Årgang: 33 Nr ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/"

Transkript

1 Årgang: 33 Nr ISSN

2

3 Det store fleirtalet av høyringsfråsegner frå kommunane helsar velkomen og sluttar seg til innhaldet i framlegg til fylkesdelplan. Fleire kommunar refererer til tidlegare planar og samarbeid om vellukka prosjekt og tiltak. Frå fag- og forskingsbiblioteka sin ståstad har planen eit folke- og skulebibliotekperspektiv. Den grip ikkje inn i dei viktigaste problemstillingane deira og er marginal i høve til dei utfordringane desse har merksemda si retta mot. Likevel er dei godt nøgde med at planen legg opp til fleire samarbeidstiltak og kjem med fleire konstruktive innspel. Det same gjeld organisasjonane som har uttalt seg. Fleire kommunar trekkjer fram at etablering av ei ordning med regional støtte til bibliotekprosjekt, vil styrkje bibliotekutviklinga i fylket. Økonomisk støtte vil stimulere utviklingsarbeid og gi ekstra motivasjon til utvikling av biblioteka - i tillegg til at det vil kunne utløyse midlar frå andre interessentar i lokalsamfunnet. Nordhordlandskommunane peiker på at statlege prosjektmidlar ikkje har vore retta inn mot interesseområda til lokale bibliotek. Planframlegget mangla ein fylkeskommunal politikk på bokbuss og tiltak for styrking av kommunale og interkommunale bibliotekbussar. NOKU-Hordaland er oppteken av at mobile bibliotektenester er gode løysingar for kommunar med spreidd busetnad og er særleg viktig for eldre, barnehagar og skular der ein ikkje har gode bibliotektenester. Fusa kommune peiker på at fylkeskommunen bør spele ei rolle i utvikling av tenesta og koordinering av tilbodet i kommunane. Nordhordland meiner at innkjøp av bokbussar må få støtte på line med kulturbygg og støtte til drift på same måte som det blir gjort i Nordland fylkeskommune. Planen som blir lagt fram til politisk handsaming, har på bakgrunn av høyringsfråsegnene, saman med meir uformelle innspel, blitt justert og tiltaka prioritert. Det er også laga ein ny strategi om utvikling av mobile bibliotektenester. Vi på fylkesbiblioteket har tatt til med å setje i verk den nye planen, og vi gler oss til å samarbeide med biblioteka i fylket om mange spanande tiltak i tida framover. Ein del tiltak avheng av budsjettet for 2008, som skal vedtakast før i desember. Følg med, følg med! Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland har vore på høyring og skal handsamast i fylkestinget 16.oktober. Målet har vore å utforme ein regional bibliotekpolitikk som heng saman med regional politikk på andre felt og nasjonal politikk, nedfelt i regionale og statlege planar. Det kom inn 20 høyringsfråsegner. Fordi fleire har levert felles fråsegn, har i alt 22 kommunar/bibliotek uttalt seg, dessutan tre regionråd, Universitetet i Bergen, Høgskulen i Bergen, Norges handelshøy, tre organisasjonar (Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes landsforbund, Norsk fagbibliotekforening, avd. Bergen og NOKU - Hordaland) og to vidaregåande skular. Ruth Ørnholt fylkesbiblioteksjef

4 Intervju med biblioteksjef i Os kommune; Elisabeth Bochkon Tøsdal Ei av dei største utfordringane i Os folkebibliotek framover trur eg blir å overleva glad og blid i kvardagen! Os er eitt av mange bibliotek med dyktige, kreative tilsette, - og her er plass for og ønske om mange fleir I samband med at biblioteket opna i nye lokale i vår, vart dei siste filialane lagde ned. Det vil seia at hovudbiblioteket no er den einaste folkebibliotekavdelinga i kommunen. Stillingsressursen ved filialane vart inndratt i samband med nedlegginga, og realiteten er no større aktivitet og færre stillingar. Nye lokale og boblande aktivitet det er ein ønskesituasjon! Måtte vi fortsatt finna tid til å inspirera og lokka gjennom utstillingar og munnleg formidling, skapa kunnskapstørst og gi opplevingar til alle som kjem innom biblioteket. Det er ei utfordring å halda på gløden når dagane er så travle at det sjeldan vert tid til å sitja ned og fordjupa seg i interessante oppgåver. Fort og gale kan ofte vera bra nok, men det vert eit sakn å ikkje ha tid når noko skal skrivast, utredast eller førebuast! (Nokon som kjenner seg att?) I år jobbar vi særleg med å fylla det nye biblioteket vårt med opplevingar. No er alt ryddig, oversiktleg og innbydadende. Det er folk i alle krokar, og alt fungerer fint. Det som står att er overraskingane, det uventa, utstillingane som skal engasjera og sjarmera. Noko uventa i ein krok, ei lita bombe eller noko hyggeleg. Vi er òg veldig opptekne av formidling! Formidling av leseglede, bokglede og kunnskapstørst. Både i møte med den einskilde i biblioteket og formidling av bøker for grupper av ulike slag. Dette driv bibliotekfolk med heile tida, og det er mange måtar å gjera det på. Forteljarkurs har inspirert oss til å verta flinkare og modigare, og vi får stadig nye bibliotekbrukarar m.a. som eit resultat av formidling og informasjon. Vi samarbeider med skulane i Os. Samarbeidsavtalen vart utarbeidd for fleire år sidan, og er sidan evaluert. Vi synst vi har ein grei avtale med realistiske mål. Vi samarbeider om bibliotekfagleg rettleiing, faste klassebesøk for faste klassetrinn, besøk på foreldremøte, planleggingsdagar, leseprosjekt, utstillingar, bokkasser i klasseromma m.m.! I eit slikt samarbeid er det biblioteket som yter og skulen som nyter, og det er ei utfordring å setja grenser. Skulen ønskjer mykje og vi vil gjerne, men her som i mykje anna har vi ikkje tid til å gjera alt begge partar vil! Likevel, dette er viktig og morosamt arbeid. Her har vi brukarane servert på sølvfat, og det er vår oppgåve å gi dei bøker og begeistring. Ei festleg utfordring! " #$#%" &'"% %" " &( " "% ") Os folkebibliotek sin nettstad:

5 * % +,&&

6 Baiba Børslien er tilsett som skulebibliotekar i Øygarden kommune. Bente Fosse er tilsett som ny biblioteksjef i Sund kommune. Ho tar til i stillinga 1. desember. Ritha Helland er tilsett som rådgjevar ved Hordaland fylkesbibliotek, frå 1. september. Ho skal arbeide med drift og utvikling av bokbåttenesta og transportordninga. Ritha har tidlegare vore tilsett i prosjektstilling på fylkesbiblioteket. Eli Torsnes er tilsett som avdelingsleiar for Jondal folkeboksamling i 50% stilling. Sjå elles saka om samarbeid mellom biblioteka i Kvam og Jondal. Anna Elisabeth Waage er tilsett som ny biblioteksjef i Radøy kommune. Ho starta 1. august.,& Askøy vgs. - Eva Mostraum, 100% Bergen maritime vgs. - Silje Monsen Solsvik, 50% Laksevåg vgs. - Barbro Mandelid, 100% Olsvikåsen vgs. - Eva Gjuvsland, 100% Sotra vgs. avd. Bildøy - Helene Eriksen, 100% Tanks vgs. - Silje Monsen Solsvik, 50% Til: Eva Frå: Fylkesbiblioteket Takk for laget og hjartens lukke til! Til: Ritha Frå: Fylkesbiblioteket Hjartens velkomen til oss! - Har du gode idear til å bruke mashup eller om korleis biblioteket skal sjå ut på nett? På Biblioteklaboratoriet er det lyst ut konkurransar om dette med frist 1. oktober. " (. / Fristen for å søke om utviklingsmidlar frå ABM-utvikling for 2008 er 15. oktober. Tiltaka i Bibliotekreform 2014 er sentrale for å søke om prosjektmidlar. Eit anna stikkord er Mangfaldsåret. Her finn du søknadsskjema og meir informasjon: 0 Samsøket for Hordaland fungerer ikkje som det skal. Grunnen til dette er samansett. Vi beklager! Så snart utlånsordninga for lærebøker i vidaregåande skule er gjennomført, vil Laila Rene på fylkesbiblioteket kaste seg over oppgåva med å få det i orden og gjere tenesta meir brukarvenleg.

7 1223 Teikneseriar for ungdom/vaksne haust 07 Leirvik og Bergen Bibliotekkompetanse i framtida Bergen Samarbeid med Hordaland BF og NBF Hordaland Samling for bibliotekarar i vgs Solstrand Biblioteklabseminar for deg som vil vere Digital og Sosial med Bergen Mashups, biblioteket i Facebook med meire. Samarbeid med Thomas Brevik Regional bibliotekpolitikk Bergen Årets bøker Bergen ting om bibliotek 2.0 Januar - mars Regionale samlingar, tre på kvar plass Det norske bibliotekmøtet Bergen Arr.: Norsk Bibliotekforening og BIBSYS 23 ting om bibliotek oppsummering April Bergen Merk også at bibliotekleiarmøte til neste år blir i Ulvik under litteraturfestivalen september 2008, og hovudtema blir litteraturformidling. * ) Frå januar til mars neste år kan du følge elæringsopplegget 23 ting om bibliotek 2.0 også i Hordaland. Opplegget er basert på sjølvstudium og regionale samlingar med to frå fylkesbiblioteket. I april oppsummerer vi og feirer bragdene! 23 ting er omsett til norsk gjennom eit samarbeid med Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket og Nasjonalbiblioteket. Fylkesbiblioteka i Vestfold, Østfold og Buskerud har gått saman om å lage kursopplegget kring elæringsprogrammet. Målet er at deltakarane skal få hjelp til å utforske 2.0-teknologiane, bli i stand til å bruke desse i arbeidet sitt og dessutan prøve ein ny måte å lære på i fellesskap med andre bibliotektilsette. Meir informasjon og påmelding kjem seinare, men ta ein kikk på 23 ting og sjå at dette er ikkje er avskrekkande! Ta kontakt om du har spørsmål om opplegget:

8 0 6 I fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland , er eit av måla å etablere forpliktande samarbeid mellom folkebiblioteka i fylket gjennom ulike samarbeidsmodellar, ut frå lokale tilpassingar og føresetnader. I samband med at Jondal kommune våren 2007 lyste ut 50% biblioteksjefstilling, drøfta fylkesbiblioteket ei ordning med kjøp av biblioteksjeftenester frå Kvam, dersom ein ikkje fekk kvalifiserte søkarar til stillinga. Dette blei også drøfta med biblioteksjefen i Kvam, som meinte at ei slik løysing også kunne vere fagleg nyttig for bibliotektenestene i Kvam herad. Jondal kommune fekk ikkje søkjarar med biblioteksjefkompetanse til stillinga og har tilsett Eli Torsnes som avdelingsleiar for biblioteket i 50%, under føresetnad av at ein kan kjøpe biblioteksjeftenester frå Kvam. På bakgrunn av dette vil fylkesbiblioteket dekkje utgiftene til frikjøp av Siv Røyneland i 20% stilling, i perioden Jondal kommune skal leggje inn ein refusjon til Kvam i budsjettet for neste år. Fylkesbiblioteket ønskjer også å støtte eit utviklingsprosjekt der det blir arbeidd med tenesteutvikling og samarbeid mellom bibliotek i vidaregåande skule. I tillegg skal det arbeidast med ein prosjekt søknad til ABM-utvikling i haust. 77 Fem bibliotekarar frå folkebibliotek i Hordaland får støtte til kursavgifta for å delta på to kurs 24. og 25.september i Oslo, med kurshaldarar frå engelske "Opening the book". Det eine kurset er eit halvdagskurs med tema lesesirklar i bibliotek. Kurshaldar er Fiona Edwards, som er "reading development co-ordinator". Det andre kurset er eit heildagskurs som handlar om bibliotek og innreiing, med fokus på å gjere biblioteka mest mogleg brukarvennlege ("custom-centered library design"). Kvar deltakar vil før kurset levere inn foto og ei skisse over ein del av eige bibliotek. Desse "problemområda" vil bli diskutert i grupper, i tillegg til foredrag av kurshaldar Rachel van Riel, direktør for "Opening the book". Fylkesbiblioteket vil gjerne bidra til at bibliotektilsette i fylket får ny inspirasjon og kunnskap om bibliotekutvikling. Vi ønskjer å få til fleire slike "sponsingar" dersom vi kan finne midlar og eigna kurs. Fylkesbiblioteket skal også delta på desse to kursa. Vi håper at satsinga vil vise igjen i bibliotek i Hordaland, og kan inspirere også andre enn dei som går på kurset. Meir om "Opening the book" Kurs om lesesirklar Kurs om innreiing Ta kontakt om du har spørsmål:

9 8 Fylkesbiblioteket arbeider med prosjektet Felles standard for biblioteknettstader, der målet er å tilby kommunane eit godt og billig publiseringsverkty med design og innhaldsmal spesielt for bibliotek. Dette vil heve det nettbaserte bibliotektilbodet i kvar kommune og gjere det enklare å bruke nettet i kommunikasjonen med brukarane! Målsettinga er at dette skal vere ei enkel pakkeløysing å ta i bruk både for dei som har ein biblioteknettstad dei ønskjer å oppgradere, og dei som ikkje har, - for enkeltkommunar og samarbeidande regionar. Verktyet er webbasert med open kjeldekode. Kommunane skal kun betale for si lokale tilpassing. Pakken omhandlar også hjelp til overføring/ oppstart. Tilbodet skal gå ut før nyttår. Vi har invitert seks kommunar til å vere i referansegruppa. Har du innspel / ønskjer du å vere med? Ta kontakt med I dag er det mange innbyggjarar i fylket som ikkje kan vende seg til sitt lokale bibliotek på nettet for å finne oppdatert informasjon om tilboda, ta i bruk digitale bibliotektenester eller kommunisere med bibliotekarar. Samstundes har dei tilsette i folkebiblioteka eit stort formidlings- og kommunikasjonsbehov med brukarane sine. Anten folkebiblioteket er stort eller lite, kan brukarane få tilgang til rike kjelder, deltaking og inspirasjon frå biblioteknettstaden. Brukarane har behov for ein god lokal inngang til bibliotektilboda, ikkje minst i dei små kommunane der opningstidene er dårlegast. I dette prosjektet blir det utvikla eit enkelt publiseringsverkty laga spesielt for å formidle folkebiblioteket sine tenester. 9 :*8(' IFLA-konferansen i år var i Durban, Sør- Afrika august. Det var om lag 3000 delegatar på konferansen. Av desse var over 1/3 frå Afrika. Her er to bibliotekarar frå Sør- Afrika på kulturkvelden. Kvelden var eit intenst møte med musikk og mat frå regnbogenasjonen Sør-Afrika. Nokon som hugsar norske bibliotekarar i bunad frå kulturkvelden på Bygdøy i 2005?

10 . 9 Kulturnett Norge har sikra at kulturinstitusjonane er på plass i den norske versjonen av Google Maps. Tenesta blei lansert 28. juni. Dei regionale kulturnetta har samla informasjonen om institusjonane, og no kan brukarane nyttiggjere seg den nasjonale dugnaden også på Google Maps. På Google Maps kan ein mellom anna finne vegskildringar, dele kart og lagre eigne kart. Du kan også finne adresser i kart eller på satellittbilde, som i bildet under av Bergen Offentlige Bibliotek. Kartgrunnlaget er det same som ligg til grunn for karttenesta i Kulturnett Norge. I Hordaland manglar vi fortsatt kartfesting av enkelte filialar. Fylkesbiblioteket vil ta kontakt med dei biblioteka det gjeld for å innhente data og oppdatere informasjonen. Dette er ei nyttig teneste å spreie til brukarane, til dømes frå biblioteknettstaden. Ein kan også lage lenke direkte til kartsøket for det enkelte bibliotek for dei som leiter etter adressa og vegen til biblioteket. Her finn du Google Maps: Meir om tenesta på Forbruker.no:

11 .!" #"$ Notodden: Bildebokkonferansen "Dobbelt Nytelse - et dypdykk inn i bildeboka" Oslo: Lesesirkler - hvordan starter og driver vi disse? (engelsk) Tønsberg og Trondheim: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Oslo: Bibliotekinnredning - sett med brukerens øyne (engelsk) Sandefjord: Ung Tromsø: Mikromarc brukermøte for folkebibliotek Oslo: Skolebibliotekkonferanse Oslo: Bibliofil biblioteksjefmøte Oslo: ALEPH brukermøte Oslo: Mangfoldsåret 2008 Kjem program på - Biblioteksentralen Web 2.0 skolen

12 9 ;&$<&"&0" &!"!##$$$!%%#&"# ' " ()* +,, + - "!##$$$!%%#&"#

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8955-11 Saksbehandlar: Ruth Ørnholt, Sigrid Furnes, Kari Skibenes Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

Høyringsuttale Bibliotekreform 2014

Høyringsuttale Bibliotekreform 2014 Høyringsuttale Bibliotekreform 2014 Sogn og Fjordane fylkeskommune har følgjande uttale til Bibliotekreform 2014 : 1. Generelle kommentarar Sogn og Fjordane fylkeskommune støttar hovudtrekka i Bibliotekreform

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vinje Folkebibliotek og Skulane i Vinje kommune.

Samarbeidsavtale mellom Vinje Folkebibliotek og Skulane i Vinje kommune. Samarbeidsavtale mellom Vinje Folkebibliotek og Skulane i Vinje kommune. Bakgrunn Denne samarbeidsavtala er meint å leggje grunnlag for eit godt samarbeid mellom skulane og folkebiblioteket i Vinje kommune.

Detaljer

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318)

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Søknadssum: 180 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Breiband til. alle i Hordaland

Breiband til. alle i Hordaland Breiband til alle i Hordaland Hordaland 2 Hordaland, med ca. 445.000 innbyggjarar, er det tredje mest folkerike fylket i landet. Mellom dei 33 kommunane i fylket finn du den nest folkerikaste kommunen

Detaljer

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte på Voss 3. - 4. juni 2004 Fylkesbiblioteket inviterer til

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 2 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Austrheim folkebibliotek har fått nye lokale i det nye kommunehuset. Fredag

Detaljer

HØYRING - ENDRINGAR I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK

HØYRING - ENDRINGAR I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 201006063-8 Arkivnr. 662 Saksh. Ørnholt, Ruth Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 15.05.2012 24.05.2012

Detaljer

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen Årgang: 33 Nr. 4 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ Nok eit aktivt bibliotekår har gått, og vi på fylkesbiblioteket har gjort vårt beste for vidare utvikling av biblioteka i Hordaland,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3)

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Søknadssum: 630 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Fordeling av støtte til bibliotekprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland 2017

Fordeling av støtte til bibliotekprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland 2017 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/10531-10 Saksbehandlar: Ruth Ørnholt, Sigrid Furnes, Kari Skibenes Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 18.01.2017

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 200902337-5 Arkivnr. 661 Saksh. Ørnholt, Ruth Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 23.08.2011 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kurstilbod Hausten 2009

Kurstilbod Hausten 2009 Kurstilbod Hausten 2009 Fylkesbiblioteket September 09 Kurstilbod Hordaland fylkesbibliotek Fredag 11. september Teikneseriar i tida dei nye teikneseriane På kurset lærer du om historiske hovudliner, forteljarmåtar

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR SKOLEBIBLIOTEK, 2005-2010 STATUS OG VIDARE ARBEID

STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR SKOLEBIBLIOTEK, 2005-2010 STATUS OG VIDARE ARBEID HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 200908043-1 Arkivnr. 663 Saksh. Sjursen, Siri Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Fear in a librarian s heart

Fear in a librarian s heart Fear in a librarian s heart Om formidlingssamtala i norske folkebibliotek Oppgåve Litteraturformidling HiO, 2011 Litteraturformidling Masteremne 15 stp HiO Kommunikasjon og formidling Kvalitet og vurdering

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding for biblioteka i Lom 2009

Årsmelding for biblioteka i Lom 2009 Årsmelding for biblioteka i Lom 2009 Årsmelding Lom folkebibliotek 2009 Stillingsressursar: Bibliotekleiar: Rita Mundal 95% (5% reduksjon frå 01.01.2009, 10% omsorgspermisjon) Barne- og ungdomsbibliotekar

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Bibliotek i Danmark Regionale prosjekt Drupal og Wiki Lesestimulering Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek

Bibliotek i Danmark Regionale prosjekt Drupal og Wiki Lesestimulering Navn & nyheter. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 38 Nr. 1 11. juni 2009 ISSN: 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Bibliotek i Danmark Regionale prosjekt Drupal og Wiki Lesestimulering Navn & nyheter

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Saksframlegg. Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane

Saksframlegg. Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Siri Ingvaldsen, Fylkesbiblioteket Sak nr.: 14/3790-1 Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår Hovudutval for

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Eit prosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkesbibliotek i samarbeid med Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn: Statlege og fylkeskommunale oppgåver samordna

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Endring må til! (Ref #1318519078440)

Endring må til! (Ref #1318519078440) Endring må til! (Ref #1318519078440) Søknadssum: 245000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Kviteseid folkebibliotek / 964963827 Kviteseidgata 14 3850

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Årgang: 33 Nr. 3 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/

Årgang: 33 Nr. 3 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 3 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ Frå det nye historisk-filosofiske fakultetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen Meir om biblioteket finn du her: http://www.ub.uib.no/avdeling/hf/nye-hf.htm

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KVALIFIKASJONSKRAV FOR PERSONALE I FOLKEBIBLIOTEK

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KVALIFIKASJONSKRAV FOR PERSONALE I FOLKEBIBLIOTEK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 201006063-13 Arkivnr. 662 Saksh. Ørnholt, Ruth Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 22.10.2013 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Årgang: 33 Nr. 3 2006 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/

Årgang: 33 Nr. 3 2006 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 3 2006 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Nok eit aktivt år på fylkesbiblioteket går mot slutten, og tida er inne for eit tilbakeblikk. I februar/mars handsama fylkespolitikarane

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

8 tema for godt samspel

8 tema for godt samspel PROGRAM FOR FORELDRERETTLEIING BUF00032 8 tema for godt samspel Samtalehefte for foreldre og andre vaksne PROGRAM FOR foreldrerettleiing Dette heftet inngår i ein serie av materiell knytta til foreldrerettleiings

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer