Telemedisinsk edisinsk avdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemedisinsk edisinsk avdeling"

Transkript

1 Telemedisinsk avdeling Regionsykehuset i Tromsø Telemedisinsk edisinsk avdeling RiTø Årsrapport 1998 Telemedisin i Nordvest Russland Oppbygging av telemedisinsk nettverk i Arkhangelsk fylke og utvidet telemedisinsk samarbeid mellom Tromsø og Arkhangelsk Svetlana Manankova Tove Sørensen Telemedisinsk avdeling 20. april 2001

2 Tittel Årsrapport for 1998: Telemedisin i Nordvest Russland. Oppbygging av telemedisinsk nettverk i Arkhangelsk fylke og utvidet telemedisinsk samarbeid mellom Tromsø og Arkhangelsk TMA-rapport ISBN Prosjektnummer 3810 Tilgjengelighet Åpen Forfatter Svetlana Manankova Tove Sørensen Antall sider 10 Dato Oppdragsgiver Barentssekretariatet Interreg Barents (Finnmark Fylkeskommune) Troms Fylkeskommune, Plan og næring Dokumentreferanse <toppen><tmadir> \prosjekt\russland\rapporter\årsrapport for 1998.doc Ansvarlig signatur Svetlana Manankova Tove Sørensen Tilhørende dokumenter Prosjektbeskrivelser, , , Melding om oppstart av prosjekt Årsrapport for 1997 Vedlegg Videokonferanseundervisning katalog for høsten 1998 Prosjektark: Northwest Russia II Telemedisin, brosjyre på russisk Prosjektbeskrivelse Mobil enhet Oversikt over utstyr brukt i prosjektet 2

3 Bakgrunn Siden årsskiftet har Telemedisinsk avdeling (TMA) ved Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) samarbeidet med Arkhangelsk statlige medisinske akademi (ASMA), Helseavdelingen i Arkhangelsk fylke og Regionsykehuset i Arkhangelsk (RiA) om bruk av telemedisin i Nordvest Russland. Telemedisin innebærer formidling av medisinske tjenester over avstand, dvs at tjenesteyter og mottaker befinner seg på forskjellig sted. Samarbeidet har bl.a. omfattet et telemedisinseminar i Arkhangelsk der norske erfaringer og aktuell russisk kommunikasjonsteknologi ble presentert og diskutert. Medisinsk og teknisk personell fra Arkhangelsk har hatt praksisopphold i Tromsø for å studere bruk av telemedisin i det norske helsevesenet. Videre har et norsk stillbildesystem, VIDA, blitt tilpasset russiske forhold og brukergrensesnittet oversatt til russisk. Dette systemet brukes til overføring av stillbilder mellom Tromsø og Arkhangelsk så vel som internt i Arkhangelsk fylke. De senere årene har dette samarbeidet blitt utvidet til nye områder og involvert flere personer på norsk så vel som på russisk side. Noen av aktivitetene i prosjektet har gått over til å få karakter av faste oppgaver som sykepleieundervisningen mellom regionsykehusene i Tromsø og Arkhangelsk. Andre aktiviteter har kommet til og blitt realisert takket være økonomisk støtte fra flere hold. En kort oppsummering av året som er gått viser at telemedisin blomstrer som aldri før i Nordvest Russland og tar stadig nye og uventede veier. Dette innebærer igjen at norsk telemedisinmiljø lærer mye av sine russiske kolleger. Det som ikke er nytt av året, er at planlagte aktiviteter må utsettes ikke minst som følge av de økonomiske urolighetene i Russland sist høst da sjekker kom i retur og utstyrsinvesteringer ble ufrivillig utsatt. Deltakere Deltakere i prosjektet er (i) helseetaten ved fylkesadministrasjon, ved prosjektleder på russisk side, professor Vladimir Kozlov, (ii) Regionsykehuset i Arkhangelsk (RIA), enheten for katastrofemedisin og luftambulanse, ved sjefslege Andrej Mokeev samt (iii) en rekke andre mindre sykehus i distriktene, jfr. tab. 1 og helseinstitusjoner i Arkhangelsk by, jfr. tabell 1. Seks distriktssykehus er knyttet i et telemedisinsk nettverk med RIA, se også vedlagt prosjektark Northwest Russia II. Hvert sykehus fungerer som lokalsykehus for befolkningen i nærområdet, som sentralsykehus for omliggende distrikt og er ansvarlig for å organisere medisinsk hjelp i sitt distrikt. Hvert distrikt er på om lag kvadratkilometer. Etter at sykehusene ble tilknyttet Regionsykehuset i Arkhangelsk yter disse også tjenester til nabodistriktene, dvs at befolkningsgrunnlaget i praksis er større enn oppgitt i tabell 1. I tillegg samarbeider TMA med to russiske forskere i Arkhangelsk for å evaluere den økonomiske og organisatoriske effekten av telemedisin i Nordvest Russland: (iv) Elena V. Kudrjasjova, professor, Dr. phil., Pomoruniversitet i Arkhangelsk, Institutt for sosialfilosofi og (v) Elena I. Dzedzelava, økonom og nestleder ved finans avdelingen ved handelsflåten i Arkhangelsk. 3

4 Distrikt Befolkning Avstand fra RIA Oppstart TM-tjenester Kotlas km Velsk km Korjazma km Njandoma km Severodvinsk km Onega km Tabell 1 Deltakere i stillbildenettverket Fjernkonsultasjoner Fjernkonsultasjoner foregikk hovedsakelig internt i Arkhangelsk fylke mellom seks lokale sykehus (tab. 1) og Regionsykehuset i Arkhangelsk. Lokalsykehusene henvendte seg til Arkhangelsk dels for å få hjelp fra spesialister som ikke finnes ved de lokale sykehusene og dels for å få veiledning fra mer erfarne kolleger. Ved et par tilfeller har det vært fjernkonsultasjoner mellom Regionsykehuset i Arkhangelsk og Regionsykehuset i Tromsø, Patologisk avdeling, ved spørsmål om kreft hos barn. Universitetsklinikker i Moskva har også vært konsultert ved vanskelige sykdomstilfeller. Fjernkonsultasjonene foregår ved overføring av databaserte bilder og diskusjon på høytalende telefon legene imellom. Dette fungerer ikke bare som diagnostisering av pasienter over avstand, men også som en form for fjernundervisning og kompetanseheving av helsepersonell lokalt. Helsesystemet i Arkhangelsk fylke er basert på at distriktssykehus tilbyr tjenester i de mest utbredte sykdommer som terapi, kirurgi, gynekologi, kardiologi, neuropatologi, ØNH, oftalmologi o.s.v. I de tilfeller der pasienten trenger hjelp fra andre typer spesialister (neurokirurgi, hematologi, onkologi, tuberkulose og lignende) sendes han / hun til regionale klinikker eller sykehus. Ved akutte og alvorlige tilfeller reiser spesialister fra de regionale klinikker ut til distriktene. En del slike reiser ble unngått ved bruk av telemedisinske konsultasjoner. Stillbilde nettverket som prosjektaktivitet ble avsluttet Da var de planlagte enhetene på plass på seks lokalsykehus. Det vil likevel være interessant å følge utviklingen videre. 1.1 Antall fjernkonsultasjoner I 1998 har det vært foretatt totalt 52 fjernkonsultasjoner mellom lokalsykehus og Regionsykehuset i Arkhangelsk, jfr. tabell 2. I alt 45 pasienter deltok i telemedisinprosjektet. Det ble sendt totalt 253 bilder i 1998, en økning fra 235 året før. Fire lokale sykehus, i Korjazma, Severodvinsk, Njandoma og Onega har først tatt i bruk stillbildesystemet i år. Telemedisinstudio er lokalisert ved Regionsykehuset i Arkhangelsk, men det ble også benyttet spesialister fra en rekke andre helseinstitusjoner i Arkhangelsk by: Senter for patologiske undersøkelser, Regional hudklinikk, Regional kreftklinikk, det regionale Barnesykehus, Infeksjonsklinikken og Regional tuberkuloseklinikk. I gjennomsnitt ble det foretatt 1,2 konsultasjoner per pasient. Antall spesialister som bisto konsultasjonene fra Regionsykehuset i Arkhangelsk varierte fra en til fem, med et gjennomsnitt på 1,4 spesialister ved hver konsultasjon. Sammenlikner en disse tallene med fjorårets, var disse på henholdsvis 2,2 og 2,6. Dette indikerer at personene som utfører de telemedisinske konsultasjonene er blitt mer rutinert; det er ikke lenger nødvendig å ta så mange bilder per pasient, og det er enklere for spesialistene å diagnostisere på grunnlag av stillbildene. 4

5 Tabell 2 viser fordelingen av gjennomførte konsultasjoner og antall pasienter involvert fra oppstart i 1996 til Sykehus Totalt Totalt Konsult. Pasienter Konsult. Pasienter Konsult Pasienter Konsult Pasienter KOTLAS VELSK KORJAZMA SEVERODVINSK NJANDOMA ONEGA TIL SAMMEN Tabell 2 Antall konsultasjoner og pasienter Typer sykdommer og spesialiteter Til forskjell fra tidligere år ser en at telemedisin i 1998 har blitt brukt til mer generell veiledning og vurdering av diagnoser, behandling og undersøkelser. I 1997 var forholdet mellom akutte og mer kroniske tilfeller på henholdsvis 82% og 18%, mens situasjonen i 1998 var 42% akutte og 58% kroniske tilfeller. Tilstanden var absolutt kritisk for ni av pasientene i fjernkonsultasjonene. To pasienter døde. Etter at diagnose ble stilt via telemedisin, ble sju pasienter overført til Arkhangelsk by for videre behandling. I ett tilfelle ble en kirurg fløyet til lokalsykehuset. Tabell 3 viser hvilke spesialister som inngikk i fjernkonsultasjoner i Spesialist Antall Spesialist Antall Røntgenolog 16 Onkogynekolog 2 Patolog 16 Kardiolog 2 Torakskirurg 16 Neuropatolog 2 Dermatolog 14 Pediatr 2 Endokrinolog 9 Intensiv 2 Terapeut 10 Tuberkolose 2 Traumatolog 6 Cytolog 2 Onkolog 4 Reumatolog 2 Neurokirurg 4 Kirurg 2 Ortoped 4 Barnerøntgenolog 2 Infeksjonist 4 Onkorøntgenolog 4 Urolog 4 Tabell 3 Fordeling spesialister til telemedisinske tjenester Vi finner at nye sykdomsfelt ble tatt med i telemedisinske fjernkonsultasjoner i 1998, jfr. tabell 4. Det er blitt en bredere og mer lik fordeling mellom de ulike medisinske spesialitetene. 5

6 Sykdomsfelt skader 11% 10% Gynekologi / obstetrikk 20% 2% Intensiv 20% 12% Kirurgi 26% 21% Hematologi 7% Pulmonologi 2% 6% Barnesykdommer 5% 2% Patologi 2% 13% infeksjoner 2% hudsykdommer 5% 13% kardiologi 13% diabetes 8% Tabell 4 Fordeling av diagnoser Diabetes har fått en spesiell plass i telemedisin i Arkhangelsk. Disse konsultasjonene mellom indremedisinere/kirurger ved distriktssykehusene og spesialister i diabetes ved RiA dreier seg hovedsakelig om såkalt diabetes fot, dvs spørsmål om amputasjon av tå og legg. Takket være overførte fotbilder har diabetes spesialister kunnet foreslå alternative behandlingsmetoder og i noen tilfeller dermed unngått invalidiserende operasjon. Denne delen av prosjektet har allerede fått stor oppmerksomhet i andre av landets regioner. 1.3 Kommunikasjon og infrastruktur Overføring av konsultasjoner foregår via modem og vanlig telefonforbindelse ved bruk av systemet VIDA eller via elektronisk post. Stillbildesystemet VIDA vil ikke bli videreutviklet av TMA, men en russisk og norsk versjon er fritt tilgjengelig på Den relativt omfattende bruk av VIDA i Nordvest Russland har gitt verdifull kunnskap til systemutviklerne ved TMA ved utvikling av et forbedret stillbildesystem, DORIS 2.0. I løpet av første halvdel av 1999 vil DORIS 2.0. bli oversatt til russisk og etter hvert som det er tilfredsstillende testet, brukt i Nordvest Russland. Overføring av bilder via elektronisk post har blitt benyttet av enkelte sykehus (Nyandoma, Kotlas og Onega) i Arkhangelsk og mellom Arkhangelsk-Tromsø og Arkhangelsk-Moskva. Elektronisk post er langt billigere enn telefon: 1 min. per telefon koster RUR 4, mens per e-post koster dette kun RUR 0,3. Infrastrukturen i Arkhangelsk gjør det ikke mulig for alle sykehus i nettverket til å benytte elektronisk post. 1.4 Utstyr Utstyr som benyttes i fjernkonsultasjonene er PC (Pentium er å anbefale med tanke på forbedret programvare), 1-chip videokamera med makrolinse, modem og bildefangerkort (Screen Mashine). Ifølge samarbeidsavtalen mellom TMA og ansvarlige helsemyndigheter i Arkhangelsk, er den russiske part ansvarlig for å skaffe egnede lokaler, innkjøp og vedlikehold av PCer, installasjon av utstyr, samt lønn og opplæring av personell. Den norske part (TMA) er ansvarlig for innkjøp av øvrig telemedisinsk utstyr og kompetansebistand generelt. Utstyr til prosjektet er delvis innkjøpt i Norge og sendt til Arkhangelsk med personer på tjenestereiser, og dels innkjøpt i Russland etter overføring av midler fra Norge. Det har vist seg at det er noe billigere å kjøpe utstyr i Russland enn i Norge, 6

7 dessuten spares utgifter til tollbehandling. Med det siste årets urolige situasjon i russisk økonomi, har det imidlertid vært problematisk å overføre penger til russiske banker. Fjernundervisning Fjernundervisning mellom Regionsykehuset i Tromsø (RiTø), Regionsykehuset i Arkhangelsk (RIA) og omkringliggende sykehus har blitt vel etablert med regelmessig sykepleieundervisning, jfr. oversikt under. Ved disse forelesningene deltar omlag 30 sykepleiere på russisk side noe som også er det maksimale med de lokaliteter og det bildeutstyr som brukes i dag. Fra Arkhangelsk har det vært holdt forelesninger om patologi, infeksjonssykdommer og sykepleie i Russland. Dette er problemstillinger som det norske helsevesen har lite erfaring med og interessen er derfor stor. Tema for fjernundervisning avgjøres i fellesskap. Tema de siste år har vært mor/barn, infeksjonssykdommer og kompetanseheving som også er satsingsområder for helse i Barentsregionen. Undervisningen foregår ved hjelp av høyttalende telefon og stillbilder overført via PC, modem og telefonlinjer. Fjernundervisningen har fått stor interesse i Arkhangelsk. Både sykepleiere og leger innenfor ulike fagområder hører på foredrag og deltar i diskusjonene i etterkant som ofte varer lengre enn selve foredraget. Under diskusjonene oppstår ideer om nye tema for undervisninga og det stilles spørsmål angående samarbeidet. Samtlige forelesninger ble oversatt og tolket av Dr. Svetlana Manankova som også er prosjektleder. Denne delen av prosjektet er en del av et større samarbeidsprosjekt ved RiTø mellom russiske og norske sykepleiere. Hospitering av russiske barnesykepleiere i 1998 kom for eksempel i stand etter at de hadde deltatt i fjernundervisning ( barnebolken ). En del litteratur (brosjyrer, kompendium) som har vært brukt ved forberedelser av fjernundervisninga har blitt oversatt til russisk og sendt til mange sykehus Arkhangelsk. Selve foredragene er også samlet i kompendier og sendt til Russland. Kompendiene brukes også ved forskjellige anledninger, som ved besøk fra Russland. Fjernundervisningen mot Russland er en suksess ikke minst takket være innsatsen til en rekke personer ved RiTø som stiller opp i forbindelse med planlegging, som foredragsholdere, til filming og redigering alle ledd for å produsere fjernundervisningsprogram. Fjernundervisning til Russland er etter hvert blitt innarbeidet i det faste programmet for fjernundervisning ved RiTø, jfr. vedlagt katalog fra RiTø til Arkhangelsk fra Arkhangelsk til RiTø til sammen Tabell 5 Fjernundervisning

8 Presentasjon av barneavdelingen ved RiTø Elin Gulhav Infeksjonssykdommer hos barn på barneavdelingen Heidi Nilsen Inger Pauline Landsem NIDCAP Mona Markussen Unni Burkness Kreft hos barn på barneavdelingen Kirsti Gudbrandsen Vera Ideland Diabetes hos barn Marta Bergum Evelin Matissen Astma og allergi Torunn Eriksen Eksem hos barn Rita Gabrielsen Behandling av medikamenter Martin Grotnes Videre- og etterutdanning i barnesykepleie Mai Britt Pettersen Infeksjonsavdeling presentasjon, organisering, samarbeid Klara Gautestad Pasientgrupper på infeksjonsposten Oddgeir Moe Isolasjonsrutiner Oddgeir Moe Trond Isaksen Desinfeksjon Trond Isaksen Tabell 6 Fjernundervisning fra RiTø til Arkhangelsk 1998: For 1999 planlegges fjernundervisning via en toveis lyd-bilde forbindelse mellom Tromsø og Arkhangelsk. Evaluering av telemedisin samarbeidet med Nordvest Russland Siden 1997 har det blitt utarbeidet rutiner for å dokumentere de telemedisinske aktivitetene internt i Arkhangelsk såvel som mellom Arkhangelsk og Tromsø. Alle stillbildeoverføringer blir registrert og det er utarbeidet hel- og halvårig oversikt over aktivitetene. I tillegg til dette ble det i siste halvdel av 1998 påbegynt en større evaluering av telemedisin i Arkhangelsk. Planen er å gjøre to evalueringsstudier: Den ene studien er en økonomisk analyse og utføres av helseøkonom Trine S. Bergmo, TMA og Elena I. Dzedzelava, økonom fra Arkhangelsk. De vil ta for seg kost-nytte effekten av fjerndiagnose via stillbilde nettverket i forhold til å transportere pasient eller spesialist. Den andre evalueringsstudien har Gunn-Hilde Rotvold, sosiolog ved TMA og Elena V. Kudrjasjova, professor, Dr. phil., Pomoruniversitet i Arkhangelsk ansvaret for. Den skal spesielt fokusere på organisering av de telemedisinske tjenester slik de utføres i Arkhangelsk. Begge studiene skal avsluttes innen med egne rapporter. Videokonferanse forbindelse til Arkhangelsk Arbeidet med å realisere en toveis lyd/bilde forbindelse mellom Tromsø og Arkhangelsk har pågått hele siste år etter at dette arbeidet fikk tilsagn om støtte fra Barentssekretariatet, Interreg Barents og fra Troms Fylkeskommune. To konsulenter fra TMA har vurdert forholdene i Arkhangelsk, innhentet anbud på utstyr og linjeleie og planlagt testing av en 128 kb/s forbindelse mellom Tromsø og Arkhangelsk. Det er valgt en løsning med ISDN-forbindelse Norge-Moskva mens den videre kommunikasjonen Moskva-Arkhangelsk vil måtte gå via satellitt. Forbindelsen vil derfor bli en del dyrere enn løsningen med jordfast linje over Murmansk som beskrevet i prosjektbeskrivelsene. Årsaken til dette er at Telenor ikke lengre vil tilby denne forbindelsen, fordi testing har vist at linja har mange feil og medfører dårlig stabilitet. 8

9 Videokonferanseforbindelsen vil primært bli brukt til fjernundervisning og veiledning for helsepersonell. Det arbeides for at andre institusjoner også kan benytte denne forbindelsen spesielt institusjoner i Barentsregionen, men i prinsippet kan forbindelsen brukes av alle interesserte etter avtale med oss. Det har allerede meldt seg flere interesserte. Kontaktperson er Hans Elvheim, TMA. Vi er også kjent med at det er planer om å lage et større nettverk for fjernundervisning i Barentsregionen der utstyr så vel som kompetanse fra telemedisinmiljøet i Arkhangelsk og Tromsø er tenkt brukt. Mobil enhet I 1998 startet arbeidet med å vurdere ulike løsninger for mobile telemedisinske enheter i Arkhangelsk til bruk i områder med mangelfullt utbygd infrastruktur. En kravspesifikasjon er utarbeidet i fellesskap og ved årsskiftet er nødvendig utstyr i ferd med å anskaffes. Testperiode for den mobile enhet er planlagt til første halvdel av 1999, jfr. vedlagt prosjektbeskrivelse. Kontaktperson for mobil enhet er Siri B. Uldal, TMA. Andre aktiviteter Publikasjoner og informasjon om prosjektet En oversiktsartikkel om telemedisinsamarbeidet mellom Tromsø og Arkhangelsk, Telemedicine in Northwest Russia av T.Sørensen, A. Rundhovde og V.Kozlov, er antatt av Journal of Telemedicine and Telecare og vil bli publisert i løpet av første halvdel av Det er utarbeidet en brosjyre om telemedisin i Norge og samarbeidet mellom Tromsø og Arkhangelsk. Denne brosjyra er papirbasert og finnes bare på russisk (vedlagt). I forbindelse med fullfinansiering av videokonferanseforbindelsen Tromsø-Arkhangelsk hadde TV- Tromsø et innslag om prosjektet (april 1998). TMA har oppdatert prosjektark om Nordvest Russland, Telemedicine in Northwest Russia II, vedlagt. Informasjon om prosjektet finnes på TMAs hjemmeside, Konferanser, møter, studietur Prosjektet er blitt presentert ved en rekke anledninger nasjonalt og internasjonalt og vekker oppmerksomhet pga de enkle løsningene som er valgt og det gode norsk-russiske samarbeidet som har fungert over flere år. Prosjektet har vært presentert ved TMA- arrangement som Telemedisinskolen (april 1998), WHO/UHT International Telemedicine Training Course (november 1998) og ved besøk fra inn- og utland. Våre russiske samarbeidspartnere benytter alle anledninger til å informere om telemedisin i Nordvest Russland. 9

10 De viktigste konferansene siste år var (i kronologisk rekkefølge): Norgesdagene i Arkhangelsk, april 1998 International Symposium Telemedicine 1998, Tyrkia, mai 1998 Space Biology and Aereo-space Medicine, Moskva, juni 1998 International Medical Care Networks, Gotland, Sverige, juli nd Nordic Telemedicine Conference, Reykjavik, Island, august 1998 Euro-Asia Online 1998, Almaty, Kasakhstan, oktober 1998 NTCA-World Bank First International Conference on Rural Communications: There are No Boundaries, Washington DC, To prosjektmøter har vært avholdt i 1998, et i Arkhangelsk i april og et i Tromsø i september. Prosjektleder Svetlana Manankova Bye deltok på Barentssekretariatets prosjektlederkonferanse i Alta i juni. Perspektivene framover I 1999 vil vi prioritere å arbeide med de oppgavene som ble påbegynt i 1998: 1. Videokonferanseforbindelse bruk og erfaringer 2. Mobil enhet 3. Økonomisk evaluering 4. Organisatorisk evaluering bruker-erfaringer Stillbilde nettverket som prosjektaktivitet ble avsluttet Da var de planlagte enhetene på plass på seks lokalsykehus. Likevel vil det være interessant for oss å følge opp aktiviteten og de erfaringer som gjøres da dette er et av få telemedisinske prosjekt som benytter slike system over tid. Det vil også være nødvendig å ruste opp de første enhetene som ble utplassert, bl.a. for å kunne ta i bruk DORIS 2.0. Det er satt opp program for fjernundervisning for Det er foreslått 11 sendinger fra Arkhangelsk i Vi planlegger å tilby fjernundervisning til flere lokalsykehus i Arkhangelsk samtidig, til de sykehusene som er en del av telemedisin nettverket. Et program i kardiologi er allerede utviklet. Fjernundervisning mellom regionsykehusene i Tromsø og Arkhangelsk vil etter planen foregå via videokonferanse så snart forbindelsen er etablert. Vi vil arbeide for å integrere et tuberkulose program / samarbeid mellom Arkhangelsk og Tromsø i telemedisin prosjektet. 10

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Telemedisinsk edisinsk avdeling RiTø Årsrapport 1999 Telemedisin i Nordvest Russland Oppbygging av telemedisinsk nettverk i Arkhangelsk fylke og

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 I. BESKRIVELSE... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2. Målsetting... 1 1.2.1. Formål...

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Tittel Prosjekt Telemedisin i Nordvest- Russland Underprosjekt Telemedisinsk nettverk i Arkhangelsk fylke Avslutningsrapport NST rapport ISBN Antall

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Tittel Videreføring av videokonferanseforbindelse til Arkhangelsk. Rapport 2002. NST rapport Antall sider Dato 12 04.02.2003 Forfatter Svetlana

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 2 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE...3 1.1. BAKGRUNN...3 1.2. MÅLSETTING...3

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Underprosjekt FJERNUNDERVISNING Avslutningsrapport Forfatter: Svetlana Manankova Bye Vedleggsrapporter forfattet av: Bodil Bach Irene Lund Stine Skorpen Torill

Detaljer

VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK

VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK STATUSRAPPORT 31.05.2001. Statusrapport: VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK Et delprosjekt av Telemedisin i Nordvest-Russland Oppdragsgiver: Internt NST Forfatter: Svetlana Manankova Bye og Eli Larsen

Detaljer

3URVMHNW 7HOHPHGLVLQL1RUGYHVW5XVVODQG

3URVMHNW 7HOHPHGLVLQL1RUGYHVW5XVVODQG 3URVMHNW 7HOHPHGLVLQL1RUGYHVW5XVVODQG 8QGHUSURVMHNW )-(5181'(59,61,1* $YVOXWQLQJVUDSSRUW )RUIDWWHU 6YHWODQD0DQDQNRYD%\H 9HGOHJJVUDSSRUWHUIRUIDWWHWDY %RGLO%DFK,UHQH/XQG 6WLQH6NRUSHQ 7RULOO'1LOVHQ 7ULQH86

Detaljer

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Veggbilde på Petchenga Sykehus Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF 25.januar 2009 OPPSTART OG MANDAT På bakgrunn av konklusjonene i sluttrapporten

Detaljer

Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk

Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk Rapport Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk En overordnet vurdering av teknisk infrastruktur gjort for prosjektene GUCH og Hjertelinken. Basert på besøk hos Regionsykehuset

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester ARBEIDSPAKKE 4661:

NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester ARBEIDSPAKKE 4661: Prosjektrapport NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester Prosjekt: ARBEIDSPAKKE 4661: STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØRE-NESE-HALS (ØNH) Versjon: BRUKERERFARINGER

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Kompetansenettverk for bekjempelse av tuberkulose i Arkhangelsk oblast. Trinn 1. Forfattere Svetlana Manankova Bye Siri Birgitte Uldal NST rapport

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Bakgrunnsinfo Norge står overfor store og komplekse utfordringer innen helsevesenet,

Detaljer

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst Regionale e-helseseminarer 2009 Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst TEMA NST hva er det? ehelse/telemedisin? Tjenester Videokonferanse Elektroniske løsninger Tjenester hjem Eksempel

Detaljer

Tuberkulosesamarbeid gjennom 15 år. Erfaringer og betraktninger i ettertid Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Torunn Hasler

Tuberkulosesamarbeid gjennom 15 år. Erfaringer og betraktninger i ettertid Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Torunn Hasler Tuberkulosesamarbeid gjennom 15 år Erfaringer og betraktninger i ettertid Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Torunn Hasler Barents Helsekonferanse 2011 samarbeid til gjensidig nytte 10-11 november

Detaljer

RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND.

RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND. RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND. Vi er tre intensivsykepleierestudenter som i praksisperioden i 2.semester fikk tilbud om å hospitere i Norden og USA. Vi valgte å reise til Reykjavik på

Detaljer

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen Veien fra pilot til drift Ronny Kristiansen Gode prosjekt Områder på OUS Video Sensor teknologi BAN Body area network Medisinskteknisk utstyr Hvorfor mobile tjenester Reksjoner fra London Eksempler på

Detaljer

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger Astrid Buvik, overlege Avdeling for ortopedi og plastisk kirurgi, nevro-og ortopediklinikken Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske

Detaljer

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin Hovedmål Å demonstrere og fremskynde hjemmebasert opplæring og oppfølgning av kronikere/pasienter

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

NorTelemed. ARBEIDSPAKKE 4661 STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØNH (øre-nese-hals) PASIENTERFARINGER

NorTelemed. ARBEIDSPAKKE 4661 STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØNH (øre-nese-hals) PASIENTERFARINGER NorTelemed ARBEIDSPAKKE 4661 STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØNH (øre-nese-hals) PASIENTERFARINGER Eli Arild og Anne Gerd Ekeland Nasjonalt Senter for Telemedisin Mars 2000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Samarbeide i Barentsregionen fra Kirkenes Sykehus Helse Finnmark v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Dette skal handle om: Helsesamarbeide,

Detaljer

Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie?

Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie? Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie? Aadne Aasland Seniorforsker, Norsk institutt for by- og regionforskning Bakgrunn for mine vurderinger Evalueringer av norsk-russisk helsesamarbeid

Detaljer

Sårbehandling via MMS

Sårbehandling via MMS Sårbehandling via MMS Statusrapport november 2012 1. Bakgrunn for prosjektet: I Listerregionen er det avdekket behov for enklere kommunikasjon mellom fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten mht

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår - et samhandlingsprosjekt

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår - et samhandlingsprosjekt DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår - et samhandlingsprosjekt Marie Fjelde Hausken, Prosjektkoordinator Marjolein Iversen, Prosjektleder Helse Stavanger HF Samhandling DiaFOTo Fulle lister

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Dekanmøtet på Svalbard Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Dekanmøtet på Svalbard Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin S v a b a d 2 6 0 5 0 9 H m Kan telemedisin redusere avstander og utnytte den ekspertisen som finnes i nordområdene? N m m Dekanmøtet på Svalbard 25.05.09 Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Evalueringsrapport for prosjekt YO 372,

Evalueringsrapport for prosjekt YO 372, Evalueringsrapport for prosjekt YO 372, Kvalitativ utvikling av patologiske tjenester i Nordvest Russland. Undervisning og opplæring i immunhistokjemiske og andre metoder. Av prosjektleder Irene Lund,

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø

Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Telemedisinsk edisinsk avdeling RiTø Investeringer i videokonferanse innen dermatologi i Troms og Finnmark Elin Breivik og Trine Bergmo 14.08.00

Detaljer

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt

DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt DiaFOTo Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår et samhandlingsprosjekt Marjolein M. Iversen 16. november 2012 Diabetes Forskningskonferanse Clin.Trial.gov: NCT01710774 Prosjektet har så langt fått

Detaljer

Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring

Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring Tatjana Burkow Eva Henriksen Fri Flyt, 16. juni 2009 Motivasjon Økende antall personer med kroniske sykdommer Helsemessig

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING

NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING ved Nasjonalt senter for telemedisin Hvem er vi, hva gjør vi, hvordan gjør vi det? Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin Bodil.bach@telemed.no

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Tittel Kompetansenettverk for bekjempelse av tuberkulose i Arkhangelsk fylke. Trinn 1. Forfattere Svetlana Manankova Bye Siri Birgitte Uldal NST

Detaljer

TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT

TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT NSH KONFERANSE OM REHABILITERING 9. Mai 2014 Ingebjørg Irgens 1 Finansiering Tildelt 500 000 kr fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Nyfødtscreeningen Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Barne- og ungdomsklinikken, OUS Plan for kompetansespredning

Detaljer

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten En positiv trend NCD- ikke smittsomme sykdommer Norge har forpliktet seg på WHOs målsetting om

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie ALLTID TILSTEDE... EDISON ALLTID TILSTEDE... Brosjyren er utarbeidet av: Høgskolelektor Randi Grønseth, Videreutdanningen i barnesykepleie, Høgskolen i Oslo Avdelingssykepleier Nina Bøhle Cheetham, Nyfødtintensiv,

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER

EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER 1 SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HELSE I BARENTSREGIONEN 1999 2002 EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER Del 1: Generelle opplysninger 1. Opplysninger om norsk tilskuddsmottaker Prosjektnr: YO372 Utfylt dato:

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Styresak Regional plan for øre-nese-hals

Styresak Regional plan for øre-nese-hals Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 Formål Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER

HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER Norsk Helsesystem AS BEHANDLINGSREISER (BHR) Norsk Helsesystem AS skal være en foretrukket samarbeidspartner for ansatte i helsevesenet når det gjelder behandlingsreiser

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Utvikling og potensial telemedisin i Norge. 18. mars 2015 Line Linstad

Utvikling og potensial telemedisin i Norge. 18. mars 2015 Line Linstad Utvikling og potensial telemedisin i Norge 18. mars 2015 Line Linstad Infrastruktur og legale forhold 3 FUNNKe - meldingsutveksling Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid FLERFAMILIEGRUPPER Stavanger Universitetssjukehus PSYKIATRISK KLINIKK, UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSAVDELINGEN Institutt for kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Detaljer

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter

Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Hvordan organiserer vi vår virksomhet? Prof. Frode Willoch, Leder for Aleris Kreftsenter Aleris Helse Norges største private helseforetak Sykehus og medisinske sentra i alle helseregioner Tromsø Sykehus

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Oddvar Larsen, tlf. 75 51 29 31 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 10-2007 HELSESAMARBEID

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Grimstad 19. november

Grimstad 19. november Grimstad 19. november Hva er telemedisin? Definisjon fra nasjonalt senter for telemedisin "Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk Østre Agder kommunene har gått sammen om å etablere Kommunal øyeblikkelig hjelp KØH. Det er etablert 10 KØH senger på Myratunet og det er under oppstart 2 senger på Frivoltun. Erfaringer hittil viser at

Detaljer

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Marianne Storm Førsteamanuensis i helsevitenskap, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for helsefag Universitetet

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Hva påvirker primærlegen når vi skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten? Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Fastlege

Hva påvirker primærlegen når vi skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten? Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Fastlege Hva påvirker primærlegen når vi skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten? Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Fastlege Mitt perspektiv er Oslo Oslo har mest av alt: Flere MR-maskiner enn resten

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Behandlingsreiser - historikk

Behandlingsreiser - historikk Behandlingsreiser - historikk Etablert som en prøveordning for 3 år i 1976. Omfattet pasienter med revmatiske sykdommer og pasienter med psoriasis. Skulle være et alternativ til behandling i sykehus og

Detaljer

HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER

HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER Norsk Helsesystem AS BEHANDLINGSREISER (BHR) Norsk Helsesystem AS skal være en foretrukket samarbeidspartner for ansatte i helsevesenet når det gjelder behandlingsreiser

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S

Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S Hanne Aandstad 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Side 3 1.1 Langsiktig målsetting / visjon Side 3 1.2 Oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold.

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold. Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold http://www.advancedmedicalsupport.com Senior start-up Etablert 2015, kun 5 personer ansatt 150 års erfaring

Detaljer

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder?

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Professor, Universitet i Bergen i dag betaler 4 arbeidende for 1

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Er det et styre? Overordnet enhet

Er det et styre? Overordnet enhet Kartleggingsskjema CR nn legevakt/akuttmottak CR: 149 Kvinnherad legevakt Område Begrep Tekst Merknad A: Organisasjon Type enhet og Navn Organisasjonsform Kvinnherad legevakt Kommunal Er det et styre?

Detaljer