Analyse av NRKs drift Vedlegg til lisensbrevet for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av NRKs drift 2010-2014. Vedlegg til lisensbrevet for 2016"

Transkript

1 Analyse av NRKs drift Vedlegg til lisensbrevet for 2016

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 A. Kostnadsanalyse Økonomisk utvikling og sentrale kostnadsparametre... 3 Lønnskostnadene... 4 Pensjon... 4 Lønnsutviklingen i NRK... 4 Stillinger til støttefunksjoner... 5 Honorar og tjenester produksjon... 6 Entrepriser... 6 Sendetekniske kostnader... 6 Rettigheter... 7 Avskrivninger og investeringer... 8 Tap på fordringer... 9 Øvrige kostnader... 9 B. Kostnader for medier og kanaler Innledning NRKs ressursfordeling på de ulike mediene TV Radio Nøkkeltall for de enkelte kanalene i år C. NRK og effektivitet Hvordan vurdere en bedrift som NRK? Ledesnor for ressursbruk Økt tilbud til publikum Innholdsfokus Effektivitetsfremmende organisering og oppdrag NRKs effektivitet og gjennomførte effektiviseringstiltak

3 Innledning Dette dokumentet er et fast tillegg til NRKs årlige lisensbrev til KUD. Innholdet er en redegjørelse og analyse av hvordan driftskostnadene er anvendt de siste fem årene. Tilnærmingen til analysen er todelt. Første del er en gjennomgang av kostnadstypene (personalkostnader, rettigheter, osv.). Andre del viser hvordan kostnadene fordeler seg på mediene og kanalene. NRK er en integrert flermedial bedrift med et oppdrag om å bruke alle midlene vi rår over til beste for publikum der de er, enten det er på TV, radio eller nett, enten det er gjennom bredt eller smalt innhold, billige eller påkostede produksjoner. Hvorvidt vi bruker ressursene våre effektivt, må ses opp mot hva vi oppnår hos publikum (oppslutning, legitimitet, markedsandeler, osv.). Dette behandles i NRKs årsrapport Denne kostnadsanalysen av bør derfor leses i sammenheng med NRKs årsrapporter for 2014 og tidligere år. 2

4 A. Kostnadsanalyse Økonomisk utvikling og sentrale kostnadsparametre De økonomiske hovedtallene for NRK AS i perioden 2010 til 2014, brukket ned i sentrale inntekts- og kostnadsparametre, framkommer av tabell 1. De enkelte inntekts- og kostnadselementene kommenteres i de påfølgende avsnitt. Tabell 1: Inntekter og kostnader (tall i millioner kroner) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Endr Inntekt fra K.avgiften ,3 % Annen driftsinntekt ,2 % Sum Driftsinntekter ,3 % Lønnskostn uten pensjon ,2 % Pensjon ,6 % Honorar og tjenester produksjon ,6 % Entrepriser ,6 % Sendeteknisk ,8 % Rettigheter ,4 % Avskrivninger ,9 % Tap på K.avgiften ,7 % Øvrige kostnader ,0 % Sum driftskostnader ,7 % Netto Finansinntekter Skattekostnad 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 Årsresultat 40,5 44,0 41,5 14,4 3,1 NRKs driftsinntekter har økt 14,3 % fra 2010 til Dette fordeler seg med 15,3 % på kringkastingsavgift og en nedgang på 7,2 % for øvrige driftsinntekter. Kringkastingsavgiftens andel av NRKs samlede driftsinntekter er økt fra 95,8 % i 2010 til 96,6 % i Dette skyldes bl.a. at NRK har besluttet å avstå fra annonseinntekter på nett og mobil, og svingninger i konkurranse og markedsforhold mellom de ulike årene. NRKs samlede driftskostnader er i samme periode steget med 15,7 % og følger tilsvarende utviklingen for driftsinntektene. Netto finansposter er bedret med 25 millioner kroner i perioden, fra 6 millioner kroner til 31 millioner kroner, hovedsakelig som en følge av styrket likviditet. NRK har hatt positive årsresultat i alle de siste fem årene. Overskuddet har i snitt vært på cirka en halv prosent av driftsinntektene. Den positive utviklingen har vært et resultat av økte inntekter fra kringkastingsavgiften kombinert med stram økonomisk styring i NRK. NRKs kostnader følger i liten grad konsumprisindeksen. I tillegg til lønn og pensjon er de viktigste kostnadsparameterne i NRK rettigheter for musikk, programmer og sport, honorar og tjenester 3

5 knyttet til produksjon, kjøp av ferdige produksjoner, distribusjon og kostnader til avskrivninger på produksjonsutstyr og infrastruktur. Lønnskostnadene Samlede lønnskostnader uten pensjon har økt med 18,2 % i årene Økningen er sum av lønnsøkningene og økt antall ansatte. Lønnsutviklingen i NRK har fulgt frontfagene de siste fem årene. Nye stillinger er i stor grad opprettet til innholdsproduksjon og satsing på nett og mobil. Det ble høsten 2013 innført tiltak for å ha en bemanningsutvikling som vil gi bedre handlefrihet og fleksibilitet. Tiltakene har medført en reduksjon i bemanningen mot slutten av 2013, gjennom 2014 og effekten av tiltakene vil fortsette i Tabellen nedenfor viser faste stillinger (sum årsverk) per desember hvert år. Tabell 2: Lønnskostnader og faste stillinger år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Endr Faste stillinger ,7 % Lønnskostnadene MNOK ,2 % Pensjon NRKs pensjonskostnader viser en kraftig økning i perioden fra De regnskapsmessige pensjonskostnadene var kunstig lave i 2010 pga. engangseffekter, men er så mer enn doblet siden Dette skyldes i hovedsak endrede forutsetninger knyttet til regnskapsføringen av ytelsesordningen, men også økte kostnader og avsetninger til ny AFP-ordning. For å løse utfordringene med økende og uforutsigbare pensjonskostnader, og for å sikre at NRKs medarbeidere får en god framtidig pensjonsordning, har NRK og fagforeningene gjennom høsten 2014 og vinteren 2015 framforhandlet en enighet om avvikling av den ytelsesbaserte pensjonsordningen og overgang til innskuddspensjon fra Lønnsutviklingen i NRK NRK er landets største mediebedrift med ca ansatte. Virksomheten utenfor Oslo omfatter NRK Sápmi, ti distriktskontorer og tre regionsentraler. Til sammen er NRK til stede mer enn 50 steder over hele landet. Ingen andre mediebedrifter har så bred lokal tilstedeværelse. Når vi sammenligner lønnsnivået i norske mediebedrifter, så varierer NRKs rangering fra fylke til fylke. I halvparten av fylkene ligger NRK på nivå med, eller litt over, sine viktigste konkurrenter, mens NRK i den andre halvparten av fylkene ligger noe under de viktigste konkurrentene på lønn. Når vi sammenligner lønnsnivået i norske mediebedrifter med NRKs gjennomsnittslønn, ligger NRK i 2014 på en 39 plass for lønnsnivå for journalister som er medlem i NRKJ. Sammenligningsgrunnlaget er da «bransjelønn», dvs. fastlønn pluss eventuelle tillegg for ulempe, opphavsrett m.m. 4

6 Vi har ikke tall som omfatter verdien av pensjons- og forsikringsordninger. NRK har en god pensjonsordning. NRK er ikke lønnsledende, men opplever at lønnsnivået er tilstrekkelig for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dersom vi sammenligner NRK med en del av de større norske mediebedriftene, der større er definert som å ha 100 eller flere redaksjonelle årsverk, så ligger lønnsnivået i NRK noe lavere enn i de andre bedriftene. Avviket i kroner er omtrent uendret fra 2004 til Journalistene utgjør nærmere 60 % av medarbeiderne i NRK. Lønnsutviklingen for de øvrige funksjonene i NRK har vært lik som for journalistene, altså et tilfredsstillende nivå, men ikke lønnsledende i mediebransjen. Graf 1: Bransjelønn (kr) Kilde: Basert på statistikk fra MBL og NJ, utarbeidet april 2015 Stillinger til støttefunksjoner En av indikatorene på hvorvidt NRK makter å endre organisasjonen i tråd med ønsket om «mer til innhold», vil være antall stillinger til rene støttefunksjoner versus kjernevirksomheten (innholdsproduksjon og publisering). Tabellen nedenfor viser utviklingen innenfor hvert av disse områdene. Mens sum stillinger øker med 3 % i perioden, reduseres støttefunksjonene med 9 %. Tabell 3: Utvikling for bemanning fordelt på støtte og totalt, (tall i årsverk) år 2010 år 2014 Endring Endr % Bygg og adm % Kjernevirksomhet % NRK samlet % Støttefunksjonene som her er gruppert under «adm» utgjøres av juridisk, innkjøp, sikkerhet og beredskap, personal, opplæring, økonomi inkludert regnskap og lønn, dokumentarkivet samt øvrige 5

7 administrative støttefunksjoner. I kategorien «bygg» er NRKs eiendomsavdeling (forvaltningen og prosjektledelse), samt ansatte knyttet til kantine, renhold og resepsjon. Honorar og tjenester produksjon Kostnadsområdet utgjør ca. 7 % av NRKs driftskostnader. Dette er kostnader som varierer fra år til år avhengig av store produksjoner. I 2010 var kostnadene høyest i perioden, mye på grunn av Eurovision Song Contest (ESC). I perioden er området redusert med 6,6 %. Tabell 4 (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Honorarer og tjenester produksjon 382,5 317,4 332,9 327,1 357,4 Entrepriser Investering i programmer fra norske produsenter er økt med 13 % fra 2010 til 2014, fra 200 millioner kroner til 225 millioner kroner. NRK brukte i 2014 i overkant av 28 % av TV-programbudsjettet (totalbudsjett unntatt nyheter, distrikt, sport, utenlandsk innkjøp) på eksterne produksjoner. Det meste NRK investerer i, er påkostet innhold beregnet for primetime og med et klart mål om å skille seg ut. Investeringene gjøres i produksjoner i alle sjangere og fra over 50 produksjonsselskaper som produserer over hele Norge. Av NRKs 43 nominasjonene til Gullruten 2015 er 19 knyttet til innhold produsert av eksterne produsenter. De tilsvarende tallene for 2014 var 16 av 39. NRK har gjennom samarbeidet med eksterne produksjonsselskaper også hatt internasjonal suksess med blant annet serien Lilyhammer. Andre store seersuksesser er Stjernekamp, Mesternes Mester og barnedramaserien Trio. Sendetekniske kostnader Dette området viser en økning på 130 Mkr, vel 40 %, fra 2010 til Hovedforklaringen er at DAB radio blir fullt utbygd i perioden. Dernest øker kostnadene til nett-streaming, særlig fra 2013 til Denne trenden vil fortsette i tråd med at publikum fortsetter å benytte seg av NRKs nett-tilbud inklusiv nett-tv. Tabell 5: Sendetekniske kostnader

8 (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Endr Tv (DTT) Analog radio (FM mm) Digital radio (DAB) Nett og annen distribusjon Sum distribusjon Rettigheter Rettigheter utgjør fra 7 % til 9 % av NRKs driftskostnader i perioden og er sammensatt av flere hovedgrupper. De viktigste er musikkrettigheter, sportsrettigheter og visningsrettigheter. Kostnadsutviklingen er forskjellig for de ulike rettighetene. Sports- og visningsrettigheter betales i hovedsak i utenlandsk valuta, slik at utvikling i valutakurs påvirker kostnadsutviklingen. Tabell 6: Utvikling rettighetskostnader (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Musikk Sport Visning, nyheter, mm Sum Musikkrettighetene utgjør den største delen av NRKs rettighetskostnader. Økningen fra 2010 til 2014 var på 36 %. Sportsrettighetene varierer i perioden. Grunnet stor konkurranse på det Nordiske TVmarkedet har prisen på attraktive sportsrettigheter økt svært mye de siste årene. Dette har medført at NRK ikke har nådd opp i kampen om enkelte rettigheter som NRK tidligere har hatt. I 2014 hadde NRK ikke rettigheter til Tippeligaen og vinter-ol, mens vi i 2010 hadde rettigheter til begge disse arrangementene. Det er hovedårsaken til at kostnadene til sportsrettigheter i 2014 er 37 % lavere enn i Visningrettigheter av utenlandske programmer har ikke økt i femårsperioden. Men fortsatt utgjør disse over halvparten av NRKs totale sendetid på TV. Attraktivt innhold er også her blitt dyrere, men innholdet utnyttes bedre ved økt gjenutsendelse. Det er også et fokus mot programmer hvor NRK erverver rettigheter som gir visningsperioder tett opp til internasjonale premierer. Eksempler på dette er serier som Downton Abbey, Broadchurch og Sherlock. Programmene dekker mange sjangre og de bidrar vesentlig til at vi oppfyller våre allmennkringkasterforpliktelser. Ikke minst gjelder det dokumentarer og aktuelt fordypningsstoff, barneprogrammer, filmer og innhold for yngre målgrupper. Mye av dette innholdet er også viktig for den flerkulturelle befolkningen

9 De omtalte kostnadsområdene og deres utvikling vises i grafen under. Graf 2: Utvikling for utvalgte kostnadsområder (MNOK) Avskrivninger og investeringer Sum avskrivninger og nedskrivninger av NRKs anleggsmidler reduseres med 3,9 % fra 2010 til Dette skyldes at NRK fram til 2011 holdt igjen på investeringer, etter store investeringer fram til 2007, spesielt i bygg og i filbasert produksjon for TV. Et lavere investeringsnivå har gitt NRK økt fleksibilitet i form av lavere avskrivninger og bedret likviditet. Investeringsnivået har økt igjen fra 2012 pga. fullføring av HD i hele NRK inkludert distriktene, betydelige investeringer i sikkerhet og beredskap samt satsing på investeringer i effektivisering og 8

10 automatisering av arbeidsflyt og produksjon. På toppen av dette kommer en del investeringer i ombygginger av bygningsmassen for å tilpasse NRK til endret produksjon. Avskrivningene vil øke noe fremover som en følge av økte investeringer i HD, IT-infrastruktur og produksjon. Tabell 7 (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Investeringsnivå 258,9 206,7 281,1 297,1 339,5 Tap på fordringer NRK gjorde i 2010 en ekstraordinær avsetning for underdekning på avsetning for tap på fordringer. Etter dette har NRK lagt om rutinene for oppfølging av tap på fordringer, og foretar hvert år en samlet vurdering av kvaliteten på de utestående kravene som en del av årsoppgjøret. Tap på krav og avsetninger for tap på krav viser små endringer fra 2011 til 2014, til tross for at antall krav og utfakturert beløp har økt. Dette skyldes godt arbeid med innkreving av kringkastingsavgiften. NRK anslår at det per var mellom seks og sju prosent av landets totalt antall husstander som ikke er registrert med lisens. Dette er en reduksjon fra rundt 9 prosent i 2010, og skyldes dels godt arbeid med innkreving av kringkastingsavgiften, men også at en høyere andel husstander ikke har avgiftspliktig mottakerutstyr. Øvrige kostnader Øvrige kostnader inkluderer bl.a. all leie og anskaffelser knyttet til produksjon, bygg og infrastruktur. I tillegg kommer reisekostnader, kostnader til Statens innkrevingssentral, telekostnader, kontorkostnader samt effekten av beholdningsendringer for egenproduksjon. Disse kostnadene varierer fra år til år, dels avhengig av store produksjoner som ESC og VM på ski, og dels avhengig av endringer i lagerbeholdning egenproduksjon. Utenom lagerendringene er kostnadene 3 % lavere i 2014 enn i Tabell 8: Utvikling øvrige kostnader (MNOK) år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 endr Bygg- og utstyrs-relatert % Reising, kurs, varekjøp mm % Avtaler og tjenester % Sum % Nto egenprod til / fra lager

11 10

12 B. Kostnader for medier og kanaler Innledning I det følgende kapitlet er NRKs ressurser fordelt på de ulike mediene og kanalene. På radio og TV kan vår produksjon måles i antall sendetimer, dermed framkommer også timepriser (kostnader delt på antall sendetimer). NRK utarbeider hvert år et programregnskap som sammenstiller alle data om sendingene på hovedkanalene (NRK1, NRK2, NRK3/Super, P1, P2, P3) og om kostnadene knyttet til nett. Dette inkluderer alle programdata og informasjon om innholdet / programmene (lengde, sendetidspunkt, kategori osv.). Dette gir et grunnlag for analyser over flere år som er basis for det som presenteres i dette kapitlet. Programregnskapet fordeler de kostnadene som er knyttet til kanaler, flater og program. Resten av NRKs økonomi blir fordelt i to runder på mediene. Graf 3: Metodikk for kostnadsallokering 36 % 16 % 48 % Kostnader direkte til program Mediespesifikke kostnader Ikke fordelte kostnader Mediespesifikke kostnader er her kostnader som lar seg fordele på medier, men ikke direkte til enkeltprogram. Som for eksempel rettigheter og distribusjonskostnader. I de påfølgende analysene er det beskrevet hvilket utsnitt av kostnadene som er benyttet. I de fleste analysene er alle kostnader fordelt ut (totale netto driftskostnader), men det kan også være tilfeller hvor vi kun ser på kostnader direkte knyttet til programmene. Medieanalysene forholder seg til «netto kostnader allmennkringkastervirksomheten», som i 2014 var på millioner kroner. Dette er et definert begrep i forhold til KUD. Sammenhengen mellom dette og «sum driftskostnader» i årsregnskapet, vises i oppstillingen nedenfor: 11

13 Tabell 9: Netto kostnader allmennkringkastervirksomheten MNOK Sum driftskostnader årsregnskap og analyse 5 483,5 Kostnad Lisensavdelingen -104,8 Kostnad Statens innkrevingssentral (SI) -44,3 Tap på fordringer -118,6 Kostnader non-public service aktiviteter -20,5 Netto finans -31,5 Skatt 1,0 Brutto kostnader allmennkringkastervirksomheten 5 164,7 Kommersielle inntekter - fra NRK Aktivum -109,3 Andre inntekter i public service virksomheten -53,2 Salgsgevinster -0,0 Resultat non-public service aktiviteter -2,2 Netto kostnader allmennkringkastervirksomheten 5 000,0 12

14 NRKs ressursfordeling på de ulike mediene NRKs ressursbruk var i 2014 omtrent 56 % på TV, 30 % på radio og 14 % på nett og mobil. Dette forholdet har endret seg noe over tid. Hovedtrenden fra 2010 og framover er at radio har ligget på rundt 30 %, mens andelen TV er redusert noe for å frigjøre ressurser til nett og mobil. Graf 4: Ressursfordeling på NRKs medier I grafen under, er tallene for 2014 splittet ytterligere ned på de enkelte kanalene. 13

15 Graf 5: Ressursfordeling på NRKs kanaler i 2014 NRK1 er fremdeles den kanalen det allokeres flest ressurser til, mens nett og mobil nå nærmer seg P1. Nedgangen til P1 skyldes også en økning for andre radiokanaler, blant annet P1+ og P TV Grafen under viser sum kostnader for TV i årene 2010 til 2014, antall timer sendt i samme periode og kostnad per sendetime det enkelte år. Da er alle typer timer med, både førstegangssendinger og gjenutsendelse. Vi ser en ganske jevn kostnad per time med en liten nedgang i Sistnevnte skyldes en liten vridning av ressurser fra TV til nett og mobil. Graf 6: TV i sendte timer og millioner kroner per år 14

16 15

17 De egenproduserte timene vises i neste graf, fordelingen av sendetimer mellom egenprodusert, førstegangssending og gjenutsendelse, og sendetimer produsert av andre. Graf 7: Andel egenproduksjon av TV-timene NRK følger prinsippet om å føre alle kostnadene på programmet ved første gangs visning. Grafen under viser utviklingen fra for antall timer og for timepris på egenproduksjon. Det er en nedgang i antall timer de siste årene. Dette er også i henhold til strategien om en satsing på færre og større produksjoner. Dette resulterer imidlertid i litt høyere timepriser. Timene dekker alle sjangre, både påkostede programmer og enklere produksjoner, høysesong og lavsesong. Graf 8: Timer og timepris egenproduksjon, direktekost 16

18 Graf 9 viser utvikling i antall timer og timepris for eksterne produksjoner. Kun førstegangssendinger er inkludert. Både timepris og antall timer er relativt stabile. Vi ser også at eksternproduksjoner er relativt kostbare. Dette er i tråd med strategien om at de eksterne produksjonene som NRK investerer i, er påkostet innhold beregnet for primetime. Graf 9: Timer og timepris eksterproduksjoner, anskaffelseskost Både timepris og antall timer er relativt stabile. Vi ser også at eksternproduksjoner er relativt kostbare, men kostnadene her inkluderer alt det som NRK betaler til produsentene Radio Konkurransesituasjonen har de siste årene økt med innføringen av DAB. Dette reflekteres i NRKs satsing på radio, og tilbudet står seg godt i konkurransen. Markedsandeler for enkelte kanaler er noe redusert, men med innføring av nye kanaler (P1+ og P13) økes den totale markedsandelen. Grafen under viser sum kostnader for radio i årene 2010 til 2014, antall timer sendt i samme periode og kostnad per sendetime det enkelte år. 17

19 Graf 10: Radio i sendte timer og millioner kroner per år, Timer sendt i grafen viser kun hovedkanalene P1, P2 og P3. Kostnaden per time radio er stabil. Dette innebærer en betydelig effektivisering ettersom det er opprettet flere nye kanaler som P1+ og P13 og en styrking av kanaler som NRK klassisk og mp3. 18

20 Nøkkeltall for de enkelte kanalene i år 2014 NRK har et bredt tilbud, både i innhold og til hvilke målgrupper innholdet er rettet mot. Kostnadene og bruken knyttet til de ulike tilbudene, og dermed kontaktprisen for tilbudene, varierer mye. I graf 14 vises gjennomsnittlig minutter daglig bruk og gjennomsnittlig kostnad per dag (i Mkr) og kontaktpris (kroner per time bruk) for NRKs hovedkanaler i radio og TV pluss nett (inklusiv mobil) i år Graf 11: Nøkkeltall 2014 for de enkelte kanalene Det er store forskjeller mellom mediene og kanalene både i kostnader og daglig bruk. Dette reflekterer forskjelligheten i innholdet som NRK tilbyr. Forskjellen mellom P2 og P3 er et godt eksempel på ulikheten i hvor mye vi bruker på innholdet og hvordan det blir brukt av publikum. 19

21 C. NRK og effektivitet Hvordan vurdere en bedrift som NRK? Utfordringen med å vurdere en bedrift som NRK ligger særlig i det at NRK har et eget oppdrag vedrørende innhold og beredskap. Ressurssammensetningen blir dermed også en annen enn den ville vært for en kringkaster med et annet oppdrag. NRK har rundt medarbeidere fordelt på kvm på til sammen 50 store og små kontorer rundt om i hele Norge, med driftsinntekter på rundt 5,4 milliarder kroner. Mange steder er det investert tungt i spesialbygg, utstyr og infrastruktur knyttet til produksjon og distribusjon. Ledesnor for ressursbruk Den helt overordnede føringen i NRKs økonomistyring er å få mest og best mulig innhold til publikum innenfor NRKs økonomiske handlingsrom. NRKs effektivitet kan enkelt sagt vurderes ved at det leveres mer innhold for de samme ressursene, eller at det samme innholdet leveres med færre ressurser og at innholdet møter publikum på de plattformer de er. Utfordringen her ligger i hva som er mer innhold. NRK mener at det ikke kun kan dreie seg om flere sendetimer, men man må se på selve innholdet og kvaliteten på det som leveres og da blir det straks vanskeligere å vurdere effektiviteten. Vi har målinger på utnyttelse av utstyr og bemanning, og vi har prosesser som skal sikre at investeringer fremmer ønsket innholdsproduksjon. Over tid viser tallene for utnyttelsen av NRKs produksjonsressurser en positiv utvikling. Samlet gir likevel ikke disse utnyttelsesmålingene god nok indikasjon på om tilbudet til publikum blir bedre. Ressursbruken må også ses opp mot det NRK leverer og produserer, og opp mot hvordan publikum blir møtt. Dette er beskrevet i den årlige allmennkringkasterrapporten som sendes Medietilsynet. Økt tilbud til publikum NRK har de siste årene utviklet flere av sine tilbud. NRKs nett-tv har blitt meget godt mottatt og det er samtidig utviklet egne NRK-TV- og radio-apper for ulike mobil- og nettbrett. I tillegg er flere tjenester som yr.no, ut.no utviklet videre og tilpasset ulike medieplattformer. Sist men ikke minst er det lansert flere nye radiokanaler som P1+ og P13. I tillegg er både mp3 og NRK Klassisk relansert med mer innhold til publikum. 87 % av befolkningen bruker NRKs tilbud daglig. Grafen under viser hvordan de ulike mediene bidrar til denne oppslutningen. 20

22 Graf 12: NRKs daglige oppslutning i befolkningen år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 NRK total NRK tv NRK Radio NRK nett NRK mobil NRK Tekst Tv Kilde: TNS Gallup Forbruker&Media Innholdsfokus NRK sender mer enn to hundre tusen enkeltprogrammer årlig på radio og TV. Mye av dette er egenprodusert. I tillegg bruker vi nå nesten 15 % av NRKs samlede ressurser på nett og nye plattformer. Vi har god oversikt over kostnadsfordeling på både programmer, sendeflater og kanaler, i tillegg til avdelinger og redaksjoner. Variasjonen er naturlig nok meget stor, både i innholdsbredde og prisnivå, med timepriser som varierer fra fem tusen til over fem millioner kroner. I tillegg er det måleutfordringer knyttet til at NRKs programvirksomhet blir stadig mer flermedial. De enkelte redaksjoner og prosjekter leverer gjerne innhold til både radio, TV og nett, og kostnadene kan ikke som tidligere spesifikt knyttes til de enkelte mediene. Effektivitetsfremmende organisering og oppdrag NRK har i mer enn 10 år hatt en intern organisering etter et bestiller-leverandør prinsipp. Programsetting og produksjon er adskilte roller fordelt på ulike organisasjonsenheter. Ansvaret for at NRK oppfyller sitt innholdsoppdrag ligger hos bestiller, mens ansvaret for å levere dette innholdet til rett kvalitet, appell og pris ligger hos produsentene. 21

23 I et marked med stadig økende konkurranse, har denne rolledelingen gitt et kontinuerlig fokus og press i retning av bedre ressursutnyttelse. Resultatet er blitt mer og bedre innhold til publikum. Helt konkret er tilbudet både på radio, TV og nett/nye medier økt langt mer enn NRKs inntekter, kostnader og ressursbruk. NRKs effektivitet og gjennomførte effektiviseringstiltak NRK-ledelsens samlede vurdering av selskapets effektivitet er at den er god, og at den er bedret siden NRK har styrket posisjonen hos publikum ved å satse på nye medier og være til stede der publikum er. Videre har NRK stor grad av nyskaping og positive økonomiske resultater. Denne utviklingen har vært mulig ved god vekst i kringkastingsavgiften, effektiv drift, rasjonalisering og bevisst arbeid med nyskaping innenfor eksisterende rammer. Innenfor programområdet har NRK tapt en del attraktiv sport. Dette gjelder spesielt fotball. Et viktig tiltak for å muliggjøre økningen i kanaler og sendetimer på TV har vært en bedre utnyttelse av visningsrettighetene. I gjennomsnitt sender NRK nå programmene mellom 3,5 og 4 ganger fordelt på ulike kanaler og sendetid, i tillegg til at stadig mer gjøres tilgjengelig på nrk.no. Etter tunge investeringer i infrastruktur og filbasert produksjon har NRK siden 2008 bevisst redusert investeringene, med den følge at faste kostnader i form av avskrivninger ikke lenger øker, men er på vei ned. Dette har vært nødvendig for å få handlingsrom til mer programproduksjon, -kjøp og visningsrettigheter. Denne utviklingen vil snus de nærmeste årene pga. nødvendige investeringer i HD-kontribusjon og sikkerhet/beredskap. NRK har de siste årene gjennomført en lang rekke større og mindre tiltak for å effektivisere driften og styrke tilbudet til publikum. De viktigste større tiltakene siden 2010 er: a. I 2011 gjennomførte NRK et stort prosjekt med tittelen «Morgendagens mediehus». Rundt 25 prosjekter ble gjennomført med bred involvering fra linjen. Blant prosjektene som er gjennomført er flytting av Kompetanseavdelingen, en gjennomgang av dramaproduksjon, en gjennomgang av arkiv og research, arbeidsflyt i nyheter, forenkling av økonomistrømmer og internhandel, etablering av felles senter for regnskap og lønn for hele NRK, etablering av nye verktøy og rutiner i et utvidet felles servicesenter for hele NRK. Prosjektet var vellykket og resulterte i frigjøring av rundt 100 Mkr til NRKs handlingsrom og økt fleksibilitet. b. NRK har kontinuerlig vridd ressursbruken i to retninger: Dels foretar NRK kontinuerlig en vridning fra støtte til innhold og tilgjengeliggjøring av innholdet ved å holde igjen på stillinger og budsjetter utenfor programproduksjonen. Videre er ressursbruken økt for nye medier ved å omprioritere ressurser fra radio og TV. c. I 2013 gjennomførte NRK en større omorganisering kombinert med full ansettelsesstopp. Målet var å trekke NRK mer sammen på alle områder ved å standardisere og samle oppgaver, og på denne måten frigjøre mer midler til innhold. I 2014 er bemanningen redusert og utviklingen 22

24 fortsetter i Gjennom en kombinasjon av redusert stillingstall og redusert bruk av vikarer, vil NRK ha redusert bemanningen med 300 årsverk fra 2013 til slutten av NRK gjennomfører jevnlig mindre prosjekter for å effektivisere driften av NRK, en slags løpende «hverdagsrasjonalisering». Dette er nødvendig for å muliggjøre nyskaping og satsing på nye medier innenfor NRKs totale rammer. Viktige tiltak her har vært: f. Det ble opprettet et felles senter for økonomi- og personaladministrasjon for hele NRK fra 2012/2013, med redusert bemanning og kostnader ute i divisjonene som resultat. g. Øvrige støttetjenester koordineres fra et felles servicesenter/servicetorg siden 2009, og fra 2013 med en ny serviceportal på intranettet. Dette har gitt redusert bemanning og kostnader ute i divisjonene. h. Størrelsen på avdeling for arkiv og research er redusert fra 2012/13, med redusert bemanning og frigjort areal som følge. i. NRKs kompetanseavdeling er flyttet tilbake til Marienlyst (2012), hvilket har gitt redusert bemanning, husleie og areal. j. Kapasiteten og bemanningen på installasjon, verksted og vedlikehold er redusert. k. Det er gjennomført flere runder med kutt i budsjetter for mobil, tele/data, reiser, aviser, representasjon m.m. Dette er blitt kombinert med inngåelse av nye rammeavtaler. Det er vanskelig å spesifisere presist hvor store innsparinger disse tiltakene har medført. Men i sum for årene er effekter på mer enn 300 millioner kroner regnet inn i de ulike divisjonenes budsjetter, fordelt på innsparinger, effektivisering og fleksibilitet

Analyse av NRKs drift 2011-2015. Vedlegg til lisensbrevet for 2017

Analyse av NRKs drift 2011-2015. Vedlegg til lisensbrevet for 2017 Analyse av NRKs drift 2011-2015 Vedlegg til lisensbrevet for 2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Kostnadsanalyse... 4 Økonomisk utvikling og sentrale kostnadsparametre... 4 Lønnskostnadene... 5

Detaljer

Analyse av NRKs drift 2009-2013. Vedlegg til lisensbrevet for 2015

Analyse av NRKs drift 2009-2013. Vedlegg til lisensbrevet for 2015 Analyse av NRKs drift 2009-2013 Vedlegg til lisensbrevet for 2015 Innhold Kostnadsanalyse 2009 2013... 2 Overordnet utvikling 2009-2013... 2 Økonomisk utvikling og sentrale kostnadsparametre... 2 Overordnet

Detaljer

Analyse av NRKs drift

Analyse av NRKs drift Analyse av NRKs drift 2012-2016 Vedlegg til lisensbrevet for 2018 Foto: Terje Røkke Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Kostnadsanalyse... 3 Lønnsutviklingen i NRK... 4 Pensjon og overgang til ny ordning...

Detaljer

PLANER FOR NRK AS OG FORSLAG TIL KRINGKASTINGSAVGIFT FOR 2016. Fra NRKs styre følger vedlagt planer for NRK AS og forslag til kringkastingsavgift

PLANER FOR NRK AS OG FORSLAG TIL KRINGKASTINGSAVGIFT FOR 2016. Fra NRKs styre følger vedlagt planer for NRK AS og forslag til kringkastingsavgift B^5'K Det kongelige Kulturdepartement Att. Ekspedisjonssjef Nina Økland Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: OAN/hk Dato: 30. april 2015 PLANER FOR NRK AS OG FORSLAG TIL KRINGKASTINGSAVGIFT FOR 2016 Fra

Detaljer

nnc Det kongelige Kulturdepartement Att. Ekspedisjonssjef Nina Økland Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: OAN/hk Dato: 29.

nnc Det kongelige Kulturdepartement Att. Ekspedisjonssjef Nina Økland Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: OAN/hk Dato: 29. nnc Det kongelige Kulturdepartement Att. Ekspedisjonssjef Nina Økland Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: OAN/hk Dato: 29. april 2014 PLANER FOR NRK AS OG FORSLAG TIL KRINGKASTINGSAVGIFT FOR 2015 Fra

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Helse Stavanger HF Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Bakgrunn for rapporten Rapporten bygger på det arbeidet vi har gjort ved vår revisjon av regnskapet pr 31.12.2009. Vi understreker at vårt arbeid

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2013

NRKs Profilundersøkelse 2013 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no NRKs Profilundersøkelse Siri.andresen@nrk.no Om Undersøkelsen har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 5. mai 2006 Regnskap 1. kvartal 2006 TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2006 Driftsinntekter 517,4 449,1 1.944,3 Driftskostnader (482,0) (410,9) (1.711,1) Driftsresultat

Detaljer

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist tirsdag 28. januar, 2003 (kl 16.00) Emne : Regnskap for TV 2-konsernet

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Høring NRKs framtidige finansiering

Høring NRKs framtidige finansiering Journalpost:16/81989 Saksnummer Utvalg/komite Dato 282/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 125/2016 Fylkestinget 03.10.2016 Komite for næring 03.10.2016 Høring NRKs framtidige finansiering Sammendrag NRKs distriktskontor

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2016

NRKs Profilundersøkelse 2016 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

NRK OG LOKALT MEDIEMANGFOLD

NRK OG LOKALT MEDIEMANGFOLD NRK OG LOKALT MEDIEMANGFOLD Innspillsmøte Medietilsynet STIG FINSLO, AMEDIA 20. NOVEMBER 2017 Oppdraget: «Vi vil se på hvordan NRKs tilbud, særlig på nett, påvirker de kommersielle konkurrentenes virksomhet.

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag,

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, «Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, 20.11.17 John Arne Markussen, Administrerende direktør og Ansvarlig redaktør, Dagbladet AS Del av Aller Media AS Et velfungerende

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 Hovedpunkter 1. tertial 2008 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 142 MNOK (206 MNOK), og resultat før skatt 140 MNOK (221 MNOK). Økt volum og inntekter i

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NSB Konsernet - årsrapport Presentasjon per desember NSB økonomi og finans:

NSB Konsernet - årsrapport Presentasjon per desember NSB økonomi og finans: NSB Konsernet - årsrapport Presentasjon per desember 2002 NSB økonomi og finans: 02.11.2007 1 Hovedtrekk året 2002 Resultat før skatt: -30 MNOK (2001: -31 MNOK) Ingen endring i netto driftsresultat Økte

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2014. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 Møtedato: 27. mars 214 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 81 Bodø, 14.3.214 Styresak 38-214 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 21 til 212 samt forventet utvikling i 213

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2008

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2008 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note NJ drift Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 20 149 387 20 100 000 49 387 0 % Opp og Utfond 1 1 188 986 755 000 433 986 57 % Kopi-, kabel-og

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2010

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2010 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2010 Hovedpunkter 1. tertial 2010 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 25 MNOK (83 MNOK), og resultat før skatt -23 MNOK (29 MNOK). Kulde, snø og is medførte problemer

Detaljer

Årsplan og -budsjett for 2017

Årsplan og -budsjett for 2017 Årsplan og -budsjett for 2017 Vedtatt av foretakets styre 20.09.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede mål og strategi... 1 3 Risikofaktorer... 2 4 Mål og indikatorer for 2017... 2 5

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002 TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 319 320 Driftsinntekter 1 137 1 074 1 560 (292) (309) Driftskostnader (1 033) (1 009) (1 352) 27

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2017

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2017 Presentasjon av resultater 1. kvartal 2017 Investorpresentasjon, 11. mai 2017 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Sterk resultatfremgang

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2009

NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2009 NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2009 Hovedpunkter per 2. tertial 2009 Konsernets driftsresultat er 419 MNOK (269 MNOK). Resultat før skatt er 396 MNOK (279 MNOK). Økte personal- og vedlikeholdskostnader

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Oslo, 16. mars 2006 Saksnummer: 05-201 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse 2012 Konsolidering, konkurranseevne og kvalitet... 1 Forutsetninger... 1 Sentrale utfordringer... 1 Budsjett 2012... 2 2012 Konsolidering, konkurranseevne og kvalitet

Detaljer

1. KVARTAL KVARTAL 1997

1. KVARTAL KVARTAL 1997 Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA AVISER Aftenposten AS Verdens Gang AS Aftonbladet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2015 NRK. Kontantstrømanalyse. Slik bruker NRK pengene. Styrets beretning. Noter. Revisjonsberetning. Resultatregnskap.

Årsberetning 2015 NRK. Kontantstrømanalyse. Slik bruker NRK pengene. Styrets beretning. Noter. Revisjonsberetning. Resultatregnskap. NRK Årsberetning 2015 188 Slik bruker NRK pengene 203 Kontantstrømanalyse 194 Styrets beretning 204 Noter 200 Resultatregnskap 228 Revisjonsberetning 201 Balanse Eiendeler 230 Slik styres NRK 202 Balanse

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 Hovedpunkter 1. tertial 2009 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 83 MNOK (142 MNOK), og resultat før skatt 29 MNOK (140 MNOK). Økte personal- og vedlikeholdskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2013. Det forventes at foretaket også i 2013 videreutvikler sin konkurranseevne ytterligere

Detaljer

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Bakgrunn: Formålet med saken er for styret å enes om: 1) Hvilke alternativer som styret står ovenfor mtp. sendinger for Studentradio n 2) Hvilke kriterier

Detaljer

Prosjekt videreutvikling av regnskap og rapporter Ingvill Weider, Seniorrådgiver og prosjektleder

Prosjekt videreutvikling av regnskap og rapporter Ingvill Weider, Seniorrådgiver og prosjektleder Prosjekt videreutvikling av regnskap og rapporter 2015 Ingvill Weider, Seniorrådgiver og prosjektleder Samfunnsoppdrag Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring,

Detaljer