Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB"

Transkript

1 IDEKATALOG Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB Det følgende er et vedlegg til strategidokumentet Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB. 1

2 Innledning Denne idékatalogen inneholder en rekke ideer og inspirasjonspunkter til hvordan arbeide med innovasjon og entreprenørskap på universitetsnivå. Katalogen omfatter konsepter som retter seg både mot studenter og lærekrefter samt ideer som lar seg implementere på kort og på lang sikt. Eksemplene i denne katalogen er hentet fra universiteter og høyskoler i inn og utland og er valgt ut fordi de har vist seg å være spesielt gode modeller for å arbeide med innovasjon og entreprenørskap i utdannelsessammenheng. Innholdsfortegnelse Innledning... 2 WOFIE (Workshop For Innovation and Entrepreneurship)... 3 Funpreneur (Fun and Entrepreneurship)... 4 Standard organisering av Funpreneur... 4 Eksempler fra Funpreneur Eksperter i team (yrkesforberedende emne)... 7 Forum for entreprenørskapsundervisere (Undervisningsutvikling)... 8 Solution Camp (idéutviklings workshop)... 9 Entrepreneurial Thought Leaders og Social Innovation Conversations (Broadcasting av presentasjoner og foredrag på internett, video og podcast) The School Project (gruppeprosjekt med fokus på sosialt entreprenørskap) Innovation for sustainability (tverrfaglige team løser reelle samfunnsutfordringer) Relevans for UMB

3 WOFIE (Workshop For Innovation and Entrepreneurship) WOFIE er en fire dagers idécamp utviklet ved Aalborg Universitet (AAU). Dette er en kort, men intens workshop hvor det fokuseres på innovasjon og entreprenørskap i interdisiplinære team. WOFIE er åpen for alle masterstudenter ved AAU. Formålet med idécampen er å gi studentene kunnskap om hvordan interdisiplinær idéutvikling kan lede til innovative konsepter og strategier med forretningspotensial. Eksterne eksperter og entreprenører holder daglig inspirasjonsforedrag for deltagerne. WOFIE Rundt 400 studenter fra alle AAUs fagdisipliner deltar i workshopen. En fjerdedel deltar som obligatorisk del av sitt studium mens resten deltar på frivillig basis. Deltagelse i WOFIE gir to studiepoeng og et diplom. Studentene plasseres i tverrfaglige grupper på tvers av institutt tilhørighet. Hver gruppe består av fire til seks deltagere. Hver gruppe får tett oppfølging av en dedikert veileder og har også tilgang til ekspertrådgivning fra jurister, erfarne næringslivsaktører og informasjonskonsulenter så lenge konkurransen varer. 4 dagers idécamp 400 deltagere på masternivå innovasjon og entreprenørskap i interdisiplinære team dedikerte veiledere Hver veileder hver ansvar for fem til seks grupper med studenter og følger disse tett gjennom hele workshopen. Veilederen skal bistå gruppene i idéutviklingsprosesser, kreativitetsøvelser, samarbeidsutfordringer og øve presentasjonsteknikk. WOFIE har utviklet sin egen metodebank og følger en relativt stram dagsplan med milepæler for hva gruppene skal ha vært igjennom hver dag. Metodebanken er åpen og tilgjengelig både for veilederne og for deltagerne. WOFIE avsluttes med delkvalifiseringer hvor hver gruppe presenterer sin forretningsidé for et panel bestående av representanter fra offentlige og private organisasjoner. Vinnergruppen fra hver delkvalifisering får deretter sjansen til å presentere sin idé igjen, denne gang for alle de andre WOFIE deltagerne, en jury bestående av eksperter innen det konkrete temafeltet og næringslivsaktører. WOFIE arrangeres en gang i året og har alltid et overordnet tema studentene skal arbeide med. I 2012 var temaet sosialt entreprenørskap og i 2013 vil temaet være bærekraft. Blant forretningsideene som sprang ut fra WOFIE 2012 var en online fashion shop for fysisk utviklingshemmede, en pocket size digital blindeskriftleser designet for økt livskvalitet for blinde i emerging markets og en digital og sosialt nettverkstjeneste for hverdagshelter. 3

4 Funpreneur (Fun and Entrepreneurship) Funpreneur er en konkurranse som går ut på å realisere en forretningsidé i løpet av fem uker. Konkurransen gjennomføres i regi av Profund som er entreprenørskapssenteret ved Freie Universität (FU) Berlin. Profund jobber på ulike måter med å skape en entreprenøriell kultur ved universitetet og har som målsetting å inspirere alle fagretninger ved FU til å tenke og agere entreprenøriellt. Som ordet Funpreneur tilsier er et viktig element i Funpreneur konkurransen å kombinere glede og iverksetteri og på den måten inspirere unge mennesker til entreprenørskap. Det spesielle med Funpreneur er at konkurransen går over en periode på fem uker med teori og praksis, forelesninger, seminarer og tett oppfølging av næringslivsmentorer. Dette gjør at studentene får et konsentrert innblikk i økonomiske sammenhenger, teamarbeid, kreativitet, entreprenøriell tenkning, beslutningstaking og selvstendighet. Kurset gir 5 studiepoeng. Funpreneur er et tilbud til alle studenter ved FU så vel som studerende fra andre universiteter i Berlin. Deltagerne har på den måten mulighet til å knytte kontakter på tvers av fagretning og utdannelsesinstitusjon. Studentene arbeider i team og skal med begrenset startkapital (5 Euro) gründe en virksomhet og bringe sin idé til markedet. Hvert team får tildelt en til to mentorer fra næringslivet gjennom en matchmakingsprosess. Funpreneur Forretningsidékonkurranse over fem uker Entreprenørskap i praksis Tett oppfølging av mentorer fra næringslivet Kurset er åpent for studenter fra alle universiteter og høyskoler i Berlin Kurset gir 5 studiepoeng Konkurransens vinnerteam er ikke nødvendigvis de som har klart å produsere det største overskuddet etter fem uker. Andre viktige parametere som blir vurdert er blant annet hvordan teamet har modellert en forretningsmodell rundt sin idé, hvordan gruppearbeidet er organisert, pressearbeid og til sist hvordan teamet presenterer sine resultater for publikum og jury. Konkurransen arrangeres ved FU i samarbeid med Industri og Handelskammeret (IHK) i Berlin som er ansvarlige for å skaffe veiledere fra næringslivet og mentorer samt stiller lokaler til rådighet for avslutningsarrangementet. IHKs aktive deltagelse i Funpreneur gjør at konkurransen tiltrekker seg relativt mye oppmerksomhet utenfra. Standard organisering av Funpreneur Her skisseres en grov oversikt over hvordan Funpreneur konkurransen kan organiseres. Konkurransen er delt inn i tre hovedfaser: 1) Teori 2) praksis og 3) avslutning. Hver fase 4

5 beskrives kort i det følgende. FU kjører to konkurranser pr år, en i høstsemesteret og en under vårsemesteret. Seminar og foredragsholderne innen de ulike emnene er delvis personer tilknyttet FU og delvis innlede eksperter på de ulike områdene. Informasjonskveld for interesserte studenter (en kveld, ca 1 time) Åpningsarrangement (en kveld ca 2 timer) DEL 1: TEORI Helt i begynnelsen av konkurransen arrangeres en todagers idéutviklingsworkshop. I løpet av workshopen genererer studentene forretningsideer ved hjelp av kreative verktøy og metoder. En fasilitator leder prosessen. Nødvendig teori rundt bedriftsetablering blir formidlet gjennom kompaktseminarer. Ideutviklingsworkshop, prosjektledelse og konkurransestart (fredag og lørdag ) Kompaktseminar Marketing l (en kveld, ca 4 timer) Kompaktseminar Marketing ll, distribusjon (en kveld, ca 4 timer) Kompaktseminar IPR (en kveld, ca 4 timer) Siste halvdel av kvelden finner gruppene sammen med en næringslivmentor. DEL 2: PRAKSIS Den praktiske gjennomføringen av forretningsideen starter med at hvert team mottar en symbolsk sum i startkapital (5 Euro). Deretter har gruppene fem uker på seg til å realisere forretningsideen i markedet. Prosessen veiledes av næringslivspartnere og mentorer. På slutten av praksisperioden skal hvert team skrive en forretningsrapport som leveres til juryering. Erfaringsutveksling l (en kveld, ca 2 timer) Erfaringsutveksling ll (en kveld, ca 2 timer) DEL 3: AVSLUTNING Avslutningsvis presenteres resultatene under et offentlig avslutningsarrangement. Alle deltagende teams presenterer seg og sin bedrift på stand. På bakgrunn av forretningsrapportene får de ti beste teamene presentere sin bedrift for en jury publikum. Juryen velger ut tre vinnerteam som premieres. Avsluttende presentasjon (en kveld, ca 7 timer) 5

6 Eksempler fra Funpreneur 2011 Høstsemesteret 2011 ble Funpreneur vunnet av KaMa under slagordet More Freedom, More Fun. KaMa består av Marcin Dudzik og Katharina Noffke. Produktideen til KaMa har sitt utspring i at begge gründerne er ivrige festivalgjengere. Ofte er det forbudt å ha med drikke i flasker inn på festivalområdet, hvilket har ført til at festivalfolket tyr til drikke på Tetra pak kartonger. Kartongen er upraktisk å bære med seg når man vil danse og bevege seg fritt. KaMa s produktidé var et bæresystem med sele og borrelås for 1 liters kartonger med rom også for mobiltelefon, nøkler, penger og inngangsbillett. Produktet solgte bra allerede under prøveperioden og teamet bak ideen kunne presentere gode salgstall under konkurransens avslutningsrunde. Juryen lot seg imponere av det pragmatiske produktet og den enorme potensielle kundemassen blant festivalgjengere i inn og utland. Et annet forretningskonsept fra høstsemesteret 2011 var Elefunds. Elefunds er et elektronisk fundraisings verktøy som gjør det mulig å donere vekslepengene fra et onlinekjøp til en veldedig organisasjon etter eget ønske. Forretningsmodellen har vist seg å være vellykket. Elefunds er fremdeles aktive og bak bedriftsetableringen står Yannick Sonnenberg, David Hirsch og Tim Wellmanns. Vårsemesteret 2011 var Stella Bauhaus og Maureen Strache, teamet bak forretningskonseptet RESTaurant en av tre vinnerne i Funpreneur konkurransen. RESTaurant er et restaurantkonsept hvor rettene tilberedes av matvarer som ellers ville havnet på søpla grunnet overproduksjon, feilproduksjon, datostempling eller lignende. Under Funpreneur kjørte Bauhaus og Strache et pilotprosjekt hvor de leide et restaurantlokale i to dager. Restaurantgjestene valgte selv hvilke ingredienser de ønsket for sin tre retters meny og etterfølgende hvilken pris de ville betale for måltidet. I løpet av de to dagene pilotprosjektet varte ble det servert 260 tre retters menyer og entreprenørene satt igjen med et overskudd på Euro. 6

7 Eksperter i team (yrkesforberedende emne) Eksperter i team er en modell som har vært vellykket utprøvd ved NTNU siden Bakgrunnen for konseptet var et ønske fra næringslivet om at studentene skulle få erfaring med å samarbeide med andre faggrupper i løpet av studiet. NTNU beskriver selv Eksperter i team konseptet som et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektarbeid. Ved NTNU er Eksperter i team et obligatorisk emne for alle studieprogram på høyere gradsnivåer. Emnet gir 7,5 studiepoeng. Eksperter i team Problemløsing i tverrfaglige grupper Fokus på prosjekt og prosess Obligatorisk emne på høyere gradsnivå Emnet gir 7,5 studiepoeng Sentrale læringspunkter i Eksperter i team er selvforståelse, å bruke sin fagkompetanse til å løse komplekse oppgaver, trening i tverrfaglig gruppearbeid og refleksjon over konkrete samarbeidssituasjoner. Studentene arbeider i tverrfaglige grupper med å løse et selvvalgt problemkompleks. I løpet av kursperioden skal gruppen i fellesskap levere to rapporter, en som presenterer gruppens felles prosjektarbeid og en som omhandler gruppens refleksjoner rundt gruppeprosessen. Hver rapport eller 50 prosent av karakteren og gruppen gis en felles avsluttende karakter. Studentgruppene får oppfølging og veiledning av lærekrefter tilknyttet NTNU. Veilederne (ved NTNU kaldt landsbyledere) har ansvar for å utvikle et tema som appellerer til studenter fra flere fagområder, legge til rette for at studentene utvikler samarbeidskompetanse og at de får trening i å formidle og anvende egen kompetanse. Hjemmeside: 7

8 Forum for entreprenørskapsundervisere (Undervisningsutvikling) Aarhus Universitet (AU) omtales aktuelt som det danske universitetet som arbeider mest progressivt med entreprenørskap og innovasjon i undervisning og forskning. De ble blant annet i 2010 utpekt som Danmarks Entreprenørielle Universitet (DEU). DEU har som mål at alle studenter gjennom deres utdannelse skal ha enkel tilgang til entreprenørskapsfag. Ved AU er målsettingen at alle studenter skal stifte bekjentskap med entreprenørskap og innovasjon i den form det passer dem best og på det tidspunkt i studieforløpet hvor det passer den enkelte best. Formålet er å gjøre den enkelte student i stand til å skape verdi med sin fagkompetanse. Forum for entreprenørskapsundervisere Tilbud rettet mot lærekrefter for å fremme deres innovative kompetanse Jevnlige treff for undervisere Samarbeid om utvikling av kurs, prosjekter med mer. Ved siden av entreprenørskapsaktiviteter for studentene, arbeider AU fokusert med tilbud rettet mot lærekrefter for å fremme deres innovative og entreprenørielle kompetanse. Senteret fokuser på utvikling og videreutvikling av pedagogikk og lærekrefter innen innovasjon og entreprenørskap gjennom undervisningsutviklingstilbudet Forum for Entreprenørskapsundervisere (FEU). FEU arrangerer jevnlige treff hvor alle undervisere på AU som er involvert i entreprenørskapsrelaterte aktiviteter kommer sammen for å dele erfaringer, inspirasjon, refleksjoner, utfordringer, utarbeider kurs, løsninger og konkrete samarbeidsprosjekter med mer. Gjennom opprettelse av referansegruppe i UMBs Norgesuniversitet prosjekt, kom det tydelig frem at undervisningskrefter ved UMB ønsker seg en møteplass ala AUs Forum for Entreprenørskapsundervisere. På workshop arrangert i regi av prosjektet ble det formulert et behov for at det legges til rette for regelmessige treff hvor drivkrefter for innovasjon og entreprenørskap ved UMB kan møtes på tvers av fag og instituttgrenser for vitensdeling og undervisningsutvikling. Hjemmeside: (AU center for entreprenørskb og innovation) Hjemmeside: (Forum for Entreprenørskabsundervisere) 8

9 Solution Camp (idéutviklings workshop) Solution Camp er et konsept utviklet ved Aalborg Universitet (AAU) hvor en bedrift stiller en innovativ utfordring til tverrfaglig sammensatte grupper av studenter. I løpet av en heldags workshop ledet av en prosessfasilitator utarbeider studentene innovative idékonsepter som svarer på utfordringen til bedriften. På Soluton Camp fokuseres det på innovasjonshøyde og kreativitet. Studentene som deltar i en Soluton Camp får brukt sine kompetanser og viten i en reell kontekst, samtidig som de er en del av en kreativ prosess og derigjennom tilegner seg kreative verktøy. En Soluton Camp gir studentene mulighet til å samle relevante erfaringer i møte med virkelige bedrifter og reelle problemstillinger. Solution Camp Fasilitert idéutvikling Kreativitet og innovasjonshøyde En bedrift stiller en reell utfordring studentene arbeider ut fra Fra 10 til 50 deltagere En Soluton Camp i regi av AAU varer vanligvis i syv timer, en times lunsjpause inkludert. Antall deltagende studenter og bedrifter kan variere. Solution Camp ligner i form og intensjon andre camp konsepter (gründercamp, innovasjonscamp, social innovation camp med mer). Hovedforskjellen ligger i at en Soluton Camp er en mer styrt kreativ prosess som har til formål å fylle studentenes kreative verktøykasse under veis. Bedriften som stiller utfordringen til studentene oppfordres til selv å delta aktivt i den kreative prosessen. Bedriften får tilgang til universitetskunnskap gjennom studentene. Resultatet av Soluton Camp er konkrete løsningsmodeller eller konsept /produktideer som bedriften kan velge å arbeide videre med. Videre effekter av en Soluton Camp er at det tette samarbeidet mellom studenter og bedrift under workshopen kan lede til utvidet prosjektsamarbeider, studiejobb eller masteroppgaver relatert til den aktuelle bedriften. Hjemmeside: 9

10 Entrepreneurial Thought Leaders og Social Innovation Conversations (Broadcasting av presentasjoner og foredrag på internett, video og podcast) Standford University s Standford Technology Ventures Program (STVP) Entrepreneurship Corner tilbyr to unike serier med inspirasjonsforedrag som legges ut på nett og podcast til fri nedlastning en gang i uken gjennom det akademiske året. Dette som et ledd i å skape interesse for entreprenørskap også utenfor universitetets forelesningssaler. I serien Entrepreneurial Thought Leaders inviteres ulike entreprenører til å gi inspirerende foredrag om sin bedrift, utfordringer og muligheter. Foredraget følges opp av en runde med spørsmål og svar og legges ut på internett både i video og podcast format. Entreprenører som har holdt foredrag i denne serien inkluderer blant annet: Drew Houston (Dropbox) Daniel Ek og Chi Hua Chien (Spotify) Reid Hoffman (LinkedIn) Ted Zoller (Kauffman Foundation) Alexander Osterwalder (Business Model Generation) Hjemmeside: Video og podcasting av entreprenørskapstoff Økt tilgjengelighet Kommunikasjon Inspirasjon Bredde og mangfold Standford graduate school of business, Centre for Social Innovation presenterer i serien Social Innovation Conversations ideer og forretnings konsepter for sosial innovasjon. Gjennom forelesninger, paneldiskusjoner, intervjuer og lydopptak fra konferanser bringes temaer som sosialt entreprenørskap, miljø og bærekraft, filantropi, corporate social responsibility med mer til et bredt publikum gjennom gratis video og podcasts. Sosiale innovatører som har holdt foredrag i denne serien inkluderer blant annet: Justin Cahill (Investing in Education in China) Kate White (The Science of Getting People to Do Good) Ann Bartuska (Food, Water and Energy) Laura Strachel (Solar Power in a Suitcase) Dean Jansen (Leveraging Online Collaboration) Hjemmeside: 10

11 The School Project (gruppeprosjekt med fokus på sosialt entreprenørskap) Chalmers School of Entrepreneurship (CSE) arbeider med en integrert undervisning og erfaringsbasert læringspedagogikk. Ved Chalmers legges vekt på gruppearbeid i team med komplementere erfaringer og kompetanser. En viktig komponent i Chalmers masterkurs i entreprenørskap er aktiv medvirkning i utvikling av en innovasjon i samarbeid med lokalt næringsliv. The School Project Fokus på sosialt entreprenørskap Gruppeprosjekt for masterstudenter som arbeider med reelle utforinger Bedre forståelse av egen faglighet Ett eksempel på Chalmers tette samarbeid med næringslivet er gruppeprosjektet The School Project som masterstudentene i entrepreneurship and business design gjør i tredje semester. Fokus for The School Project er på sosialt entreprenørskap. Studentene må enes om et prosjekt de ønsker å arbeide med og jobber så med utvikling og gjennomføring over en gitt prosjektperiode. Formålet med The School Project er å gi studentene en bredere forståelse av egen faglighet gjennom å tilegne seg reell entreprenørskapskompetanse. Videre er tanken at å arbeide med sosialt entreprenørskap vil gi en utvidet forståelse av den større konteksten en hver bedrift er en del av. Sist, men ikke minst gir gruppeoppgaven mulighet til å bringe studentene sammen privat og profesjonelt som grunnlag for fremtidig nettverk. Hjemmeside: entrepreneurship 11

12 Innovation for sustainability (tverrfaglige team løser reelle samfunnsutfordringer) Tanken bak konseptet Innovation for sustainability ved Copenhagen Business School, er at studentene finner sammen i tverrfaglige team som arbeider sammen om å løse reelle problemstillinger for eksterne oppdragsgivere. Oppdragsgiverne for innovation for sustainability er først og fremst kommuner og offentlige institusjoner. Innovation for sustainability er et åtte ukers kurs for 16 studenter delt inn i fire tverrfaglige grupper. Kurset ledes av tre coacher og tre professorer er ansvarlige for oppfølging av det faglige rammeverket for kurset. Ved CBS har man en til to oppdragsgivere pr kurs. Disse hentes fra kommunesektoren. Entreprenører og eksperter hentes inn for å gi input foredrag på det aktuelle temaet. Innovation for sustainability Tverrfaglige team løser reelle problemstillinger for kommuner og offentlige institusjoner 8 ukers kurs 16 studenter i 4 grupper 3 professorer 3 coacher 2 kommuner Fokuset for Innovation for sustainability ligger på bærekraftig utvikling i studentenes eget nærmiljø. Mekanismene bak bærekraftig utvikling og de komplekse kooperasjonsrelasjonene det ofte krever, kan være utfordrende å lære og å lære bort ved hjelp av tradisjonelle undervisningsmetoder. Dette kurset er utviklet nettopp for å gi studentene verktøy til å løse reelle problemer og utfordringer rundt bærekraftig utvikling. Gjennom kurset får studentene praktisk erfaring med nye samarbeidsmodeller som bringer universitetenes viten sammen med kommunesektorens praktiske erfaring og marked og teknologikompetanse fra den private sektor. Gjennom kurset Innovation for sustainability lærer studentene å bruke deres evne til å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk erfaring samtidig som de arbeider med reelle samfunnsutfordringer. Konseptet er forløperen til NTNUs eksperter i team, men den vesentlige forskjellen er at det ved CBS arbeides med å utvikle løsningsforslag på reelle samfunnsutfordringer. Kurset får støtte fra Den Danske Fonden for Entreprenørskab Hjemmeside: 2013/KAN CMIT_VISS.aspx 12

13 Relevans for UMB Formålet med denne idékatalogen er å bringe inspirasjon og nye ideer inn i UMB systemet. Eksemplene som beskrives i katalogen er valgt ut fordi de representerer en god og nytenkende tilgang til innovasjon og entreprenørskap i en læringssituasjon. Alle eksemplene lar seg implementere og/eller videreutvikle slik at de med enkle grep vil passe inn i dagens situasjon ved UMB. 13

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Porsgrunn

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag

Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag Sammendrag Prosjektbasert læring ble innført i ingeniørutdanningen ved Høgskolen

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer