in R & D brings you the most effective solutions for your business. E V E R Y O C E A N, E V E R Y F I S H. 31

32 For increased Biosecurity and a better fishfarm environment Contact: LIFT UP AKVA Ltd LUS PD LUS LICE LICEPD-QTL breeding for the future Robust breeding material with documented progress on essential traits artgarden PD IPN-QTL LUSPD-QTL LICE IPN-QTL PD PD-QTL IPN-QTL SalmoBreed AS is a genetics company specialising in selective breeding of Atlantic salmon, to offer optimal adaptation to current and future production trends. SalmoBreed s family-based breeding programme is one of the leading breeding programs for the species Salmo salar. Through selective breeding, SalmoBreed has developed a robust genetic material which is superior in areas such as growth, late maturity, disease resistance and product quality. Annual testing of all of our family groups provides great flexibility in the production of eggs, tailor-made for our customers requirements. In total, all of our breeding work is carried out to support a sustainable and efficient production for our customers. 32 More information

33 Artic Shipping AS has long and qualified skills in transportation of fish feed in an efficient and environment friendly way. We have the most modern fish- feed vessels, and a crew with focus on hygiene, safety and the environment. Our vision - with EWOS - is to be a leading and innovative company, with a focus on increassed security, logistics and environment during transport of fish feed to breeder. Artic shipping as - Firdavegen Førde Tlf: EWOS world leading producer of fish feed Aquaculture is considered one of the most important global areas of commitment when it comes to feeding an ever increasing population. In Norway the fish farming industry produces salmon corresponding to 200 kilos per inhabitant per year, and has become an important exporter of healthy and reasonably priced food for millions of people in different parts of the world. EWOS knowledge makes the difference 33

34 Feeding your passion for fish Skretting is the world s largest aquaculture feeds producer, leading the market with innovative feeds and feeding expertise. Everything we do is motivated by our goal of contributing to the fantastic final product the fish on the plate. We are completely dedicated to the development of feeds that enable fish farmers to produce healthy and delicious fish in a sustainable way. That s our passion! EASYICE Ismaskiner Kjøle og fryseanlegg Ultra frys og Frysetuneller 20 år i 2012 Islager RSW-anlegg - Hygienisk rustfri utførelse,lang levetid - ca 40% mindre strømforbruk *1 - Redusert risiko for lekkasje - Moderne PLS styring med mulighet for fjernstyring og overvåking - Leveres både for freon og amoniakk med kapasitet fra tonn. - Mitech AS prosjekterer og leverer kjøle og fryseanlegg for industri og fiskeri av beste kvalitet. - Vi har fokus på energibehov, miljø, driftsikkerhet og driftsøkonomi. Leverandør av kuldeutstyr i 20 år. - Lav temp innfrysning til Elektroniske Eksp. ventiler - Spesialtilpassede komponenter. - Lang erfaring med innfrysning. - Lavt kraftforbruk og store fordamperflater - Kort innfrysningstid gir høy kvalitet på innfrosset vare. - Is først inn-først ut. - Trinnløs automatisk utmating. - Hygienisk ishåndtering. - Plassbesparende. - Selvrengjørende. - Kapasitet etter behov - Laget av rustfritt stål. - Utførelse i rustfritt stål. - Enkelt opplegg for rengjøring - Korrosjonsbestandige materialer på vannsiden - Flere standard størrelser - Helautomatisk drift - Sikkerhetsautomatikk for alle funksjoner Vi kan vise til gode referanser. Easyice ismaskiner produseres av oss i Stavanger. *1) I forhold til ismaskiner med -20 C i fordampning. Tlf: Fax Adresse: Breiflåtveien 15, 4017 Stavanger 34

35 Byrknes Auto AS har sitt hovedkontor på Byrknesøy i Gulen kommune. Vi tilbyr transport- og logistikkløsninger innenfor følgende områder: Temperaturregulerte transporter i inn- og utland Partigods inn- og utland Godt innarbeidet distribusjonsnett Spedisjonsavdeling Terminaler i Oslo, Bergen og Ålesund Byrknes Auto AS har i dag ca 100 ansatte fordelt på avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Ålesund og Tromsø, og eier 33 vogntog. Vi har daglige avganger som dekker destinasjoner over hele Europa. Distribusjon Gjennom vårt nettverk for distribusjon kan vi tilby stykkgodsleveringer av fisk. Vi leverer til markeder i Vest-Europa på daglig basis. Oslo: Ålesund: Bergen: Troms: Byrknes Auto AS - Nesevågen 46, 5970 Byrknesøy - Tlf:

36 Anleggssertifikat Hovedkomponentbevis Software Analyse Inspeksjon Sertifisering ROV-tjenester Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim Tlf Boring Sprenging Natursteinsmuring Kommunaltekniske anlegg Massetransport Vegbygging Landmåling med GPS Fjellsikring Maskintransport Produsent av presenning til AVLUSING og DESINFISERING Va l s n e s e t, O k s v o l l T l f p o s b o t n g a a r d. n o w w w. b o t n g a a r d. n o 36

37 I 2012 har Jarle Tveiten Transport AS fraktet yngel for Firda Seafood AS i tilsammen 25 år. Vi har fokus på fiskevelferd, og er det viktig for oss med moderne utstyr og kompetente medarbeidere. Ved behov for transport av levende fisk på bil, er vi den rette for deg Pb LINDÅS Tlf Mob E-post: as nesseplast - emballasje i stjerneklassen Vi tenker kvalitet og leverer EPS/STYROPOR/ISOPOR-kasser til pakking av fisk Nesseplast AS, Nessane, 6899 Balestrand Ocea delivers complete Feeding solutions, enabling the Fishfarmer to focus on the effective growth of healthy fish! Integrated Feeding Solutions tel Barges Feeding Boats Cages Software Engineering Equipment Cameras Sensors Hatcheries Hygiene Lights Totalleverandør av kvalitetsutstyr innen fiskeri og havbruk REFA FRØYSTAD GROUP GROUP AS AS Strandveien NO-6095 Bølandet, 68, NO-9300 Norway Finnsnes, Norway Tel: Fax: Fax: gjør havet lønnsomt! 37

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 Eksamensdato: 25.05.2009

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hvordan legge kortene for morgendagens lakseoppdrett?

Hvordan legge kortene for morgendagens lakseoppdrett? Hvordan legge kortene for morgendagens lakseoppdrett? Trond W. Rosten Group Manager Freshwater and Closed Production Technology Marine Harvest ASA 1 DATE Kort nr 1 Vi er matprodusenter! 2 02/09/15 Marine

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Hvilken type smolt vil matfiskoppdretteren ha i Tekset 2014 Anders Marthinussen Salgs og markedssjef Europa

Hvilken type smolt vil matfiskoppdretteren ha i Tekset 2014 Anders Marthinussen Salgs og markedssjef Europa Hvilken type smolt vil matfiskoppdretteren ha i 2030 Tekset 2014 Anders Marthinussen Salgs og markedssjef Europa Agenda 2030 Matfiskproduksjon Produksjonsstruktur settefisk Smolt Value of the Norwegian

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 Eksamensdato: 03.06.2011

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

HIGH QUALITY SALMON AND TROUT - THE SPIRIT OF NORWAY

HIGH QUALITY SALMON AND TROUT - THE SPIRIT OF NORWAY HIGH QUALITY SALMON AND TROUT - THE SPIRIT OF NORWAY DEN EGOSENTRISKE POPULISME SJØMATNÆRINGENS BETYDNING FOR LOKALSAMFUNNET Ola Braanaas 22.11.2010 VERDISKAPNING NÆRING OG BOSETTING INFRASTRUKTUR KULTUR

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Ligger forholdene til rette for lønnsomt torskeoppdrett nå? SATS MARINT BERGEN 08-09.02 Harald Dahl

Ligger forholdene til rette for lønnsomt torskeoppdrett nå? SATS MARINT BERGEN 08-09.02 Harald Dahl Ligger forholdene til rette for lønnsomt torskeoppdrett nå? SATS MARINT BERGEN 08-09.02 Harald Dahl Vertical integrated value chain COD JUVENILES COD PRODUCTION COD PROCESSING COD MARKET AND SALES Mørkvedbukta

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet

Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet Nils A. Røkke Direktør Bærekraft SINTEF 1 Tema Klima og 2 graders målet Behovet for en omstilling Sjømatnæringen - klimagassutslipp

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

NCE Aquatech Cluster. havbruksteknologi for framtida. Noralf Rønningen

NCE Aquatech Cluster. havbruksteknologi for framtida. Noralf Rønningen NCE Aquatech Cluster havbruksteknologi for framtida Noralf Rønningen NCE Aquatech Cluster 8.11.2016 Først et lite steg tilbake Historisk tilbakeblikk Marin strategiplan Trøndelag Flere leverandører til

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Fagseminar om biologisk behandling, biogass og kompostering Bergen september 2017

Fagseminar om biologisk behandling, biogass og kompostering Bergen september 2017 Fagseminar om biologisk behandling, biogass og kompostering Bergen 28.-29.september 2017 Change under Header Footer 1 Siv Ingerid Østervold, CEO BÆREKRAFT I PRAKSIS «Den som med forsett kaster sild utfor

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

TEKMAR Leading the blue revolution. 2 December 2014

TEKMAR Leading the blue revolution. 2 December 2014 TEKMAR Leading the blue revolution 2 December 2014 Can we produce food in the ocean? 70 % of the surface 2% of the food production Energy efficient and low emission food production «Leading the blue revolution»

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

DAGLIGVAREKUNDER OG BÆREKRAFT BARE PRAT ELLER PRAKTISK HANDLING? Elena Eriksen, Global Services

DAGLIGVAREKUNDER OG BÆREKRAFT BARE PRAT ELLER PRAKTISK HANDLING? Elena Eriksen, Global Services DAGLIGVAREKUNDER OG BÆREKRAFT BARE PRAT ELLER PRAKTISK HANDLING? 31.05.2017 Elena Eriksen, Global Services HVEM ER NIELSEN? 2 NIELSEN - OUR GROWING GLOBAL FOOTPRINT Our focus is relentless on our pursuit

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Sjømat- logistikk Stavanger 29.august 2017 Andreas Kvame. griegseafood.com

Sjømat- logistikk Stavanger 29.august 2017 Andreas Kvame. griegseafood.com Sjømat- logistikk Stavanger 29.august 2017 Andreas Kvame griegseafood.com 1 Financial highlights Q2 2017 griegseafood.com 2 Business units performance YTD 2017 EBIT before FV adjustment/kg gwt (NOK) griegseafood.com

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Strategic tematisk satsingsområde ved NTNU FAO initiativ innen eksponert havbruk Yngvar Olsen NTNU Marint strategisk satsingsområde 2 Bakgrunn: Globale

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

"Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS

Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS "Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS Muligheter for norsk leverandørindustri Havbruksnæringen Se litt tilbake

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger Morten Engen Bakgrunn Jobbet 12 år med vannrensning Opparbeidet stort nettverk og mange gode relasjoner. Utvikling Produksjon-salg 2009 oppstart Eco Water AS 2009/2010 Starte utvikling og salg av egenutviklede

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Matproduksjon og verdiskapning

Matproduksjon og verdiskapning De gode argumenter for sjømatnæringen Matproduksjon og verdiskapning Andreas Kvame 1 VERDENS MATPRODUKSJON NORGES MATPRODUKSJON Jordbruk: 85,1 % Sjømat: 88 % Sjømat: 1,8 % Kjøtt: 13,1 % Kjøtt: 12 % FN:

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det

Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det Jon Arne Grøttum Direktør havbruk Det skal satses på havbruk, men 1 STATUS NORSK HAVRBRUK Ingen vekst, superprofitt og på vei inn i

Detaljer

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen Cecilie Hultmann Prosjektansvarlig 10.11.15 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1. Hvem, hva og hvorfor 2. Fremtiden hvor

Detaljer

The Xalar Story. Maring FagDag, Gardermoen, Tore Remman Erik Lærdal

The Xalar Story. Maring FagDag, Gardermoen, Tore Remman Erik Lærdal The Xalar Story Maring FagDag, Gardermoen, 31.01.05 Tore Remman Erik Lærdal Etablering av Marine Harvest Ingredients (MHI) Marine Harvest på verdensbasis: oppdrett av 10 fiskearter hovedfokus på laks produksjon

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer