Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013"

Transkript

1 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse

2 Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975 Oslo. Generell informasjon om fag: Daglig leder: Terje Overgård Veileder: Rolf Wesenberg Veileder: Anne Cappelen Grandt Innhold: Om læring Om kurs Opplæringssenterets vedtekter Innhold i lærlingens perm med læreplaner, lover m.m. Alle illustrasjoner er laget av lærlinger i vår interne designkonkurranse i 2008.

3 Til bedriften om lærling og læring Lærlingens opplæring skal forholde seg til læreplanen i profileringsdesignfaget. Kompetansemålene i læreplanen er styrende for innholdet i våre kurs og skal også være styrende for opplæringen i bedriften. Vår visjonen for opplæringen er: Utfordring Mestring Anerkjennelse. Lærlingene må få tilstrekkelige utfordringer slik at de yter det «lille ekstra» underveis i læretiden, oppnå følelsen av mestring og å være trygge når de ber om bistand eller hjelp til å løse bedriftens arbeidsoppgaver få anerkjennelse når arbeidsoppgavene løses på en god og positiv måte, både i lærebedriften og på våre kurs. Læring i bedriften Når erfaringen og kunnskapen øker må også utfordringene øke! Bedriften (instruktøren) har ansvar for å følge opp lærlingen i det daglige arbeidet, og å gi anerkjennelse og konstruktive tilbakemeldinger underveis. Men det er også viktig at lærlingen lærer å be om tilbakemeldinger på sitt eget arbeid. Instruktør i bedrift har her et særlig ansvar. Læring hos Opplæringssenteret Opplæringssenteret tilbyr kurs og veiledning til lærlinger se informasjon på neste side og i kurs- programmet. Har en lærling behov for faglig bistand til gjennomføring av arbeidsoppgaver i bedriften og ikke kan få hjelp der, kan Opplæringssenterets kursledere være behjelpelig, enten per telefon eller e-post. Kommunikasjon Budskap Balanse Målgruppe Kreativ Utsnitt Typografi Design RIP Versaler komposisjon CMYK Opplæringssenteret tilbyr også bedriftsinterne kurs til sine medlemsbedrifter, til en svært gunstig pris. Oppfølging underveis Minst én gang i halvåret avtaler Opplæringssenterets veiledere møte i bedriften med instruktør og lærling. Sammen vurderer vi progresjonen i læreprosessen og planlegger lærlingens videre arbeid.

4 Til bedriften om kurs Gjennomgå sammen med lærlingen innholdet i kursene lærlingen deltar på. Dersom det er mulig å tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at lærlingen kan bruke den nye kunnskapen når de kommer tilbake fra gjennomført kurs, er dette svært nyttig både for lærlingen og bedriften. Trening etter kurs er svært viktig ellers kan den nye kunnskapen fort bli glemt! Når lærlingen kommer tilbake fra kurs full av entusiasme og ny kunnskap, kan bedriften ha stor nytte av å be lærlingen om å fortelle og å vise i praksis til kolleger og medarbeidere, hva han eller hun har lært. Når man gjenforteller og viser til andre, sitter kunnskapen dessuten enda bedre. I tillegg er det er givende for lærlingen å få rollen som faglig ressurs. Opplæringssenterets intensjoner Kursene hos Opplæringssenteret er spesielt tilrettelagt for lærlinger. Dette betyr at vi bygger videre på de kunnskapene som lærlingene har fra skole og arbeid. Lærlingenes kunnskaper er forskjellige, og hva som er nytt og hva som er oppfriskning er derfor individuelt. Lærlingene opplever uansett en dypere, faglig forståelse etter gjennomført kurs. Kurssyklusen fase 1 og fase 2 Kursene er lagt opp som en syklus, hvor kursene bygges på hverandre som byggeklosser. Fordi vi tilbyr samme kurs for alle lærlinger, kan f.eks. Illustrator bygge på temaer som er innlært på Photoshop eller InDesign. Kurssyklusen går over ett år. Det gir alle lærlinger som har en læretid på to år, mulighet til å ta noen kurs første år og fordele noen til andre året, dersom det passer lærling og bedrift best. Vi har beskrevet dette i kursprogrammet som fase 1 og 2, hvor vi anbefaler fase1-kursene første året, og fase 2-kursene året etter. Kursenes innhold er tilpasset kompetansemålene i læreplanen se lenger ut i dette heftet. Valg av kurs Alle kurs er frivillige og påmelding skjer etter faglig behov hos den enkelte lærling. Kursene skal til sammen gi en helhetlig oversikt over hele fagområdet. På noen kurs vil profileringsdesig- og mediegrafikerlærlinger gå sammen, og dersom det blir stor nok oppslutning, vil det blir egne kurs for profileringsdesignere i temaer som bare disse har behov for. Opplæringssenterets kurstilbud skal dessuten gi hver enkelt lærling et kunnskaps- og kompetanseløft som dekker de faglige utfordringene i bedriften og ved gjennomføring av svenneprøven.

5 DIGITALT Kurs og arbeid i bedrift Svenneprøve Lærlingens kunnskap ved start Gjennomgående arbeidsmetoder Vi legger vekt på å formidle praktiske og effektive arbeidsmetoder, innlæring av faglige uttrykk, regler og generell kvalitetssikring av arbeidsprosessen. Vi arbeider hele tiden med konkrete oppgaver, slik at gjennomgått teoristoff umiddelbart blir testet ut og forstått i praksis. Vi har en innholdsliste for hvert kurs. Men det er alltid rom for å ta opp egne problemstillinger fra egen arbeidssituasjon. Vi oppfordrer til dette! Det man lærer når man har konkret behov blir sjeldent glemt. Selv om de fleste kursene er teknisk orienterte og man konsentrerer seg om «hvordan får jeg det til», legges oppgavene mest mulig tilrette for at lærlingen skal tenke ut løsninger selv og å ha spillerom for å tenke eget design. Alle ukekurs har en større oppgave med eget, «fritt» design, hvor man samtidig trener på de tekniske ferdighetene. Det er aldri fler enn 11 deltakere per kurs. Hver enkelt lærling får derfor individuell oppfølging. Det er også et mål fra vår side at alle skal ha store nok utfordringer. Dersom lærlingen har gode kunnskaper om deler av kursinnholdet, tilrettelegger vi for oppgaver som gir dem større utfordringer eller mer krevende arbeidsoppgaver. De står selvfølgelig også fritt til å ta med egne oppgaver fra lærebedriften. Kurskompendier Til de noen kurs får lærlingen kurskompendier og arbeidsfiler. Disse er til bruk som støtte og referanse til arbeidet i lærebedriften. Arbeidsfilene kan lærlingen arbeide videre med i ledige stunder, samt at vi anbefaler at de ferdige oppgavene legge i lærlingens portfolie. Spesielle kurs Lærlinger i filmbedrifter kan ha behov for spesielle kurs som normalt ikke inngår i vårt tilbud. Ved slike behov kan vi enten sette opp spesialkurs eller gi lærebedriftene tilskudd til eksterne kurs. Ta kontakt med veileder i Opplæringssenteret dersom dette er aktuelt. Kurskalenderen Vi har laget en kurskalender og en kursoversikt som både instruktør og lærling kan notere påmeldingen på. Vi sender påminnelse om kurs til lærlingen ca én uke før kursstart. Lærlingen har selv ansvar for å informere instruktør om deltagelse på kurs. Fravær på kurs Deltagelse på kurs regnes som arbeidstid selv om lærlingen ikke er fysisk til stede i bedriften. Det vil si at fravær på kurs blir meldt tilbake til arbeidsgiver. Blir lærlingen syk skal lærlingen melde ifra både til Opplæringssenteret og til bedriften.

6 Vedtekter Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: Organisasjonsform: Forening 2 Organisering Opplæringssenteret skal ha følgende organer: Årsmøtet som har øverste myndighet Styret som er ansvarlig for driften. Styret velges av Årsmøtet Administrasjonen som tar seg av den daglige ledelse og ledes av daglig leder. 3 Formål Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, heretter kalt Opplæringssenteret, skal opprette lærekontrakter og drive opplæringsvirksomhet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Opplæringssenteret er opprettet for å koordinere og styrke fagopplæringen i de grafiske fagområdene mediegrafiker, trykker, serigrafi, bokbinder og håndbokbinder for sine medlemsbedrifter. I tillegg til dette kan Opplæringssenteret tilby andre rekrutterings- og opplæringstiltak som faller naturlig inn under virksomheten. Opplæringssenteret er godkjent som lærebedrift (som opplæringskontor i henhold til Opplæringsloven) i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark og Oppland, og har sitt hovedvirkeområde i disse fylkene. Opplæringssenteret kan også bistå med opplæringstiltak og lærekontrakter i andre fylker. Opplæringssenteret er i tillegg godkjent som lærebedrift i profileringsdesignfaget i Oslo, Akershus og Oppland. Godkjenning i andre fylker etter behov. Opplæringssenteret skal medvirke til å øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft, heve kompetansenivået og øke status til grafiske lærlinger og bedrifter ved å: tilrettelegge og koordinere ansettelse og opplæring av lærlinger gjennom samarbeid mellom skoler, yrkesopplæringsnemnder og Opplæringssenterets lærlinger og medlemsbedrifter stimulere til tiltak som øker kvaliteten i opplæringen tilby yrkespedagogisk rådgivning være orientert om internasjonal utvikling og å organisere eventuelle utvekslingsprogram formidle erfaring og bidra til samarbeid bedriftene i mellom. 4 Medlemmer Bedrifter Som medlem av Opplæringssenteret kan opptas bedrifter som kan gi fagopplæring til lærlinger innenfor ett eller flere av fagområdene mediegrafiker, trykker, serigrafi, bokbinder eller håndbokbinder. Medlemmer av opplæringssenteret kan melde seg ut, men ansvar i forbindelse med inngåtte lærekontrakter må oppfylles eller overføres til andre bedrifter som tilfredsstiller kravene til medlemskap i Opplæringssenteret. Utmelding kan kun skje ved utløp av kalenderåret. Utmelding må skje skriftlig med minst tre måneders varsel før utløp av kalenderåret. Organisasjoner NHO Grafisk, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Fellesforbundet kan være tilsluttet Opplæringssenteret. Organisasjonene forplikter seg til å arbeide aktivt blant sine medlemmer/ medlemsbedrifter for å skaffe flere læreplasser og opplæringsbedrifter. 5 Årsmøte Årsmøtet er øverste myndighet for Opplæringssenteret. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet velger dirigent og referent. Styret sender pr. e-post innkalling med dagsorden til medlemmene senest 30 dager før årsmøtet. Dersom andre saker enn de som fremgår av styrets forslag til dagsorden ønskes behandlet av årsmøtet, må disse være mottatt av styret senest

7 14 dager før årsmøtet. Med 4/5 flertall kan årsmøtet fravike denne regel og ta opp nye saker på dagsorden. Innkallingen skal ha som vedlegg: Dagsorden for årsmøtet Fullmaktskjema med frist for innsending Følgende skal sendes til årsmøtedeltagerne senest syv dager før årsmøtet: Årsberetning Regnskap Uavhengig revisors uttalelese ved forenklet revisorkontroll Budsjettforslag Innkomne forslag Valgkomiteens forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer så langt disse er på valg. Styrets forslag til medlemmer av valgkomiteen så langt disse er på valg. Andre saker som i henhold til disse vedtekter hører inn under årsmøtet. Årsmøtet skal behandle: Dagsorden Årsberetning Regnskap Budsjettforslag Uavhengig revisors uttalelese ved forenklet revisorkontroll Innkomne forslag Valg av styre samt varamedlemmer Valg av styreleder og nestleder Valg av valgkomité på to personer Valgkomiteen legger frem forslag til årsmøtet på: styreleder, nestleder, to styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret legger frem forslag til årsmøte på medlemmer av valgkomiteen. Endringer av vedtektene og oppløsning av Opplæringssenteret behandles av årsmøtet i henhold til 13 og 14. På årsmøtet har hvert medlem én stemme og kan ved fullmakt representerer ett medlem. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som er representert. For å være gyldig som fullmakt på årsmøtet, må følgende kriterier være oppfylt: Kun fullmaktskjema fra Opplæringssenteret skal benyttes. Dette blir sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet. Fullmakten må sendes Opplæringssenteret innen en bestemt dato oppgitt i innkallingen til årsmøtet. Antall stemmeberettigede, inklusive innkomne fullmakter, leses opp for årsmøtet før årsmøtet tar til. Årsmøtet skal velge styreleder og nestleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. Videre skal velges valgkomité på to medlemmer. Styreleder og nestleder velges for 2 år. Styreleder velges i år med partall og nestleder i år med oddetall. Styremedlemmene velges for 2 år. Ett styremedlem velges i år med partall og ett styremedlem velges i år med oddetall. Varamedlemmer, revisor og valgkomité velges for ett år. Benkeforslag på styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer av valgkomiteen er tillatt. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra årsmøtet. Protokoll undertegnes av møteleder selv og en annen deltager på årsmøtet som velges med alminnelig flertall. 6 Stemmeregler på årsmøte Vedtak/saker som ikke gjelder personvalg Med mindre annet er bestemt i disse vedtekter, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall, det vil si med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. På årsmøtet har hvert medlem én stemme og kan ved fullmakt representere ett medlem. Blanke stemmer skal anses som ikke gitt. Avstemning foregår ved åpen votering, med mindre krav om hemmelig avstemning blir fremmet. Hemmelig avstemning skjer skriftlig. Stemmesedler deles ut til samtlige stemmeberettigede. Åpen votering skjer ved håndsopprekning. Det skal også foretas kontravotering. Årsmøtet kan ved enstemmighet gi sin tilslutning til et forslag ved akklamasjon. Dette forutsetter at det ikke fremkommer en enste protest mot denne voteringsform.

8 Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke å være vedtatt. Personvalg Valg skjer med alminnelig flertall i følgende tilfeller: Der det er én eller to kandidater til et verv. Valg skjer med relativt flertall når det er flere enn to kandidater til et verv i følgende tilfeller: Valg av styremedlemmer Valg av vararepresentanter til styret Valg av valgkomité Med relativt flertall menes at de blir valgt som har flest stemmer. Valg skjer ved hemmelig avstemning, med mindre årsmøtet enstemmig bestemmer at valget kan gjøres ved åpen votering. Hemmelig valg skjer skriftlig. Åpen votering skjer ved håndsopprekning. Ved åpen votering skal det også foretas kontravotering. I følgende tilfeller kan årsmøtet avgjøre valg ved akklamasjon: Valgkomiteen fremmer et forslag på kandidater til de forskjellige verv, og det ikke kommer andre forslag enn de fra valgkomiteen. Valg ved akklamasjon forutsetter at det ikke fremkommer en eneste protest mot denne voteringsform. Ved skriftlig valg skal valget skje på følgende måte: Stemmesedler deles ut til alle stemmeberettigede på årsmøtet. På hver stemmeseddel kan de stemmeberettigede kun føre opp det antall navn som skal velges. Kun foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. I følgende tilfeller blir stemmesedler forkastet og stemmene regnes for ikke avgitt: Stemmesedler med flere navn enn det antall som skal velges. Stemmesedler som innholder navn på ikke-foreslåtte kandidater. Stemmesedler som er blanke. Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas omvalg. Er det etter omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 7 Styret Opplæringssenteret ledes av et styre på fire medlemmer, med to varamedlemmer som velges blant medlemsbedriftene på årsmøtet. Organisasjonene NHO Grafisk, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Fellesforbundet kan utnevne en observatør hver som har møte- og talerett på årsmøtet og i styremøter. Styrets oppgaver: Styret er ansvarlig for Opplæringssenterets drift og ansetter daglig leder. Styret utarbeider arbeidsinstruks og gir nødvendige fullmakter til daglig leder. Daglig leder deltar på styremøtene, men har ikke stemmerett. Varamedlemmene innkalles etter behov. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede og en av disse er styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder godkjenner søknad om medlemskap i Opplæringssenteret. I tvilstilfeller legges søknaden frem for styret. Styret kan nedsette utvalg for å bistå i gjennomføringen av foreningens oppgaver. Dette kan omfatte fagutvalg, prosjektgrupper, referansegrupper m.m. 8 Inhabilitet Medlemmer av styret kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor vedkommende er inhabil. Inhabil er vedkommende når: vedkommende selv er direkte eller indirekte part i saken I tvilstilfelle avgjør styret. I slike avgjørelser har den som tvilen gjelder, ikke stemmerett. 9 Opplæringssenterets administrasjon Daglig leder forestår daglig ledelse av Opplæringssenterets virksomhet. Daglig leder rapporterer direkte til styret. Daglig leder er ansvarlig for at de vedtak som er truffet av styret og av overordnet myndighet settes i verk. Daglig leder er ansvarlig for at foreningen drives i samsvar med vedtektene. Daglig leder har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke avgjøres av styret eller overordnet myndighet.

9 10 Inntektsgrunnlag Medlemsbedriftenes økonomiske ansvar for driften av Opplæringssenteret er begrenset til de offentlige tilskudd som Opplæringssenteret mottar. Eventuelt driftsoverskudd tilføres Opplæringssenterets egenkapital. Opplæringssenteret kan, etter søknad fra medlemsbedrift, gi økonomisk tilskudd til opplæringstiltak for lærlinger. Dersom det gis særskilt tilskudd for lærling, kan differansen mellom dette tilskuddet og normaltilskudd tilbakebetales til medlemsbedriften. 11 Lærekontrakt og arbeidsavtale Opplæringssenteret inngår lærekontrakt og har det lovpålagte, faglige ansvaret for opplæringen av lærlingen. Medlemsbedriften har arbeidsgiveransvaret i læretiden og skal inngå arbeidsavtale med lærlingen, ref. Arbeidsmiljølovens 14.6 og Opplæringslovens Lærlinglønn Lærlingen lønnes av den medlemsbedrift der opplæringen til enhver tid finner sted. Lærlingenes lønn følger gjeldende overenskomster i grafisk bransje. Dette gjelder også for medlemsbedrifter uten tariffavtale. Lærlinger som arbeider skift skal ha skifttillegg i henhold til lokal lønnsavtale i bedriften. 13 Vedtektsendringer Forslag om endringer av vedtektene må være innsendt senest 14 dager før årsmøte. Endringer i vedtekter krever 2/3 flertall. Avstemning ved vedtektsendringer foregår ved hemmelig votering, med mindre årsmøtet med alminnelig flertall bestemmer at det skal være åpen votering. Årsmøtet kan ved enstemmighet gi sin tilslutning til et forslag til vedtektsendringer ved akklamasjon. Dette forutsetter at det ikke fremkommer en eneste protest mot denne voteringsform. 14 Vedtak om oppløsning av Opplæringssenteret Årsmøtet kan behandle oppløsning av Opplæringssenteret. Oppløsning av Opplæringssenteret krever 2/3 flertall. Avstemning om oppløsning av Opplæringssenteret skal alltid skje hemmelig. Hemmelig avstemning skjer skriftlig. Opplæringssenteret kan bare oppløses av et ordinært årsmøte. Midler og aktiva forvaltes i så fall av Yrkesopplæringsnemndene. 15 Ekstraordinært årsmøte Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med 30 dagers varsel.. 16 Rapporteringsplikt Medlemsbedriftene plikter å underrette Opplæringssenteret dersom opplæringen ikke kan videreføres i bedriften, for eksempel på grunn av permittering eller innskrenkning. Slik melding skal gis innen 14 dager etter at vedtak om dette er truffet. 17 Forholdet til yrkesopplæringsnemndene Representanter fra yrkesopplæringsnemndenes fagopplæringskontorer har møterett og talerett på årsmøter og styremøter. 18 Ikrafttreden Vedtektene er godkjent av Yrkesopplæringsnemndene i fylkene og trådte i kraft fra 1. januar De er revidert i 1998, 2000, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011 og 2012.

10

11 Informasjon i Lærlingpermen

12 Sett inn sider fra lærlingpermen: 1-1 til til til 23 KAST DETTE ARKET FRA PDF!!

13 Stanseveien 9, 0975 Oslo Denne lærlingpermen er et hjelpemiddel for deg i læretida. Permen vil hjelpe deg til å holde orden på opplæringsdokumentene og ha oversikt over aktivitetene. Kursbevis, kursdokumentasjon, halvårlige vurderinger og lignende kan du få bruk for også etter endt læretid, bl.a. når du skal søke jobb. Sett dette inn i permen etter hvert. Lykke til! Vennlig hilsen Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Willy Jordet Ansatte: Daglig leder: Willy Jordet Mobil e-post: Veileder: Rolf Wesenberg Mobil e-post: Veileder: Anne Cappelen Grandt Mobil e-post: 1-1

14 Oversikt over læreforholdet Opplæringssenteret benytter OLKweb til felles styring og kommunikasjon. Dette er et nettbasert system hvor både Opplæringssenteret, lærlingen og instruktøren i bedriften kan logge seg inn og få oversikt over læretid, kurs, endre kurs m.m. Etter at Opplæringssenteret har registrert lærling/instruktør i systemet, kan du logge deg inn på følgende måte første gang: Gå inn på Klikk MIN SIDE Du får opp logg-inn-side: Brukernavn = din mailadresse som vi har registert. (Normalt jobbmail) Klikk glemt passord, og du får tilsendt et midlertidig passord du senere kan endre. 1-2

15 Under DASHBORD finner du avtalte kurs og møter du har med Opplæringssenteret. På DIN SIDE kan brukernavn (mail) og passord endres, og annen informasjon hentes frem. Her er alle dine egne oppføringer og dokumenter også under knappene på venstre side. AKTIVITETER Under Dine aktiviteter finner du alle dine kurs og avtaler, både avholdte og kommende. Under Åpne aktiviterer finner du Opplæringssenterets kommende kurs med muligheter for å melde seg på og av kurs. Instruktør i bedrift kan ikke endre, bare se. 1-3

16 Informasjon om yrkesopplæringsnemnd og fagopplæringskontor Lærekontrakten blir godkjent i det fylket bedriften er lokalisert Fylke Akershus Fylkeskommune Fagoppl.kontor Fagopplæringen Adresse Postboks 1194 Sentrum Postnr og sted 0107 Oslo Besøksadresse Schweigaards gt. 4 (Galleriet) Telefon Fylke Oslo kommune Fagoppl.kontor Utdanningsetaten, avd. for fagopplæring Adresse Postboks 6127 Etterstad Postnr og sted 0602 Oslo Besøksadresse Strømsvn. 102 Telefon Fylke Buskerud Fagoppl.kontor Fagopplæringsseksjonen Adresse Fylkeshuset Postnr og sted 3020 Drammen Besøksadresse Hauges gt. 89 Telefon Fylke Vestfold Fagoppl.kontor Utdanning - Fagopplæringsseksjonen Adresse Svend Foynsgt. 9 Postnr og sted 3126 Tønsberg Telefon

17 Tekst i fet skrift gjelder spesielt for lærlinger (Enkelte lærlinger har hatt diskusjoner med konduktører på NSBs ruter på tvers av fylkesgrenser, og denne reglen kan evnt. medbringens sammen med lærekontrakt for å kunne løse studentbillett.) NSB rabatt lærlinger - utdrag fra NSBs regler Rett til rabatt Rabatten gis bare til studenter/elever som er 16 år og eldre. Rabatt innrømmes studenter ved universitet, høgskoler, akademier og liknende læreinstitusjoner, elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige. Skolen må ha en varighet (semestervarighet) av minst 3 måneder. Rabatt skal bare gis når studenten/eleven deltar i ordinær undervisning, ikke ved deltaking i spesialkurser, praktikantarbeid eller kurser ellers av annen karakter enn de egentlige studier. Elevene må ha skolegang og studier som hovedvirksomhet med ordinær utdanning som mål. I forbindelse med skolegangen må elevene ikke motta lønn eller annen godtgjørelse. Unntatt er lærlinger og hjelpepleieelever som innrømmes rabatt mens de går på skole. Stipend og mottatte legater regnes ikke som lønn i denne forbindelse. Delfagselever (hospitanter) og voksne i full ervervsmessig stilling, innrømmes ikke rabatt. Ordningen gjelder ikke korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs og etatsskoler (under Forsvaret, Postverket m.v.). Unntatt fra de generelle krav for å få studierabatt: Voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» får studierabatt. Undervisningsinstitusjoner som har fast stasjonær fulldagsundervisning på kvelden, og som ikke er korrespondanseskoler, kommer inn under ordningen. Rabatten blir også gitt nordmenn som studerer i utlandet. For utenlandske studenter gjelder samme bestemmelser og krav til legitimasjon som for norske studenter. Har studenten godkjent gyldig bekreftelse på betalt semesteravgift fra en skole med semestervarighet over 3 måneder i Norge eller utlandet er kravet for å oppnå rabatt oppfylt når de i tillegg viser legitimasjon! Billetter er bare gyldige sammen med godkjent legitimasjon. Skoler som kommer inn under ordningen er bl.a.: Distriktshøgskoler Folkehøgskoler Hagebruksskoler Helsefaghøgskoler Hjelpepleierskoler Ingeniørhøgskoler Jordbruksskoler Kommunal- og sosialhøgskoler Kunsthåndverksskoler Maritime skoler Misjonsskoler Musikkonservatorier Pedagogiske høgskoler Sjøaspirantskoler og skoleskip Skogskoler Tekniske fagskoler Ungdomsskoler Universitet- og høyskoler Verkstedsskoler Videregående skoler Politihøgskolen ( se 4.5.3) Med vennlig hilsen TROND ERLANDSEN NSB Selger, NSB Kundesenter Lillehammer nsb.no <http://www.nsb.no> T (+47)

18 Utdrag fra Lovdata.no - Opplæringslova: Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift 4-1. Kven som er lærling og lærekandidat Lærling er etter denne lova den som har skrive ein lærekontrakt med sikte på fagprøve eller sveineprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med heimel i 3-4. Lærekandidat er etter denne lova den som har skrive ein opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattande prøve enn fag- eller sveineprøve. Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 29 juni 2007 nr. 91 (i kraft 1 aug 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 758) Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandidaten Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter 4-5 tredje leddet og 4-6 siste leddet. Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast. Lærlingar og lærekandidatar skal ha same tilgang på pedagogisk-psykologisk teneste som elevar i vidaregåande skole. Lærekandidatar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter kapittel 5. For slik opplæring gjeld 5-1, bortsett frå andre leddet siste setning, 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande. Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 29 juni 2007 nr. 91 (i kraft 1 aug 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 758) Godkjenning av lærebedrift Bedrifter som tek på seg opplæring av ein eller fleire lærlingar eller lærekandidatar, må vere godkjende av fylkeskommunen. Som lærebedrift kan godkjennast private og offentlege verksemder og organ for samarbeid mellom bedrifter som i fellesskap tek på seg opplæringsansvar (opplæringskontor eller opplæringsring). Lærebedrifta må vere fagleg vurdert av yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne bedrifta. Fylkeskommunen skal leggje avgjerande vekt på den faglege vurderinga frå yrkesopplæringsnemnda før endeleg vedtak blir gjort. For at eit opplæringskontor eller ein opplæringsring skal bli godkjend, må dei enkelte bedriftene som inngår i kontoret eller ringen, vere godkjende av fylkeskommunen. Der samansetjinga av opplæringskontoret eller opplæringsringen endrar seg, skal kontoret eller ringen melde frå til fylkeskommunen, som skal vurdere godkjenninga på ny. Ei lærebedrift må kunne gi ei opplæring som tilfredsstiller krava i forskrifter etter 3-4 om innhaldet i opplæringa. Der lærebedrifta er eit opplæringskontor eller ein opplæringsring, skal dei samarbeidande bedriftene dokumentere at dei samla tilfredsstiller krava i forskriftene etter 3-4 om innhaldet i opplæringa. Opplæringskontoret må ha føresegner som fastset tilhøvet mellom kontoret og medlemsbedriftene. Opplæringsringen må ha føresegner som fastset tilhøvet mellom dei samarbeidande bedriftene. Føresegnene skal fastsetje kva den enkelte bedrifta skal gi av opplæring, og delinga av tilskotet mellom bedriftene. Ei lærebedrift skal ha ein eller fleire fagleg kvalifiserte personar (fagleg leiar) som har ansvaret for opplæringa, og skal sjå til at opplæringslova med forskrifter blir oppfylt. Kvar enkelt bedrift skal ha ein eller fleire instruktørar som står føre opplæringa av lærlingane og lærekandidatane. Departementet kan gi nærmare forskrifter om vilkår for godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning. Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 29 juni 2007 nr. 91 (i kraft 1 aug 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 758). 2-7

19 4-4. Rettane og pliktene til lærebedrifta m.m. Lærebedrifta pliktar å leggje til rette produksjonen og opplæringa slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå måla i den fastsette læreplanen. Dersom lærekandidaten har krav på spesialundervisning etter kapittel 5, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan, jf. 5-5 første leddet. Lærebedrifta skal utvikle ein intern plan for opplæringa, for å sikre at lærlingen eller lærekandidaten får ei opplæring som tilfredsstiller krava i læreplanen, eventuelt den individuelle opplæringsplanen. Ifall delar av opplæringa skal givast av andre enn lærebedrifta, skal lærebedrifta leggje til rette for dette. Lærebedrifta skal skape eit godt arbeids- og læremiljø. Arbeids- og opplæringstida til lærlingen og lærekandidaten skal til saman ikkje vere lengre enn den arbeidstida som gjeld for andre arbeidstakarar i faget. Lærebedrifta melder lærlingen til den fagprøva eller sveineprøva som blir halden nærmast den tida da læretida er ute. Lærekandidaten skal ved slutten av kontrakttida få høve til å gå opp til ei kompetanseprøve som viser det nivået opplæringa har ført fram til. Lærebedrifta stiller nødvendig arbeidsplass, materiale, reiskapar og assistenthjelp til rådvelde under prøva. Lærebedrifta får eigedomsretten til produktet. Dersom fagprøva, sveineprøva eller kompetanseprøva blir teken på ein skole og skolen dekkjer materialutgiftene, får skolen eigedomsretten til produktet av prøva. Dersom lærebedrifta stansar eller utviklar seg på ein slik måte at ho ikkje lenger finn det mogleg å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillande opplæring, skal ho melde frå til fylkeskommunen. Lærebedrifter får tilskot til opplæringa frå fylkeskommunen etter forskrifter gitt av departementet. Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 17 juni 2005 nr. 105 (i kraft 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660), 29 juni 2007 nr. 91 (i kraft 1 aug 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 758) Lærekontrakt og opplæringskontrakt Det skal opprettast skriftleg lærekontrakt mellom lærebedrifta og lærlingen når læreforholdet tek til. Det skal opprettast skriftleg opplæringskontrakt mellom lærebedrifta og lærekandidaten når læreforholdet tek til. Det skal gå fram av kontrakten kven som har ansvaret for dei ulike delane av opplæringa etter den fastsette læreplanen. For å bli gyldig må kontrakten godkjennast av fylkeskommunen, og han får da verknad frå den tida arbeidsforholdet tek til. Kontrakten skal vise til den eller dei arbeidsavtalane som lærlingen eller lærekandidaten har. Departementet kan gi nærmare forskrifter om innhaldet i og forma på kontrakten. Lærlingar som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, jf. 3-3 sjette leddet, skal ha ei prøvetid på seks månader. I prøvetida kan både lærebedrifta og lærlingen seie opp læreforholdet utan omsyn til 4-6. Reglane i arbeidsmiljøloven 15-3 og 15-6 gjeld også når lærlingen ikkje er skriftleg tilsett på ei bestemt prøvetid. Det er ikkje nødvendig med samtykke frå verje når det blir skrive kontrakt. Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 17 juni 2005 nr. 62 (i kraft 1 jan 2006, etter res. 17 juni 2005 nr. 609), 29 juni 2007 nr. 91 (i kraft 1 aug 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 758) Endring og heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt Etter samtykke frå fylkeskommunen kan opplæringskontrakten mellom lærekandidaten og lærebedrifta endrast i løpet av kontrakttida til ordinær lærekontrakt med fagbrev eller sveinebrev som mål. Etter samtykke frå fylkeskommunen kan lærekontrakten mellom lærlingen og lærebedrifta i løpet av kontrakttida endrast til opplæringskontrakt med kompetanseprøve som mål. Lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast av partane dersom dei er samde om det og etter at lærebedrifta har orientert fylkeskommunen skriftleg om det. Etter samtykke frå fylkeskommunen kan kontrakten hevast av både lærebedrifta og av lærlingen eller lærekandidaten dersom a) den andre parten gjer seg skyldig i vesentlege brott på pliktene sine i arbeidsforholdet, b) lærlingen, lærekandidaten eller lærebedrifta viser seg ute av stand til å halde fram i læreforholdet, eller c) lærlingen eller lærekandidaten skriftleg seier frå at det er ei urimeleg ulempe for han eller ho å halde fram ut kontrakttida. Fylkeskommunen avgjer i tilfelle når læreforholdet skal ta slutt. Lærebedrifta skal skrive ut ein attest for den delen av kontrakttida som er gjennomført med ei fråsegn om denne delen av opplæringa. Når lærlingen eller lærekandidaten frivillig hevar kontrakten, fell retten til vidaregåande opplæring etter 3-1 bort dersom fylkeskommunen ikkje vedtek noko anna. Når det blir gjort vedtak om å heve ein kontrakt etter krav frå lærebedrifta, beheld lærlingen eller lærekandidaten retten til vidaregåande opplæring med mindre vedtaket fastset at retten fell bort. 2-8

20 Før det blir gjort vedtak om heving etter krav frå lærebedrifta eller før det blir gjort vedtak om tap av rettar, skal lærlingen eller lærekandidaten kunne forklare seg munnleg for den som skal gjere vedtaket. Etter samtykke frå fylkeskommunen kan læretida avbrytast i samband med permisjon. Dersom lærebedrifta stansar eller ikkje lenger fyller vilkåra for godkjenning etter 4-3, eller dersom fylkeskommunen finn at opplæringa ikkje er tilfredsstillande, skal fylkeskommunen søkje å skaffe lærlingane eller lærekandidatane ny læreplass for resten av kontrakttida. Den nye lærebedrifta går inn i kontrakten i staden for den tidlegare lærebedrifta. Etter samtykke frå fylkeskommunen kan kontrakttida i den nye lærebedrifta gjerest inntil eitt år lengre dersom opplæringa har vore mangelfull. Lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan ikkje endrast eller hevast på annan måte enn etter denne paragrafen. Unntak gjeld for lærlingar som har prøvetid etter 4-5 tredje leddet. Endra med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 29 juni 2007 nr. 91 (i kraft 1 aug 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 758) Internkontroll i den enkelte lærebedrifta Lærebedrifta skal ha intern kvalitetssikring, slik at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring i samsvar med lova her og forskrifta til denne. Ein eller fleire representantar for arbeidstakarane skal saman med den eller dei faglege leiarane jamleg sjå til at lærebedrifta følgjer pliktene etter opplæringslova med forskrift Oppgåvene til fylkeskommunen knytte til fag- og yrkesopplæringa Fylkeskommunen har også oppgåver etter 4-3, 4-5 og 4-6, knytte til fag- og yrkesopplæringa. I samband med godkjenning av lærebedrifter skal fylkeskommunen rettleie og følgje opp bedriftene, i tillegg til å kontrollere at den enkelte bedrifta fyller krava for å få godkjenning. Fylkeskommunen skal leggje fram for yrkesopplæringsnemnda saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringa, før fylkeskommunen gjer vedtak i saka. Saker om godkjenning av lærebedrifter, tap av godkjenningar og kvalitetssystemet for fag- og yrkesopplæringa skal alltid leggjast fram for nemnda. Fylkeskommunen skal leggje vekt på det yrkesopplæringsnemnda har vedteke eller uttalt når han avgjer saker som gjeld fag- og yrkesopplæringa. I samband med godkjenning av lærebedrift eller vedtak om tap av godkjenning skal fylkeskommunen leggje avgjerande vekt på den faglege vurderinga frå yrkesopplæringsnemnda, jf Fylkeskommunen skriv ut fagbrev og sveinebrev på grunnlag av greidd prøve, og kompetansebevis for opplæring som er gjennomført. Fylkeskommunen godkjenner praksis for kandidatar som melder seg til fagprøve eller sveineprøve utan læretid, jf Etter forslag frå yrkesopplæringsnemnda nemner fylkeskommunen opp ei, eller om nødvendig fleire prøvenemnder for dei faga det er prøvekandidatar i. Fylkeskommunen kan eventuelt nemne opp prøvenemnder i samarbeid med andre fylkeskommunar. Endra med lov 29 juni 2007 nr. 91 (i kraft 1 nov 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 758). Lærebedrifta skal årleg rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlingar og lærekandidatar. Departementet kan gi nærmare forskrifter om rapporteringsplikta til lærebedrifta. Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 29 juni 2007 nr. 91 (i kraft 1 aug 2007, etter res. 29 juni 2007 nr. 758). 2-9

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Vedtekter for Gjeldende fra

Vedtekter for Gjeldende fra Vedtekter for Gjeldende fra 28.4.2016 1 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform: Forening

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Avdeling for vurdering Bjørn W. Bjelke. Vandreboka 22.04.08

Avdeling for vurdering Bjørn W. Bjelke. Vandreboka 22.04.08 Avdeling for vurdering Bjørn W. Bjelke Vandreboka 22.04.08 Vurdering i f.t. kompetansemålene Elever og lærlinger har rett til vurdering Elever og lærlinger skal delta i vurdering av eget arbeide Vurdering

Detaljer

Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget Innhold Innledning.... 3 Hvorfor ansette en lærling?.... 4 Læring i bedrift - hva innebærer

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Profileringsdesignfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal VEDTEKTER FOR ELFO Agder 1 Kontorets form og navn 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal være: ELFO Agder Kontoret skal være lokalisert i Arendal 2 Definisjoner

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Styresaknr. 32/06 REF: 2002/100022 LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven),

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel (Turisthotelv. 6 - Lillehammer) Dato: 20.10.2010 kl. : 0900-1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa :

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Gunnar Visnes Norsk Teknologi Fagsjef kompetanse Faglig råd elektro, leder/nestleder 100826 - GVi 1 Norsk Teknologi HLF - Heisleverandørenes landsforening Integra

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

Prøvenemndsopplæring 2015/16.

Prøvenemndsopplæring 2015/16. Prøvenemndsopplæring 2015/16 www.vaf.no OPPLÆRING AV PRØVENEMNDER 2015/2016: 1. Didac-kurset skal gjennomføres-har du spørsmål? 2. Kurset/samlingen i dag 3. Samling med prøvenemnda for faget og levere

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA Pr. 19.04.2016 1 - NAVN Selskapets navn er Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor i Nord- Trøndelag SA, forkortet til

Detaljer

Programområde for utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for utstillingsdesign - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Vi foreslår følgende endringer i forskrift til opplæringsloven (endringene står i kursiv): 3-42 første

Detaljer

Endringene står i kursiv. Endringer i overskriftene til bestemmelsene står understreket.

Endringene står i kursiv. Endringer i overskriftene til bestemmelsene står understreket. S-200603376-3/500.TOO 7 7 Lovforslag med merknader Endringene står i kursiv. Endringer i overskriftene til bestemmelsene står understreket. 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa Den vidaregåande

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSPROTOKOLL Sak nr. 06/142 Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. i forsøket Videregående opplæring for arbeidssøkere. Opplæring i Møbelsnekkerfaget. Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK. i forsøket Videregående opplæring for arbeidssøkere. Opplæring i Møbelsnekkerfaget. Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK i forsøket Videregående opplæring for arbeidssøkere Opplæring i Møbelsnekkerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte:

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN Heidi Nomeland Larsen 1 års lærling i kont & adm faget HVA HAR FYLEKSKOMMUNEN ANSVAR

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Om heftet... 2. Kven er lærekandidat?... 3. Kontrakter, avtaler og planer... 3. Opplæringskontrakt... 3. Arbeidsavtale... 4

Om heftet... 2. Kven er lærekandidat?... 3. Kontrakter, avtaler og planer... 3. Opplæringskontrakt... 3. Arbeidsavtale... 4 0 Revidert februar 2015 Om heftet... 2 Kven er lærekandidat?... 3 Kontrakter, avtaler og planer... 3 Opplæringskontrakt... 3 Arbeidsavtale... 4 Lærekandidaten sin opplæringsplan... 4 Korleis teikne ein

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag:

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesutvalet 23.09.09 Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesrådmannens forslag legges til grunn som innstilling til fylkestinget. Opplærings- og helseutvalgets innstilling legges til grunn som

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune 2016 2019 Dokumentet bygger på Opplæringslova 4-8, 12-7 og forskriften kapittel 3, fra 3-48 og til 3-67 Arbeidet til prøvenemndene

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i tømrerfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i tømrerfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i tømrerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Læreplan i tekstilduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i tekstilduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i tekstilduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Sametinget 12. august 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 kl. 09:00-12:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer