FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout"

Transkript

1 FIRDA SEAFOOD High quality Salmon and Trout

2 Hig Hi Innhold Content Siden I verdensklasse...6 På lag med naturen...8 Alltid foran...10 Hele verdikjeden...12 I begynnelsen En delikatesse blir til...16 Skånsomt og sikkert...18 På riktig vei...20 Bon appétit!...22 Kun det beste er godt nok...24 Et viktig knutepunkt...26 Senter for akvakultur...28 Since A world-class affair... 6 In tune with nature... 8 First and foremost The entire value chain...12 In the beginning A delicacy evolves Gentle and safe On the right track Bon appétit!...22 Only the best is good enough A major hub Aquaculture centre FIRDA SEAFOOD

3 h quality salmon an gh quality salmon and trout Foto: C Foto Camilla Waage FIRDA SEAFOOD 3

4 gh quality salmon High quality salmon and trout High Siden 1986 Since 1986 Firda Seafood er et fullt integrert oppdrettselskap med base på vestkysten av Norge mellom Bergen i sør og Bremanger i nord. Selskapet opererer i seks kommuner og aktivitetene omfatter hele verdikjeden - fra produksjon av egg, yngel og smolt, til produksjon av matfisk, slakting, pakking og eksport. I 1986 startet Ola Braanaas smoltproduksjon i Flora. Det var begynnelsen på Firda Gruppen som i dag består av morselskapet Firda Eiendom AS, et oppdrettsselskap med 14 lisenser for oppdrett av laks og ørret, tre anlegg for smoltproduksjon samt et anlegg for slakting og pakking av laks og ørret. I 2004 ble selskapet Firda Seafood etablert for å håndtere eksport av laks og ørret til det globale markedet. Firda Seafood is a fully integrated aquaculture company based on the west coast of Norway between Bergen in the south and Bremanger in the north. The company operates across six municipalities and operations cover the entire value chain from production of eggs, fry and smolt to the production of edible fish, harvesting, packing and export. In 1986 Ola Braanaas began smolt production in Flora. It was the beginning of the Firda Group that today comprises the parent company Firda Eiendom AS, an aquaculture company with 14 production licences, three facilities for smolt production and a factory for slaughtering and packing of fresh and frozen salmon and trout. In 2004 the company Firda Seafood was established to handle the export of salmon and trout to the global market. 4 FIRDA SEAFOOD

5 and trout High qua quality salmon and trout High qualit Foto: C Foto Camilla Waage FIRDA SEAFOOD 5

6 I verdensklasse A world-class affair De store havområdene utenfor den langstrakte norskekysten er ideelle for høsting av havets mange delikatesser. Fordi vannet er både kaldt og friskt, vokser sjømaten sakte og blir dermed ekstra smakfull og saftig. Nettopp derfor mener mange at verdens beste sjømat kommer fra Norge. Norsk sjømat eksporteres i dag til flere enn 130 land. Gjennom målrettet arbeid har næringen lagt verden for sine føtter, og i dag er sjømat det utenlandske forbrukere forbinder mest med Norge. Gjennom sitt fokus på produktkvalitet og matsikkerhet, er Firda Seafood en viktig aktør i opprettholdelsen av dette omdømmet. The large areas of sea off the long Norwegian coastline are ideal for harvesting of marine delicacies. Because the water is both cold and fresh, the seafood grows slowly and will be extra tasty and juicy on account of this. That is why many people believe that the world s best seafood comes from Norway. Norwegian seafood is currently being exported to more than 130 countries. Through targeted efforts, the industry has the world at its feet, and today seafood is what foreign consumers associate most with Norway. Through its focus on product quality and food safety, Firda Seafood is an important player in the preservation of this reputation. gh quality salmon High quality salmon and trout High 6 FIRDA SEAFOOD

7 Fakta om norsk sjømat Eksportverdi 53 MRD NOK (2011) Norges tredje viktigste eksportvare Norge er nest største eksportør av sjømat i verden Norge eksporterte sjømat til over 130 land i millioner måltider norsk sjømat serveres hver dag! Facts about Norwegian seafood Value of exports: NOK 53 billion (2011) Norway s third most important export Norway is the world s second largest exporter of seafood Norway exported seafood to over 130 countries in million meals of Norwegian seafood are served every day! and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 7

8 igh quality salmon High quality salmon and trout High På lag med naturen In tune with nature Fakta om norske havressurser Verdens ledende sjømatnasjon Norge har utnyttet havets ressurser siden 1100-tallet Essensielt med bærekraftig bruk av naturressursene Markedet opplever norske havressurser som rene Fokus på å stadig bedre teknologi og kunnskap Facts about Norwegian marine resources The world s leading seafood nation Norway has been utilising marine resources since the 1100s Committed to the sustainable use of natural resources The market regards Norwegian marine resources as clean and fresh Focus on constantly improving technology and knowledge 8 FIRDA SEAFOOD

9 and trout High qua quality salmon and trout High qualit Fangst, foredling og eksport av fisk i Norge går helt tilbake til 1100-tallet. Her til lands har vi derfor lang tradisjon for å utnytte havets ressurser med respekt og kunnskap. Historien om norsk sjømatnæring er historien om hvordan en tusenårig tradisjon med høsting av havets ressurser har lagt grunnlaget for vår posisjon som ledende sjømatnasjon i dag. Havområdene utenfor norskekysten er svært produktive økosystemer med store og viktige fiskebestander. Dette gjør at Norge i praksis forvalter noen av verdens rikeste, fornybare naturressurser. Vår utnyttelse av ressursene i havet er derfor basert på en bærekraftig, forsvarlig og strengt regulert forvaltning med fokus på stadig ny kunnskap og teknologi. Catching, processing and exporting fish in Norway dates back to the 1100s. In this country we have a long tradition therefore of utilising marine resources with respect and knowledge. The history of the Norwegian seafood industry is a story of how a thousand-year tradition of harvesting of marine resources has laid the foundation for our position as a leading seafood nation today. The sea areas off the Norwegian coast are highly productive ecosystems with large and important fish stocks. This means that in practical terms that Norway manages some of the world s richest, renewable natural resources. Our utilisation of ocean resources is based on sustainable, careful and strictly regulated management with a focus on constantly developing our knowledge and technology. Foto: C Foto Camilla Waage FIRDA SEAFOOD 9

10 gh quality salmon High quality salmon and trout High Først og fremst First and foremost Firda Seafood har i alle år hatt som mål å tilfredsstille både forbrukernes og myndighetenes krav. Gjennom kontinuerlig kompetanseheving, oppgradering av fasiliteter og utvikling av nye produksjonsmetoder, er vi i stand til å kombinere forsvarlig ressursforvaltning med rasjonell drift. Gjennom riktige investeringer i en bransje i stadig endring, legger Firda Seafood grunnlaget for fremtidig vekst. Nettopp fordi vi er i stand til å tilpasse oss stadige svingninger i markedet, fremstår vi som en solid aktør i en næring med mange sterke konkurrenter. Dette gjør Firda Seafood til en bedrift i kontinuerlig utvikling. Firda Seafood has always pursued the goal of satisfying the requirements of both the consumer and the authorities. Through continuous upgrading of skills, and of its facilities and development of new production methods, we are able to combine both sustainability and efficient operation. Through proper investment in an industry in a state of constant change, Firda Seafood is building a foundation for future growth. Precisely because we are able to adapt to continuing fluctuations in the market, we remain a solid player in an industry with many strong competitors. This makes Firda Seafood a company in continuous development. Fakta om Firda Seafood - strategi Fullt integrert selskap med lokalt eierskap «Organisk vekst» Koninuerlig videreutvikling av kjernevirksomheten Fokus på lønnsom og miljøvennlig drift Sikre jobber, infrastruktur og bosetting i lokalsamfunnet Facts about Firda Seafood strategy Fully integrated company, locally owned Organic growth Continuous further development of the core business Focus on profitable and environmentally sound operation Secure jobs, infrastructure and presence in the community 10 FIRDA SEAFOOD

11 and trout High qua quality salmon and trout High qualit Foto: C Foto Camilla Waage FIRDA SEAFOOD 11

12 Foto: C Foto Camilla Waage gh quality salmon High quality salmon and trout High 12 FIRDA SEAFOOD

13 Hele verdikjeden The entire value chain Med erfaring i bransjen siden 1986, har Firda Seafood vært med å utvikle dagens oppdrettsnæring. I løpet av flere tiår i bransjen har vi opparbeidet bred kunnskap om, og utviklet moderne metoder for,mest mulig effektiv og miljøvennlig utnyttelse av ressursene i havet. Gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet, miljø og matvaresikkerhet, har vi bidratt til å sette standarden for hele verdikjeden - fra råvare til ferdig produkt. Med kombinasjon av kompetanse og teknologi, er vi i stand til å produsere verdens sunneste mat på en bærekraftig måte. With experience in the industry since 1986, Firda Seafood has been involved in developing today s sea-farming industry. Over the course of several decades in the industry we have gained extensive knowledge and developed modern methods for the most effective and environmentally friendly utilisation of ocean resources. Through a constant focus on quality, environment and food safety, we have helped to set the standard for the entire value chain from raw material to finished product. With a combination of skills and technology, we are able to produce the world s healthiest food in a sustainable manner. Foto: C Foto Camilla Waage Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 13

14 I begynnelsen... In the beginning igh quality salmon High quality salmon and trout High 14 FIRDA SEAFOOD

15 Foto: C Foto Camilla Waage Fiskens livssyklus begynner i våre innendørs settefiskanlegg med ferskvann. Prosessen starter ved å blande rogn og melke, som deretter blir til befruktede egg. Disse oppbevares i kar og klekkes etter et visst antall døgn. Yngelen fôres frem til g fisk, som deretter blir smoltifisert gjennom en naturlig prosess - ferdig til utsetting i saltvann. For produksjon av laks er det viktig at smolten har optimal kvalitet. Dette innebærer at den skal være vaksinert mot alvorlige sykdommer, robust og uten sår. Fôret er derfor under stadig utvikling og blir jevnlig testet for å sikre optimale vekstforhold, og en mest mulig motstandsdyktig settefisk. The fishes life cycle begins in our indoor hatchery with fresh water. The process starts by mixing roe and milt, which then becomes fertilised eggs. These are stored in tanks and hatch after a certain number of days. The fry are fed up to g fish, which then becomes smoltified through a natural process ready for release into the sea. For the production of salmon, it is important that the smolt is of optimal quality. This means that it needs to be vaccinated against serious diseases, robust and without injury. For this reason, the feed they are given is constantly evolving and is regularly tested to ensure optimal growing conditions, and the most resilient fingerlings. and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 15

16 En delikatesse blir til A delicacy evolves Etter at smolten er grundig kvalitetssikret og vaksinert mot alvorlige sykdommer, settes den ut i våre matfiskanlegg i havet. Her fôres den i mnd for å oppnå en ønsket vekt på ca. 5 kg. I løpet av sjøvannsfasen sjekkes fisken jevnlig for å sikre ønsket kvalitet - både når det gjelder farge og fettinnhold. Firda Seafood har særlig fokus på fiskefôr. For å kunne fremstille førsteklasses produkter, er vi avhengig av at fôret innehar alle stoffer som gir laks med rikelig innhold av omega 3. Ved å benytte resepter som er utviklet i samarbeid med spesialister på fiskeernæring, sikrer vi laksen fôr rikt på marine råvarer. After the smolt has been thoroughly quality checked and vaccinated against serious diseases, it is placed in our fish farms in the ocean. It is fed for a period of months to achieve a desired weight of about 5 kg. During the seawater phase the fish are regularly checked for the desired quality both in terms of colour and of fat content. Firda Seafood places a special focus on fish feed. To be able to produce first class products, we rely on the feed containing all the substances that provide salmon with abundant levels of omega 3. By using the formulae developed in collaboration with specialists in fish nutrition, we ensure that the salmon feed is rich on marine raw materials. gh quality salmon High quality salmon and trout High 16 FIRDA SEAFOOD

17 Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 17

18 Skånsomt og sikkert Gentle and safe Når matfisken har vokst seg stor og fin, blir den fraktet levende med brønnbåt til vårt moderne slakteri. I ventemerdene overvåkes fisken før den slaktes, hvilket gjør det mulig å kontrollere at den ikke utsettes for stress. Under selve slaktingen benyttes metoder og utstyr som sikrer mest mulig human avliving. All slakting av matfisk blir gjennomført med hensyn til strenge myndighetskrav og internasjonale standarder. Riktig behandling - både før og under selve slakteprosessen - er særdeles viktig for å sikre god fiskevelferd i alle ledd - og dermed bedre kvalitet på den ferdige fisken som går ut til forbrukerne. When the edible fish have grown big and beautiful, they are transported by well boat to our modern slaughterhouse. Stored in sea cages the fish are monitored before being slaughtered, which makes it possible to make sure they are not exposed to stress. The slaughter itself is conducted using methods and equipment designed to ensure the most humane killing. All harvesting of fish is carried out in line with strict regulatory requirements and international standards. Proper treatment both before and during the slaughter process is essential to ensure good fish welfare at all levels and thus improve the quality of the finished fish that goes out to consumers. Foto: C Foto Camilla Waage gh quality salmon High quality salmon and trout High 18 FIRDA SEAFOOD

19 Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 19

20 På riktig vei On the right track Produkter fra Firda Seafood selges til flere av verdens mest kvalitetsbevisste markeder når det gjelder sjømat - hovedsakelig Russland, Japan og Kina. Vårt mål er å være nær og tilgjengelige, i form av direkte kontakt mellom produsent og kjøper. Det betyr at vi til enhver tid tilpasser vår produksjon med hensyn til etterspørselen. Effektiv og pålitelig logistikk er helt avgjørende for å opprettholde den gode kvaliteten helt frem til sluttbruker. Fra vår egen pakkestasjon sammenstilles alle leveranser i samsvar med kundens bestilling. Deretter fraktes de med moderne termotransport frem til kunden for videre tilberedning. Products from Firda Seafood are sold to many of the world s most quality-conscious markets in terms of seafood primarily Russia, Japan and China. Our goal is to be close by and accessible, by maintaining direct contact between producer and buyer. This means that we always adapt our production to meet the demand. Efficient and reliable logistics is crucial to maintain good quality right all the way to the end user. From our own processing plant all deliveries are put together in accordance with the customer s request. Then the fish are transported using modern thermal transport to the customer for further preparation. gh quality salmon High quality salmon and trout High 20 FIRDA SEAFOOD

21 Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 21

22 igh quality salmon High quality salmon and trout Hig 22 FIRDA SEAFOOD

23 and trout High qua h quality salmon and trout High qual Bon appétit! Bon appétit! Firda Seafood er en anerkjent og populær merkevare blant kresne sjømatelskere. Laks og ørret produsert i de kalde, friske havområdene utenfor kysten av Norge står på menyen i utallige restauranter og private hjem over hele verden - både til hverdag og fest. I motsetning til mange andre norske eksportører av sjømat, har ikke Firda Seafood EU-landene som hovedmarked. 90% av eksporten går nemlig til Kina, Japan og - sist, men ikke minst - Russland. Markeder som vet å sette pris på produkter av beste kvalitet. Firda Seafood is a recognised and popular brand among discerning seafood lovers. Salmon and trout produced in the cold, fresh waters off the coast of Norway are on the menu in countless restaurants and private homes all over the world both as everyday cuisine and for special occasions. Unlike many other Norwegian exporters of seafood, Firda Seafood does not have the EU countries as its main market. Rather, 90% of all exports go to China, Japan, and last but not least Russia. Markets that know how to appreciate products of the highest quality. FIRDA SEAFOOD 23

24 Kun det beste er godt nok Only the best is good enough Fakta om Firda Seafood - kvalitet og matsikkerhet Systematisk veterinærkontroll av fisk og fasiliteter Vaksinering mot sykdommer Ingen hormoner blir brukt i produksjonen Ingen genmanipulasjon Dokumentasjon og sporbarhet på produkter og råvarer Facts about Firda Seafood quality and food safety Systematic veterinary inspection of fish and facilities Vaccination against diseases No hormones are used in production No genetic engineering Documentation and traceability of products and commodities igh quality salmon High quality salmon and trout High 24 FIRDA SEAFOOD

25 Foto: C Foto Camilla Waage Norsk oppdrettsnæring er strengt regulert, og er en viktig grunn til at norsk sjømat av mange er ansett som verdens beste. Hos Firda Seafood har derfor kvalitet og matsikkerhet høyeste prioritet. Det gir både kunder og konsumenter den tryggheten de forventer når de kjøper våre produkter. Vi ønsker kort sagt å gjøre den gode, norske sjømaten enda bedre! Gjennom et omfattende kvalitetsprogram sikrer vi til enhver tid førsteklasses laks og ørret til et krevende, globalt marked. I løpet av hele verdikjeden testes fisken regelmessig for å sikre god fiskehelse og riktig kvalitet. Med et moderne og tilgjengelig sporingssystem gjør vi det i tillegg mulig å følge alle ledd i produksjonen - fra råvare til ferdig produkt. The Norwegian aquaculture industry is strictly regulated and is a major reason why Norwegian seafood is considered by many to be the world s best. That is why quality and food safety have top priority at Firda Seafood. This gives both our customers and consumers the confidence they expect when they buy our products. In short, we want good Norwegian seafood to be even better! Thanks to our comprehensive quality programme we ensure our salmon and trout for a demanding global market are always of the finest quality. Right along the entire value chain, the fish are regularly tested to make sure they are healthy and of the right quality. Using a modern and accessible tracking system, we also make it possible to follow all stages of production from raw material to the finished product. and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 25

26 gh quality salmon High quality salmon and trout High Et viktig knutepunkt A major hub Skjerjehamn er et gammelt, nyrestaurert handelssted ved porten til Sognefjorden - rundt halvannen time fra Bergen. Den lille, idylliske øya var i sin tid et viktig knutepunkt for skipstrafikken på Vestlandet. Et sted hvor mennesker har kjøpt og solgt varer, hygget seg og delt opplevelser. Tidene endret seg da transporten ble flyttet til landeveien. I dag er Skjerjehamn igjen en perle på kysten - et vakkert og levende sted hvor mennesker møtes og deler gode opplevelser, kjøper og selger varer. Et yrende folkeliv med den vakre naturen og lokal kultur som ramme. Skjerjehamn is an old restored trading post at the entrance to the Sognefjord about half an hour from Bergen. The idyllic little island was once a major hub for shipping traffic in Western Norway: a place where people have bought and sold goods, had fun and shared experiences. Times changed when carrier traffic moved to the road. Today, Skjerjehamn is once again a pearl on the coast a beautiful and vibrant place where people meet, share good experiences and buy and sell things. Bustling crowds within the framework of beautiful scenery and local culture. 26 FIRDA SEAFOOD

27 and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 27

28 gh quality salmon High quality salmon and trout High 28 FIRDA SEAFOOD

29 Senter for akvakultur Aquaculture centre Plassert på en betongflåte i Skjerjehamns gjestehavn, finner du et lite, moderne vitensenter. Her kan barn og unge få et innblikk i moderne fiskeoppdrett: Teknologi, overvåking, helse og miljø, biologi, fôr og utnyttelsesgrad av fôret med mer. Du kan dessuten få omvisning på et moderne oppdrettsanlegg, og få med deg hele produksjonskjeden, fra settefisk til slakteri og pakking. Prosjektet er et samarbeid mellom Firda Seafood, VilVite i Bergen, utstyrsprodusenten Ocea og fôrprodusenten Ewos. Located on a concrete float in Skjerjehamn marina, you will find a small, modern science centre. Here children and young people can get an insiders view of modern fish farming: technology, monitoring systems, environmental health, biology, animal feed and feed utilisation and more. You can also go on a tour of a modern fish farm and take in the whole production chain, from hatchery to slaughterhouse and packing. The project is a collaboration between Firda Seafood, VilVite in Bergen, equipment manufacturer Ocea and feed producer EWOS. Foto: C Foto Camilla Waage and trout High qua quality salmon and trout High qualit FIRDA SEAFOOD 29

30 såkorn for s åk or n såkorn livskraft og fo r l i vsk ra f t for livskraft lønnsomhet o g såkorn l ø n n s o m h e t s åk or n fo r l i vsk raft og l ø n n somhet og lønnsomhet såkorn for livskraft og lønnsomhet Aqua Gen forvalter og videreutvikler avlsprogrammet på norsk laks og regnbueørret som ble startet opp på 1970-tallet. Dagens Aqua Gen rogn er selektert for gode egenskaper på fiskehelse, tilvekst og kvalitet. Aqua Gen ble nominert til prisen Norges mest innovative bedrift i 2010 av Norges Forskningsråd. s åk or n fo r l i vsk ra f t såkorn for livskraft o g og l ø n n somhet for livskraft og lønnsomhet såkorn for livskraft og lønnsomhet lønnsomhet Aqua Gen AS Havnegata Trondheim Tlf Unigrafisk VPB Bilde: Norwegian Seafood Export Council / Eksportutvalget for fisk Det forplikter å være en miljøbedrift! HORDAFOR utfører marin problemløsning og verdiskapning i praksis. Hordafor har beredskap med egne båter, ved sykdom eller andre problemer som gjør det nødvendig med destruksjon av fisk Fartøy fra Hordafor operer i hele Nordsjøbassenget, etter de krav som veterinærmyndighetene stiller. Hordafor arbeider på to fronter. Den ene er å skaffe nok råstoff til produksjon av høyverdige proteiner og oljer, og den andre er å stå i beredskap for oppdrettsnæringen. Logistikksystem med lageranlegg, båter og biler langs kysten, sørger for sikker transport av råstoff. Hordafor er størst på kjøp av lakseensilasje. Biprodukter fra næringen selges som ferdigvare under merkenavnene H-oil og H-pro, til store deler av verden. HORDAFOR AS 5397 Bekkjarvik Telefon Telefaks FIRDA SEAFOOD

31 Healthy Fish. Your Goal. Our Commitment. Novartis Animal Health bridges the challenges of the fish farming industry. Our strength in R & D brings you the most effective solutions for your business. E V E R Y O C E A N, E V E R Y F I S H. 31

32 For increased Biosecurity and a better fishfarm environment Contact: LIFT UP AKVA Ltd LUS PD LUS LICE LICEPD-QTL breeding for the future Robust breeding material with documented progress on essential traits artgarden PD IPN-QTL LUSPD-QTL LICE IPN-QTL PD PD-QTL IPN-QTL SalmoBreed AS is a genetics company specialising in selective breeding of Atlantic salmon, to offer optimal adaptation to current and future production trends. SalmoBreed s family-based breeding programme is one of the leading breeding programs for the species Salmo salar. Through selective breeding, SalmoBreed has developed a robust genetic material which is superior in areas such as growth, late maturity, disease resistance and product quality. Annual testing of all of our family groups provides great flexibility in the production of eggs, tailor-made for our customers requirements. In total, all of our breeding work is carried out to support a sustainable and efficient production for our customers. 32 More information

33 Artic Shipping AS has long and qualified skills in transportation of fish feed in an efficient and environment friendly way. We have the most modern fish- feed vessels, and a crew with focus on hygiene, safety and the environment. Our vision - with EWOS - is to be a leading and innovative company, with a focus on increassed security, logistics and environment during transport of fish feed to breeder. Artic shipping as - Firdavegen Førde Tlf: EWOS world leading producer of fish feed Aquaculture is considered one of the most important global areas of commitment when it comes to feeding an ever increasing population. In Norway the fish farming industry produces salmon corresponding to 200 kilos per inhabitant per year, and has become an important exporter of healthy and reasonably priced food for millions of people in different parts of the world. EWOS knowledge makes the difference 33

34 Feeding your passion for fish Skretting is the world s largest aquaculture feeds producer, leading the market with innovative feeds and feeding expertise. Everything we do is motivated by our goal of contributing to the fantastic final product the fish on the plate. We are completely dedicated to the development of feeds that enable fish farmers to produce healthy and delicious fish in a sustainable way. That s our passion! EASYICE Ismaskiner Kjøle og fryseanlegg Ultra frys og Frysetuneller 20 år i 2012 Islager RSW-anlegg - Hygienisk rustfri utførelse,lang levetid - ca 40% mindre strømforbruk *1 - Redusert risiko for lekkasje - Moderne PLS styring med mulighet for fjernstyring og overvåking - Leveres både for freon og amoniakk med kapasitet fra tonn. - Mitech AS prosjekterer og leverer kjøle og fryseanlegg for industri og fiskeri av beste kvalitet. - Vi har fokus på energibehov, miljø, driftsikkerhet og driftsøkonomi. Leverandør av kuldeutstyr i 20 år. - Lav temp innfrysning til Elektroniske Eksp. ventiler - Spesialtilpassede komponenter. - Lang erfaring med innfrysning. - Lavt kraftforbruk og store fordamperflater - Kort innfrysningstid gir høy kvalitet på innfrosset vare. - Is først inn-først ut. - Trinnløs automatisk utmating. - Hygienisk ishåndtering. - Plassbesparende. - Selvrengjørende. - Kapasitet etter behov - Laget av rustfritt stål. - Utførelse i rustfritt stål. - Enkelt opplegg for rengjøring - Korrosjonsbestandige materialer på vannsiden - Flere standard størrelser - Helautomatisk drift - Sikkerhetsautomatikk for alle funksjoner Vi kan vise til gode referanser. Easyice ismaskiner produseres av oss i Stavanger. *1) I forhold til ismaskiner med -20 C i fordampning. Tlf: Fax Adresse: Breiflåtveien 15, 4017 Stavanger 34

35 Byrknes Auto AS har sitt hovedkontor på Byrknesøy i Gulen kommune. Vi tilbyr transport- og logistikkløsninger innenfor følgende områder: Temperaturregulerte transporter i inn- og utland Partigods inn- og utland Godt innarbeidet distribusjonsnett Spedisjonsavdeling Terminaler i Oslo, Bergen og Ålesund Byrknes Auto AS har i dag ca 100 ansatte fordelt på avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Ålesund og Tromsø, og eier 33 vogntog. Vi har daglige avganger som dekker destinasjoner over hele Europa. Distribusjon Gjennom vårt nettverk for distribusjon kan vi tilby stykkgodsleveringer av fisk. Vi leverer til markeder i Vest-Europa på daglig basis. Oslo: Ålesund: Bergen: Troms: Byrknes Auto AS - Nesevågen 46, 5970 Byrknesøy - Tlf:

36 Anleggssertifikat Hovedkomponentbevis Software Analyse Inspeksjon Sertifisering ROV-tjenester Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim Tlf Boring Sprenging Natursteinsmuring Kommunaltekniske anlegg Massetransport Vegbygging Landmåling med GPS Fjellsikring Maskintransport Produsent av presenning til AVLUSING og DESINFISERING Va l s n e s e t, O k s v o l l T l f p o s b o t n g a a r d. n o w w w. b o t n g a a r d. n o 36

37 I 2012 har Jarle Tveiten Transport AS fraktet yngel for Firda Seafood AS i tilsammen 25 år. Vi har fokus på fiskevelferd, og er det viktig for oss med moderne utstyr og kompetente medarbeidere. Ved behov for transport av levende fisk på bil, er vi den rette for deg Pb LINDÅS Tlf Mob E-post: as nesseplast - emballasje i stjerneklassen Vi tenker kvalitet og leverer EPS/STYROPOR/ISOPOR-kasser til pakking av fisk Nesseplast AS, Nessane, 6899 Balestrand Ocea delivers complete Feeding solutions, enabling the Fishfarmer to focus on the effective growth of healthy fish! Integrated Feeding Solutions tel Barges Feeding Boats Cages Software Engineering Equipment Cameras Sensors Hatcheries Hygiene Lights Totalleverandør av kvalitetsutstyr innen fiskeri og havbruk REFA FRØYSTAD GROUP GROUP AS AS Strandveien NO-6095 Bølandet, 68, NO-9300 Norway Finnsnes, Norway Tel: Fax: Fax: gjør havet lønnsomt! 37

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38 2-3/2015 Kr 48,- RETURUKE 38 INTERPRESS NORGE Norwegian Defence and Security Industries Association STYRETS ÅRSBERETNING 2014 EXTENDED AWARENESS The GIRAFFE 8A is a recent extension to Saab s world-class

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer