BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD"

Transkript

1 NOTAT Til: Knut Hellås m.fl. Fra: Lars Erik Furu Dato: Oppdrag: Fase 2A BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD Vi viser til møte i Bergen den og vil i dette notatet illustrere hvordan forlengelse av Bybanen fra Lagunen til Flesland påvirker behovet for bussruter i Ytrebygd. Vi vurderer behovet for og hensiktsmessigheten av å etablere matebusstrafikk til Bybanen på bakgrunn av aktuelle relasjoner til og fra Ytrebygd. Vurderingen knyttes til alternativene BA og BE, hvor sistnevnte innebærer at en holdeplass i Kokstad-området erstatter Birkelandskrysset holdeplass. REISETIDSANALYSE Som utgangspunkt for analysen har vi beregnet reisetider med banen mellom enkeltholdeplasser på basis av distansemålinger og angitte kjøretider i tilgjengelige prosjektdokumenter. Vi har lagt til grunn følgende distanser og kjøretider for banen: Distanse fra Lagunen (km) Kjøretid til/fra Lagunen (mm:ss) Flesland 6,6 11:17 Liland 5,6 09:29 Birkelandskrysset 4,5 07:26 Ytrebygdsvegen 3,9 06:12 Sandsli 3,3 05:12 Feråsen 2,7 04:08 Råstølen 1,1 01:37 Lagunen 0,0 00:00 For strekningene mellom Lagunen og Bergen sentrum har vi lagt til grunn følgende kjøretider: Lagunen - Nesttun 05:37 Flesland - Nesttun 16:54 Nesttun - Danmarks pl. 17:00 Flesland - Danmarks pl. 33:54 Danmarks plass - sentrum 08:00 Flesland - sentrum 41:54 Banen vil i henhold til alternativ BA passere gjennom området som illustrert i nedenstående kart, som også viser dagens bussruter i Ytrebygd og alternativ BE som stiplet linje: Asplan Viak AS - Fabrikkgaten 3 - Postboks 2304 Solheimsviken Bergen - Tlf Faks asplanviak.no

2 Side 2 I alternativ BE (stiplet linje) er holdeplassen i Birkelandskrysset flyttet til Kokstad-området nord for Birkelandskrysset. (Holdeplassen Liland/Vestre Kokstad er ikke avmerket av plasshensyn.) Dagens bussruter gir tilbud til bosatte og arbeidstakere i Ytrebygdsområdet som er godt dokumentert i Skyss rutetabeller og reiseplanlegger på Internet. Bussrutene er illustrert på følgende kart: Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 2

3 Side 3 Vi vil i denne analysen skille mellom rutene sør for og rutene nord for Flyplassvegen og ser først på alternativ BA med banen gjennom Birkelandskrysset terminal. Alternativ BA Sør for Flyplassvegen: Nytt i ruteprogrammet som ble iverksatt 16. august 2010, innebærer at rute 53 til/fra Milde dels er forlenget fra Birkelandskrysset til Nesttun og dels har direkte ekspressavganger til og fra Bergen sentrum morgen og ettermiddag (50E). Rute 65 betjener Grimseid, Blomsterdalen og Fana Stadion som ligger syd for Flyplassvegen, også denne med ekspressbussavganger mellom sentrum og Fana Stadion (denne ruten har liten relevans for Bybanen, og rutenummeret er ikke avmerket i kartet ovenfor). Rute 56 Espeland og 57 Flesland terminerer i Birkelandskrysset og korresponderer med nordgående, østgående og vestgående (til/fra flyplassen) bussruter der. Disse gir direkte og indirekte (via overgangsterminaler i Dolvik og Søreide) forbindelse med Bergen sentrum via Fyllingsdalen, med Fjøsanger og sentrum via Bønes og Loddefjord/Sotra via Sandeide. Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 3

4 Side 4 Bussene som betjener Flyplassvegen, bruker 10 minutter mellom Birkelandskrysset terminal og Lagunen. Banen vil bruke ca. 7,5 minutter på den samme strekningen. For passasjerene er det således verken tidstap eller tidsgevinst ved å bytte til banen når det tas hensyn til noe vente- og overgangstid. Reisemotstanden øker noe pga overgangen. Dersom det viser seg at en stor del av de reisende som benytter bussene, skal videre i retning Bergen sentrum fra Lagunen og vv., er et opplegg med tvungen mating dvs. at bussene terminerer i Birkelandskrysset terminal, mer aktuelt enn dersom det skulle vise seg at reisemønsteret er mer lokalt, dvs. med en større andel reiser innenfor området Flesland/Espeland/Minde Lagunen. Dette bør utredes når banen er forlenget til Lagunen og et nytt transportmønster hvor de fleste bussene terminerer på Lagunen, har vært kjørt en tid. For de lange reisene antar vi at mating til banen på birkelandskrysset terminal vil være den naturlige reisemåten. På strekningen Birkelandskrysset Festplassen bruker bussene i dag i henhold til tidtabellene fra 25 minutter og oppover (avhenging av rutetrase og avhengig av trafikksituasjonen). Med banen vil tilsvarende strekning bli tilbakelagt på 38 minutter køfritt og med 5 minutters avgangsfrekvens. Dette må antas å være konkurransedyktig, slik at det er uproblematisk å innføre tvungen mating så langt kapasiteten på banen gjør det mulig. Nord for Flyplassvegen Banen og dagens busstraseer er illustrert i følgende kart som også illustrerer befolkningstettheten i områdene nord for Flyplassvegen. Søvik (Sirklene representerer 400 meters avstand fra holdeplassene i luftlinje) Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 4

5 Side 5 Det er mange av bussrutene i området som kan gå direkte inn i matefunksjon til Bybanen (og motsatt), under forutsetning av at samspillet med banetrafikken skjer uten at bussrutene terminerer på baneholdeplassene. Bussrutene passerer ( tangerer ) baneholdeplassene. Med 5 minutters rutefrekvens på banen er dette neppe problematisk for reiser fra distriktet mot Bergen sentrum. Flere av de bussrutene som betjener området, har sitt nordlige endepunkt/utgangspunkt i Bergen sentrum og passerer gjennom Lyngbø, Fyllingsdalen eller Bønes. I den utstrekning disse har en tilfredsstillende reisetid og frekvens i Ytrebygd, reduserer det banens konkurranseevne i forhold til matebussalternativet. Det vil være sannsynlig at reiseutgangspunkter og mål i nærheten av banen kan få kortere reisetid med banen, mens steder lengre nord ikke vil oppnå vesentlig reisefordel (kanskje med unntak av køfri fremføring inn i sentrum) ved å benytte banen. Vi har valgt ut et antall reiserelasjoner til og fra steder i Ytrebygd hvor mating til banen kan være aktuelt. Disse stedene ligger utenfor det normale influensområdet (dvs. gangavstand for den enkelte stasjon) og forutsetter et tilbud av bussruter for at det skal være interessant for beboerne å benytte banen. Pga. topografi, fravær av veiforbindelser osv., er disse influensområdene vanskelig å definere eksakt. Vi har derfor valgt noen steder som 1) klart ligger utenfor en normal gangavstand og som 2) har høy befolkningstetthet og derfor er representative for beboerne i vedkommende område, og hvor 3) reisetiden med buss inn til eller fra nærmeste stasjon kan måles enkelt. De stedene vi har valgt ut er: Sted Søvik (Steinsvik) Fanatorget Dolvik Søreide Mater til Råstølen Statoil/Feråsen Statoil/Feråsen Birkelandskrysset og Råstølen De reiseutgangspunktene og -målene vi ser nærmere på er følgende: Sted Lagunen Nesttun Haukeland Danmarks plass Fjøsanger Sentrum Status i forhold til forlenget Bybane Holdeplass på banen Holdeplass på banen Ikke holdeplass på banen Holdeplass på banen Ikke holdeplass på banen Holdeplass på banen Reisetidene er hentet fra rutetabeller og Skyss reiseplanlegger. Reisetidsberegningene presenteres som differansen mellom dagens reisetider med buss (der busstidene er uveide gjennomsnitt der det er flere reisealternativer) og reisetid med buss/bane, hensyn tatt til overgangstid. Når reisetidsdifferansen er negativ, betyr det kortere reisetid med buss/bane. Når det er positiv, betyr det at buss/bane tar lengre tid enn dagens bussruter. Beregningene gir følgende resultater: Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 5

6 Side 6 Søvik (Steinsvik) Mating via Råstølen Lagunen 1,6 Nesttun 0,2 Haukeland -6,8 Danm.pl. -15,8 Fjøsanger 0,7 Sentrum 2,6 Fanatorget Mating via Feråsen Lagunen 2,1 Nesttun 0,8 Haukeland -6,2 Danm.pl. -4,2 Fjøsanger 24,3 Sentrum 12,1 Dolvik Mating via Feråsen Lagunen 0,1 Nesttun 4,8 Haukeland 26,8 Danm.pl. 9,8 Fjøsanger 2,3 Sentrum 4,1 Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 6

7 Side 7 Søreide Via Feråsen Via Birkelandskrysset Lagunen -11,9 4,4 Nesttun -17,2-1,0 Haukeland -1,2 5,0 Danmarks pl. 21,8 28,0 Fjøsanger 40,8 47,0 Sentrum 15,8 30,0 Beregningene kan sammenfattes slik: Reisetidsdifferanse (minutter) Og: Reiser mellom Lagunen Nesttun Haukeland Danm.pl. Fjøsanger Sentrum Søvik (Steinsvik) via Råstølen 1,6 0,2-6,8-15,8 0,7 2,6 Fanatorget via Feråsen 2,1 0,8-6,2-4,2 24,3 12,1 Dolvik via Feråsen 0,1 4,8 26,8 9,8 2,3 4,1 Via Feråsen -11,9-17,2-1,2 21,8 40,8 15,8 Søreide Via Birkelandskrysset 4,4-1,0 5,0 28,0 47,0 30,0 Tidsdifferansen er vist med grønn farge der hvor mating til Bybanen gir kortere reisetid enn dagens bussruter. Der hvor differansen er mindre enn 5 minutter i favør av gjeldende bussruter, er tiden angitt svart på hvitt, og der hvor differansen er 5 minutter eller mer i favør av gjeldende bussruter, er den angitt i rød farge. TILPASNING AV RUTENE TIL BYBANEN Beregningsresultatene indikerer slik vi ser det, at det er et visst potensial for å utvide banens influensområde nordover i Ytrebygd ved hjelp av bussmating. Dette området strekker seg imidlertid neppe særlig langt. Søvik nord for Steinsvik er det området som i størst grad kan få forbedret sin transportstandard med banen ved at bussrute 22 mellom Dolvik/Søreide og Nesttun mater via Råstølen. Denne bussruten blir ventelig kortet inn til Lagunen når banen er forlenget dit. Ytterligere avkorting og terminering på Råstølen er mulig, men det er trolig av betydning Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 7

8 Side 8 også for bussruten å utnytte trafikkpotensialet på det store senteret direkte samt å betjene bosatte i området mellom Lagunen og Råstølen. Rute 22 har i dag 20 minutters avgangsfrekvens hele dagen på strekningen Oasen(Fyllingsdalen) og Nesttun. Det er mulig å øke avgangsfrekvensen på strekningen Dolvik Råstølen for å oppnå en høystandard materute til banen f.eks. med 10 minutters frekvens. Da vil annen hver vogn ha forbindelse med bussruten og gi et godt reisetilbud til Steinsvik. Dette forutsetter veiløsninger ved Råstølen stasjon som tillater busser å snu ved ankomst til holdeplassen. Den lokale rute 54 Dolvik Nesttun som betjener Kokstad i Kokstadvegen sammen med rute 23 og 26, kan trolig avkortes til Birkelandskrysset når banen er forlenget til Flesland. Alternativt kunne rute 23 og 26 vurderes gitt økt rutefrekvens og erstatte rute 54. For rute 51 Skranevegen/Fanatorget sentrum kan det muligens være aktuelt å endre traseføringen når området kommer inn i influensområdet for banen på Sandsli stasjon. Rute 50E fra Birkelandskrysset/Flesland til Bergen Sentrum er en ekspressbussrute som neppe er aktuell for mating i større grad. Arbeidsdelingen mellom buss og bane i henholdsvis Kokstadvegen og Ytrebygdsvegen synes hensiktsmessig i alternativ BA. Det ser imidlertid ut til at Birkelandskrysset holdeplass på banen neppe er svært aktuell for mating for trafikanter nord for Flyplassvegen. Dette vil være viktigere for områdene på sydsiden. Disse rutene bør kunne kortes ned og gjøres til rene materuter til og fra Birkelandskrysset holdeplass på banen. Rutefrekvensen på Flyplassvegen må vurderes særskilt og i lys av at banen gir høy rutefrekvens til dels bare meter nord for denne. En forutsetning for at mating fra bane til buss skal fungere godt, er at bussruten har tilstrekkelig høy frekvens. Det er ikke attraktivt for reisende å havne på en overgangsstasjon hvor de må vente minutter på neste bussavgang etter den de akkurat mistet. Det følger av dette at også materuter som tangerer og ikke terminerer på holdeplassen, kan være noe mindre pålitelige enn ruter som terminerer på bussholdeplassen og kan vente tom til deres vogn på banen ankommer. Gode materuter til 5 minutters ruter på banen bør derfor helst gå hvert 10. minutt, minimum hvert 15. Alternativ BE Dette alternativet innebærer at banen ikke krysser Flyplassvegen etter passering av Ytrebygdsvegen holdeplass, men svinger vestover i tunnel under Kokstad-området. Dette innebærer at holdeplassen ved Birkelandskrysset erstattes av en Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 8

9 Side 9 holdeplass i Kokstadområdet, i tunnel under Kokstadvegen umiddelbart syd for Kokstaddalen. Holdeplassen i Ytrebygdsvegen tilrettelegges for overgangsreiser buss-bane og bane-buss: (Tilsynelatende har den skisserte løsningen bare plass til busser i sydgående retning. Dette innebærer at busser sydfra må kjøre forbi holdeplassen og rundt rundkjøringen før passasjerer kan settes av og tas opp.) Bussrutene syd for Kokstad som i dag terminerer i Birkelandskrysset terminal (rute 56 og rute 57), bør forlenges nordover i Ytrebygdsvegen ca 800 meter til og fra bussterminalen ved Ytrebygda holdeplass, for å fungere som materuter til Bybanen i Ytrebygdsvegen. Dagens bussruter nord for Flyplassvegen benytter ikke Ytrebygdsvegen nord for Birkelandskrysset. De kjører derimot på Kokstadvegen og Sandslivegen. Hele 8 ruter terminerer i eller tangerer Birkelandskrysset med mulighet for de på sydsiden av Flyplassvegen til å velge ulike retninger for videre reise: Flesland, Kokstad, Fanatorget, Dolvik, Søreide, Sotra, Loddefjord, Fyllingsdalen, Bønes/Fjøsanger, Lagunen/Nesttun og v.v. Vi tror ikke holdeplassene for Bybanen i Kokstadvegen og Ytrebygdsvegen kan erstatte busslinjene på Kokstadvegen, bla. fordi gangavstandene til de nordlige delene av Kokstad blir for lange. Arbeidstakere i Kokstadområdet som bor nordenfor (Sandeide/Søreide/Dolvik/Bønes/- Fyllingsdalen/Sotra) vil neppe benytte busser i Ytrebygdsvegen på grunn av avstand, høydeforskjell og få eller manglende gangveiforbindelser. Vi tror videre på bakgrunn av reisetidsstudien at det ikke er aktuelt å benytte Kokstad holdeplass på banen som overgangsstasjon buss-bane i større utstrekning. Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 9

10 Side 10 De bussrutene som betjener Kokstad-området i dag, bør derfor trolig fortsette med det. De vil neppe være attraktive som matebusser til bybaneholdeplassen, også fordi man reiser i feil retning i forhold til reisemål og -utgangspunkter østover og nordover. For å opprettholde forbindelsen mellom rutene sør for og rutene nord for Flyplassvegen, må derfor Birkelandskrysset opprettholdes som knutepunkt for bussrutene i området. Reisetidsanalysen viser at en bybaneholdeplass i Birkelandskrysset er lite egnet for bussmating i forhold til for eksempel Søreide. Ved å mate til/fra Ytrebygdsvegen holdeplass direkte i stedet for å kjøre via Kokstad til Birkelandskrysset, får bussen kanskje 3-4 minutter kortere kjøretid, og Bybanevognen vil være ca 1,5 minutt nærmere sentrum når passasjerene stiger på eller går av. En forskjell på 5-6 minutter eliminerer reisetidsforskjellen mellom f.eks. Søreide og Nesttun og Lagunen, men er klart utilstrekkelig for å gi en god reiseløsning mellom Søreide og de mer sentrale delene av Bergen. Hvis vi videre ser på en matebuss mellom Dolvik og Ytrebygdsvegen, er tilbudet med banen fortsatt ikke konkurransedyktig i forhold til direktebussene til sentrale deler av Bergen. Reisetidsdifferanse (minutter) Og: Reiser mellom Lagunen Nesttun Haukeland Danm.pl. Fjøsanger Sentrum Søreide Via Ytrebygdsvegen -1,6-7,0-1,0 19,0 38,0 24,0 Dolvik Via Ytrebygdsvegen -4,4-10,0-4,0 13,0 26,0 18,0 Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 10

11 Side 11 Mating nordfra bør således primært tilrettelegges for de områdene som ligger øst for Ytrebygdsvegen og nær bybaneholdeplassene utenfor gangavstand, dvs. områder som Skranevegen, Tipphaugen, Lonehaugen, Fanatorget, Søvik, Kleivadalen og Steinsvika og som mater holdeplassene Sandsli, Feråsen og Råstølen, hvor det er tidsgevinster å hente. Vi antar at følgende prinsipper bør legges til grunn når det skal planlegges nye bussruter i Ytrebygda når banen er forlenget til Flesland: Ekspressbussruter mellom Ytrebygda og Bergen Sentrum via Lagunen og Nesttun opprettholdes i det omfang det kapasitetsmessig er behov for det. De lange bussrutene som dekker reiser mellom Ytrebygda og bydeler i Bergen som ikke betjenes av Bybanen (Landås/Haukeland, Laksevåg/Gyldenpris, Fyllingsdalen, Fjøsanger/Bønes, Sotra mfl.), beholdes. Lokale bussruter fra området syd for Flyplassvegen mater til og fra Birkelandskrysset (alt. BA) eller i tillegg Ytrebygdsvegen (alt. BE). Det må fortsatt sikres korrespondanse i Birkelandskrysset til og fra rutene mellom Birkelandskrysset og Kokstad-området. Færre busser fortsetter til Lagunen langs Flyplassvegen. Bussruten mellom Sotra/Sandeide/Søreide og Birkelandskrysset/Bergen Lufthavn via Søreide og Dolvik opprettholdes med dagens trase gjennom Kokstad. Reisende til og fra lufthavnen får marginalt kortere reisetid ved å bytte til Bybanen i Kokstad hvorved bussruten kunne terminere i Birkelandskrysset, men ulempen ved avbrutt reise kan føre til avvist trafikk. Bussrute 54 Dolvik Kokstadveien Birkelandskrysset Lagunen kan få redusert betydning ved alternativ BE fordi mange arbeidstakere i Kokstad-området kan benytte Bybanen direkte på Kokstad stasjon. Rutene 26 (rushtid, Åsane) og 23 (Sotra-Lufthavnen) dekker trolig det gjenværende trafikkbehovet. Ved alternativ BA bør ruten fungere som materute på strekningen Dolvik - Birkelandskrysset uten forlengelse til Lagunen. Lokale bussruter via Søreide/Dolvik og Sandsli/Lagunen tangerer holdeplassene Sandsli, Feråsen og Råstølen på Bybanen og terminerer/snur i Birkelandskrysset og Lagunen. De områdene hvor bussmating til og fra Bybanen gir klar tidsgevinst, gis 10 minutters rutefrekvens på tider på dagen og i den utstrekning det ellers kan forsvares beleggsmessig. Det bør vurderes å etablere strekningen Dolvik-Fanatorget-Feråsen hpl.-sandslislusen- Sandsli hpl.-skranevegen-dolvik som høyfrekvent ringrute i begge retninger og med mating til Feråsen og Sandsli holdeplasser. Hvordan dette kan slå ut i praksis, ser vi nærmere på nedenfor: Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 11

12 Side 12 Rute 21 Dolvik terminal Fanatorget Sandsli Lagunen Nesttun Birkelundstoppen - Haukeland Sykehus Rute 22 Lagunen Steinsvik Dolvik Søreide Sandeide Oasen (Fyllingsdalen) Rute 23 Storavatnet (Sotra) Søreide Dolvik Kokstadvegen - Birkelandskrysset Bergen Lufthavn Rute 26 Sandsli Kokstad Birkelandskrysset Lagunen Fjøsanger Bergen busst. Åsane Rute 50E Sentrum Fyllingsdalen Dolvik Fanatorget Sandslivegen - Birkelandskrysset Rute 51 Sentrum Fjøsanger Dolvik Fanatorget Sandslivegen - Sandslislusen - Skranevegen Rute 53 Milde Birkelandskrysset Lagunen Nesttun (53E ekspress sentrum i rushtid) Rute 54 Dolvik Kokstad Birkelandskrysset (- Nesttun) Rute 56 Espeland - Birkelandskrysset - Nesttun Rute 57 Rute 65 Flesland Birkelandskrysset Lufthavnen Nesttun Blomsterdalen Fana Stadion Lagunen Nesttun Ytrebygda Haukeland sykehus Lokalrute for Søvik/ Steinsvik Flyplass- og arbeidsrute for Sotra mv. Ekspress- /rushtidsrute Sandsli/Kokstad Sentrum og Åsane Ekspress/rushtidsrute Ytrebygda sentrum via Fyllingsdalen Langrute Ytrebygda Fjøsanger/-sentrum Lokal-/ materute til Bybanen på Nesttun. Lokal rute mellom Dolvik terminal og Kokstad/Birkelandskrysset/Nesttun Lokalrute for Espeland til Birkelandskrysset Lokalrute for Flesland til Birkelandskrysset Lokalrute for Blomsterdalen/Grimseid Rutefrekvens i dag (avg. per time) Rute nr Rutetrase Hovedfunksjon Bybaneholdeplass 2 (-4) Tangerer Feråsen 2 (4) Tangerer Råstølen 1 (4) Tangerer Kokstad (-3) 1 Tangerer Kokstad (-4) Tangerer Feråsen 1 (-4) Tangerer Sandsli og Feråsen 1 (2; fra B.kr. -4) Terminal i Birkelandskrysset (BA) 1 (-4) Tangerer Kokstad 0,5-1 (2) Terminere på Birkelandskrysset 0,5-1 (-4) Tangerer Birkelandskrysset (BA) 2 (3) Materute til Nesttun Tiltak ved Bybanens forlengelse til lufthavnen Suppleres med materute/ringrute se rute 51 og 54 Økt frekvens Dolvik Råstølen Ingen tiltak Bussruten bruker 25 min. mellom Ytrebygda og sentrum. Ingen tiltak. Kapasitetsvurdering Kjører Dolvik - Kokstad - Birkelandskrysset. Vurdere ringrute Dolvik- Fanatorget-Feråsen- Sandslislusen-Skranevegen-Dolvik og v.v. Materute til Birkelandskrysset holdeplass (BA)/ Ytrebygdsvegen holdeplass (BE). (Rushtidsforlengelse til sentrum hvis kapasitetsbehov) Erstattet av ringrute Dolvik-Fanatorget- Feråsen-Sandslislusen- Skrane-vegen-Dolvik og v.v. Materute til Birkelandskrysset holdeplass (BA)/ Ytrebygdsvegen holdeplass (BE) Materute til Birkelandskrysset holdeplass (BA)/ Ytrebygdsvegen holdeplass (BE) Avkorting til Lagunen. Berøres ikke av forlengelsen til Lufthavnen I utgangspunktet ser det ut til at redusert produksjon ved avkorting av ruter langs Flyplassvegen fra og til Lagunen og i neste omgang videre til Birkelandskrysset (alt. BA), evt. forlengelse ca 800 meter til Ytrebygda holdeplass (alt. BE) oppveies av økt produksjon for å dekke økt rutefrekvens i Steinsvikvegen og Sandslivegen/Skranevegen. En grov beregning indikerer likevel at forslaget ovenfor kan innebære en merproduksjon på ca km per år. 1 Første tall = antall avganger per time utenom rushtid, tall i parentes etter - = inntil antall avganger i rushtid Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 12

13 Side 13 Beregningen inneholder følgende elementer: Rute 22: 10 minutters rutefrekvens DolvikRåstølen store deler av dagen Rute 51: Kjører Dolvik-Kokstad-Birkelandskrysset dvs. ca 1,5 km Rute 54: Opphører (i gj.sn. 4 km per tur) Rute 53/53E/56 45 nye avg./dag + ca rutekm./år 30 avg./dag - ca rutekm./år - 36 avg./dag - ca rutekm./år Erstattes av ny ringrute Dolvik-Skranevegen-Sandsli-Fanatorget-Dolvik 6 km., 10 min. rutefrekvens 90 avg./dag + ca rutekm./år Reduksjon Birkelandskrysset-Lagunen, færre avganger til Bergen Sentrum Anslag - ca rutekm./år Samlet ruteendring + ca rutekm./år Når det gjelder tiltak ved stasjonene Sandsli og Feråsen, bør det tas hensyn til at bussene skal tangere, ikke terminere på stasjonene. For å begrense fotgjengerkryssing av de aktuelle veiene, bør det vurderes å legge holdeplassen for begge kjøreretninger på banens side av veien. På Råstølen skal busser både passere og terminere. Dette kan forutsette plass til tre busser i bredden for å sikre passeringsmulighet også når én buss i hver retning er parkert på holdeplassen. På holdeplassen Råstølen må det også sikres snumulighet for dedikerte matebusser SAMMENLIGNING MELLOM ALT. BA OG BE Forskjellen mellom alt. BA og BE er at dagens ruter syd for Flyplassvegen (Flesland, Espeland, Hjellestad, Milde) ved alternativ BA kan fortsette som før med mating til og fra banen så vel som bussruter nordfra og østfra på Birkelandskrysset terminal. Det gis også som i dag forbindelse til og fra bussene gjennom Kokstad og Sandsli og busser til/fra sentrale Bergen. Ved alternativ BE bør disse bussene fortsatt betjene Birkelandskrysset terminal for reiser til og fra Kokstad, Dolvik, Søreide, Sotra, Fyllingsdalen og vestre deler av sentrale Bergen. Bussene sørfra fortsetter til Ytrebygdsvegen holdeplass på Bybanen, en distanse på ca. én kilometer, inkl. snuing i rundkjøring nord for holdeplassen for mating til og fra Bybanen. (Tilleggsproduksjonen utgjør ca. 1,7 km. per rundtur. Det kan dreie seg om ca. 60 rundturer per vanlig virkedag. Det betyr på årsbasis ca rutekilometer.) Bussrutene nord for Flyplassvegen som betjener forbindelsen mellom Ytrebygda og Sotra, Fyllingsdalen, Bønes/Fjøsanger og vestre deler av sentrale Bergen, bør i hovedsak fortsette som før, fordi banen ikke dekker disse reiserelasjonene. Rutene gjennom Kokstad har i beskjeden grad relevans som materuter til banen fordi dette ikke gir reisetidsgevinster av betydning. Dette gjelder uansett alternativ BA eller BE. Bussrutene som betjener Sandsli, Skranevegen, Fanatorget og Steinsvik har samme trase og passerer samme holdeplasser i begge alternativene. I begge alternativene kan det utvikles mating ved tangering av dedikerte materuter for å betjene Sandsli-området, Skranevegen og boligog næringsområdene ved Fanatorget. Søvik/Steinsvik betjenes av den gjennomgående ruten Oasen Lagunen supplert med avganger Dolvik-Råstølen for samlet å gi 10 minutters rutefrekvens som beskrevet ovenfor. Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 13

14 Side 14. Bybanen til Flesland og bussrutene i Ytrebygd 14

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010 Informasjon om Endring av linjenummer og nye linjer frå 16. august 2010 Har din buss bytta nummer eller blitt erstatta av andre linjer? Ver obs på at ekspresslinjene (unntatt 50E og 78E) ikkje er oppført

Detaljer

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2016 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære søndagsruter med nattavganger som natt til lørdag. 17. MAI

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY SOMMER Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide til ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Fra 17. august 2015 ASKØY

Fra 17. august 2015 ASKØY Fra 17. august 2015 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide for ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus...

Detaljer

ALTERNATIVE MULIGHETER FOR KOLLEKTIVTRANSPORT TIL HAUKELAND UNIVERSITETS SYKEHUS.

ALTERNATIVE MULIGHETER FOR KOLLEKTIVTRANSPORT TIL HAUKELAND UNIVERSITETS SYKEHUS. Til: Fra: Studio 4 Arkitekter as v/siri Rørholt Morten Henriksen Dato: 2007-08-28 Oppdrag: 516094 Trafikkvurdering Haukeland sykehus ALTERNATIVE MULIGHETER FOR KOLLEKTIVTRANSPORT TIL HAUKELAND UNIVERSITETS

Detaljer

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA:

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA: PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT Alternativ BA: Kartet viser at BA-linjen fanger opp mange arbeidsplasser og bosatte i Birkelandsskiftet, samt et stort potensial for e arbeidsplasser i Kokstad Vest/Flyplassvegen.

Detaljer

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2015 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære lørdagsruter med nattavganger som natt til søndag. 17. MAI

Detaljer

Beskrivelse av planområdet: Planområdet strekker seg fra Rådalen (Lagunen) til Flesland (Bergen Lufthavn).

Beskrivelse av planområdet: Planområdet strekker seg fra Rådalen (Lagunen) til Flesland (Bergen Lufthavn). Dato: 7. februar 2011 TFBU /11 Rådet for byforming og arkitektur Bybanen Rådal - Flesland, Reguleringsplan AAVA SARK-5120-200819795-168 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til reguleringsplan nr.

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200819795-333 Saksbehandler: MASR Emnekode: SARK-5120 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Marte Holm Byråd Lisbeth

Detaljer

Bli kjent med Bybanen

Bli kjent med Bybanen Bli kjent med Bybanen Foto og illustrasjon: Maritime Colours Vogn design: Paulussen side 2 side 3 Hvorfor bygger vi Bybanen? Vi bygger Bybanen fordi: Bergen blir en hyggeligere by å bo i. Vi som bor her

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010. Erik Spilsberg (Prosjektleder)

BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010. Erik Spilsberg (Prosjektleder) BYBANEUTREDNING ORIENTERING 9. APRIL 2010 Erik Spilsberg (Prosjektleder) DISPOSISJON Hva er en bybane og hvorfor bygger man bybaner? Utgangspunkt og forutsetninger for utredningsarbeidet Foreløpige skisser

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Transportstrategier i kommuneplan for Bergen

Transportstrategier i kommuneplan for Bergen Transportstrategier i kommuneplan for Bergen Et fremtidsrettet transportsystem som støtter kommunens arealpolitikk og vekststrategi Plansjef Mette Svanes Plankart (juridisk bindende) 2 1 3 Redusere trafikkveksten

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Fra 14. august 2017 til 31. desember 2017 ASKØY

Fra 14. august 2017 til 31. desember 2017 ASKØY Fra 14. august 2017 til 31. desember 2017 ASKØY M ØME INNHOLD Guide for ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume Haukeland

Detaljer

Bybanebyen Bergen 2030. En beskrivelse av et komplett kollektivsystem Høring til Åsanebanen

Bybanebyen Bergen 2030. En beskrivelse av et komplett kollektivsystem Høring til Åsanebanen Bybanebyen Bergen 2030 En beskrivelse av et komplett kollektivsystem Høring til Åsanebanen Utarbeidet av Trafikkonsept Oktober 2013 Sammendrag Denne rapporten gir en detaljert beskrivelse av et fullt utbygget

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

50E. Mandag fredag. Fra Birkelandsskiftet avgang. Mandag fredag. Kl.16.00 17.45 (hvert 15. min)

50E. Mandag fredag. Fra Birkelandsskiftet avgang. Mandag fredag. Kl.16.00 17.45 (hvert 15. min) 26 Første Fra avgang Kl. 9.00 13.30 term. 5.45 6.15 6.30 6.40 6.50 7.00 7.10 7.20 7.30 7.40 7.50 8.00 8.15 8.30 8.45 00 30 14.00 14.30 14.45 Skranesvingen... 5.48 6.18 6.34 6.44 6.54 7.04 7.14 7.24 7.34

Detaljer

Varden-Lægdene. Mandag - fredag

Varden-Lægdene. Mandag - fredag 31 Varden-Lægdene TRASÈ: Varden - Hesjaholtet - Oasen - Løvstakktunnelen - Nøstet - Jon Smørs gate - Strandgaten - Småstrandgaten - Nygaten - Kalfaret - Haukeland sykehus - Landås - Lægdene - Montana -

Detaljer

SOMMER. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM

SOMMER. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM SOMMER 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Trasébeskrivelser... 2 4 Guide til ruteheftet... 5 1 Byparken Lagunen (Bybanen)... 6 11 2 Birkelundstoppen Sentrum...

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

SOMMAR. Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN

SOMMAR. Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN SOMMAR Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN M ØME INNHALD Guide for ruteheftet... 3 445/450/460 Straume terminal Bergen busstasjon... 4-5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus... 6

Detaljer

Vurdering av ulike transportkonsepter for kollektivbetjening av strekningen sentrum- Åsane

Vurdering av ulike transportkonsepter for kollektivbetjening av strekningen sentrum- Åsane BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201125114-538 Emnekode: ESARK-5120 Saksbeh: RHER Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato:

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen.

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 26.2.2013 Saksnr.: 200908907/170 Emnekode:

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bergen kommune. Etat for plan og geodata. Bybane sentrum til Åsane. Saksnr. 201125114

Detaljer

Om Norsk Bane AS. 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene.

Om Norsk Bane AS. 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene. Om Norsk Bane AS 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene. Mener norsk jernbane må utvikles gjennom større vektlegging av marked, konkurransedyktighet og lønnsomhet. Utvikler detaljerte planer

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Ruteendring i Bergensområdet haust 2016 og bruk av auka budsjettrammer

Ruteendring i Bergensområdet haust 2016 og bruk av auka budsjettrammer Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2014/278-30 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksgang Saksframlegg Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.2016 Fylkesutvalet 19.05.2016 Ruteendring i Bergensområdet

Detaljer

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007 Bybanen i Bergen - Universell utforming Vedtatt trase- 1. byggetrinn Bybanetraséen Sentrum Nesttun - 9,8 km dobbeltspor - 2 terminaler - 12 holdeplasser

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016 Sarpsborg Fredrikstad Vi endrer Glommaringen 4. januar 2016 Glommaringen har blitt en svært populær ringrute mellom Fredrikstad og Sarpsborg med nærmere 1,5 millioner

Detaljer

Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet

Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet Framtidig bybanenett i Bergensområdet Vedleggsnotat 3 Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet Innhold 1. Grunnlagsmateriale og forutsetninger for vekstpotensial i korridorene...2

Detaljer

Mandag - fredag 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.09 19.38 20.08 20.38 21.09 21.58 22.28 22.58 23.23 23.48 00.28 00.

Mandag - fredag 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.09 19.38 20.08 20.38 21.09 21.58 22.28 22.58 23.23 23.48 00.28 00. 31 Varden Lægdene Trasé: Varden > Hesjaholtet > > Løvstakktunnelen > Nøstet > Jon Smørs gate > Strandgaten > Småstrandgaten > Nygaten > Kalfaret > Haukeland sykehus > Landås > Lægdene > Montana > Mannsverk.

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth NY BUSSHOLDEPLASS I VIKERSUND RÅDMANNENS FORSLAG: Bussholdeplassen i Vikersund anlegges langs Vikersundgata, slik skisse

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett NVF Stipend Rapport Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett Jönköping, Sverige/16 19. september 2007 Are Kullerud og Jørn Arild Sæther Forord I vår prosjektoppgave, som inngår

Detaljer

Tide ASA Effective: 13/08/2012

Tide ASA Effective: 13/08/2012 54014ac Skift Blokk Påmnst Start Fra Til Slutt Avmnst hverdager 4 8519 4:55 29 5:05 9:03 29 9:08 8519 13:52 29 13:57 15:41 29 15:46 Block 8519 tom / 24123 Haukåsanlegget... 5:05 - / 17.000 Takvam snuplass...

Detaljer

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim ATP-modellen og sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim Ny sykkelmodul i ATP-modellen I forbindelse med Nasjonal sykkelstrategi har behovet for en metode og et verktøy i arbeidet

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

STREKNINGSVIS GJENNOMGANG AV KOLLEKTIVTRASEER I BUSKERUDBYEN KONGSBERG, SENTRUM OG GAMLEGRENDÅSEN

STREKNINGSVIS GJENNOMGANG AV KOLLEKTIVTRASEER I BUSKERUDBYEN KONGSBERG, SENTRUM OG GAMLEGRENDÅSEN Oppdragsgiver Brakar Rapporttype Rapport 21.12.212 STREKNINGSVIS GJENNOMGANG AV KOLLEKTIVTRASEER I BUSKERUDBYEN KONGSBERG, SENTRUM OG GAMLEGRENDÅSEN Kilde: google.maps.no 3 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn:

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Bussmetro i Kristiansand. - Hva er gjennomført - Hva planlegges i kommuneplanen

Bussmetro i Kristiansand. - Hva er gjennomført - Hva planlegges i kommuneplanen Bussmetro i Kristiansand - Hva er gjennomført - Hva planlegges i kommuneplanen Bergen 10.02.2009 Bussmetro / Superbuss / Bus Rapid Transit Utvikler busstilbud med bybanens fordeler Helhetslig system uten

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11298-9 Saksbehandlar: Tor Harald Rødseth Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 Søknad frå Tide Buss AS om

Detaljer

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14 BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Hvorfor ønsket vi bybane? 1. Befolkningsvekst i Bergen 2. Miljø. Vi kan ikke kjøre mer bil 3. Vi trenger en annen form for transport. Kapasitet (tid, frekvens, antall).

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Kollektivassignment i EMMA og VISUM

Kollektivassignment i EMMA og VISUM Kollektivassignment i EMMA og VISUM Odd I. Larsen Høgskolen i Molde Stockholm 15.12.2010 Algoritmene VISUM Random Departure Time (RDT) (Hasselström, 1981) EMMA Optimal Strategy (OS) (Spiess & Florian,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3342-1 Saksbehandler Leiv Egil Thorsen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Gangveger til bybanen Råstølen - Flesland

Gangveger til bybanen Råstølen - Flesland Orienteringssak Gangveger til bybanen Råstølen - Flesland Juni 2012 Innhold Innledning Metode Sammendrag Tiltak Rådal - Flesland Råstølen Sandslivegen (Statoil) Sandslimarka Kokstad Birkelandskiftet terminal

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Takstforsøket og ruteutvidelsen Drøbak - Oslo for Stor-Oslo lokaltrafikk A.S. Faglig vurdering av effektene

Takstforsøket og ruteutvidelsen Drøbak - Oslo for Stor-Oslo lokaltrafikk A.S. Faglig vurdering av effektene NOTAT NR 6/2007 Alberte Ruud Katrine Kjørstad Takstforsøket og ruteutvidelsen Drøbak - Oslo for Stor-Oslo lokaltrafikk A.S. Faglig vurdering av effektene Faglig vurdering av effektene 1 2 FORORD Urbanet

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson

Hei! Utdypning av våre argumenter er godt beskrevet i vedlegget til mailen. Mvh Bjørn Erik Solstad og Gro Børjesson Fra: Gro Boerjesson Sendt: 29. februar 2016 00:06 Til: E-post Postmottak; Gro Boerjesson Emne: "Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027" Vedlegg: Skolebehovsplan 20152027.docx

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Fergene i Oslo utgjør en naturlig, omenn liten del av Oslos totale trafikkbilde. Båttrafikken i Oslo besørges av to private selskaper:

Fergene i Oslo utgjør en naturlig, omenn liten del av Oslos totale trafikkbilde. Båttrafikken i Oslo besørges av to private selskaper: Oslo-båtene Fergene i Oslo utgjør en naturlig, omenn liten del av Oslos totale trafikkbilde. Båttrafikken i Oslo besørges av to private selskaper: Bygdøyfergen Båttrafikken til Bygdøy besørges av Skibs-

Detaljer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Byutviklingsenheten Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Til: Prosjektgruppen for Samferdselspakken for Kristiansandsregionen Fra: Hilde Gulbrandsen, Byutviklingsenheten Kopi: Teknisk direktør

Detaljer

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Mål fremkommelighet Mål i Oslo og Akershus siden 2001: Øke reisehastigheten for buss og trikk med 20 %.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

KDP Birkeland, Liland og Espeland

KDP Birkeland, Liland og Espeland Bergen kommune, Etat for plan og geodata Saksnr. 200908907-270 KDP Birkeland, Liland og Espeland Bybanen i Bergen Vurdering av mulig forlengelse fra Flesland til Blomsterdalen 2011-08-15 Oppdragsnr: 5013439

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Bybanen i Bergen en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen?

Bybanen i Bergen en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen? Bybanen i Bergen en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen? Kollektivforums årskonferanse 2016 Samspill og effektivitet i transportsystemet 1.-2. februar 2016, Oslo Kongressenter, Youngs

Detaljer

Planprogram for reguleringsplan

Planprogram for reguleringsplan Planprogram for reguleringsplan Rådal Flesland 24. februar 2010, rev. 19. mars 2010 BYBANEN RÅDAL - FLESLAND Side 2 av 48 Planprogram for reguleringsplan Bybane Rådal - Flesland Navn på oppdraget: Planprogram

Detaljer

ANVENDELSE AV PRINSIPPENE I DENNE VEILEDEREN...5 4. AKT S PRINSIPPER FOR GOD RUTEPLANLEGGING... 7 UNNGÅ RINGLINJER I ENDEN AV PENDLER...

ANVENDELSE AV PRINSIPPENE I DENNE VEILEDEREN...5 4. AKT S PRINSIPPER FOR GOD RUTEPLANLEGGING... 7 UNNGÅ RINGLINJER I ENDEN AV PENDLER... VEILEDER LINJENETT INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. KOLLEKTIVTRANSPORTEN PÅ SØRLANDET... 5 ANVENDELSE AV PRINSIPPENE I DENNE VEILEDEREN...5 3. KUNDENES KVALITETSKRAV...6 4. AKT S PRINSIPPER FOR GOD RUTEPLANLEGGING...

Detaljer

Reiseinfo NM mangekamp Arna idrettspark Indre Arna Bergen mai 2017

Reiseinfo NM mangekamp Arna idrettspark Indre Arna Bergen mai 2017 Reiseinfo NM mangekamp Arna idrettspark Indre Arna Bergen 20-21. mai 2017 Foto: Snorre Bang Utaker Arrangør: IL Fri Oversiktskart Bergen Arna idrettspark har adresse Indre Arnavegen 189, Indre Arna. Side:

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland SAKSBEHANDLER / FORFATTER Idar Ludvig Nilsen Granøien SINTEF IKT Postadresse: Postboks

Detaljer

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 Jernbanen i Oslo-området moderniseres Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 All togtrafikk til og fra Nationaltheatret og Oslo S stopper i perioden 26. juni 8. august og erstattes med alternativ

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen

Hei. Jeg stoler på at kommunen vil ta til fornuft i denne saken! Mvh Therese Engen Fra: Therese Engen Sendt: 29. februar 2016 21:33 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsenskolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015.docx Hei.

Detaljer

31. mai 2013 Bussbevegelser i Bergen Sentrum

31. mai 2013 Bussbevegelser i Bergen Sentrum Bussbevegelser i Bergen Sentrum - status, utfordringer og løsninger Presentasjon av foreløpige resultater 30. mai John Martin Jacobsen Skyss Skyss - Omfang virksomhet Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane

Detaljer