Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 03.03.14 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 19"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 19 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: Wenche Valen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad Olsen Bente Sørmo Mirjam Holta Forfall: Vara: Fra administrasjonen møtte: Personalrådgiver Andre: Lena Aufles fra Frisk 3. Bjørn Robin Lenningsvik i sak nr. 6/14 Av 6 medlemmer møtte 6 Totalt frammøtte: 9 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 001/14 Referatsaker 002/14 Organisering av ny avdeling for Oppvekst- og kultur 003/14 Handlingsplan for kompetansehevende tiltak /14 Sykefravær /14 Handlingsplan for /14 Fleksibel arbeidstid i Hattfjelldal kommune Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 2 av 19 DATO- 14/240 14/ Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-001/14 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune den Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/1006 I Arbeidstilsynet Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad 2 14/1150 U Arbeidstilsynet Ang. manglende opplysninger 3 14/311 U Arbeidstilsynet Manglende opplysninger

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD Dato: Side 3 av 19 FE-031, TI-&20 13/ / Organisering av ny avdeling for Oppvekst- og kultur Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Rådmannens innstilling 1. Det opprettes en ny avdeling for Oppvekst og kultur. 2. Den nye avdelingen ledes av en avdelingsleder for Oppvekst og kultur som rapporterer til rådmannen. 3. Stillingshjemmelen som leder for integreringsavdelingen omgjøres til avdelingsleder for Oppvekst- og kultur. 4. Stillingen som avdelingsleder for Oppvekst og kultur lyses ledig eksternt snarest. 5. Avdeling for Næring, teknisk og kultur endres til Avdeling for Næring og tekniske tjenester Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-002/14 Vedtak: 1. Det opprettes en ny avdeling for Oppvekst og kultur. 2. Den nye avdelingen ledes av en avdelingsleder for Oppvekst og kultur som rapporterer til rådmannen. 3. Stillingshjemmelen som leder for integreringsavdelingen omgjøres til avdelingsleder for Oppvekst- og kultur. 4. Stillingen som avdelingsleder for Oppvekst og kultur lyses ledig eksternt snarest. 5. Avdeling for Næring, teknisk og kultur endres til Avdeling for Næring og tekniske tjenester. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune

4 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjente. Side 4 av 19 Dok.dato Dok.ID Tittel Ny organisering av oppvekst og kultur.pdf Prosessplan for organisering av ny avdelig for oppvekst og kultur.pdf Kartlegging av arbeidsoppgaver som ikke bør ligge på rektor.pdf En aktiv og kvalitativt god skoleeier.pdf Ang.kartlegging av arbeidsoppgaver.pdf skjema kartlegg oppgaver ny org 2013.doc Kartlegging av arbeidsoppgaver -avd.leder.pdf Kartlegging av arbeidsoppgaver -teamleder.pdf Kartlegging av arbeidsoppgaver -kulturskolerektor 1.pdf Veilederteamets statusrapport mai 2012.pdf Informasjonsmøte om omorganisering Oppvekst og Kultur Referat fra møte i prosjektgruppen for prosjekt omorg. Oppvekst og Kultur, den Avdelingsleder Oppvekst- og kultur.doc Høring - Ny organisering av Oppvekst og kultur Underskrevet innspill til høring Høringsuttalelser om ny organisering av oppvekst og kultur i Hattfjelldal kommune.pdf Høring - Ny organisering av Oppvekst og kultur Uttale fra FAU Hattfjelldal Skole - Omorganisering Høringsuttalelse angående Ny organisering av oppvekst og Kultur 2014.docx Oppsummering fra styringsgruppemøte den Oppsummering av saken: I juni 2013 opprettet rådmannen et prosjekt som skulle se på organisering av tjenestene innen oppvekst og kultur. Målet for prosjektet var å legge til rette for økt kvalitet i skole- og barnehage gjennom mindre administrative oppgaver tillagt rektorene, samt skape en avdeling hvor all undervisningsrelatert virksomhet er samlet. Tanken var at ved å fjerne administrative oppgaver fra rektorene vil det skapes handlingsrom for pedagogisk utviklingsarbeid, som vil gjøre våre barn- og unge bedre i stand til å møte fremtidige utfordringer i livet. I prosjektet har man lagt opp til å sikre bred medvirkning fra arbeidstakerorganisasjoner, direkte berørte arbeidstakere, andre arbeidstakere og andre (FAU ved oppvekstsentrene). Anbefalingen fra prosjektet er at det opprettes en ny avdeling for Oppvekst og kultur som p.t. vil bestå av følgende enheter: Hattfjelldal Oppvekstsenter, Susendal Oppvekstsenter, Varntresk Oppvekstsenter, Voksenopplæring, Kulturskole, Bibliotek og Ungdomsarbeider. Avdelingen skal ledes av en avdelingsleder. Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune deltok i Utdanningsdirektoratets ordning med veiledning av utviklingsarbeid i skoleverket. Fokuset var hjelp til å utvikle ansvarsforhold og arbeidsfordeling mellom kommune og skolenivå, dvs. mellom rådmannen og de respektive oppvekstsentrene (skolene), i tillegg til å utvikle planer for leseopplæring med tanke på at dette var et område med dokumentert dårlige resultater. Etter endt prosjektperiode utarbeidet veilederkorpset en statusrapport som inneholdt en vurdering av hvilke sterke sider kommunen kunne bygge videre på, hva som var oppnådd i løpet av prosjektet og hvilke utfordringer de så fremover for kommunen. Etter en total vurdering basert på dagens situasjon med pågående prosjekt for et bedre læringsmiljø, status i oppnådde resultater og de oppgaver som rektornivået må ta tak i, konkluderte rådmannen det dit hen at det var behov for strukturelle endringer i oppvekstsektoren. I tillegg er det slik at kultur og voksenopplæring ikke har noen tilhørighet i

5 oppvekst slik det er i dag disse områdene må derfor inkorporeres i den enheten det er mest naturlig at de tilhører. Side 5 av 19 Rådmannen opprettet et prosjekt Organisering av ny avdeling for Oppvekst og kultur, jf. vedlegg nr. 2 Prosessplan for organisering av ny avdeling for oppvekst og kultur. Målet med prosjektet er å legge til rette for økt kvalitet i skole- og barnehage gjennom mindre administrative oppgaver tillagt rektorene, samt skape en avdeling hvor all undervisningsrelatert virksomhet er samlet (førskole, grunnskole, voksenopplæring, kulturskole, bibliotek og kultur). Ved å fjerne administrative oppgaver fra rektorene frigjøres tid som skal benyttes til pedagogisk utviklingsarbeid som igjen vil gjøre våre barn- og unge bedre i stand til å møte fremtidige utfordringer i livet både faglig og sosialt. Som det fremgår av vedlagte dokumenter har rådmannen lagt vekt på å sikre bred medvirkning og involvering av alle berørte parter, jf. hovedavtalen kapittel B og arbeidsmiljøloven 4-2. Basert på innspill fra styringsgruppens medlemmer, ansatte som vil bli direkte berørt av endringen, øvrige ansatte, arbeidstakerorganisasjonene og FAUene ved hhv. Hattfjelldal-, Susendal- og Varntresk Oppvekstsenter utarbeidet rådmannen dokumentet Ny organisering av Oppvekst og kultur, se vedlegg nr. 1. Dokumentet Ny organisering av Oppvekst og kultur ble den sendt på høring til berørte parter. Ved høringsfristens utløp var det kommet inn fem høringsuttalelser, se vedlegg nr Høringsuttalelsene ble gjennomgått i styringsgruppen for prosjektet sitt møte den , jf. vedlegg nr. 20. Styringsgruppen sluttet seg til rådmannens forslag om å opprette en ny avdeling for oppvekst og kultur. Vurdering: Det sentrale spørsmålet er om vi ved å opprette en ny avdeling for oppvekst og kultur vil få bedre muligheter for å kunne yte kvalitativt gode tjenester til brukerne. Og fra rådmannens ståsted er svaret ja det vil vi. Når resultatene fra nasjonale prøver viser at elevens ferdigheter i dag er blitt dårligere enn de var på tidligere må vi ta dette på alvor og søke å finne ut hvorfor. Dagens tre oppvekstsentre samarbeider godt og de drar veksler på hverandres ressurser, kompetanse og erfaring, men samtidig er det et faktum at mye av rektorenes tid går til administrative oppgaver, og ikke til pedagogisk utvikling i skole- og barnehage en utvikling vi er helt avhengige av hvis våre barnog unge skal få den nødvendige plattformen for å kunne møte morgendagens utfordringer på en god måte. Rådmannen vil derfor fjerne oppgaver fra rektornivået og overføre disse til den nye avdelingslederstillingen, for derigjennom å frigjøre ressurser som rektorene skal bruke på å styrke det pedagogiske arbeidet i enhetene deres. Siden rektorenes muligheter for å drive med pedagogisk utviklingsarbeid begrenses av mange administrative oppgaver vil man kunne argumentere for at dette best kan løses gjennom å styrke oppvekstsentrene med administrative ressurser eller flere pedagoger og derigjennom oppnå en reduksjon i arbeidsbelastningen på rektornivået. Etter rådmannens vurdering vil ikke en slik løsning bidra til at vi når våre mål. Bakgrunnen for dette er behovet for å se helheten i de beslutninger som fattes vil utebli. Videre vil rektor få personalansvar for flere og dermed måtte fordele sin tid på flere. Og til slutt er det faktum at rektor uansett ville ha måttet involvere seg, og ta beslutninger, i mange saker selv om de hadde fått tilført ressurser. Hattfjelldal kommune inngikk i mai 2013 en avtale med UDI om drift av asylmottak for de neste fem år. Dette i seg selv generer oppgaver knyttet til administrasjon og opplæring av voksne asylsøkere i norsk og samfunnsfag. Videre har kommunen vedtatt å bosette 10 nye flyktinger pr. år, i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger, som også har krav opp på opplæring. P.t. ligger voksenopplæringen formelt sett under rektor ved Hattfjelldal Oppvekstsenter noe som ikke er heldig slik rådmannen vurderer det spesielt i forhold til rektors arbeidsbelastning, men også i forhold til at det faktum at voksenopplæringen skiller seg vesentlig fra grunnskoleundervisningen i form og innhold. Ved å opprette en egen enhet i den nye oppvekst og kulturavdelingen styrkes mulighetene for å dyrke tjenestens egenart og derigjennom sikre et

6 Side 6 av 19 forsvarlig tilbud. Det må også nevnes at kravene til voksenopplæringen er blitt innskjerpet de senere årene, og kravet til spisskompetanse på området er blitt større enn tidligere. Kultur utgjør i dag en del av avdeling for Næring, teknisk og kultur, men vi må erkjenne at det er ingen naturlig sammenheng mellom kulturdelen og de andre delene av avdelingens tjenester. Derimot har kultur mange felles trekk med oppvekstsektorens tjenestetilbud, jf. for eksempel det faktum at hovedtyngden av brukerne at kulturtjenesten er barn- og unge. Ved å flytte kultur til den nye oppvekst og kulturavdelingen mener rådmannen at en oppnår flere fordeler. For de første økes mulighetene for å samordne tjenestetilbud og personellressurser. Og for det andre vil en flytting bidra til å gi medarbeiderne tilhørighet i virksomheten de vil få flere kollegaer som arbeider med samme målgruppe og dermed kan de dra veksler på hverandres kompetanse på en annen måte i dag. Ved etableringen av en oppvekst- og kulturavdeling går vi i retning av en tre-nivå modell for måten vi organiserer oss på. Og noen vil kanskje hevde at vi dermed er tilbake der vi var i var i 2002 før daværende kommunestyret besluttet at Hattfjelldal kommune gå fra en tre-nivå til en to-nivå modell for administrativ ledelse. Dette i seg selv kan for noen oppfattes negativt fordi man oppfatter organisasjonsendring i seg selv som utvikling og dermed dette som tilbakeskritt og stagnasjon fremfor utvikling og innovasjon. Men la oss samtidig slå fast at vi aldri kan organisere oss til resultater, men vi kan gjennom organisasjonsmessige endringer legge forholdene bedre til rette for at vi skal kunne oppnå ønskede resultater. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ved opprettelsen av en ny avdeling med ny leder vil det skje en tilpasning i enkelte medarbeideres arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Ingen økonomiske konsekvenser stillingen som avdelingsleder for Oppvekst og kultur er innlagt i budsjettet for 2014 på ansvar 500. Kontering: Lønn til stillingen som avdelingsleder for oppvekst og kultur konteres på Konklusjon/anbefaling: Det opprettes en ny avdeling i Hattfjelldal kommune. Avdelingen skal ledes av en avdelingsleder for Oppvekst og kultur, og vil p.t. bestå av følgende enheter: Hattfjelldal Oppvekstsenter, Susendal Oppvekstsener, Varntresk Oppvekstsenter, Voksenopplæring, Kulturskole, Bibliotek og Ungdomsarbeider.

7 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: Journalpost ID: Saksbehandler Dato: Side 7 av 19 FE / / Handlingsplan for kompetansehevende tiltak Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Rådmannens innstilling Handlingsplan for kompetansehevende tiltak for perioden vedtas Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-003/14 Vedtak: Handlingsplan for kompetansehevende tiltak for perioden vedtas. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune

8 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 8 av 19 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Kompetanseplan SAD doc Kompetanseplan NTK doc Kompetanseplan sosialavdelingen doc Strategisk plan for kompetanseutvikling for doc _1_A.pdf Kompetanseplan oppvekst doc Oppsummering av saken: På bakgrunn av virksomhetens kompetansebehov i perioden er det utarbeidet en plan for kompetansehevende tiltak for de ulike enhetene. Planen sendes RKK og Fylkesmannen. Saksopplysninger: Det vises til punkt 20 i Kompetanse og rekrutteringsplan for Hattfjelldal kommune vedtatt av kommunestyret i sak nr.: 70/13 hvor det fremgår at det skal utarbeides årlige handlingsplaner for kompetanse for den enkelte enhet som skal sendes RKK og Fylkesmannen. Samfunnet er i konstant utvikling, og for at vi skal kunne møte endringene på en god måte kreves det at vi har medarbeidere med riktig kompetanse. Det er ikke bare i vår virksomhet at betydningen av kompetanse er viktig for at vi skal løse våre oppgaver også på nasjonalt plan ser man utfordringer knyttet til manglende kompetanse. Utdrag fra Helse- og omsorgsdepartementets kampanje Kompetanseløftet 2015: Med bakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenestens personellutfordringer er det utarbeidet en ny kompetanse- og rekrutteringsplan, Kompetanseløftet. Planen er den av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Framtidens omsorgstjenester. Den skal gjelde frem til 2015 og inneholder strategier og tiltak som også skal møte de langsiktige demografiske utfordringene frem mot Rekruttering av personell omhandler både kapasitet og kvalitet i tjenestene. Formålet med Kompetanseløftet er knyttet til stortingsmeldingens strategi om kapasitetsvekst og kompetanseheving. Kompetanseløftet vil i større grad omfatte tiltak knyttet til videre- og etterutdanningstilbud for personell uten helse- og sosialutdanning. Den store avgangen fra sektoren gjennom både sykefravær og uføretrygding, bidrar til å redusere den positive effekten som kvalifiseringstiltakene har på tilgangen av faglært arbeidskraft. Videre- og etterutdanning er et godt tiltak for å øke rekrutteringen og holde på arbeidskraften. På bakgrunn av hvilke behov for fremtidig kompetanse i de enkelte enheter har en utarbeidet en plan for kompetansehevende tiltak i kommende fireårsperiode, men med hovedvekt på Vurdering: Hvis Hattfjelldal kommune skal kunne nå sine mål er vi helt avhengig av at våre medarbeidere til enhver tid innehar nødvendig kompetanse. Den enkelte leder skal legge til rette for en aktiv og planmessig utvikling av sine medarbeidere slik at de har kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver og yte tjenester av god kvalitet. Samtidig er det viktig å understreke at også den enkelte medarbeider har et ansvar for å holde seg oppdatert innenfor eget fagfelt. Alle kompetansehevningstiltak som iverksettes skal være begrunnet i virksomhetens behov og i samsvar med kommunens planverk. Det er et lederansvar å sørge for å vedlikeholde, utvikle og utnytte den enkelte medarbeiders ressurser, og selv om all opplæring skal være rettet mot å nå

9 Side 9 av 19 kommunens målsetteringer bør dette likevel i stor grad kunne forenes med enkeltes behov for egenutvikling. Administrative og økonomiske konsekvenser: Noen kompetansehevende tiltak krever mer administrasjon enn andre med tanke på at det kreves vikar hvis stillingsinnehaver skal delta på organiserte kompetansehevende kurs/utdanning andre steder enn i daglig utførelse av arbeidsoppgavene. Selv om mye av kompetanseheving skjer gjennom daglig utførelse av arbeidet og gjennom erfaringsutveksling med kollegaer, er vi helt avhenging av også å benytte formaliserte utdanningsopplegg for at vi skal få medarbeidere med nødvendig faglig kompetanse. Noe av den formaliserte utdanningen delfinansieres med midler fra RKK og Fylkesmannen, men vi må påregne å ta størstedelen av kostnadene selv. Kontering: Kostnader knyttet til kompetanseheving konteres den enkelte avdelings ansvarsområde. På samme måte inntektsføres eventuelle tilskudd til kompetansehevningstiltak fra eksterne virksomheter på det/de aktuelle ansvarsområder. Konklusjon/anbefaling: Plan for kompetansehevende tiltak for perioden vedtas.

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: Journalpost ID: Saksbehandler Dato: Side 10 av 19 FE- 13/ / Sykefravær 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Rådmannens innstilling Sykefraværsstatistikken tas til etterretning Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-004/14 Vedtak: Sykefraværsstatistikken tas til etterretning. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune den

11 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjente. Side 11 av 19 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Fravær 3.kvartal Fravær 4.kvartal Totalt fravær Oppsummering av saken: Sykefraværet for 3. kvartal, 4. kvartal og for 2013 var på hhv. 6,4%, 8% og 7,6%. IA-avtalens målsetting om et sykefravær på 8,32% innen utgangen av 2013 ble dermed nådd. Vi bør nå sette oss nye mål for sykefraværsarbeidet, og arbeidsmiljøutvalget bes drøfte og komme med innspill på dette til rådmannen. Saksopplysninger: Det vises til AMUs sak nr. 9/13 hvor sykefraværet for 1. og 2. kvartal i 2013 ble presentert. Fraværet for disse kvartalene var hhv. 9,1% og 6,3%. Tallene for 3. kvartal, 4. kvartal og hele 2013 er vedlagt denne saken, og viser at sykefraværet i virksomheten var på hhv. 6,4%, 8% og 7,6%. Vurdering: I henhold til avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har Hattfjelldal kommune satt som mål å redusere sykefraværet med 20% i perioden 2011 til 2013, dvs. fra 10,4% til 8,32%. Når vi endte på et totalt sykefravær på 7,6% for 2013 har vi oppnådd målsettingen i avtaleperioden med god margin. Det faktum at vi har oppnådd målsettingen for redusert sykefravær i perioden er ikke ensbetydende med at vi nå kan hvile på våre laurbær. Vi må fortsette arbeidet med å få redusert sykefraværet og få en tilsvarende økning i nærværsfaktoren. Forsking viser at det er viktig å opprettholde et høyt fokus på forebygging og oppfølging av fravær for å hindre tilbakegang. Et høyt sykefravær i seg selv er ofte et sykdomstegn på virksomhetens drift, mens en høy nærværsfaktor er en indikator på bedrift med gode systemer og et godt arbeidsmiljø. Ved utgangen av 2013 hadde vi et korttidsfravær på 2,3%. Korttidsfraværet er fravær i arbeidsgiverperioden, og med få unntak bærer virksomheten alle kostnader med dette fraværet selv. Det er viktig å få redusert alt sykefravær, men med tanke på vår økonomiske situasjon er det spesielt viktig å få gjort tiltak her som bidrar til reduserte kostnader. Selv om sykefraværet aldri kan bli null, kan det likevel bli lavere enn 7,6% og som organisasjon bør vi derfor fastsette nytt mål for det totale sykefraværet, men også for kortidsfraværet slik at vi har et mål å strebe etter. Arbeidsmiljøutvalget bes drøfte og komme med innspill til nye mål for sykefraværsarbeidet i Hattfjelldal kommune. Administrative og økonomiske konsekvenser: Forebygging og oppfølging av sykefravær krever administrative ressurser på lik linje med andre lederoppgaver. Alt sykefravær har en kostnad forbundet ved seg, det være seg i form av tapt verdiskapning, utgifter til vikarer, opplæringskostnader, etc. Kontering: Ikke relevant.

12 Konklusjon/anbefaling: Sykefraværsstatistikken for 2013 tas til etterretning. Side 12 av 19

13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: Journalpost ID: Saksbehandler Dato: Side 13 av 19 FE /238 14/ Handlingsplan for 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Rådmannens innstilling Handlingsplan HMS 2014 mellom Frisk3 og Hattfjelldal kommune vedtas Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-005/14 Vedtak: Handlingsplan HMS 2014 mellom Frisk3 og Hattfjelldal kommune vedtas. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune den

14 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjente. Side 14 av 19 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Handlingsplan BHT.docx Oppsummering av saken: I henhold til arbeidsmiljøloven 3-3 med tilhørende forskrift skal det utarbeides en plan for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten er regulert i 13-2 i forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Saksopplysninger: I henhold til arbeidsmiljøloven 3-3 med tilhørende forskrift skal det utarbeides en plan for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten. Handlingsplan for 2014 følger vedlagt. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten er regulert i 13-2 i forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Det vises for øvrig til rammeavtale om bedriftshelsetjeneste mellom Hattfjelldal kommune og daværende Friskhuset Mosjøen Bedriftshelse av Det gjøres oppmerksom på at avvik fra handlingsplan kan skje ved endret behov i virksomheten. Vurdering: Handlingsplanen bygger på arbeidsgivers behov for bistand fra bedriftshelsetjenesten og de forskrifter som regulerer arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen konsekvenser utenom de som det allerede er tatt høyde for i virksomheten. Kontering: Kostnader til bedriftshelsetjenesten konteres på art Konklusjon/anbefaling: Handlingsplan HMS 2014 mellom Frisk3 og Hattfjelldal kommune vedtas.

15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD Dato: Side 15 av 19 FE /207 14/ Fleksibel arbeidstid i Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Rådmannens innstilling Saken legges frem uten innstilling Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Saken ble drøftet i AMU, og innspill fra AMU tas med i rådmannens videre behandling av saken. AMU-006/14 Vedtak: Saken ble drøftet i AMU, og innspill fra AMU tas med i rådmannens videre behandling av saken. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune den

16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjente. Side 16 av 19 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Renholderne i Hattfjelldal kommune Utvidet fleksitid Oppsummering av saken: Alle medarbeidere i Hattfjelldal kommune er omfattet av reglement for fleksibel arbeidstid med mindre man må utføre bestemte oppgaver til bestemte tider. Renholderne har søkt om å bli unntatt fra reglementet ved at de ønsker å kunne begynne før kl som danner ramme for dagens ytre arbeidstid. Rådmannen velger å legge frem saken for arbeidsmiljøutvalget til drøfting for å innspill til hvordan han bør stille seg til søknaden fra renholderne. Avhengig av hva arbeidsmiljøutvalget anbefaler vil rådmannen enten behandle søknaden fra renholderne ut ifra dagens reglement eller han vil igangsette en prosess om mulig endring av dagens reglement til kommunestyret. Saksopplysninger: Renholderne har i søknad av søkt om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i Hattfjelldal kommune. De begrunner søknaden med at de på noen av de kommunale byggene har behov for å begynne tidligere enn kl da det enklere å få utført arbeidet sitt når det ikke er brukere til stede. De fortsetter med at de mange år har kunnet begynne tidligere enn kl og at dette fremmer motivasjon og stå på vilje når de får utføre sitt arbeid etter brukernes og sitt behov. De avslutter søknaden med at man er forskjellige og har ulike behov og måter å arbeide på, og at de kan se at dette vil være til ulempe for arbeidsgiver. Reglementet for fleksibel arbeidstid i Hattfjelldal kommune gjelder for alle ansatte som ikke må være tilstede til faste tider for å utføre bestemte oppgaver, og det ble sist revidert i kommunestyrets sak nr. 51/11. I punkt 2 fremgår det at den ytre rammen for arbeidstid for arbeidstakere som er omfattet av reglementet er fra kl til kl , at normalarbeidstiden er fra kl til kl (i realiteten til kl siden arbeidstakerne har betalt spisepause) og at kjernetiden er fra kl til kl I reglementets punkt 6 heter det: Rådmannen kan avtale særskilte ordninger for avdelingsledere og andre stillinger med spesielle behov. Videre kan det ved behov avtales arbeid utover rammen for fleksibel arbeidstid for det enkelte tilfelle. Søknaden fra renholderne er prinsipiell på mange måter, og rådmannen ønsker derfor innspill til videre behandling av renholdernes søknad fra arbeidsmiljøutvalget. Det sentrale spørsmålet er om en bør søke å endre reglementet eller om renholdernes søknad bør behandles i medhold av punkt 6 i reglementet. For å ha et grunnlag for drøfting i arbeidsmiljøutvalget velger rådmannen å trekke frem en del momenter. Noen definisjoner: Ytre arbeidstid = angir rammen for når arbeidstakerne har anledning til å begynne og avslutte arbeidet sitt Normalarbeidstid = angir rammen for den ordinære dagarbeidstiden i virksomheten og tiden den enkelte normalt arbeider Kjernetid = angir rammen for når alle arbeidstakere skal være på arbeid, dvs. at man må ha gyldig fraværsgrunn for ikke å være tilstede i dette tidsrommet Andre opplysninger:

17 Side 17 av 19 Arbeidsmiljøloven (1) og (2) legger begrensinger på den enkelte arbeidsgivers mulighet til å definere normalarbeidstid og rammer for fleksibel arbeidstid ved at det fastslås at arbeid mellom kl og er nattarbeid, og nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Intensjonen med fleksibel arbeidstid er ikke at den enkelte selv som en fast ordning skal kunne endre sin arbeidstid til for eksempel kl til kl , men å gi muligheter for å kunne møte på jobb tidligere en dag og arbeide lengre en annen dag normal arbeidstiden skal fortsatt være fra kl til kl inntil annet er bestemt av arbeidsgiver. Momenter som utgangspunkt for drøfting i AMU: Arbeidsgivers behov og/eller arbeidstakers ønsker: Hva bør danne grunnlaget for måten vi organiserer vår virksomhet arbeidsgivers behov for å få utført bestemte oppgaver til fastlagte tider eller arbeidstakernes ønske om frihet og individuelle tilpasninger? I Hattfjelldal kommune har vi vedtatt at vi skal ha en livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk og i vår arbeidsgiverpolitikk heter blant annet (jf. kommunestyrets sak nr. 77/12): Det er et mål for Hattfjelldal kommune å kunne legge til rette arbeidssituasjonen for den enkelte arbeidstaker ut i fra de ulike behov, begrensninger og muligheter, denne måtte ha uavhengig hvilken livsfase den ansatte måtte befinne seg i. Det skal iverksettes tiltak som ivaretar behovet for, eller ønske om spesielle tilpasninger i arbeidssituasjonen. Den enkeltes behov må ses i sammenheng med kommunens behov og muligheter. En tilpasning av arbeidssituasjonen ut fra den enkeltes forutsetninger tilsier større grad av fleksibilitet i forhold til arbeidstid, jobbinnhold, permisjonsordninger og kompetanseutvikling. Tiltak på sidde områdene vil være viktig for å kunne være en attraktiv arbeidsgiver gjennom større del av yrkeskarrieren. Medarbeiderne kan i løpet av karrieren ha faser hvor de både ønsker, og kan yte mer. Kommunen skal legge til rette slik at dette kan realiseres, men samtidig ivareta hensynet til arbeidstakernes velferd. Vårt arbeidsgiverpolitiske dokument gir ikke et entydig svar på spørsmålet det blir et både og. Likebehandling av alle ansatte: Et grunnleggende prinsipp i norsk rett er likhet for loven, og det norske arbeidslivet har bygd opp sin organisering rundt dette gjennom sentrale - og lokale avtaler mellom partene, reglement og rutiner for å sikre likebehandling av alle medarbeidere i en virksomhet. Se også arbeidsmiljøloven 1 b). Renholderne fremhever at vi alle er forskjellige, og vi derfor har ulike behov og ulike måter å arbeide på. Men er det slik at renholderne som gruppe bør få anledning til å arbeide på andre tidspunkt enn andre arbeidstakere? Faglig og sosialt fellesskap: Når arbeidsgiver har vedtatt regler for når alle arbeidstakere skal være på jobb er dette gjort på bakgrunn av et behov for en viss forutsigbarhet i forhold til å få utført visse oppgaver. Vår oppgave er å yte tjeneste til våre brukere og noen av disse krever at vi er tilgjengelig for brukerne og/eller innbyggerne til fastlagte tidspunkt. Renholdernes oppgaver er knyttet til intern virksomhet og de har derfor ikke behov for kontakt med innbyggerne for å kunne få utført sine oppgaver. Oppgavene deres er heller ikke av en slik

18 Side 18 av 19 art at de har utstrakt behov for kontakt med sine kunder for å kunne utføre dem tilfredsstillende. Slik at hvis en kun tar i betraktning tilgjengelig for brukere/innbyggere er det ingenting som tilsier at de bør følge dagens arbeidstidsbestemmelser. Som arbeidsgivere har vi en plikt til å sørge for å tilrettelegge arbeidet på en slik måte at det gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, jf. arbeidsmiljøloven 1 a). Sentrale stikkord her i forhold til arbeidstidsbestemmelser er: muligheter for faglig utvikling, tilhørighet og arena som gir muligheter for et sosialt fellesskap. Ved å ha en normalarbeidstid og kjernetid hvor alle arbeidstakere er tilstede kan arbeidsgiver avholde sine møter med medarbeiderne uten at dette kommer i konflikt med enkeltes planer. Uavhengig av hvilken stilling man har vil det være behov for å få avklart spørsmål som oppstår i løpet av arbeidsdagen, behov for råd - og veiledning i forhold til hvordan enkelte oppgaver skal løses etc. Faglig utvikling er ikke bare ensidig informasjon fra leder, kurs og/eller formell kompetansehevning det finner derimot ofte sted gjennom erfaringsutveksling med sine kollegaer. Å skape en Vi-følelse blant alle medarbeidere i Hattfjelldal kommune er viktig for arbeidsgiver. Det å skape en tilhørighet på tvers av avdelinger og yrkesgrupper er et viktig moment for at vi skal kunne oppnå dette. Og for å få det til er en avhengig av medarbeiderne treffer andre medarbeidere i løpet av arbeidsdagen. Renholderne er i så henseende unike, da de gjennom sitt arbeidet treffer de aller fleste medarbeidere i virksomheten siden de all hovedsak vasker i de ulike avdelingene. Det er et faktum i dagens samfunn at for mange er arbeidsplassen den sentrale sosiale arenaen, og kollegialt samhold er viktig for trivsel på arbeidsplassen. Personer som ikke trives på jobb blir oftere fraværende eller de velger å forlate arbeidsplassen til fordel for andre. Sikkerhet: Som arbeidsgiver har vi et ansvar for våre medarbeideres helse-, miljø og sikkerhet, jf. arbeidsmiljøloven 4-1 (1). Hvis vi som arbeidsgiver åpner for at den enkelte selv kan fastsette sin arbeidstid kan vi komme i konflikt med sikkerheten til den enkelte. For skulle det skje noe med den enkelte er sjansene større for at vedkommende blir funnet i tide når det er flere på jobb enn om vedkommende er alene på jobb og det er flere timer til det kommer andre til lokalene. Et annet spørsmål er i forhold til forsikringsmessig dekning. Av hovedtariffavtalen kapittel heter det at ytes erstatning til arbeidstakeren når vedkommende skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted. Bevisførsel for at vedkommende eventuelt ble skadet på vei til jobb kan bli vanskeligere ved store avvik fra vedkommendes normalarbeidstid. Synlighet og tradisjon: Tidligere var det slik at renhold som oftest fant sted før eller etter at alle de andre medarbeiderne kom på jobb eller hadde gått hjem. Slik er det ikke lenger. Årsakene til dette er nok flere, men et viktig moment er at ved å ha synlige renholdere anerkjennes arbeidet de utfører på enn annen måte enn tidligere. Andre grunner er samfunnsutvikling, sikkerhet og trivsel. Renholderne fremhever at de i mange år har kunnet begynne tidligere enn kl , men dette i seg selv tilsier ikke at dette også bør gjelde for all fremtid. Man kan selvsagt hevde at siden arbeidsgiver ikke har grepet inn tidligere har man stilletiende gitt sitt samtykke til denne praksis, noe som vil være det samme som å si nei til utvikling. Rådmannens anledning til å gjøre unntak i dag:

19 Side 19 av 19 Rådmannen har anledning til å gjøre unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i dag for enkeltpersoner, jf. punkt 6 i reglementet. Men rådmannens kompetanse er knyttet til enkelt tilfeller, og ikke til grupper som sådan. Bør man vurdere å utvide rådmannens muligheter for å gjøre unntak til også å omfatte grupper fremfor en eventuell endring av reglementets punkt 2? Mulige forslag til endringer: Hvis man finner det riktig å foreslå endringer i reglementet er det flere muligheter, og hvilke man til slutt eventuelt lander på vil være et resultat av et eventuelt arbeid som da må iverksettes. Rådmannen finner dog det riktig å foreslå noen muligheter, slik at arbeidsmiljøutvalget får noen knagger å henge ting på. - Ytre arbeidstid for alle arbeidstakere endres til for eksempel kl kl Rådmannen gis anledning til å gjøre unntak for grupper av arbeidstakere - Differensiere arbeidstiden ut i fra hvor arbeidet utføres, for eksempel renhold på skolen utføres på andre tidspunkt enn renhold på rådhuset - Arbeidstiden til den enkelte medarbeider fastsettes i samtale mellom leder og den enkelte Reglement for fleksibel arbeidstid ble senest revidert i kommunestyrets sak nr. 51/11, det er med andre ord et relativt nytt vedtak. Spørsmålet her er om de momenter som nå kommer frem er av så vesentlig karakter at det i seg tilsier at det bør fremmes ny sak til kommunestyret allerede nå eller om mulige endringer i reglementet bør avvente til nytt kommunestyret er konstituert i 2015, jf. kommuneloven 39 nr. 2 hvor det heter at Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. Vurdering: Det gjøres ingen vurdering, da saken legges frem for arbeidsmiljøutvalget som drøftingssak. Administrative og økonomiske konsekvenser: Det vises til kommentarer gitt under vurdering. Kontering: Ikke relevant i saken. Konklusjon/anbefaling: Rådmannen ber om innspill fra arbeidsmiljøutvalget om de ser behovet for å gjøre endringer i reglementet for fleksibel arbeidstid i Hattfjelldal kommune. Personalrådgiver

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 16 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Wenche Valen Helene

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Kort om fagforbundet 330 000 medlemmer Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale,

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30. Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 09:00 10:30 Medlemmer: SP Harald Li (Ordfører) SP Malin Torgersen (representant)

Detaljer

NY ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORG

NY ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORG NY ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORG 2015 Innhold BAKGRUNN:... 3 MÅL:... 3 FORUTSETNINGER:... 3 PROSESS OG MEDVIRKNING... 4 AVDELING FOR HELSE- OG OMSORG... 4 AVDELINGSLEDER FOR HELSE- OG OMSORG... 6 STRATEGISK

Detaljer

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 09:00 10.30 Følgende medlem møtte Helene K. Slettbakk Kjell Vidar Norheim Stian Skjærvik Trine Bolstad Parti ADM HBL

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Hattfjelldal kommune Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røssvatn Møtetid: Kl. 12:00-16:00 Følgende medlem møtte Håvard Nygård Kjell Vidar Norheim Stian Skjærvik Trine Bolstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:00 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:30 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/53 16/314 Hogne Hjerpås 13.01.2016 Læreplasser i kommunen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 18 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Håvard Nygård Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Forfall: Wenche Valen

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan.

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-443 15/1089 15/8586 Anne Haugberg 21.11.2015 Medarbeiderundersøkelse 2016 - metode og fremdriftsplan. Utvalg

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.05.2015 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Til stede medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Bente Sørmo Helene Kroken Slettbakk Andre:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Definisjon av uønsket deltid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2005/8611 - /412 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Bemanningstilpasning Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Innledning En redusert budsjettramme krever tilpasning. Tilpasningen kan bestå i økonomisk omfordeling

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 12 Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00 Til stede: Medlemmer: Stian Skjærvik, rådmann og utvalgets leder Ann-Elen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 23.03.2015 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 19:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær, som sørger for innkalling

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Medlemmer: AP- Finn Ove Hofstad(leder) AP- Sølvi

Detaljer

Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal

Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/513 15/3924 Hogne Hjerpås 28.05.2015 Prinsipper vedr åpningstider barnehagene i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Arbeidsgiver politikk

Arbeidsgiver politikk Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05 E-post: firmapost@.no Arbeidsgiver politikk i Vestfold fylkeskommune Besøk vår hjemmeside www..no ledelse:verdier:holdninger:utfordringer

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 Vedtatt av Vadsø bystyre. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Lunner kommune LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 28.1.2010, sak 5/10,

Detaljer

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012 Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Lovverket som omhandler HMS Kommunehelsetenestelova Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar m.m. Arbeidsmiljølova

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 613, TI - &30 Arkivsak: JournalpostID: 16/4178 Saksbehandler: Anne-Margrethe Simonsen Dato: 22.05.2016 Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF

INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF INNSPILL TIL BYSTYRESAK VED. EVALUERING AV FORSØK MED REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER OVER 60 ÅR, VED BERGEN HJEMMETJENESTER KF Sak vedr. forsøk med 6-timers dag i Bergen hjemmetjenester KF, evaluering

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.05.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE Dok.id.: 1.2.2.1.9.4 Spisepause for vaktmestere og andre Utgave: 1 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 31.03.06 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Sidenr: 1 av 5 SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG

Detaljer