Implementering av tredje energimarkedspakken. 2. juni Kristin H. Lind, leder energi, mobil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementering av tredje energimarkedspakken. 2. juni 2014. Kristin H. Lind, leder energi, mobil 916 03 694. www.ks-bedrift.no"

Transkript

1 Implementering av tredje energimarkedspakken 2. juni 2014 Kristin H. Lind, leder energi, mobil

2 Informasjon om KS Bedrift Implementering tredje energimarkedspakke Høring på endring av energiloven OEDs ekspertgruppe ledet av Eivind Reiten Betydning for strukturen i energisektoren

3 I et nøtteskall arbeidsgiver- og interesseorganisasjon forhandler frem og utvikler avtaleverk... jobber næringspolitisk, energi, avfall, havn har tilgang til eierkommuner er gode på selskapsstyring har juridisk kompetanse rammeavtaler med flere advokatfirmaer,

4 Interesseorganisasjon Arbeider lokalt med Medlemsbedriftene Politikere Arbeider sentralt med Storting regjering departementer direktorater Arbeider internasjonalt mot EU KS Brusselkontor CEEP CEDEC Samarbeider med andre organisasjoner

5 Medlemsorganisasjon Medlemsstyrt Medlemsfinansiert

6 Medlemsbedriftene 520 medlemmer Energi 24% Energiselskaper Avfall 19% Revisjon 11% Helse 8% Brann og redning 7% Havn 5% Øvrige 26%

7 Næringspolitikk energi Energigruppen KS Bedrift Energiutvalg 5 medlemmer 3 vara Nettreguleringsutvalg Tariffutvalg AMS og bredbåndsutvalg Kraftomsetnigsutvalg Påvirke rammevilkår for lokale og regionale energiselskaper Øke bevisstheten om lokale energiselskaper rolle i samfunnet

8 Utfordringer for strømnettet i Norge Sårbarheten øker Vi er mer avhengig av strøm enn før mer ekstremvær Økt satsning på fornybart mer nett Nye dataløsninger og teknologi kommer Høyere nettleie effektivisering nødvendig Stordriftsfordeler og økt kvalitet i arbeidet Kompetanse Utfordring for alle uavhengig av størrelse Kapitaltilgang De mindre selskapene har kontroll på finansieringsbehov Byråkratiet øker

9 Mai 2013 OED ekspertgruppe om strømnettet 1. Gruppen skal kort drøfte hvilke oppgaver overføringsnettet i Norge må ha på lang sikt. 2. Gruppen skal vurdere hva som er en hensiktsmessig nettorganisering. Det skal legges fram en eller flere modeller for organiseringen. 3. Gruppen skal vurdere hvilke forutsetninger som må være oppfylt og hvilke virkemidler myndighetene kan bruke for å få til en god nettorganisering. Det skal legges fram ett eller flere alternative forslag til virkemiddelbruk. 4. Det er i dag store tarifforskjeller mellom nettselskapene. Det er et mål å få mer harmoniserte tariffer. 5. Gruppen skal vurdere om ønsket endring i nettorganiseringen lar seg gjennomføre innen 2020, og legge fram en strategi for eventuell gjennomføring. Ekspertgruppen har vært ledet av Eivind Reiten med advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard.

10 September 2013 Høring endring i energiloven (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF (tredje elmarkedsdirektiv) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (om grensekryssende krafthandel) og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 (om opprettelsen av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorene).

11 Status nettselskap og DSO Operatør av distribusjonssystem (DSO) ansvarlig for å sikre systemets evne til å imøtekomme rimelig etterspørsel etter nettjenester I henhold til andre elmarkedsdirektiv anser departementet dagens netteiere med områdekonsesjon som utpekt som DSOer

12 Forslag til lovendring om DSOer Direktivet åpner for å gi DSOer ytterligere oppgaver Dekke energitap og reservekapasitet i nettet Ansvar for balansetjenester i distribusjonsnettet Ansvarsfordelingen mellom TSO og DSO blir trolig nærmere trukket opp i nye nettkoder under utvikling i EU Vil alle områdekonsesjonærer være i stand til / ønske å løfte de oppgavene som tilligger DSO? Foreslår en hjemmel for nærmere forskrifter om DSO Vurderer andre inndelinger enn dagens områdekonsesjonsordning som grunnlag for DSOer i fremtiden

13 Varsellampene blinker i energisektoren KS Bedrift ser med bekymring på at 12 større energibedrifter posisjonerer seg for å få innflytelse over nettutviklingen i Norge, på bekostning av de andre 100 lokale og regionale energibedriftene. 12 regionale selskaper, R-12, posisjonsnotat til OEDs ekspertgruppe om EU-regelverk som skal implementeres i Norge Ser for seg å få et overordnet ansvar for kraftbalansen i sitt område dette ansvaret ligger i dag hos Statnett, som etter vår mening gjør en god jobb KS Bedrift mener myndighetene må være forsiktige med å gi enkeltselskaper styring over andre Kan styre investeringer til sin fordel Bedre at man etablerer nye felles selskap i regionene som har delt ansvaret, og som gjerne eid av alle selskapene i området Alle må ha innflytelse på beslutningene

14

15 Mindre konkurranse og høyere priser R-12 gruppen mener at færre og større selskaper er i kundenes interesse... De mindre energiselskapene har ofte de mest fornøyde kundene og de skaper store verdier lokalt Færre nettselskaper tilsier færre kraftleverandører Færre og større kraftleverandører henter inn større fortjeneste enn i et marked med mange kraftleverandører Ett eksempel er Storbritannia, hvor mange kunder og politikere har uttrykt sterk misnøye med det de oppfatter som et oligopol blant noen få energiselskaper, også kalt «The Big Six». The Telegraph skrev om dette i november 2013: Profitten til de seks største selskapene i Storbritannia er femdoblet siden 2009, og millioner av husholdninger har fått rekordstore regninger for elektrisitet og gass

16 Levende distrikt Mindre selskap har naturlig mindre investeringsbehov enn større selskap R12 hevder likevel at større selskaper står sterkere økonomisk gjennom å kunne fordele investeringene på flere kunder Nettselskapenes inntekter bestemmes i forhold til antall kunder og hvilke oppgaver de utfører KS Bedrift er derfor ikke så bekymret for den økonomiske løfteevnen til energiselskapene Sammenslåinger mangler lokalpolitisk støtte fra eiere og kunder det er eierne som må ta stilling til hva som er det beste for sitt lokalsamfunn.

17 Det er ikke størrelsen det kommer an på Utspillet viser at det er en maktkamp i norsk energibransje. Noen større selskaper går hardt ut for å skaffe seg kontroll over distriktene de opererer i. De mindre selskapene angripes med at de ikke har økonomisk løfteevne til å utføre investeringene bransjen står overfor. De fleste lokale nettselskapene har ingen investeringsproblemer og er viktige motorer for næringsutvikling i sitt område. Klarer selskapene å løse oppgavene, selv eller i samarbeid med naboene, så har de livets rett

18 Rapportens anbefalinger KS Bedrifts foreløpige posisjon

19 Status er svært bra fremtiden som skal møtes

20 DSO-rollen - De 17 KSUene som basis - Men grenselinjene gås opp på ny for å se på nye områder - DSO skal sette opp prioritert liste over investeringer i området - NVE som «over-overdommer» - Hvor mye makt får DSO? Nøytral oppførsel? - Utvikles til et eget organ? - KS Bedrift mener det kan være behov for flere enn 17 DSOer. Oppgaven bør beskrives nøye og legge til rette for at flere selskaper kan melde interesse

21 Selskapsmessig og funksjonelt skille - I dag gjelder kravet for mer enn kunder - Utvalget foreslår krav om skille for alle selskaper - Ikke nok med selskapsmessig skille og konsernmodell - Like utfordrende for mindre selskaper som kompetanseforskriften? - Rendyrket nettvirksomhet eller lokal motor? - Ideologisk spørsmål om nettselskapets rolle i samfunnet

22 Rendyrket monopol - I tråd med signaler fra EU - Ønsker om minst mulig utenfor kjernevirksomhet - Selskapsmessig og funkjsonelt skille - Nøytral oppførsel - KS Bedrift tror dette kan bli et av de tøffeste tiltakene og ønsker en bred gjennomgang av konsekvenser for selskapene

23 Merverdi av lokale energiselskaper Lokale energiselskaper har stor positiv effekt på selskapsetablering: Gir lokalt tjenestetilbud som bredbånd, nærvarme/ fjernvarme og kapitalbidrag God beredskap og rask feilretting Nærhetsprinsippet, viktig med lokalkunnskap og tilstedeværelse Næringsutvikling lokalt avgjøres neppe av en marginal reduksjon av nettleien

24 Beredskap og lokal tilstedeværelse

25 Samarbeidskonstellasjoner i dag Trønderkraft AS Eidefoss Fosen Kraft AS Gauldal Energi AS Gudbrandsdal Energi AS Hemne Kraftlag BA Kvikne & Rennebu Kraftlag AL Nesset Kraft AS Nordmøre Energiverk AS Nord-Østerdal Kraftlag AL Oppdal Everk AS Orkdal Energi AS Rauma Energi AS Rissa Kraftlag BA Røros Elektrisitetsverk AS Selbu Energiverk AS Sunndal Energi KF Svorka Energi AS G8 Hammerfest Energi Varanger Kraft Luostejok Kraftlag Alta Kraftlag Ymber Repvåg Kraftlag Nordkyn Kraftlag MA-Gruppen AMS Innkjøp Beredskap m.m Midt-Nett Buskerud Lier Everk Øvre Eiker Energi Lier Elentreprenør Hurum Energiverk

26 Sundvollen erklæringen «Legge til rette for en strukturendring i retning færre og mer robuste nettselskaper for å ivareta kundenes behov for en effektiv prissetting, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenestene.» KS Bedrift støtter regjeringens mål og har alternative virkemidler Samarbeid reduserer kostnader og styrker kvalitet og kompetanse!

27 Bevisstgjør ansatte i etiske utfordringer med Lastes ned på iphone/ipad (App-store) / Android (Google Play) eller bruk

28 Info til medlemmer, styremedlemmer og politikere Nyhetsbrev hver 2. uke Twitter og facebook

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 NVEs energidager Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 Lik leveringskvalitet for alle? Det er ikke lik leveringskvalitet i dag, og utviklingen vil øke

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS Innhold 1. Hensikten med en eierskapsmelding... 2 2. Prinsipper for god kommunal eierstyring... 2 3. Anbefalinger fra KS om god eierstyring.... 3 4. Åpenhet i forvaltningen... 4 5. Aksjeselskap som selskapsform...

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Virksomhet utenfor inntektsrammen

Virksomhet utenfor inntektsrammen Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-17-6 Virksomhet utenfor inntektsrammen På oppdrag fra Defo og KS Bedrift mai 2012 THEMA Rapport 2012-13 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: DEF-2012-01 Rapportnavn:

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer