Analyse av NRKs drift Vedlegg til lisensbrevet for 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av NRKs drift 2010-2014. Vedlegg til lisensbrevet for 2016"

Transkript

1 Analyse av NRKs drift Vedlegg til lisensbrevet for 2016

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 A. Kostnadsanalyse Økonomisk utvikling og sentrale kostnadsparametre... 3 Lønnskostnadene... 4 Pensjon... 4 Lønnsutviklingen i NRK... 4 Stillinger til støttefunksjoner... 5 Honorar og tjenester produksjon... 6 Entrepriser... 6 Sendetekniske kostnader... 6 Rettigheter... 7 Avskrivninger og investeringer... 8 Tap på fordringer... 9 Øvrige kostnader... 9 B. Kostnader for medier og kanaler Innledning NRKs ressursfordeling på de ulike mediene TV Radio Nøkkeltall for de enkelte kanalene i år C. NRK og effektivitet Hvordan vurdere en bedrift som NRK? Ledesnor for ressursbruk Økt tilbud til publikum Innholdsfokus Effektivitetsfremmende organisering og oppdrag NRKs effektivitet og gjennomførte effektiviseringstiltak

3 Innledning Dette dokumentet er et fast tillegg til NRKs årlige lisensbrev til KUD. Innholdet er en redegjørelse og analyse av hvordan driftskostnadene er anvendt de siste fem årene. Tilnærmingen til analysen er todelt. Første del er en gjennomgang av kostnadstypene (personalkostnader, rettigheter, osv.). Andre del viser hvordan kostnadene fordeler seg på mediene og kanalene. NRK er en integrert flermedial bedrift med et oppdrag om å bruke alle midlene vi rår over til beste for publikum der de er, enten det er på TV, radio eller nett, enten det er gjennom bredt eller smalt innhold, billige eller påkostede produksjoner. Hvorvidt vi bruker ressursene våre effektivt, må ses opp mot hva vi oppnår hos publikum (oppslutning, legitimitet, markedsandeler, osv.). Dette behandles i NRKs årsrapport Denne kostnadsanalysen av bør derfor leses i sammenheng med NRKs årsrapporter for 2014 og tidligere år. 2

4 A. Kostnadsanalyse Økonomisk utvikling og sentrale kostnadsparametre De økonomiske hovedtallene for NRK AS i perioden 2010 til 2014, brukket ned i sentrale inntekts- og kostnadsparametre, framkommer av tabell 1. De enkelte inntekts- og kostnadselementene kommenteres i de påfølgende avsnitt. Tabell 1: Inntekter og kostnader (tall i millioner kroner) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Endr Inntekt fra K.avgiften ,3 % Annen driftsinntekt ,2 % Sum Driftsinntekter ,3 % Lønnskostn uten pensjon ,2 % Pensjon ,6 % Honorar og tjenester produksjon ,6 % Entrepriser ,6 % Sendeteknisk ,8 % Rettigheter ,4 % Avskrivninger ,9 % Tap på K.avgiften ,7 % Øvrige kostnader ,0 % Sum driftskostnader ,7 % Netto Finansinntekter Skattekostnad 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 Årsresultat 40,5 44,0 41,5 14,4 3,1 NRKs driftsinntekter har økt 14,3 % fra 2010 til Dette fordeler seg med 15,3 % på kringkastingsavgift og en nedgang på 7,2 % for øvrige driftsinntekter. Kringkastingsavgiftens andel av NRKs samlede driftsinntekter er økt fra 95,8 % i 2010 til 96,6 % i Dette skyldes bl.a. at NRK har besluttet å avstå fra annonseinntekter på nett og mobil, og svingninger i konkurranse og markedsforhold mellom de ulike årene. NRKs samlede driftskostnader er i samme periode steget med 15,7 % og følger tilsvarende utviklingen for driftsinntektene. Netto finansposter er bedret med 25 millioner kroner i perioden, fra 6 millioner kroner til 31 millioner kroner, hovedsakelig som en følge av styrket likviditet. NRK har hatt positive årsresultat i alle de siste fem årene. Overskuddet har i snitt vært på cirka en halv prosent av driftsinntektene. Den positive utviklingen har vært et resultat av økte inntekter fra kringkastingsavgiften kombinert med stram økonomisk styring i NRK. NRKs kostnader følger i liten grad konsumprisindeksen. I tillegg til lønn og pensjon er de viktigste kostnadsparameterne i NRK rettigheter for musikk, programmer og sport, honorar og tjenester 3

5 knyttet til produksjon, kjøp av ferdige produksjoner, distribusjon og kostnader til avskrivninger på produksjonsutstyr og infrastruktur. Lønnskostnadene Samlede lønnskostnader uten pensjon har økt med 18,2 % i årene Økningen er sum av lønnsøkningene og økt antall ansatte. Lønnsutviklingen i NRK har fulgt frontfagene de siste fem årene. Nye stillinger er i stor grad opprettet til innholdsproduksjon og satsing på nett og mobil. Det ble høsten 2013 innført tiltak for å ha en bemanningsutvikling som vil gi bedre handlefrihet og fleksibilitet. Tiltakene har medført en reduksjon i bemanningen mot slutten av 2013, gjennom 2014 og effekten av tiltakene vil fortsette i Tabellen nedenfor viser faste stillinger (sum årsverk) per desember hvert år. Tabell 2: Lønnskostnader og faste stillinger år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Endr Faste stillinger ,7 % Lønnskostnadene MNOK ,2 % Pensjon NRKs pensjonskostnader viser en kraftig økning i perioden fra De regnskapsmessige pensjonskostnadene var kunstig lave i 2010 pga. engangseffekter, men er så mer enn doblet siden Dette skyldes i hovedsak endrede forutsetninger knyttet til regnskapsføringen av ytelsesordningen, men også økte kostnader og avsetninger til ny AFP-ordning. For å løse utfordringene med økende og uforutsigbare pensjonskostnader, og for å sikre at NRKs medarbeidere får en god framtidig pensjonsordning, har NRK og fagforeningene gjennom høsten 2014 og vinteren 2015 framforhandlet en enighet om avvikling av den ytelsesbaserte pensjonsordningen og overgang til innskuddspensjon fra Lønnsutviklingen i NRK NRK er landets største mediebedrift med ca ansatte. Virksomheten utenfor Oslo omfatter NRK Sápmi, ti distriktskontorer og tre regionsentraler. Til sammen er NRK til stede mer enn 50 steder over hele landet. Ingen andre mediebedrifter har så bred lokal tilstedeværelse. Når vi sammenligner lønnsnivået i norske mediebedrifter, så varierer NRKs rangering fra fylke til fylke. I halvparten av fylkene ligger NRK på nivå med, eller litt over, sine viktigste konkurrenter, mens NRK i den andre halvparten av fylkene ligger noe under de viktigste konkurrentene på lønn. Når vi sammenligner lønnsnivået i norske mediebedrifter med NRKs gjennomsnittslønn, ligger NRK i 2014 på en 39 plass for lønnsnivå for journalister som er medlem i NRKJ. Sammenligningsgrunnlaget er da «bransjelønn», dvs. fastlønn pluss eventuelle tillegg for ulempe, opphavsrett m.m. 4

6 Vi har ikke tall som omfatter verdien av pensjons- og forsikringsordninger. NRK har en god pensjonsordning. NRK er ikke lønnsledende, men opplever at lønnsnivået er tilstrekkelig for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dersom vi sammenligner NRK med en del av de større norske mediebedriftene, der større er definert som å ha 100 eller flere redaksjonelle årsverk, så ligger lønnsnivået i NRK noe lavere enn i de andre bedriftene. Avviket i kroner er omtrent uendret fra 2004 til Journalistene utgjør nærmere 60 % av medarbeiderne i NRK. Lønnsutviklingen for de øvrige funksjonene i NRK har vært lik som for journalistene, altså et tilfredsstillende nivå, men ikke lønnsledende i mediebransjen. Graf 1: Bransjelønn (kr) Kilde: Basert på statistikk fra MBL og NJ, utarbeidet april 2015 Stillinger til støttefunksjoner En av indikatorene på hvorvidt NRK makter å endre organisasjonen i tråd med ønsket om «mer til innhold», vil være antall stillinger til rene støttefunksjoner versus kjernevirksomheten (innholdsproduksjon og publisering). Tabellen nedenfor viser utviklingen innenfor hvert av disse områdene. Mens sum stillinger øker med 3 % i perioden, reduseres støttefunksjonene med 9 %. Tabell 3: Utvikling for bemanning fordelt på støtte og totalt, (tall i årsverk) år 2010 år 2014 Endring Endr % Bygg og adm % Kjernevirksomhet % NRK samlet % Støttefunksjonene som her er gruppert under «adm» utgjøres av juridisk, innkjøp, sikkerhet og beredskap, personal, opplæring, økonomi inkludert regnskap og lønn, dokumentarkivet samt øvrige 5

7 administrative støttefunksjoner. I kategorien «bygg» er NRKs eiendomsavdeling (forvaltningen og prosjektledelse), samt ansatte knyttet til kantine, renhold og resepsjon. Honorar og tjenester produksjon Kostnadsområdet utgjør ca. 7 % av NRKs driftskostnader. Dette er kostnader som varierer fra år til år avhengig av store produksjoner. I 2010 var kostnadene høyest i perioden, mye på grunn av Eurovision Song Contest (ESC). I perioden er området redusert med 6,6 %. Tabell 4 (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Honorarer og tjenester produksjon 382,5 317,4 332,9 327,1 357,4 Entrepriser Investering i programmer fra norske produsenter er økt med 13 % fra 2010 til 2014, fra 200 millioner kroner til 225 millioner kroner. NRK brukte i 2014 i overkant av 28 % av TV-programbudsjettet (totalbudsjett unntatt nyheter, distrikt, sport, utenlandsk innkjøp) på eksterne produksjoner. Det meste NRK investerer i, er påkostet innhold beregnet for primetime og med et klart mål om å skille seg ut. Investeringene gjøres i produksjoner i alle sjangere og fra over 50 produksjonsselskaper som produserer over hele Norge. Av NRKs 43 nominasjonene til Gullruten 2015 er 19 knyttet til innhold produsert av eksterne produsenter. De tilsvarende tallene for 2014 var 16 av 39. NRK har gjennom samarbeidet med eksterne produksjonsselskaper også hatt internasjonal suksess med blant annet serien Lilyhammer. Andre store seersuksesser er Stjernekamp, Mesternes Mester og barnedramaserien Trio. Sendetekniske kostnader Dette området viser en økning på 130 Mkr, vel 40 %, fra 2010 til Hovedforklaringen er at DAB radio blir fullt utbygd i perioden. Dernest øker kostnadene til nett-streaming, særlig fra 2013 til Denne trenden vil fortsette i tråd med at publikum fortsetter å benytte seg av NRKs nett-tilbud inklusiv nett-tv. Tabell 5: Sendetekniske kostnader

8 (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Endr Tv (DTT) Analog radio (FM mm) Digital radio (DAB) Nett og annen distribusjon Sum distribusjon Rettigheter Rettigheter utgjør fra 7 % til 9 % av NRKs driftskostnader i perioden og er sammensatt av flere hovedgrupper. De viktigste er musikkrettigheter, sportsrettigheter og visningsrettigheter. Kostnadsutviklingen er forskjellig for de ulike rettighetene. Sports- og visningsrettigheter betales i hovedsak i utenlandsk valuta, slik at utvikling i valutakurs påvirker kostnadsutviklingen. Tabell 6: Utvikling rettighetskostnader (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Musikk Sport Visning, nyheter, mm Sum Musikkrettighetene utgjør den største delen av NRKs rettighetskostnader. Økningen fra 2010 til 2014 var på 36 %. Sportsrettighetene varierer i perioden. Grunnet stor konkurranse på det Nordiske TVmarkedet har prisen på attraktive sportsrettigheter økt svært mye de siste årene. Dette har medført at NRK ikke har nådd opp i kampen om enkelte rettigheter som NRK tidligere har hatt. I 2014 hadde NRK ikke rettigheter til Tippeligaen og vinter-ol, mens vi i 2010 hadde rettigheter til begge disse arrangementene. Det er hovedårsaken til at kostnadene til sportsrettigheter i 2014 er 37 % lavere enn i Visningrettigheter av utenlandske programmer har ikke økt i femårsperioden. Men fortsatt utgjør disse over halvparten av NRKs totale sendetid på TV. Attraktivt innhold er også her blitt dyrere, men innholdet utnyttes bedre ved økt gjenutsendelse. Det er også et fokus mot programmer hvor NRK erverver rettigheter som gir visningsperioder tett opp til internasjonale premierer. Eksempler på dette er serier som Downton Abbey, Broadchurch og Sherlock. Programmene dekker mange sjangre og de bidrar vesentlig til at vi oppfyller våre allmennkringkasterforpliktelser. Ikke minst gjelder det dokumentarer og aktuelt fordypningsstoff, barneprogrammer, filmer og innhold for yngre målgrupper. Mye av dette innholdet er også viktig for den flerkulturelle befolkningen

9 De omtalte kostnadsområdene og deres utvikling vises i grafen under. Graf 2: Utvikling for utvalgte kostnadsområder (MNOK) Avskrivninger og investeringer Sum avskrivninger og nedskrivninger av NRKs anleggsmidler reduseres med 3,9 % fra 2010 til Dette skyldes at NRK fram til 2011 holdt igjen på investeringer, etter store investeringer fram til 2007, spesielt i bygg og i filbasert produksjon for TV. Et lavere investeringsnivå har gitt NRK økt fleksibilitet i form av lavere avskrivninger og bedret likviditet. Investeringsnivået har økt igjen fra 2012 pga. fullføring av HD i hele NRK inkludert distriktene, betydelige investeringer i sikkerhet og beredskap samt satsing på investeringer i effektivisering og 8

10 automatisering av arbeidsflyt og produksjon. På toppen av dette kommer en del investeringer i ombygginger av bygningsmassen for å tilpasse NRK til endret produksjon. Avskrivningene vil øke noe fremover som en følge av økte investeringer i HD, IT-infrastruktur og produksjon. Tabell 7 (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Investeringsnivå 258,9 206,7 281,1 297,1 339,5 Tap på fordringer NRK gjorde i 2010 en ekstraordinær avsetning for underdekning på avsetning for tap på fordringer. Etter dette har NRK lagt om rutinene for oppfølging av tap på fordringer, og foretar hvert år en samlet vurdering av kvaliteten på de utestående kravene som en del av årsoppgjøret. Tap på krav og avsetninger for tap på krav viser små endringer fra 2011 til 2014, til tross for at antall krav og utfakturert beløp har økt. Dette skyldes godt arbeid med innkreving av kringkastingsavgiften. NRK anslår at det per var mellom seks og sju prosent av landets totalt antall husstander som ikke er registrert med lisens. Dette er en reduksjon fra rundt 9 prosent i 2010, og skyldes dels godt arbeid med innkreving av kringkastingsavgiften, men også at en høyere andel husstander ikke har avgiftspliktig mottakerutstyr. Øvrige kostnader Øvrige kostnader inkluderer bl.a. all leie og anskaffelser knyttet til produksjon, bygg og infrastruktur. I tillegg kommer reisekostnader, kostnader til Statens innkrevingssentral, telekostnader, kontorkostnader samt effekten av beholdningsendringer for egenproduksjon. Disse kostnadene varierer fra år til år, dels avhengig av store produksjoner som ESC og VM på ski, og dels avhengig av endringer i lagerbeholdning egenproduksjon. Utenom lagerendringene er kostnadene 3 % lavere i 2014 enn i Tabell 8: Utvikling øvrige kostnader (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 endr Bygg- og utstyrs-relatert % Reising, kurs, varekjøp mm % Avtaler og tjenester % Sum % Nto egenprod til / fra lager

11 10

12 B. Kostnader for medier og kanaler Innledning I det følgende kapitlet er NRKs ressurser fordelt på de ulike mediene og kanalene. På radio og TV kan vår produksjon måles i antall sendetimer, dermed framkommer også timepriser (kostnader delt på antall sendetimer). NRK utarbeider hvert år et programregnskap som sammenstiller alle data om sendingene på hovedkanalene (NRK1, NRK2, NRK3/Super, P1, P2, P3) og om kostnadene knyttet til nett. Dette inkluderer alle programdata og informasjon om innholdet / programmene (lengde, sendetidspunkt, kategori osv.). Dette gir et grunnlag for analyser over flere år som er basis for det som presenteres i dette kapitlet. Programregnskapet fordeler de kostnadene som er knyttet til kanaler, flater og program. Resten av NRKs økonomi blir fordelt i to runder på mediene. Graf 3: Metodikk for kostnadsallokering 36 % 16 % 48 % Kostnader direkte til program Mediespesifikke kostnader Ikke fordelte kostnader Mediespesifikke kostnader er her kostnader som lar seg fordele på medier, men ikke direkte til enkeltprogram. Som for eksempel rettigheter og distribusjonskostnader. I de påfølgende analysene er det beskrevet hvilket utsnitt av kostnadene som er benyttet. I de fleste analysene er alle kostnader fordelt ut (totale netto driftskostnader), men det kan også være tilfeller hvor vi kun ser på kostnader direkte knyttet til programmene. Medieanalysene forholder seg til «netto kostnader allmennkringkastervirksomheten», som i 2014 var på millioner kroner. Dette er et definert begrep i forhold til KUD. Sammenhengen mellom dette og «sum driftskostnader» i årsregnskapet, vises i oppstillingen nedenfor: 11

13 Tabell 9: Netto kostnader allmennkringkastervirksomheten MNOK Sum driftskostnader årsregnskap og analyse 5 483,5 Kostnad Lisensavdelingen -104,8 Kostnad Statens innkrevingssentral (SI) -44,3 Tap på fordringer -118,6 Kostnader non-public service aktiviteter -20,5 Netto finans -31,5 Skatt 1,0 Brutto kostnader allmennkringkastervirksomheten 5 164,7 Kommersielle inntekter - fra NRK Aktivum -109,3 Andre inntekter i public service virksomheten -53,2 Salgsgevinster -0,0 Resultat non-public service aktiviteter -2,2 Netto kostnader allmennkringkastervirksomheten 5 000,0 12

14 NRKs ressursfordeling på de ulike mediene NRKs ressursbruk var i 2014 omtrent 56 % på TV, 30 % på radio og 14 % på nett og mobil. Dette forholdet har endret seg noe over tid. Hovedtrenden fra 2010 og framover er at radio har ligget på rundt 30 %, mens andelen TV er redusert noe for å frigjøre ressurser til nett og mobil. Graf 4: Ressursfordeling på NRKs medier I grafen under, er tallene for 2014 splittet ytterligere ned på de enkelte kanalene. 13

15 Graf 5: Ressursfordeling på NRKs kanaler i 2014 NRK1 er fremdeles den kanalen det allokeres flest ressurser til, mens nett og mobil nå nærmer seg P1. Nedgangen til P1 skyldes også en økning for andre radiokanaler, blant annet P1+ og P TV Grafen under viser sum kostnader for TV i årene 2010 til 2014, antall timer sendt i samme periode og kostnad per sendetime det enkelte år. Da er alle typer timer med, både førstegangssendinger og gjenutsendelse. Vi ser en ganske jevn kostnad per time med en liten nedgang i Sistnevnte skyldes en liten vridning av ressurser fra TV til nett og mobil. Graf 6: TV i sendte timer og millioner kroner per år 14

16 15

17 De egenproduserte timene vises i neste graf, fordelingen av sendetimer mellom egenprodusert, førstegangssending og gjenutsendelse, og sendetimer produsert av andre. Graf 7: Andel egenproduksjon av TV-timene NRK følger prinsippet om å føre alle kostnadene på programmet ved første gangs visning. Grafen under viser utviklingen fra for antall timer og for timepris på egenproduksjon. Det er en nedgang i antall timer de siste årene. Dette er også i henhold til strategien om en satsing på færre og større produksjoner. Dette resulterer imidlertid i litt høyere timepriser. Timene dekker alle sjangre, både påkostede programmer og enklere produksjoner, høysesong og lavsesong. Graf 8: Timer og timepris egenproduksjon, direktekost 16

18 Graf 9 viser utvikling i antall timer og timepris for eksterne produksjoner. Kun førstegangssendinger er inkludert. Både timepris og antall timer er relativt stabile. Vi ser også at eksternproduksjoner er relativt kostbare. Dette er i tråd med strategien om at de eksterne produksjonene som NRK investerer i, er påkostet innhold beregnet for primetime. Graf 9: Timer og timepris eksterproduksjoner, anskaffelseskost Både timepris og antall timer er relativt stabile. Vi ser også at eksternproduksjoner er relativt kostbare, men kostnadene her inkluderer alt det som NRK betaler til produsentene Radio Konkurransesituasjonen har de siste årene økt med innføringen av DAB. Dette reflekteres i NRKs satsing på radio, og tilbudet står seg godt i konkurransen. Markedsandeler for enkelte kanaler er noe redusert, men med innføring av nye kanaler (P1+ og P13) økes den totale markedsandelen. Grafen under viser sum kostnader for radio i årene 2010 til 2014, antall timer sendt i samme periode og kostnad per sendetime det enkelte år. 17

19 Graf 10: Radio i sendte timer og millioner kroner per år, Timer sendt i grafen viser kun hovedkanalene P1, P2 og P3. Kostnaden per time radio er stabil. Dette innebærer en betydelig effektivisering ettersom det er opprettet flere nye kanaler som P1+ og P13 og en styrking av kanaler som NRK klassisk og mp3. 18

20 Nøkkeltall for de enkelte kanalene i år 2014 NRK har et bredt tilbud, både i innhold og til hvilke målgrupper innholdet er rettet mot. Kostnadene og bruken knyttet til de ulike tilbudene, og dermed kontaktprisen for tilbudene, varierer mye. I graf 14 vises gjennomsnittlig minutter daglig bruk og gjennomsnittlig kostnad per dag (i Mkr) og kontaktpris (kroner per time bruk) for NRKs hovedkanaler i radio og TV pluss nett (inklusiv mobil) i år Graf 11: Nøkkeltall 2014 for de enkelte kanalene Det er store forskjeller mellom mediene og kanalene både i kostnader og daglig bruk. Dette reflekterer forskjelligheten i innholdet som NRK tilbyr. Forskjellen mellom P2 og P3 er et godt eksempel på ulikheten i hvor mye vi bruker på innholdet og hvordan det blir brukt av publikum. 19

21 C. NRK og effektivitet Hvordan vurdere en bedrift som NRK? Utfordringen med å vurdere en bedrift som NRK ligger særlig i det at NRK har et eget oppdrag vedrørende innhold og beredskap. Ressurssammensetningen blir dermed også en annen enn den ville vært for en kringkaster med et annet oppdrag. NRK har rundt medarbeidere fordelt på kvm på til sammen 50 store og små kontorer rundt om i hele Norge, med driftsinntekter på rundt 5,4 milliarder kroner. Mange steder er det investert tungt i spesialbygg, utstyr og infrastruktur knyttet til produksjon og distribusjon. Ledesnor for ressursbruk Den helt overordnede føringen i NRKs økonomistyring er å få mest og best mulig innhold til publikum innenfor NRKs økonomiske handlingsrom. NRKs effektivitet kan enkelt sagt vurderes ved at det leveres mer innhold for de samme ressursene, eller at det samme innholdet leveres med færre ressurser og at innholdet møter publikum på de plattformer de er. Utfordringen her ligger i hva som er mer innhold. NRK mener at det ikke kun kan dreie seg om flere sendetimer, men man må se på selve innholdet og kvaliteten på det som leveres og da blir det straks vanskeligere å vurdere effektiviteten. Vi har målinger på utnyttelse av utstyr og bemanning, og vi har prosesser som skal sikre at investeringer fremmer ønsket innholdsproduksjon. Over tid viser tallene for utnyttelsen av NRKs produksjonsressurser en positiv utvikling. Samlet gir likevel ikke disse utnyttelsesmålingene god nok indikasjon på om tilbudet til publikum blir bedre. Ressursbruken må også ses opp mot det NRK leverer og produserer, og opp mot hvordan publikum blir møtt. Dette er beskrevet i den årlige allmennkringkasterrapporten som sendes Medietilsynet. Økt tilbud til publikum NRK har de siste årene utviklet flere av sine tilbud. NRKs nett-tv har blitt meget godt mottatt og det er samtidig utviklet egne NRK-TV- og radio-apper for ulike mobil- og nettbrett. I tillegg er flere tjenester som yr.no, ut.no utviklet videre og tilpasset ulike medieplattformer. Sist men ikke minst er det lansert flere nye radiokanaler som P1+ og P13. I tillegg er både mp3 og NRK Klassisk relansert med mer innhold til publikum. 87 % av befolkningen bruker NRKs tilbud daglig. Grafen under viser hvordan de ulike mediene bidrar til denne oppslutningen. 20

22 Graf 12: NRKs daglige oppslutning i befolkningen år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 NRK total NRK tv NRK Radio NRK nett NRK mobil NRK Tekst Tv Kilde: TNS Gallup Forbruker&Media Innholdsfokus NRK sender mer enn to hundre tusen enkeltprogrammer årlig på radio og TV. Mye av dette er egenprodusert. I tillegg bruker vi nå nesten 15 % av NRKs samlede ressurser på nett og nye plattformer. Vi har god oversikt over kostnadsfordeling på både programmer, sendeflater og kanaler, i tillegg til avdelinger og redaksjoner. Variasjonen er naturlig nok meget stor, både i innholdsbredde og prisnivå, med timepriser som varierer fra fem tusen til over fem millioner kroner. I tillegg er det måleutfordringer knyttet til at NRKs programvirksomhet blir stadig mer flermedial. De enkelte redaksjoner og prosjekter leverer gjerne innhold til både radio, TV og nett, og kostnadene kan ikke som tidligere spesifikt knyttes til de enkelte mediene. Effektivitetsfremmende organisering og oppdrag NRK har i mer enn 10 år hatt en intern organisering etter et bestiller-leverandør prinsipp. Programsetting og produksjon er adskilte roller fordelt på ulike organisasjonsenheter. Ansvaret for at NRK oppfyller sitt innholdsoppdrag ligger hos bestiller, mens ansvaret for å levere dette innholdet til rett kvalitet, appell og pris ligger hos produsentene. 21

23 I et marked med stadig økende konkurranse, har denne rolledelingen gitt et kontinuerlig fokus og press i retning av bedre ressursutnyttelse. Resultatet er blitt mer og bedre innhold til publikum. Helt konkret er tilbudet både på radio, TV og nett/nye medier økt langt mer enn NRKs inntekter, kostnader og ressursbruk. NRKs effektivitet og gjennomførte effektiviseringstiltak NRK-ledelsens samlede vurdering av selskapets effektivitet er at den er god, og at den er bedret siden NRK har styrket posisjonen hos publikum ved å satse på nye medier og være til stede der publikum er. Videre har NRK stor grad av nyskaping og positive økonomiske resultater. Denne utviklingen har vært mulig ved god vekst i kringkastingsavgiften, effektiv drift, rasjonalisering og bevisst arbeid med nyskaping innenfor eksisterende rammer. Innenfor programområdet har NRK tapt en del attraktiv sport. Dette gjelder spesielt fotball. Et viktig tiltak for å muliggjøre økningen i kanaler og sendetimer på TV har vært en bedre utnyttelse av visningsrettighetene. I gjennomsnitt sender NRK nå programmene mellom 3,5 og 4 ganger fordelt på ulike kanaler og sendetid, i tillegg til at stadig mer gjøres tilgjengelig på nrk.no. Etter tunge investeringer i infrastruktur og filbasert produksjon har NRK siden 2008 bevisst redusert investeringene, med den følge at faste kostnader i form av avskrivninger ikke lenger øker, men er på vei ned. Dette har vært nødvendig for å få handlingsrom til mer programproduksjon, -kjøp og visningsrettigheter. Denne utviklingen vil snus de nærmeste årene pga. nødvendige investeringer i HD-kontribusjon og sikkerhet/beredskap. NRK har de siste årene gjennomført en lang rekke større og mindre tiltak for å effektivisere driften og styrke tilbudet til publikum. De viktigste større tiltakene siden 2010 er: a. I 2011 gjennomførte NRK et stort prosjekt med tittelen «Morgendagens mediehus». Rundt 25 prosjekter ble gjennomført med bred involvering fra linjen. Blant prosjektene som er gjennomført er flytting av Kompetanseavdelingen, en gjennomgang av dramaproduksjon, en gjennomgang av arkiv og research, arbeidsflyt i nyheter, forenkling av økonomistrømmer og internhandel, etablering av felles senter for regnskap og lønn for hele NRK, etablering av nye verktøy og rutiner i et utvidet felles servicesenter for hele NRK. Prosjektet var vellykket og resulterte i frigjøring av rundt 100 Mkr til NRKs handlingsrom og økt fleksibilitet. b. NRK har kontinuerlig vridd ressursbruken i to retninger: Dels foretar NRK kontinuerlig en vridning fra støtte til innhold og tilgjengeliggjøring av innholdet ved å holde igjen på stillinger og budsjetter utenfor programproduksjonen. Videre er ressursbruken økt for nye medier ved å omprioritere ressurser fra radio og TV. c. I 2013 gjennomførte NRK en større omorganisering kombinert med full ansettelsesstopp. Målet var å trekke NRK mer sammen på alle områder ved å standardisere og samle oppgaver, og på denne måten frigjøre mer midler til innhold. I 2014 er bemanningen redusert og utviklingen 22

24 fortsetter i Gjennom en kombinasjon av redusert stillingstall og redusert bruk av vikarer, vil NRK ha redusert bemanningen med 300 årsverk fra 2013 til slutten av NRK gjennomfører jevnlig mindre prosjekter for å effektivisere driften av NRK, en slags løpende «hverdagsrasjonalisering». Dette er nødvendig for å muliggjøre nyskaping og satsing på nye medier innenfor NRKs totale rammer. Viktige tiltak her har vært: f. Det ble opprettet et felles senter for økonomi- og personaladministrasjon for hele NRK fra 2012/2013, med redusert bemanning og kostnader ute i divisjonene som resultat. g. Øvrige støttetjenester koordineres fra et felles servicesenter/servicetorg siden 2009, og fra 2013 med en ny serviceportal på intranettet. Dette har gitt redusert bemanning og kostnader ute i divisjonene. h. Størrelsen på avdeling for arkiv og research er redusert fra 2012/13, med redusert bemanning og frigjort areal som følge. i. NRKs kompetanseavdeling er flyttet tilbake til Marienlyst (2012), hvilket har gitt redusert bemanning, husleie og areal. j. Kapasiteten og bemanningen på installasjon, verksted og vedlikehold er redusert. k. Det er gjennomført flere runder med kutt i budsjetter for mobil, tele/data, reiser, aviser, representasjon m.m. Dette er blitt kombinert med inngåelse av nye rammeavtaler. Det er vanskelig å spesifisere presist hvor store innsparinger disse tiltakene har medført. Men i sum for årene er effekter på mer enn 300 millioner kroner regnet inn i de ulike divisjonenes budsjetter, fordelt på innsparinger, effektivisering og fleksibilitet

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Årets aktiviteter og resultater

Årets aktiviteter og resultater kapittel 3 Årets aktiviteter og resultater Rustet for det som kommer rundt neste sving Dette kapittelet handler om alt vi foretok oss i 2014. Om våre mål og våre resultater. Om endringer vi har gjennomført,

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill Rapport Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill MENON-PUBLIKASJON NR. 17/2015 Av Jens Fredrik B. Skogstrøm, Magnus U. Gulbrandsen, Caroline Wang Gierløff, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus

Detaljer

Svein Erik Moen og Leif E. Moland. Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter En analyse av FAD, NAV og Skatteetaten

Svein Erik Moen og Leif E. Moland. Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter En analyse av FAD, NAV og Skatteetaten Svein Erik Moen og Leif E. Moland Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter En analyse av FAD, NAV og Skatteetaten Svein Erik Moen og Leif E. Moland Bruk av konsulenter og

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer