mestre utfordringene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mestre utfordringene"

Transkript

1 mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006

2 Nøkkeltall Finansielle data Driftsinntekter Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser Årets resultat Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter Avkastning på gjennomsnittlig, sysselsatt kapital etter skatt 27,1% 27,6% 23,5% Operasjonelle data Olje- og naturgassproduksjon (tusen fat o.e. per dag) Sikre olje- og gassreserver (millioner fat o.e.) Produksjonskostnader (NOK/fat) 26,6 22,2 23,3 Reserveerstatningsrate (3-års gjennomsnitt) 0,94 1,02 1,01 Miljø 2 Oljesøl (kubikkmeter) 156, Utslipp av karbondioksid (millioner tonn) 10,0 10,3 9,8 Utslipp av nitrogenoksider (tonn) Utslipp av mulige miljøfarlige kjemikalier (tonn) Energiforbruk (TWh) 49,4 50,4 48,1 Gjenvinningsgrad for avfall 0,73 0,76 0,76 Helse og sikkerhet Personskadefrekvens 3 5,7 5,1 5,9 Alvorlig hendelsesfrekvens 3 2,1 2,3 3,2 Sykefravær 4 3,5 3,5 3,2 Dødsulykker Organisasjon Trivsel i jobben 5 4,6 4,6 4,6 Andel kvinnelige ledere 6* 26% 25% 26% Fagorganiserte (i prosent av antall ansatte) i Statoil ASA * Utgifter til forskning og utvikling (FoU) Finansielle data i millioner kroner. 2 Data omfatter Statoil-operert virksomhet. Definisjoner på sidene 30, 32, 38, 39 og Data omfatter Statoil-ansatte og leverandører. Definisjoner på sidene Totalt registrerte dager med sykefravær i prosent av mulige arbeidsdager (Statoil-ansatte). 5 Arbeidsmiljø- og organisasjonsundersøkelsen (GPS). Skala: 1 (lavest) - 6 (høyest). 6 Nytt rapporteringssystem implementert. 7 I millioner kroner. * Estimater. Dette er nøkkelindikatorer for Statoils prestasjoner. Flere er inkludert i lederes prestasjonskontrakter. For en mer utfyllende oversikt over rapporteringsindikatorer, se Statoils årsrapport

3 Tiltak og resultater På denne siden har vi skjematisk framstilt et utvalg av til sammen 35 forbedringsmål som vi omtaler i de forskjellige kapitlene i rapporten. Målene omtales gjennom beskrivelse av tiltakene og graden av resultatoppnåelse. En fargekode med grønt, gult og rødt forteller hvorvidt tiltaket er gjennomført, fortsatt under arbeid eller ikke gjennomført. Kapittel Planlagte tiltak 2006 Resultater 2006 Planlagte tiltak 2007 Helse og arbeidsmiljø Side Tilrettelegge arbeidsforholdene for å øke den reelle pensjonsalder. Gjennonsnittlig pensjonsalder i Statoil er 62,3 år. Målet om å øke den reelle pensjonsalder opprettholdes. Etablert seniorpolitikk iverksettes. Sikkerhet Side Unngå dødsulykker og større ulykker som setter liv, helse, miljø og materielle verdier i fare. 0 dødsulykker. Videre satsing på arbeid mot fallende gjenstander. Nytt ledertreningsprogram. Økte krav til risikovurderinger. Sikkerhet Side Oppnå merkbar forbedring i personskadefrekvens og frekvens for alvorlige hendelser. Økning i personskadefrekvens (fra 5,1 til 5,7 i 2006). Alvorlig hendelsesfrekvens har gått ned (fra 2,3 til 2,1). Systematisk opplæring av entreprenørpersonell som skal arbeide på Statoils landanlegg. Klima Side Fortsette tiltak for å redusere de årlige utslippene av klimagasser med 1,5 mill. CO 2 -ekvivalenter innen Tiltak som bidrar til 67 prosent av målet i 2010 er utført. Arbeide videre med tiltak for å nå målet i 2010 gjennom små og store tiltak, eksempelvis Snøhvit. Mål om null skadelige utslipp Side Gjennomføre utestående aksjoner for å oppnå målet om null skadelige utslipp til sjø. Målet synes å bli nådd. Flere felt har i løpet av 2005 og 2006 iverksatt tiltak for utslippsreduksjoner. Gjennomføre utstående aksjoner for å oppnå målet om null skadelige utslipp til sjø. Måle effekt av tiltakene. CSR retningslinjer og forpliktelser Side Utvikle en «verktøykasse» for utvikling og evaluering av landspesifikke strategier for samfunnsansvar. Gjennomført. Utvikle opplæringsmodul for CSR planlegging og implementering, inkludert en revurdering av CSR Guidance Tool. *Oppnådde resultater oppnås ved å sammenligne den faktiske utslippsmengden med den utslippsmengden vi ville hatt dersom ikke særskilte tiltak ble iverksatt. Ikke gjennomført Under arbeid Gjennomført

4 Det handler om å mestre utfordringer Unge ansatte representert ved (t.v.) Camilla Vatne Aamodt, Torunn Bogenes, Mikael Solymar og Børge Rygh Sivertsen overrekker her et CO 2 -nøytralitetspass til konserndirektør for Helse, miljø og sikkerhet, Nina Udnes Tronstad. Etter initiativ fra unge Statoil-medarbeidere kjøpte selskapet i 2006 utslippskvoter for CO 2 som oppveier utslipp fra ansattes reisevirksomhet. Det er ikke et stort tiltak, sammenlignet med selskapets totale utslipp, men det forteller om vilje til å mestre utfordringer knyttet til arbeidet med bærekraftighet. Det handler også om å mestre utfordringer når Statoil har gitt seg i kast med de to krevende prosjektene Halten CO 2 og Energiverk Mongstad. På grunn av den kraftige økningen i oppmerksomheten om global oppvarming, og med Statoils erfaring fra CO 2 - behandling, er dette et naturlig tema å belyse i denne rapporten. For Statoils tillit i samfunnet blir det viktig å videreføre en offensiv holdning til å finne løsninger som kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser, sier konsernsjef Helge Lund i et intervju på side 5.

5 Innholdsfortegnelse Et bærekraftig Statoil 2 Konsernsjef Helge Lund 4 Resultater og hendelser i Statoil i dag 9 Historien om Statoil 10 Verdier og styringsprinsipper 11 Mennesker og bedrift 14 Intervju med konserndirektør for HR 16 Bedriften og de ansatte 19 Våre leverandører 22 Helse og arbeidsmiljø 23 Sikkerhet 25 Miljø 28 Klima 30 Tema: I tet på fangst og lagring av CO 2 34 Konsekvensutredninger 38 Mål om null skadelige utslipp 38 Biologisk mangfold 42 Produkter 44 Samfunnsansvar 46 Utfordringer 48 CSR retningslinjer og forpliktelser 49 Tilnærming og partnere 52 Tema: Statoil i Aserbajdsjan 54 Økonomi og ringvirkninger 60 Vedlegg GRI-indeks 66 Global Compact 69 Rapport fra Ernst & Young 70 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

6 Et bærekraftig Statoil Lars Olve Haukeland var en av 118 norske ungdommer som fikk lærlingplass på Statoils offshoreinstallasjoner og landanlegg i Han er lærling i automasjon på Sleipner-plattformene, og utfører vedlikehold på instrumenter. - Jeg synes jeg har fått en super læreplass, sier Haukeland. 2 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

7 Ansatte ved Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim er langt fremme på å teste og utvikle teknologi. Her studerer forskningsdirektør Svenn Ferry Utengen og avdelingsdirektør Charlotte Bolkan en prøve med diesel fremstilt av naturgass. Bærekraftig utvikling handler om hvordan vi driver vår forretning og hvordan vi tar samfunnsansvar. Vi rapporterer i dette kapittelet og i de tre påfølgende kapitlene om konsernets virksomhet som har betydning for vår tilslutning til prinsippene for bærekraftig utvikling. Denne rapporteringen er viktig for vurderingen av vår virksomhet. Vi er avhengig av tilgang til nye ressurser for å vokse og skape verdier for våre eiere og for de samfunn vi har virksomhet i. Tilgangen til nye ressurser er igjen avhengig av at myndigheter, beslutningstakere og ulike interessenter i de land vi ønsker å drive virksomhet i, har tillit til oss. Ved å rapportere om de resultater vi har fått til og om utfordringer vi står overfor ønsker vi å bidra aktivt til å bygge tillit. STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

8 4 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

9 Et bærekraftig Statoil Konsernsjef Helge Lund: - Vi møter større krav med nye løsninger Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at den kraftige økningen i oppmerksomheten om global oppvarming fører til større krav til industrien, og kanskje spesielt til olje- og gasselskapene. For Statoils tillit i samfunnet blir det viktig å videreføre en offensiv holdning til å finne løsninger som kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Men kravene til oss blir større også på etikkområdet. Ikke bare fordi verden generelt blir mer opptatt av denne type spørsmål, men også fordi folk investerer mer og mer av sine midler i pensjonsfond. De vil vite hva de investerer i. For oss betyr det å vise at det er kvalitet og sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør. Det er Statoils konsernsjef Helge Lund som trekker frem disse temaene som svar på spørsmål om hva som fremstår som de viktigste utfordringene i Statoils arbeid for bærekraftig utvikling. Lund understreker imidlertid at etikkarbeidet og innsatsen for å redusere utslipp av klimagasser ikke er utfordringer Statoil har satt på kartet i dag eller i går. Når jeg snakker med medarbeidere i forskjellige deler av virksomheten, opplever jeg at dette arbeidet i Statoil er preget av et helhetssyn og at det er rotfestet i hele virksomheten. Vårt uttalte mål om null skader på mennesker og miljø er forankret i vår forpliktelse til å arbeide for en bærekraftig utvikling. Vi har valgt å ha en offensiv holdning til CO 2 -utfordringene. Vi kunne i prinsippet gjort det motsatte, og vært mer passive, men det har aldri vært et tema. Vi har arbeidet med begrensing av CO 2 -utslipp i mange år. Det er også et bevis på at ledere og medarbeidere tar arbeidet med bærekraftig utvikling på alvor. Global oppvarming, forårsaket først og fremst av CO 2 -utslipp, overskygger nå fullstendig Det har lenge vært klare indikasjoner på en sammenheng mellom menneskelig aktivitet og global oppvarming. STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

10 ethvert annet miljøproblem. Er det overraskende? å ta i bruk de globale virkemidlene og ved å bidra offensivt innenfor teknologiutvikling. Vi må hele tiden stille spørsmålet om vi er offensive nok. Det er vel kanskje mulig å se det helt annerledes og sette spørsmålstegn ved at vi reelt sett ikke har reagert sterkere før nå. Det har lenge vært klare indikasjoner på en sammenheng mellom menneskelig aktivitet og global oppvarming. Det er derfor kanskje større grunn til å være overrasket over at vi ikke har vært raskere ute med å sette i verk globale mekanismer. Men de siste par årene er problemet blitt konkret og virkelig for hver enkelt av oss. Derfor er jeg mer optimistisk i dag med sikte på å mobilisere politisk og industriell kraft til å finne løsninger. Frykter du at olje- og gassindustrien kan bli gjort til syndebukk? Det er alltid en fare for det. Men for å unngå å få et slikt stempel på oss må vi vise hva vi får til i praktisk handling, sier Helge Lund og viser til at Statoil så langt har bidratt sterkt til reduserte utslipp gjennom lagring av CO 2 og gjennom energieffektivisering. CO 2 -utslipp per produsert oljemengde på Statoil-opererte felt ligger på 32 prosent av gjennomsnittet for industrien. Jeg tror mange av løsningene finnes langs to utviklingsbaner. Den ene er at politikerne klarer å iverksette effektive og globale virkemidler, slik at vi kan sette inn støtet der virkningen er størst, det vil si gjennom effektiv kvotehandel og andre tilsvarende mekanismer. Den andre utviklingsbanen er teknologi. Her må industrien gå foran og finne løsninger, mens politikerne må skape insentiver som stimulerer til utvikling av ny teknologi. Jeg ønsker at Statoil skal markere seg på begge disse områdene ved Hvilke teknologiambisjoner har Statoil nå? Det er viktig å minne om at teknologi ikke kan vedtas. Teknologi må utvikles. Vårt beste bidrag er ikke å formulere barske målsetninger, men å utrette noe industrielt som gjør at vi selv og de som jobber sammen med oss kommer videre. Vi må hele tiden stille spørsmålet om vi er offensive nok, sier konsernsjefen. Han mener Statoil er offensiv gjennom lanseringen av to svært krevende prosjekter i 2006: Byggingen av Energiverk Mongstad og samarbeidet med Shell om utbyggingen av verdens største offshoreprosjekt der planen er at CO 2 skal injiseres i feltene Heidrun og Draugen for å oppnå økt oljeutvinning. I dette prosjektet kan CO 2 bli en ressurs i en verdikjede, slik at den ikke lenger er et miljøproblem som må fjernes gjennom fangst og lagring av klimagassen. Men Helge Lund maner til edruelighet: Selv om vi kan skape verdier ved å bruke CO 2 for å oppnå økt utvinning, vet vi at dette er veldig komplekst og krevende. Vi må derfor også fortsette å arbeide med initiativ og prosjekter som bare har lagringsperspektivet i seg. Lagring er et viktig tiltak for å bekjempe CO 2 -problemene. Jeg er opptatt av at norske teknologiprosjekter knyttet til CO 2 -rensing ikke bare blir spennende i Norge. Vi må anlegge et globalt perspektiv når vi utvikler denne teknologien, og vi må få kostnadene som er knyttet til rensing og deponering så langt ned at teknologien kan få internasjonal anvendelse. Dersom vi sammen 6 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

11 Et bærekraftig Statoil med mange gode samarbeidspartnere kunne få ned kostnadene, vil norskutviklet renseteknologi kunne bli tatt i bruk som et globalt virkemiddel. Det er ikke bare på miljøområdet konsernsjefen er opptatt av at tilnærmingen må være global. Det gjelder i like stor grad utfordringene knyttet til hvordan Statoil arbeider, hvilke verdier selskapet står for og hvordan de praktiseres. Vi må basere oss på verdier og etiske prinsipper som er like fundamentale og bærende uansett om vi er i Angola, Nigeria, Algerie eller Norge, sier Helge Lund. Han understreker at det er en utfordring for Statoil når betydelige olje- og gassressurser forvaltes av land med svake styringsstrukturer. God ressursforvaltning kan stimulere vekst og redusere fattigdom i stor skala, men store inntektsstrømmer kan også føre til korrupsjon og til ressursbruk som går til uproduktiv virksomhet. Resultatet kan bli ensrettede økonomier med dårlig konkurranseevne og som er svært sårbare overfor svingninger i olje- og gassprisene. For Statoil er det avgjørende å forstå og håndtere de risikoer som finnes i land vi går inn i og for vår virksomhet der. Men like viktig er samarbeidet med myndighetene i vertsland der vårt siktemål er å påvirke utviklingen i positiv retning. I løpet av 2006 har vi videreutviklet retningslinjer og strategier for å styrke vårt bidrag på dette området, sier Helge Lund. I praksis innebærer dette at vi praktiserer åpenhet og innsyn om våre inntekter, våre investeringer og hva vi betaler i skatter og avgifter i landene vi har virksomhet i. Åpenhet om økonomiske transaksjoner er et viktig virkemiddel mot korrupsjon. Vi må også være tydelige i vår holdning til menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder, og med basis i vår egen virksomhet skal vi skape positive ringvirkninger for å støtte utviklingsambisjonene i vertslandet. Det kommer fra tid til annen frem krav om at selskapet må promotere sine verdier sterkere. Hva er ditt syn på det? Våre verdier gjelder uansett hvor vi er, og vi formidler dem bredt til myndigheter, partnere og interessenter. Men vi vil ikke påtvinge våre verdier på andre. Vi skal være oss veldig bevisst at vi er et industrikonsern med virksomhet i mange land med vidt forskjellige verdisett. Vi må konsentrere oss om de oppgavene vi er satt til å løse. Statoils lokale virksomhet og praksis skal utvikles i tråd med konsernets verdier. Vi må vise hvordan vi arbeider med lokale og globale leverandører og hvordan vi jobber sammen med lokalsamfunnene. Innenfor et slikt mandat kan vi forvalte på en måte som gir respekt og integritet overalt hvor vi er i verden. Opererer Statoil med en tålegrense for tilstedeværelse i land som bryter prinsipper som er viktige for Statoil på samme måte som investeringsfond velger vekk selskaper de ikke vil investere i? For meg er den kritiske linjen at hvis vi ikke kan drive vår virksomhet på en ansvarlig måte, og i tråd med verdigrunnlaget vårt og vår etikkplattform, så bør ikke vi være i det landet. Kan vi ikke utvikle en god, lønnsom og langsiktig virksomhet med basis i vårt verdigrunnlag, bør vi heller finne andre steder å være. Åpenhet om økonomiske transaksjoner er et viktig virkemiddel mot korrupsjon. Vårt beste bidrag er ikke å formulere barske målsetninger, men å utrette noe industrielt. STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

12 Resultater og hendelser i 2006 Best på bærekraft for tredje gang For tredje år på rad er Statoil rangert av Dow Jones Sustainability World Index som verdens beste olje- og gasselskap på bærekraft. I begrunnelsen heter det at selskapet integrerer bærekraft som et viktig element i sin verdiskaping og strategiske planlegging. Statoil peker seg også ut når det gjelder å utvikle den menneskelige kapitalen. «I en industri som strever med alvorlig mangel på dyktig arbeidskraft, er det et viktig konkurransefortrinn å lykkes i å tiltrekke seg, beholde og utvikle dyktige medarbeidere. På dette området er Statoil best,» heter det i vurderingen. Horton-saken avsluttet Statoil inngikk i oktober 2006 et forlik med amerikanske myndigheter om Statoils kontrakt med Horton Investments knyttet til forretningsutvikling i Iran. (side 13) Sterkere forpliktelse til biologisk mangfold Andre utmerkelser I 2006 befestet vi vår posisjon som konstituent av bærekraftindeksen FTSE4Good. Denne indeksen måler selskaper etter globalt anerkjente standarder for bærekraft og tilrettelegger for investering i disse. I tillegg ble selskapet på ny inkludert i Goldman Sachs bærekraftindeks. På denne indeksen er Statoil rangert som nummer tre blant verdens olje- og gasselskaper etter BG og Shell. Videre fikk Statoil utmerkelsen Best in Class av Storebrand for ledende innsats innenfor miljø- og samfunnsansvar. Statoil ble i 2006 tildelt en internasjonal pris av The International Association for Impact Assessment (IAIA)for sitt arbeid med konsekvensutredninger. Reiser CO 2 -nøytralt Som første norske selskap kjøper Statoil kvoter for utslipp av CO 2 som oppveier utslipp fra reisevirksomhet og drift av klima-anlegg i bygninger. En gruppe unge ansatte som har fått i oppgave å utfordre selskapet i miljøspørsmål, har tatt initiativet til dette tiltaket. (side 31) Energiverk Mongstad Fangst av CO 2 på Energiverk Mongstad (EVM) kan sette Norge på verdenskartet som pådriver for lavutslipp. Statoil, norske myndigheter og inviterte industriselskaper skal danne et selskap for å forbedre teknologien for CO 2 -fangst fra forbrenningsgasser. (side 36) Statoils miljøpolitikk er revidert i Hensynet til biologisk mangfold er nå styrket ved at det er fastlagt som et prinsipp å søke og opprettholde biologisk mangfold. (side 42) Ti år med HMS-pris Konsernsjefens pris for helse, miljø og sikkerhet ble i 2006 delt ut for tiende gang. Det var 93 nominerte kandidater. Årets vinner var overingeniør i brønnteknologi Johan Kolstø, som fikk prisen for sin innsats mot fallende gjenstander overrakt av konserndirektør Nina Udnes Tronstad. (side 27) Halten CO 2 skal gi mer olje og gass Shell og Statoil inngikk i 2006 en avtale om å samarbeide om å utvikle et storskala anlegg for å bruke CO 2 til økt oljeutvinning. (side 36) Skatter og avgifter I 2006 betalte Statoil 104,5 milliarder kroner i skatter og avgifter. 30,3 milliarder kroner var betalte skatter og avgifter utenfor Norge. 74,2 milliarder kroner ble betalt i Norge. (side 61) 8 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

13 Et bærekraftig Statoil Statoil i dag Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er den ledende aktør på norsk sokkel og har i tillegg kraftig vekst i den internasjonale produksjonen. Produksjonen utenfor Norge utgjør 15,7 prosent av samlet produksjon i 2006, som kom opp i fat oljeekvivalenter per dag. Statoil er representert i 34 land og driver letevirksomhet og produksjon i 15 av disse. Ved utgangen av 2006 var antall ansatte Statoil er en av verdens største oljeselgere og en betydelig selger av naturgass i det europeiske markedet. Selskapet driver omfattende industriell virksomhet, har servicestasjoner i de skandinaviske landene, Polen, de baltiske stater og Russland. Statoil er blant verdens mest miljøeffektive produsenter og transportører av olje og gass. Selskapets mål er å skape verdier for eierne gjennom lønnsom og sikker drift og bærekraftig forretningsutvikling uten skade på mennesker og miljø. Mexico USA Norge Danmark Færøyene Storbritanni a Irland Belgia Frankrike Algerie Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Kasakhstan Georgia Tyrkia Aserbajdsjan Iran Egypt Qatar Libya Saudi-Arabia De forente arabiske emirater Kina Venezuela Nigeria Singapore Indonesia Angola Brasil STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

14 Historien Statoils konsernsjef Helge Lund (t.v.) og Hydros konsernsjef Eivind Reiten kom sammen til Statoils hovedkontor i Stavanger på ettermiddagen 18. desember Noen timer før hadde de offentliggjort planen om å fusjonere Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Statoil ble etablert i 1972 gjennom vedtak i Stortinget. Statoil var 100 prosent eid av den norske stat og ble tildelt rollen som myndighetenes forretningsmessige redskap i utviklingen av olje- og gassvirksomheten i Norge. I 1974 fant Mobil Statfjord-feltet i Nordsjøen, som fikk enorm betydning for Statoils utvikling. Selskapet fikk store utfordringer knyttet til utbyggingen av Statfjord, som var et av verdens største oljefelt til havs. Statoils eierandel er 44 prosent. Feltet kom i produksjon i 1979, og åtte år senere overtok Statoil som operatør. I 1980-årene ble Statoil en stor aktør i det europeiske gassmarkedet gjennom å inngå omfattende kontrakter og bygge ut og operere gasstransportsystemer og terminaler. I samme tiår gikk Statoil tungt inn i foredling og markedsføring i de skandinaviske landene og skaffet seg et omfattende nett av servicestasjoner. I Danmark og Sverige skjedde det gjennom kjøp av Essos bensinstasjoner, raffineri og petrokjemisk industri. På norsk sokkel foregikk det en rivende teknologisk utvikling. Statoil ble utover i årene et ledende selskap innen flytende produksjonsanlegg og havbunnsutbygginger. Selskapet vokste kraftig, ekspanderte i produktmarkedene og satset på internasjonal leting og produksjon i allianse med BP. Statoil ble delprivatisert i Aksjen noteres på børsene i Oslo og New York. Selskapet styrket sin posisjon på norsk sokkel, og internasjonal letevirksomhet og produksjon er i kraftig vekst utover i tiåret. I desember 2006 anbefalte styrene i Statoil og Hydro å fusjonere Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Den 1. oktober 2006 var det nøyaktig ti år siden de første gassleveransene startet fra Troll-feltet i Nordsjøen. Daglig produseres det vel 100 millioner kubikkmeter gass som føres fra den østlige delen av feltet til behandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland. 10 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

15 Helge Lund Konsernsjef Another place av Antony Gormley. Foto: Dag Myrestrand Et bærekraftig Statoil Verdier og styringsprinsipper Våre verdier og styringsprinsipper er forpliktende for hvordan vi opptrer, arbeider og samarbeider internt og eksternt. Statoil har klare vekstmål, og for å sikre fortsatt vekst er vi avhengig av tilgang til ressurser og at omverdenen har tiltro til oss som selskap. Tiltro er den aksept vi får i samfunnet basert på hvordan ulike miljøer og interessenter vurderer vår virksomhet. Statoilboken Statoils viktigste styringsprinsipper er i 2006 samlet i en publikasjon som har fått navnet Statoilboken. Formålet med boken er tosidig: Å tydeliggjøre hvilke verdier, prinsipper og krav som ligger til grunn for selskapets virksomhet og å fremstille disse i en samlet og lett forståelig oversikt. Boken beskriver Statoils styringssystem inndelt i fire hovedområder: Verdier, helse, miljø, sikkerhet, sikring og etikk. Ledelse og partnerskap mellom medarbeidere og bedrift. Prestasjonsbasert styring. Konsernprinsipper som regulerer våre handlinger og beslutninger innen viktige områder. I tillegg inneholder boken beskrivelser av ulike kravspesifikasjoner og arbeidsprosesser. Figuren (nederst) viser hvordan styringssystemet er bygget opp. Styringssystemet har tre hovedmål: Forsterke verdier, ledelsesprinsipper og etiske standarder. Sikre etterlevelse av formelle eksterne og interne krav. Skape gode resultater gjennom beslutninger av høy kvalitet, effektiv og presis gjennomføring og kontinuerlig læring. Verdier Vi søker medarbeidere som identifiserer seg med våre verdier, og vi bruker verdiene i utviklingen og evalueringen av våre ansatte. Felles verdier er viktig for vår evne til å håndtere de hyppige endringene i omverdenen og for å møte kravene til god virksomhetsstyring. Det skaper trygghet og en forståelse for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Forpliktelsen til å etterleve våre verdier og lederprinsipper i ord og handling er ikke gjenstand for kompromiss. Helse, miljø og sikkerhet Vårt overordnede mål er null skade på mennesker og miljø og null ulykker eller tap. Helse, miljø og sikkerhet er et linjeansvar i Statoil. Ledelsen har et særskilt ansvar, men den enkelte medarbeider har også et ansvar for at målene nås. Vi i Statoil HMS Vårt mål er null skade Alle ulykker kan forebygges. En høy standard innen helse, miljø, sikkerhet og sikring - HMS - har verdi i seg selv. Vi innarbeider HMS i all forretningsvirksomhet og skaper sikre og sunne arbeidsplasser. Vi driver vår virksomhet i samsvar med våre etiske prinsipper. Vi velger leverandører ut fra engasjement og oppnådde resultater. Verdier HMS Etikk Vi involverer våre interessenter og kommuniserer våre ambisjoner og resultater. Vi forplikter oss til å redusere negative virkninger av våre aktiviteter og produkter på helse og miljø. Vi evaluerer og forbedrer våre resultater kontinuerlig. Iverksettelse er et lederansvar - etterlevelse er ansattes forpliktelse. Du og jeg har et felles ansvar for å ta vare på hverandre og miljøet! Medarbeidere og lederskap Prestasjonsbasert styring Konsernprinsipper Felles funksjonskrav Forretningsområdenes organisasjon og krav STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

16 Irina Romero, trainee Etikk i Statoil Vår verdiskaping skal være tuftet på høy etisk standard som også danner grunnlaget for vårt forhold til eiere, ansatte, partnere, kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter. Styringsmodellen Statoils styringsmodell er presentert i Statoilboken. Styringsmodellen binder sammen forretningsambisjoner og organisasjons- og medarbeiderutvikling. Den omhandler prosessen fra ambisjoner fastlegges via gjennomføring til resultater er oppnådd og vurdert, og den beskriver hvordan organisasjon og medarbeidere arbeider for å realisere ambisjonene. Dette kretsløpet har vi kalt «Ambisjon til handling». Formålet er å identifisere og gjennomføre tiltak som er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre langsiktige ambisjoner. I «Ambisjon til handling» omsettes våre langsiktige ambisjoner til mer kortsiktige, strategiske mål. Målene og nødvendige tiltak fastsettes innenfor følgende fem leveranseområder: Mennesker og organisasjon. Helse, miljø og sikkerhet. Operasjoner. Marked. Økonomi. - Hvordan kan vi skape engasjement for bærekraftig utvikling blant bedriftens egne ansatte? Bærekraftig utvikling innebærer at man har et bredt syn på allmen velferd, et langsiktig perspektiv på konsekvensene av dagens aktiviteter og at man samarbeider globalt for å oppnå gangbare løsninger. Kulturelt mangfold er grunnleggende for en ny strategi for bærekraftig utvikling. Det miljøet vi har arvet og som vi gir videre til fremtidige generasjoner, er en kombinasjon av natur og kultur. Tenkning rundt bærekraftig utvikling må iverksettes helt fra man starter å skape aktiviteter i selskapet. Vi må sette i gang programmer som har store muligheter til å bringe folk sammen. Ledere bør prøve å bygge nettverk mellom selskaper; nettverk der man kan arbeide med felles strategier for bærekraftig utvikling og der man kan bidra til det langsiktige arbeidet. Områdedirektørene Øyvind Bratsberg (t.v.), Anne Therese Hestenes, Astrid Sørensen og konserndirektør Terje Overvik får opplæring av Solveig Haaland i hvordan en dialogduk kan brukes i medarbeidersamtaler. Antikorrupsjon Selskapet kan sørge for at det blir laget fremtidsbilder med så mange ulike perspektiver som mulig. I scenariene kan man også konsentrere seg om forretningens rolle og se på hvordan sammenhengen mellom samfunn, forretninger og miljø kommer til å utvikle seg de kommende årene samt hvordan vi kan bidra til positive endringer. I 2006 gjennomførte over nøkkelpersoner i Statoil et egetutviklet seminar i antikorrupsjonsarbeid. Det er samtidig laget et eget e-læringsprogram om antikorrupsjon som ble lansert i mars 2007 og som er rettet mot alle ansatte i Statoil. Arbeidet med etiske spørsmål er regelmessig på dagsorden i konsernledelsen og i forretningsområdenes ledergrupper ved at de opptrer som etikk-komitéer. Ansatte har også i flere år kunnet fremme etiske dilemma gjennom Statoils «etikkhjelpelinje». 12 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

17 Et bærekraftig Statoil «Ambisjon til handling» blir fulgt opp i vårt prestasjonsevalueringssystem. Ut fra målene og tiltakene i «Ambisjon til handling» settes individuelle mål for både leveranse og atferd to dimensjoner som vektes likt i evalueringen av alle våre medarbeidere. Governance) er en forutsetning for en sunn og bærekraftig bedrift. Vår styringsstruktur og våre kontrollmekanismer sikrer at virksomheten drives på en forsvarlig og lønnsom måte til beste for våre ansatte, aksjonærer og øvrige samfunnsinteresser. Siden januar 2006 har vi tatt i bruk en prosess vi kaller til å følge opp våre medarbeidere. Hensikten er å sikre en systematisk og god personellutvikling for alle ansatte i tråd med Statoils verdier og forretningsutfordringer. foregår mellom ansatt og leder. Det avtales både faglige mål og personlige utviklingsmål. Virksomhetsstyring God eierstyring og selskapsledelse (Corporate Valgkomiteen Konsernrevisjonen Avslutning av Horton-saken I oktober 2006 inngikk Statoil et forlik med amerikanske myndigheter vedrørende Statoils kontrakt fra 2002 med Horton Investments ltd. knyttet til forretningsutvikling i Iran. Avtalene med de amerikanske myndighetene avslutter alle utestående forhold under Horton-saken i forhold til amerikansk lovgivning. Generalforsamlingen Bedriftsforsamlingen Styrets kompensasjonskomite Styret Konsernsjefen Statoils vedtekter og den norske allmennaksjeloven danner den juridiske rammen for vår drift. Vedtektene beskriver formålet med vår virksomhet og angir de overordnede oppgaver som tilfaller generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og styret i selskapet. En detaljert beskrivelse av vår styringsstruktur presenteres i Statoils årsrapport i kapittelet «Eierstyring og selskapsledelse» og på våre nettsider: Styrets revisjonskomite Ekstern revisor Som et ledd i avtalen med de amerikanske myndighetene har Statoil engasjert en konsulent for en treårsperiode. Konsulenten skal vurdere Statoils internkontrollsystem og retningslinjer knyttet til overholdelse av U.S Foreign Corrupt Practises Act. Ahmed Nadir Dib, trainee Hvordan kan vi skape engasjement for bærekraftig utvikling blant bedriftens egne ansatte? Statoils ansatte er konsernets viktigste kapital. Målet er å skape verdier gjennom lønnsomme operasjoner og bærekraftig, kommersiell utvikling. Statoils felles verdier er et grunnlag for bærekraftig utvikling. Verdiene beskrives i dokumentet Vi i Statoil. De skildrer oppførsel og kvaliteter som er viktige for hvordan vi skal arbeide, gjøre forretninger og utvikle nye forretningsmuligheter. En måte å skape forpliktende holdninger overfor bærekraftig utvikling på er at ansatte stadig er bevisste på hvor viktig det er for vår generasjon å opprettholde fordelene vi har av ressursutvikling og av å være nyskapende innen drivstoff. I tillegg må vi forsikre oss om at også fremtidige generasjoner vil kunne ha en god kvalitet i livene sine. For å bidra til bærekraftig utvikling kan vi starte en informasjonskampanje med seminarer, møter og reklamering på intranettet og i konsernpublikasjonene. Det bør være tilgjengelig oppdaterte retningslinjer der det blir oppfordret til erfaringsoverføring mellom ansatte. STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

18 Mennesker og bedrift Statoils letesjef for Algerie, David Poole, jakter på hydrokarboner under Sahara-ørkenens sanddyner. I november 2006 startet boringen av den første brønnen i den kvadratkilometer store Hassi Mouina-lisensen. Det er første gang Statoil er operatør for leteboring på land. 14 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

19 Mange trinn hjelper lærling Linda Renate Stokka opp i høyden på Sleipner A i Nordsjøen. Statoils anlegg i havet og på land gir Linda og kollegaene hennes utfordrende og fremtidsrettede karrieremuligheter i olje- og gassbransjen. Høy oljepris gjennom lang tid har ført til kraftig økning i letevirksomhet og investeringer i ny produksjonskapasitet. Funn som gjøres i dag er gjennomgående mindre, men mer krevende å bygge ut. Dette har ført til press på alle innsatsfaktorer, vansker i hele industrien med å innfri uttalte produksjonsmål og sterk konkurranse om dyktig fagpersonell. Statoil møter disse utfordringene med å: Utvikle lønnsomme forretninger, maksimal verdiskaping på norsk sokkel og internasjonal vekst. Stille strenge krav til sikkerhet, effektiv drift og være teknologisk innovativ. Utvikle en sunn, prestasjonsorientert bedriftskultur der medarbeiderutvikling, styring og ledelse er integrert i forretningsstrategien. STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

20 16 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 Konserndirektør for Personal og organisasjon Jens R. Jenssen, er opptatt av å utvikle medarbeidere og bygge bedriftskultur.

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

bærekraftsrapport 2009

bærekraftsrapport 2009 bærekraftsrapport 2009 orklakonsernet Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiumsløsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på cirka 56 mrd. kroner

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer