Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB"

Transkript

1 IDEKATALOG Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB Det følgende er et vedlegg til strategidokumentet Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB. 1

2 Innledning Denne idékatalogen inneholder en rekke ideer og inspirasjonspunkter til hvordan arbeide med innovasjon og entreprenørskap på universitetsnivå. Katalogen omfatter konsepter som retter seg både mot studenter og lærekrefter samt ideer som lar seg implementere på kort og på lang sikt. Eksemplene i denne katalogen er hentet fra universiteter og høyskoler i inn og utland og er valgt ut fordi de har vist seg å være spesielt gode modeller for å arbeide med innovasjon og entreprenørskap i utdannelsessammenheng. Innholdsfortegnelse Innledning... 2 WOFIE (Workshop For Innovation and Entrepreneurship)... 3 Funpreneur (Fun and Entrepreneurship)... 4 Standard organisering av Funpreneur... 4 Eksempler fra Funpreneur Eksperter i team (yrkesforberedende emne)... 7 Forum for entreprenørskapsundervisere (Undervisningsutvikling)... 8 Solution Camp (idéutviklings workshop)... 9 Entrepreneurial Thought Leaders og Social Innovation Conversations (Broadcasting av presentasjoner og foredrag på internett, video og podcast) The School Project (gruppeprosjekt med fokus på sosialt entreprenørskap) Innovation for sustainability (tverrfaglige team løser reelle samfunnsutfordringer) Relevans for UMB

3 WOFIE (Workshop For Innovation and Entrepreneurship) WOFIE er en fire dagers idécamp utviklet ved Aalborg Universitet (AAU). Dette er en kort, men intens workshop hvor det fokuseres på innovasjon og entreprenørskap i interdisiplinære team. WOFIE er åpen for alle masterstudenter ved AAU. Formålet med idécampen er å gi studentene kunnskap om hvordan interdisiplinær idéutvikling kan lede til innovative konsepter og strategier med forretningspotensial. Eksterne eksperter og entreprenører holder daglig inspirasjonsforedrag for deltagerne. WOFIE Rundt 400 studenter fra alle AAUs fagdisipliner deltar i workshopen. En fjerdedel deltar som obligatorisk del av sitt studium mens resten deltar på frivillig basis. Deltagelse i WOFIE gir to studiepoeng og et diplom. Studentene plasseres i tverrfaglige grupper på tvers av institutt tilhørighet. Hver gruppe består av fire til seks deltagere. Hver gruppe får tett oppfølging av en dedikert veileder og har også tilgang til ekspertrådgivning fra jurister, erfarne næringslivsaktører og informasjonskonsulenter så lenge konkurransen varer. 4 dagers idécamp 400 deltagere på masternivå innovasjon og entreprenørskap i interdisiplinære team dedikerte veiledere Hver veileder hver ansvar for fem til seks grupper med studenter og følger disse tett gjennom hele workshopen. Veilederen skal bistå gruppene i idéutviklingsprosesser, kreativitetsøvelser, samarbeidsutfordringer og øve presentasjonsteknikk. WOFIE har utviklet sin egen metodebank og følger en relativt stram dagsplan med milepæler for hva gruppene skal ha vært igjennom hver dag. Metodebanken er åpen og tilgjengelig både for veilederne og for deltagerne. WOFIE avsluttes med delkvalifiseringer hvor hver gruppe presenterer sin forretningsidé for et panel bestående av representanter fra offentlige og private organisasjoner. Vinnergruppen fra hver delkvalifisering får deretter sjansen til å presentere sin idé igjen, denne gang for alle de andre WOFIE deltagerne, en jury bestående av eksperter innen det konkrete temafeltet og næringslivsaktører. WOFIE arrangeres en gang i året og har alltid et overordnet tema studentene skal arbeide med. I 2012 var temaet sosialt entreprenørskap og i 2013 vil temaet være bærekraft. Blant forretningsideene som sprang ut fra WOFIE 2012 var en online fashion shop for fysisk utviklingshemmede, en pocket size digital blindeskriftleser designet for økt livskvalitet for blinde i emerging markets og en digital og sosialt nettverkstjeneste for hverdagshelter. 3

4 Funpreneur (Fun and Entrepreneurship) Funpreneur er en konkurranse som går ut på å realisere en forretningsidé i løpet av fem uker. Konkurransen gjennomføres i regi av Profund som er entreprenørskapssenteret ved Freie Universität (FU) Berlin. Profund jobber på ulike måter med å skape en entreprenøriell kultur ved universitetet og har som målsetting å inspirere alle fagretninger ved FU til å tenke og agere entreprenøriellt. Som ordet Funpreneur tilsier er et viktig element i Funpreneur konkurransen å kombinere glede og iverksetteri og på den måten inspirere unge mennesker til entreprenørskap. Det spesielle med Funpreneur er at konkurransen går over en periode på fem uker med teori og praksis, forelesninger, seminarer og tett oppfølging av næringslivsmentorer. Dette gjør at studentene får et konsentrert innblikk i økonomiske sammenhenger, teamarbeid, kreativitet, entreprenøriell tenkning, beslutningstaking og selvstendighet. Kurset gir 5 studiepoeng. Funpreneur er et tilbud til alle studenter ved FU så vel som studerende fra andre universiteter i Berlin. Deltagerne har på den måten mulighet til å knytte kontakter på tvers av fagretning og utdannelsesinstitusjon. Studentene arbeider i team og skal med begrenset startkapital (5 Euro) gründe en virksomhet og bringe sin idé til markedet. Hvert team får tildelt en til to mentorer fra næringslivet gjennom en matchmakingsprosess. Funpreneur Forretningsidékonkurranse over fem uker Entreprenørskap i praksis Tett oppfølging av mentorer fra næringslivet Kurset er åpent for studenter fra alle universiteter og høyskoler i Berlin Kurset gir 5 studiepoeng Konkurransens vinnerteam er ikke nødvendigvis de som har klart å produsere det største overskuddet etter fem uker. Andre viktige parametere som blir vurdert er blant annet hvordan teamet har modellert en forretningsmodell rundt sin idé, hvordan gruppearbeidet er organisert, pressearbeid og til sist hvordan teamet presenterer sine resultater for publikum og jury. Konkurransen arrangeres ved FU i samarbeid med Industri og Handelskammeret (IHK) i Berlin som er ansvarlige for å skaffe veiledere fra næringslivet og mentorer samt stiller lokaler til rådighet for avslutningsarrangementet. IHKs aktive deltagelse i Funpreneur gjør at konkurransen tiltrekker seg relativt mye oppmerksomhet utenfra. Standard organisering av Funpreneur Her skisseres en grov oversikt over hvordan Funpreneur konkurransen kan organiseres. Konkurransen er delt inn i tre hovedfaser: 1) Teori 2) praksis og 3) avslutning. Hver fase 4

5 beskrives kort i det følgende. FU kjører to konkurranser pr år, en i høstsemesteret og en under vårsemesteret. Seminar og foredragsholderne innen de ulike emnene er delvis personer tilknyttet FU og delvis innlede eksperter på de ulike områdene. Informasjonskveld for interesserte studenter (en kveld, ca 1 time) Åpningsarrangement (en kveld ca 2 timer) DEL 1: TEORI Helt i begynnelsen av konkurransen arrangeres en todagers idéutviklingsworkshop. I løpet av workshopen genererer studentene forretningsideer ved hjelp av kreative verktøy og metoder. En fasilitator leder prosessen. Nødvendig teori rundt bedriftsetablering blir formidlet gjennom kompaktseminarer. Ideutviklingsworkshop, prosjektledelse og konkurransestart (fredag og lørdag ) Kompaktseminar Marketing l (en kveld, ca 4 timer) Kompaktseminar Marketing ll, distribusjon (en kveld, ca 4 timer) Kompaktseminar IPR (en kveld, ca 4 timer) Siste halvdel av kvelden finner gruppene sammen med en næringslivmentor. DEL 2: PRAKSIS Den praktiske gjennomføringen av forretningsideen starter med at hvert team mottar en symbolsk sum i startkapital (5 Euro). Deretter har gruppene fem uker på seg til å realisere forretningsideen i markedet. Prosessen veiledes av næringslivspartnere og mentorer. På slutten av praksisperioden skal hvert team skrive en forretningsrapport som leveres til juryering. Erfaringsutveksling l (en kveld, ca 2 timer) Erfaringsutveksling ll (en kveld, ca 2 timer) DEL 3: AVSLUTNING Avslutningsvis presenteres resultatene under et offentlig avslutningsarrangement. Alle deltagende teams presenterer seg og sin bedrift på stand. På bakgrunn av forretningsrapportene får de ti beste teamene presentere sin bedrift for en jury publikum. Juryen velger ut tre vinnerteam som premieres. Avsluttende presentasjon (en kveld, ca 7 timer) 5

6 Eksempler fra Funpreneur 2011 Høstsemesteret 2011 ble Funpreneur vunnet av KaMa under slagordet More Freedom, More Fun. KaMa består av Marcin Dudzik og Katharina Noffke. Produktideen til KaMa har sitt utspring i at begge gründerne er ivrige festivalgjengere. Ofte er det forbudt å ha med drikke i flasker inn på festivalområdet, hvilket har ført til at festivalfolket tyr til drikke på Tetra pak kartonger. Kartongen er upraktisk å bære med seg når man vil danse og bevege seg fritt. KaMa s produktidé var et bæresystem med sele og borrelås for 1 liters kartonger med rom også for mobiltelefon, nøkler, penger og inngangsbillett. Produktet solgte bra allerede under prøveperioden og teamet bak ideen kunne presentere gode salgstall under konkurransens avslutningsrunde. Juryen lot seg imponere av det pragmatiske produktet og den enorme potensielle kundemassen blant festivalgjengere i inn og utland. Et annet forretningskonsept fra høstsemesteret 2011 var Elefunds. Elefunds er et elektronisk fundraisings verktøy som gjør det mulig å donere vekslepengene fra et onlinekjøp til en veldedig organisasjon etter eget ønske. Forretningsmodellen har vist seg å være vellykket. Elefunds er fremdeles aktive og bak bedriftsetableringen står Yannick Sonnenberg, David Hirsch og Tim Wellmanns. Vårsemesteret 2011 var Stella Bauhaus og Maureen Strache, teamet bak forretningskonseptet RESTaurant en av tre vinnerne i Funpreneur konkurransen. RESTaurant er et restaurantkonsept hvor rettene tilberedes av matvarer som ellers ville havnet på søpla grunnet overproduksjon, feilproduksjon, datostempling eller lignende. Under Funpreneur kjørte Bauhaus og Strache et pilotprosjekt hvor de leide et restaurantlokale i to dager. Restaurantgjestene valgte selv hvilke ingredienser de ønsket for sin tre retters meny og etterfølgende hvilken pris de ville betale for måltidet. I løpet av de to dagene pilotprosjektet varte ble det servert 260 tre retters menyer og entreprenørene satt igjen med et overskudd på Euro. 6

7 Eksperter i team (yrkesforberedende emne) Eksperter i team er en modell som har vært vellykket utprøvd ved NTNU siden Bakgrunnen for konseptet var et ønske fra næringslivet om at studentene skulle få erfaring med å samarbeide med andre faggrupper i løpet av studiet. NTNU beskriver selv Eksperter i team konseptet som et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektarbeid. Ved NTNU er Eksperter i team et obligatorisk emne for alle studieprogram på høyere gradsnivåer. Emnet gir 7,5 studiepoeng. Eksperter i team Problemløsing i tverrfaglige grupper Fokus på prosjekt og prosess Obligatorisk emne på høyere gradsnivå Emnet gir 7,5 studiepoeng Sentrale læringspunkter i Eksperter i team er selvforståelse, å bruke sin fagkompetanse til å løse komplekse oppgaver, trening i tverrfaglig gruppearbeid og refleksjon over konkrete samarbeidssituasjoner. Studentene arbeider i tverrfaglige grupper med å løse et selvvalgt problemkompleks. I løpet av kursperioden skal gruppen i fellesskap levere to rapporter, en som presenterer gruppens felles prosjektarbeid og en som omhandler gruppens refleksjoner rundt gruppeprosessen. Hver rapport eller 50 prosent av karakteren og gruppen gis en felles avsluttende karakter. Studentgruppene får oppfølging og veiledning av lærekrefter tilknyttet NTNU. Veilederne (ved NTNU kaldt landsbyledere) har ansvar for å utvikle et tema som appellerer til studenter fra flere fagområder, legge til rette for at studentene utvikler samarbeidskompetanse og at de får trening i å formidle og anvende egen kompetanse. Hjemmeside: 7

8 Forum for entreprenørskapsundervisere (Undervisningsutvikling) Aarhus Universitet (AU) omtales aktuelt som det danske universitetet som arbeider mest progressivt med entreprenørskap og innovasjon i undervisning og forskning. De ble blant annet i 2010 utpekt som Danmarks Entreprenørielle Universitet (DEU). DEU har som mål at alle studenter gjennom deres utdannelse skal ha enkel tilgang til entreprenørskapsfag. Ved AU er målsettingen at alle studenter skal stifte bekjentskap med entreprenørskap og innovasjon i den form det passer dem best og på det tidspunkt i studieforløpet hvor det passer den enkelte best. Formålet er å gjøre den enkelte student i stand til å skape verdi med sin fagkompetanse. Forum for entreprenørskapsundervisere Tilbud rettet mot lærekrefter for å fremme deres innovative kompetanse Jevnlige treff for undervisere Samarbeid om utvikling av kurs, prosjekter med mer. Ved siden av entreprenørskapsaktiviteter for studentene, arbeider AU fokusert med tilbud rettet mot lærekrefter for å fremme deres innovative og entreprenørielle kompetanse. Senteret fokuser på utvikling og videreutvikling av pedagogikk og lærekrefter innen innovasjon og entreprenørskap gjennom undervisningsutviklingstilbudet Forum for Entreprenørskapsundervisere (FEU). FEU arrangerer jevnlige treff hvor alle undervisere på AU som er involvert i entreprenørskapsrelaterte aktiviteter kommer sammen for å dele erfaringer, inspirasjon, refleksjoner, utfordringer, utarbeider kurs, løsninger og konkrete samarbeidsprosjekter med mer. Gjennom opprettelse av referansegruppe i UMBs Norgesuniversitet prosjekt, kom det tydelig frem at undervisningskrefter ved UMB ønsker seg en møteplass ala AUs Forum for Entreprenørskapsundervisere. På workshop arrangert i regi av prosjektet ble det formulert et behov for at det legges til rette for regelmessige treff hvor drivkrefter for innovasjon og entreprenørskap ved UMB kan møtes på tvers av fag og instituttgrenser for vitensdeling og undervisningsutvikling. Hjemmeside: (AU center for entreprenørskb og innovation) Hjemmeside: (Forum for Entreprenørskabsundervisere) 8

9 Solution Camp (idéutviklings workshop) Solution Camp er et konsept utviklet ved Aalborg Universitet (AAU) hvor en bedrift stiller en innovativ utfordring til tverrfaglig sammensatte grupper av studenter. I løpet av en heldags workshop ledet av en prosessfasilitator utarbeider studentene innovative idékonsepter som svarer på utfordringen til bedriften. På Soluton Camp fokuseres det på innovasjonshøyde og kreativitet. Studentene som deltar i en Soluton Camp får brukt sine kompetanser og viten i en reell kontekst, samtidig som de er en del av en kreativ prosess og derigjennom tilegner seg kreative verktøy. En Soluton Camp gir studentene mulighet til å samle relevante erfaringer i møte med virkelige bedrifter og reelle problemstillinger. Solution Camp Fasilitert idéutvikling Kreativitet og innovasjonshøyde En bedrift stiller en reell utfordring studentene arbeider ut fra Fra 10 til 50 deltagere En Soluton Camp i regi av AAU varer vanligvis i syv timer, en times lunsjpause inkludert. Antall deltagende studenter og bedrifter kan variere. Solution Camp ligner i form og intensjon andre camp konsepter (gründercamp, innovasjonscamp, social innovation camp med mer). Hovedforskjellen ligger i at en Soluton Camp er en mer styrt kreativ prosess som har til formål å fylle studentenes kreative verktøykasse under veis. Bedriften som stiller utfordringen til studentene oppfordres til selv å delta aktivt i den kreative prosessen. Bedriften får tilgang til universitetskunnskap gjennom studentene. Resultatet av Soluton Camp er konkrete løsningsmodeller eller konsept /produktideer som bedriften kan velge å arbeide videre med. Videre effekter av en Soluton Camp er at det tette samarbeidet mellom studenter og bedrift under workshopen kan lede til utvidet prosjektsamarbeider, studiejobb eller masteroppgaver relatert til den aktuelle bedriften. Hjemmeside: 9

10 Entrepreneurial Thought Leaders og Social Innovation Conversations (Broadcasting av presentasjoner og foredrag på internett, video og podcast) Standford University s Standford Technology Ventures Program (STVP) Entrepreneurship Corner tilbyr to unike serier med inspirasjonsforedrag som legges ut på nett og podcast til fri nedlastning en gang i uken gjennom det akademiske året. Dette som et ledd i å skape interesse for entreprenørskap også utenfor universitetets forelesningssaler. I serien Entrepreneurial Thought Leaders inviteres ulike entreprenører til å gi inspirerende foredrag om sin bedrift, utfordringer og muligheter. Foredraget følges opp av en runde med spørsmål og svar og legges ut på internett både i video og podcast format. Entreprenører som har holdt foredrag i denne serien inkluderer blant annet: Drew Houston (Dropbox) Daniel Ek og Chi Hua Chien (Spotify) Reid Hoffman (LinkedIn) Ted Zoller (Kauffman Foundation) Alexander Osterwalder (Business Model Generation) Hjemmeside: Video og podcasting av entreprenørskapstoff Økt tilgjengelighet Kommunikasjon Inspirasjon Bredde og mangfold Standford graduate school of business, Centre for Social Innovation presenterer i serien Social Innovation Conversations ideer og forretnings konsepter for sosial innovasjon. Gjennom forelesninger, paneldiskusjoner, intervjuer og lydopptak fra konferanser bringes temaer som sosialt entreprenørskap, miljø og bærekraft, filantropi, corporate social responsibility med mer til et bredt publikum gjennom gratis video og podcasts. Sosiale innovatører som har holdt foredrag i denne serien inkluderer blant annet: Justin Cahill (Investing in Education in China) Kate White (The Science of Getting People to Do Good) Ann Bartuska (Food, Water and Energy) Laura Strachel (Solar Power in a Suitcase) Dean Jansen (Leveraging Online Collaboration) Hjemmeside: 10

11 The School Project (gruppeprosjekt med fokus på sosialt entreprenørskap) Chalmers School of Entrepreneurship (CSE) arbeider med en integrert undervisning og erfaringsbasert læringspedagogikk. Ved Chalmers legges vekt på gruppearbeid i team med komplementere erfaringer og kompetanser. En viktig komponent i Chalmers masterkurs i entreprenørskap er aktiv medvirkning i utvikling av en innovasjon i samarbeid med lokalt næringsliv. The School Project Fokus på sosialt entreprenørskap Gruppeprosjekt for masterstudenter som arbeider med reelle utforinger Bedre forståelse av egen faglighet Ett eksempel på Chalmers tette samarbeid med næringslivet er gruppeprosjektet The School Project som masterstudentene i entrepreneurship and business design gjør i tredje semester. Fokus for The School Project er på sosialt entreprenørskap. Studentene må enes om et prosjekt de ønsker å arbeide med og jobber så med utvikling og gjennomføring over en gitt prosjektperiode. Formålet med The School Project er å gi studentene en bredere forståelse av egen faglighet gjennom å tilegne seg reell entreprenørskapskompetanse. Videre er tanken at å arbeide med sosialt entreprenørskap vil gi en utvidet forståelse av den større konteksten en hver bedrift er en del av. Sist, men ikke minst gir gruppeoppgaven mulighet til å bringe studentene sammen privat og profesjonelt som grunnlag for fremtidig nettverk. Hjemmeside: entrepreneurship 11

12 Innovation for sustainability (tverrfaglige team løser reelle samfunnsutfordringer) Tanken bak konseptet Innovation for sustainability ved Copenhagen Business School, er at studentene finner sammen i tverrfaglige team som arbeider sammen om å løse reelle problemstillinger for eksterne oppdragsgivere. Oppdragsgiverne for innovation for sustainability er først og fremst kommuner og offentlige institusjoner. Innovation for sustainability er et åtte ukers kurs for 16 studenter delt inn i fire tverrfaglige grupper. Kurset ledes av tre coacher og tre professorer er ansvarlige for oppfølging av det faglige rammeverket for kurset. Ved CBS har man en til to oppdragsgivere pr kurs. Disse hentes fra kommunesektoren. Entreprenører og eksperter hentes inn for å gi input foredrag på det aktuelle temaet. Innovation for sustainability Tverrfaglige team løser reelle problemstillinger for kommuner og offentlige institusjoner 8 ukers kurs 16 studenter i 4 grupper 3 professorer 3 coacher 2 kommuner Fokuset for Innovation for sustainability ligger på bærekraftig utvikling i studentenes eget nærmiljø. Mekanismene bak bærekraftig utvikling og de komplekse kooperasjonsrelasjonene det ofte krever, kan være utfordrende å lære og å lære bort ved hjelp av tradisjonelle undervisningsmetoder. Dette kurset er utviklet nettopp for å gi studentene verktøy til å løse reelle problemer og utfordringer rundt bærekraftig utvikling. Gjennom kurset får studentene praktisk erfaring med nye samarbeidsmodeller som bringer universitetenes viten sammen med kommunesektorens praktiske erfaring og marked og teknologikompetanse fra den private sektor. Gjennom kurset Innovation for sustainability lærer studentene å bruke deres evne til å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk erfaring samtidig som de arbeider med reelle samfunnsutfordringer. Konseptet er forløperen til NTNUs eksperter i team, men den vesentlige forskjellen er at det ved CBS arbeides med å utvikle løsningsforslag på reelle samfunnsutfordringer. Kurset får støtte fra Den Danske Fonden for Entreprenørskab Hjemmeside: 2013/KAN CMIT_VISS.aspx 12

13 Relevans for UMB Formålet med denne idékatalogen er å bringe inspirasjon og nye ideer inn i UMB systemet. Eksemplene som beskrives i katalogen er valgt ut fordi de representerer en god og nytenkende tilgang til innovasjon og entreprenørskap i en læringssituasjon. Alle eksemplene lar seg implementere og/eller videreutvikle slik at de med enkle grep vil passe inn i dagens situasjon ved UMB. 13

Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av alle fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av alle fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap SLUTTRAPPORT NORGESUNIVERSITET PROSJEKTET: Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av alle fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

tverrfaglig samarbeid EiT-leder

tverrfaglig samarbeid EiT-leder Eksperter i team Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid ved NTNU Bjørn Sortland EiT-leder 1 Stikkord - En liten EiT- introduksjon Kan si noe om: - Utviklingen av EiT - Organiseringen - Landsbytema

Detaljer

Hvordan lære studentene å ta i bruk sin fagkunnskap i tverrfaglige sammenhenger i arbeidslivet?

Hvordan lære studentene å ta i bruk sin fagkunnskap i tverrfaglige sammenhenger i arbeidslivet? Hvordan lære studentene å ta i bruk sin fagkunnskap i tverrfaglige sammenhenger i arbeidslivet? B. Sortland, NTNU ABSTRAKT: Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne på 7,5 SP for alle studenter på

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Eksperter i team 22.April 2015

Eksperter i team 22.April 2015 Eksperter i team 22.April 2015 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Smart Bygging Morten Christensen Hvorfor skal alle studentene ha Eksperter i team? EiT ble introdusert i sivilingeniørstudiet

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte.

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte. Erfaringsrapport fra Aalborg Universitet 1. Type avtale du reiser ut på : Nordplus 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: Urban Design 3. Hvilket semester i studiet ved UiS reiser du ut?: 4. semester 4.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN)

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) Studieplan Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus, avdeling for yrkesfaglærerutdanning 9. november 2004 Fakultet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Studieplan. Coaching del 3

Studieplan. Coaching del 3 Studieplan Coaching del 3 Fokus på coaching av kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i organisasjoner. 30 studiepoeng 2 1. Innledning Dette studiet fokuserer på kreativitet, entrepenørskap og innovasjon.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship. 10 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014)

Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship. 10 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014) Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship 10 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2.

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Landsbynr. 11. IKT og læring

Landsbynr. 11. IKT og læring Landsbynr. 11 IKT og læring IKT og læring omfatter Teknologi Tilgang til Pedagogikk læringsressurser Utdanningssektoren Næringslivet og forvaltningen Dagliglivet IKT - et sentralt element i all utdanning

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe ORDINÆR EKSAMEN - gruppe Studium: Bachelor i journalistikk (BJO) Bachelor i interiør (BIN) Bachelor i grafisk design (BGD) Emnenavn: Tverrfaglig samarbeid i kreative team (TSK2100) Emneansvarlig: Fredrik

Detaljer

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng)

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Programme Description for Entrepreneurship and Collaboration between Community, Private Industry and School Studieplan

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen. Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU

Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen. Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU Et personlig blikk Basert på 4 år som instituttleder Store omleggingsprosesser

Detaljer

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap har to studieretninger. Velger du dokumentforvaltning kan du arbeid som bibliotekar i alle typer bibliotek,

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap STRATEGISKE GREP: Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Katja Strøm Cappelen epost: katja.cappelen@umb.no 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Hva er entreprenørskap? en dynamisk og sosial prosess, der individer,

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Tromso akuttmedisinske studentforening. BEST-nettverksmøte Bergen 10. nov 2015. Valdemar Vea Iversen Leder TAMS, med.stud UiT

Tromso akuttmedisinske studentforening. BEST-nettverksmøte Bergen 10. nov 2015. Valdemar Vea Iversen Leder TAMS, med.stud UiT TAMS Tromso akuttmedisinske studentforening BEST-nettverksmøte Bergen 10. nov 2015 Valdemar Vea Iversen Leder TAMS, med.stud UiT Disposisjon Ny organisering til det beste for studentene Instruktørutdannelse

Detaljer

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk.

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Informasjon om studiet Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Målgruppe og formål Kurset er et videreutdanningstilbud i entreprenørskap for designere og hele

Detaljer

Hvordan være innovativ i samarbeid om innovasjon?

Hvordan være innovativ i samarbeid om innovasjon? Hvordan være innovativ i samarbeid om innovasjon? Professor Lene Foss Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø Entreprenørskap i høyere utdanning - erfaringer og utfordringer Norgesuniversitetet/NHO,

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Fra CSE til InterAct: USITs rolle?

Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Knut Mørken! Matematisk institutt Det matematisk naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo USIT 7. november 2013 Fra Computing in Science Education til generell

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

GründerCamp 2012. 8.-9. november 2012 HiOA Kjeller. Ca. 140 studenter fra Bachelorutdanning i Sykepleie 1. år

GründerCamp 2012. 8.-9. november 2012 HiOA Kjeller. Ca. 140 studenter fra Bachelorutdanning i Sykepleie 1. år GründerCamp 2012 Kontaktinformasjon: Solveig Uppsata, Høgskolen i Oslo og Akershus, mob: 404 16 945 Trine Wikstrøm, Skedsmo kommune, mob: 918 11 033 John Obstfelder, Ungt Entreprenørskap Akershus, mob:

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Forskriftens intensjoner hva er utfordringen, og hva skal til for å lykkes? Et eksempel fra profesjonsfaget.

Forskriftens intensjoner hva er utfordringen, og hva skal til for å lykkes? Et eksempel fra profesjonsfaget. Forskriftens intensjoner hva er utfordringen, og hva skal til for å lykkes? Et eksempel fra profesjonsfaget. Kirsti L. Engelien ProTed Senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Ungdomsbedrifter våre erfaringer Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Våre viktigste resultater Hva elevene har lært fra arbeid med Ungdomsbedrifter (UB) avhenger av deres

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer