Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08"

Transkript

1 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem ASN Styremedlem: Mick Sheard MS Styremedlem Heidi R. Johnsen HJ Varamedlem: Susanne Bengtson SB Referent: Jim Olav Hansen JOH FTU: Jan Kristiansen JK Forfall: Beredskapsleder: Roar Tvedt RT Styremedlem: Aud Flemsæter AF Denne møtebok sendes til: 6 eks. Hovedstyrets medlemmer 3 eks. Hovedstyrets varamedlemmer 1 eks. BL 4 eks. FTU 1 eks. Redningshundens redaksjon 1 eks. Valgkomiteen v/ leder 17 eks. Samtlige Dio-styrer 1 eks. FORF v/ sekretariatet 1 eks. DSB 16 eks. Æresmedlemmer 50 eks. Totalt Sak nr. Saksbetegnelse: 41/08 Referat fra HS-møte 4/08 Referat godkjent med følgende kommentarer: Pkt 37/08 pkt f). Prøver skal bekjentgjøres tre (3) uker i forkant. Ikke 14 dager som skrevet. Pkt 40/08 pkt b). Anders Sten Nessem forlot møtet under behandlingen. Følgende har mottatt innsatsnål: - Hilde Askildt - Borgny Thorsrud - Roar Antonsen - Fred Lundell - I tillegg er to andre innstilt til innsatsnål. Dette holdes unntatt offentlighet da disse skal utleveres senere i år. 42/08 Referatsaker / innkomne skriv Evalueringsmøte i regional pilot for nasjonalt ressursregister for redning og beredskap (NARRE), tirsdag 26. august. Kort oppsummering: NARRE er nå ferdig med pilotperioden, som har innebåret at alle beredskaps/redningsressurser i Hordaland er registrert inn i systemet. Dette er altså kun et register over beredskaps/redningsressurser. Det er ikke noe rekvireringsverktøy, og det er heller ikke noe erfaringsbase mtp. Aksjoner. Nå skal det skrives en evalueringsrapport fra DSB, med tilbakemeldingene fra brukerne (de ulike aktørene som har registrert, og brukt NARRE som oppslagverk, som grunnlag). NARRE har i dagens løsning en del svakheter med manglende integrasjoner og manglende tilpasning til den enkelte organisasjon sine interne registreringsbehov, slik at de fleste som bruker NARRE, er nødt til å vedlikeholde et internt register over sine ressurser ved siden av. Disse svakhetene vil bli vurdert å gjøre noe med dersom det blir besluttet en nasjonal utrulling av systemet. I påvente av departementets beslutning om hva som skal skje videre med NARRE, så skal systemet fortsettes å brukes og vedlikeholdes i Hordaland. Hovedstyremøte nr. 5/2008 Quality Airport Hotell

2 Registeret i NARRE er p.t. ikke noe nyttig for organisasjonen, annet enn at dio Hordaland distribuerer kart til sine nabodistrikt og internt i dioet der det vises geografisk plassering av dio Hordalands ressurser. Operativ leder i Hordaland, Alexandra Osland var til stede på møte og har laget denne oppsummeringen. - Operativ lederkurs, Røde Kors, på Merket. Alexandra R. Osland presenterte NRH med en times foredrag om bruk av hund i redningstjenesten. Det deltok også en ekvipasje fra NRH under øvelsen. De representerte NRH på en meget god måte. Styrets merknad: BL skal velge ut ekvipasjer til slike formål. NRH bør være tidlig ute med å velge ut ekvipasjer til å delta. Det er et meget lærerikt kurs og en meget god øvelse. Det anbefales at hundeførere melder seg på slike kurs. - FORF- utlysning av stilling som sekretær i 50% stilling. FORF er et samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjenesten. Forumet skal arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og de redningsfaglige myndigheter (Justisdepartementet, Hovedredningssentralene, Politiet, Lensmannsetaten og eventuelt andre), samt oppgaver innenfor følgende områder: arbeide aktivt for å synliggjøre behovet for de frivillige organisasjonene, særlig overfor politiske myndigheter arbeide aktivt for å skaffe offentlig støtte til medlemsorganisasjonene som høringsinstans samle inn og viderebringe medlemsorganisasjonenes synspunkter å fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige kompetanse. Daglig drift av FORF ivaretas av en sekretariatsfunksjon på et ½ årsverk, hvor bemanning av funksjonen er ledig fra 1. januar Funksjonen kan legges til en av FORFs medlemsorganisasjoners fagsekretariat, eller utføres som kjøpt tjeneste av enkeltperson. Hvis funksjonen legges til et fagsekretariat skal utøvelsen av oppgavene defineres til navngitt person. Oppgavene og kompetansekrav fremgår av vedlagte instruks, hvor de viktigste hovedfunksjonene er: daglig drift av sekretariatet sekretariat for FORF styre økonomiforvaltning representasjon ajourhold av FORF hjemmeside Det må påregnes møte- og reisevirksomhet/arbeid på kveldstid og i helger. Det inngås kontrakt med fagsekretariat eller enkeltperson om ivaretakelse av forpliktelser mht rapportering og utøvelse av funksjonen. Kontrakten inngås for 1 kalenderår, med automatisk fornyelse for 1 år av gangen forutsatt slikt vedtak i FORFs årsmøte, jfr. vedtektene. Funksjonen godtgjøres som tjeneste etter nærmere avtale. Utlysing av funksjonen sendes FORF medlemsorganisasjoner med oppfordring om å vurdere eget fagsekretariat som søker til stillingen. - Invitasjon fra IRO til Symposium i Slovenia 2009 Frist for påmelding i desember. Fokus på utdanning av redningshunder. Styrets merknad: Hovedstyret anmoder FTU om å stille med en deltaker på symposiet vara til HS, Anne Honston har fratrådt sitt verv Styrets merknad: Susanne Bengtsson fungerer som 1.vara til hovedstyret fra denne dato. Arbeidsoppgavene som Anne Honston var tiltenkt blir ivaretatt av hovedstyret. Dette gjelder informasjon, informasjonsmateriell, profilering. - Invitasjon til seminar med TETRA Forum. Det er en interesseorganisasjon for TETRA standarden som bl.a det nye nødnettet benytter. FORF representanter vil kunne delta for halv pris. Administrasjonen har hatt dialog med NRH medlemmer som er gode på samband og som 2

3 er involvert i arbeidet med nødnett. De ga tilbakemelding at det kan være interessant å delta, men ikke hvis det må betales for. Ingen fra NRH deltok på arrangementet september. - Rescue Island NRH ved BL har fått invitasjon til å delta på Rescue 2008 på Island. Dette er en internasjonal søkog redningskonferanse. Konferansen arrangeres oktober. En av foreleserne er Ove Syslak, Team leader of the international rescue team of Norway, NORSAR. Informasjon om dette er lagt ut på nett og sendes til distriktskontaktene, slik at alle har muligheten for å delta. Dette må da skje på egen regning. Se - Informasjon til HS fra kursleder HKVSN FORF seminar 2008, november Årets FORF seminar arrangeres fredag 14. og lørdag 15. november på Quality Airport Hotell, Gardermoen. Seminaret kan kombineres med IKAR ettermøte i Oslo. Seminaret er for alle FORF s medlemsorganisasjoner, deres medlemmer, etater og institusjoner. Agenda er lagt ut på NRHs nettsider. Styrets merknad: Fra hovedstyret deltar FORF kontakt Heidi R. Johnsen og styreleder Tove Dreierstad. 43/08 Økonomi a) Regnskap til og med august 2008 Regnskap til og med august 2008 samt prosjektregnskap kurs var vedlagt innkallingen. Revidert halvårsregnskap ettersendes. Styret ble orientert. b) Inntektsbringende arbeid Det arbeides nå tett opp mot et konkret, stort, foretak. Mulig sponsor. Første møte er gjennomført og ett forhandlingsmøte er planlagt for å konkretisere en avtale. Det arbeides også med å knytte seg til et konsern, for prosjektstøtte til kursvirksomhet. Dette arbeidet er inne i en tidlig fase og er under utvikling. Det arbeides også med prosjektstøtte knyttet til utvikling av hele datasystemet til NRH. Det er også søkt sparebankstiftelsen om midler. Administrasjonen har også søkt flere aktører om prosjektmidler, uten hell. c) Kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater NRH sentralt har søkt om kompensasjon. Det forventes ikke en stor kompensasjon, dette på grunn av at det er 2001 regnskapet som ligger til grunn for vedtak. Det er ventet et svar i slutten av året. d) Søknad om refusjon Søknad fra dio 12. Heidi Regine Johnsen var foreslått som nytt styremedlem av valgkomiteen og ble valgt på representantskapsmøtet i Tromsø. I den forbindelse valgte hun å delta på representantskapsmøtet for å skaffe seg kunnskap. I tillegg var hun med på styremøtet på søndagen. Hun har søkt sitt distrikt om refusjon av utgiftene hun hadde til oppholdet. Distriktet mener at det er riktig at hun får dekket disse utgiftene, men mener at det er Hovedstyret som skal dekke dem. I påvente av behandling i Hovedstyret, har DIO 12 valgt å refundere hennes utlegg på kr. 2130,-. De ber derfor om at Hovedstyret refunderer dette beløpet til DIO 12. Det er ikke en praksis at observatører på Representantskapsmøtet får dekket sine kostnader fra hovedstyret. Det ble ikke gjennomført et formelt styremøte i Tromsø, men en uformell samling for å hilse på det nyvalgte styret med de som var tilstede. Styret var heller ikke komplett, da nestleder ikke var tilstede. Hovedstyret imøtekommer ikke søknaden. Heidi Regine Johnsen var ikke tilstede under behandlingen. 3

4 44/08 FTU a) Håndbok i Redningstjeneste NRH har fått en henvendelse fra Norsk Folkehjelp Sanitet som nå reviderer sin håndbok i redningstjeneste. NRH er forespurt om å skrive ett kapitel som omhandler søk med hund. FTU har påtatt seg denne oppgaven. Status presenteres på møtet. Lena Iversen i FTU arbeider med dette og har løpende kontakt med Norsk Folkehjelp. b) Status gjennomføring av instruktørutdanningen 2008 Dette går etter planen. Første samling er gjennomført og neste samling arrangeres oktober. c) DI/Instruktørsamlingen Avholdes på Quality Hotel Gardermoen Airport til er det bestilt plass til 20 personer til distriktsinstruktørsamlingen. Det er bestilt plass til 50 personer fra til til instruktørsamlingen. FTU er faglig ansvarlig for samlingene. Det er god interesse rundt denne samlingen, som har følgende agenda: Forløpig program for instruktørseminaret 1. og 2. november 2008 Instruktørsamlingen vil stort sett være faglig rettet, og NRH har fått HundCampus v Lennart Wetterho lm og Tobias Gustavson til å stå for dette. Lø kl: 9 11: Trenings og innlæringsfilosofi, lek, belønning,.. Lø kl: 11 12: Mental trening Lø kl: 13 14: mental trening Lø kl: 14 15: Markering/melding Lø kl: 15 17: Trening operativt personsøk (inkl vannsøk) Lø kl:17 18: diskusjon Sø kl: 9 11: Problemer ved trening/operative søk (hundeadferd, hundeaggressjon) Sø kl: 11 12: Sporinnlæring Sø kl: 13 14: Diskusjon Sø kl: 14 16: FTU s timer Styret er orientert om følgende: Det er god påmelding og kostnadene vil være godt over hva som er budsjettert. Det må i senere år også tas hensyn til at instruktørelever har anledning til å delta. Dette arrangementet er nå ferdig planlagt og klart for gjennomføring. d) Instruks for instruktører Det er kommet innspill til HS og administrasjonen hvorvidt en bør ha en egen instruks for instruktører i NRH. Saken ble drøftet på møtet. Hovedstyret og FTU vil arbeide med dette frem til neste møte. En eventuell skisse til instruks vil da bli drøftet. e) Grunnkurskompendium Dette kompendiet er modent for oppdatering. Saken ble drøftet på møtet. Det skjer en rask utvikling mtp innhold på de ulike tema som grunnkurset inneholder. Det er et meget stort arbeid å oppdatere dette kompendiet og det må trolig revideres hvert år. Det blir imidlertid viktig å gi en bedre utfyllende informasjon under de ulike tema, med eventuell litteraturhenvisning. 4

5 FTU får i oppdrag å se på ett nytt konsept for grunnkursmateriell. f) Tidligere sak 34/08 pkt d Brev til HS fra xx vedrørende vedtak i sak 34/08 pkt d. Styrets bemerkning: Hovedstyret står ved vedtaket fattet på hovedstyremøte 8-9 august. Ekvipasjen kan kontakte FTU, som tidligere skrevet. FTU vil da beskrive hva som må gjøres for å få ekvipasjen tilbake på tjenestelisten. Hovedstyret ser ikke at det er kommet nye momenter i saken. g) Brev fra dio 17, bruk av betegnelsen ettersøkshund Dio 17 skriver i sitt brev: For godkjente sommerekvipasjer brukes i NRH betegnelsen ettersøkshund. Denne betegnelsen blir også brukt i andre sammenhenger. I offentlige bestemmelser er ettersøkshund altså en hund som godkjennes og brukes til å spore opp og gjenfinne såret vil. Vår organisasjon er en redningsorganisasjon, det avspeiles i navnet, og vi har i omverdenes øyne redningshunder. For å unngå misforståelser og ikke kollidere med andre offentlige bestemmelser foreslår Dio 17 at betegnelsen ettersøkshund erstattes med redningshund sommer. Saksopplysninger: Dette var ett innspill fra Dio 17 til representantskapsmøtet. HS formidlet denne til FTU, FTU ber HS om avklaring. Saken ble presentert på møtet. Norske Redningshunder har aldri benyttet betegnelsen ettersøkshunder om våre godkjente hunder. HS kjenner til at betegnelsen feilaktig har blitt brukt i noen sammenhenger på lokalt hold. NRH bruker betegnelsen ettersøkningshund om våre godkjente sommerhunder og ber om at alle ledd i organisasjonen bruker denne betegnelsen. h) Ruin utdanning Hovedkurs ruin 2008 viser at det er en stor pågang for å få godkjenning Ruin i NRH. Kursrapport peker på en svært høy strykprosent på godkjenningslagene, noe som tilsier at mange ekvipasjer må ha mer trening / kurs før det stiller på godkjenningslag. Styrets merknad: Det bør drøftes hvorvidt det skal innføres en B- nivå for ruingodkjenning. Dette bør tas hensyn til når FTU iverksetter revidering av godkjenningsprogrammene i I invitasjonen til neste års hovedkurs bør det fremkomme konkret hvilke krav som stilles for å bli godkjent som ruinekvipasje. FTU bør også skrive om dette temaet i neste nummer av Redningshunden. i) Utdanning av IRO dommere Saken forberedes til neste hovedstyremøte 45/08 Hovedkurs a) Kursrapport HKEMN 2008, Rinnleiret. Kursrapport ble presentert for hovedstyret og de er orientert. b) Kursrapport HKENN 2008, Skibotn. Denne var ikke ferdigstilt til møtet og ettersendes hovedstyret, FTU og BL. c) Kursrapport HKRuin 2008, Skien. Kursrapport ble presentert for hovedstyret og de er orientert. 5

6 d) Hovedkurs 2009 HKVSN: Kursleder Mick Sheard, uke 12, Bessheim HKVNN: Kursleder Patrick Julle Malmstrøm, uke 13, Riksgränsen HKEMN: Kursleder Wenche Haddal har sagt ja til å stille som kursleder. Hun tar kontakt med Rinnleiret. Det søkes å arrangere kurset i uke 27. HKESN: Kursleder er ikke avklart. Det arrangeres i uke 32, Haslemoen HKENN: Kursleder Ulf Boger, Uke 33, Skibotn HKRuin: Ikke avklart f) Takkebrev Administrasjonen i samarbeid med Mick Sheard utarbeider kort med NRH bilde, som NRH kan sende til bedrifter og grunneiere som har bidratt til å kunne få gjennomført våre hovedkurs. 46/08 Profilering/PR a) Redningshunden status Redningshunden nr 3/2008 er ferdig trykt og er klar til ferdigstillelse. Bladet sendes ut i oktober. Manusfrist for nr 04/08 av bladet er Det er meget viktig at denne fristen holdes for at bladet skal kunne gis ut før jul. b) Valg av ny redaktør til Redningshunden Det er i spalten Redaksjonelt i Redningshunden 3/2008 satt inn en etterlysning etter ny redaktør. Det er kommet henvendelse fra et medlem som har sagt seg positiv til å bekle rollen som redaktør i Redningshunden. Ny redaktør utpekes på neste HS- møte. HS vil da også få med i vurderingen eventuelle interessenter til etterlysningen i bladet. c) Hjemmesidene / Database. Det er gjennomført møte med ad-hoc gruppen. En skisse til kravspesifikasjon er utarbeidet og arbeidsoppgaver er fordelt. Det er så langt tre tilbydere på programvareløsning. Viktige variabler i vurderingen er funksjonalitet, brukervennlighet, pris, levering, brukerstøtte og oppfølgning. Det er mottatt kostnadsestimat fra alle tre tilbyderne, som mener de kan levere produkter ihht vår kravspesifikasjon. Det vil gjennomføres møter med tilbyderne i månedsskiftet oktober / november. d) Nye uniformsvester Nye vester er ankommet. Administrasjonen har via BL, sendt melding til alle OL at de finner ut av hvilke størrelser de ulike hundeførerne har. En liste sendes administrasjonen og vester sendes ut. HF kan kjøpe vest om de ønsker flere vester. Gamle HF vester kan benyttes på trening. Styret vedtar: Alle hundeførere i Norske Redningshunder pålegges å benytte de nye vestene på aksjoner og når de ellers representerer NRH som hundefører. Dette er NRHs uniform. Det er viktig at vi er uniformert likt, ikke minst av hensyn til profilering. e) Bruk av NRH logo, føringer og retningslinjer Forslag retningslinjer / føringer for bruk av NRH logo. Nye retningslinjer ble fremlagt på møtet og publiseres i Redningshunden nr 3/2008 og på organisasjonens nettside. Styret vedtar fremlagte retningslinjer. f) TV-reklame Produksjonen av denne er igangsatt. Den skal ferdigstilles i begynnelsen av desember i år. g) Informasjonsflyt Medlemmer og tillitsvalgte i NRH holder, med bakgrunn i sin funksjon i NRH, fra tid til annen innlegg / foredrag på ulike arrangementer utenfor vår organisasjon. Hovedstyret anmoder om at administrasjonen / hovedstyret gjøres kjent med dette. 6

7 47/08 Aktuelle/Fremtidige arbeidsoppgaver m.m. a) Hovedstyrets rollefordeling 1.vara til hovedstyret har trukket seg fra sitt verv. Arbeidsoppgavene som Anne Honston var tiltenkt blir ivaretatt av hovedstyret fortløpende. Dette gjelder informasjon, informasjonsmateriell, profilering. b) Distriktsledersamling 2008 Tid: november Sted: Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingene har begynt å komme, men alle distriktene er ennå ikke påmeldt. Agenda for samlingen er lagt ut på nettsidene til NRH. Nåværende leder av dio 18, Terje Johansen, er med i stab for å gjennomføre samlingen. Reise og oppholdsutgifter faktureres NRH. Dio 18 kan dermed utpeke en annen til å representere distriktet på samlingen. c) Revisjon av dokumenter i NRHs database - Revisjon av dokumentet Papir/ dataflyt i NRH - Etiske retningslinjer NRH, revisjon Saken utsettes til neste møte og forslag til revisjon sendes ut til HS i god tid før møtet. d) Rutiner for oppfølging av medlemmer ved spesielle anledninger, jubileum etc. Administrasjonen ser på et forslag til rutiner til neste møte. 48/08 Materielltjenesten a) Status Redningsbutikken har frem til 18. september 2008, solgt varer for nærmere kroner ,- inkl.mva. Dvs kr ,- ex. Mva. Budsjettmålet er kr ,- Det har vært stor etterspørsel etter profileringsprodukter. Dette gjelder produkter som caps, buff, klistremerker. Disse produktene er nå i bestilling. Nye hundeførervester og treningsvester har påsydd feste for Patch (navnemerke). Dette merket kan den enkelte selv bestille på e-post att: Paula. Disse merkene koster kr 115,- inkl mva + porto. Merk bestillingen Patch til Norske Redningshunder. Redningsbutikken skal igjen presenteres på sentralt kurs hos Norsk Folkehjelp. Redningsbutikken har en avtale med Norsk Folkehjelp vedrørende salg og profilering av Redningsbutikken. 49/08 DIO/NKK-kontakt a) Bedre kommunikasjon mellom administrasjon og distriktene For å bedre kommunikasjonen mellom administrasjonen og distriktene, vil administrasjonen nå kontakte hvert enkelt distrikt for å få ett tettere og godt samarbeid. 7

8 50/08 BL b) Søknad om innsatsnål Det er mottatt søknad fra Dio xx om innsatsnål til medlem yy. Styrets vedtak Yy oppfyller kriteriene og tildeles NRHs innsatsnål. a) Status ettersøkninger og godkjente ekvipasjer Norske Redningshunder har så langt i år deltatt på i overkant av 200 leteaksjoner. STATUS PR DIO Navn L-Hund E-Hund Ruin Medlemmer 1 Oslo/Asker og Bærum Hed/Opp Buskerud Telemark m/ Aust-Agder Agder Sør-Rogaland m/ Vest-Agder Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Søndre Nordland Nordre Nordland og Søndre Troms Troms Finnmark Østfold og Follo Romerike Nord Rogaland Vestfold Utlandet Totalt Æresmedlemmer 19 Grand totalt 1376 b) Valg av ny Beredskapsleder Beredskapsleder, Roar Tvedt, har meldt at han ønsker å fritas fra vervet. I følge instruks for beredskapsleder skal sittende BL og distriktsorganisasjonene oppfordres til å komme med kandidater. BL oppgaver er i tillegg til instruks også at NORSAR er underlagt BL. Administrasjonen får i oppgave å sende ut oppfordring og innhente forslag til kandidater. Saken vil bli behandlet av hovedstyret i møte nr 6/2008. c) Operativ leder kurs 2008 Kurs i operativ ledelse er satt til november. Sted: Quality Hotel Gardermoen Airport. Påmeldingene til kurset har begynt å komme inn. Foreløpig kursplan ligger på medlemssidene på internett. d) Kameratstøtteordningen Det arbeides med prosedyreskriv om debrief og generell oppfølging av mannskaper ved behov etter leteaksjoner. Dette arbeidet vil presenteres på neste hovedstyremøte og vil være et tema på kurset for Operative ledere. e) NORSAR- status og rapport fra klassifiseringsøvelse, uke 22 Oppsummering i form av rapport fra teamleder. Ikke mottatt til møtet. Administrasjonen vil purre på dette. 8

9 f) Erfaringsseminar I Ålesund, knyttet til ras ulykken I byen tidligere I år. Oppsummering ikke klar fra Teamleder. Ikke mottatt til møtet. Administrasjonen vil purre på dette. g) Referat; Møte med Teamleder NORSAR og nasjonal beredskapsleder. 1. Administrativt. Aksjon / Hjemme, herunder hjemmegruppe 2. Økonomi 3. Krav knyttet til spørsmål om helse 4. Styring 5. Behandling av søknader 6. Borefusjon 7. Informasjon AD 1) Saksgang ved søknader ble gjennomgått. Søknad, eventuelt opptak, utsendelse av svarbrev, hundekort, personkort, vaksinasjonskort, oppfølgning av hvert enkelt medlem. Det bør være flere personer involvert I hjemmegruppen. Dagens ordning, gjør dette sårbart. AD2) Følgende ble drøftet. Økonomiske rutiner, herunder budsjett, attestering, kontakt med tilskuddsgiver, tilsagnsbrev fra Utenriksdepartementet og oppfølgning av dette. AD3) Guidelines sier kun at personell skal være skikket til å delta. Det står ingenting ytterligere I forhold til f.eks bruk av medisiner osv. NORSAR forholder seg til Insarag Guidelines. AD4) Planverket er tydelig på hvem, hva og hvorfor når NORSAR blir kalt ut på oppdrag. Det mangler noen enkle føringer på hvem som styrer dette I fredstid. Dette gjelder økonomisk styring, beslutningstakere, dialog med samarbeidspartnere osv. Hvor ligger administrasjonens rolle i dette? Vi er et verktøy for HS. NORSAR er underlagt BL, som igjen er underlagt HS. Hva er kommandolinjene her for administrasjonen? AD5) HS har vedtatt at det er teamleder, BL og DL som velger ut medlemmer til NORSAR. Vedtak skal ikke begrunnes. Spørsmålet rundt dette er at en videre også bør være klar for posisjonsutvelgelse når det gjelder stabspersonell. Det bør komme ett tillegg i opptakskrav for NORSAR: Medlemmer fra Norske Redningshunder som ønsker å søke seg til NORSAR må minimum ha godkjent grunnkurs. Her bør det vurderes om noen eller alle temaer må gjennomføres. Hovedhensikten er at medlemmet skal få en innføring i redningstjenesten og at de skal få gitt informasjon om hva kravene er for å være med i NORSAR. Det bør også vurderes å legge inn en aldersgrense for deltakelse. Med disse punktene sikres det at stabsmedlemmene har de samme krav som HF. AD6) Borefusjon, Ruin. Gjeldende vedtak er at alle som består hovedkursruin og da er godkjent som ruinekvipasje kan motta borefusjon. Forutsetningen for dette er at de melder seg til å stå på internasjonal beredskapsliste. Dette bør endres til at borefusjon utbetales under forutsetning at søker er tatt opp i NORSAR. AD7) Informasjon. Allerede på grunnkurs bør det gis god informasjon om NORSAR og internasjonal beredskap. Videre må det presiseres at alle som vil være deltaker i NORSAR kan søke om opptak på eget skjema og at dette fortrinnsvis gjøres før en tar kostnadene knyttet til blant annet vaksinering. Det ble også drøftet hvorvidt en bør gi jevnlig informasjon ut til alle NORSAR medlemmer. Styrets vedtak ihht refererte punkter: 1. Administrasjonen får i oppgave å knytte flere medlemmer til hjemmegruppen NRHs krav til helse skal til enhver tid være i tråd med de krav NLA og OBRE har for sitt mannskap. 9

10 4. Dette drøftes på neste hovedstyremøte. 5. Søker til NORSAR må minimum godkjent grunnkurs. 6. Borefusjon for ruin, utbetales under forutsetning at søker er tatt opp i NORSAR. Dette vedtaket gjelder fra Borefusjon er maksimalt kr 1400,-. 7. Styret orientert. Olav Østborg er hovedstyrets kontakt mot NORSAR. Han får i oppgave å sette seg dypere inn i dette. Herunder god dialog med aller parter som deltar i NORSAR. h) Instruks for operativ leder Det bør være et samsvar mellom instruksene for operativ leder og distriktsinstruktør. I dag står det i instruks for operativ leder at de i samarbeid med DI skal avholde øvelser. Dette må gjenspeiles i DI instruks, noe som ikke står i dag. Styrets vedtak Saken oversendes til FTU til behandling. i) Organisering av beredskap Det bør fattes et prinsipielt vedtak på hvordan beredskapen skal organiseres. Dette må igjen gjenspeiles i instruksene det vil gjelde. I dag har vi en del medlemmer som er medlem i et annet distrikt enn der de bor. Skal de da stå på beredskapsliste i det distriktet de bor eller i det de er medlem? Det bør også komme klart frem i instruks at Operative ledere skal forespørre de Operative lederne i nabodistriktet før de kalle ut hundefører fra nabodistriktet. Dette tas opp til drøfting på kurs for Operative ledere, som arrangeres i slutten av november dette år. j) Søknad om støtte Det er fra Dio 14, Finnmark mottatt søknad om støtte til to deltakere på kurs for Operativ leder. Bakgrunnen for søknaden er at Finnmark distrikt har en størrelse som er lik distriktene Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold til sammen og at det derfor er gunstig at både Operativ leder og stedfortreder skoleres og opptrer som fullstendige ressursveiledere for offentlig redningstjeneste Dio 14 innvilges å kunne stille med to personer på kurs for operative ledere. Dio 14 må dekke egenandel for begge. 10

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Hovedstyret. Styrets vedtak: Referat godkjent uten merknader. Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. Styrets vedtak: Referat godkjent uten merknader. Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 2-2010 Hovedstyret Sted: Gardermoen Airport Quality Hotell Tid: 23-25 april. Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard MS Styremedlem:

Detaljer

Hovedstyret. Permisjon ved redningsaksjoner MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 1-2010. Gardermoen Airport Quality Hotell. Tid: 5-6 februar.

Hovedstyret. Permisjon ved redningsaksjoner MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 1-2010. Gardermoen Airport Quality Hotell. Tid: 5-6 februar. MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 1-2010 Hovedstyret Sted: Gardermoen Airport Quality Hotell Tid: 5-6 februar. Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem Heidi R. Johnsen

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 13.30 17.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend Aarsæther Sak Innhold Vedlegg 3-1

Detaljer

Referat fra styremøte dio 10 Trøndelag

Referat fra styremøte dio 10 Trøndelag Referat fra styremøte dio 10 Trøndelag Dato: 07.09.12 Sted: Værnes Garnison Klokken: 18:00 Innkalt: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Kristin Wear Prestrud, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo,

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2013 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 3.juni 2013. Kl.11.00 14.30 Tilsted: Jon Halvorsen, Odd Kulø, Ole Gladsø, Stian Tveit, Bente Asphaug, Hilde Brandshaug

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 11 januar 2016 Saksnr.

Detaljer

Referat fra styremøte i Dio 10

Referat fra styremøte i Dio 10 Referat fra styremøte i Dio 10 10.04.2012 kl 18.00 i Norsk Luftambulanses lokaler, Trondheim Til stede: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo (vara), Anne Kathrine

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 16. Januar 2015 Saksnr. Sak

Detaljer

Kursplan for operative ledere i NRH

Kursplan for operative ledere i NRH Kursplan for operative ledere i Fredag 04.12.2009 17.00 17.30 Gjennomgang av kurset Anders Sten Nessem, 17.45 19.15 Innsatsleder/fagleder hund fra politiet om deres erfaringer: Målsetning: At våre OL skal

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 11. desember klokken 10.00 13.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 2 Del 1 Generelle bestemmelser 1 GENERELT...3 1.1 Definisjoner...3 1.2 Krav til fører... 3 1.2.1 Medlemskap... 3 1.2.2 Helse... 3 1.2.3 Alder... 3 1.3 Krav

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Kenneth Guldbradsøy (vara) Jon Halvorsen (fra kl. 13), Stian B. Tveit, Dagfinn Terning, Erlend Aarsæther (vara) og Bente Asphaug Fraværende: Sven Bruun

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 26 november

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 4-2010

MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 4-2010 Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 4-2010 Sted: Rica Helsfyr Hotell, Oslo Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Knut Skår KS Styremedlem: Mick Sheard MS Styremedlem: Heidi R. Johnsen

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/ Bergen, 2009-10-22 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/2008-2010 Dato: 16.-17. oktober 2009 Sted: Scandic Hotel Bergen City Møtetid: Fredag kl. 18:00 20:30 og lørdag kl. 09:00 12:30 Navn Tilstede Forfall

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Stian Tveit, Dagfinn Terning, Sven Bruun (etter lunsj ) og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 23 juni 2015 Saksnr.

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Vegard S. Olsen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Geir Moe

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen.

Maria Sundal, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad, Margrethe Steenberg, Tove Embre og husflidskonsulent Arild Larsen. 11 Styremøte Referat. Dato: 11.11.2016 Sted: s kontor, Elverum Kl.: Kl. 17.00 19.30. Tilstede: Forfall:, Anne Lise Engstrøm, Else Marie Stiklestad,, og husflidskonsulent Arild Larsen. Unni Jensen. AGENDA

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 16.09.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Forfall Rozina Bein Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Jon Halvorsen, Sven Bruun, Dagfinn Terning, Stian B. Tveit og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 16 september

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb

Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 28.02.2017 Tilstede: Ikke tilstede: Sted: Ellen Enger Müller Torunn Olsen Hilde Galborgen Cecilie Ørka Heidi Ernst Thomas Elisenberg (Referent) Lene Sulusnes

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret i FIKS

MØTEINNKALLING Styret i FIKS MØTEINNKALLING Styret i FIKS Møtetid: 03.12.2015 kl. 19:00 Møtested: Store salong i Kulturhuset i Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/ Bergen, 2. mars 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/2014-2016 Dato: 1. mars 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:30-19:40 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder Cecilie

Detaljer

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Styremøte 05.11.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Pr. i dag (25.10.12)

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet mandag tirsdag 21. november

Innkalling til møte i representantskapet mandag tirsdag 21. november Representantskapets medlemmer Styrets medlemmer Ekstern revisor Intern revisor Deres ref. Vår ref. Trondheim, 27. oktober 2017 Innkalling til møte i representantskapet mandag 20. - tirsdag 21. november

Detaljer

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo Referat fra SSU møte nr. 11-2013, Storgata 33A, Oslo Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Erlend Aarsæther (lørdag 11:00-1530 og søndag) og Runi Putten (utvalgssekretær og

Detaljer

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Dato: Onsdag 29.mars 2017 kl 18.30 Sted: Bowlingen Hamar Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar Referent: Arnfinn Saksliste:

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 25. februar 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/01 Dag: Mandag 27. januar og tirsdag 28.

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 14. juni 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10037-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder (unntatt sak 16/2012)

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/ Bergen, 12. april 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/2014-2016 Dato: 12. april 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:00-20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Tid 9. september 2013, kl. 10.00-16.00 Sted: Thon Hotel Arena Tilstede: Elisabeth Fahlstrøm, Bård Henningsen, Hanne Hungnes, Bjørnar Ness, Thor Marhaug og Dag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011 Handlingsplan FORF 2011 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2011 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet er utarbeidet

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer