InnoMeds prosjektportefølje 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InnoMeds prosjektportefølje 2009"

Transkript

1 InnoMeds prosjektportefølje 2009

2 Møteplasser

3 Møteplasser i 2009 Innovasjonskonferansen 09, Oslo Workshop om The Eden Alternative, Trondheim Møteplass om fall og lårhalsbrudd, Gardermoen Riktig ernæring, en forutsetning for god helse, Bergen Workshop om Den akuttmedisinske kjeden, Tromsø Møteplasser i 2008 Innovasjonskonferansen 08, Stavanger Utfordringer og muligheter i den akuttmedisinske kjeden, Gardermoen Fremtidens eldreboliger og smarthusteknologi, Tønsberg Foto: Unni Skoglund

4 Møteplass: Samhandling, velferdsteknologi og innovasjon Thon Hotel Oslo Airport, nov. 2009

5 Møteplass: Egenjournal (november 09) Pasientdagbok brukt som samarbeidsverktøy mellom pasient og behandler i psykiatrien. Dette skal øke pasientens følelse av egen kontroll og bedre informasjonsutveksling mellom pasient og helsearbeider.

6 Hovedprosjekter

7 Mobile helsetjenester Utvikling av mobil røntgentjeneste. Prosjekteier i HS: Oslo kommune og Oslo universitetssykehus, Ullevål Foto: Unni Skoglund

8 PSYKIATRI OG IKT: Elektronisk skjemasystem som skal gi bedre beslutningsgrunnlag og mer effektiv og presis diagnostisering. Prosjekteier i HS: St. Olavs Hospital og NTNU Bedrift: CheckWare AS Foto: Unni Skoglund

9 Hjemmedialyse Eksempeltekst FOREBYGGING AV SLAG Nytt ultralydutstyr for å forebygge hjerneslag Prosjekteier i HS: Rikshospitalet Radiumhospitalet Bedrift: Cerenor AS Foto: Unni Skoglund

10 WebChoice IKT-løsning som gir mennesker med kroniske sykdommer kvalitetssikret informasjon, veiledning og støtte gjennom internett. Prosjekteier i HS: Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet Foto: Unni Skoglund

11 DEMENS Inn på tunet Utvikling av aktivitetstilbud på gård for hjemmeboende med demens Prosjekteier i HS: Fosen DMS og St. Olavs Hospital

12 Sikker medikamentdistribusjon Utviklingsprosjekt. Sikker medisinutlevering til pasient. Prosjekteier i HS: Sykehusapotekene i Midt-Norge, Trondheim kommune, Øya helsehus og Betanien hospital Bedrift: Health Tech AS

13 Gi-Alt - Medisinske bestillings- og beslutningsprosesser Nye løsninger effektivisering av pasientflyt på kjente diagnoser som skal opereres på sykehus. Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset Nord Norge Bedrift: Well Diagnostics AS

14 Pasientløfter Pasientløfter som er integrert i innredning når den ikke er i bruk. Konsept som utvikles av bedriften Integra AS og med utprøving i sykehus (Nordlandssykehuset) og pleieinstitusjoner. Bedrift: Integra AS

15 Det digitale sykehus System som gir sykehuset bedre oversikt over situasjonen i sann tid. Kostnader pr. pasient, monitorering av praksis, sanntids monitorering, etc. Prosjekteier i HS: Ringerike sykehus og Næstved sygehus, DK Bedrift: Imatis AS Foto: Unni Skoglund

16 PaCentric En web basert kommunikasjonsløsning for overføring av røntgenbilder. Løsningen dekker et kommunikasjons-behov som finnes i både offentilg og privat helsevesen. Prosjekteier i HS: Ringerike sykehus og Curato røntgen Bedrift: Fimreite Software AS PaCentric Foto: Unni Skoglund

17 Vel møtt til poliklinikken Ny IKT-løsning Vel møtt - utviklet ved Sykehuset Buskerud HF, som reduserer ikke møtt prosenten kraftig. At pasienter ikke møter til avtalt tid er i dag et stort problem for helsevesenet. Prosjekteier i HS: Sykehuset Buskerud HF Bedrift: Prediktor AS

18 Spesialsystem- Medisinsk genetikk Utvikling av et laboratorieinformasjonssystem som skal understøtte analyse og pasientveiledning Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset Nord Norge Bedrift: MedGen Jupiter AS

19 Interaktive henvisninger Elektronisk henvisning med medisinsk beslutningsstøtte Prosjekteier i HS: Ahus og fastleger tilknyttet Ahus Bedrifter: DIPS AS og Profdoc AS

20 Eldreboliger - Lavtrykk vanntåkeanlegg Utvikling av lavtrykks vanntåkeanlegg til eldreboliger, ikke minst for personer som ikke er i stand til å evakuere ved egen hjelp og må vente til hjelp kommer. Prosjekteier i HS: Gjøvik kommune Bedrift: Prevent Systems AS

21 IKT og Hjemmesykepleie I ca 70 av landets kommuner benytter hjemmesykepleien smart-telefoner (PDA). På PDA en har hjemmesykepleieren sin journal og oppslagsverk. Sunnsoft AS arbeider nå med en prosedyresamling for hjemmesykepleien; Sykepleieboka på PDA. Her skal hjemmesykepleieren kunne finne nyttig informasjon, bilder og tips når det trengs ute i felten. Prosjekteier i HS: Arendal kommune og Løvåsen undervisningssykehjem Bedrift: Sunnsoft AS

22 Forprosjekter

23 Hjemmedialyse av nyresviktpasienter Telemedisinske løsninger. Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset Nord Norge Foto: Unni Skoglund

24 Den akuttmedisinske kjeden Prosjektet jobber for en nasjonal standard for utveksling av pasientopplysninger og for synkroniserte journaler. Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset Nord Norge Foto: Jan Fredrik Frantzen

25 Demens Fysisk aktivitet Prosjektet ser på hvordan personer med demens kan stimuleres til fysisk aktivitet. Prosjekteier i HS: Trondheim kommune Foto: Anne Moseby

26 Hjemmedialyse Eksempeltekst Elektronisk helsekort for gravide Kartlegge muligheter for innføring av elektronisk helsekort for gravide. Prosjekteier i HS: Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF Foto: Unni Skoglund

27 KOLS Heim Etablering av KOLS sentral og behandling av KOLS pasienter hjemme. Prosjekteier i HS: Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF Foto: Unni Skoglund

28 KOLS Tekniske hjelpemidler til bruk i hjemmet. Prosjekteier i HS: Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF

29 Hørselstekniske hjelpemidler Behovskartlegging og konseptutvikling av nye hjelpemidler. Prosjekteier i HS: NAV Hjelpemiddelsentraler og spesialenheter

30 Prehospital isolasjonshåndtering Behovskartlegging. Utvikling av nye prosedyrer og hjelpemidler for håndtering av nedkjølte pasienter. Prosjekteier i HS: Haukeland Universitetssykehus

31 Demens sporing og gjenfinning av effekter Utvikle konsepter for gjenfinning og sporing av savnede effekter noe som kan bidra til en enklere og tryggere hverdag for personer med demens. Prosjekteier i HS: Oslo kommune

32 Bevegelsesforstyrrelser Kartlegging av behov for nye løsninger til hjelp for personer med bevegelsesforstyrrelser Prosjekteier: Universitetssykehuset i Stavanger

33 Ganghjelpemidler mot fysisk forfall Ganghjelpemidler som bedre ivaretar og helst styrker restfunksjon i stedet for å forårsake ugunstig kroppsholdning og svekket balanseevne slik dagens ganghjelpemidler har en tendens til. Prosjekteier i HS: NAV

34 Nye toalettløsinger for eldre og funksjonshemmede Utvikling av hev- og senkbart toalett som overflødiggjør bruk av toalettforhøyer og fungerer bedre sammen med forflytningshjelpemiddel som toalett-/dusjstol Prosjekteier i HS: Trondheim kommune

35 Ståheis for aktiv oppreisning og stabil forflytning Utvikling av hjelpemiddel for aktiv oppreisning og stabil forflytning som i større grad utnytter sluttbrukers restfunksjon enn dagens ståheiser. Prosjekteier i HS: Trondheim kommune Bildet viser ståheis fra svenske Liko

36 Pasienttilpasset EPJ De færreste pasienter kan lese egen sykejournal fordi den er skrevet i et krevende medisinsk faglig språk. Pasienttilpasset EPJ tilbyr pasienten å lese sin egen journal med et elektronisk oppslagsverk integrert i journalen, slik at pasienten kan peke på vanskelige ord og uttrykk og få opp hva dette betyr på vanlig norsk. Prosjekteier i HS: Oslo Universitetssykehus HF Foto: Unni Skoglund

37 Ny ernæringspumpe Pasienter som må få næring direkte gjennom en spesialventil på magen ønsker å få hjemmelaget moset mat. Prosjektet har fokusert å på å finne pumpe-, mat- og ventilløsninger som kan dekke dette behovet samt å identifisere mulige industripartene. Prosjekteier i HS: Sykehuset i Vestfold Foto: Unni Skoglund

38 Mobilarm Hørselshemmede har et behov for bedre brannvarsling i offentlige og private bygg. Bedriften Mobilarm utvikler en tjeneste der abonnentene får SMS varsling om brann via sin Mobiltelefon. De varsles kun om branner i bygg de oppholder seg i, eller bygg i nærheten av abonnenten. Prosjekteier i HS: NAV

39 Pasientbehov, kompetanse og bemanning Ved norske sykehus varierer bemanningsbehovet for sykepleiere kraftig gjennom uke, måned og år. Det er derfor et behov for et system som kan beskrive bemanningsbehovet på en bedre måte. Prosjektet fokuserer på å beskrive pasientenes pleiebehov på en objektiv måte en gang i døgnet. Videre beskrives sykepleiernes kompetanse slik at pasientens pleiebehov møter rett pleiekompetanse. Prosjekteier i HS: Ahus

40 Kunnskapsutvikling

41 KUNNSKAPSUTVIKLING I INNOMED Samarbeid mellom InnoMed ved Helsedirektoratet og SINTEF Teknologi og samfunn knyttet til kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. Målet er å bli et kunnskapssenter knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

42 DELTAKELSE I NORDISK INNOVASJONSNETTVERK InnoMed har sammen med svenske og danske innovasjonspartnere gjennomført et prosjekt med tittelen: Userdriven innovation for patients and healthcare professionals, finansiert av Nordisk InnvationsCenter, NICe. Prosjekt ble avsluttet I august Foto: Kristine Holbø

43 DELTAKELSE PÅ INTERNASJONALE KONFERANSER InnoMed deltok på konferansen ICED 09 The 17th International conference on engineering design, arrangert av Stanford Center for Design Research. Hensikten var import av kunnskap og kvalitetssikring av eget arbeid. InnoMed presenterte en poster. Foto: Jarl Reitan

44 IAHSA-konferanse i London Presentasjon om Need Driven Innovation: Future Housing for the Elderly Foto: Jarl Reitan

45 UTGIVELSE AV HÅNDBØKER InnoMed har utviklet et første utkast av en håndbok med tips for hvordan man best kan drive med behovsdrevet innovasjon i norsk helsesektor. Håndboken er en av flere bøker, som basert på erfaringer, gir tips om innovasjonarbeid i sektoren. Foto: Kristine Holbø

46 InnoMeds nettsider også et møtested ta gjerne kontakt med oss

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det er hjernekraft og forskning som skal sikre Norges fremtid. Hjernekraftverk er en kampanje fra Anerkjenn våre virkelige superstjerner på hjernekraftverk.no

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter 15. november 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Statusrapport Vertikal Helse 2013

Statusrapport Vertikal Helse 2013 Statusrapport Vertikal Helse 2013 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering for fremtiden Utviklingen innen medisinsk behandling som individualisert medisin, stiller nye og høyere krav til vår medisinske

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Rapport. Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer

Rapport. Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer - Åpen Rapport Velferdsteknologi i boliger Muligheter og utfordringer Forfattere Espen Helge Aspnes, Dag Ausen, Karin Høyland, Marius Mikalsen, Anne Steen-Hansen, Karolina Storesund, Ingrid Schjølberg,

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 21-24 Region: Sør-Øst Dato: 14.5 10.6.2015 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Aktuelt som godt eksempel Andre kilder, lokale

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer