Storhaugen Brønnøy Nordland 1825 IV Velfjord 33WUN DH og-4 **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storhaugen Brønnøy Nordland 1825 IV Velfjord 33WUN 848 541 DH 172-2 og-4 **"

Transkript

1 LOKALITET11: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Storhaugen Brønnøy Nordland 1825 IV Velfjord 33WUN DH og-4 ** ca. 207 daa 3 - ca. 58 m o.h. 132/1 OMRÅDEBESKRIVELSE Lokaliteten ligger på vestsiden av Finnvikvatnet, ca. 2 km sørvest for Hommelstø. Berggrunnen består av fattige bergarter som monzonitt og dioritt. Vanligste vegetasjonstype er fattig sumpskog. I tillegg er det en del blåbærskog, samt litt småbregneskog og storbregneskog. SKOGSTRUKTURlPÅVIRKNING Gran er dominerende treslag, med innslag av litt bjørk og rogn. Skogen er hovedsakelig i aldersfase, med innslag av noe ungskog. Det er lite læger, og det er registrert bare et fåtall ferske og litt nedbrutte stokker. Kontinuitet i dødt trevirke mangler derfor. Lokaliteten virker jevnt påvirket av tidligere gjennomhogst. Sterkt nedbrutte stubber er vanlig. Lokaliteten omfatter to mindre, forholdsvis nye hogstflater. VERNEINTERESSER Lokaliteten har en ganske rik flora av busk- og bladlav, med forekomst av flere sjeldne og truede arter. De fleste interessante artene forekommer hovedsakelig på gran. Av spesielle interesse er den relativt rike forekomsten av den internasjonalt sjeldne og truede arten granfiltlav (under 10 andre lok. i Europa kan vise maken). De sårbare artene trådragg og gullprikklav forekommer, sistnevnte ganske rikelig. Lungenever og skrubbenever forekommer vanlig, mens vrenge-arter opptrer mer sparsomt. Området vurderes som et typeområde med boreal regnskog. VERNEFORMÅL Å bevare og sikre et område med boreal regnskog med alle dets arter og økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter må nevnes at området har forekomst av flere sjeldne/truede lavarter, deriblant en rik forekomst av granfiltlav. ANDRE INTERESSER Det selges fiskekort (laks m.v.). Skog selges på rot til lokale entreprenører. MERKNADER Lokalitetene Storhaugen og Strengevatnet (delområde sør og nord) fremmes som alternativer til hverandre. Vern av begge lokaliteter vil ikke være aktuelt. 71

2 SKOGBRUKSOPPLYSNrnNGER Gjennomsnittlig avstand til bilvei er ca. 300 m. Lønnsomheten for lokaliteten samlet sett vurderes å være god. LØvskog i det foreslåtte verneområdet: Volum 10 m 3, tilvekst O. DATA FOR EIENDOMMEN SAMLET Total- Produktiv skoa Eiend. areal H 1M IL I Sum Volum Tilv. Hk!. V 132/ DATA FOR EIENDOMMEN I DET FORESLATTE VERNEOMRADET ANDRE OPPLYSN. %av %av Bruket % innt. driver Tota/- Produktiv skoa prod. hk!. hoved- fra skogen Eiend. areal H 1M IL I Sum Volum Tilv. Hk!. V skoq V inntekt bruket selv 132/ ,7 49,7 Nei (-) Nei'.3 Tabellforklanng. Volum og tilvekst= m. Tat.areal, Prod. Skog og H.kl V=daa (-) Grunneier er pensjonist. ' Rotsalg til lokale entreprenører. Merknad til tallene i tabellen: Tallene er basert på opplysninger fra Brønnøy kommune, Skogkontoret gitt ved brev av På bakgrunn av brev fra grunneier, sendte fylkesmannen ut kart m. ny arbeidsgrense for Storhaugen. Den nye arbeidsgrensen innebærer en viss utvidelse mot nord. Det er ikke kommet merknader om at dette har medført økning av produktivt barskogareal. 72

3 -...,,) ;J 11 Høringsforslag: STORHAUGEN NATURRESERVAT Brønnøy kommune, Nordland fylke grenseforslag ØK-kart, blad DH og -4 Målestokk: rutenett = 500 m Fyl~esma_nne!l i Nor~l~nd, I1!~L1_998 t N FINNVIKVATNET 3.0

4 LOKALITET 12: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Eidvatnet Bindal Nordland 1825 ill Terråk og IV Velfjord 33WUN Dekning mangler. *** ca daa 9-804m 102/1 (plahtes Eiendommer) OMRÅDEBESKRlVELSE Området ligger nord i Bindal kommune og omfatter nedbørfeltet til Eidvatnet inkl. Øvre og nedre Urdstjørna. Området er svært variert mht. eksposisjon, vegetasjonstyper og fuktighetsforhold. I vest domineres berggrunnen av bergarter som tonalitt og granodioritt. I midtre deler er det silimanittgranat-glimmergneis med innslag av tynne marmorlinser, samt marmor som stedvis inneholder kalksilikatbånd. Helt mot øst er det granitt. SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING Området har et stort spekter av skogtyper og -utforminger. Skogbestandene er noe oppsplittet med innslag av enkelte gamle hogstflater. Området er preget av dimensjonshogst rundt århundreskiftet. Det fins likevel en god del storvokst, sluttet granskog - mange steder på god bonitet, og gammel naturskog med spredt innslag av gadd og læger preger skogbildet. Området er lite påvirket av nyere inngrep. VERNEINTERESSER De vekslende fysiske forholdene gir grunnlag for en svært variert vegetasjon. Området er artsrikt med gode forekomster av flere sjeldne og truede plantearter innen ulike grupper. I området er det flere innslag av edelløvskog, flere forekomster av kalkrik granskog (dels fuktig/dels vekselfuktig) og fragmenter av kalkrik furuskog. Edelløvskogen har en typisk artsrik flora med bl.a. myske, junkerbregne, lodneperikum, kranskonvall og korsved. I kalkrik granskog vokser bl.a. marisko og bredflangre. I kalkrik barskog ved nedre Urdstjørna er det bl.a. funnet kalktelg og fjell-lok. Videre er Eidvatnet et av de aller viktigste områdene for boreal regnskog som er kjent på Helgelandskysten. Området har en rekke sjeldne og interessante lavarter: Kastanjelav (trolig største forekomst i N Europa), gullprikklav, rotnål (eneste funn in-norge), huldrestry (en av to forek. i N-Norge) og flokestry. Ingen andre lokaliteter kan erstatte naturkvalitetene ved Eidvatnet. Området vurderes som et typeområde i planen. VERNEFORMÅL Å bevare og sikre et område mede boreal regnskog med alle dets arter og økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter må nevnes at området har gode forekomster av flere sjeldne og truede plantearter innen ulike grupper. Områdets størrelse, utforming, forholdsvis lave påvirkningsgrad og mangfold av skogtyper, gjør at det har høy referanseverdi. ANDRE INTERESSER Området er viktig i den utmarksnæring som grunneier driver. Det drives eksklusiv utleie av fiske like utenfor og delvis innenfor området. Området er også en del av et større storviltområde. Like utenfor området, på Eidet og Øvereidet, er det utleiehytter. Ved Urdstjørnbukta står det en gammel hyttelbu. Området er marginalt skogbruksmessig og betyr lite for den totale avkastning av eiendommen. Eiendommen er imidlertid inne i en periode m. mangel på hogstmoden skog. Enhver reduksjon av drivbar skog vil være uheldig. MERKNADER En mindre del av området, partiet rundt nedre Urdstjøma, ble registrert og vurdert i forbindelse med forrige barskogverneplan. Eidvatnet ble foreslått registrert av Velfjord og SØmna skogeierlag, som et alternativ til mer konfliktfylte lokaliteter i distriktet. 74

5 SKOGBRUKSOPPLYSNrnNGER Lønnsomheten for lokaliteten samlet sett vurderes som dårlig. Virke må leveres ved sjøen på Sagmestereidet. Gjennomsnittlig avstand til sjø er ca. 2,5 km. Området er vanskelig tilgjengelig driftsteknisk og deler av området kan karakteriseres som O-område i skogbrukssammenheng. Med unntak av skogen ved utløpet av Eidvatnet, er drift betinget av farbar is på Eidvatnet. Isen er som regel farbar dersom en benytter snøscootere som er spesialutrustet for skogsdrift. Løvskog i det foreslåtte verneområdet: Volum 2000 m 3, tilvekst 40 m 3. DATA FOR EIENDOMMEN SAMLET Total- Produktiv skoq Eiend areal H 1M IL 1Sum Volum Tilv. Hk!. V 102/ DATA FOR EIENDOMMEN I DET FORESLATTE VERNEOMRADET ANDRE OPPLYSN. %av %av Bruket %innt. driver Total- Produktiv skoq prod. hk!. hoved- fra skogen Eiend areal H M L Sum Volum Tilv. Hk!. V skoq V inntekt bruket selv 102/ ,7 33,0 Ja 90 Plahtes Eiend. SUM Tabellforklanng. Volum og tilvekst= m. Tot.areal, Prod. Skog og H.kl V=daa Merknad: Plahtes Eiendommer (102/1) har i tilknytning til utsjekkingsrunden gitt tilbakemelding om at volumberegninger for stående skog og tilvekst for eiendommen samlet i skogtakstene, har vist seg å være betydelig overvurdert. Årlig driftskvantum i hkl. V de første 20 årene vil ligge på ca. 500 m 3 /år. Skogtaksten vil bli ajourført/revidert i løpet av Eidvassornrådet er ikke "avskrevet" for fremtidig skogsdrift 75

6

7 LOKALITET 13: KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M7ll): VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Sønndalslia Leka Nord-Trøndelag 32WPT Il Austra ** ca. 470 daa m o.h. III 1/3 1/6 OMRÅDEBESKRIVELSE Området ligger rett øst av Nordgutvikvatnet på Austra i Leka kommune. Lokaliteten dannes for det meste av ei sørøst-vendt li. Til tross for at lokaliteten har en beliggenhet kun 2-4 km fra storhavet ligger Sønndalslia lunt til, og har en oppsiktsvekkende rik vegetasjon. Både gran- furu- og bjørkeskogstyper finnes innen området. Lågurtgranskog er en vanlig vegetasjonstype, men det er også innslag av småbregne- og høgstaudeutforminger. Fattigere furu- og bjørkeskogsutforminger finnes også. Berggrunnen på Austra er overveiende dominert av grunnfjell med næringsfattige gneisbergarter. Lokalt innen lokaliteten forekommer det kalkglimmer-skifer som gir opphav til en rik vegetasjon. Området er svært fattig på løsmasser, men noe morenemateriale og marine avsetninger finnes. SKOGSTRUKTUR, PÅVIRKNINGIINNGREP I OMRÅDET Området som helhet har en variert treslagsammensetning hvor gran dominerer på de minst værutsatte, mest næringsrike og friskeste delene av lokaliteten. På mer karrige voksesteder overtar furu og bjørk som dominerende treslag. Sentralt i lokaliteten er det et innslag av alm, minimum trær, samt et betydelig større innslag av hassel. Ellers finnes de vanlige boreale løvtreartene som osp, rogn og selje. De grandominerte områdene synes å være i sein optimalfase og i aldersfase. Det er lite død ved av gran i området, mens innslaget av død løvtreved synes å være større. Likevel mangler lokaliteten kontinuitet i død ved. Sønndalslia er generelt påvirket av jevn plukkhogst og beiting. Mot vest er hogstpåvirkningen noe sterkere. I øst er det noen mindre plantefelt bestående aven blanding av norsk gran og sitkagran. I sør er området avgrenset aven traktorveg. VERNEINTERESSER Lavfloraen er rikt utviklet på lauvtrærne med bl.a. arter som lungenever, skrubbenever, sølvnever, vanlig blåfiltlav, kystnever m.fl. Av rødlistede arter er skorpefiltlav (V+), svartsonekjuke (V+) og huldreblom (V+) registrert. Lokaliteten blir vurdert som spesielt viktig i regional sammenheng. Området oppviser en stor variasjon i vegetasjonstyper, med både rike og fattige skogtyper, og et betydelig innslag av regionalt sjeldne arter. Av regionalt sjeldne arter finnes bl.a. sanikkel, huldreblom, fuglereir, breiflangre, junkerbregne, vårerteknapp og stortujamose. Området vurderes som typeområde i verneplanen. VERNEFORMÅL Å bevare og sikre et skogområde med alle dets arter og biologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at dette granskogsområdet er av de vestligste i regionen. Området inneholder også et rikt planteliv som er sjeldent så langt mot nord, med flere regionalt sjeldne arter. I tillegg inneholder området en rik lavflora og er vurdert som en typisk og godt utviklet boreal regnskog. ANDRE INTERESSER Det planer om beite av storfe i området, hvor det planlagte naturreservatet utgjør en viktig del av det aktuelle beiteområdet. MERKNADER Området er midlertidig vernet. En grunneier ber om at området blir utvidet p.g.a. vanskelig tilgjengelighet. Likedan ønsker han beite for storfe i reservatet. Kommunen peker også på beiteforholdene samt potensialet som dyrkingsland. Disse forhold må vurderes sammen med forventede innspill i forbindelse med den formelle høringsrunden. 77

8 SKOGBRUKSOPPLYSNrnNGER Driftsforholdene i området vurderes som relativt gode med middels lønnsomhet. Det er bygd en traktorveg, Riskamvegen i vegklasse 6 til en kostnad av kr hvorav tilskuddet utgjør kr Deler av denne investeringen vil ikke kunne bli fullt utnyttet ved et eventuelt vern. For to av eiendommene blir noe bakenforliggende areal avstengt av et eventuelt vern. Dette må det finnes en praktisk løsning på. Driftsforhold Tot.areal Produktivt areal Annet areal Tilvekst Volum daa. H M L Sum Myr Skogkledt Annet Kubikkmeter Kubikkmeter Foreslått verna Totalt for eiendommen Eiendom Total areal Produktivt areal Tilvekst Volum Prod. Tilvekst Volum skogareal daa. H M L Sum Kubikkmeter daa. kubikkmeter kubikkmeter ,

9 ~ ~~~~"""':-iioiiiiiiii~~~~~~~~~~i~~~~~~~f;~~~~~s~~~~~~~~~~i~ Høringsforslag k 7 SØNNDALSLIA NATURRESERVAT ~ Leka kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune : Grenseforslag ~ Kartgrunnlag: ØK, CW Målestokk : Rutenett =500 meter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1998 u\'1\\<'1a\1\ \ 14

10 LOKALITET 14: KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M71l): VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Simle statskog Nærøy Nord-Trøndelag 32WPT (UTM sentralpunkt) I Foldereid og 1725 Il Austra **(*) ca daa m o.h. 90/2 (Simle statskog) 103/1 (Vassbygda statskog) 127/3 OMRÅDEBESKRIVELSE Området ligger i nordre del av Nærøy kommune nesten på grensa til Nordland fylke, ca 8 km nordvest for Foldereid. Simle er et stort myr- og barskogsområde omgitt av lavfjellsområder. Topografien preges av rygger med mellomliggende daler som er orientert i nordøst-sørvest. I øst ligger en markert fjellrygg som har bratte vestvendte sider med svaberg og ur. Innenfor området ligger det en hel rekke mindre vann og tjern som danner et spesielt landskap. Småbregnegranskog, med skrubbærutforming, er dominerende vegetasjonstype sammen med en fuktig utforming av furuskog med røsslyngblokkebærutforming. I tillegg finner en også sumpskog, høystaude-, storbregne- og lavurtgranskog. Ved utløpet av Urdda1sbekken er det et lite parti med gråor-heggeskog. Innenfor området er det til dels store myrareal. Disse myrene er i det alt vesentlige av fattig minerotrof type. Berggrunnen i området består av næringsfattige gneisbergarter og kalksilikatskifer/-gneis. Det er mye bart fjell i området, og de løsmassene som finnes består av et ujevnt og tynt morenedekke. SKOGSTRUKTUR, PÅVIRKNING Gran og furu er hovedtreslagene, men innenfor hele området er det et stort innslag av lauvtrær, spesielt bjørk og rogn. Selje, osp, gråor og alm forekommer også. Området har en variert skogstruktur med hovedvekt på eldre skogtyper. Noe skog er i optimalfase og oppløsningsfase, mens det vesentlige er i aldersfase. Enkelte partier har gode forekomster med lang kontinuitet i død ved, mens andre steder er kontinuiteten brutt. Hele området er påvirket av eldre plukkhogster. Særlig rundt Markavatnet er hogstpåvirkningen av yngre dato og har en viss betydning for dagens skogstruktur. Her finnes også et par snauhogstfelt fra 1950-tallet som er tilplantet. Tilplantingen er delvis mislykket. Det ligger ei hytte og et naust i nordvestenden av Bogavatnet. VERNEINTERESSER Området er et stort myr- og barskogslandskap med moderat kulturpåvirkning. Urørthet fra moderne tekniske inngrep og villmarkspreg er karakteristisk for Simle statskog. Mesteparten av området tilhører inngrepsfri sone l og ligger mellom 3-5 km. fra nærmeste tekniske inngrep. Fattige gran- og furuskogtyper dominerer, men en finner også innslag av rikere vegetasjonstyper. Området omfavner hele nedbørsfeltet til Markavatnet, som inneholder et sinnrikt system med småvatn og bekker/elver. I tillegg har området betydelige landskaps-estetiske verdier. Området vurderes som typeområde i verneplanen. VERNEFORMÅL Å bevare og sikre et skogområde med alle dets arter og biologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter kan det nevnes at lokaliteten er et sammenhengende og kystnært barskogsområde som er typisk for regionen. 80

11 SKOGBRUKSOPPLYSNINGER Tømmeret må trekkes 2 km fram til Saglivatnet, og derfra sleping med båt 2,5 km over vatnet. Sleping av tømmer og mulig pris for dette er diskutert med mulig sleper. Virket selges til industri i regionen og egne og innleide mannskaper benyttes til hogst og kultur. Driftsforhold Tot.areal Produktivt areal Annet areal Tilvekst Volum daa. H M L Sum Myr Skogkledt Annet Kubikkmeter Kubikkmeter vanskelige Foreslått verna Totalt for eiendommen Eiendom Total areal Produktivt areal Tilvekst Volum Prod. Tilvekst Volum skogareal daa. H M L Sum Kubikkmeter daa. kubikkmeter kubikkmeter 90/2103/ /3 81

12

13 LOKALITET IS: KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD(M711) VERNEKATEGORI: HØYDE OVER HAVET: AREAL: GRUNNEIERE: Saksa-området Fosnes Nord-Trøndelag PS (sentralpunkt) 1724 Il Skogmo ** m o.h. 690 daa. 62/1,2 A.C OMRÅDEBESKRIVELSE Området ligger ved Saksa gård 4 km. sør-sørøst av Salsvatnet. Saksa-området er generelt preget av snauhogster og plantefelt slik at dette blir et dominerende trekk ved skogbilde i dalen. Det aktuelle verneområde består av tre enkeltlokaliteter med boreal regnskog. En * og to ** lokaliteter. Av vegetasjonstyper finner vi småbregne-, blåbær-, høystaude-, storbregne-granskog og rik sumpskog. Myrarealer utgjør også et relativt stort innslag i området. Berggrunnen i området består av fattige gneisbergarter (øyegneis). Området ligger under marin grense og det er følgelig partier innen området som har rikelig med marine løsavsetninger. SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING Gran er det dominerende treslaget i området med det finnes også bra innslag av furu, gråor og bjørk, samt sparsomt med selje og osp. Området består aven blanding av natur- og kulturskog. Av naturskog dominerer aldersfase men noe optimalfase forekommer også. Det er flere plantefelt innen det avgrensede området, som til sammen utgjør relativt store areal. Det finnes noe læger i ulike nedbrytningsfaser, men dette er sparsomt og spredt. Generelt vurderes kontinuitet i dødt trevirke å mangle. I sør er området avgrenset aven traktorveg. Området er også gjennomskåret aven eldre driftsveg. VERNEINTERESSER De tre lokalitetene i Saksa-området er alle typiske utforminger av boreal regnskog. Av rødlistede arter er granfiltlav (E), gullprikklav (V) og trådragg (V) funnet. Spesielt funnet av granfiltlav ansees som viktig da dette er en art som tidligere er kjent fra flere lokaliteter i Fosnes og Nærøy kommune. I dag er Saksa-området det eneste området hvor granfiltlav er kjent i disse kommunene. I Saksdalen er det gode forutsetninger for utbredelse av skogtypen boreal regnskog. Området ligger nært kysten, lavt over havet og det har til dels betydelig innslag av marine avsetninger (leirjord). Under registreringsarbeidet i forbindelse med prosjektet "Boreal regnskog i Midt-Norge" ble det registrert 5 enkeltlokaliteter i Saksdalen. Saksa-området er preget av til dels hard hogst. I slike hardt påvirkede områder er det svært viktig å bevare nøkkelbiotoper. Dette, sammen med betydningen området har som lokalt refugieområdet for skogtypen boreal regnskog og som spredningssenter for sjeldne arter, gjør området svært interessant i vernesammenheng. Området vurderes som typeområde i verneplanen. VERNEFORMÅL Å bevare og sikre et skogområde med alle dets arter og økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at lokaliteten har boreal regnskog og kystnær naturskog. 83

14 SKOGBRUKSOPPLYSNINGER Det kan bli problemer med drift av bakenforliggende områder. Det er bygd veg (Hendevegen) til ca 2,5 millioner hvor det aktuelle området utgjør en liten del av driftsgrunnlaget. Innen området er driftsforholdene vurdert som middels til gode med ca m til bilveg. Driftsvegen til området vil måtte gå over bæresvak mark. Lønnsomheten er vurdert som middels. Driftsforhold Tot.areal Produktivt areal Annet areal Tilvekst Volum daa. H M L Sum Myr Skogkledt Annet Kubikkmeter Kubikkmeter middels Foreslått verna Totalt for eiendommen Eiendom Total areal Produktivt areal Tilvekst Volum Prod. Tilvekst Volum skogareal daa. H M L Sum Kubikkmeter daa. kubikkmeter kubikkmeter 62/1,2 A.C

15 7178 C/l O "~ c... (Sl Z }>

16 LOKALITET 16: KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M7ll): VERNEKATEGORI: AREAL: H0YDE OVER HAVET: BER0RTE EIENDOMMER: Øytjønnbekken Høylandet Nord-Trøndelag 33WUM (UTM sentralpunkt) 1824 III Harran ** 300 daa m o.h. 83/1 101/1 OMRÅDEBESKRIVELSE Lokaliteten ligger ca 200 m vest av nedre Flakkan. 0ytjønnbekken danner her ei ravine før bekken kommer fram til et lite jorde og renner under riksveg 17. De nedre deler av 0ytjønn-bekken ligger under marin grense. Berggrunnen i området er dominert av kalksilikatskifer og kalksilikatgneis. Granskog er dominerende vegetasjonstype med en nokså jevn fordeling mellom småbregne-, storbregne- og høystaudeutforming. SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING Skogen er gjennomgående i aldersfase men kontinuitet i dødt trevirke mangler. Gran er dominerende treslag men i tillegg finnes noe bjørk, rogn, gråor og selje. Skogen virker jevnt påvirket av eldre hogster og sterkt nedbrutte stubber er vanlig. Lokaliteten omkranses av hogstflater og plantefelt. En liten, enkel traktorveg kommer inn fra sør lengst øst på eiendom og går fram til 0ytjønnbekken. VERNEINTERESSER Kjerneområdet med boreal regnskog dannes av ei lita ravine med naturskog med et areal på ca. 40 daa. Det er tidligere dokumentert at Høylandet har hatt mange godt utviklede forekomster av boreal regnskog. Samtlige av disse er i dag helt eller delvis ødelagt slik at lokaliteten Nedre Flakkan i dag er den best utviklede boreale regnskogen som er kjent i kommunen. Av truede arter som står på den norske rødlista ble granfiltlav (E), gullprikklav (V) og trådragg (V) funnet. Særlig pga. funnet av den direkte truede arten granfiltlav er lokaliteten av meget stor betydning, ikke bare lokalt men også regionalt. De omkringliggende områder består av høyproduktiv granskog med til dels rike utforminger av fukt- og høgstaudegranskog. Området vurderes som typeområde i verneplanen. VERNEFORMÅL Å bevare og sikre et skogområde med alle dets arter og biologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter kan nevnes området er et høyproduktivt barskogsområde, som bl.a. inneholder en lokalitet av boreal regnskog. ANDRE INTERESSER Begge grunneierne har all sin inntekt fra bruket og begge driver skogen selv. For den ene av dem utgjør vernet en betydelig andel av den produktive skogen i h.kl. V. MERKNADER Ved en feil er området utvidet på kartet som ble utsendt i forbindelse med faktasjekkrunden. Dette er påpekt blant annet av Høylandet kommune. Forholdet er rettet opp i vedlagte kartutkast. 86

17 SKOGBRUKSOPPLYSNrnNGER Området har meget gode til gode driftsforhold, med god lønnsomhet. Driftsforhold Tot.areal Produktivt areal Annet areal Tilvekst Volum daa. H M L Sum Myr Skogkledt Annet Kubikkmeter Kubikkmeter gode Foreslått verna Totalt for eiendommen Eiendom Total areal Produktivt areal Tilvekst Volum Prod. Tilvekst Volum skogareal daa. H M L Sum Kubikkmeter daa. kubikkmeter kubikkmeter 83/

18 e.' '. " '..,' " _.:_11.Il 'OMS1AD) Høringsforslag ØYTJØNNBEKKENNATURRESERVAT :V".~~~~~~ Høylandet kommlule, Nord-Trøndelag fylkeskommune =~r:t.;;" : Grenseforslag I~=--='--'-'----- KartgflUllllag: ØK, DG ! Må~estokk : Rutenett == 500 meter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1998 I

19 LOKALITET 17: KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M711) VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Gartlandselva Grong Nord-Trøndelag 33WUM (sentralpunkt) 1824 III Harran *** 1900 daa m o.h. 3411, ,3,10 34/6 34/7 34/13,14 34/15 35/1,2 OMRÅDEBESKRIVELSE Lokaliteten liggerlangs Gart1andse1va like ovenfor Gart1and i Grong kommune. Gart1andse1va, som slynger seg rolig i dalbunnen, er omgitt av marine avsetninger med ravinedaler på begge sider. Terrenget i dalbunnen er opprevet med ravinedaler i alle retninger. I øst reiser landskapet seg bratt opp Nordengaksla, og det aktuelle verneområdet er avgrenset av kollene oppe på åsen. I nord, sør og vest er avgrensingen mer diffus. Småbregnegranskog er vanligste vegetasjonstype. Langs elver, bekker og i vannsig ned mot disse er rik sumpskog vanlig. I tillegg er det en del høystaude- og storbregnegranskog, samt litt gråorskog langs elva. Opp mot åsen i øst er furuskog vanlig. Området er svært heterogent sammensatt av natur- og kulturskog. Berggrunnen i området består av flere næringsrike bergarter: kalksilikatskifer, kalksilikatgneis, granatglimmerskifer og noe kalkrik sandstein. Store deler av området ligger under marin grense. Løsmassene består av marine avsetninger, breelvavsetninger og morenemateriale. SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING Grana er dominerende treslag men det er også bra innslag av gråor. Noe bjørk, rogn og selje finnes også. Det meste av naturskogen er i aldersfase, men det er også skog i oppløsningsfase og optimalfase. Det finnes bra med læger i området, men hovedsakelig i tidlige nedbrytingsstadier. Kontinuiteten i dødt trevirke vurderes derfor som lav. Området er preget av menneskelige inngrep. Så mye som % av skogsarealet i det aktuelle verneområdet er kulturskog (plantefelt). Riksveg 775 går tvers igjennom lokaliteten og deler den i to. I tillegg er det flere skogsbilveger og traktorveger som enten går gjennom eller i ytterkanten av området. VERNEINTERESSER Gartlandselva er en av de største sammenhengende områdene med mer eller mindre intakt boreal regnskog i Midt-Norge, og som sådan unik. Området ligger i Gartlandsdalen som regnes som et av de viktigste dalførene for skogtypen i Namdalen. Området var inntil nylig kanskje den mest artsrike boreale regnskogen i Namdalen m.h.p.lavfloraen. Med unntak av trønderlav forekom de fleste aktuelle artene innen trøndelagselementet. Artsmangfoldet, sammen med størrelsen på området, gjør Gartlandselva til et av de 4-5 mest verdifulle områdene i regionen, og er derfor høyt prioritert i vernesammenheng. Dette til tross for at området har stedvis dårlig arrondering, og at det er relativt mye preget av tekniske inngrep som veger og hogstflater/plantefelt. Området er også undersøkt for ornitologiske verdier og blitt vurdert som en typisk og svært godt utviklet boreal regnskog med et rikholdig utvalg av fuglearter knyttet til gamle skogbestander. Av rødlistede arter er fossefiltlav (E), granfiltlav (E), fossenever (V), gullprikklav (V) trådragg (V) og hønsehauk (V) registrert. Det kjente voksestedet for fossenever i området ble snauhogd vinteren Fossenever har likevel andre kjente voksesteder i dalføret. Området vurderes som typeområde i verneplanen. VERNEFORMÅL Å bevare og sikre et område med boreal regnskog med alle dets arter og biologiske prosesser. ANDRE INTERESSER Et flertall av de berørte grunneierne har bruket som hovedinntekt. Flere av disse har igjen en relativt stor andel av produktiv skog i h.kl. V innenfor det foreslåtte naturreservatet. De fleste av brukerne driver skogen selv slik at skogsdrifta gir en reel sysselsetting i tillegg til inntektene fra skogbruket. I 89

20 sum gir dette at et vern av Gartlandselva kan få store konsekvenser for flere av de berørte brukerne, noe også tallene i tabellen gir uttrykk for. Flere av brukerne føler at drifta ved bruket er truet hvis vernet blir realisert med den nåværende avgrensing. MERKNADER Kommunen har spilt inn en del korrigeringer som er tatt inn. Grunneierne stiller spørsmålstegn ved lovligheten av å frede kulturskog og er sterkt imot å frede skog for rehabilitering av kystgranskog på sine arealer. Det vises blant annet til NISKs undersøkelser i Namdalen. Grunneierne har samlet fremmet to interessante forslag til ny avgrensning av et mulig verneområde. Disse spørsmål må vurderes nøye sammen med andre innspill som forventes å komme under den formelle høringsrunden. SKOGBRUKSOPPLYSNINGER Driftsforholdene i området vurderes som middels med middels bæreevne og en libratthet på +/- 30%. Terrenget er ujevnt med et omfattende ravinesystem. Nesten hele området ligger nært bilveg, skogsbilveg eller traktorveg. Det er foretatt til dels betydelige investeringer i veg: 1. Fjellbakken Il i vegklasse 3 på 1160 m ble bygd i Kostnad kr med tilskudd på kr Stormodalsvegen i vegklasse 8 på 1800 m ble bygd i Kostnad kr med tilskudd på kr Nordengdalsvegen i vegklasse 3 på 1050 m ble påstartet i 1953 og bygd om til bilveg i Kostnadene er ukjente. I 1987 ble vegen opprustet. 4. Hestbekkdalsvegen i vegklasse 3 på 1200 m er bygd i perioden Kostnad kr med tilskudd kr Alle vegene dekker også skogområder utenfor det aktuelle verneområdet. Vegene bør også kunne brukes etter et eventuelt vern. Bruken av vegene må diskuteres under den lokale høringen og ved fastsettelse av verneforskrifter. Driftsforhold Tot.areal Produktivt areal Annet areal Tilvekst Volum daa. H M L Sum Myr Skogkledt Annet Kubikkmeter Kubikkmeter gode/middels Foreslått verna Totalt for eiendommen Eiendom Total areal Produktivt areal Tilvekst Volum Prod. Tilvekst Volum skogareal daa. H M L Sum Kubikkmeter daa. kubikkmeter kubikkmeter 34/1, ,3, / / /13, / ,

21 r--...\ ri\ Høringsforslag " \( GARTLANDSELVANATURRESERVAT ~;~ Grong kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune \~ : Grenseforslag \;- ~ Kartgrunnlag: ØK, og DG

22 LOKALITET 18: KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M711): VERNEKATEGORI: HØYDE OVER HAVET: AREAL: GRUNNEIERE: Sanddøladalen Grong Nord-Trøndelag VM (UTM sentralpunkt) 1823 I AndorsjØen *** m o.h. ca daa. 27/1-6,8 OMRÅDEBESKRIVELSE Det aktuelle området ligger langs nordsiden av Sanddøla i et hovedsakelig sørvendt liområde. Området er i sør og øst avgrenset av elva og andre verneområder. I nord er området hovedsakelig avgrenset av koller i skoggrensa, mens det i øst er avgrenset mot andre skogtyper (kulturskog).ulike utforminger av granskog dominerer i området. Her er det store arealer med høybonitetsskog bestående av vegetasjonstypene høystaude-, storbregne- og lavurtgranskog. Småbregne- og blåbærgranskog finnes også over store arealer. Bjørke-innslaget er betydelig og økende med m.o.h. Enkelte høydedrag har spredt tresetting med furu. I tillegg til skog har lokaliteten mye myr hvor en stor del er av intermediær og rik utforming. Berggrunnen i området er dominert av næringsrike bergarter som grønnstein, grønnskifer og fyllitt. Sammen med sterk solinnstråling og høy fuktighet gir dette vekstforhold for en svært krevende vegetasjon for denne regionen. Løsmassene består av morenemateriale. SKOGSTRUKTUWPÅVIRKNING I Øvre del av lia er granskogen gjennomgående glissen og lysåpen med jevnt over et betydelig innslag av bjørk. Denne delen av området er svært lite hogstpåvirket og alt tyder på en meget lang og ubrutt kontinuitet. Deler av området må kunne sies å inneholde urskognære partier. Lenger ned i lia er granskogen mer kompakt. Her er også hogstpåvirkningen noe større og kontinuiteten vurderes til å være middels eller lav. Over hele området befinner skogen seg i aldersfase med innslag av skog i blednings- og oppløsningsfase. Det er registrert grantrær med en alder på opptil 310 år noe som er svært gammelt til å være gran. Området er nesten uten tekniske inngrep, men ned mot Sanddøla er det to partier med sammenhengende snaufelt/plantefelt ved MortenslundlBergsfossen og Bergsmoen. VERNEINTERESSER Det aktuelle området har i seg selvet stort areal og det grenser i tillegg opp til to eksisterende reservat (Øvre Sanddøla naturreservat og Bergslia naturreservat). Samlet sett vil områdene øverst i Sanddøladalen utgjøre et meget stort og variert område. Hele vertikalgradienten fra elva og opp til tregrensa vil være representert. På grunn av sørlig eksposisjon og den rike berggrunnen dominerer artsrike og produktive vegetasjonstyper. Området er møtested for flere plantegeografiske elementer der både østlige og vestlige arter er representert. I de bratte sørvendte partier finnes mange sørlige, varmekrevende floraelementer. På høyere nivå er det en overgang til en fjellpreget vegetasjon med et større innslag av alpine arter. På grunn av den kalkrike berggrunnen finnes også mange spesielt kalkkrevende arter hvorav noen er sjeldne. Et svært påfallende trekk er orkiderikdommen (lo arter) der en rekke arter forekommer i mengder som er helt unike. Den nederste delen av lia er vurdert som en artsrik og svært spesiell lokalitet med boreal regnskog (*** S). Det er særlig forekomsten av fossenever som gjør området interessant i denne sammenheng. Ornitologiske undersøkelser fra området konkluderer med at Sanddøladalen fra Nyneset tilotersjøen er et spesielt viktig område for flere ugle- og rovfuglarter. Det blir også pekt på de meget rike orekant- og edellauvskogsamfunnene med spesiell fuglefauna. I forbindelse med verneplan for barskog er området som er aktuelt for vern vurdert særskilt med tanke på ornitologiske verdier. Konklusjonen er at området er et meget rikt fugleområde som inneholder mange arter tilknyttet gammelskog. Av rødlistede arter er fossenever (V), engmarihånd (V+), fjellmarihånd (V+). Tre rødlistede fuglearter er sannsynlig hekkende i Sanddøladalen: Dvergspett (De), Havelle (DM) og Svartand (DM). En rødlistet art er mulig hekkende i dalen: Hubro (V). Området vurderes som supplementsområde i verneplanen. 92

23 VERNEFORMÅL Å bevare og sikre et skogområde med alle dets arter og biologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er lite påvirket av menneskelig aktivitet og med et særpreget planteliv, samt innehar et med en svært verneverdig og spesiell utforming av boreal regnskog. ANDRE INTERESSER Nord-Trøndelag turistforening har merket en sti som går i vestkant av området. SKOGBRUKSOPPLYSNINGER Driftsforhold Tot.areal Produktivt areal Annet areal Tilvekst Volum daa. H M L Sum Myr Skogkledt Annet Kubikkmeter Kubikkmeter vanskelige, bra Foreslått verna Totalt for eiendommen Eiendom Total areal Produktivt areal Tilvekst Volum Prod. Tilvekst Volum skogareal daa. H M L Sum Kubikkmeter daa. kubikkmeter kubikkmeter 27/1-6,

24 :- NORWAY 1: I 11"0 tv 11 t(1.i V I BRENNMOEN STATSALLMENNING 94 AND ORSJOEN -' l' " I

25 LOKALITET 19: KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M711): VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: SolumI Grong kommune Nord-Trøndelag 33WUM (UTM sentralpunkt) 1824 III (Harran) *** 950 daa m o.h. 39/1-4 39/6,7 44/2 44/3 44/4 44/9 44/16,21 OMRÅDEBESKRIVELSE Området ligger rett øst for E6 ved Solum, på begge sider av vegen opp til Solumsmoen. Solum består av tre registrerte lokaliteter med boreal regnskog som det i denne sammenhengen er naturlig å vurdere under ett. Området ligger på marine avsetninger, og lokalitetene består av et par større raviner med mange mindre raviner på tvers av hovedravinene. Småbregnegranskog er dominerende vegetasjonstype, men det er også partier med storbregne-, høystaude- og blåbærgranskog. Sumpskoger forekommer også med et stedvis innslag av gråor. SKOGSTRUKTURIPÅVIRKNING Gran er dominerende treslag men særlig langs elvene og bekkene er det visst løvtreinnslag av f. eks. bjørk og gråor. Det meste av naturskogen er i aldersfase, men det finnes også partier med skog i oppløsnings- og bledningsfase. Det finnes jevnt med læger men det aller meste er i ferske nedbrytingsstadier selv om noe også er i eldre nedbrytingsstadier. Kontinuiteten i dødt trevirke vurderes som lav til middels. Området bærer spredte spor av tidligere tiders plukkhogst. I tillegg er det vesentlige arealer med kulturskog. Den kommunale vegen opp til Solumsmoen deler området i to. Den gamle Solumsvegen går gjennom deler av den nordre parsellen. Sprikmyrvegen ligger for en stor del inne i området. VERNEINTERESSER Alle tre lokalitetene som Solum naturreservat er satt sammen av er vurdert som *** typiske utforminger av boreal regnskog. Solum er kanskje det viktigste og mest verdifulle området med boreal regnskog som er tilbake i Norge. Området er svært artsrikt og inneholder flere rødlistearter i til dels rike populasjoner. Særlig er funnet av den direkte truede arten trønderlav viktig i så måte. Funnet på Solum var sammen med funnet i Flenga i Overhalla det første nye funnet avarten på over 50 år. Andre rødlistede arter som er registrert her er: granfiltlav (E), gullprikklav (V), trådragg (V) og duftskinn (V+). Området vurderes som typeområde i verneplanen. VERNEFORMÅL Å sikre og bevare et område med boreal regnskog med dets arter og økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området har flere rødlistearter. Trønderlav er funnet her. ANDRE INTERESSER Alle brukerne har bruket som hovedinntektskilde og de driver skogen selv. Dette gjør at virkningen av vern kan få en sysselsettingsmessig effekt i tillegg til den rent økonomiske ved salg av tømmer. For to av brukene utgjør det foreslåtte naturreservatet en vesentlig del av brukenes samlede produktive skogareal. Et av brukene har allerede avstått ca 20 daa. produktiv skog til ny E6. For et av brukene vil et eventuelt verneområde vanskeliggjøre drift av bakenforliggende areal. MERKNADER Området ligger nært opptil Solum Il som også er aktuell som naturreservat (barskogsområde). En grunneier har i forbindelse med faktasjekkrunden påpekt at gården blir ulønnsom å drive med det foreslåtte verneomfang. Grunneierne savner respons på tidligere forlag til avgrensning. De viser dessuten til NISKs undersøkelser angående buffersoner. Slike spørsmål må vurderes sammen med andre innspill som forventes å komme i forbindelse med den formelle høringsrunden. 95

26 SKOGBRUKSOPPLYSNINGER Generelt gode driftsforhold med korte driftsveglengder (middels m). Lønnsomheten vurderes samlet sett som god. I tilknytning til det aktuelle verneområdet er det investert i Spikmyrhaugvegen, vegklasse Ill, veglengde 800 m, kostnad kr , tilskudd kr Bare arealene til eiendom 39/1 sokner til denne vegen. Ved et vern vil det økonomiske fundamentet for vegen falle bort da de resterende arealene blir for små til å bære vegkostnaden. Driftsforhold Tot.areal Produktivt areal Annet areal Tilvekst Volum daa. H M L Sum Myr Skogkledt Annet Kubikkmeter Kubikkmeter Gode Foreslått verna Totalt for eiendommen Eiendom Total areal Produktivt areal Tilvekst Volum Prod. Tilvekst Volum skogareal daa. H M L Sum Kubikkmeter daa. kubikkmeter kubikkmeter 39/ /6, / / / / /

27 Hønngsforslag SOLUM I NATURRESERVAT Grong kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune Grenseforslag Kartgrunnlag ØK, DR og Dl Målestokk Rutenett = 500 meter Fylkesmannen l Nord-Trøndelag 1998

28 LOKALITET20: KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M7ll): VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Solum Il Grong Nord-Trøndelag 33WUM (UTM sentralpunkt) 1824 III Harran ** ca. 315 daa m O.h. 43/1 44/1 44/7 OMRÅDEBESKRIVELSE Solum Il ligger vest av Solum i Harran, Grong kommune. Vest for E6 er det her et større sammenhengende ravinelandskap. En liten del av dette er tilnærmet urørt av moderne skogsdrift og inneholder en restlokalitet med boreal regnskog. I dalbunnene dominere høgstaudegranskog og rik sumpskog, lenger opp i lisidene er det småbregnegranskog mens oppe på rabbene dominerer blåbærgranskog. Området består av to ravinedaler med mange sideraviner som går på tvers av hovedravinene. Det meste av området ligger på marine avsetninger. Berggrunnen i området består av gabbro. SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING Gran er dominerende treslag, og utgjør nesten renbestand. Det er stedvis spredt med gråor nede i ravinene, og ellers finnes noe bjørk. Det meste av naturskogen er i aldersfase, men enkelte mindre flater i optimalfase (h.kl. III og IV) finnes også. Det er lite død ved i området, og det som finnes er i tidlige nedbrytningsfaser. Kontinuiteten i dødt trevirke regnes som lav, og området bærer preg av tidligere tiders plukkhogst. Det er ingen tekniske inngrep i lokaliteten. VERNEINTERESSER Lokaliteten er en relativt stor og middels godt utviklet boreal regnskog. Selv om lokaliteten ikke virker så rik som de nærliggende lokalitetene øst for E6 har området stor verdi, særlig sett i sammenheng med Solum L Rødlistede arter som er registrert i området er granfiltlav (E), gullprikklav (V) og trådragg (V). Stedvis er det mye trådragg, og bestanden regnes som en av de mest vitale i regionen. Området vurderes som typeområde i verneplanen. VERNEFORMÅL Formålet med vernet er å sikre et område med boreal regnskog med dets arter og økologiske prosesser. MERKNADER Området ligger nært opptil Solum I som også er aktuell som naturreservat (barskogsområde). En grunneier har i forbindelse med faktasjekkrunden stilt spørsmål om lovhjemmelen for å verne kulturskog. Slike spørsmål må vurderes sammen med forventede innspill i forbindelse med den formelle høringen. SKOGBRUKSOPPLYSNINGER Foreslått verna Totalt for eiendommen Eiendom Total areal Produktivt areal Tilvekst Volum Prod. Tilvekst Volum skogareal daa. H M L Sum Kubikkmeter daa. kubikkmeter kubikkmeter 43/1, 44/ /7 90 Sum

29 ~. '----"'". :-.. :--" ~ "U, ". '.... " ' Høringsforslag SOLUM Il NATURRESERVAT Grong kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune : Grenseforslag Kartgrunnlag: ØK, DJ , DJ , DH Målestokk!...~~!\>F< S?~<..;;;;;/ i.;...-- ='" :... "l-"'> ( :... I -.. l/v _.: '-'..--..: ;* HA /-'j ~." ~ : I -.../ i....-;-;..../' ]OO~L ," ~5-2 og DH : Rutenett = 500 meter *H, \*H :~13 )~?:.. ~, _'verr

Litlstøelva Flatanger Nord-TrØndelag 32WNS 908394 (UTM sentralpunkt) 1623 I Jøssund ***

Litlstøelva Flatanger Nord-TrØndelag 32WNS 908394 (UTM sentralpunkt) 1623 I Jøssund *** LOKALITET31 : KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M7ll) VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EffiNDOMMER: Litlstøelva Flatanger Nord-TrØndelag 32WNS 908394 (UTM sentralpunkt) 1623 I Jøssund

Detaljer

7. Verneplanen for barskog. Region Midt Norge

7. Verneplanen for barskog. Region Midt Norge 7. Verneplanen for barskog. Region Midt Norge Region Midt-Norge omfatter i forbindelse med verneplanen for barskog Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet. Det regionale barskogutvalget

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Myrelva - Bellevold Overhalla Nord-Trøndelag PS (UTM sentralpunkt) I Overhalla **

Myrelva - Bellevold Overhalla Nord-Trøndelag PS (UTM sentralpunkt) I Overhalla ** LOKALITET 21: KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M711): VERNEKATEGORI: HØYDE OVER HAVET: AREAL: GRUNNEIERE: Myrelva - Bellevold Overhalla Nord-Trøndelag PS 347522 (UTM sentralpunkt). 1723 I Overhalla

Detaljer

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune NOEN FAKTA Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune Finsåsmarka er et kalkskogområde, som er kjent og beskrevet helt fra 1940-årene. Området er mest kjent for store forekomster av orkideen marisko, som

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Vedlegg: Kart og kort beskrivelse av områdene. Siden dette er en oppstartmelding, så er det en kort oppsummering av naturkvaliteter

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Kort beskrivelse av områdene.

Kort beskrivelse av områdene. Kort beskrivelse av områdene. Finsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, utvidelse Finnsåsmarka er et av de fremste kalkskogområder i Norge, med en rekke sjeldne arter av planter og sopp, og har noen av

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer.

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer. Atle Rustadbakken Naturkompetanse Vogngutua 21 2380 Brumunddal Tlf + 47 62 34 44 51 Mobil + 47 916 39 398 Org. nr. NO 982 984 513 Vår ref: AR Deres ref: Jan Bekken Sted/dato: Brumunddal 21.05.2002 Notat

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge 7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge Region Øst-Norge omfatter i forbindelse med verneplanen for barskog Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud,, Akershus, og Østfold. Det regionale

Detaljer

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING.

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. Kåre Hobbelstad, Skog og landskap 1. INNLEDNING. Det er utført analyser for en region bestående av fylkene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. På grunn av

Detaljer

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Botanikk.no E-mail Oversikt over spesielle botaniske steder. Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Øyastøl

Detaljer

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012.

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Orkidéen rød skogfrue er rødlistet (kritisk truet (CR)) og fredet i Norge og en rekke europeiske land. I Norge har planten

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i Grevsjølia i Søndre-Land kommune.

Registrering av biologisk mangfold i Grevsjølia i Søndre-Land kommune. Registrering av biologisk mangfold i Grevsjølia i Søndre-Land kommune. Bakgrunn: Undertegnede er forespurt om å utføre registreringer av miljøverdier på del av skogeiendommen med gårds- og bruksnummer

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket.

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket. Områdets navn Høgåsen - Godbekken Referansedata Fylke: Oslo Kommune: Oslo Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 25.05.2011 Kartblad: 1914-4 Oslo UTM: Ø 0261990 N 6657403 Vegetasjonssone: Boreonemoral Areal:

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Tidspunktet var gunstig med tanke på dokumentasjon av karplanter, mose og lav, men noe tidlig for sopp.

Tidspunkt og værets betydning Tidspunktet var gunstig med tanke på dokumentasjon av karplanter, mose og lav, men noe tidlig for sopp. Holvasskogen- Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Rissa Kartblad: 1622 IV UTM: Ø:567200, N:7078000 H.o.h.: moh Areal: daa Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, Fosen Inventør: Dato feltreg.: Areal:

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

7.10 Fosnes kommune, Nord-Tr~ndelag

7.10 Fosnes kommune, Nord-Tr~ndelag 7.10 Fosnes kommune, Nord-Tr~ndelag LOKALITET 49 - GRAVVIKA Verdi: **T Øk-kartblad: - Areal: 150 dekar M-71 1 blad: 1724 IZI Inventert: 30. VI1 1992 av HH & TT Sentralpunkt: PS 221 799 (ED) Lokaliteten

Detaljer

Martin Lindal 10.01.2018 Bråtan11 3022 Drammen e-post:martinlindal@hotmail.com Fylkesmannen i Buskerud fmbupost@fylkesmannen.no Verneplan for skog-høring av verneforslag for: Laksejuv i Krødsherad kommune

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Plantelivet i Roltdals-området

Plantelivet i Roltdals-området undersøkelser har artens utbredelse i Trøndelag vært dårug kjent i detalj, men den har i alle fau vist seg å være forholdsvis vanlig over 8-900 m i Skarvan og Fongen. Mange er det vel også som har sett

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

FAKTA. Arealet for vern av barskog bør økes vesentlig Bør være minst 5 prosent av produktivt barskogareal

FAKTA. Arealet for vern av barskog bør økes vesentlig Bør være minst 5 prosent av produktivt barskogareal 13/95 Barskog 10-07-95 10:14 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har

Detaljer

Gammelskog - myldrende liv!

Gammelskog - myldrende liv! Gammelskog - myldrende liv! Arnodd Håpnes Naturvernforbundet Trondheim 13.09. 2012 - Arealendring utgjør ca 87% - Forurensing utgjør ca 10% - Klimaendringer og fremmede arter utgjør enda relativt lite,

Detaljer

Topografi Lokaliteten består av en åsrygg som i all hovedsak er bevokst med furuskog med noe ispreng av løvskog i enkelte partier.

Topografi Lokaliteten består av en åsrygg som i all hovedsak er bevokst med furuskog med noe ispreng av løvskog i enkelte partier. Lindovara** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Nordreisa Inventør: KBS, HTØ, VFR, TJO Kartblad: 1734-4 Dato feltreg.: 24-10-2006, UTM: Ø:511177, N:7719365 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gransjøberget * Referanse: Gammelmo Ø. 2018. Naturverdier for lokalitet Gransjøberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6126)

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Utbredelse Sørlige del av Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Telemark Vestfold Buskerud Akershus Oslo

Detaljer

7.20 Verran kommune, Nord-Tr~ndelag

7.20 Verran kommune, Nord-Tr~ndelag 7.20 Verran kommune, Nord-Tr~ndelag LOKALITET 170 - LAUVHOLET Verdi: *S Areal: 20 dekar Inventert: 28.X1.1995 av GG Øk-kartblad: CQ 140-4 M-71 l blad: 1623 11 Sentralpunkt: PR 029 990 (WGS) Lokaliteten

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Forvaltning av skogens ressursar

Forvaltning av skogens ressursar Forvaltning av skogens ressursar Aksel Granhus Norsk institutt for skog og landskap Seksjon Landsskogtakseringen Seminar om landbruksmeldinga (St.meld. 9, 2011-212) Steinkjer, 16. januar 2012 Avgrensing

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Sandvatn - Referanse: Brynjulvsrud, J. G. 2019. Naturverdier for lokalitet Sandvatn, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2018. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: https://biofokus.no/narin/?nid=6352)

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Saksmappe: 2017/3074-11 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Vedtak om vern på eiendommen Ekorn Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.06.2017 Namsos kommunestyre 15.06.2017

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

LOKALITET 101: URGJELET

LOKALITET 101: URGJELET LOKALITET 101: URGJELET 1 POENG Referansedata Lok. 101 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Masfjorden Naturtype

Detaljer

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Skogbruk Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Anna trebevokst mark (9 %) Skogarealet i Troms Myr (3 %) Landsskogtakseringa 2011 Produktiv skog

Detaljer

Områdets navn Blåfjell

Områdets navn Blåfjell Områdets navn Blåfjell Referansedata Fylke: Akershus og Buskerud Kommune: Asker og Røyken Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 6 og 9.9.2011 Kartblad: 1814-1 UTM-sentralpunkt: Ø 0243525 N 6638612 Vegetasjonssone:

Detaljer

VERNEFORMÅL Å bevare og sikre på en lokalitet med boreal regnskog i typisk utforming med alle dens arter og økologiske prosesser.

VERNEFORMÅL Å bevare og sikre på en lokalitet med boreal regnskog i typisk utforming med alle dens arter og økologiske prosesser. LOKALITET41: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD, ØK: VERNEKATEGORI: HØYDE OVER HAVET: AREAL: GRUNNEIERE: Karlholet Åfjord Sør-Trøndelag 1622N 32VNR 614 947 CK 139-5-2 ** 50-245 m

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Trysil Fellesforening for jakt og fiske Røsjøen Røsjøen er et fjellvann beliggende 638 m.o.h. nord- øst for Eltdalen i Trysil kommune. Sjøen har et overflateareal

Detaljer

Kan skogsdrift og bevaring av gammelskogsarta kombineres?

Kan skogsdrift og bevaring av gammelskogsarta kombineres? Kan skogsdrift og bevaring av gammelskogsarta kombineres? Olga Hilmo (NTNU) Håkon Holien (HINT) Håkan Hytteborn (NTNU) Hilde Ely Aastrup (NTNU) Christoph Scheidegger (WSL, Sveits) Gubbeskjegg Skrukkelav

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder.

Åmtona *** Tilbudsområdet er foreslått av skogeiersamvirket i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. Åmtona *** Referansedata Fylke: Aust-Agder Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Åmli Inventør: ANO, TEB Kartblad: 1512 I, Gjøvdal Dato feltreg.: 15.10.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544 Naturvernforbundet i Østfold Postboks 220 1702 Sarpsborg Havass Skog BA Skogeier Stine Kristiansen Westad NEMKO Rådet for Levende Skog Rakkestad kommune v/knut Østby Halden kommune v/harald Nøding Østvik

Detaljer

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Rapportsammendrag Det er utført en undersøkelse for å

Detaljer

! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn

! !# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn ! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn Nordland fylkeskommune mottok i 2009 melding om oppstart av arbeidet med reguleringsplan i forbindelse med utvinning av industrimineraler og bergarter, og da spesielt

Detaljer

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Gammel furuskog ved Røykjeskålsvatnet Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Dag Holtan 2007 Forord På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har undertegnede gjort

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Ny vurdering av søknad om utsetting av utenlandske treslag omgjøring av vedtak etter klage

Ny vurdering av søknad om utsetting av utenlandske treslag omgjøring av vedtak etter klage Miljøvern Olav Sjøli Østre Åbuvegen 378 2450 Rena --- Vår dato Vår referanse 11.01.2016 2015/3580-6 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, 62 55 11 70 430 Ny vurdering

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER (Se tabell i Vedlegg I)

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER (Se tabell i Vedlegg I) LOKALITET 41: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Strykenåsen Nedre Eiker Buskerud 1814 m Drammen NM 60 23 (NM 59 23-62

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Omsrud *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3015 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi:

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: 6.10 Hindsæterkampen Referansedata Fylke: Kommune: Kartblad: UTM (senter): Veg. sone: Oppland Vågå 1618 II MP 985 323 NB Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: R. Haugan 8.9.2005 ca 700 da ca 850-1060

Detaljer

Siste Sjanse notat 2001-12

Siste Sjanse notat 2001-12 Ekstrakt Planavdelingen i Mjøsen Skogeierforening skulle gjennom sesongen 2000 og 2001 gjennomføre Miljøregistreringer i Skog (MiS) i forbindelse med utarbeidelse av skogbruksplaner i store deler av Gjøvik

Detaljer

Rislåknuten naturreservat

Rislåknuten naturreservat Fylkesmannen i Aust-Agder Forslag til vern av: Rislåknuten naturreservat Birkenes kommune AUST-AGDER Høringsforslag juni 2014 Foto: Arne Heggland 1 HØRING AV VERNEFORSLAG FOR RISLÅKNUTEN NATURRESERVAT

Detaljer