Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08"

Transkript

1 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem ASN Styremedlem: Mick Sheard MS Styremedlem Heidi R. Johnsen HJ Varamedlem: Susanne Bengtson SB Referent: Jim Olav Hansen JOH FTU: Jan Kristiansen JK Forfall: Beredskapsleder: Roar Tvedt RT Styremedlem: Aud Flemsæter AF Denne møtebok sendes til: 6 eks. Hovedstyrets medlemmer 3 eks. Hovedstyrets varamedlemmer 1 eks. BL 4 eks. FTU 1 eks. Redningshundens redaksjon 1 eks. Valgkomiteen v/ leder 17 eks. Samtlige Dio-styrer 1 eks. FORF v/ sekretariatet 1 eks. DSB 16 eks. Æresmedlemmer 50 eks. Totalt Sak nr. Saksbetegnelse: 41/08 Referat fra HS-møte 4/08 Referat godkjent med følgende kommentarer: Pkt 37/08 pkt f). Prøver skal bekjentgjøres tre (3) uker i forkant. Ikke 14 dager som skrevet. Pkt 40/08 pkt b). Anders Sten Nessem forlot møtet under behandlingen. Følgende har mottatt innsatsnål: - Hilde Askildt - Borgny Thorsrud - Roar Antonsen - Fred Lundell - I tillegg er to andre innstilt til innsatsnål. Dette holdes unntatt offentlighet da disse skal utleveres senere i år. 42/08 Referatsaker / innkomne skriv Evalueringsmøte i regional pilot for nasjonalt ressursregister for redning og beredskap (NARRE), tirsdag 26. august. Kort oppsummering: NARRE er nå ferdig med pilotperioden, som har innebåret at alle beredskaps/redningsressurser i Hordaland er registrert inn i systemet. Dette er altså kun et register over beredskaps/redningsressurser. Det er ikke noe rekvireringsverktøy, og det er heller ikke noe erfaringsbase mtp. Aksjoner. Nå skal det skrives en evalueringsrapport fra DSB, med tilbakemeldingene fra brukerne (de ulike aktørene som har registrert, og brukt NARRE som oppslagverk, som grunnlag). NARRE har i dagens løsning en del svakheter med manglende integrasjoner og manglende tilpasning til den enkelte organisasjon sine interne registreringsbehov, slik at de fleste som bruker NARRE, er nødt til å vedlikeholde et internt register over sine ressurser ved siden av. Disse svakhetene vil bli vurdert å gjøre noe med dersom det blir besluttet en nasjonal utrulling av systemet. I påvente av departementets beslutning om hva som skal skje videre med NARRE, så skal systemet fortsettes å brukes og vedlikeholdes i Hordaland. Hovedstyremøte nr. 5/2008 Quality Airport Hotell

2 Registeret i NARRE er p.t. ikke noe nyttig for organisasjonen, annet enn at dio Hordaland distribuerer kart til sine nabodistrikt og internt i dioet der det vises geografisk plassering av dio Hordalands ressurser. Operativ leder i Hordaland, Alexandra Osland var til stede på møte og har laget denne oppsummeringen. - Operativ lederkurs, Røde Kors, på Merket. Alexandra R. Osland presenterte NRH med en times foredrag om bruk av hund i redningstjenesten. Det deltok også en ekvipasje fra NRH under øvelsen. De representerte NRH på en meget god måte. Styrets merknad: BL skal velge ut ekvipasjer til slike formål. NRH bør være tidlig ute med å velge ut ekvipasjer til å delta. Det er et meget lærerikt kurs og en meget god øvelse. Det anbefales at hundeførere melder seg på slike kurs. - FORF- utlysning av stilling som sekretær i 50% stilling. FORF er et samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjenesten. Forumet skal arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og de redningsfaglige myndigheter (Justisdepartementet, Hovedredningssentralene, Politiet, Lensmannsetaten og eventuelt andre), samt oppgaver innenfor følgende områder: arbeide aktivt for å synliggjøre behovet for de frivillige organisasjonene, særlig overfor politiske myndigheter arbeide aktivt for å skaffe offentlig støtte til medlemsorganisasjonene som høringsinstans samle inn og viderebringe medlemsorganisasjonenes synspunkter å fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige kompetanse. Daglig drift av FORF ivaretas av en sekretariatsfunksjon på et ½ årsverk, hvor bemanning av funksjonen er ledig fra 1. januar Funksjonen kan legges til en av FORFs medlemsorganisasjoners fagsekretariat, eller utføres som kjøpt tjeneste av enkeltperson. Hvis funksjonen legges til et fagsekretariat skal utøvelsen av oppgavene defineres til navngitt person. Oppgavene og kompetansekrav fremgår av vedlagte instruks, hvor de viktigste hovedfunksjonene er: daglig drift av sekretariatet sekretariat for FORF styre økonomiforvaltning representasjon ajourhold av FORF hjemmeside Det må påregnes møte- og reisevirksomhet/arbeid på kveldstid og i helger. Det inngås kontrakt med fagsekretariat eller enkeltperson om ivaretakelse av forpliktelser mht rapportering og utøvelse av funksjonen. Kontrakten inngås for 1 kalenderår, med automatisk fornyelse for 1 år av gangen forutsatt slikt vedtak i FORFs årsmøte, jfr. vedtektene. Funksjonen godtgjøres som tjeneste etter nærmere avtale. Utlysing av funksjonen sendes FORF medlemsorganisasjoner med oppfordring om å vurdere eget fagsekretariat som søker til stillingen. - Invitasjon fra IRO til Symposium i Slovenia 2009 Frist for påmelding i desember. Fokus på utdanning av redningshunder. Styrets merknad: Hovedstyret anmoder FTU om å stille med en deltaker på symposiet vara til HS, Anne Honston har fratrådt sitt verv Styrets merknad: Susanne Bengtsson fungerer som 1.vara til hovedstyret fra denne dato. Arbeidsoppgavene som Anne Honston var tiltenkt blir ivaretatt av hovedstyret. Dette gjelder informasjon, informasjonsmateriell, profilering. - Invitasjon til seminar med TETRA Forum. Det er en interesseorganisasjon for TETRA standarden som bl.a det nye nødnettet benytter. FORF representanter vil kunne delta for halv pris. Administrasjonen har hatt dialog med NRH medlemmer som er gode på samband og som 2

3 er involvert i arbeidet med nødnett. De ga tilbakemelding at det kan være interessant å delta, men ikke hvis det må betales for. Ingen fra NRH deltok på arrangementet september. - Rescue Island NRH ved BL har fått invitasjon til å delta på Rescue 2008 på Island. Dette er en internasjonal søkog redningskonferanse. Konferansen arrangeres oktober. En av foreleserne er Ove Syslak, Team leader of the international rescue team of Norway, NORSAR. Informasjon om dette er lagt ut på nett og sendes til distriktskontaktene, slik at alle har muligheten for å delta. Dette må da skje på egen regning. Se - Informasjon til HS fra kursleder HKVSN FORF seminar 2008, november Årets FORF seminar arrangeres fredag 14. og lørdag 15. november på Quality Airport Hotell, Gardermoen. Seminaret kan kombineres med IKAR ettermøte i Oslo. Seminaret er for alle FORF s medlemsorganisasjoner, deres medlemmer, etater og institusjoner. Agenda er lagt ut på NRHs nettsider. Styrets merknad: Fra hovedstyret deltar FORF kontakt Heidi R. Johnsen og styreleder Tove Dreierstad. 43/08 Økonomi a) Regnskap til og med august 2008 Regnskap til og med august 2008 samt prosjektregnskap kurs var vedlagt innkallingen. Revidert halvårsregnskap ettersendes. Styret ble orientert. b) Inntektsbringende arbeid Det arbeides nå tett opp mot et konkret, stort, foretak. Mulig sponsor. Første møte er gjennomført og ett forhandlingsmøte er planlagt for å konkretisere en avtale. Det arbeides også med å knytte seg til et konsern, for prosjektstøtte til kursvirksomhet. Dette arbeidet er inne i en tidlig fase og er under utvikling. Det arbeides også med prosjektstøtte knyttet til utvikling av hele datasystemet til NRH. Det er også søkt sparebankstiftelsen om midler. Administrasjonen har også søkt flere aktører om prosjektmidler, uten hell. c) Kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater NRH sentralt har søkt om kompensasjon. Det forventes ikke en stor kompensasjon, dette på grunn av at det er 2001 regnskapet som ligger til grunn for vedtak. Det er ventet et svar i slutten av året. d) Søknad om refusjon Søknad fra dio 12. Heidi Regine Johnsen var foreslått som nytt styremedlem av valgkomiteen og ble valgt på representantskapsmøtet i Tromsø. I den forbindelse valgte hun å delta på representantskapsmøtet for å skaffe seg kunnskap. I tillegg var hun med på styremøtet på søndagen. Hun har søkt sitt distrikt om refusjon av utgiftene hun hadde til oppholdet. Distriktet mener at det er riktig at hun får dekket disse utgiftene, men mener at det er Hovedstyret som skal dekke dem. I påvente av behandling i Hovedstyret, har DIO 12 valgt å refundere hennes utlegg på kr. 2130,-. De ber derfor om at Hovedstyret refunderer dette beløpet til DIO 12. Det er ikke en praksis at observatører på Representantskapsmøtet får dekket sine kostnader fra hovedstyret. Det ble ikke gjennomført et formelt styremøte i Tromsø, men en uformell samling for å hilse på det nyvalgte styret med de som var tilstede. Styret var heller ikke komplett, da nestleder ikke var tilstede. Hovedstyret imøtekommer ikke søknaden. Heidi Regine Johnsen var ikke tilstede under behandlingen. 3

4 44/08 FTU a) Håndbok i Redningstjeneste NRH har fått en henvendelse fra Norsk Folkehjelp Sanitet som nå reviderer sin håndbok i redningstjeneste. NRH er forespurt om å skrive ett kapitel som omhandler søk med hund. FTU har påtatt seg denne oppgaven. Status presenteres på møtet. Lena Iversen i FTU arbeider med dette og har løpende kontakt med Norsk Folkehjelp. b) Status gjennomføring av instruktørutdanningen 2008 Dette går etter planen. Første samling er gjennomført og neste samling arrangeres oktober. c) DI/Instruktørsamlingen Avholdes på Quality Hotel Gardermoen Airport til er det bestilt plass til 20 personer til distriktsinstruktørsamlingen. Det er bestilt plass til 50 personer fra til til instruktørsamlingen. FTU er faglig ansvarlig for samlingene. Det er god interesse rundt denne samlingen, som har følgende agenda: Forløpig program for instruktørseminaret 1. og 2. november 2008 Instruktørsamlingen vil stort sett være faglig rettet, og NRH har fått HundCampus v Lennart Wetterho lm og Tobias Gustavson til å stå for dette. Lø kl: 9 11: Trenings og innlæringsfilosofi, lek, belønning,.. Lø kl: 11 12: Mental trening Lø kl: 13 14: mental trening Lø kl: 14 15: Markering/melding Lø kl: 15 17: Trening operativt personsøk (inkl vannsøk) Lø kl:17 18: diskusjon Sø kl: 9 11: Problemer ved trening/operative søk (hundeadferd, hundeaggressjon) Sø kl: 11 12: Sporinnlæring Sø kl: 13 14: Diskusjon Sø kl: 14 16: FTU s timer Styret er orientert om følgende: Det er god påmelding og kostnadene vil være godt over hva som er budsjettert. Det må i senere år også tas hensyn til at instruktørelever har anledning til å delta. Dette arrangementet er nå ferdig planlagt og klart for gjennomføring. d) Instruks for instruktører Det er kommet innspill til HS og administrasjonen hvorvidt en bør ha en egen instruks for instruktører i NRH. Saken ble drøftet på møtet. Hovedstyret og FTU vil arbeide med dette frem til neste møte. En eventuell skisse til instruks vil da bli drøftet. e) Grunnkurskompendium Dette kompendiet er modent for oppdatering. Saken ble drøftet på møtet. Det skjer en rask utvikling mtp innhold på de ulike tema som grunnkurset inneholder. Det er et meget stort arbeid å oppdatere dette kompendiet og det må trolig revideres hvert år. Det blir imidlertid viktig å gi en bedre utfyllende informasjon under de ulike tema, med eventuell litteraturhenvisning. 4

5 FTU får i oppdrag å se på ett nytt konsept for grunnkursmateriell. f) Tidligere sak 34/08 pkt d Brev til HS fra xx vedrørende vedtak i sak 34/08 pkt d. Styrets bemerkning: Hovedstyret står ved vedtaket fattet på hovedstyremøte 8-9 august. Ekvipasjen kan kontakte FTU, som tidligere skrevet. FTU vil da beskrive hva som må gjøres for å få ekvipasjen tilbake på tjenestelisten. Hovedstyret ser ikke at det er kommet nye momenter i saken. g) Brev fra dio 17, bruk av betegnelsen ettersøkshund Dio 17 skriver i sitt brev: For godkjente sommerekvipasjer brukes i NRH betegnelsen ettersøkshund. Denne betegnelsen blir også brukt i andre sammenhenger. I offentlige bestemmelser er ettersøkshund altså en hund som godkjennes og brukes til å spore opp og gjenfinne såret vil. Vår organisasjon er en redningsorganisasjon, det avspeiles i navnet, og vi har i omverdenes øyne redningshunder. For å unngå misforståelser og ikke kollidere med andre offentlige bestemmelser foreslår Dio 17 at betegnelsen ettersøkshund erstattes med redningshund sommer. Saksopplysninger: Dette var ett innspill fra Dio 17 til representantskapsmøtet. HS formidlet denne til FTU, FTU ber HS om avklaring. Saken ble presentert på møtet. Norske Redningshunder har aldri benyttet betegnelsen ettersøkshunder om våre godkjente hunder. HS kjenner til at betegnelsen feilaktig har blitt brukt i noen sammenhenger på lokalt hold. NRH bruker betegnelsen ettersøkningshund om våre godkjente sommerhunder og ber om at alle ledd i organisasjonen bruker denne betegnelsen. h) Ruin utdanning Hovedkurs ruin 2008 viser at det er en stor pågang for å få godkjenning Ruin i NRH. Kursrapport peker på en svært høy strykprosent på godkjenningslagene, noe som tilsier at mange ekvipasjer må ha mer trening / kurs før det stiller på godkjenningslag. Styrets merknad: Det bør drøftes hvorvidt det skal innføres en B- nivå for ruingodkjenning. Dette bør tas hensyn til når FTU iverksetter revidering av godkjenningsprogrammene i I invitasjonen til neste års hovedkurs bør det fremkomme konkret hvilke krav som stilles for å bli godkjent som ruinekvipasje. FTU bør også skrive om dette temaet i neste nummer av Redningshunden. i) Utdanning av IRO dommere Saken forberedes til neste hovedstyremøte 45/08 Hovedkurs a) Kursrapport HKEMN 2008, Rinnleiret. Kursrapport ble presentert for hovedstyret og de er orientert. b) Kursrapport HKENN 2008, Skibotn. Denne var ikke ferdigstilt til møtet og ettersendes hovedstyret, FTU og BL. c) Kursrapport HKRuin 2008, Skien. Kursrapport ble presentert for hovedstyret og de er orientert. 5

6 d) Hovedkurs 2009 HKVSN: Kursleder Mick Sheard, uke 12, Bessheim HKVNN: Kursleder Patrick Julle Malmstrøm, uke 13, Riksgränsen HKEMN: Kursleder Wenche Haddal har sagt ja til å stille som kursleder. Hun tar kontakt med Rinnleiret. Det søkes å arrangere kurset i uke 27. HKESN: Kursleder er ikke avklart. Det arrangeres i uke 32, Haslemoen HKENN: Kursleder Ulf Boger, Uke 33, Skibotn HKRuin: Ikke avklart f) Takkebrev Administrasjonen i samarbeid med Mick Sheard utarbeider kort med NRH bilde, som NRH kan sende til bedrifter og grunneiere som har bidratt til å kunne få gjennomført våre hovedkurs. 46/08 Profilering/PR a) Redningshunden status Redningshunden nr 3/2008 er ferdig trykt og er klar til ferdigstillelse. Bladet sendes ut i oktober. Manusfrist for nr 04/08 av bladet er Det er meget viktig at denne fristen holdes for at bladet skal kunne gis ut før jul. b) Valg av ny redaktør til Redningshunden Det er i spalten Redaksjonelt i Redningshunden 3/2008 satt inn en etterlysning etter ny redaktør. Det er kommet henvendelse fra et medlem som har sagt seg positiv til å bekle rollen som redaktør i Redningshunden. Ny redaktør utpekes på neste HS- møte. HS vil da også få med i vurderingen eventuelle interessenter til etterlysningen i bladet. c) Hjemmesidene / Database. Det er gjennomført møte med ad-hoc gruppen. En skisse til kravspesifikasjon er utarbeidet og arbeidsoppgaver er fordelt. Det er så langt tre tilbydere på programvareløsning. Viktige variabler i vurderingen er funksjonalitet, brukervennlighet, pris, levering, brukerstøtte og oppfølgning. Det er mottatt kostnadsestimat fra alle tre tilbyderne, som mener de kan levere produkter ihht vår kravspesifikasjon. Det vil gjennomføres møter med tilbyderne i månedsskiftet oktober / november. d) Nye uniformsvester Nye vester er ankommet. Administrasjonen har via BL, sendt melding til alle OL at de finner ut av hvilke størrelser de ulike hundeførerne har. En liste sendes administrasjonen og vester sendes ut. HF kan kjøpe vest om de ønsker flere vester. Gamle HF vester kan benyttes på trening. Styret vedtar: Alle hundeførere i Norske Redningshunder pålegges å benytte de nye vestene på aksjoner og når de ellers representerer NRH som hundefører. Dette er NRHs uniform. Det er viktig at vi er uniformert likt, ikke minst av hensyn til profilering. e) Bruk av NRH logo, føringer og retningslinjer Forslag retningslinjer / føringer for bruk av NRH logo. Nye retningslinjer ble fremlagt på møtet og publiseres i Redningshunden nr 3/2008 og på organisasjonens nettside. Styret vedtar fremlagte retningslinjer. f) TV-reklame Produksjonen av denne er igangsatt. Den skal ferdigstilles i begynnelsen av desember i år. g) Informasjonsflyt Medlemmer og tillitsvalgte i NRH holder, med bakgrunn i sin funksjon i NRH, fra tid til annen innlegg / foredrag på ulike arrangementer utenfor vår organisasjon. Hovedstyret anmoder om at administrasjonen / hovedstyret gjøres kjent med dette. 6

7 47/08 Aktuelle/Fremtidige arbeidsoppgaver m.m. a) Hovedstyrets rollefordeling 1.vara til hovedstyret har trukket seg fra sitt verv. Arbeidsoppgavene som Anne Honston var tiltenkt blir ivaretatt av hovedstyret fortløpende. Dette gjelder informasjon, informasjonsmateriell, profilering. b) Distriktsledersamling 2008 Tid: november Sted: Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingene har begynt å komme, men alle distriktene er ennå ikke påmeldt. Agenda for samlingen er lagt ut på nettsidene til NRH. Nåværende leder av dio 18, Terje Johansen, er med i stab for å gjennomføre samlingen. Reise og oppholdsutgifter faktureres NRH. Dio 18 kan dermed utpeke en annen til å representere distriktet på samlingen. c) Revisjon av dokumenter i NRHs database - Revisjon av dokumentet Papir/ dataflyt i NRH - Etiske retningslinjer NRH, revisjon Saken utsettes til neste møte og forslag til revisjon sendes ut til HS i god tid før møtet. d) Rutiner for oppfølging av medlemmer ved spesielle anledninger, jubileum etc. Administrasjonen ser på et forslag til rutiner til neste møte. 48/08 Materielltjenesten a) Status Redningsbutikken har frem til 18. september 2008, solgt varer for nærmere kroner ,- inkl.mva. Dvs kr ,- ex. Mva. Budsjettmålet er kr ,- Det har vært stor etterspørsel etter profileringsprodukter. Dette gjelder produkter som caps, buff, klistremerker. Disse produktene er nå i bestilling. Nye hundeførervester og treningsvester har påsydd feste for Patch (navnemerke). Dette merket kan den enkelte selv bestille på e-post att: Paula. Disse merkene koster kr 115,- inkl mva + porto. Merk bestillingen Patch til Norske Redningshunder. Redningsbutikken skal igjen presenteres på sentralt kurs hos Norsk Folkehjelp. Redningsbutikken har en avtale med Norsk Folkehjelp vedrørende salg og profilering av Redningsbutikken. 49/08 DIO/NKK-kontakt a) Bedre kommunikasjon mellom administrasjon og distriktene For å bedre kommunikasjonen mellom administrasjonen og distriktene, vil administrasjonen nå kontakte hvert enkelt distrikt for å få ett tettere og godt samarbeid. 7

8 50/08 BL b) Søknad om innsatsnål Det er mottatt søknad fra Dio xx om innsatsnål til medlem yy. Styrets vedtak Yy oppfyller kriteriene og tildeles NRHs innsatsnål. a) Status ettersøkninger og godkjente ekvipasjer Norske Redningshunder har så langt i år deltatt på i overkant av 200 leteaksjoner. STATUS PR DIO Navn L-Hund E-Hund Ruin Medlemmer 1 Oslo/Asker og Bærum Hed/Opp Buskerud Telemark m/ Aust-Agder Agder Sør-Rogaland m/ Vest-Agder Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Søndre Nordland Nordre Nordland og Søndre Troms Troms Finnmark Østfold og Follo Romerike Nord Rogaland Vestfold Utlandet Totalt Æresmedlemmer 19 Grand totalt 1376 b) Valg av ny Beredskapsleder Beredskapsleder, Roar Tvedt, har meldt at han ønsker å fritas fra vervet. I følge instruks for beredskapsleder skal sittende BL og distriktsorganisasjonene oppfordres til å komme med kandidater. BL oppgaver er i tillegg til instruks også at NORSAR er underlagt BL. Administrasjonen får i oppgave å sende ut oppfordring og innhente forslag til kandidater. Saken vil bli behandlet av hovedstyret i møte nr 6/2008. c) Operativ leder kurs 2008 Kurs i operativ ledelse er satt til november. Sted: Quality Hotel Gardermoen Airport. Påmeldingene til kurset har begynt å komme inn. Foreløpig kursplan ligger på medlemssidene på internett. d) Kameratstøtteordningen Det arbeides med prosedyreskriv om debrief og generell oppfølging av mannskaper ved behov etter leteaksjoner. Dette arbeidet vil presenteres på neste hovedstyremøte og vil være et tema på kurset for Operative ledere. e) NORSAR- status og rapport fra klassifiseringsøvelse, uke 22 Oppsummering i form av rapport fra teamleder. Ikke mottatt til møtet. Administrasjonen vil purre på dette. 8

9 f) Erfaringsseminar I Ålesund, knyttet til ras ulykken I byen tidligere I år. Oppsummering ikke klar fra Teamleder. Ikke mottatt til møtet. Administrasjonen vil purre på dette. g) Referat; Møte med Teamleder NORSAR og nasjonal beredskapsleder. 1. Administrativt. Aksjon / Hjemme, herunder hjemmegruppe 2. Økonomi 3. Krav knyttet til spørsmål om helse 4. Styring 5. Behandling av søknader 6. Borefusjon 7. Informasjon AD 1) Saksgang ved søknader ble gjennomgått. Søknad, eventuelt opptak, utsendelse av svarbrev, hundekort, personkort, vaksinasjonskort, oppfølgning av hvert enkelt medlem. Det bør være flere personer involvert I hjemmegruppen. Dagens ordning, gjør dette sårbart. AD2) Følgende ble drøftet. Økonomiske rutiner, herunder budsjett, attestering, kontakt med tilskuddsgiver, tilsagnsbrev fra Utenriksdepartementet og oppfølgning av dette. AD3) Guidelines sier kun at personell skal være skikket til å delta. Det står ingenting ytterligere I forhold til f.eks bruk av medisiner osv. NORSAR forholder seg til Insarag Guidelines. AD4) Planverket er tydelig på hvem, hva og hvorfor når NORSAR blir kalt ut på oppdrag. Det mangler noen enkle føringer på hvem som styrer dette I fredstid. Dette gjelder økonomisk styring, beslutningstakere, dialog med samarbeidspartnere osv. Hvor ligger administrasjonens rolle i dette? Vi er et verktøy for HS. NORSAR er underlagt BL, som igjen er underlagt HS. Hva er kommandolinjene her for administrasjonen? AD5) HS har vedtatt at det er teamleder, BL og DL som velger ut medlemmer til NORSAR. Vedtak skal ikke begrunnes. Spørsmålet rundt dette er at en videre også bør være klar for posisjonsutvelgelse når det gjelder stabspersonell. Det bør komme ett tillegg i opptakskrav for NORSAR: Medlemmer fra Norske Redningshunder som ønsker å søke seg til NORSAR må minimum ha godkjent grunnkurs. Her bør det vurderes om noen eller alle temaer må gjennomføres. Hovedhensikten er at medlemmet skal få en innføring i redningstjenesten og at de skal få gitt informasjon om hva kravene er for å være med i NORSAR. Det bør også vurderes å legge inn en aldersgrense for deltakelse. Med disse punktene sikres det at stabsmedlemmene har de samme krav som HF. AD6) Borefusjon, Ruin. Gjeldende vedtak er at alle som består hovedkursruin og da er godkjent som ruinekvipasje kan motta borefusjon. Forutsetningen for dette er at de melder seg til å stå på internasjonal beredskapsliste. Dette bør endres til at borefusjon utbetales under forutsetning at søker er tatt opp i NORSAR. AD7) Informasjon. Allerede på grunnkurs bør det gis god informasjon om NORSAR og internasjonal beredskap. Videre må det presiseres at alle som vil være deltaker i NORSAR kan søke om opptak på eget skjema og at dette fortrinnsvis gjøres før en tar kostnadene knyttet til blant annet vaksinering. Det ble også drøftet hvorvidt en bør gi jevnlig informasjon ut til alle NORSAR medlemmer. Styrets vedtak ihht refererte punkter: 1. Administrasjonen får i oppgave å knytte flere medlemmer til hjemmegruppen NRHs krav til helse skal til enhver tid være i tråd med de krav NLA og OBRE har for sitt mannskap. 9

10 4. Dette drøftes på neste hovedstyremøte. 5. Søker til NORSAR må minimum godkjent grunnkurs. 6. Borefusjon for ruin, utbetales under forutsetning at søker er tatt opp i NORSAR. Dette vedtaket gjelder fra Borefusjon er maksimalt kr 1400,-. 7. Styret orientert. Olav Østborg er hovedstyrets kontakt mot NORSAR. Han får i oppgave å sette seg dypere inn i dette. Herunder god dialog med aller parter som deltar i NORSAR. h) Instruks for operativ leder Det bør være et samsvar mellom instruksene for operativ leder og distriktsinstruktør. I dag står det i instruks for operativ leder at de i samarbeid med DI skal avholde øvelser. Dette må gjenspeiles i DI instruks, noe som ikke står i dag. Styrets vedtak Saken oversendes til FTU til behandling. i) Organisering av beredskap Det bør fattes et prinsipielt vedtak på hvordan beredskapen skal organiseres. Dette må igjen gjenspeiles i instruksene det vil gjelde. I dag har vi en del medlemmer som er medlem i et annet distrikt enn der de bor. Skal de da stå på beredskapsliste i det distriktet de bor eller i det de er medlem? Det bør også komme klart frem i instruks at Operative ledere skal forespørre de Operative lederne i nabodistriktet før de kalle ut hundefører fra nabodistriktet. Dette tas opp til drøfting på kurs for Operative ledere, som arrangeres i slutten av november dette år. j) Søknad om støtte Det er fra Dio 14, Finnmark mottatt søknad om støtte til to deltakere på kurs for Operativ leder. Bakgrunnen for søknaden er at Finnmark distrikt har en størrelse som er lik distriktene Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold til sammen og at det derfor er gunstig at både Operativ leder og stedfortreder skoleres og opptrer som fullstendige ressursveiledere for offentlig redningstjeneste Dio 14 innvilges å kunne stille med to personer på kurs for operative ledere. Dio 14 må dekke egenandel for begge. 10

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK Dette arbeidsdokumentet er delt inn i tre seksjoner. NYTT er en oversikt over kort- og langtidsoppgaver organisasjonen skal jobbe med fremover, etter ønske fra Landsmøtet.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer