Årgang: 33 Nr ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/"

Transkript

1 Årgang: 33 Nr ISSN

2

3 Det store fleirtalet av høyringsfråsegner frå kommunane helsar velkomen og sluttar seg til innhaldet i framlegg til fylkesdelplan. Fleire kommunar refererer til tidlegare planar og samarbeid om vellukka prosjekt og tiltak. Frå fag- og forskingsbiblioteka sin ståstad har planen eit folke- og skulebibliotekperspektiv. Den grip ikkje inn i dei viktigaste problemstillingane deira og er marginal i høve til dei utfordringane desse har merksemda si retta mot. Likevel er dei godt nøgde med at planen legg opp til fleire samarbeidstiltak og kjem med fleire konstruktive innspel. Det same gjeld organisasjonane som har uttalt seg. Fleire kommunar trekkjer fram at etablering av ei ordning med regional støtte til bibliotekprosjekt, vil styrkje bibliotekutviklinga i fylket. Økonomisk støtte vil stimulere utviklingsarbeid og gi ekstra motivasjon til utvikling av biblioteka - i tillegg til at det vil kunne utløyse midlar frå andre interessentar i lokalsamfunnet. Nordhordlandskommunane peiker på at statlege prosjektmidlar ikkje har vore retta inn mot interesseområda til lokale bibliotek. Planframlegget mangla ein fylkeskommunal politikk på bokbuss og tiltak for styrking av kommunale og interkommunale bibliotekbussar. NOKU-Hordaland er oppteken av at mobile bibliotektenester er gode løysingar for kommunar med spreidd busetnad og er særleg viktig for eldre, barnehagar og skular der ein ikkje har gode bibliotektenester. Fusa kommune peiker på at fylkeskommunen bør spele ei rolle i utvikling av tenesta og koordinering av tilbodet i kommunane. Nordhordland meiner at innkjøp av bokbussar må få støtte på line med kulturbygg og støtte til drift på same måte som det blir gjort i Nordland fylkeskommune. Planen som blir lagt fram til politisk handsaming, har på bakgrunn av høyringsfråsegnene, saman med meir uformelle innspel, blitt justert og tiltaka prioritert. Det er også laga ein ny strategi om utvikling av mobile bibliotektenester. Vi på fylkesbiblioteket har tatt til med å setje i verk den nye planen, og vi gler oss til å samarbeide med biblioteka i fylket om mange spanande tiltak i tida framover. Ein del tiltak avheng av budsjettet for 2008, som skal vedtakast før i desember. Følg med, følg med! Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland har vore på høyring og skal handsamast i fylkestinget 16.oktober. Målet har vore å utforme ein regional bibliotekpolitikk som heng saman med regional politikk på andre felt og nasjonal politikk, nedfelt i regionale og statlege planar. Det kom inn 20 høyringsfråsegner. Fordi fleire har levert felles fråsegn, har i alt 22 kommunar/bibliotek uttalt seg, dessutan tre regionråd, Universitetet i Bergen, Høgskulen i Bergen, Norges handelshøy, tre organisasjonar (Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes landsforbund, Norsk fagbibliotekforening, avd. Bergen og NOKU - Hordaland) og to vidaregåande skular. Ruth Ørnholt fylkesbiblioteksjef

4 Intervju med biblioteksjef i Os kommune; Elisabeth Bochkon Tøsdal Ei av dei største utfordringane i Os folkebibliotek framover trur eg blir å overleva glad og blid i kvardagen! Os er eitt av mange bibliotek med dyktige, kreative tilsette, - og her er plass for og ønske om mange fleir I samband med at biblioteket opna i nye lokale i vår, vart dei siste filialane lagde ned. Det vil seia at hovudbiblioteket no er den einaste folkebibliotekavdelinga i kommunen. Stillingsressursen ved filialane vart inndratt i samband med nedlegginga, og realiteten er no større aktivitet og færre stillingar. Nye lokale og boblande aktivitet det er ein ønskesituasjon! Måtte vi fortsatt finna tid til å inspirera og lokka gjennom utstillingar og munnleg formidling, skapa kunnskapstørst og gi opplevingar til alle som kjem innom biblioteket. Det er ei utfordring å halda på gløden når dagane er så travle at det sjeldan vert tid til å sitja ned og fordjupa seg i interessante oppgåver. Fort og gale kan ofte vera bra nok, men det vert eit sakn å ikkje ha tid når noko skal skrivast, utredast eller førebuast! (Nokon som kjenner seg att?) I år jobbar vi særleg med å fylla det nye biblioteket vårt med opplevingar. No er alt ryddig, oversiktleg og innbydadende. Det er folk i alle krokar, og alt fungerer fint. Det som står att er overraskingane, det uventa, utstillingane som skal engasjera og sjarmera. Noko uventa i ein krok, ei lita bombe eller noko hyggeleg. Vi er òg veldig opptekne av formidling! Formidling av leseglede, bokglede og kunnskapstørst. Både i møte med den einskilde i biblioteket og formidling av bøker for grupper av ulike slag. Dette driv bibliotekfolk med heile tida, og det er mange måtar å gjera det på. Forteljarkurs har inspirert oss til å verta flinkare og modigare, og vi får stadig nye bibliotekbrukarar m.a. som eit resultat av formidling og informasjon. Vi samarbeider med skulane i Os. Samarbeidsavtalen vart utarbeidd for fleire år sidan, og er sidan evaluert. Vi synst vi har ein grei avtale med realistiske mål. Vi samarbeider om bibliotekfagleg rettleiing, faste klassebesøk for faste klassetrinn, besøk på foreldremøte, planleggingsdagar, leseprosjekt, utstillingar, bokkasser i klasseromma m.m.! I eit slikt samarbeid er det biblioteket som yter og skulen som nyter, og det er ei utfordring å setja grenser. Skulen ønskjer mykje og vi vil gjerne, men her som i mykje anna har vi ikkje tid til å gjera alt begge partar vil! Likevel, dette er viktig og morosamt arbeid. Her har vi brukarane servert på sølvfat, og det er vår oppgåve å gi dei bøker og begeistring. Ei festleg utfordring! " #$#%" &'"% %" " &( " "% ") Os folkebibliotek sin nettstad:

5 * % +,&&

6 Baiba Børslien er tilsett som skulebibliotekar i Øygarden kommune. Bente Fosse er tilsett som ny biblioteksjef i Sund kommune. Ho tar til i stillinga 1. desember. Ritha Helland er tilsett som rådgjevar ved Hordaland fylkesbibliotek, frå 1. september. Ho skal arbeide med drift og utvikling av bokbåttenesta og transportordninga. Ritha har tidlegare vore tilsett i prosjektstilling på fylkesbiblioteket. Eli Torsnes er tilsett som avdelingsleiar for Jondal folkeboksamling i 50% stilling. Sjå elles saka om samarbeid mellom biblioteka i Kvam og Jondal. Anna Elisabeth Waage er tilsett som ny biblioteksjef i Radøy kommune. Ho starta 1. august.,& Askøy vgs. - Eva Mostraum, 100% Bergen maritime vgs. - Silje Monsen Solsvik, 50% Laksevåg vgs. - Barbro Mandelid, 100% Olsvikåsen vgs. - Eva Gjuvsland, 100% Sotra vgs. avd. Bildøy - Helene Eriksen, 100% Tanks vgs. - Silje Monsen Solsvik, 50% Til: Eva Frå: Fylkesbiblioteket Takk for laget og hjartens lukke til! Til: Ritha Frå: Fylkesbiblioteket Hjartens velkomen til oss! - Har du gode idear til å bruke mashup eller om korleis biblioteket skal sjå ut på nett? På Biblioteklaboratoriet er det lyst ut konkurransar om dette med frist 1. oktober. " (. / Fristen for å søke om utviklingsmidlar frå ABM-utvikling for 2008 er 15. oktober. Tiltaka i Bibliotekreform 2014 er sentrale for å søke om prosjektmidlar. Eit anna stikkord er Mangfaldsåret. Her finn du søknadsskjema og meir informasjon: 0 Samsøket for Hordaland fungerer ikkje som det skal. Grunnen til dette er samansett. Vi beklager! Så snart utlånsordninga for lærebøker i vidaregåande skule er gjennomført, vil Laila Rene på fylkesbiblioteket kaste seg over oppgåva med å få det i orden og gjere tenesta meir brukarvenleg.

7 1223 Teikneseriar for ungdom/vaksne haust 07 Leirvik og Bergen Bibliotekkompetanse i framtida Bergen Samarbeid med Hordaland BF og NBF Hordaland Samling for bibliotekarar i vgs Solstrand Biblioteklabseminar for deg som vil vere Digital og Sosial med Bergen Mashups, biblioteket i Facebook med meire. Samarbeid med Thomas Brevik Regional bibliotekpolitikk Bergen Årets bøker Bergen ting om bibliotek 2.0 Januar - mars Regionale samlingar, tre på kvar plass Det norske bibliotekmøtet Bergen Arr.: Norsk Bibliotekforening og BIBSYS 23 ting om bibliotek oppsummering April Bergen Merk også at bibliotekleiarmøte til neste år blir i Ulvik under litteraturfestivalen september 2008, og hovudtema blir litteraturformidling. * ) Frå januar til mars neste år kan du følge elæringsopplegget 23 ting om bibliotek 2.0 også i Hordaland. Opplegget er basert på sjølvstudium og regionale samlingar med to frå fylkesbiblioteket. I april oppsummerer vi og feirer bragdene! 23 ting er omsett til norsk gjennom eit samarbeid med Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket og Nasjonalbiblioteket. Fylkesbiblioteka i Vestfold, Østfold og Buskerud har gått saman om å lage kursopplegget kring elæringsprogrammet. Målet er at deltakarane skal få hjelp til å utforske 2.0-teknologiane, bli i stand til å bruke desse i arbeidet sitt og dessutan prøve ein ny måte å lære på i fellesskap med andre bibliotektilsette. Meir informasjon og påmelding kjem seinare, men ta ein kikk på 23 ting og sjå at dette er ikkje er avskrekkande! Ta kontakt om du har spørsmål om opplegget:

8 0 6 I fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland , er eit av måla å etablere forpliktande samarbeid mellom folkebiblioteka i fylket gjennom ulike samarbeidsmodellar, ut frå lokale tilpassingar og føresetnader. I samband med at Jondal kommune våren 2007 lyste ut 50% biblioteksjefstilling, drøfta fylkesbiblioteket ei ordning med kjøp av biblioteksjeftenester frå Kvam, dersom ein ikkje fekk kvalifiserte søkarar til stillinga. Dette blei også drøfta med biblioteksjefen i Kvam, som meinte at ei slik løysing også kunne vere fagleg nyttig for bibliotektenestene i Kvam herad. Jondal kommune fekk ikkje søkjarar med biblioteksjefkompetanse til stillinga og har tilsett Eli Torsnes som avdelingsleiar for biblioteket i 50%, under føresetnad av at ein kan kjøpe biblioteksjeftenester frå Kvam. På bakgrunn av dette vil fylkesbiblioteket dekkje utgiftene til frikjøp av Siv Røyneland i 20% stilling, i perioden Jondal kommune skal leggje inn ein refusjon til Kvam i budsjettet for neste år. Fylkesbiblioteket ønskjer også å støtte eit utviklingsprosjekt der det blir arbeidd med tenesteutvikling og samarbeid mellom bibliotek i vidaregåande skule. I tillegg skal det arbeidast med ein prosjekt søknad til ABM-utvikling i haust. 77 Fem bibliotekarar frå folkebibliotek i Hordaland får støtte til kursavgifta for å delta på to kurs 24. og 25.september i Oslo, med kurshaldarar frå engelske "Opening the book". Det eine kurset er eit halvdagskurs med tema lesesirklar i bibliotek. Kurshaldar er Fiona Edwards, som er "reading development co-ordinator". Det andre kurset er eit heildagskurs som handlar om bibliotek og innreiing, med fokus på å gjere biblioteka mest mogleg brukarvennlege ("custom-centered library design"). Kvar deltakar vil før kurset levere inn foto og ei skisse over ein del av eige bibliotek. Desse "problemområda" vil bli diskutert i grupper, i tillegg til foredrag av kurshaldar Rachel van Riel, direktør for "Opening the book". Fylkesbiblioteket vil gjerne bidra til at bibliotektilsette i fylket får ny inspirasjon og kunnskap om bibliotekutvikling. Vi ønskjer å få til fleire slike "sponsingar" dersom vi kan finne midlar og eigna kurs. Fylkesbiblioteket skal også delta på desse to kursa. Vi håper at satsinga vil vise igjen i bibliotek i Hordaland, og kan inspirere også andre enn dei som går på kurset. Meir om "Opening the book" Kurs om lesesirklar Kurs om innreiing Ta kontakt om du har spørsmål:

9 8 Fylkesbiblioteket arbeider med prosjektet Felles standard for biblioteknettstader, der målet er å tilby kommunane eit godt og billig publiseringsverkty med design og innhaldsmal spesielt for bibliotek. Dette vil heve det nettbaserte bibliotektilbodet i kvar kommune og gjere det enklare å bruke nettet i kommunikasjonen med brukarane! Målsettinga er at dette skal vere ei enkel pakkeløysing å ta i bruk både for dei som har ein biblioteknettstad dei ønskjer å oppgradere, og dei som ikkje har, - for enkeltkommunar og samarbeidande regionar. Verktyet er webbasert med open kjeldekode. Kommunane skal kun betale for si lokale tilpassing. Pakken omhandlar også hjelp til overføring/ oppstart. Tilbodet skal gå ut før nyttår. Vi har invitert seks kommunar til å vere i referansegruppa. Har du innspel / ønskjer du å vere med? Ta kontakt med I dag er det mange innbyggjarar i fylket som ikkje kan vende seg til sitt lokale bibliotek på nettet for å finne oppdatert informasjon om tilboda, ta i bruk digitale bibliotektenester eller kommunisere med bibliotekarar. Samstundes har dei tilsette i folkebiblioteka eit stort formidlings- og kommunikasjonsbehov med brukarane sine. Anten folkebiblioteket er stort eller lite, kan brukarane få tilgang til rike kjelder, deltaking og inspirasjon frå biblioteknettstaden. Brukarane har behov for ein god lokal inngang til bibliotektilboda, ikkje minst i dei små kommunane der opningstidene er dårlegast. I dette prosjektet blir det utvikla eit enkelt publiseringsverkty laga spesielt for å formidle folkebiblioteket sine tenester. 9 :*8(' IFLA-konferansen i år var i Durban, Sør- Afrika august. Det var om lag 3000 delegatar på konferansen. Av desse var over 1/3 frå Afrika. Her er to bibliotekarar frå Sør- Afrika på kulturkvelden. Kvelden var eit intenst møte med musikk og mat frå regnbogenasjonen Sør-Afrika. Nokon som hugsar norske bibliotekarar i bunad frå kulturkvelden på Bygdøy i 2005?

10 . 9 Kulturnett Norge har sikra at kulturinstitusjonane er på plass i den norske versjonen av Google Maps. Tenesta blei lansert 28. juni. Dei regionale kulturnetta har samla informasjonen om institusjonane, og no kan brukarane nyttiggjere seg den nasjonale dugnaden også på Google Maps. På Google Maps kan ein mellom anna finne vegskildringar, dele kart og lagre eigne kart. Du kan også finne adresser i kart eller på satellittbilde, som i bildet under av Bergen Offentlige Bibliotek. Kartgrunnlaget er det same som ligg til grunn for karttenesta i Kulturnett Norge. I Hordaland manglar vi fortsatt kartfesting av enkelte filialar. Fylkesbiblioteket vil ta kontakt med dei biblioteka det gjeld for å innhente data og oppdatere informasjonen. Dette er ei nyttig teneste å spreie til brukarane, til dømes frå biblioteknettstaden. Ein kan også lage lenke direkte til kartsøket for det enkelte bibliotek for dei som leiter etter adressa og vegen til biblioteket. Her finn du Google Maps: Meir om tenesta på Forbruker.no:

11 .!" #"$ Notodden: Bildebokkonferansen "Dobbelt Nytelse - et dypdykk inn i bildeboka" Oslo: Lesesirkler - hvordan starter og driver vi disse? (engelsk) Tønsberg og Trondheim: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Oslo: Bibliotekinnredning - sett med brukerens øyne (engelsk) Sandefjord: Ung Tromsø: Mikromarc brukermøte for folkebibliotek Oslo: Skolebibliotekkonferanse Oslo: Bibliofil biblioteksjefmøte Oslo: ALEPH brukermøte Oslo: Mangfoldsåret 2008 Kjem program på - Biblioteksentralen Web 2.0 skolen

12 9 ;&$<&"&0" &!"!##$$$!%%#&"# ' " ()* +,, + - "!##$$$!%%#&"#

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord 6. - 7. juni. s. 1 Nye

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer