Statoil Petroleum AS. KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) Utgave: 4 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statoil Petroleum AS. KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) Utgave: 4 Dato: 2013-04-22"

Transkript

1 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) Utgave: 4 Dato:

2 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) Utgave/dato: 4 / Lagringsnavn sluttrapport ku uhgp.docx Oppdrag: KU Samfunn gasstransport Edvard Grieg Oppdragsleder: Sven Haugberg Fag: Analyse og utredning Tema Samfunnsøkonomi og regionaløkonomiske analyser Leveranse: Analyse Skrevet av: Sven Haugberg Kvalitetskontroll: Even Lind

3 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 2 FORORD Edvard Grieg-feltet ligger i midtre del av Nordsjøen i sørlig halvdel av blokk 16/1 om lag midt mellom Grane og Sleipner. Gassrørledning fra Edvard Grieg til Sage (Scottish Area Gas Evacuation) på britisk sokkel var ikke inkludert i «Konsekvensutredningen for utbygging og drift av Edvard Grieg». I mellomtiden er operatørskapet for eksportrørledningene fra Edvard Grieg overført fra Lundin Norway til Statoil Petroleum. På vegne av eierne av UHGP legger med dette fram samfunnsmessig konsekvensutredning av anlegg og drift av gassrørledningen Utsira High Gas Pipeline (UHGP) mellom Edvard Grieg plattformen og SAGE rørledningssystemet på britisk sokkel. I utredningsprogrammet for KU er det gjort rede for eierforholdene og rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL 338 (Edvard Grieg). Både feltene Edvard Grieg og Ivar Aasen (via Edvard Grieg) skal levere gass inn på denne rørledningen. Det er derfor etablert et eget eierskap for gassrørledningen - Utsira High Gas Pipeline - UHGP for eksport til SAGE. Den planlagte 16 gassrørledningen har en total lengde på ca. 94 km hvorav cirka 47 km på norsk sokkel. Utredningsprogram ble godkjent av Olje- og energidepartementet i november Denne utredningen er utført av Asplan Viak as. Siviløkonom Sven Haugberg har vært oppdragsleder for Asplan Viak med dr. ing. Even Lind som rådgiver og kvalitetssikrer. Stavanger, Sven Haugberg Oppdragsleder Even Lind Kvalitetssikrer

4 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 Summary Bakgrunn Formålet med konsekvensutredningen Lovverkets krav til konsekvensutredninger Plan for utbygging Eierforhold Beskrivelse av utbyggingen Investeringer Tidsplan Avvikling av virksomheten Utredningstema Utbyggingskostnader i forhold til nasjonale investeringer Investeringstakt Nasjonale investeringer Norske andeler av vare- og tjenesteleveranser Utbyggingskostnader Driftskostnader Sysselsettingsvirkninger Anleggsfasen Driftsfasen Inntekter for staten...22

5 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 4 SAMMENDRAG På vegne av eierne av UHGP legger med dette fram samfunnsmessig konsekvensutredning av anlegg og drift av gassrørledningen Utsira High Gas Pipeline (UHGP) mellom Edvard Grieg plattformen og SAGE rørledningssystemet på britisk sokkel. I utredningsprogrammet for KU er det gjort rede for eierforholdene og rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL 338 (Edvard Grieg). Både feltene Edvard Grieg og Ivar Aasen (via Edvard Grieg) skal levere gass inn på denne rørledningen. Det er derfor etablert et eget eierskap for gassrørledningen - Utsira High Gas Pipeline - UHGP for eksport til SAGE. Den planlagte 16 gassrørledningen har en total lengde på ca. 94 km hvorav cirka 47 km på norsk sokkel. Utredningstemaene er: 1. Prosjektets utbyggingskostnader i forhold til nasjonale investeringer på norsk sokkel. (Kilde OD) 2. Oversikt over de viktigste kostnadskomponentene i prosjektet 3. Forventede norske andeler av vare- og tjenesteleveranser under utbygging og drift. 4. Forventede sysselsettingseffekter av norske leveranseandeler 5. Inntekter for Staten Nasjonale investeringer OD utarbeider jevnlig prognoser for investeringer på norsk sokkel som regel med om lag 5 års horisont. Anlegg av Utsira High Gas Pipeline vil utgjøre relativt lite av forventede investeringer på norsk sokkel. I 2014 utgjør UHGP 0,35% av de samlede investeringene som er på vel 200 mrd kroner. De viktigste kostnadskomponentene De samlede investeringer er anslått til 1,6 mrd kroner. De viktigste kostnadene er: Rørledningssystem Kostnader Millioner norske kroner (avrundet) Innkjøp og fabrikasjon 371 Marine operasjoner 719 SUM Leverandører Ledelse, studier, forsikring 163 Uforutsett, 20% 250 Prisstigning, usikkerhet 102 Sum investeringskostnader De forventede norske leveranseandelene er estimert for de enkelte komponenter og underkomponenter. I alt forventes norske andeler å kunne utgjøre 690 millioner kroner eller 43 prosent. I driftsfasen er årlige kostnader på om lag 27 millioner kroner ved produksjonsstart avtakende til 10 millioner kroner per år de siste årene.

6 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 5 Sysselsettingseffekter De norske leveranseandelene gir grunnlag for verdiskaping og sysselsetting i Norge. I anleggsfasen vil det genereres om lag 1300 årsverk i årene 2013 til 2016 drøyt 600 på det meste i De største norske sysselsettingsandelene er innen forretningsmessig tjenesteyting (ingeniørtjenester) og innen transport. Selskaper som gjerne betegnes som oljeservicenæringene utgjør nærmest egne næringsgrupper som kan være vanskelig å gruppere etter samme kriterierier som «vanlige» selskaper. Den store andelen innen transport skyldes blant annet marine operasjoner som på et vis tilhører sjøfartsnæringen. Beregningen inneholder konsumvirkninger der årsverkene i særlig grad vil fordels på mange personer. Utbyggingen faller sammen med høyt og fortsatt stigende nivå på investeringer på norsk sokkel. Det kan derfor forventes sterk konkurranse om kompetent arbeidskraft særlig i perioden for planlegging og prosjektering. Gassco vil være driftsoperatør, med Statoil som teknisk tjenesteleverandør. Sysselsettingsvirkninger i driftsfasen kan anslås til å være i størrelsesorden 10 til 15 sysselsatte fordelt på eierne og Gassco as. Dette er i hovedsak arbeidsplasser på land. Inntekter for staten Inntekter for Staten vil framkomme om drift av rørledningen fører til skattbart overskudd eller økning i skattbart overskudd - for et eller flere selskaper i offshorevirksomheten. Normalt skal skipingstariffer fastsette slik at et gasstransportsystem får en avkastning på om lag 7 % over levetida. For Staten kan anlegg og drift av UHGP innebære en skatteinntekt på i størrelsesorden millioner kroner per år i en 30-årsperiode. Summary On behalf of the owners of UHGP (Utsira High Gas Pipeline) hereby submit the socio-economic impact assessment for the gas pipeline between the Edvard Grieg platform and SAGE pipeline system on the UK continental shelf. The Terms of Referance (TOR) has been approved by the ministry by November Both the Edvard Grieg field and the Ivar Aasen field will supply gas to the pipeline. It is, therefore, established a separate ownership of gas pipeline - the Utsira High Gas Pipeline for export to SAGE. The planned 16 gas pipeline has a total length of approximately 94 km of which approximately 47 km on the Norwegian continental shelf. Scope of Work for the socio-economic impact assessment is: 1. The project's investment in relation to the level of investment on NCS (Source: NPD) 2. Identification of the main cost elements of the pipeline project 3. Expected Norwegian deliverables of goods and services during installation and operation of the pipeline 4. Employment effects (man-years) caused by Norwegian investment deliverables. 5. Revenue for the Norwegian state Investment on NCS NPD publish forecasts for yearly investments on NCS.

7 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 6 Developing of UHGP will represent a relatively small part of expected investments during the period of planning, construction and installation. In 2014 UHGP represent 0.35% of the total national investments. Main cost elements The total costs are estimated to 1605 million NOK. The main elements are: Pipeline system Costs Million NOK Procurement and construction 371 Marine operations 719 Total Deliveries Management, studies and insurance 163 Contigency (20%) 250 Market Adjustment 102 Expected Facility cost The Norwegian shares have been estimated for each element and are 43% of the deliveries which correspond to approximately 690 million NOK. Operation costs are 27 million NOK in the beginning, falling to 10 the last years of producing. Employment effects The total Norwegian deliveries are the basis for the employment in Norway. During the years of development it is expected approximately 1300 man years through 2013 till Most man years are expected in 2014 when there will be 600 man years. The largest effects we will see in engineering and in transport. Companies often called oil service industries are almost a separate industry group and therefore it is difficult to categorise using common groups. The large part in transport is due to Marine operation which is sea transport. The estimates also consist of consumers effects which will be distributed over a large amount of people. The developing of UHGP will go on simultaneously with a high level of activities on the NCS. Therefore there could be expected competition to employ competent labor force especially planning and engineering. Gassco as will operate the pipeline system with Statoil as deliver of technical support. Employment effect caused by operation will be between 10 and 15, mostly onshore. Revenue for the Norwegian state Revenues for the Norwegian state will be caused by taxable profit or increase in profit for one or another company in the oil service industry. Normally shipping tariffs will give a profit of 7% during all years. This means the states revenues from UHGP will be million NOK over a 30 years period.

8 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 7 1 BAKGRUNN Edvard Grieg-feltet ligger i midtre del av Nordsjøen i sørlig halvdel av blokk 16/1 om lag midt mellom Grane og Sleipner. Gassrørledning fra Edvard Grieg til Sage (Scottish Area Gas Evacuation) på britisk sokkel var ikke inkludert i «Konsekvensutredningen for utbygging og drift av Edvard Grieg». I mellomtiden er operatørskapet for eksportrørledningene fra Edvard Grieg overført fra Lundin Norway til Statoil Petroleum. På vegne av eierne av UHGP legger med dette fram samfunnsmessige konsekvensutredning av anlegg og drift av gassrørledningen Utsira High Gas Pipeline (UHGP) mellom Edvard Grieg plattformen og SAGE rørledningssystemet på britisk sokkel. I utredningsprogrammet for KU er det gjort rede for eierforholdene og rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL 338 (Edvard Grieg). Både feltene Edvard Grieg og Ivar Aasen (via Edvard Grieg) skal levere gass inn på denne rørledningen. Det er derfor etablert et eget eierskap for gassrørledningen - Utsira High Gas Pipeline - UHGP for eksport til SAGE. Den planlagte 16 gassrørledningen har en total lengde på ca. 94 km hvorav cirka 47 km på norsk sokkel. Gassco as vil være driftsoperatør for rørledningen.

9 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 8 Figur 1 Lokalisering av Edvard Grieg-feltet Hovedalternativet for eksport av olje er som tidligere en rørledning til Grane Oljerørledning. Det er gjensidig avhengighet mellom gassrørledningsprosjektet og utbyggingen av Edvard Grieg plattformen. Plan for utbygging og drift av Edvard Grieg med oppstart i 2015 ble godkjent av Stortinget i juni Formålet med konsekvensutredningen Konsekvensutredningen skal sikre at forhold knyttet til miljø, inkludert kulturmiljø, samfunn og naturressurser blir tatt med i planarbeidet på linje med tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold. Samtidig skal den sikre offentligheten informasjon om prosjektet og gi tredjepart grunnlag til å påvirke utformingen av prosjektet. Olje- og energidepartementet (OED) fastsetter program for konsekvensutredning basert på rettighetshavernes forslag til utredningsprogram og innsendte høringsuttalelser. Fastsatt utredningsprogram er styrende for gjennomføring og utarbeidelse av konsekvensutredningen for gassrørledningen fra Edvard Grieg. Konsekvensutredningen er

10 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 9 en del av en Plan for Anlegg og Drift (PAD). Olje- og energidepartementet fastsatte 26. november 2012 utredningsprogram for konsekvensutredning for gassrørledning fra Edvard Grieg til SAGE 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredninger EUs Rådsdirektiv 97/11/EC krever konsekvensutredning ved utbyggingsprosjekter som kan ha vesentlige miljø- og samfunnsmessige konsekvenser Krav i norsk lovverk Petroleumsloven Det planlagte prosjektet er konsekvensutredningspliktig i henhold til bestemmelsene i Petroleumsloven. Annen relevant lovgivning Rørlegging og annen petroleumsvirksomhet i norsk sjøterritorium som kan ha betydning for ferdselen og sikkerheten på sjøen vil kreve tillatelse, og eventuelt pålegg om utredning etter havne- og farvannslovens bestemmelser (Lov nr. 19, april 2009 om havner og farvann mv). Kulturminneloven (Lov nr. 9, juni 1978 om kulturminner) omfatter automatisk fredete kulturminner, eksempelvis boplasser fra oldtiden. Også mange skipsfunn er omfattet av Kulturminneloven. Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner. Undersøkelsesplikten vil bli oppfylt gjennom konsekvensutredningsprosessen Krav i britisk lovverk Britiske krav til konsekvensutredning reguleres av Petroleum Production and Pipelines Regulations fra Regulerende myndighet for petroleumsutbygginger i Storbritannia er Department of Energy and Climate Change (DECC). For nye rørledninger er regelen at det skal utarbeides en konsekvensutredning - Environmental Statement (ES) eller en Production Operations Notice (PON15C) for mindre utbygginger.

11 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 10 2 PLAN FOR ANLEGG 2.1 Eierforhold Etter at det er etablert et eget eierselskap for gassrørledningen, er nå eierforholdene i UHGP slik: Tabell 1 Oversikt over eierforhold i UHGP Statoil (Operatør) 36 % Det norske 21 % Lundin 20 % Bayerngas 9 % OVE 8 % Wintershall 6 % 2.2 Beskrivelse av utbyggingen Den planlagte 16 rørledningen vil transportere gass fra Edvard Grieg-plattformen fram til SAGE-rørledningen på britisk kontinentalsokkel og videre til St Fergus. Total lengde av Edvard Grieg rørledningen er foreløpig estimert til ca. 94 km, hvorav ca. 47 km er på norsk side av delelinjen. Edvard Grieg-plattformen er lokalisert om lag 175 km vest av Karmøy på ca. 108 meters dyp. Planlagt oppstart er fjerde kvartal Ved hjelp av SAGE rørledningen vil gassen fra Edvard Grieg bli transportert til St. Fergus terminalen i Skottland, maksimal eksportrate 5.0 M Sm 3 /sd, levetid 30 år, materiale er karbonstål, katodebeskyttelse består av Al-legering og utvendig beskyttelse er epoxy/polypropylen mens vektmateriale blir betong. 2.3 Investeringer Investeringsomfanget er foreløpig estimert til ca millioner kroner. 2.4 Tidsplan Forutsatt partnernes og myndighetens godkjenning planlegges det for produksjonsstart i Plan for anlegg og drift (PAD) forventes innsendt til OED sommeren Avvikling av virksomheten I henhold til 22 i Forskrift til Lov om Petroleumsvirksomhet skal konsekvensutredningen vurdere disponering av innretninger ved avslutning av petroleumsvirksomhet. Utbyggingen designes for en levetid på minst 25 år. Varigheten av produksjonsperioden er avhengig av

12 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 11 produksjonsutviklingen og salgsprisen for olje og gass. Detaljerte planer for avvikling vil derfor ikke bli utarbeidet før 2 år før feltavvikling. I henhold til gjeldende regelverk vil innretningene på feltet bli fjernet. Alle brønner vil bli plugget og etterlatt i henhold til gjeldende regler. I samsvar med dagens praksis vil rørledninger og kabler som ligger nedgravd i havbunnen bli etterlatt etter rengjøring og forsvarlig sikring av endene. Sikringen gjennomføres ved nedgraving eller tildekking av grus, slik at de ikke kan forårsake ulemper for fiske i området.

13 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 12 3 UTREDNINGSTEMA Olje- og energidepartementet fastsatte utredningsprogram for konsekvensutredningen i brev av 26. november Utredningen av de samfunnsmessige konsekvenser av Utsira High Gas Pipeline UHGP er basert på oppdaterte kostnadsestimater per februar Utredningstemaene er: 1. Prosjektets utbyggingskostnader i forhold til nasjonale investeringer på norsk sokkel. (Kilde OD) 2. Oversikt over de viktigste kostnadskomponentene i prosjektet 3. Forventede norske andeler av vare- og tjenesteleveranser under utbygging og drift. 4. Forventede sysselsettingseffekter av norske leveranseandeler 5. Inntekter for Staten

14 Mrd kroner KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 13 4 UTBYGGINGSKOSTNADER I FORHOLD TIL NASJONALE INVESTERINGER 4.1 Investeringstakt Investeringene i UHGP forventes å skje fra 2013 (planlegging og prosjektering) og fram til ferdigstillelse i 2015: Tabell 2 Investeringsprofil UHGP i millioner kroner År Investeringer Nasjonale investeringer OD utarbeider jevnlig prognoser for investeringer på norsk sokkel som regel med om lag 5 års horisont. Nedenstående oversikt bygger på informasjon mottatt fra OD februar Investeringskostnader gasstransport UHGP sammenholdt med investeringer på norsk kontinentalsokkel 200 UHGP 150 Leting og konseptstudier Rør og landanlegg Nye bunnfaste og flytende innretninger Nye undervannsinnretninger 100 Eksisterende innretninger Borekostnader Figur 2 Investeringskostnader gasstransport UHGP sammenholdt med totale investeringskostnader norsk sokkel. Kilde OD, 2013

15 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 14 Oversikten ovenfor er utarbeidet i løpende kroner og omfatter regnskapstall fra 2008 fram til 2011 og oppdaterte prognoser fra og med OD forventer betydelig vekst i investeringsomfanget på norsk sokkel i de nærmeste årene. Prognosen tar ikke hensyn til hvor eventuell fabrikasjon vil finne sted i Norge eller utenlands. Figuren viser hvor lite investeringer til Utsira High Gas Pipeline utgjør av de forventede årlige investeringer. I 2014 utgjør UHGP 0,35% av de samlede nasjonale investeringer.

16 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 15 5 NORSKE ANDELER AV VARE- OG TJENESTELEVERANSER For å kunne anslå sysselsettingsvirkninger og behov for arbeidskraft er det nødvendig å gjøre forutsetninger om forventede norske andeler av verdiskapingen i vare- og tjenesteleveransene, både i investeringsfasen og i driftsfasen. En er her særlig opptatt av verdiskapingen fordi det er denne og ikke kontraktsverdiene som gir sysselsetting og virkninger for norsk næringsliv. Oljeleverandørindustrien er internasjonal, noe som medfører at det kan være betydelige underleveranser på kryss av landegrenser. Selv om en hovedkontrakt kan bli plassert hos et utenlandsk selskap, kan det bli betydelige norske andeler i form av underleveranser. Tilsvarende kan en kontrakt satt ut til en norsk leverandør ha et høyt innhold av utenlandske underleveranser. Utgangspunktet for vurdering av mulige leveranser fra norsk næringsliv er erfaringer fra tidligere utbyggingsprosjekter av samme type. Slike prosjekter er imidlertid sjelden direkte sammenlignbare, og teknologien i petroleumssektoren er i rask utvikling. Videre spiller markedsforholdene inn når det gjelder leverandørmønsteret. Det samme gjør rammeavtaler som utbygger har inngått med leverandører av varer og tjenester. De vurderinger som er gjort for å anslå norske andeler ved utbyggingen vil derfor ha stor usikkerhet ved seg. Basert på oppdelingen av investeringer og driftskostnader i hovedkomponenter er det gjort vurderinger av mulig norske andeler av leveransene. På nåværende stadium i planleggingen er det stor usikkerhet knyttet til framtidige leveranser. Omfanget av norske leveranseandeler vil derfor i stor grad bygge på eksempelstudier utført som en del av RKU Nordsjøen (Agenda 2006) 1 og på operatørens egne vurderinger. Ovennevnte studie viser at det er godt samsvar mellom vurderinger foretatt i samband med konsekvensutredningene og hva som faktisk ble realisert når det gjelder hele prosjektet. Tradisjonelt har samlede norske leveranseandeler ligget på mellom 45% og 65% av totale utbyggingskostnader der rørledninger utgjør en mindre andel. 5.1 Utbyggingskostnader De viktigste komponentene er gjengitt i tabell 3 nedenfor: 1 Oljeindustriens Landsforening: Regional konsekvensutredning Nordsjøen, Etterprøving av fire utbyggingsprosjekter Agenda Utredning og Utvikling as 2006

17 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 16 Tabell 3 De viktigste investeringskomponentene og estimat for norske andeler Rørledningssystem Kostnader Millioner norske kroner (avrundet) Antatt % norsk andel Norske andeler Mill norske kroner (avrundet) Innkjøp og fabrikasjon ,3 % 120 Marine operasjoner ,1 % 281 SUM Leverandører ,8 % 401 Ledelse, studier, forsikring ,5 % 139 Uforutsett, 20% 250 Som øvrig 108 (43%) Prisstigning, usikkerhet 102 Som øvrig 44 (43%) Sum investeringskostnader ,0 % 690 Innkjøp og fabrikasjon utgjør i alt 371 millioner kroner hvorav norske andel er estimert til 120 millioner kroner. Innkjøp og fabrikasjon består av prosjektering, ekspansjonssløyfe og beskyttelsesstruktur, rørbelegg og korrosjonsbeskyttelse, endemanifold, stigerørsmanifold, og andre spesialanskaffelser. Størst potensiale for norske andeler er rørbelegg og korrosjonsbeskyttelse, og endemanifold, stigerørsmanifold, og andre spesialanskaffelser. Marine operasjoner består av installasjon av rørledninger, installasjon av endemanifold og stigerørsmanifold, installasjon av ekspansjonssløyfe samt sammenkopling, topografimåling av sjøbunnen, undervanns steinfylling før og etter installasjon av rør, klargjøring av rørledning for produksjon, logistikk og støttefunksjoner og spesialoperasjoner og utgjør om lag 720 millioner kroner hvorav norske andeler kan forventes å utgjøre 281 millioner kroner. Ledelse er normalt 100 prosent norsk og består av operatørens egne ansatte samt innleide norske konsulentselskaper. Inn under denne hører også forsikring, studier og eiernes egne ansatte. Samlet gir dette mulighet for norske andeler på om lag 43% eller 540 millioner kroner. I tillegg kommer uforutsett og prisstigning som er fordelt i samme forhold som de spesifiserte kostnadene. Dermed utgjør de norske andelen 690 millioner kroner eller 43% av de totale investeringene. 5.2 Driftskostnader Driftskostnadene er selskapets egne kostnader, vedlikehold, inspeksjon og tariffer. Tabell 4 Driftskostnader fordelt over år År Millioner kroner 12,8 20,3 26,4 27,6 10,2 10,2 10,2 10,2

18 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 17 Drift av rørledningen vil bli ivaretatt av Gassco as. Ved oppstart er de årlige driftskostnadene estimert til 27 millioner kroner. Deretter avtar driftskostnadene gradvis til 10,2 millioner per år og til 9,6 millioner kroner per år ut levetida.

19 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 18 6 SYSSELSETTINGSVIRKNINGER De norske andelene av leveransene i anleggsfasen gir sysselsettingseffektene i Norge. Sysselsettingsvirkninger av utbygging og drift av UHGP beregnes kun på nasjonalt nivå. Beregningene bygger på investeringsbeløp og forventninger om norske andeler av leveransene slik som redegjort for foran. Kostnadsestimatene er gjort med stor grad av usikkerhet, likeså forventninger om norske andeler. Beregning av sysselsettingsvirkning er derfor svært usikre uten at spennet vil bli angitt her. Til beregningene nyttes en regionaløkonomisk kryssløpsmodell. Modellen har innebygd koeffisienter for kryssløp, mens norske andeler fordeles på de viktigste næringer. Dermed oppnås at den beregnede sysselsettingsvirkningen så langt som mulig fordeles på næringer. De samlede sysselsettingsvirkninger består av direkte og indirekte produksjonsvirkninger. Det vil si sysselsetting hos operatøren og hos operatørens leverandører og underleverandører. Det kan være noe glidende overgang mellom direkte og indirekte virkninger, men summen av de to virkninger produksjonsvirkningene vil i prinsippet være den samme. Så vel operatørselskap, leverandører og ansatte i disse selskapene vil konsumere varer og tjenester. Denne konsumvirkningen er også med i beregningene. Jo større geografisk region som studeres, jo større vil konsumvirkningen kunne bli. På denne måten sprer virkningene seg som ringer i vannet. 6.1 Anleggsfasen Det er de norske andelene som utgjør i alt om lag 690 millioner kroner, som skaper sysselsettingen. De norske andelene er fordelt på antatte næringer slik at planlegging og prosjektering er størst i begynnelsen, mens næringer knyttet til sammenkopling er sterkere mot slutten av utbyggingsfasen.

20 Arbeidsplasser KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 19 Region: Nasjonalt Gasstransport Edvard Grieg Sysselsetting inklusiv konsumvirkninger i utbyggingsfasen Figur 3 Sysselsettingsvirkninger i Norge inklusiv konsumvirkninger. Totalt 1300 årsverk. Vi ser at på nasjonalt nivå er sysselsettingsvirkningen størst i 2014 med vel 600 årsverk. Dette tallet inkluderer sysselsetting hos operatøren, hos leverandører og underleverandører og konsumvirkning. Det antas at konsumvirkningen delvis kommer seinere enn produksjonsvirkningen, derfor er det også sysselsettingsvirkning i 2016 etter at anleggsfasen er over. Ser vi på alle årene under ett, kan den næringsmessige fordelingen av sysselsettingen beregnes.

21 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 20 Region: Nasjonalt Gasstransport Edvard Grieg Næringsfordelt sysselsetting samlet for utbyggingsfasen Private personlige tjenester 5 % Øvrige næringer 3 % Maskin- og verkstedindustri med mer Bygge- og 7 % anleggsvirksomhet 3 % Olje- og gassvirksomhet 6 % Varehandel 11 % Forr. tjenesteyt. 43 % Hotell- og restaurantdrift 3 % Transport 19 % Samlet sysselsettingsvirkning i utbyggingsfasen: 1300 Figur 4 Næringsfordelt sysselsetting i utbyggingsfasen Figuren viser den næringsmessige fordelingen av de 1300 årsverkene som utbyggingen forventes å generere i Norge i planleggings- og anleggsfasen i 2013 til og med Tabell 5 Årsverk i planleggings- og anleggsfasen fordelt på viktigste næringer Næring Årsverk Maskin- og verkstedindustri med mer 89 Bygge- og anleggsvirksomhet 43 Olje- og gassvirksomhet 73 Varehandel 140 Hotell- og restaurantdrift 41 Transport 253 Forretningsmessig tjenesteyting 555 Private personlige tjenester 63 Øvrige næringer 45 Årsverk i alt 1300 De største norske sysselsettingsandelene er innen forretningsmessig tjenesteyting (ingeniørtjenester) og innen transport. Selskaper som gjerne betegnes som oljeservicenæringene utgjør nærmest egne næringsgrupper som kan være vanskelig å gruppere etter samme kriterierier som «vanlige» selskaper. Den store andelen innen transport skyldes blant annet marine operasjoner som på et vis tilhører sjøfartsnæringen.

22 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 21 Beregningen inneholder konsumvirkninger der årsverkene i særlig grad vil fordeles på mange personer. Utbyggingen faller sammen med høyt og fortsatt stigende nivå på investeringer på norsk sokkel. Det kan derfor forventes sterk konkurranse om kompetent arbeidskraft særlig i perioden for planlegging og prosjektering. 6.2 Driftsfasen Gassco vil være driftsoperatør, med Statoil som teknisk tjenesteleverandør. Sysselsettingsvirkninger i driftsfasen kan anslås til å være i størrelsesorden 10 til 15 sysselsatte fordelt på eierne og Gassco as. Dette er i hovedsak arbeidsplasser på land.

23 KU Samfunn - Utsira High Gas Pipeline (Edvard Grieg gas pipeline) 22 7 INNTEKTER FOR STATEN Inntekter for Staten vil framkomme om drift av rørledningen fører til skattbart overskudd eller økning i skattbart overskudd - for et eller flere selskaper i offshorevirksomheten. Normalt skal skipingstariffer fastsette slik at et gasstransportsystem får en avkastning på om lag 7 % over levetida. Forutsettes lineær avskrivning, vil dette innebære et årlig skattbart overskudd som kan estimeres slik: Gjennomsnittlig kapital bundet: 1605 millioner kroner/2 = 800 millioner kroner Avkastning 7 %: 0,8 mrd. x 7 % = 56 millioner kroner Skatt i gjennomsnitt: 80 %: = 45 millioner kroner For Staten kan altså anlegg og drift av UHGP innebære en skatteinntekt på i størrelsesorden millioner kroner per år i en 30-årsperiode.

Statoil Petroleum AS. Samfunnsmessige konsekvenser Valemon. Utgave: 1 Dato: 2010-02-26

Statoil Petroleum AS. Samfunnsmessige konsekvenser Valemon. Utgave: 1 Dato: 2010-02-26 Samfunnsmessige konsekvenser Valemon Utgave: 1 Dato: 2010-02-26 Samfunnsmessige konsekvenser Valemon 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Samfunnsmessige konsekvenser Valemon Utgave/dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Styreseminar Helse Nord Nord-Norge i oljealderen muligheter og utfordringer. Gunnar Berge. Tromsø 26 oktober 2011

Styreseminar Helse Nord Nord-Norge i oljealderen muligheter og utfordringer. Gunnar Berge. Tromsø 26 oktober 2011 Styreseminar Helse Nord Nord-Norge i oljealderen muligheter og utfordringer. Gunnar Berge. Tromsø 26 oktober 2011 Vår energiverden Fordeling av oljeressursene Fordeling av gassressursene Historic milestones

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Ny virksomhet. Noen utfordringer illustrert ved olje/gass i Lofoten Vesterålen

Ny virksomhet. Noen utfordringer illustrert ved olje/gass i Lofoten Vesterålen Ny virksomhet Noen utfordringer illustrert ved olje/gass i Lofoten Vesterålen Konsekvensanalyser Nedleggelse Vet hva som legges ned, og Hvor mye som kjøpes lokalt (via reskontro) Opprettelse Kan vite hva

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Gassrørledning Kollsnes - Mongstad

Gassrørledning Kollsnes - Mongstad Statoil Energiverk Mongstad Gassrørledning Kollsnes - Mongstad Samfunnsmessige konsekvenser Statoil Energiverk Mongstad Gassrørledning Kollsnes - Mongstad Samfunnsmessige konsekvenser Agenda Utredning

Detaljer

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Gas Network Expansion (GNE) Miller Forslag til program for konsekvensutredning Juni 2007 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

Norge som olje- og gassnasjon

Norge som olje- og gassnasjon Norge som olje- og gassnasjon Ole Anders Lindseth ekspedisjonssjef København 21. februar 2014 If you don t know where you are - no map will help you If you don t know where you re going - any map will

Detaljer

Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP)

Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP) Utsirahøyden gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia (UHGP) UHGP (16" ~94km) Plan for anlegg og drift Del 2 Konsekvensutredning PM402-DD-020-001 Oktober 2013 FORORD Denne konsekvensutredningen

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Jørgen Bækken underdirektør Olje- og energidepartementet Mai 2014 Norsk sokkel per 31.12.2013. Produsert og solgt: 6,2 mrd Sm 3 o.e. Gjenværende ressurser: 8 mrd

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Det norske i vekst i Trondheim

Det norske i vekst i Trondheim Det norske i vekst i Trondheim 04.04.2013 Erling Ronglan Driftsforberedelser for Ivar Aasen Det norske oljeeventyret http://youtu.be/ll2m2go8i9a Det norske oljeeventyret fortsetter... 2 DETNORSKE Hovedkontor

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Investeringer Andre nøkkeltall prosent 50 40 Andel av eksport Andel av statens inntekter Andel av BNP Andel av investeringer * foreløpige nasjonalregnskapstall 10

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

LEVERER TJENESTER SOM STØTTER OG FORENKLER INTERNASJONALISERINGEN FOR ENERGIRELATERT VIRKSOMHET I NORGE

LEVERER TJENESTER SOM STØTTER OG FORENKLER INTERNASJONALISERINGEN FOR ENERGIRELATERT VIRKSOMHET I NORGE LEVERER TJENESTER SOM STØTTER OG FORENKLER INTERNASJONALISERINGEN FOR ENERGIRELATERT VIRKSOMHET I NORGE Gunn Vik Norwegian Energy Partners Norwegian Energy Partners er en uavhengig non-profit organisasjon

Detaljer

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Gasstransport fra Edvard Griegplattformen i PL 338 Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Forslag til program for konsekvensutredning for gassrørledning fra

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Lars H. Vik, SINTEF Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Presentasjon for Fylkestinget i Nordland, Bodø 21. februar 2012 (Rica Hotell) 1 Befolkningsvekst

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Statskrafts vindkraftssatsning i Midt-norge Endelige konsesjoner i Midt- Norge OED statfestet 26. august 2013 NVEs konsesjonsvedtak: 8 vindkraftverk, > 1300 MW Strøm til 180 000 husstander 3 ganger årlig

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer

Delutredning 9-c: Økonomisk analyse

Delutredning 9-c: Økonomisk analyse 23.05.2003 Scenarier for helårig petroleumsaktivitet i området Lofoten og Barentshavet i 2005-2020 Delutredning 9-c: Økonomisk analyse 1 Bakgrunn Utgangspunktet for delutredningen er scenariene for helårig

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

NORSKEHAVSKONFERANSEN 2003 Rica Hell Hotel, Stjørdal 4. og 5. mars

NORSKEHAVSKONFERANSEN 2003 Rica Hell Hotel, Stjørdal 4. og 5. mars NORSKEHAVSKONFERANSEN 2003 Rica Hell Hotel, Stjørdal 4. og 5. mars Nye store markeder åpner seg igjen for norsk gasseksport, planer og muligheter Brian Bjordal, adm. direktør, Gassco AS 04/03/2003 1 våre

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen Scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle

Detaljer

Hastverk koster. av Petter Osmundsen. Institutt for industriell økonomi og risikostyring Universitetet i Stavanger

Hastverk koster. av Petter Osmundsen. Institutt for industriell økonomi og risikostyring Universitetet i Stavanger Hastverk koster av Petter Osmundsen Institutt for industriell økonomi og risikostyring Universitetet i Stavanger Sikkerhetsforums årskonferanse 2013 WWW.UiS.no/Osmundsen Bedriftsøkonomi: Optimalt tempo

Detaljer

Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Denne forskriften får anvendelse for innretninger som nevnt i tredje ledd.

Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Denne forskriften får anvendelse for innretninger som nevnt i tredje ledd. Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger Fastsatt av Olje-og energidepartementet den 20. desember 2002 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 10-18

Detaljer

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Noen spørsmål: Hvor mye skjer på 20 år? Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Hvor fort er fort? Hvem blir truffet av «the next itunesmoment?»

Detaljer

Utbygging og drift av Dagny og Eirin

Utbygging og drift av Dagny og Eirin Statoil Petroleum AS Utbygging og drift av Dagny og Eirin Samfunnsmessige virkninger RAPPORT 7.7.2012 Oppdragsgiver: Statoil Petroleum AS Rapport nr.: 7658 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Prop. 88 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet

Prop. 88 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet Prop. 88 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Hovedtrekk i plan for utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet. 8 2.1 Innledning... 8 2.2 Utbyggingsløsning

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

Hva vet du om Oljedirektoratet?

Hva vet du om Oljedirektoratet? 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Rammeverk og myndighetsroller Petroleumsforvaltning og rammeverk ODs oppdrag, roller og organisering Kort om petroleumsregelverket Eldbjørg Vaage Melberg Kirsti Herredsvela

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde:

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde: Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Fastsatt av Olje- og energidepartementet [..] 2005 med hjemmel i lov 29. november

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Trondheim, 7. april 2014 Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel 22 nd round 23 rd round APA rounds Barents East Norwegian Sea NE &c. Leting, salg av lisenser,

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Langsiktighet og verdiskaping Lundin Norway tar utfordrerrollen

Langsiktighet og verdiskaping Lundin Norway tar utfordrerrollen Langsiktighet og verdiskaping Lundin Norway tar utfordrerrollen Torstein Sanness Administrerende direktør Hovedtemaer Oljeselskapet Lundin Norway 10 år på norsk sokkel Hvor er vi i dag? Fremtidsplaner

Detaljer

Frå broiler til bremsekloss

Frå broiler til bremsekloss 17.11.215 Frå broiler til bremsekloss Status og utsikter for norsk olje- og gassverksemd Klaus Mohn, Professor Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger http://www.uis.no/mohn Twitter: @Mohnitor Åpent

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Forventninger til leverandørindustrien

Forventninger til leverandørindustrien Bjørn Sund Prosjektdirektør Lundin Våre forventninger til leverandørindustrien Dagens situasjon: Oljepris under press (usikkerhet) Pågående prosjekter har kostnadsøkninger og forsinket oppstart Operatørene

Detaljer

Konstruksjons seminar 2008

Konstruksjons seminar 2008 Status: Draft Konstruksjons seminar 2008 Ny NORSOK N-001 og veien videre med NORSOK- og standardene. Narve Oma, Statoil Hydro 27. august 2008 2 NORSOK N- 001 Formål og bruksområde Standarden er et overordnet

Detaljer

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Arne Kvitrud, Petroleumstilsynet Seminar om kollisjonsrisikoanalyser ESRA, Oslo, 20.11.2013 Innhold Rammeforskriften om maritimt

Detaljer

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Noen tall for Norge I 2006 vil statens inntekter være ca. 1000 milliarder Statens utgifter er 683 milliarder

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE ANSKAFFELSESENHETEN

BÆRUM KOMMUNE ANSKAFFELSESENHETEN BÆRUM KOMMUNE ANSKAFFELSESENHETEN Spørsmål og svar Navn på anskaffelsen Kjøp av bysykkelordning til Lysaker Fornebu området ArkivsakID 15/120568 Dato 09.06.2015 Oppdragsgiver må få gjøre oppmerksom på

Detaljer

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Innhold Litt om Petoro Petoros strategi Hovedutfordringene i modne felt Petoros portefølje i den nordlige Nordsjø Snorre

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger

Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger Rapporten avgis i henhold til 14 i forskrift om andres bruk av innretninger, fastsatt av Olje- og energidepartementet 20.12.2005. Eier

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Konkurransegrunnlag Del II Konsulenttjenester for utarbeidelse av fullstendig engelsk rapport og lettlest engelsk sammendrag om internasjonale standarder for olje-, offshore- og maritim industri.

Detaljer

Exploiting global renewable energy growth

Exploiting global renewable energy growth Exploiting global renewable energy growth Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries Håkon Endresen Normann og Jens Hanson CenSES energi-

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik Ove Vold Drammensveien 264, Vækerø 0246 OSLO Att. Ove Vold Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/1188-10 Marianne Hestvik 14.03.2012 Oversendelse av uttalelse til program for konsekvensutredning

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link General information Production licence 055 D NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2012 Date granted 08.02.2013 Prod.lic.

Detaljer

Intensjonskunngjøring: Kjøp av prosjekteringsverktøy

Intensjonskunngjøring: Kjøp av prosjekteringsverktøy Intensjonskunngjøring: Kjøp av prosjekteringsverktøy Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36386963.aspx Ekstern anbuds ID M272581/NOV187146 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Detaljer

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe Trønderpipe AS Forretningsplan Trønderpipe Forretningsplan 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av virksomheten 4. Forretningsidé / Målsetting / Mål 5. Beskrivelse av prosjektet 6. Myndighetsforhold

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn HEIDRUN Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår 1985 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Kristiansund NPDID for felt 43771

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet!

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! Ministry of Petroleum and Energy Olje- og energiminister Thorhild Widvey Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! BRU-seminar Teknologi- og strategi innen petroleum

Detaljer

Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 2020

Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 2020 Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 2020 Arbeidsnotat IRIS 2016/029 ISBN: 978-82-490-0868-1 Gradering: Åpen Prosjektnummer: 7302994 Atle Blomgren, Christian Quale og Anne Marthe Harstad

Detaljer

Ferjefri E39. Prosjektleder Olav Ellevset Vegdirektoratet. Stavanger 14. januar 2013

Ferjefri E39. Prosjektleder Olav Ellevset Vegdirektoratet. Stavanger 14. januar 2013 Ferjefri E39 Prosjektleder Olav Ellevset Vegdirektoratet Stavanger 14. januar 2013 E39 Kristiansand- Trondheim ca 1100 km E39 Kristiansand - Trondheim Kvivsvegen 7 ferjestrekninger i dag etter at Kvivsvegen

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Transportløsninger for gass i Norskehavet Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Innhold Gasstransportsystemet Gassco Infrastrukturutvikling Norskehavet Behov for transport

Detaljer

Ferjefri E39. -enkeltprosjekter eller hele? Prosjektleder Ferjefri E39 Olav Ellevset Vegdirektoratet. Molde 22. november 2012

Ferjefri E39. -enkeltprosjekter eller hele? Prosjektleder Ferjefri E39 Olav Ellevset Vegdirektoratet. Molde 22. november 2012 Ferjefri E39 -enkeltprosjekter eller hele? Prosjektleder Ferjefri E39 Olav Ellevset Vegdirektoratet Molde 22. november 2012 E39 Kristiansand - Trondheim Kvivsvegen 7 ferjestrekninger i dag etter at Kvivsvegen

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

OLJE OG GASS I DET 21. ÅRHUNDRE OPPGAVEBESKRIVELSE: PILOTERING OG BRUK AV NY TEKNOLOGI PÅ NORSK SOKKEL

OLJE OG GASS I DET 21. ÅRHUNDRE OPPGAVEBESKRIVELSE: PILOTERING OG BRUK AV NY TEKNOLOGI PÅ NORSK SOKKEL OLJE OG GASS I DET 21. ÅRHUNDRE OPPGAVEBESKRIVELSE: PILOTERING OG BRUK AV NY TEKNOLOGI PÅ NORSK SOKKEL 29.april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om OG21... 3 2 Analysens omfang...

Detaljer

Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet. Presentasjon av Halvar Larsen

Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet. Presentasjon av Halvar Larsen Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet Presentasjon av Halvar Larsen 1 Agenda Det norske etter oppkjøp av Marathon Oil Norge Våre

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Er vi på vei inn i solnedgangen? 2 NEI! 3 Vi er på tidlig ettermiddag en

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

Eramet Norway Kvinesdal Detaljregulering for deponi Fosselandsheia Planid Planprogram. Dato:

Eramet Norway Kvinesdal Detaljregulering for deponi Fosselandsheia Planid Planprogram. Dato: Detaljregulering for deponi Fosselandsheia Planid 10372012002 Planprogram Dato: 2013-01-08 Detaljregulering deponi Fosselandsheia: Planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram

Detaljer